Hrvatska daruje 2019 - izviješće o stanju filantropije

Catalyst Balkans
Catalyst BalkansCatalyst Balkans

Tijekom 2019. godine, Catalyst Balkans pratio je napise u medijima o domaćoj, individualnoj i korporativnoj filantropiji te filantropiji dijaspore u Hrvatskoj. U ovoj brošuri daje se pregled ključnih statističkih podataka o rezultatima istraživanja.

1
IZVJEŠĆE
O STANJU FILANTROPIJE
2019
2 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Uvodne napomene/opći pregled
Nakon nekoliko godina pada prema zabilježenim iznosima filantrop-
sko je darovanje u Hrvatskoj 2019. godine značajno poraslo. Opća
razina davanja viša je nego u prethodne dvije godine, a taj iznenadni i
značajni porast rezultat je izvanrednih okolnosti. Prva je humanitarna
kampanja pokrenuta za financiranje liječenja dvogodišnjeg djeteta
zahvaljujući kojoj je prikupljeno pet milijuna eura. Druga izvanredna
okolnost donacija je Zaklade Bunić Kaboga u iznosu od dva milijuna
eura za rekonstrukciju Kneževog Dvora na Lopudu pokraj Dubrov-
nika. Bez te dvije značajne donacije razina davanja vjerojatno bi bila
slična onoj 2017. godine.
Podaci načelno pokazuju nekoliko pozitivnih trendova u 2019. godini.
Ranije spomenut značajan porast procijenjenog iznosa vraća razinu
davanja na onu iz 2015. godine, prije početka razdoblja opadanja.
Usto je i zabilježena vrijednost viša kao i broj zabilježenih donacija.
Prema vrsti donatora, građani su bili najaktivnija i na njih otpada
najviši udio u ukupnom iznosu donacija. Podrška marginaliziranim
skupinama i u 2019. godini je područje kojem se najviše daje potpora,
a osobe sa zdravstvenim teškoćama bile su skupina krajnjih korisnika
koja bilježi najveću potporu. Pogledamo li transparentnost doniranih
vrijednosti u 2019. godini, vidimo da je informacija o vrijednosti do-
nacije podastrta za 49,8% svih donacija, što je povećanje od 19,6%
u odnosu na prethodnu godinu.
broj
zabilježenih
donacija
2.887
procijenjena
vrijednost
donacija
20,2 milijuna €
prosječna
donacija
stanovniku
5 €
povećanje
u odnosu
na 2018.
125%
3
Vrijednosti donacija – u eurima
Procijenjeni iznosi – trendovi
Prosječna donacija po pojedincu
zabilježeni iznos
procijenjeni iznos20.249.184,16
15.457.372,16
2015.
2015.
2443
20.699. 204,50
4,80
3472
13.201.186,10
3,20
2892
8.936.975,30
2,20
2623
8.999.634,90
2,20
2887
20.249.184,16
5,0
2016.
2016.
2017.
2017.
2018.
2018.
2019.
2019.
broj zabilježenih donacija
procijenjena vrijednost donacija u eurima
prosječna donacija po pojedincu u eurima
4 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Došlo je do rasta donatorske aktivnosti od 10% u odnosu na 2019.
godinu s 2 887 pojedinačnih davanja. U ukupnom zabilježenom
iznosu također se vidi izvanredni porast. Temeljem navedenog
procjenjuje se da je u Hrvatskoj 2019. godine donirano više od 20,2
milijuna eura. To je ogroman skok u odnosu na prethodnu godinu
od točno 125%.
Najviši postotak donacija zabilježen je u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj -
37,3% - a slijedi ju Jadranska Hrvatska s 34,4%. U obje je regije došlo
do blagog povećanja. Nadalje, 24,4% donacija usmjereno je na Srednju
i Istočnu Hrvatsku, što je 8,1% manje nego 2018. godine. Zaključno,
3,7% usmjereno je raznim regijama u Hrvatskoj, što je više nego 2018.
godine. Postotak potpora upućenih van Hrvatske i dalje je vrlo mali
i zadržao se na razini iz 2018. godine. Što se glavnog grada Zagreba
tiče, ostao je na razini od 20% primljenih donacija.
Pogledamo li učestalost potpore, građani su najaktivniji donatori i
bilježe značajan postotni rast u donacijama u usporedbi s prošlom
godinom. I na korporativni sektor i na individualne donatore otpada
manji udio u ukupnom postotku zabilježenih donacija; na sve os-
tale vrste donatora ne otpada više od 2% po vrsti. Kad govorimo o
doniranim vrijednostima, na građane također otpada najveći udio u
iznosu, što je značajni porast u odnosu na prošlu godinu. Suprotno
tome udio korporativnog sektora je u ukupnom darovanom iznosu
uglavnom pao. Smatramo da je taj pad djelomično rezultat veće
novčane potpore građana i privatnih zaklada kao i davanja miješanih
donatora. Naposlijetku, udio individualnih donatora u ukupnom
zabilježenom iznosu također se smanjio za nekih 2%.
Godine 2019. poredak ključnih donacijskih područja ostao je ne-
promijenjen. Potpora marginaliziranim skupinama i dalje je na pr-
vom mjestu. Na drugom je mjestu, uz povećanje, ostala zdravstvena
skrb dok je potpora obrazovanju neznatno pala (3,7%). Ublažavanje
siromaštva uživalo je nešto viši postotak potpore te tako dostiglo
razinu iz 2017. godine.
U usporedbi s prošlom godinom neprofitni je sektor i dalje najučestaliji
primatelj potpore, ali bilježi nešto niži broj donacija. Pojedinci su
se našli na drugom mjestu zbog značajnog broja njima upućenih
donacija, a slijede ih institucije koje bilježe blago povećanje. Lokalne/
nacionalne vlasti ostale su na istoj razini učestalosti kao i 2018. godine.
Iako je broj donacija neprofitnim organizacijama 2019. godine pao,
one su i dalje prvi ključni primatelj te na njih otpada jednak udio u
ukupnom doniranom iznosu kao i 2018. godine. Područje koje je
uživalo najveću potporu u neprofitnom sektoru su marginalizirane
Razina darovanja
Donatori
Područje
Geografska
distribucija
darovanja
Primatelji
Darovanja
neprofitnim
organizacijama
5
skupine dok su najveću korist imali socijalno ugroženi čiji su najveći
donator bili građani.
Potpora donatora državi bila je 2019. godine viša napose zbog pov-
ećanja potpore institucijama. Zdravstvo je područje koje je uživalo
najveću potporu kroz davanja državi, a najaktivnija vrsta donatora
koja je darovala državi 2019. godine bili su građani. Pogledamo li
krajnje korisnike, vidimo da su lokalne zajednice uživale najveću
potporu posredstvom državnih institucija.
Podaci pokazuju povećanje jednokratne potpore što je uglavnom
rezultat češćeg darovanja za liječenje. Posljedično se smanjio postotak
donacija s potencijalnim strateškim učinkom te je potpora uglavnom
davana u obliku usluga ili opreme.
Na osobe sa zdravstvenim teškoćama otpada najveći postotak donacija
u 2019. godini, što iznosi povećanje za 6,5% u odnosu na 2018. I na
socijalno ugrožene i na lokalne zajednice otpada manji broj donacija.
Iako su osobe s invaliditetom primile viši postotak donacija, i dalje
zauzimaju četvrto mjesto.
Godine 2019. za 49.8% donacija objavljena je novčana vrijednost.
To je u usporedbi s 2018. godinom značajni pad u transparentnosti
podataka o vrijednosti humanitarnih davanja.
Darovanja državi
Učinci darovanja
Krajnji korisnici
Transparentnost
podataka
6 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Masovne donacije
Korporativni sektor
Miješani donatori
Pojedinci
Privatne zaklade
Ostali
% zabilježene svote
% donacija
55,1
27,4
0,4
5,3
10,3
1,5
37,3
20,5
18,9
0,7
2,8
19,8
Donatori
49,3%
42,0%
2,2%
37,5%
45,9%
2,1%
20,3%
64,7%
2,7%
34,1%
51,3%
10,0%
Zabilježene donacije (%)
Zabilježeni iznos (%) 2017.
2017.
2018.
2018.
2019.
2019.
Masovne donacije
Korporativni sektor
Pojedinci
Masovne donacije
Korporativni sektor
Pojedinci
55,1%
27,4%
5,3%
37,3%
20,5%
0,7%
7
Tko su donatori? Uz brojku od 2 887 donacija, učestalost je porasla za 10% u odnosu
na 2018. godinu. Građani su bili najaktivniji donatori te je kod njih
došlo do značajnog skoka u aktivnosti zbog većeg broja kampanja i
donacijskih događaja koji su za njih najčešći oblik donacijskog sudje-
lovanja. Zbog tih su čimbenika korporativni donatori pali na drugo
mjesto te bilježe značajan pad u postotku donacija u odnosu na
2018. godinu. Pad je posebno vidljiv u izravnim donacijama i javnim
pozivima na donacije. Sudjelovanje pojedinaca također je u padu dok
na zaklade i miješane donatore otpada po 2% donacija.
Pogledamo li ukupni zabilježeni iznos, vidimo da su građani 2019.
godine prvi puta od 2014. preuzeli vodstvo, s najvišim postotkom
doniranog iznosa; njihov se udio u odnosu na 2017. godinu povećao
za 17%. Korporativni sektor bilježi pad udjela i on je sada najniži od
početka praćenja filantropske aktivnosti. Kao što je bio slučaj i s
učestalošću davanja, povećanje udjela građana u ukupnom iznosu
također je rezultiralo nižom razinom davanja korporativnog sekto-
ra. Usprkos tome, postoje i drugi čimbenici poput porasta davanja
miješanih donatora i privatnih zaklada. Dio davanja korporativnog
sektora zapravo je kanaliziran kroz značajno osnažen udio miješanih
donatora u ukupnoj vrijednosti (kampanje i događanja u kojima nije
bilo moguće izdvojiti konkretne vrste donatora). Većina je uključivala
prikupljanje sredstava za liječenje osoba sa zdravstvenim teškoća-
ma. Usto je udio privatnih zaklada značajno porastao zbog donacije
Zaklade Bunić Kaboga. Što se tiče ostalih donatora, i na pojedince i
na institucijske zaklade otpada mali dio doniranog iznosa.
Učestalost darovanja iz dijaspore ostala je 2019. godine jednaka kao
i 2018. i ima mali udio u svim donacijama. Donirani iznos iz dijaspo-
re, međutim, značajno je porastao 2019. godine zahvaljujući ranije
spomenutoj donaciji Zaklade Bunić Kaboga
8 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Pojedinačne donatore iz dijaspore često pokreće snažna motivacija
da daju doprinos lokalnoj zajednici iz koje potječu njihove obitelji ili
oni sami. Jednu takvu donaciju uputila je Janet Majnarich, Kanađan-
ka podrijetlom iz Delnica, koja je članovima Udruge umirovljenika
Grada Delnica donirala novo pojačalo visoke kvalitete i klavijature.
Osim toga, Janet Majnarich donacijom je Udruzi umirovljenika Grada
Delnica dala na korištenje dio svoje imovine. Vrijednost donacije je
2.098,00 eura. Uz novu glazbenu opremu organizacija skupova i
događanja bit će mnogo lakša.
Hrvatska dijaspora je tijekom 2019. godine bila aktivnija u davanju
donacija s potencijalno dugoročnim efektom. Skupina hrvatskih po-
slovnih ljudi iz Njemačke darovala je 100.000,00 eura Laboratoriju
za istraživanje raka Medicinskog fakulteta Split, a iznos će tijekom
naredne tri godine biti uložen u znanstveni program. Donacija je
također uključivala i nekoliko uređaja za laboratorij. Investicija je
sastavni dio proširene suradnje hrvatskog znanstvenika Ivana Đikića
i Medicinskog fakulteta Split.
Duje Podrug, inspektor kriminalističke policije iz Zagreba, proglašen
je policajcem godine te je dobio 2.000,00 eura za herojski pothvat
sprečavanja pljačke banke na Črnomercu. Odlučio je da novac neće
zadržati, već ga je donirao raznim pojedincima i humanitarnim orga-
nizacijama. Sredstva je (u iznosu od 607,00 eura svakome) darovao
Kristinki Hardi, samohranoj majci petero djece iz Vukovara, Veteran-
skom društvu sportske rekreacije Omega iz Zagreba, Autonomnoj
ženskoj kući u Zagrebu te Župi svetog Ante Padovanskog za potrebe
javne kuhinje.
Mato Veić donirao je EKG uređaj s pratećom opremom Ambulanti
Čaglin koja je sastavni dio Doma zdravlja Požeško-slavonske županije.
Velikodušna donacija mnogima će osigurati bolju zdravstvenu skrb.
Ukupna vrijednost donacije bila je 2.698,00 eura.
Još jedan sjajan primjer je donacija NBA košarkaša Nikole Mirotića
koji je obitelji Varga iz Borovog Sela pokraj Vukovara u Hrvatskoj
darovao 25.000,00 eura za kupnju nove kuće. Obitelj Varga dugo je
živjela u teškim ekonomskim uvjetima.
Pojedinačni
doprinos
Potpora dijaspore
9
Jedan izvanredni primjer strateškog ulaganja privatnih zaklada po-
sebno je utjecao na razinu darovanja u Hrvatskoj 2019. godine. Na-
ime, zaklada Bunić Kaboga sa sjedištem u Lichtensteinu donirala je
2.000.000,00 eura Društvu prijatelja dubrovačke starine za rekon-
strukciju Kneževog dvora na otoku Lopudu nedaleko Dubrovnika.
U Hrvatskoj su privatne zaklade vrlo aktivne u pružanju pomoći lo-
kalnoj zajednici, studentima, mladim nadarenim ljudima i slično.
