Anzeige

2.SAKRAMENTO SA BUNYAG.pptx

24. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

2.SAKRAMENTO SA BUNYAG.pptx

 1. SAKRAMENTO SA BUNYAG
 2. INFANT BAPTISM(Bunyag sa Bata) ADULT BAPTISM (Bunyag sa Hamtong)
 3. GIKAN SA GRIYEGO NGA PULONG BAPTIZEIN - TO "IMMERSE/ PLUNGE" PAG- UBOG
 4. - Ang Bunyag mahinungdanon kaayo sa tibook Kristohanong Kinabuhi. - SAKRAMENTO SA PAGTOO - ug pultahan aron kita makadawat sa ubang Sakramento.
 5. - Ang Bunyag bililhon kaayo alang kanatong mga Katoliko - Mao nga ang mga kabataan ato gayud nga pabunyagan aron matuman nato ang gisugo sa Dios.
 6. “Busa panglakaw kamo ngadtosa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong mga tinun- an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.” (Matthew 28:19).
 7. “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni JesuKristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo.” Acts 2:38
 8. SINUGDANAN SA BUNYAG… Kanus-a nagsugod ang Simbahan sa Pag Bunyag?
 9. PENTEKOSTES (ANG PAGKUNSAD SA BALAANG ESPIRITU NGADTO SA MGA APOSTOLES UG SA BIRHENG MARIA)
 10. Mahinungdanong Epekto sa Sakramento sa Bunyag 1.Bag-ong Kinabuhi nga nahiusa diha kang Kristo 2. Ang Pagkasakop o Paghiusa sa mga Binunyagan ngadto sa Simbahan 3. Pag-ambit sa Diosnong Kinabuhi
 11. 1.Bag-ong Kinabuhi nga nahiusa diha kang Kristo - Gipadayag sa duha ka paagi: a. Pinaagi sa simbolo sa tubig ug sa Espiritu Santo b. Ang pag-ambit sa bunyag ni Kristo nga mao ang Iyang kamatayon ug pagkabanhaw
 12. 2. Pagpasakop sa Simbahan - Diha sa sakramento sa bunyag nadawat kita sa katilingban sa mga Kristiyanos nga mao ang Simbahan, ang lawas ni Kristo. - Nadawat nato ang bililhong grasya nga mao ang grasya sa pagtoo – ang grasyang makasantos. - Nagdala kanato sa pag-ambit sa mismong kinabuhi sa Santisima Trinidad
 13. 1 Cor. 12:12) – Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag- usa bahin niini 1 Juan 3:1 – nahimo kitang mga sinagop nga mga anak sa Dios 2 Cor. 5:7) – naangkon nato ang bag- ong kinabuhi
 14. KAHULOGAN SA MGA SIMBOLO SA RITWAL 1. Paghugas sa tubig - Timaan sa paglinis sa atong mga sala ug sa atong pagkatawo pag-usab ngadto sa bag- ong kinabuhi diha sa Espiritu. - Paghugas sa sala nga panulondon. 2. Kalayo pinaagi sa Dinagkotang kandila – nagsimbolo sa bag-ong Kristiyanos nga nakaambit sa kahayag ni Kristo, kinsa mao ang Kahayag. - Nagkahulugan usab sa nagdilaab nga gugma ni Kristo alang sa katawhan.
 15. 3. Puti nga bisti / panapton (white garment) -Nagsimbolo kini sa Kristohanong dignidad. Ang dignidad nga kita karon dili lang binuhat sa Dios kon dili Iyang mga Anak. 4. Pagdihog sa Lana sa Krisma -Ang binunyagan nakaambit sa misyon mismo ni Kristo
 16. MISYON NI KRISTO
 17. PAGKAPARI Gipadayag nato pinaagi sa: - Pagdawat sa mga Sakramento - Pag-ampo ugb pagpasalamat - pagpuyo sa kinabuhing balaan - mahigugmaon ug maalagaron INDIVIDUAL COMMUNITARIAN
 18. PAGKAPROPETA - Pagpaambit sa pulong sa Dios - buhing pagsaksi ni Kristo pinaagi sa atong pulong ug buhat
 19. PAGKAHARI Pag-alagad Mapadayag sa pagpaambit sa atong 3 T’S 1. Panahon (Time) 2. Abilidad (Talent) 3. Bahandi (Treasure)
 20. KATUNGDANAN SA MGA GINIKANAN, MANINAY UG MANINOY SA BINUNYAGAN 1. Ang pag-agak sa mga anak sa pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon ug pag-amoma sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. 2. Pagtudlo ug pagpahinumdom kanila sa pagkamasinugtanon ug pagpuyo sa kinabuhing balaan.
 21. 3. Paggiya ug pagtabang kanila sa pagpili sa bokasyon nga mopalambo sa ilang Kristohanong pagtoo. 4. Ang pagtudlo sa Kristohanong gugma: “Ang paghigugma ngadto sa Dios ug sa isigkatawo sama sa kaugalingon.”
 22. KINSA ANG ANGAY HIMOON NGA MGA MANINOY, MANINAY SA BUNYAG UG KOMPIRMA 1. Hingkod na (dili momenus sa 16 anyos ang panuigon) 2. Usa ka maayo-buhing Catoliko kinsa nakadawat na sa Sakramento sa pagbunyag, pagkompirma ug Yukaristiya.
 23. 3. Adunay kahibalo, katakos ug dakung tinguha sa pagtabang sa bag-ong binunyagan/gikumpirmahan sa pagpuyo nga matinud-anon sa kinabuhing Kristohanon. Ang Simbahan nagrekomendar nga ang maninay, maninoy sa bunyag mao gihapon ang kuhaon alang sa pagkumpirma, hinuon mahimo usab ang pagkuha sa bag-ong sponsor sa pagkumpirma.
Anzeige