Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงงานก...
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1. นายชาญชัยบุตรดี เลขที่32
2. นายภรภัทรกันทะรันต์ เลขที่45
คาชี้แ...
3
ค้นคว้าเพราะหตุนี้ผู้จัดทาจึงอยากใช้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลมาหาทฤษฎีที่มากมา
ยเกี่ยวกับการกาเนิดโลก
วัตถุประสงค์ (สิ...
4
ซึ่งต่อมาเกิดการหดตัวด้วยแรงดึงดูดของมวลของตัวเอง
เกิดการรวมตัวกันเข้าสู่ศูนย์กลางหลายจุดซึ่งเป็นอิสระต่อกัน
แต่ในที่สุด...
5
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดั
บ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช
อบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
สมา...
6
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์
แหล่งอ้างอิง (เอกสารหรือแหล่งข้อมู...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

โครงงานคอมเติ้ล 1

96 Aufrufe

Veröffentlicht am

โครงงานคอม

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Hello! Who wants to chat with me? Nu photos with me here http://bit.ly/helenswee
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

โครงงานคอมเติ้ล 1

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงานกาเนิดโลก ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายชาญชัยบุตรดี เลขที่ 32 ชั้นม.6 ห้อง 6 2. นายภรภัทรกันทะรันต์ เลขที่ 45 ชั้นม.6 ห้อง 6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงานภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นายชาญชัยบุตรดี เลขที่32 2. นายภรภัทรกันทะรันต์ เลขที่45 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) การเกิดขึ้นของโลก ชื่อโครงงาน(ภาษาอังกฤษ) The Earth ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน นายชาญชัยบุตรดี ชั้นม.6/6 เลขที่32 นายภรภัทร กันทะรันต์ม.6/6 เลขที่45 ชื่อที่ปรึกษาครูเขื่อนทองมูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงานภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน(อธิบายถึงที่มาแนวคิดและเหตุผลของการทาโครงงาน) โลกที่พวกเราและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหลา ยทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดของโลกไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ การรวมกันของกลุ่มก้อนของแก๊สในอวกาศฯลฯ โดยโลกของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนับไม่ถ้วนผู้จัด ทาจึงได้ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราอาศัยอยู่เป็นอย่างาและเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ศึกษา
 3. 3. 3 ค้นคว้าเพราะหตุนี้ผู้จัดทาจึงอยากใช้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลมาหาทฤษฎีที่มากมา ยเกี่ยวกับการกาเนิดโลก วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงานระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อทาความเข้าใจกับการกาเนิดของโลก 2. เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิดโลก 3. เพื่อนเรียนรู้การกาเนิดโลก ขอบเขตโครงงาน(คุณลักษณะขอบเขตเงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกาเนิดโลกสาเหตุสาคัญที่ทาให้โลกเกิดขึ้น หลักการและทฤษฎี(ความรู้ หลักการหรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) ในส่วนของความรู้ที่นามาสนับสนุนทาให้เกิดโครงงานชิ้นนี้นั้นก็คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาเนิดโลก ความคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของโลกมีมากมายแต่สามารแบ่งเป็น2ทฤษฎีหลักๆได้แก่ ทฤษฎีเนบูลา(nebular) และต่อมาได้พัฒนาเป็นทฤษฎีโปรโตแพลเนต(protoplanet) และทฤษฎีพลาเนตติซิมัล(planetesimal) 1. ทฤษฎีเนบูลา (nebularhypothesis)ทฤษฎีโปรโตแพลเนต(protoplanet) อธิบายว่าสารที่เป็นต้นกาเนิดของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เป็นกลุ่มของเนบูลาซึ่ง ประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นในท้องฟ้า ต่อมากลุ่มเนบูลาเหล่านี้ได้หดตัวและเกิดการหมุนขึ้นอย่างช้าๆในระยะแรก และทวีความเร็วขึ้นในระยะหลังทาให้เกิดจุดศูนย์กลางและมีวงแหวนหมุนรอบจุด ศูนย์กลางได้มวลสารรวมกันเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงจุดศูนย์กลาง การหดตัวเนื่องจากแรงดึงดูดนี้ทาให้เกิดความร้อนขึ้นกลุ่มแก๊สแต่ละกลุ่ม แต่ละวงแหวนได้ก่อกาเนิดเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ กรณีนี้โลกอายุเท่ากับดวงอาทิตย์ทฤษฎีโปรโตแพลเนต กล่าวว่าในอวกาศมีกลุ่มหมอกฝุ่นละอองและแก๊สลอยอยู่
 4. 4. 4 ซึ่งต่อมาเกิดการหดตัวด้วยแรงดึงดูดของมวลของตัวเอง เกิดการรวมตัวกันเข้าสู่ศูนย์กลางหลายจุดซึ่งเป็นอิสระต่อกัน แต่ในที่สุดจุดศูนย์กลางเหล่านั้นถูกบีบอัดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นดวงอาทิตย์ และมีสสารแยกตัวออกเป็นแผ่นบางๆเหมือนจานลอยอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ แรงเสียดทานภายในจานดังกล่าวทาให้เกิดการไหลคล้ายกระแสน้าวนในจาน ทาให้ จานแตกแยกตัวออกเป็นมวลที่อัดแน่นเรียกว่าโปรโตแพลเนต(protoplanet)หลายๆ ชิ้น ซึ่งในที่สุดกลายเป็นดาวเคราะห์ต่างๆรวมทั้งโลกด้วย สาหรับส่วนที่หลุดออกไปนอกวงโคจรจะกลายเป็นดวงจันทร์และดาวเคราะห์น้อย 2. ทฤษฎีพลาเนตติซิมัล(planetesimal hypothesis)อธิบายว่าโลกแยกตัวจากดวงอาทิตย์ โดยเกิดจากการโคจรผ่านเข้ามาของดาวขนาดใหญ่มากดวงหนึ่ง แรงดึงดูดของดาวดวงนี้ได้ดึงเอาส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์แยกออกไปเกิดเป็นดาว เคราะห์ต่างๆขึ้นกรณีนี้โลกของเรามีอายุน้อยกว่าดวงอาทิตย์ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน วางหัวข้อหลักและตามด้วยหัวข้อย่อยที่สนใจหลังจากนั้นก็ทาการสืบหาข้อมูลตามลา ดับของหัวข้อที่วางไว้พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหัวข้อให้สอดคล้องกันเมื่อได้ข้ อมูลครบถ้วนแล้วก็จะนามมาจัดเรียงลาดับข้อมูล พร้อมจัดทารูปแบบการนาเสนอโครงงานต่อคุณครูและนักเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับค้นคว้าข้อมูล 2. บริการอินเทอร์เน้ต งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช อบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 สมาชิกภายใ นกลุ่ม 1 คิดหัวข้อโครงงาน สมาชิก 2 ศึกษาและค้นคว้าข้ อมูล สมาชิก 3 จัดทาโครงร่างงาน สมาชิก 4 ปฏิบัติการสร้างโคร งงาน สมาชิก 5 ปรับปรุงทดสอบ สมาชิก 6 การทาเอกสารรายง าน สมาชิก 7 ประเมินผลงาน สมาชิก 8 นาเสนอโครงงาน สมาชิก ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องทฤษฎีการกาเนิดโลก
 6. 6. 6 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่นามาใช้การทาโครงงาน) https://maneesudalpru.wordpress.com/category/ http://myfriendnewdress.blogspot.com/ http://www.lesa.biz/earth/earth-system/earth-origin

×