Zaklada bl. Miroslav Bulešić dodijelila je stipendije 228 nadarenih
studenata prilikom dobrotvornog koncerta koji je organiziran 30.
studenog u sportskoj dvorani Pazinskog kolegija. Ukupna vrijednost
dodijeljenih stipendija iznosi 90.099,00 eura. Zakladu je 2014. godine
osnovao biskup Dražen Kutleša. Vodi je biskupijska ustanova Caritas,
a pomažu joj donatori. U šest godina Zaklada bl. Miroslav Bulešić
osigurala je stipendije za 1 768 studenata. Stipendije se uglavnom
dodjeljuju prema socijalnim kriterijima.
Zaklada Ana Rukavina niz godina aktivno podupire hrvatski zdrav-
stveni sustav. Zaklada je 2019. godine dodijelila stipendije mladim
liječnicima za profesionalni razvoj u SAD-u u području hematologije.
Do sad je sedmero mladih liječnika iz Republike Hrvatske dobilo pri-
liku učiti u hematološkim i pedijatrijskim klinikama u SAD-u. Sredstva
za stipendije prikupljena su na tradicionalnom Božićnom koncertu
Želim Život. Zahvaljujući odazivu građana na koncertu je prikupljeno
175.343,00 eura za potporu radu Zaklade.
Darovanja
privatnih zaklada
10 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Trendovi se u korporativnom sektoru (trgovačka društva, MSP-ovi
i korporativne zaklade) nisu značajnije mijenjali u odnosu na 2018.
godinu. Ukupni poredak tri najvažnija primatelja ostao je isti. Manja
kolebanja uglavnom su se odnosila na nešto niži postotak donacija
neprofitnim organizacijama i pojedincima i blagi postotni porast do-
nacija institucijama. Usprkos tome, neprofitne organizacije ponovno
su se pokazale kao primatelj koji uživa najveću potporu.
Ukupni poredak donacijskih područja također je ostao nepromijenjen.
Potpora marginaliziranim skupinama i dalje je najveća, s visokim
brojem donacija. S druge strane, potpora obrazovanju je pala, a
postotak donacija zdravstvu je porastao. Ta kolebanja ipak nisu
Top 3 primatelja
Korporativni sektor - % donacija
Top 3 donacijska područja
Top 3 skupine krajnjih korisnika
institucije
obrazovanje
socijalno ugroženi
pojedinci/obitelji
potpora marginaliziranim skupinama
osobe s invaliditetom
neprofitne organizacije
zdravstvena skrb
lokalne zajednice
65,1%
36,2%
46,2%
28,6%
17,0%
19,0%
4,2%
10,0%
12,0%
Ključne stavke
Profil najčešćih vrsta donatora
11
Primjeri
darovanja
korporativnog
sektora
dovoljno značajna da bi ukazivala na značajnu promjenu trendova.
Do jedine vidljive promjene u trendovima 2019. godine došlo je u
poretku skupina krajnjih korisnika: lokalne zajednice ostale su na
prvome mjestu, a osobe s invaliditetom češće su dobivale potporu
te su sad na drugom mjestu. Potpora socijalno ugroženima blago je
pala, a osobama sa zdravstvenim teškoćama ostala na istoj razini.
Što se tiče ostalih skupina krajnjih korisnika, korporativni sektor
najčešće je pomagao djeci bez roditeljske skrbi i životinjama dok
na ostale skupine ne otpada više od 2% donacija.
Jedan od istaknutih primjera davanja korporativnoga sektora 2019.
godine doprinos je Avona Hrvatska. Kompanija je donirala 10.827,00
eura udruzi Sve za nju koja pomaže ženama koje se bore s rakom.
Donacijom će se pomoći radu Udruge i njezinog Centra za psihološku
pomoć ženama oboljelima od raka. Avon je usto u Centru osigurao i
smještaj za žene koje dolaze iz udaljenijih krajeva na liječenje u Zagreb.
Avon podupire borbu protiv raka u Hrvatskoj više od 15 godina i do
sad je prikupio i donirao više od 395.360,00 eura.
Osim navedenoga, predstavnici PBZ grupe su u sklopu svojega pro-
jekta Činim dobro svaki dan donirali 47.275,00 eura Odgojnom domu
Ivanec. Sredstvima je kupljena oprema za senzornu i informatičku
sobu te uređena teretana i nogometno igralište. Ta je donacija od
velikog značaja za četrdesetoro djece, korisnika Doma.
12 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Top 3 primatelja
Masovne pojedinačne donacije - % donacija
Top 3 donacijska područja
Top 3 skupine krajnjih korisnika
Ključne stavke
pojedinci/obitelji
potpora marginaliziranim skupinama
osobe s invaliditetom
neprofitne organizacije
zdravstvena skrb
osobe sa zdravstvenim teškoćama
institucije
ublažavanje siromaštva
socijalno ugroženi
53,0%
35,9%
35,1%
26,3%
34,4%
20,4%
19,2%
13,1%
18,9%
Trendovi masovnih pojedinačnih donacija kretali su se u skladu s
obrascem ustaljenim prethodnih godina – poredak tri najveća pri-
matelja, donacijskih područja i skupina korisnika nije se promijenio.
Usporedimo li kolebanja postotaka s prethodnim godinama, vidimo
da su tijekom 2019. godine građani nastavili najviše podupirati ne-
profitne organizacije iako ne tako često. Pojedinci/obitelji i institucije
primili su viši postotak donacija dok je potpora lokalnim/nacionalnim
vlastima ostala jednaka kao i prošle godine.
Situacija s donacijskim područjima slična je onoj 2017. godine. Usprkos
rekordnom postotnom padu donacija, zdravstvena skrb i dalje je na
prvom mjestu. Potpora marginaliziranim skupinama i ublažavanju
siromaštva zabilježila je lagani rast u učestalosti davanja potpore od
strane građana, a obrazovanje blagi pad.
13
Primejeri
masovnih
pojedinačnih
donacija
U usporedbi s prethodnom godinom, građani nisu tako često davali
donacije osobama sa zdravstvenim teškoćama i lokalnim zajedni-
cama, ali su osobe s invaliditetom i socijalno ugroženi primile viši
postotak donacija.
Hrvatski građani oduvijek su spremni pomoći i 2019. godina nije u
tome bila nikakav izuzetak. Međunarodna udruga Gradišćanskih
Hrvata – Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. iz Zagreba je u suradnji
s istoimenom organizacijom iz Eisenstadta te Eisenstadtskom nad-
biskupijom organizirala dobrotvorni koncert u Koncertnoj dvorani
Vatroslav Lisinski za obnovu Dječjeg vrtića Vukovar. Ukupno je pri-
kupljeno više od 26.000,00 eura.
Trgovački centar Point iz Zagreba je u suradnji s udrugom Mali
zmaj organizirao humanitarni događaj kako bi se djeci i roditeljima
pomoglo u nabavi školskog pribora poput školskih torbi, ruksaka i
ostalih potrepština. Zahvaljujući mnogobrojnim građanima koji su
podržali akciju više od 250-oro djece opremljeno je potrepštinama
za nadolazeću školsku godinu. Vrijednost donirane školske opreme
iznosila je 16.500,00 eura.
Udruga MoSt organizirala je 14. prosinca svoju tradicionalnu akciju
pod nazivom A Di Si Ti . Održava se već devetnaestu godinu zaredom
s ciljem podizanja razine svijesti o teškoćama beskućnika i promicanja
solidarnosti i volonterskog rada. Akcija se sastoji od doniranja novih
ili rabljenih stvari za prodaju: CD-a, DVD-a, knjiga, suvenira, nakita
itd. Kao i prethodnih godina sva sredstva prikupljena prodajom
namijenjena su uređenju i obnovi prostora Centra za beskućnike/
ce i njegovim korisnicima/korisnicama. Ovom je prilikom prikupljeno
14.031,00 eura.
14 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Ključna donacijska područja
sport
sezonsko davanje
dobrobit životinja, kultura i umjetnost,
okoliš
gospodarski razvoj, javna infrastruktura,
vjerske aktivnosti, znanost, prirodne
nepogode, baština
5-10%
17,1%
13,8%
8,5%
23,9%
36,7%
1-3%
0-1%
3-5%
potpora marginaliziranim skupinama
ostalo
ublažavanje
siromaštva
obrazovanje
zdravstvena skrb
Ključna donacijska područja - % donacija
15
Od svih donacija 82.9% usmjereno je prema četiri ključna donacij-
ska područja (zdravstvena skrb, ublažavanje siromaštva, potpora
marginaliziranim skupinama i obrazovanje). Taj je postotak čak viši
nego prošlih nekoliko godina što pokazuje potrebu za promicanjem
donacijskih područja koja uživaju slabiju potporu kako bi se zainte-
resiralo potencijalne donatore.
Nije međutim zabilježeno značajnije kolebanje u razini potpore i
četiri glavna donacijska područja zadržala su isti poredak. Potpora
marginaliziranim skupinama koja je na prvom mjestu jednaka je kao
i 2018. godine. U području zdravstvene skrbi zabilježen je porast
donacija od 6.3% što je rezultat većeg davanja za zdravstvenu skrb
i liječenje djece sa zdravstvenim teškoćama. U obrazovanju je pak
došlo do pada. Podrška donatora obrazovanju uglavnom se očitovala
u podupiranju lokalne zajednice. Naposlijetku, u 2019. godini došlo
je do blagog rasta interesa donatora za ublažavanje siromaštva i u
tom je području potpora davana socijalno ugroženima i osobama
koje žive u drugim zemljama. Među donacijskim područjima koja
uživaju slabiju potporu najveći je postotak donacija otišao sportu i u
sezonska darovanja dok na svako od ostalih područja otpada manje
od 3% donacija.
35,3%
20,8%
16,3%
8,6%
36,6%
17,6%
17,5%
6,7%
Trendovi - % pojedinačnih donacija
Ključne stavke
Donacijska područja 2017. 2018. 2019.
Potpora marginaliziranim skupinama
Zdravstvena skrb
Obrazovanje
Ublažavanje siromaštva
36,7%
23,9%
13,8%
8,5%
16 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Primatelji
Vrsta primatelja - % donacija
53,8%
23,6%
21,1%
0,8%
0,7%
neprofitne organizacije
pojedinci/obitelji
institucije
lokalne/nacionalne vlasti
ostali
17
62,4%
15,2%
20,0%
1,3%
66,0%
12,5%
19,3%
0,9%
Trendovi - % pojedinačnih donacija
2017. 2018. 2019.
Neprofitne organizacije
Pojedinci/obitelji
Institucije
Lokalne/nacionalne vlasti
53,8%
23,6%
21,1%
0,8%
Tko su primatelji? Godine 2019. došlo je do promjene poretka glavnih primatelja. Ne-
ovisno o tome, neprofitne organizacije i dalje su primatelj kojem se
najčešće daje potpora usprkos značajnom padu u postotku donacija.
Veća izravna potpora zdravstvenoj skrbi i liječenju osoba sa zdrav-
stvenim teškoćama dovela je do povećanja postotka donacija poje-
dincima, koji su tako zauzeli drugo mjesto. Iako su institucije dobile
nešto snažniju potporu nego 2018. godine, pale su na treće mjesto.
Lokalne/nacionalne vlasti zadržale su se na istoj razini potpore kao
u prethodne dvije godine.
Pogledajmo vrijednosti donacija. Usprkos smanjenom broju donacija,
na neprofitne organizacije otpada jednaki udio u ukupnoj vrijednosti
donacija kao i 2018. godine. Nakon postotnog pada doniranog iznosa
u 2018. godini, donatori su povećali potporu pojedincima/obiteljima
i ti su primatelji 2019. godine zauzeli drugo mjesto.
Institucije su zabilježile osjetan pad, a lokalne/nacionalne vlasti pri-
mile su samo mali dio ukupnog doniranog iznosa.
18 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
22,5%
47,4%
17,3%
5,3%
ostalo
potpora marginaliziranima
zdravstvena skrb
obrazovanje
ublažavanje siromaštva 7,5%
Donacijska područja koja podržavaju neprofitne organizacije - % donacija
Pojam „neprofitne organizacije“ obuhvaća: organizacije civilnoga
društva, privatne zaklade i strane udruge.
Godine 2019. postotak donacija upućenih neprofitnim organizacija-
ma doživio je nevjerojatan pad od 12,22%. Kao što se vidi iz podataka,
izraženija potreba za liječenjem djece sa zdravstvenim teškoćama
potaknula je donatore da češće doniraju izravno pojedinačnim pri-
mateljima, što je posebno pogodilo donacije neprofitnim organiza-
cijama. Usprkos tome, neprofitne organizacije i dalje su primatelj
koji uživa daleko najveću potporu.
S druge strane, poredak glavnih donacijskih područja koje neprofitne
organizacije podržavaju izgleda malo drugačije. Potpora marginali-
ziranim skupinama i zdravstvena skrb primile su nešto viši postotak
donacija dok je obrazovanje zabilježilo blagi pad. Taj je pad spustio
obrazovanje na stepenicu niže u ukupnom poretku. Ostala donacij-
ska područja obuhvaćaju sport, dobrobit životinja, sezonsko daro-
Ključne stavke
Neprofitne organizacije
kao primatelji
19
Partnerstva
korporativnog
i neprofitnog
sektora
vanje te kulturu i umjetnost. Na popisu krajnjih korisnika socijalno
ugroženi zadržali su prvo mjesto. Lokalne zajednice zabilježile su
pad u postotku donacija, a primijećeno je češće davanje osobama s
invaliditetom i osobama sa zdravstvenim teškoćama.
U usporedbi s 2018. godinom poredak glavnih donatora koji su po-
dupirali neprofitne organizacije promijenio se i vodstvo su preuzeli
građani. Korporativni sektor i pojedinci rjeđe su, postotno gledano,
podupirali neprofitne organizacije.
