Banking in 2020

Chakameh Mortezania
Chakameh MortezaniaITIL Expert- Project Manager um ISC
.
‫بی‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫گردهمایی‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫همتای‬‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫صنایع‬ ‫سران‬ ‫از‬ ‫ای‬‫لی‬‫جهان‬ ‫در‬
‫است‬‫اجالس‬ ‫در‬ .2020‫کارگروه‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫عمده‬ ‫داوس‬‫حوش‬ ‫و‬ ‫حول‬ ‫ها‬‫در‬ ‫فناوری‬ ‫نفوذ‬ ‫عمده‬ ‫تحوالت‬
.‫بود‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬‫همچون‬ ‫خدماتی‬‫پرداخت‬‫کیف‬ ،‫همراه‬ ‫های‬‫پول‬‫بیت‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬‫فناوری‬ ،‫کوین‬
‫بال‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫کچین‬‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫وکار‬‫اجتماعی‬ ‫های‬.‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬‫تامین‬ ‫از‬ ‫دوسوم‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مالی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬‫شود‬‫و‬‫بانک‬‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬‫پایه‬ ‫ترین‬‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫های‬
‫هستن‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫فناوری‬‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬‫نیز‬‫نمونه‬‫از‬ ‫هایی‬
‫نوآوری‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫توانند‬‫نگه‬ ‫پا‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬.‫بدهند‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫دارند‬‫البته‬‫سرعت‬
‫فناوری‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬‫مالی‬ ‫های‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬‫ب‬‫ب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫زرگ‬‫پولی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫ترین‬
‫هنوز‬‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫تحوالت‬ ‫عمق‬‫و‬ ‫نکنند‬ ‫درک‬ ‫را‬‫ن‬ ‫متوجه‬ ‫درست‬‫باشند‬‫که‬ ‫است‬ ‫فناوری‬ ‫ابداعات‬ ‫کدام‬ ‫که‬
‫می‬‫کسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آثار‬ ‫بیشترین‬ ‫تواند‬‫ب‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫وکارشان‬‫برهم‬ ‫تحوالت‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫چه‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫زننده‬
‫باش‬ ‫بازار‬.‫ند‬
‫اجالس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫برتر‬ ‫دیدگاههای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬:
‫فناوری‬ ‫صنعت‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫باید‬‫برو‬ ‫کسانی‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫د‬‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫معتقدند‬ ‫هنوز‬ ‫که‬
‫دست‬ ‫هدف‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫نیافتنی‬‫تکها‬ ‫فین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ملل‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫راه‬ ‫تنها‬
‫و‬ ‫است‬ ‫متحد‬‫می‬ ‫اینکار‬‫تواند‬‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬‫باعث‬ ‫و‬‫فرصت‬ ‫توسعه‬،‫اقتصادی‬ ‫های‬
‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ،‫تازه‬ ‫های‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫های‬‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫تر‬
‫عزتمند‬‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬‫باشد‬‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫البته‬ .‫چالش‬‫ها‬‫د‬ ‫نیز‬ ‫یی‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫ر‬‫د‬
‫ما‬‫نند‬‫ریسکهای‬‫داده‬ ‫کردن‬ ‫درز‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬،‫دروغ‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ،‫خصوصی‬ ‫های‬‫می‬ ‫که‬‫تواند‬
‫مهم‬‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اعتمادی‬‫ب‬.‫اشد‬
‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫مالی‬ ‫ابداعات‬‫تواند‬۳۷00‫نوظهور‬ ‫اقتصادهای‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬
‫کند‬ ‫کمک‬‫لذا‬‫فناوری‬ ‫جهانی‬ ‫اکوسیستم‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫می‬‫ب‬ ‫بایست‬‫ه‬‫ائتالف‬‫و‬ ‫ها‬‫ایجاد‬‫شراکت‬‫های‬
‫راهبردی‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫فکر‬‫بتوان‬‫بین‬ ‫رونق‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ارائه‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫المللی‬‫د‬.
‫حوزه‬‫مانند‬ ‫هایی‬‫ایجاد‬‫زیرساخت‬‫انعطاف‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ،‫مالی‬ ‫بازار‬ ‫پذیر‬‫های‬