Neprofitne organizacije ostale su vrlo aktivne i prisutne uz široki
raspon inicijativa i aktivnosti, pokrivajući brojna donacijska područja
te pružajući potporu širokoj lepezi skupina krajnjih korisnika. Udruga
Rijeka ljubavi koja pomaže socijalno ugroženima primila je tijekom
godine veći broj donacija, sveukupno 180. Evidentirane su ukupno
94 donacije Zakladi Ana Rukavina. Evo i ostalih neprofitnih organi-
zacija koje su češće primale donacije tijekom 2019. godine: Zaklada
za ljudska prava i solidarnost Solidarna, udruga Sindrom Down 21
Split, Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice
iz Koprivnice, Marijini obroci Hrvatska te udruga MoST.
Lidl Hrvatska d.o.o. i CARITAS Zagrebačke nadbiskupije obilježili su
2019. godine desetu godišnjicu suradnje. Tom je prilikom Lidl Hr-
vatska d.o.o. donirao 20.230,00 eura za kupnju dostavnog vozila
namijenjenog Caritasovoj socijalnoj samoposluzi. Osim toga Lidl Hr-
vatska je u čast otvaranja stote trgovine u Hrvatskoj udruzi Mali zmaj
koja pomaže socijalno ugroženim obiteljima i djeci diljem Hrvatske
donirao zalihe hrane u vrijednosti 13.534,00 eura.
Usto, Dm-drogerie markt Hrvatska d.o.o. i lifestyle časopis Story
najavili su projekt PINK RIBBON. Cilj projekta bio je prikupiti sred-
stva za Udrugu P.I.N.K Life koja daje podršku ženama koje se bore
s rakom. Tijekom mjeseca listopada – Mjeseca borbe protiv raka
dojke - građani su mogli podržati projekt kupnjom označenih proi-
zvoda u svim prodavaonicama Dm-drogerie markta Hrvatska d.o.o.
u Hrvatskoj. Kompanija je od svakog prodanog proizvoda donirala
1 hrvatsku kunu (0,13 eura) Udruzi P.I.N.K. Tijekom kampanje je pri-
kupljena ukupna svota od 9.205,00 eura, a Udruga će novac uložiti
u opremanje Opće bolnice Dubrovnik infuzijskim uređajima i kirur-
škom opremom za onkološke pacijente te organizaciju radionice za
osnaživanje pacijenata s malignim oboljenjima.
Lions klub Lenuci iz Zagreba je u suradnji s Essilor optikom d.o.o. pokre-
nuo kampanju za nabavu naočala socijalno ugroženim osobama. Tije-
kom kampanje popravljeno je više od 500 pari naočala te donirano više
od 256. Vrijednost donirane robe u kampanji iznosila je 52.783,00 eura.
20 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Zaklada koja se istaknula mnogobrojnim primjerima uspješnih kam-
panji tijekom godine svakako je Zaklada za ljudska prava i solidar-
nost Solidarna. Zaklada je 1. travnja organizirala humanitarnu večer
stand-up komedije u dvorani Kina Europa u Zagrebu, a cjelokupni
prihod iskorišten je za osiguravanje stipendija socijalno ugroženim
studentima.
Dana 14. lipnja organizirana je humanitarna večera u hotelu Espla-
nade u Zagrebu. Cjelokupni prikupljeni iznos (53.595,00 eura) upla-
ćen je u novoosnovani fond #SPASIME za izravnu pomoć žrtvama
obiteljskog nasilja u pokrivanju odvjetničkih troškova, stanarine,
obrazovanja, zdravstvene skrbi i ostalih troškova žrtava obiteljskog
i spolnog nasilja te njihove djece.
U subotu 12. listopada Zaklada za ljudska prava i solidarnost Soli-
darna je s udrugom Ludruga organizirala humanitarnu kazališnu
večer pod nazivom S druge strane ogledala: od pacijenta do pro-
gramera u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. Svrha događaja bila je
pomoći Hrvoju, nezaposlenom tridesetosmogodišnjaku koji boluje
od kronične psihičke bolesti, da završi studij. U studenom su građani
podržali izložbu grafita pod nazivom Punk’s Not Dead Breakdown
Party i humanitarnu dražbu slika u pivovari The Garden Brewery u
Zagrebu. Prikupljana su sredstva za stipendije za djecu i mlade koji
su štićenici Zaklade.
Dobrotvorna večera pod nazivom Black and white party organizirana
je u hotelu Royal u Opatiji s ciljem prikupljanja sredstava za program
Moje mjesto pod Suncem udruge Centar za kulturu dijaloga. Večeru
su organizirali riječka podružnica Udruge hrvatskih poslovnih žena
Krug i Rotary Club Rijeka. Projekt je osmišljen u cilju pružanja po-
ticajnog okruženja za djecu koja žive u nepovoljnijim financijskim
uvjetima pružajući im priliku da sudjeluju u aktivnostima koje si nji-
hovi roditelji ne mogu priuštiti i pomažući da usvoje znanje i razviju
vještine u područjima koja ih posebno zanimaju. Tijekom događaja
je prikupljeno 10.152,00 eura.
Uspješne
kampanje
21
50,0%
37,6%
11,9%
masovne pojedinačne donacije
korporativni sektor
ostali
pojedinci 0,5%
Top 3 vrste donatora - % donacija
Darovanje državi (institucije i lokalne/nacionalne vlasti) doživjele
su porast od 1.9% u odnosu na 2018. godinu, u kojoj su institucije
posebno rasle.
Struktura donatora mijenjala se 2019. godine zajedno s poretkom.
Najaktivniji donatori bili su građani kod kojih je došlo do značajnog
skoka u postotku donacija. Jaki pad učestalosti doniranja iz korpora-
tivnog sektora srušio je tog donatora na drugo mjesto. Kod ostalih
vrsta donatora vide se manje fluktuacije u udjelu koji u usporedbi s
prošlom godinom na njih otpada u donacijama.
Poredak glavnih donacijskih područja državi promijenio se u odnosu
na 2018. godinu te donio povećanje donacija za zdravstvenu skrb i
potporu marginaliziranim skupinama. Obrazovanje bilježi pad. Iako
je došlo do značajnog pada u postotku donacija lokalnim zajednica-
ma, one su i dalje krajnji korisnik koji uživa najveću potporu putem
darovanja državi. Na osobe sa zdravstvenim teškoćama otpada viši
postotak donacija te su tako izbile na drugo mjesto.
Ključne stavke
Država kao primatelj
22 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Popis institucija koje su višestruki primatelji donacija uključuje Dječju
bolnicu Kantrida, Klinički bolnički centar Rijeka, Dječji dom Ivana
Brlić Mažuranić, Opću bolnicu Zadar, Klinički bolnički centar Split i
Zagrebačku dječju bolnicu u Klaićevoj.
Povodom obilježavanja pedesete godišnjice Diners Cluba u Hrvatskoj,
Erste Card Club organizirao je ekskluzivan događaj pod nazivom
Dine for Change u Hotelu Esplanade za klijente Diners Cluba. Pro-
slava pedesete obljetnice prve kreditne kartice u Hrvatskoj bila je
humanitarnog karaktera s ciljem prikupljanja sredstava za renovaciju
dva nova apartmana u Dječjoj bolnici u Klaićevoj. Svjesni važnosti
prisustva roditelja za brži i manje stresni oporavak djece i mladih
na liječenju, u Erste Card Clubu pokrenuli su konkretnu inicijativu
da se apartmani urede za prihvat malih pacijenata i njihovih rodi-
telja. Na humanitarnoj je večeri prikupljen iznos od 20.232,00 eura.
Taj će iznos dodatno poboljšati standard skrbi u Bolnici u skladu s
najnovijim kretanjima u modernoj medicini.
Još jedan sjajan primjer dolazi iz bankarskog sektora. Naime, Jadran-
ska banka d.d. iz Šibenika donirala je 101.159,00 eura Centru za odgoj
i obrazovanje Šubićevac. Doniranim iznosom izgradit će se i opremiti
igralište za djecu s intelektualnim teškoćama. U suradnji s Gradom
Šibenikom dječje će se igralište sagraditi u Park-šumi Šubićevac i bit
će prvo igralište u Šibeniku prilagođeno djeci s invaliditetom. Banka
je također donirala 67.670,00 eura Općoj bolnici Šibensko-kninske
županije za kupnju dva ultrazvučna dijagnostička uređaja.
Godine 2019. zaklada Vukovarsko novo sutra koju je 2016. godine
osnovalo Prvo Plinarsko Društvo LLC (PPD-DP) i Energia Naturalis
LLC donirali su ukupno 150.431,00 eura za razne socijalne potrebe.
Zaklada je podržala manifestaciju Treći Dan donacijom od 20.571,00
eura za projekt Senzorna integracija Osnovne škole Ljudevita Gaja
u Osijeku. Sredstva su iskorištena za opremanje senzorne sobe te
time poboljšavanje uvjeta u kojima uče djeca s razvojnim teškoća-
ma. Zaklada Vukovarsko novo sutra donirala je usto i 13 stipendija
studentima iz pet slavonskih općina. Ukupna vrijednost dodijeljenih
stipendija iznosila je 40.602,00 eura. Naposlijetku, Vukovarsko novo
sutra doniralo je i 35.189,00 eura Društvu multiple skleroze Vuko-
varsko-srijemske županije za kupnju posebno oblikovanog vozila.
Darovanje državi/
institucijama
23
Tko ima koristi od donacija?
22,7%
20,2%
18,3%
17,6%
21,2%
osobe sa zdravstvenim teškoćama
lokalna zajednica
socijalno ugroženi
osobe s invaliditetom
adarena djeca i mladi
djeca bez roditeljske skrbi
životinje, osobe koje žive u drugoj zemlji,
beskućnici
samohrani roditelji, stariji građani,
rizična djeca i mladi , manjine, stanovništvo, vjerske
zajednice, migranti, osobe kojima treba palijativna
skrb, žene i djeca žrtve nasilja, majke i dojenčad
5-10%
1-3%
0-1%
3-5%
ostali
Ključni krajnji korisnici - % donacija
24 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Ključne stavke Udio kumulativne razine potpore upućene četirima ključnim skupi-
nama korisnika u ukupnom broju donacija iznosi 78,8%, što je rast
od 3,4% u usporedbi s 2018. godinom. To je još uvijek vrlo visoki
postotak i ukazuje na potrebu promicanja ostalih skupina korisnika
koje uživaju slabiju potporu kako bi se postigla viša razina transpa-
rentnosti i na taj način potaknulo donatore da budu proaktivniji u
pružanju podrške.
Poredak se 2019. godine promijenio u odnosu na prethodnu godinu.
Jedna od najvažnijih promjena porast je učestalosti podrške osobama
sa zdravstvenim teškoćama zahvaljujući kojem je ta skupina krajnjih
korisnika zauzela prvo mjesto. Porast je rezultat češćeg davanja za
liječenje djece sa zdravstvenim teškoćama. Socijalno ugroženi i dalje
su na drugom mjestu uz blagi pad od 1%, koji je statistički beznačajan.
Još jedna zapažena promjena pad je učestalosti davanja lokalnim
zajednicama koji je uglavnom vidljiv u smanjenom postotku koji od-
lazi na obrazovanje. Pogledamo li ostale skupine krajnjih korisnika
s nižom razinom podrške, vidljivo je da je postotno gledano najveća
potpora dana nadarenoj djeci i mladima, a zatim djeci bez roditeljske
skrbi. Sve skupine s prošlogodišnjeg popisa i dalje su prisutne te
nema novih kategorija krajnjih korisnika.
18,5%
16,7%
26,9%
18,5%
16,2%
21,6%
30,7%
13,7%
Trendovi - % donacija
2017. 2018. 2019.
Osobe sa zdravstvenim teškoćama
Socijalno ugroženi
Lokalne zajednice
Osobe s invaliditetom
22,7%
20,2%
18,3%
17,6%
25
Učinci davanja
Omjer između pomoći s učinkom na dugi rok i jednokratne podrške
nije se promijenio. Prevladavala je kratkoročna podrška, a podaci po-
kazuju da se 2019. godine i povećala. Povećanje je uglavnom vidljivo
u jačoj potpori liječenju djece sa zdravstvenim teškoćama. S druge
strane, došlo je do pada u učestalosti davanja strateških donacija
što je posebice vidljivo u doniranju opreme. Bitno je naglasiti da su
i stratešku podršku i kratkoročnu pomoć uglavnom pružili građani
(47,3% svih strateških donacija i 60% svih kratkoročnih donacija).
Postotak donacija koje se nije moglo identificirati jednak je onome
iz 2018. godine.
Usluge su bile najčešći oblik strateških davanja 2019. godine s
udjelom od 41% u svim strateškim ulaganjima, a odmah iza njih je
oprema. Najčešća vrsta jednokratne potpore bile su potrepštine i
potrošna roba (75,1%).
Promotrimo li preferencije donatora, vidjet ćemo da su građane
i korporativni sektor primarno zanimale jednokratne donacije, a
pojedinci su se više fokusirali na strateška davanja.
Ključne stavke
% donacija
dugoročni učinci
jednokratna potpora
nepoznato
57,4%
36,8%
5,8%
26 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
48,9%
36,1%
15,0%
51,8%
41,7%
6,5%
Trendovi - % donacija
2017. 2018. 2019.
Kratkoročna potpora
Dugoročni učinci
Nepoznato
57,4%
36,8%
5,8%
Strateška davanja
usluge41,0%
stipendije16,4%
kapitalna ulaganja0,9%
oprema39,4%
podizanje razine svijesti/zagovaranje1,8%
istraživanje i razvoj0,5%
Udruga Riječko srce i regionalni televizijski kanal Kanal RI organizirali
su humanitarni koncert u Rijeci kako bi osigurali potrebnu opremu
udruzi Sindrom Down 21 iz Rijeke. Ukupno je prikupljeno 15.584,00
eura zahvaljujući kojima je opremljena senzorna soba Udruge.
Vinarija Kozlović iz Buja organizirala je dobrotvornu večeru i koncert
pod nazivom Glazba za dječji osmijeh s ciljem prikupljanja sredstava
za kupnju dijagnostičkog EKG uređaja i posebnog dječjeg bolničkog
kreveta za intenzivnu njegu namijenjenih Odjelu za pedijatriju pulske
Opće bolnice. Prodajom karata prikupljeno je 10.421,00 eura. Iznos
koji je ostao nakon kupnje opreme iskorišten je za kupnju auto-
matskog vanjskog defibrilatora za sportsku dvoranu u mjestu Buje.
Liječnici tenisači iz splitskog ogranka Hrvatske liječničke komore
organizirali su teniski turnir na kojem su prikupili 2.694,00 eura. Tim
su iznosom pomogli svojoj lokalnoj zajednici donacijom Centru za so-
cijalnu skrb u Splitu za projekt Svi zajedno. Projektom Svi zajedno žele
se angažirati djeca i mladi kojima prijeti rizik socijalne isključenosti u
Primjeri strateške
podrške
Podrška lokalnoj
zajednici
27
Ostali oblici
davanja
lokalnoj zajednici te ih uključiti u različite aktivnosti poput sportskih
aktivnosti, programa škola stranih jezika, glazbenih škola i slično.
U prosincu 2019. godine, treću godinu zaredom, članovi Udruge
mladih Općine Kaptol organizirali su četverodnevni humanitarni
događaj – Božićni sajam pod nazivom Kaptolski zvonci . U razdoblju
od 20. do 23. prosinca zainteresirani građani mogli su uživati u Bo-
žićnim pjesmama i raznim proizvodima s lokalnih obiteljskih gospo-
darstava na Trgu Vilima Korajca u Kaptolu. Sredstva prikupljena na
Božićnom sajmu donirana su roditeljima novorođenčadi rođene u
Općini Kaptol tijekom 2019. godine. Radilo se o ukupnom iznosu od
934,00 eura te su roditelji 23 novorođenčeta primili poklon bonove
u vrijednosti od 40 eura.
Udruga Nismo same je u suradnji s dizajnericom interijera Mirja-
nom Mikulec organizirala Humanitarni buvljak s poznatima s ciljem
prikupljanja dodatnih sredstava za projekt prijevoza taksijem žena
oboljelih od raka dojke na kemoterapiju Nisi sama – Ideš sa nama.
Cilj je projekta pomoći ženama koje se liječe kemoterapijom da se
ne izlažu povećanom riziku od raznih infekcija i bolesti tako što im
se osigurava prijevoz. Do sad su pomogli 211 žena i osigurali više
od 6 000 vožnji taksijem. Humanitarni buvljak s poznatima bio je
sastavni dio četvrtog po redu InDizajna, sajma unutarnjeg uređenja,
koji se održao od 26. do 29. rujna u zagrebačkoj sportskoj dvorani
Arena. Mnogobrojne hrvatske poznate osobe dale su svoj doprinos
Humanitarnom buvljaku tako što su za prodaju donirale neke svoje
predmete poput dizajnerskih haljina, torbi, knjiga i slično. Građani su
podržali događaj i prikupljeno je ukupno 4.831,00 eura.
Zaklada Adris je u sklopu javnog natječaja za dodjelu sredstava 2019.
godine dodijelila stipendije najboljim studentima te sredstva raznim
projektima od socijalne važnosti u području zaštite okoliša, kulturne
baštine, otkrića i kreativnosti. Ukupni iznos donacija zaklade bio je
419.743,00 eura.
Druga je zaklada dala podršku obrazovanju plaćanjem školarina.
Zaklada Marin Čilić platila je školarine u iznosu od 1.350,00 eura za
22 nadarena mlada glazbenika i sportaša i to posredstvom javnog
natječaja. Ukupna vrijednost donacije bila je 29.70,00 eura. Zaklada
Marin Čilić također je donirala 6.767,00 eura Srednjoj školi Isidora
Kršnjavoga iz Našica za opremu školskog laboratorija.
Zubak grupa (ORYX grupa) je 2019. godine objavila natječaj temeljem
kojega je dodijelila stipendije studentima s fizičkim invaliditetom.
Hrvatska je kompanija posredstvom natječaja Igraj srcem donirala
20 stipendija u iznosu od 26.272,00 eura kako bi se studentima s
invaliditetom pomoglo da steknu visoko obrazovanje.
Donacije putem
javnog poziva
28 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Darovanje znanja
Profesionalne
usluge
Primjeri
volontiranja
Grupno
financiranje (eng.
crowdfunding)
Institut za razvoj i inovativnost mladih IRIM dao je svoj doprinos
donacijskom natječaju pod nazivom Generation Now u obliku edu-
kacije iz područja STEM-a za mentore i stalnu stručnu podršku. U
sklopu natječaja Edukacijski centar Hrvatskog telekoma započeo je
s obukom 20 mentora iz obrazovnih institucija u Zagrebu i okolici.
Hrvatski telekom donirao je opremu za potrebe projekata IoT.
Još jedan izvanredni primjer doniranja znanja dolazi iz udruge Smi-
ješak za sve. To je njihov rad s volonterima. Stotinu novih volontera
educirano je za čitanje priča djeci na tri bolnička odjela u Zagrebu:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar
Zagreb i Dječja bolnica Srebrnjak u Zagrebu. Novi su volonteri prošli
edukaciju tijekom koje su išli na predavanja i sudjelovali u radionica-
ma kako bi se pridružili projektu Laku noć, pričoljupci. Cilj projekta
pričanja priča je osnažiti djecu u bolnicama te pomoći roditeljima da
se malo odmore. Novi volonteri Udruge različite su dobi i zanimanja,
ali sve ih povezuje ista želja – odvojiti dio vremena za potrebite.
Tijekom edukacijskog seminara proglašeni su najbolji volonteri te
im je uručeno priznanje za uloženi trud.
Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca Poliklinika
Glavić iz Zagreba i Dubrovnika najavila je humanitarnu manifestaciju
pod nazivom Darujmo nadu u novi korak. Klinika je na natječaju
ponudila besplatnu robotsku neurorehabilitaciju za osam socijalno
ranjivih osoba koje mogu imati ogromne koristi od liječenja.
Treću godinu zaredom Osnovna škola Voštarnica iz Zadra ugošćuje
jedan od najpoznatijih frizerskih salona u gradu – Mr. Razor. Ta je ško-
la jedina posebna odgojno-obrazovna ustanova u Zadarskoj županiji
u kojoj učenici s invaliditetom mogu dobiti kvalitetno obrazovanje.
Vlasnik salona Ivan Mišković donirao je školi besplatno šišanje. Djeca
su ošišana u poznatom okruženju lišenom stresa.
Članovi 5. podružnice Istočna Hrvatska Moto kluba Veterani Croatia
pokrenuli su inicijativu koja je uključivala ukrašavanje i ličenje zido-
va Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Zidovi KBC
Osijek nisu oličeni više od 20 godina. Učenici i djelatnici Graditelj-
sko-geodetske škole Osijek također su dali svoj doprinos projektu.
Zahvaljujući inicijativi uljepšano je i oličeno više od 1000 kvadratnih
metara hodnika i soba.
Ekonomska klinika, neprofitna studentska udruga studenata Eko-
nomskog fakulteta u Zagrebu, započela je humanitarnu akciju pod
nazivom Srcem za djecu Brezovice s ciljem prikupljanja nužnih po-
trepština poput higijenskih proizvoda, proizvoda za čišćenje , odjeće i
igračaka za sirotište u Brezovici. U sklopu humanitarne akcije pokre-
nuta je i crowdfunding kampanja za prikupljanje sredstava za kupnju
29
Inovativni načini
darivanja
ljuljačke za djecu u invalidskim kolicima koja bi se postavila u Cari-
tasov Dom za djecu i mlade s intelektualnim i tjelesnim teškoćama.
Kampanja je pokrenuta na stranici gogetfunding.com. Zahvaljujući
ljudima dobre volje prikupljeno je 2.800,00 eura za ljuljačku koja će
biti dostavljena i postavljena u ovom domu.
Na Svjetski dan kave 1. listopada Julius Meinl organizirao je kam-
panju pod nazivom Meet with a Poem s ciljem okupljanja građana i
pomoći potrebitima. Građani su mogli platiti za dvije šalice kave ili
čaja tako što će napisati pjesmu s prijateljem/prijateljicom. Pjesme su
predstavljene na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Za svaku je pjesmu Julius
Meinl donirao 0,53 eura udruzi Veliko srce malom srcu. Prikupljeno je
ukupno 1.500,00 eura za adaptaciju apartmana za djecu na liječenju.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz
Koprivnice pokrenula je humanitarnu kampanju pod nazivom Milijun
koraka s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć djeci s intelektual-
nim teškoćama te podizanje razine svijesti o problemima osoba s
intelektualnim teškoćama. Planinar i alpinist Mario Carek započeo
je 26. lipnja svoj četrdesetodnevni put od 1 000 kilometara pješice
od Pule do Dubrovnika. Tijekom ovog avanturističkog poduhvata
ukupno je prikupljeno 11.504,00 eura koji će se iskoristiti za izgradnju
novog prostora za Udrugu.
30 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije
Metodologija
Ovo je izvješće pripremljeno uz pomoć baze podataka Giving Balkans
koja je i dalje najpouzdaniji izvor podataka o davanjima u dobro-
tvorne svrhe u regiji. Zbog nedostatka službenih podataka Catalyst
Balkans koristi se alternativnim načinima prikupljanja podataka,
prvenstveno izvještajima u medijima kao i ostalim dostupnim izvo-
rima. Tijekom 2019. godine Catalyst Balkans pratio je izvještavanje
medija u Hrvatskoj o domaćoj pojedinačnoj te korporativnoj filan-
tropiji kao i filantropiji dijaspore. Podaci iz medija prikupljeni su
praćenjem medija u Hrvatskoj dostupnih u elektroničkom i tiskanom
izdanju te dostupnih na internetu na lokalnoj, regionalnoj i nacional-
noj razini u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. U
navedenom razdoblju u bazi podataka Giving Balkans obrađeno je
ukupno 10 213 unosa povezanih s davanjem u dobrotvorne svrhe
raznih vrsta donatora, od čega 2 887 jednokratnih.
Opisana metodologija ima određenih ograničenja među kojima je
najvažnije to da mediji ne bilježe sva davanja u dobrotvorne svrhe.
Usprkos tome vjerujemo da naše istraživanje pruža dostatno pouz-
dan uvid u najvažnije aspekte darovanja budući da statistički podaci,
iako nisu sveobuhvatni, daju minimalne vrijednosti za relevantne
pokazatelje. Ako primjerice razgovaramo o broju pojedinačnih dona-
cija, sa sigurnošću možemo ustvrditi da je prikazani broj minimalni
broj danih donacija. To jednako tako vrijedi i za gotovinske iznose,
donatore i slično. Razvojni trendovi ne sadrže ekstreme (npr. kata-
strofe ili jednokratne donacije koje nadilaze značajni udio ukupnog
zabilježenog iznosa te se ne mogu ponoviti) jer ti podaci nisu repre-
zentativni za ponovljene donacije lokalnih aktera svake godine te ih
se stoga treba predstaviti zasebno.
Stoga se navedeni podaci mogu koristiti kao pokazatelj minimalne
razine filantropskog razvoja u Hrvatskoj.
31
Istraživanje Hrvatska daruje 2019. – izvješće o stanju filantropije dio je šire inicijative kojoj je cilj promicanje i
poticanje filantropije u regiji, a provodi ga Catalyst Balkans. Samo istraživanje i ovu publikaciju proveo je i pripre-
mio Catalyst Balkans uz velikodušnu potporu Zaklade C. S. Mott i Fonda braće Rockefeller ili njihovih partnera.
Catalyst Balkans
Takovska 38, Beograd
catalystbalkans.org
givingbalkans.org
Pripremile
Maja Gligorić
Jelena Bekčić
Uredila
Aleksandra Vesić Antić
Beograd, 2020.
Na hrvatski jezik prevela
Kristina Kruhak
Oblikovanje
Luka Koković

Recomendados

Bosna i Hercegovina daruje 2019: izvještaj o dobročinstvu von
Bosna i Hercegovina daruje 2019: izvještaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2019: izvještaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2019: izvještaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
521 views36 Folien
Hrvatska daruje 2018 – Izvješće o stanju filantropije von
Hrvatska daruje 2018 – Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2018 – Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2018 – Izvješće o stanju filantropijeCatalyst Balkans
584 views28 Folien
Crna Gora daruje 2019 von
Crna Gora daruje 2019Crna Gora daruje 2019
Crna Gora daruje 2019Catalyst Balkans
157 views32 Folien
Filantropija u vrijeme krize: Odgovor na Covid-19 u regiji Zapadnog Balkana von
Filantropija u vrijeme krize: Odgovor na Covid-19 u regiji Zapadnog BalkanaFilantropija u vrijeme krize: Odgovor na Covid-19 u regiji Zapadnog Balkana
Filantropija u vrijeme krize: Odgovor na Covid-19 u regiji Zapadnog BalkanaCatalyst Balkans
438 views43 Folien
Crna Gora daruje 2020 - Godišnji izvještaj o stanju filantropije von
Crna Gora daruje 2020 - Godišnji izvještaj o stanju filantropijeCrna Gora daruje 2020 - Godišnji izvještaj o stanju filantropije
Crna Gora daruje 2020 - Godišnji izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
419 views44 Folien
Hrvatska daruje 2020 - Godišnje izviješće o stanju filantropije von
Hrvatska daruje 2020 - Godišnje izviješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2020 - Godišnje izviješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2020 - Godišnje izviješće o stanju filantropijeCatalyst Balkans
486 views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvu von
Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
749 views44 Folien
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.) von
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Catalyst Balkans
482 views1 Folie
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart) von
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)Catalyst Balkans
364 views1 Folie
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.) von
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Catalyst Balkans
649 views1 Folie
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januar von
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januarCatalyst Balkans
264 views1 Folie
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar) von
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)Catalyst Balkans
1.1K views1 Folie

Was ist angesagt?(20)

Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvu von Catalyst Balkans
Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvuBosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvu
Bosna i Hercegovina daruje 2020: izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans749 views
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.) von Catalyst Balkans
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Bosna i Hercegovina daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Catalyst Balkans482 views
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart) von Catalyst Balkans
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)
Catalyst Balkans364 views
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.) von Catalyst Balkans
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Catalyst Balkans649 views
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januar von Catalyst Balkans
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. januar
Catalyst Balkans264 views
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar) von Catalyst Balkans
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)
Catalyst Balkans1.1K views
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart) von Catalyst Balkans
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. mart)
Catalyst Balkans605 views
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar) von Catalyst Balkans
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. januar)
Catalyst Balkans589 views
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. ožujak) von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. ožujak)Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. ožujak)
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. ožujak)
Catalyst Balkans593 views
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.) von Catalyst Balkans
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Crna Gora daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. maj 2021.)