،‫فقر‬ ‫کردن‬ ‫محو‬ ،‫خارجی‬‫ایجاد‬‫وام‬ ‫بسترهای‬‫به‬ ،‫جایگزین‬ ‫دهی‬‫اشتراک‬‫داده‬ ‫گذاری‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬
‫نوین‬ ‫پرداخت‬‫حوزه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫فناوری‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫عمده‬ ‫صورت‬‫می‬ ‫ای‬‫در‬ ‫توانند‬
‫باشن‬ ‫اثرگذار‬ ‫آن‬.‫د‬
‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫می‬ ‫تکها‬ ‫فین‬‫توانند‬‫با‬‫ایجاد‬‫روش‬‫های‬‫ساده‬‫سریع‬ ‫و‬‫دیجی‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬‫تال‬،‫در‬
‫ب‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫هویت‬ ‫ایجاد‬‫انسان‬ ‫همه‬ ‫رای‬.‫نمایند‬ ‫همکاری‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫در‬‫پروژه‬‫هایی‬‫نیز‬‫در‬
‫طرح‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬‫کند‬ ‫ارزیابی‬‫که‬‫می‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫استانداردهای‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫توانند‬
‫جهان‬‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫مشتریان‬ ‫تجربه‬ ‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫افراد‬ ‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫شمول‬
‫ریسک‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫بتواند‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دیجیتال‬ ‫یکتای‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫تراکنش‬‫بین‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫کند‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫المللی‬.
‫جز‬ ‫به‬‫بحث‬‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬‫مردم‬ ‫سراسر‬‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬،‫جمله‬ ‫از‬‫ابداعا‬‫تحول‬ ‫ت‬‫آفرین‬‫دیگر‬‫خدمات‬
‫مالی‬‫داووس‬ ‫در‬ ‫که‬2020‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫رابطه‬‫و‬‫بلندمدت‬ ‫آثار‬‫مورد‬ ‫آن‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬‫و‬‫همچنین‬‫برای‬‫استراتژی‬ ‫ایجاد‬‫به‬ ‫واکنش‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫های‬‫آن‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫توسط‬،
‫پروژه‬‫هایی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫نیز‬،‫فناوری‬‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬‫اصلی‬ ‫بالکچین‬ ‫که‬‫آن‬ ‫موجود‬ ‫مثال‬ ‫ترین‬
‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫آید‬.‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫کاربردهای‬ ‫شده‬‫دارد‬‫پیش‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ،‫شرط‬‫های‬
‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫شده‬‫تراکنش‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫مالی‬ ‫های‬
‫به‬ ‫را‬ ‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫به‬ ‫اکنون‬ ،‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫شکل‬‫عنوان‬
‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫چالش‬ ‫ترین‬‫های‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بانکداری‬.‫شود‬‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫میالدی‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬
۱۱‫بین‬ ‫عمده‬ ‫بانک‬‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بالکچین‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫المللی‬‫دارایی‬ ‫معامله‬ ‫در‬ ‫شان‬‫جاری‬ ‫های‬
‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬‫ه‬.‫اند‬
‫ف‬‫توزیع‬ ‫کل‬ ‫دفاتر‬ ‫ناوری‬‫می‬ ‫مالی‬ ‫شده‬‫تسویه‬ ‫مراکز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫کال‬ )‫(کلر‬ ‫حساب‬
‫بانک‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫خارج‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مالی‬ ‫وسسات‬‫همچنان‬ ‫توانند‬
‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫مناسبات‬ ‫ساختار‬ ‫در‬‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫هوشمندتر‬ ‫هایی‬‫تر‬
‫سرمایه‬‫کسب‬ ‫الگوهای‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫وکاری‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫لذا‬ .‫م‬ ‫رسد‬‫دیران‬
‫انفورماتیک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫بای‬‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫د‬‫مدیران‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫توضیح‬
‫می‬‫توان‬‫سرمایه‬ ‫ابداعات‬ ‫این‬ ‫در‬‫ک‬ ‫گذاری‬‫رد‬‫می‬ ‫ابداعاتی‬ ‫چنین‬ ‫قطار‬ ‫از‬ ‫ماندن‬ ‫جا‬ ‫چگونه‬ ‫و‬‫موفقیت‬ ‫جلوی‬ ‫تواند‬
‫بلندمدت‬‫آنها‬‫بگیرد‬ ‫را‬.
1 von 1