Catalyst Balkans437 views
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 30. novembar von Catalyst Balkans
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 30. novembarBiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 30. novembar
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - BiH, 30. novembar
Catalyst Balkans552 views
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun) von Catalyst Balkans
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun)BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun)
BiH daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun)
Catalyst Balkans166 views
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. srpnja 2021.) von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. srpnja 2021.)Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. srpnja 2021.)
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. srpnja 2021.)
Catalyst Balkans587 views
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija) von Catalyst Balkans
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Catalyst Balkans465 views
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. svibnja 2021.) von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. svibnja 2021.)Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. svibnja 2021.)
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. svibnja 2021.)
Catalyst Balkans405 views
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (30. studeni) von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (30. studeni)Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (30. studeni)
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (30. studeni)
Catalyst Balkans390 views
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ... von Catalyst Balkans
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Catalyst Balkans463 views
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. siječanj) von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. siječanj)Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. siječanj)
Hrvatska daruje: Dobrotvorni odgovor na COVID-19 (31. siječanj)
Catalyst Balkans201 views
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. mart) von Catalyst Balkans
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. mart)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. mart)
Catalyst Balkans401 views
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. januar) von Catalyst Balkans
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. januar)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. januar)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (31. januar)
Catalyst Balkans388 views

Más de Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena von
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja ženaCatalyst Balkans
40 views28 Folien
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë von
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
168 views9 Folien
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy von
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
171 views9 Folien
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije von
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
174 views46 Folien
BiH daruje 2021 - rezime nalaza von
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaCatalyst Balkans
212 views4 Folien
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije von
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
220 views63 Folien

Más de Catalyst Balkans(20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena von Catalyst Balkans
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Catalyst Balkans40 views
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë von Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans168 views
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans171 views
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije von Catalyst Balkans
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans174 views
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije von Catalyst Balkans
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans220 views
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë von Catalyst Balkans
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans240 views
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans254 views
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans271 views
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans291 views
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021 von Catalyst Balkans
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Catalyst Balkans158 views
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата von Catalyst Balkans
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Catalyst Balkans169 views
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans176 views
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans187 views
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu von Catalyst Balkans
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans142 views
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans137 views
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy von Catalyst Balkans
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans179 views
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije von Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Catalyst Balkans127 views

Hrvatska daruje 2019 - izviješće o stanju filantropije

 • 2. 2 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Uvodne napomene/opći pregled Nakon nekoliko godina pada prema zabilježenim iznosima filantrop- sko je darovanje u Hrvatskoj 2019. godine značajno poraslo. Opća razina davanja viša je nego u prethodne dvije godine, a taj iznenadni i značajni porast rezultat je izvanrednih okolnosti. Prva je humanitarna kampanja pokrenuta za financiranje liječenja dvogodišnjeg djeteta zahvaljujući kojoj je prikupljeno pet milijuna eura. Druga izvanredna okolnost donacija je Zaklade Bunić Kaboga u iznosu od dva milijuna eura za rekonstrukciju Kneževog Dvora na Lopudu pokraj Dubrov- nika. Bez te dvije značajne donacije razina davanja vjerojatno bi bila slična onoj 2017. godine. Podaci načelno pokazuju nekoliko pozitivnih trendova u 2019. godini. Ranije spomenut značajan porast procijenjenog iznosa vraća razinu davanja na onu iz 2015. godine, prije početka razdoblja opadanja. Usto je i zabilježena vrijednost viša kao i broj zabilježenih donacija. Prema vrsti donatora, građani su bili najaktivnija i na njih otpada najviši udio u ukupnom iznosu donacija. Podrška marginaliziranim skupinama i u 2019. godini je područje kojem se najviše daje potpora, a osobe sa zdravstvenim teškoćama bile su skupina krajnjih korisnika koja bilježi najveću potporu. Pogledamo li transparentnost doniranih vrijednosti u 2019. godini, vidimo da je informacija o vrijednosti do- nacije podastrta za 49,8% svih donacija, što je povećanje od 19,6% u odnosu na prethodnu godinu. broj zabilježenih donacija 2.887 procijenjena vrijednost donacija 20,2 milijuna € prosječna donacija stanovniku 5 € povećanje u odnosu na 2018. 125%
 • 3. 3 Vrijednosti donacija – u eurima Procijenjeni iznosi – trendovi Prosječna donacija po pojedincu zabilježeni iznos procijenjeni iznos20.249.184,16 15.457.372,16 2015. 2015. 2443 20.699. 204,50 4,80 3472 13.201.186,10 3,20 2892 8.936.975,30 2,20 2623 8.999.634,90 2,20 2887 20.249.184,16 5,0 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. broj zabilježenih donacija procijenjena vrijednost donacija u eurima prosječna donacija po pojedincu u eurima
 • 4. 4 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Došlo je do rasta donatorske aktivnosti od 10% u odnosu na 2019. godinu s 2 887 pojedinačnih davanja. U ukupnom zabilježenom iznosu također se vidi izvanredni porast. Temeljem navedenog procjenjuje se da je u Hrvatskoj 2019. godine donirano više od 20,2 milijuna eura. To je ogroman skok u odnosu na prethodnu godinu od točno 125%. Najviši postotak donacija zabilježen je u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj - 37,3% - a slijedi ju Jadranska Hrvatska s 34,4%. U obje je regije došlo do blagog povećanja. Nadalje, 24,4% donacija usmjereno je na Srednju i Istočnu Hrvatsku, što je 8,1% manje nego 2018. godine. Zaključno, 3,7% usmjereno je raznim regijama u Hrvatskoj, što je više nego 2018. godine. Postotak potpora upućenih van Hrvatske i dalje je vrlo mali i zadržao se na razini iz 2018. godine. Što se glavnog grada Zagreba tiče, ostao je na razini od 20% primljenih donacija. Pogledamo li učestalost potpore, građani su najaktivniji donatori i bilježe značajan postotni rast u donacijama u usporedbi s prošlom godinom. I na korporativni sektor i na individualne donatore otpada manji udio u ukupnom postotku zabilježenih donacija; na sve os- tale vrste donatora ne otpada više od 2% po vrsti. Kad govorimo o doniranim vrijednostima, na građane također otpada najveći udio u iznosu, što je značajni porast u odnosu na prošlu godinu. Suprotno tome udio korporativnog sektora je u ukupnom darovanom iznosu uglavnom pao. Smatramo da je taj pad djelomično rezultat veće novčane potpore građana i privatnih zaklada kao i davanja miješanih donatora. Naposlijetku, udio individualnih donatora u ukupnom zabilježenom iznosu također se smanjio za nekih 2%. Godine 2019. poredak ključnih donacijskih područja ostao je ne- promijenjen. Potpora marginaliziranim skupinama i dalje je na pr- vom mjestu. Na drugom je mjestu, uz povećanje, ostala zdravstvena skrb dok je potpora obrazovanju neznatno pala (3,7%). Ublažavanje siromaštva uživalo je nešto viši postotak potpore te tako dostiglo razinu iz 2017. godine. U usporedbi s prošlom godinom neprofitni je sektor i dalje najučestaliji primatelj potpore, ali bilježi nešto niži broj donacija. Pojedinci su se našli na drugom mjestu zbog značajnog broja njima upućenih donacija, a slijede ih institucije koje bilježe blago povećanje. Lokalne/ nacionalne vlasti ostale su na istoj razini učestalosti kao i 2018. godine. Iako je broj donacija neprofitnim organizacijama 2019. godine pao, one su i dalje prvi ključni primatelj te na njih otpada jednak udio u ukupnom doniranom iznosu kao i 2018. godine. Područje koje je uživalo najveću potporu u neprofitnom sektoru su marginalizirane Razina darovanja Donatori Područje Geografska distribucija darovanja Primatelji Darovanja neprofitnim organizacijama
 • 5. 5 skupine dok su najveću korist imali socijalno ugroženi čiji su najveći donator bili građani. Potpora donatora državi bila je 2019. godine viša napose zbog pov- ećanja potpore institucijama. Zdravstvo je područje koje je uživalo najveću potporu kroz davanja državi, a najaktivnija vrsta donatora koja je darovala državi 2019. godine bili su građani. Pogledamo li krajnje korisnike, vidimo da su lokalne zajednice uživale najveću potporu posredstvom državnih institucija. Podaci pokazuju povećanje jednokratne potpore što je uglavnom rezultat češćeg darovanja za liječenje. Posljedično se smanjio postotak donacija s potencijalnim strateškim učinkom te je potpora uglavnom davana u obliku usluga ili opreme. Na osobe sa zdravstvenim teškoćama otpada najveći postotak donacija u 2019. godini, što iznosi povećanje za 6,5% u odnosu na 2018. I na socijalno ugrožene i na lokalne zajednice otpada manji broj donacija. Iako su osobe s invaliditetom primile viši postotak donacija, i dalje zauzimaju četvrto mjesto. Godine 2019. za 49.8% donacija objavljena je novčana vrijednost. To je u usporedbi s 2018. godinom značajni pad u transparentnosti podataka o vrijednosti humanitarnih davanja. Darovanja državi Učinci darovanja Krajnji korisnici Transparentnost podataka
 • 6. 6 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Masovne donacije Korporativni sektor Miješani donatori Pojedinci Privatne zaklade Ostali % zabilježene svote % donacija 55,1 27,4 0,4 5,3 10,3 1,5 37,3 20,5 18,9 0,7 2,8 19,8 Donatori 49,3% 42,0% 2,2% 37,5% 45,9% 2,1% 20,3% 64,7% 2,7% 34,1% 51,3% 10,0% Zabilježene donacije (%) Zabilježeni iznos (%) 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. Masovne donacije Korporativni sektor Pojedinci Masovne donacije Korporativni sektor Pojedinci 55,1% 27,4% 5,3% 37,3% 20,5% 0,7%
 • 7. 7 Tko su donatori? Uz brojku od 2 887 donacija, učestalost je porasla za 10% u odnosu na 2018. godinu. Građani su bili najaktivniji donatori te je kod njih došlo do značajnog skoka u aktivnosti zbog većeg broja kampanja i donacijskih događaja koji su za njih najčešći oblik donacijskog sudje- lovanja. Zbog tih su čimbenika korporativni donatori pali na drugo mjesto te bilježe značajan pad u postotku donacija u odnosu na 2018. godinu. Pad je posebno vidljiv u izravnim donacijama i javnim pozivima na donacije. Sudjelovanje pojedinaca također je u padu dok na zaklade i miješane donatore otpada po 2% donacija. Pogledamo li ukupni zabilježeni iznos, vidimo da su građani 2019. godine prvi puta od 2014. preuzeli vodstvo, s najvišim postotkom doniranog iznosa; njihov se udio u odnosu na 2017. godinu povećao za 17%. Korporativni sektor bilježi pad udjela i on je sada najniži od početka praćenja filantropske aktivnosti. Kao što je bio slučaj i s učestalošću davanja, povećanje udjela građana u ukupnom iznosu također je rezultiralo nižom razinom davanja korporativnog sekto- ra. Usprkos tome, postoje i drugi čimbenici poput porasta davanja miješanih donatora i privatnih zaklada. Dio davanja korporativnog sektora zapravo je kanaliziran kroz značajno osnažen udio miješanih donatora u ukupnoj vrijednosti (kampanje i događanja u kojima nije bilo moguće izdvojiti konkretne vrste donatora). Većina je uključivala prikupljanje sredstava za liječenje osoba sa zdravstvenim teškoća- ma. Usto je udio privatnih zaklada značajno porastao zbog donacije Zaklade Bunić Kaboga. Što se tiče ostalih donatora, i na pojedince i na institucijske zaklade otpada mali dio doniranog iznosa. Učestalost darovanja iz dijaspore ostala je 2019. godine jednaka kao i 2018. i ima mali udio u svim donacijama. Donirani iznos iz dijaspo- re, međutim, značajno je porastao 2019. godine zahvaljujući ranije spomenutoj donaciji Zaklade Bunić Kaboga
 • 8. 8 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Pojedinačne donatore iz dijaspore često pokreće snažna motivacija da daju doprinos lokalnoj zajednici iz koje potječu njihove obitelji ili oni sami. Jednu takvu donaciju uputila je Janet Majnarich, Kanađan- ka podrijetlom iz Delnica, koja je članovima Udruge umirovljenika Grada Delnica donirala novo pojačalo visoke kvalitete i klavijature. Osim toga, Janet Majnarich donacijom je Udruzi umirovljenika Grada Delnica dala na korištenje dio svoje imovine. Vrijednost donacije je 2.098,00 eura. Uz novu glazbenu opremu organizacija skupova i događanja bit će mnogo lakša. Hrvatska dijaspora je tijekom 2019. godine bila aktivnija u davanju donacija s potencijalno dugoročnim efektom. Skupina hrvatskih po- slovnih ljudi iz Njemačke darovala je 100.000,00 eura Laboratoriju za istraživanje raka Medicinskog fakulteta Split, a iznos će tijekom naredne tri godine biti uložen u znanstveni program. Donacija je također uključivala i nekoliko uređaja za laboratorij. Investicija je sastavni dio proširene suradnje hrvatskog znanstvenika Ivana Đikića i Medicinskog fakulteta Split. Duje Podrug, inspektor kriminalističke policije iz Zagreba, proglašen je policajcem godine te je dobio 2.000,00 eura za herojski pothvat sprečavanja pljačke banke na Črnomercu. Odlučio je da novac neće zadržati, već ga je donirao raznim pojedincima i humanitarnim orga- nizacijama. Sredstva je (u iznosu od 607,00 eura svakome) darovao Kristinki Hardi, samohranoj majci petero djece iz Vukovara, Veteran- skom društvu sportske rekreacije Omega iz Zagreba, Autonomnoj ženskoj kući u Zagrebu te Župi svetog Ante Padovanskog za potrebe javne kuhinje. Mato Veić donirao je EKG uređaj s pratećom opremom Ambulanti Čaglin koja je sastavni dio Doma zdravlja Požeško-slavonske županije. Velikodušna donacija mnogima će osigurati bolju zdravstvenu skrb. Ukupna vrijednost donacije bila je 2.698,00 eura. Još jedan sjajan primjer je donacija NBA košarkaša Nikole Mirotića koji je obitelji Varga iz Borovog Sela pokraj Vukovara u Hrvatskoj darovao 25.000,00 eura za kupnju nove kuće. Obitelj Varga dugo je živjela u teškim ekonomskim uvjetima. Pojedinačni doprinos Potpora dijaspore
 • 9. 9 Jedan izvanredni primjer strateškog ulaganja privatnih zaklada po- sebno je utjecao na razinu darovanja u Hrvatskoj 2019. godine. Na- ime, zaklada Bunić Kaboga sa sjedištem u Lichtensteinu donirala je 2.000.000,00 eura Društvu prijatelja dubrovačke starine za rekon- strukciju Kneževog dvora na otoku Lopudu nedaleko Dubrovnika. U Hrvatskoj su privatne zaklade vrlo aktivne u pružanju pomoći lo- kalnoj zajednici, studentima, mladim nadarenim ljudima i slično. Zaklada bl. Miroslav Bulešić dodijelila je stipendije 228 nadarenih studenata prilikom dobrotvornog koncerta koji je organiziran 30. studenog u sportskoj dvorani Pazinskog kolegija. Ukupna vrijednost dodijeljenih stipendija iznosi 90.099,00 eura. Zakladu je 2014. godine osnovao biskup Dražen Kutleša. Vodi je biskupijska ustanova Caritas, a pomažu joj donatori. U šest godina Zaklada bl. Miroslav Bulešić osigurala je stipendije za 1 768 studenata. Stipendije se uglavnom dodjeljuju prema socijalnim kriterijima. Zaklada Ana Rukavina niz godina aktivno podupire hrvatski zdrav- stveni sustav. Zaklada je 2019. godine dodijelila stipendije mladim liječnicima za profesionalni razvoj u SAD-u u području hematologije. Do sad je sedmero mladih liječnika iz Republike Hrvatske dobilo pri- liku učiti u hematološkim i pedijatrijskim klinikama u SAD-u. Sredstva za stipendije prikupljena su na tradicionalnom Božićnom koncertu Želim Život. Zahvaljujući odazivu građana na koncertu je prikupljeno 175.343,00 eura za potporu radu Zaklade. Darovanja privatnih zaklada
 • 10. 10 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Trendovi se u korporativnom sektoru (trgovačka društva, MSP-ovi i korporativne zaklade) nisu značajnije mijenjali u odnosu na 2018. godinu. Ukupni poredak tri najvažnija primatelja ostao je isti. Manja kolebanja uglavnom su se odnosila na nešto niži postotak donacija neprofitnim organizacijama i pojedincima i blagi postotni porast do- nacija institucijama. Usprkos tome, neprofitne organizacije ponovno su se pokazale kao primatelj koji uživa najveću potporu. Ukupni poredak donacijskih područja također je ostao nepromijenjen. Potpora marginaliziranim skupinama i dalje je najveća, s visokim brojem donacija. S druge strane, potpora obrazovanju je pala, a postotak donacija zdravstvu je porastao. Ta kolebanja ipak nisu Top 3 primatelja Korporativni sektor - % donacija Top 3 donacijska područja Top 3 skupine krajnjih korisnika institucije obrazovanje socijalno ugroženi pojedinci/obitelji potpora marginaliziranim skupinama osobe s invaliditetom neprofitne organizacije zdravstvena skrb lokalne zajednice 65,1% 36,2% 46,2% 28,6% 17,0% 19,0% 4,2% 10,0% 12,0% Ključne stavke Profil najčešćih vrsta donatora
 • 11. 11 Primjeri darovanja korporativnog sektora dovoljno značajna da bi ukazivala na značajnu promjenu trendova. Do jedine vidljive promjene u trendovima 2019. godine došlo je u poretku skupina krajnjih korisnika: lokalne zajednice ostale su na prvome mjestu, a osobe s invaliditetom češće su dobivale potporu te su sad na drugom mjestu. Potpora socijalno ugroženima blago je pala, a osobama sa zdravstvenim teškoćama ostala na istoj razini. Što se tiče ostalih skupina krajnjih korisnika, korporativni sektor najčešće je pomagao djeci bez roditeljske skrbi i životinjama dok na ostale skupine ne otpada više od 2% donacija. Jedan od istaknutih primjera davanja korporativnoga sektora 2019. godine doprinos je Avona Hrvatska. Kompanija je donirala 10.827,00 eura udruzi Sve za nju koja pomaže ženama koje se bore s rakom. Donacijom će se pomoći radu Udruge i njezinog Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka. Avon je usto u Centru osigurao i smještaj za žene koje dolaze iz udaljenijih krajeva na liječenje u Zagreb. Avon podupire borbu protiv raka u Hrvatskoj više od 15 godina i do sad je prikupio i donirao više od 395.360,00 eura. Osim navedenoga, predstavnici PBZ grupe su u sklopu svojega pro- jekta Činim dobro svaki dan donirali 47.275,00 eura Odgojnom domu Ivanec. Sredstvima je kupljena oprema za senzornu i informatičku sobu te uređena teretana i nogometno igralište. Ta je donacija od velikog značaja za četrdesetoro djece, korisnika Doma.
 • 12. 12 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Top 3 primatelja Masovne pojedinačne donacije - % donacija Top 3 donacijska područja Top 3 skupine krajnjih korisnika Ključne stavke pojedinci/obitelji potpora marginaliziranim skupinama osobe s invaliditetom neprofitne organizacije zdravstvena skrb osobe sa zdravstvenim teškoćama institucije ublažavanje siromaštva socijalno ugroženi 53,0% 35,9% 35,1% 26,3% 34,4% 20,4% 19,2% 13,1% 18,9% Trendovi masovnih pojedinačnih donacija kretali su se u skladu s obrascem ustaljenim prethodnih godina – poredak tri najveća pri- matelja, donacijskih područja i skupina korisnika nije se promijenio. Usporedimo li kolebanja postotaka s prethodnim godinama, vidimo da su tijekom 2019. godine građani nastavili najviše podupirati ne- profitne organizacije iako ne tako često. Pojedinci/obitelji i institucije primili su viši postotak donacija dok je potpora lokalnim/nacionalnim vlastima ostala jednaka kao i prošle godine. Situacija s donacijskim područjima slična je onoj 2017. godine. Usprkos rekordnom postotnom padu donacija, zdravstvena skrb i dalje je na prvom mjestu. Potpora marginaliziranim skupinama i ublažavanju siromaštva zabilježila je lagani rast u učestalosti davanja potpore od strane građana, a obrazovanje blagi pad.
 • 13. 13 Primejeri masovnih pojedinačnih donacija U usporedbi s prethodnom godinom, građani nisu tako često davali donacije osobama sa zdravstvenim teškoćama i lokalnim zajedni- cama, ali su osobe s invaliditetom i socijalno ugroženi primile viši postotak donacija. Hrvatski građani oduvijek su spremni pomoći i 2019. godina nije u tome bila nikakav izuzetak. Međunarodna udruga Gradišćanskih Hrvata – Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. iz Zagreba je u suradnji s istoimenom organizacijom iz Eisenstadta te Eisenstadtskom nad- biskupijom organizirala dobrotvorni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski za obnovu Dječjeg vrtića Vukovar. Ukupno je pri- kupljeno više od 26.000,00 eura. Trgovački centar Point iz Zagreba je u suradnji s udrugom Mali zmaj organizirao humanitarni događaj kako bi se djeci i roditeljima pomoglo u nabavi školskog pribora poput školskih torbi, ruksaka i ostalih potrepština. Zahvaljujući mnogobrojnim građanima koji su podržali akciju više od 250-oro djece opremljeno je potrepštinama za nadolazeću školsku godinu. Vrijednost donirane školske opreme iznosila je 16.500,00 eura. Udruga MoSt organizirala je 14. prosinca svoju tradicionalnu akciju pod nazivom A Di Si Ti . Održava se već devetnaestu godinu zaredom s ciljem podizanja razine svijesti o teškoćama beskućnika i promicanja solidarnosti i volonterskog rada. Akcija se sastoji od doniranja novih ili rabljenih stvari za prodaju: CD-a, DVD-a, knjiga, suvenira, nakita itd. Kao i prethodnih godina sva sredstva prikupljena prodajom namijenjena su uređenju i obnovi prostora Centra za beskućnike/ ce i njegovim korisnicima/korisnicama. Ovom je prilikom prikupljeno 14.031,00 eura.
 • 14. 14 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Ključna donacijska područja sport sezonsko davanje dobrobit životinja, kultura i umjetnost, okoliš gospodarski razvoj, javna infrastruktura, vjerske aktivnosti, znanost, prirodne nepogode, baština 5-10% 17,1% 13,8% 8,5% 23,9% 36,7% 1-3% 0-1% 3-5% potpora marginaliziranim skupinama ostalo ublažavanje siromaštva obrazovanje zdravstvena skrb Ključna donacijska područja - % donacija
 • 15. 15 Od svih donacija 82.9% usmjereno je prema četiri ključna donacij- ska područja (zdravstvena skrb, ublažavanje siromaštva, potpora marginaliziranim skupinama i obrazovanje). Taj je postotak čak viši nego prošlih nekoliko godina što pokazuje potrebu za promicanjem donacijskih područja koja uživaju slabiju potporu kako bi se zainte- resiralo potencijalne donatore. Nije međutim zabilježeno značajnije kolebanje u razini potpore i četiri glavna donacijska područja zadržala su isti poredak. Potpora marginaliziranim skupinama koja je na prvom mjestu jednaka je kao i 2018. godine. U području zdravstvene skrbi zabilježen je porast donacija od 6.3% što je rezultat većeg davanja za zdravstvenu skrb i liječenje djece sa zdravstvenim teškoćama. U obrazovanju je pak došlo do pada. Podrška donatora obrazovanju uglavnom se očitovala u podupiranju lokalne zajednice. Naposlijetku, u 2019. godini došlo je do blagog rasta interesa donatora za ublažavanje siromaštva i u tom je području potpora davana socijalno ugroženima i osobama koje žive u drugim zemljama. Među donacijskim područjima koja uživaju slabiju potporu najveći je postotak donacija otišao sportu i u sezonska darovanja dok na svako od ostalih područja otpada manje od 3% donacija. 35,3% 20,8% 16,3% 8,6% 36,6% 17,6% 17,5% 6,7% Trendovi - % pojedinačnih donacija Ključne stavke Donacijska područja 2017. 2018. 2019. Potpora marginaliziranim skupinama Zdravstvena skrb Obrazovanje Ublažavanje siromaštva 36,7% 23,9% 13,8% 8,5%
 • 16. 16 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Primatelji Vrsta primatelja - % donacija 53,8% 23,6% 21,1% 0,8% 0,7% neprofitne organizacije pojedinci/obitelji institucije lokalne/nacionalne vlasti ostali
 • 17. 17 62,4% 15,2% 20,0% 1,3% 66,0% 12,5% 19,3% 0,9% Trendovi - % pojedinačnih donacija 2017. 2018. 2019. Neprofitne organizacije Pojedinci/obitelji Institucije Lokalne/nacionalne vlasti 53,8% 23,6% 21,1% 0,8% Tko su primatelji? Godine 2019. došlo je do promjene poretka glavnih primatelja. Ne- ovisno o tome, neprofitne organizacije i dalje su primatelj kojem se najčešće daje potpora usprkos značajnom padu u postotku donacija. Veća izravna potpora zdravstvenoj skrbi i liječenju osoba sa zdrav- stvenim teškoćama dovela je do povećanja postotka donacija poje- dincima, koji su tako zauzeli drugo mjesto. Iako su institucije dobile nešto snažniju potporu nego 2018. godine, pale su na treće mjesto. Lokalne/nacionalne vlasti zadržale su se na istoj razini potpore kao u prethodne dvije godine. Pogledajmo vrijednosti donacija. Usprkos smanjenom broju donacija, na neprofitne organizacije otpada jednaki udio u ukupnoj vrijednosti donacija kao i 2018. godine. Nakon postotnog pada doniranog iznosa u 2018. godini, donatori su povećali potporu pojedincima/obiteljima i ti su primatelji 2019. godine zauzeli drugo mjesto. Institucije su zabilježile osjetan pad, a lokalne/nacionalne vlasti pri- mile su samo mali dio ukupnog doniranog iznosa.