Recomendados

International Payment von
International PaymentInternational Payment
International PaymentChakameh Mortezania
8 views2 Folien
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy von
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyفین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyMostafa Sabeti
126 views23 Folien
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین von
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاینabbas ahmadi
27 views15 Folien
Digital Banking - Open banking von
Digital Banking - Open bankingDigital Banking - Open banking
Digital Banking - Open bankingChakameh Mortezania
623 views62 Folien
Future of Banking - Digital Banking von
Future of Banking - Digital Banking Future of Banking - Digital Banking
Future of Banking - Digital Banking Chakameh Mortezania
669 views55 Folien
Internet engineering von
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineeringamirhosseinshahed
34 views22 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Banking in 2020

مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار von
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکارمدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکارکسب و کار شما
31 views4 Folien
ترندهای مهم استارتاپی 2018 von
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
7 views6 Folien
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی von
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی Sadegh Pourzadeh
1.2K views64 Folien
حقوق بشر دیجیتال von
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views2 Folien
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Erfan Taherkhani
139 views22 Folien
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Ali Rahmanpour
156 views22 Folien

Similar a Banking in 2020(20)

مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار von کسب و کار شما
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکارمدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
ترندهای مهم استارتاپی 2018 von aliaalistartup
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
aliaalistartup7 views
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی von Sadegh Pourzadeh
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh1.2K views
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Erfan Taherkhani
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Erfan Taherkhani139 views
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Ali Rahmanpour
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Ali Rahmanpour156 views
Shahrdari 991108- von abdohnet
Shahrdari  991108-Shahrdari  991108-
Shahrdari 991108-
abdohnet90 views
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395 von TCCIM
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
TCCIM125 views
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات von Hossein Sheinimeydan
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدماتMarketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98 von HaMiD Fadaei
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
HaMiD Fadaei290 views
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.… von کسب و کار شما
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
Aidin Azari155 views
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 views

Más de Chakameh Mortezania

Regulation & innovation von
Regulation & innovation Regulation & innovation
Regulation & innovation Chakameh Mortezania
47 views25 Folien
security in card not present - CNP von
security in card not present - CNPsecurity in card not present - CNP
security in card not present - CNPChakameh Mortezania
16 views26 Folien
ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S... von
ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...
ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...Chakameh Mortezania
39 views45 Folien
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011) von
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)Chakameh Mortezania
13 views32 Folien
Itsm benefites von
Itsm benefitesItsm benefites
Itsm benefitesChakameh Mortezania
10 views3 Folien
How to implement itil von
How to implement itilHow to implement itil
How to implement itilChakameh Mortezania
12 views16 Folien

Más de Chakameh Mortezania(20)

ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...
ITIL Advanced: Continuous Service Improvement-(Complete Translation of ITIL S...
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011) von Chakameh Mortezania
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)
Service owner & process owner-(Complete Translation of ITIL Standard Book 2011)
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Operation Phase Roles-(Complete T... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Operation Phase Roles-(Complete T...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Operation Phase Roles-(Complete T...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Operation Phase Roles-(Complete T...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Incident Management-(Complete Tra... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Incident Management-(Complete Tra...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Incident Management-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Incident Management-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Request Fulfillment-(Complete Tra... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Request Fulfillment-(Complete Tra...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Request Fulfillment-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Request Fulfillment-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Problem Management-(Complete Tran... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Problem Management-(Complete Tran...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Problem Management-(Complete Tran...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Problem Management-(Complete Tran...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Facility Management-(Complete Tra... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Facility Management-(Complete Tra...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Facility Management-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Facility Management-(Complete Tra...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Event Management-(Complete Transl... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Event Management-(Complete Transl...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Event Management-(Complete Transl...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Event Management-(Complete Transl...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Access Management-(Complete Trans... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Access Management-(Complete Trans...ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Access Management-(Complete Trans...
ITIL Advanced: Phase 4 (Service Operation): Access Management-(Complete Trans...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Transition Planning-(Complete Tr... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Transition Planning-(Complete Tr...ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Transition Planning-(Complete Tr...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Transition Planning-(Complete Tr...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Change Management-(Complete Tran... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Change Management-(Complete Tran...ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Change Management-(Complete Tran...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Change Management-(Complete Tran...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Release & deployment-(Complete T... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Release & deployment-(Complete T...ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Release & deployment-(Complete T...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Release & deployment-(Complete T...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Test & Validation-(Complete Tran... von Chakameh Mortezania
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Test & Validation-(Complete Tran...ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Test & Validation-(Complete Tran...
ITIL Advanced: Phase 3 (Service Transition): Test & Validation-(Complete Tran...