 • 18. 18 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije 22,5% 47,4% 17,3% 5,3% ostalo potpora marginaliziranima zdravstvena skrb obrazovanje ublažavanje siromaštva 7,5% Donacijska područja koja podržavaju neprofitne organizacije - % donacija Pojam „neprofitne organizacije“ obuhvaća: organizacije civilnoga društva, privatne zaklade i strane udruge. Godine 2019. postotak donacija upućenih neprofitnim organizacija- ma doživio je nevjerojatan pad od 12,22%. Kao što se vidi iz podataka, izraženija potreba za liječenjem djece sa zdravstvenim teškoćama potaknula je donatore da češće doniraju izravno pojedinačnim pri- mateljima, što je posebno pogodilo donacije neprofitnim organiza- cijama. Usprkos tome, neprofitne organizacije i dalje su primatelj koji uživa daleko najveću potporu. S druge strane, poredak glavnih donacijskih područja koje neprofitne organizacije podržavaju izgleda malo drugačije. Potpora marginali- ziranim skupinama i zdravstvena skrb primile su nešto viši postotak donacija dok je obrazovanje zabilježilo blagi pad. Taj je pad spustio obrazovanje na stepenicu niže u ukupnom poretku. Ostala donacij- ska područja obuhvaćaju sport, dobrobit životinja, sezonsko daro- Ključne stavke Neprofitne organizacije kao primatelji
 • 19. 19 Partnerstva korporativnog i neprofitnog sektora vanje te kulturu i umjetnost. Na popisu krajnjih korisnika socijalno ugroženi zadržali su prvo mjesto. Lokalne zajednice zabilježile su pad u postotku donacija, a primijećeno je češće davanje osobama s invaliditetom i osobama sa zdravstvenim teškoćama. U usporedbi s 2018. godinom poredak glavnih donatora koji su po- dupirali neprofitne organizacije promijenio se i vodstvo su preuzeli građani. Korporativni sektor i pojedinci rjeđe su, postotno gledano, podupirali neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije ostale su vrlo aktivne i prisutne uz široki raspon inicijativa i aktivnosti, pokrivajući brojna donacijska područja te pružajući potporu širokoj lepezi skupina krajnjih korisnika. Udruga Rijeka ljubavi koja pomaže socijalno ugroženima primila je tijekom godine veći broj donacija, sveukupno 180. Evidentirane su ukupno 94 donacije Zakladi Ana Rukavina. Evo i ostalih neprofitnih organi- zacija koje su češće primale donacije tijekom 2019. godine: Zaklada za ljudska prava i solidarnost Solidarna, udruga Sindrom Down 21 Split, Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz Koprivnice, Marijini obroci Hrvatska te udruga MoST. Lidl Hrvatska d.o.o. i CARITAS Zagrebačke nadbiskupije obilježili su 2019. godine desetu godišnjicu suradnje. Tom je prilikom Lidl Hr- vatska d.o.o. donirao 20.230,00 eura za kupnju dostavnog vozila namijenjenog Caritasovoj socijalnoj samoposluzi. Osim toga Lidl Hr- vatska je u čast otvaranja stote trgovine u Hrvatskoj udruzi Mali zmaj koja pomaže socijalno ugroženim obiteljima i djeci diljem Hrvatske donirao zalihe hrane u vrijednosti 13.534,00 eura. Usto, Dm-drogerie markt Hrvatska d.o.o. i lifestyle časopis Story najavili su projekt PINK RIBBON. Cilj projekta bio je prikupiti sred- stva za Udrugu P.I.N.K Life koja daje podršku ženama koje se bore s rakom. Tijekom mjeseca listopada – Mjeseca borbe protiv raka dojke - građani su mogli podržati projekt kupnjom označenih proi- zvoda u svim prodavaonicama Dm-drogerie markta Hrvatska d.o.o. u Hrvatskoj. Kompanija je od svakog prodanog proizvoda donirala 1 hrvatsku kunu (0,13 eura) Udruzi P.I.N.K. Tijekom kampanje je pri- kupljena ukupna svota od 9.205,00 eura, a Udruga će novac uložiti u opremanje Opće bolnice Dubrovnik infuzijskim uređajima i kirur- škom opremom za onkološke pacijente te organizaciju radionice za osnaživanje pacijenata s malignim oboljenjima. Lions klub Lenuci iz Zagreba je u suradnji s Essilor optikom d.o.o. pokre- nuo kampanju za nabavu naočala socijalno ugroženim osobama. Tije- kom kampanje popravljeno je više od 500 pari naočala te donirano više od 256. Vrijednost donirane robe u kampanji iznosila je 52.783,00 eura.
 • 20. 20 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Zaklada koja se istaknula mnogobrojnim primjerima uspješnih kam- panji tijekom godine svakako je Zaklada za ljudska prava i solidar- nost Solidarna. Zaklada je 1. travnja organizirala humanitarnu večer stand-up komedije u dvorani Kina Europa u Zagrebu, a cjelokupni prihod iskorišten je za osiguravanje stipendija socijalno ugroženim studentima. Dana 14. lipnja organizirana je humanitarna večera u hotelu Espla- nade u Zagrebu. Cjelokupni prikupljeni iznos (53.595,00 eura) upla- ćen je u novoosnovani fond #SPASIME za izravnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja u pokrivanju odvjetničkih troškova, stanarine, obrazovanja, zdravstvene skrbi i ostalih troškova žrtava obiteljskog i spolnog nasilja te njihove djece. U subotu 12. listopada Zaklada za ljudska prava i solidarnost Soli- darna je s udrugom Ludruga organizirala humanitarnu kazališnu večer pod nazivom S druge strane ogledala: od pacijenta do pro- gramera u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. Svrha događaja bila je pomoći Hrvoju, nezaposlenom tridesetosmogodišnjaku koji boluje od kronične psihičke bolesti, da završi studij. U studenom su građani podržali izložbu grafita pod nazivom Punk’s Not Dead Breakdown Party i humanitarnu dražbu slika u pivovari The Garden Brewery u Zagrebu. Prikupljana su sredstva za stipendije za djecu i mlade koji su štićenici Zaklade. Dobrotvorna večera pod nazivom Black and white party organizirana je u hotelu Royal u Opatiji s ciljem prikupljanja sredstava za program Moje mjesto pod Suncem udruge Centar za kulturu dijaloga. Večeru su organizirali riječka podružnica Udruge hrvatskih poslovnih žena Krug i Rotary Club Rijeka. Projekt je osmišljen u cilju pružanja po- ticajnog okruženja za djecu koja žive u nepovoljnijim financijskim uvjetima pružajući im priliku da sudjeluju u aktivnostima koje si nji- hovi roditelji ne mogu priuštiti i pomažući da usvoje znanje i razviju vještine u područjima koja ih posebno zanimaju. Tijekom događaja je prikupljeno 10.152,00 eura. Uspješne kampanje
 • 21. 21 50,0% 37,6% 11,9% masovne pojedinačne donacije korporativni sektor ostali pojedinci 0,5% Top 3 vrste donatora - % donacija Darovanje državi (institucije i lokalne/nacionalne vlasti) doživjele su porast od 1.9% u odnosu na 2018. godinu, u kojoj su institucije posebno rasle. Struktura donatora mijenjala se 2019. godine zajedno s poretkom. Najaktivniji donatori bili su građani kod kojih je došlo do značajnog skoka u postotku donacija. Jaki pad učestalosti doniranja iz korpora- tivnog sektora srušio je tog donatora na drugo mjesto. Kod ostalih vrsta donatora vide se manje fluktuacije u udjelu koji u usporedbi s prošlom godinom na njih otpada u donacijama. Poredak glavnih donacijskih područja državi promijenio se u odnosu na 2018. godinu te donio povećanje donacija za zdravstvenu skrb i potporu marginaliziranim skupinama. Obrazovanje bilježi pad. Iako je došlo do značajnog pada u postotku donacija lokalnim zajednica- ma, one su i dalje krajnji korisnik koji uživa najveću potporu putem darovanja državi. Na osobe sa zdravstvenim teškoćama otpada viši postotak donacija te su tako izbile na drugo mjesto. Ključne stavke Država kao primatelj
 • 22. 22 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Popis institucija koje su višestruki primatelji donacija uključuje Dječju bolnicu Kantrida, Klinički bolnički centar Rijeka, Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić, Opću bolnicu Zadar, Klinički bolnički centar Split i Zagrebačku dječju bolnicu u Klaićevoj. Povodom obilježavanja pedesete godišnjice Diners Cluba u Hrvatskoj, Erste Card Club organizirao je ekskluzivan događaj pod nazivom Dine for Change u Hotelu Esplanade za klijente Diners Cluba. Pro- slava pedesete obljetnice prve kreditne kartice u Hrvatskoj bila je humanitarnog karaktera s ciljem prikupljanja sredstava za renovaciju dva nova apartmana u Dječjoj bolnici u Klaićevoj. Svjesni važnosti prisustva roditelja za brži i manje stresni oporavak djece i mladih na liječenju, u Erste Card Clubu pokrenuli su konkretnu inicijativu da se apartmani urede za prihvat malih pacijenata i njihovih rodi- telja. Na humanitarnoj je večeri prikupljen iznos od 20.232,00 eura. Taj će iznos dodatno poboljšati standard skrbi u Bolnici u skladu s najnovijim kretanjima u modernoj medicini. Još jedan sjajan primjer dolazi iz bankarskog sektora. Naime, Jadran- ska banka d.d. iz Šibenika donirala je 101.159,00 eura Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac. Doniranim iznosom izgradit će se i opremiti igralište za djecu s intelektualnim teškoćama. U suradnji s Gradom Šibenikom dječje će se igralište sagraditi u Park-šumi Šubićevac i bit će prvo igralište u Šibeniku prilagođeno djeci s invaliditetom. Banka je također donirala 67.670,00 eura Općoj bolnici Šibensko-kninske županije za kupnju dva ultrazvučna dijagnostička uređaja. Godine 2019. zaklada Vukovarsko novo sutra koju je 2016. godine osnovalo Prvo Plinarsko Društvo LLC (PPD-DP) i Energia Naturalis LLC donirali su ukupno 150.431,00 eura za razne socijalne potrebe. Zaklada je podržala manifestaciju Treći Dan donacijom od 20.571,00 eura za projekt Senzorna integracija Osnovne škole Ljudevita Gaja u Osijeku. Sredstva su iskorištena za opremanje senzorne sobe te time poboljšavanje uvjeta u kojima uče djeca s razvojnim teškoća- ma. Zaklada Vukovarsko novo sutra donirala je usto i 13 stipendija studentima iz pet slavonskih općina. Ukupna vrijednost dodijeljenih stipendija iznosila je 40.602,00 eura. Naposlijetku, Vukovarsko novo sutra doniralo je i 35.189,00 eura Društvu multiple skleroze Vuko- varsko-srijemske županije za kupnju posebno oblikovanog vozila. Darovanje državi/ institucijama
 • 23. 23 Tko ima koristi od donacija? 22,7% 20,2% 18,3% 17,6% 21,2% osobe sa zdravstvenim teškoćama lokalna zajednica socijalno ugroženi osobe s invaliditetom adarena djeca i mladi djeca bez roditeljske skrbi životinje, osobe koje žive u drugoj zemlji, beskućnici samohrani roditelji, stariji građani, rizična djeca i mladi , manjine, stanovništvo, vjerske zajednice, migranti, osobe kojima treba palijativna skrb, žene i djeca žrtve nasilja, majke i dojenčad 5-10% 1-3% 0-1% 3-5% ostali Ključni krajnji korisnici - % donacija
 • 24. 24 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Ključne stavke Udio kumulativne razine potpore upućene četirima ključnim skupi- nama korisnika u ukupnom broju donacija iznosi 78,8%, što je rast od 3,4% u usporedbi s 2018. godinom. To je još uvijek vrlo visoki postotak i ukazuje na potrebu promicanja ostalih skupina korisnika koje uživaju slabiju potporu kako bi se postigla viša razina transpa- rentnosti i na taj način potaknulo donatore da budu proaktivniji u pružanju podrške. Poredak se 2019. godine promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Jedna od najvažnijih promjena porast je učestalosti podrške osobama sa zdravstvenim teškoćama zahvaljujući kojem je ta skupina krajnjih korisnika zauzela prvo mjesto. Porast je rezultat češćeg davanja za liječenje djece sa zdravstvenim teškoćama. Socijalno ugroženi i dalje su na drugom mjestu uz blagi pad od 1%, koji je statistički beznačajan. Još jedna zapažena promjena pad je učestalosti davanja lokalnim zajednicama koji je uglavnom vidljiv u smanjenom postotku koji od- lazi na obrazovanje. Pogledamo li ostale skupine krajnjih korisnika s nižom razinom podrške, vidljivo je da je postotno gledano najveća potpora dana nadarenoj djeci i mladima, a zatim djeci bez roditeljske skrbi. Sve skupine s prošlogodišnjeg popisa i dalje su prisutne te nema novih kategorija krajnjih korisnika. 18,5% 16,7% 26,9% 18,5% 16,2% 21,6% 30,7% 13,7% Trendovi - % donacija 2017. 2018. 2019. Osobe sa zdravstvenim teškoćama Socijalno ugroženi Lokalne zajednice Osobe s invaliditetom 22,7% 20,2% 18,3% 17,6%