Banking in 2020

  • 1. . ‫بی‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫گردهمایی‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫همتای‬‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫صنایع‬ ‫سران‬ ‫از‬ ‫ای‬‫لی‬‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬‫اجالس‬ ‫در‬ .2020‫کارگروه‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫عمده‬ ‫داوس‬‫حوش‬ ‫و‬ ‫حول‬ ‫ها‬‫در‬ ‫فناوری‬ ‫نفوذ‬ ‫عمده‬ ‫تحوالت‬ .‫بود‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬‫همچون‬ ‫خدماتی‬‫پرداخت‬‫کیف‬ ،‫همراه‬ ‫های‬‫پول‬‫بیت‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬‫فناوری‬ ،‫کوین‬ ‫بال‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫کچین‬‫شبکه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫وکار‬‫اجتماعی‬ ‫های‬.‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اعتقاد‬ ‫این‬‫تامین‬ ‫از‬ ‫دوسوم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مالی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬‫شود‬‫و‬‫بانک‬‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬‫پایه‬ ‫ترین‬‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫های‬ ‫هستن‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫فناوری‬‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫های‬‫نیز‬‫نمونه‬‫از‬ ‫هایی‬ ‫نوآوری‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫توانند‬‫نگه‬ ‫پا‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬.‫بدهند‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫دارند‬‫البته‬‫سرعت‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬‫مالی‬ ‫های‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬‫ب‬‫ب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫زرگ‬‫پولی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫ترین‬ ‫هنوز‬‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫تحوالت‬ ‫عمق‬‫و‬ ‫نکنند‬ ‫درک‬ ‫را‬‫ن‬ ‫متوجه‬ ‫درست‬‫باشند‬‫که‬ ‫است‬ ‫فناوری‬ ‫ابداعات‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫می‬‫کسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آثار‬ ‫بیشترین‬ ‫تواند‬‫ب‬ ‫جا‬ ‫بر‬ ‫وکارشان‬‫برهم‬ ‫تحوالت‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫چه‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫گذارد‬‫زننده‬ ‫باش‬ ‫بازار‬.‫ند‬ ‫اجالس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫برتر‬ ‫دیدگاههای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬: ‫فناوری‬ ‫صنعت‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫باید‬‫برو‬ ‫کسانی‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫د‬‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫معتقدند‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫دست‬ ‫هدف‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫نیافتنی‬‫تکها‬ ‫فین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ملل‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متحد‬‫می‬ ‫اینکار‬‫تواند‬‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬‫باعث‬ ‫و‬‫فرصت‬ ‫توسعه‬،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ،‫تازه‬ ‫های‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫های‬‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫تر‬ ‫عزتمند‬‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬‫باشد‬‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫البته‬ .‫چالش‬‫ها‬‫د‬ ‫نیز‬ ‫یی‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫ر‬‫د‬ ‫ما‬‫نند‬‫ریسکهای‬‫داده‬ ‫کردن‬ ‫درز‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬،‫دروغ‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ،‫خصوصی‬ ‫های‬‫می‬ ‫که‬‫تواند‬ ‫مهم‬‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اعتمادی‬‫ب‬.‫اشد‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫مالی‬ ‫ابداعات‬‫تواند‬۳۷00‫نوظهور‬ ‫اقتصادهای‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬‫لذا‬‫فناوری‬ ‫جهانی‬ ‫اکوسیستم‬‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫می‬‫ب‬ ‫بایست‬‫ه‬‫ائتالف‬‫و‬ ‫ها‬‫ایجاد‬‫شراکت‬‫های‬ ‫راهبردی‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫فکر‬‫بتوان‬‫بین‬ ‫رونق‬ ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ارائه‬ ‫محلی‬ ‫و‬ ‫المللی‬‫د‬. ‫حوزه‬‫مانند‬ ‫هایی‬‫ایجاد‬‫زیرساخت‬‫انعطاف‬ ‫های‬‫کمک‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ،‫مالی‬ ‫بازار‬ ‫پذیر‬‫های‬ ،‫فقر‬ ‫کردن‬ ‫محو‬ ،‫خارجی‬‫ایجاد‬‫وام‬ ‫بسترهای‬‫به‬ ،‫جایگزین‬ ‫دهی‬‫اشتراک‬‫داده‬ ‫گذاری‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫نوین‬ ‫پرداخت‬‫حوزه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫فناوری‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫عمده‬ ‫صورت‬‫می‬ ‫ای‬‫در‬ ‫توانند‬ ‫باشن‬ ‫اثرگذار‬ ‫آن‬.