 • 25. 25 Učinci davanja Omjer između pomoći s učinkom na dugi rok i jednokratne podrške nije se promijenio. Prevladavala je kratkoročna podrška, a podaci po- kazuju da se 2019. godine i povećala. Povećanje je uglavnom vidljivo u jačoj potpori liječenju djece sa zdravstvenim teškoćama. S druge strane, došlo je do pada u učestalosti davanja strateških donacija što je posebice vidljivo u doniranju opreme. Bitno je naglasiti da su i stratešku podršku i kratkoročnu pomoć uglavnom pružili građani (47,3% svih strateških donacija i 60% svih kratkoročnih donacija). Postotak donacija koje se nije moglo identificirati jednak je onome iz 2018. godine. Usluge su bile najčešći oblik strateških davanja 2019. godine s udjelom od 41% u svim strateškim ulaganjima, a odmah iza njih je oprema. Najčešća vrsta jednokratne potpore bile su potrepštine i potrošna roba (75,1%). Promotrimo li preferencije donatora, vidjet ćemo da su građane i korporativni sektor primarno zanimale jednokratne donacije, a pojedinci su se više fokusirali na strateška davanja. Ključne stavke % donacija dugoročni učinci jednokratna potpora nepoznato 57,4% 36,8% 5,8%
 • 26. 26 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije 48,9% 36,1% 15,0% 51,8% 41,7% 6,5% Trendovi - % donacija 2017. 2018. 2019. Kratkoročna potpora Dugoročni učinci Nepoznato 57,4% 36,8% 5,8% Strateška davanja usluge41,0% stipendije16,4% kapitalna ulaganja0,9% oprema39,4% podizanje razine svijesti/zagovaranje1,8% istraživanje i razvoj0,5% Udruga Riječko srce i regionalni televizijski kanal Kanal RI organizirali su humanitarni koncert u Rijeci kako bi osigurali potrebnu opremu udruzi Sindrom Down 21 iz Rijeke. Ukupno je prikupljeno 15.584,00 eura zahvaljujući kojima je opremljena senzorna soba Udruge. Vinarija Kozlović iz Buja organizirala je dobrotvornu večeru i koncert pod nazivom Glazba za dječji osmijeh s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju dijagnostičkog EKG uređaja i posebnog dječjeg bolničkog kreveta za intenzivnu njegu namijenjenih Odjelu za pedijatriju pulske Opće bolnice. Prodajom karata prikupljeno je 10.421,00 eura. Iznos koji je ostao nakon kupnje opreme iskorišten je za kupnju auto- matskog vanjskog defibrilatora za sportsku dvoranu u mjestu Buje. Liječnici tenisači iz splitskog ogranka Hrvatske liječničke komore organizirali su teniski turnir na kojem su prikupili 2.694,00 eura. Tim su iznosom pomogli svojoj lokalnoj zajednici donacijom Centru za so- cijalnu skrb u Splitu za projekt Svi zajedno. Projektom Svi zajedno žele se angažirati djeca i mladi kojima prijeti rizik socijalne isključenosti u Primjeri strateške podrške Podrška lokalnoj zajednici
 • 27. 27 Ostali oblici davanja lokalnoj zajednici te ih uključiti u različite aktivnosti poput sportskih aktivnosti, programa škola stranih jezika, glazbenih škola i slično. U prosincu 2019. godine, treću godinu zaredom, članovi Udruge mladih Općine Kaptol organizirali su četverodnevni humanitarni događaj – Božićni sajam pod nazivom Kaptolski zvonci . U razdoblju od 20. do 23. prosinca zainteresirani građani mogli su uživati u Bo- žićnim pjesmama i raznim proizvodima s lokalnih obiteljskih gospo- darstava na Trgu Vilima Korajca u Kaptolu. Sredstva prikupljena na Božićnom sajmu donirana su roditeljima novorođenčadi rođene u Općini Kaptol tijekom 2019. godine. Radilo se o ukupnom iznosu od 934,00 eura te su roditelji 23 novorođenčeta primili poklon bonove u vrijednosti od 40 eura. Udruga Nismo same je u suradnji s dizajnericom interijera Mirja- nom Mikulec organizirala Humanitarni buvljak s poznatima s ciljem prikupljanja dodatnih sredstava za projekt prijevoza taksijem žena oboljelih od raka dojke na kemoterapiju Nisi sama – Ideš sa nama. Cilj je projekta pomoći ženama koje se liječe kemoterapijom da se ne izlažu povećanom riziku od raznih infekcija i bolesti tako što im se osigurava prijevoz. Do sad su pomogli 211 žena i osigurali više od 6 000 vožnji taksijem. Humanitarni buvljak s poznatima bio je sastavni dio četvrtog po redu InDizajna, sajma unutarnjeg uređenja, koji se održao od 26. do 29. rujna u zagrebačkoj sportskoj dvorani Arena. Mnogobrojne hrvatske poznate osobe dale su svoj doprinos Humanitarnom buvljaku tako što su za prodaju donirale neke svoje predmete poput dizajnerskih haljina, torbi, knjiga i slično. Građani su podržali događaj i prikupljeno je ukupno 4.831,00 eura. Zaklada Adris je u sklopu javnog natječaja za dodjelu sredstava 2019. godine dodijelila stipendije najboljim studentima te sredstva raznim projektima od socijalne važnosti u području zaštite okoliša, kulturne baštine, otkrića i kreativnosti. Ukupni iznos donacija zaklade bio je 419.743,00 eura. Druga je zaklada dala podršku obrazovanju plaćanjem školarina. Zaklada Marin Čilić platila je školarine u iznosu od 1.350,00 eura za 22 nadarena mlada glazbenika i sportaša i to posredstvom javnog natječaja. Ukupna vrijednost donacije bila je 29.70,00 eura. Zaklada Marin Čilić također je donirala 6.767,00 eura Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga iz Našica za opremu školskog laboratorija. Zubak grupa (ORYX grupa) je 2019. godine objavila natječaj temeljem kojega je dodijelila stipendije studentima s fizičkim invaliditetom. Hrvatska je kompanija posredstvom natječaja Igraj srcem donirala 20 stipendija u iznosu od 26.272,00 eura kako bi se studentima s invaliditetom pomoglo da steknu visoko obrazovanje. Donacije putem javnog poziva
 • 28. 28 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Darovanje znanja Profesionalne usluge Primjeri volontiranja Grupno financiranje (eng. crowdfunding) Institut za razvoj i inovativnost mladih IRIM dao je svoj doprinos donacijskom natječaju pod nazivom Generation Now u obliku edu- kacije iz područja STEM-a za mentore i stalnu stručnu podršku. U sklopu natječaja Edukacijski centar Hrvatskog telekoma započeo je s obukom 20 mentora iz obrazovnih institucija u Zagrebu i okolici. Hrvatski telekom donirao je opremu za potrebe projekata IoT. Još jedan izvanredni primjer doniranja znanja dolazi iz udruge Smi- ješak za sve. To je njihov rad s volonterima. Stotinu novih volontera educirano je za čitanje priča djeci na tri bolnička odjela u Zagrebu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar Zagreb i Dječja bolnica Srebrnjak u Zagrebu. Novi su volonteri prošli edukaciju tijekom koje su išli na predavanja i sudjelovali u radionica- ma kako bi se pridružili projektu Laku noć, pričoljupci. Cilj projekta pričanja priča je osnažiti djecu u bolnicama te pomoći roditeljima da se malo odmore. Novi volonteri Udruge različite su dobi i zanimanja, ali sve ih povezuje ista želja – odvojiti dio vremena za potrebite. Tijekom edukacijskog seminara proglašeni su najbolji volonteri te im je uručeno priznanje za uloženi trud. Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca Poliklinika Glavić iz Zagreba i Dubrovnika najavila je humanitarnu manifestaciju pod nazivom Darujmo nadu u novi korak. Klinika je na natječaju ponudila besplatnu robotsku neurorehabilitaciju za osam socijalno ranjivih osoba koje mogu imati ogromne koristi od liječenja. Treću godinu zaredom Osnovna škola Voštarnica iz Zadra ugošćuje jedan od najpoznatijih frizerskih salona u gradu – Mr. Razor. Ta je ško- la jedina posebna odgojno-obrazovna ustanova u Zadarskoj županiji u kojoj učenici s invaliditetom mogu dobiti kvalitetno obrazovanje. Vlasnik salona Ivan Mišković donirao je školi besplatno šišanje. Djeca su ošišana u poznatom okruženju lišenom stresa. Članovi 5. podružnice Istočna Hrvatska Moto kluba Veterani Croatia pokrenuli su inicijativu koja je uključivala ukrašavanje i ličenje zido- va Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Zidovi KBC Osijek nisu oličeni više od 20 godina. Učenici i djelatnici Graditelj- sko-geodetske škole Osijek također su dali svoj doprinos projektu. Zahvaljujući inicijativi uljepšano je i oličeno više od 1000 kvadratnih metara hodnika i soba. Ekonomska klinika, neprofitna studentska udruga studenata Eko- nomskog fakulteta u Zagrebu, započela je humanitarnu akciju pod nazivom Srcem za djecu Brezovice s ciljem prikupljanja nužnih po- trepština poput higijenskih proizvoda, proizvoda za čišćenje , odjeće i igračaka za sirotište u Brezovici. U sklopu humanitarne akcije pokre- nuta je i crowdfunding kampanja za prikupljanje sredstava za kupnju
 • 29. 29 Inovativni načini darivanja ljuljačke za djecu u invalidskim kolicima koja bi se postavila u Cari- tasov Dom za djecu i mlade s intelektualnim i tjelesnim teškoćama. Kampanja je pokrenuta na stranici gogetfunding.com. Zahvaljujući ljudima dobre volje prikupljeno je 2.800,00 eura za ljuljačku koja će biti dostavljena i postavljena u ovom domu. Na Svjetski dan kave 1. listopada Julius Meinl organizirao je kam- panju pod nazivom Meet with a Poem s ciljem okupljanja građana i pomoći potrebitima. Građani su mogli platiti za dvije šalice kave ili čaja tako što će napisati pjesmu s prijateljem/prijateljicom. Pjesme su predstavljene na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Za svaku je pjesmu Julius Meinl donirao 0,53 eura udruzi Veliko srce malom srcu. Prikupljeno je ukupno 1.500,00 eura za adaptaciju apartmana za djecu na liječenju. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz Koprivnice pokrenula je humanitarnu kampanju pod nazivom Milijun koraka s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć djeci s intelektual- nim teškoćama te podizanje razine svijesti o problemima osoba s intelektualnim teškoćama. Planinar i alpinist Mario Carek započeo je 26. lipnja svoj četrdesetodnevni put od 1 000 kilometara pješice od Pule do Dubrovnika. Tijekom ovog avanturističkog poduhvata ukupno je prikupljeno 11.504,00 eura koji će se iskoristiti za izgradnju novog prostora za Udrugu.
 • 30. 30 Hrvatska daruje 2019 – izvješće o stanju filantropije Metodologija Ovo je izvješće pripremljeno uz pomoć baze podataka Giving Balkans koja je i dalje najpouzdaniji izvor podataka o davanjima u dobro- tvorne svrhe u regiji. Zbog nedostatka službenih podataka Catalyst Balkans koristi se alternativnim načinima prikupljanja podataka, prvenstveno izvještajima u medijima kao i ostalim dostupnim izvo- rima. Tijekom 2019. godine Catalyst Balkans pratio je izvještavanje medija u Hrvatskoj o domaćoj pojedinačnoj te korporativnoj filan- tropiji kao i filantropiji dijaspore. Podaci iz medija prikupljeni su praćenjem medija u Hrvatskoj dostupnih u elektroničkom i tiskanom izdanju te dostupnih na internetu na lokalnoj, regionalnoj i nacional- noj razini u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. U navedenom razdoblju u bazi podataka Giving Balkans obrađeno je ukupno 10 213 unosa povezanih s davanjem u dobrotvorne svrhe raznih vrsta donatora, od čega 2 887 jednokratnih. Opisana metodologija ima određenih ograničenja među kojima je najvažnije to da mediji ne bilježe sva davanja u dobrotvorne svrhe. Usprkos tome vjerujemo da naše istraživanje pruža dostatno pouz- dan uvid u najvažnije aspekte darovanja budući da statistički podaci, iako nisu sveobuhvatni, daju minimalne vrijednosti za relevantne pokazatelje. Ako primjerice razgovaramo o broju pojedinačnih dona- cija, sa sigurnošću možemo ustvrditi da je prikazani broj minimalni broj danih donacija. To jednako tako vrijedi i za gotovinske iznose, donatore i slično. Razvojni trendovi ne sadrže ekstreme (npr. kata- strofe ili jednokratne donacije koje nadilaze značajni udio ukupnog zabilježenog iznosa te se ne mogu ponoviti) jer ti podaci nisu repre- zentativni za ponovljene donacije lokalnih aktera svake godine te ih se stoga treba predstaviti zasebno. Stoga se navedeni podaci mogu koristiti kao pokazatelj minimalne razine filantropskog razvoja u Hrvatskoj.
 • 31. 31 Istraživanje Hrvatska daruje 2019. – izvješće o stanju filantropije dio je šire inicijative kojoj je cilj promicanje i poticanje filantropije u regiji, a provodi ga Catalyst Balkans. Samo istraživanje i ovu publikaciju proveo je i pripre- mio Catalyst Balkans uz velikodušnu potporu Zaklade C. S. Mott i Fonda braće Rockefeller ili njihovih partnera.
 • 32. Catalyst Balkans Takovska 38, Beograd catalystbalkans.org givingbalkans.org Pripremile Maja Gligorić Jelena Bekčić Uredila Aleksandra Vesić Antić Beograd, 2020. Na hrvatski jezik prevela Kristina Kruhak Oblikovanje Luka Koković