‫د‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫می‬ ‫تکها‬ ‫فین‬‫توانند‬‫با‬‫ایجاد‬‫روش‬‫های‬‫ساده‬‫سریع‬ ‫و‬‫دیجی‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬‫تال‬،‫در‬ ‫ب‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫هویت‬ ‫ایجاد‬‫انسان‬ ‫همه‬ ‫رای‬.‫نمایند‬ ‫همکاری‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫در‬‫پروژه‬‫هایی‬‫نیز‬‫در‬ ‫طرح‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬‫کند‬ ‫ارزیابی‬‫که‬‫می‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫استانداردهای‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫جهان‬‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫مشتریان‬ ‫تجربه‬ ‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫افراد‬ ‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫شمول‬ ‫ریسک‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫بتواند‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دیجیتال‬ ‫یکتای‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تراکنش‬‫بین‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫کند‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫المللی‬. ‫جز‬ ‫به‬‫بحث‬‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬‫مردم‬ ‫سراسر‬‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬،‫جمله‬ ‫از‬‫ابداعا‬‫تحول‬ ‫ت‬‫آفرین‬‫دیگر‬‫خدمات‬ ‫مالی‬‫داووس‬ ‫در‬ ‫که‬2020‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫رابطه‬‫و‬‫بلندمدت‬ ‫آثار‬‫مورد‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬‫و‬‫همچنین‬‫برای‬‫استراتژی‬ ‫ایجاد‬‫به‬ ‫واکنش‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫های‬‫آن‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫توسط‬، ‫پروژه‬‫هایی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫نیز‬،‫فناوری‬‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫های‬‫است‬ ‫شده‬‫اصلی‬ ‫بالکچین‬ ‫که‬‫آن‬ ‫موجود‬ ‫مثال‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬‫آید‬.‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫کاربردهای‬ ‫شده‬‫دارد‬‫پیش‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ،‫شرط‬‫های‬ ‫توزیع‬ ‫دفاتر‬ ‫فناوری‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫شده‬‫تراکنش‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬‫به‬ ‫اکنون‬ ،‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫شکل‬‫عنوان‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫چالش‬ ‫ترین‬‫های‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بانکداری‬.‫شود‬‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫میالدی‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ ۱۱‫بین‬ ‫عمده‬ ‫بانک‬‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫بالکچین‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫المللی‬‫دارایی‬ ‫معامله‬ ‫در‬ ‫شان‬‫جاری‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬‫ه‬.‫اند‬ ‫ف‬‫توزیع‬ ‫کل‬ ‫دفاتر‬ ‫ناوری‬‫می‬ ‫مالی‬ ‫شده‬‫تسویه‬ ‫مراکز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫کال‬ )‫(کلر‬ ‫حساب‬ ‫بانک‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫خارج‬ ‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مالی‬ ‫وسسات‬‫همچنان‬ ‫توانند‬ ‫تراکنش‬ ‫و‬ ‫مناسبات‬ ‫ساختار‬ ‫در‬‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫باشند‬‫سریع‬ ‫و‬ ‫هوشمندتر‬ ‫هایی‬‫تر‬ ‫سرمایه‬‫کسب‬ ‫الگوهای‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫وکاری‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫لذا‬ .‫م‬ ‫رسد‬‫دیران‬ ‫انفورماتیک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫بای‬‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫د‬‫مدیران‬‫مالی‬ ‫موسسات‬‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫می‬‫توان‬‫سرمایه‬ ‫ابداعات‬ ‫این‬ ‫در‬‫ک‬ ‫گذاری‬‫رد‬‫می‬ ‫ابداعاتی‬ ‫چنین‬ ‫قطار‬ ‫از‬ ‫ماندن‬ ‫جا‬ ‫چگونه‬ ‫و‬‫موفقیت‬ ‫جلوی‬ ‫تواند‬ ‫بلندمدت‬‫آنها‬‫بگیرد‬ ‫را‬.