Anzeige

מצגת לקריאת תלוש שכר

בורג קטן um העמותה למלחמה ברוע הבין לאומי
24. Mar 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a מצגת לקריאת תלוש שכר(20)

Anzeige

מצגת לקריאת תלוש שכר

  1. ‫!נאמן תעסוקה יקר‬ ‫לפניך מצגת שנועדה להסביר כיצד קוראים תלוש שכר‬ ‫.ואת זכויות העובד הבסיסיות‬ ‫המצגת נבנתה על בסיס תלוש שכר של חברת חילן-טק‬ ‫.אך קיימים עוד מספר סוגים של תלושי שכר‬ ‫כל התלושים בנויים על אותו עיקרון שניתן להבין‬ ‫. מהמצגת הנוכחית‬ ‫המעקב שאתה מבצע על התלושים נועד לוודא את קבלת‬ ‫.הזכויות המינימליות המגיעות לעובד‬
  2. ‫מבנה תלוש השכר‬ ‫על מנת להקל עליכם את‬ ‫פרטי התלוש ופרטי העובד -‬ ‫קריאת התלוש, חילקנו‬ ‫(תשלומים )ברוטו -‬ ‫את תלוש השכר ל 4‬ ‫.חלקים עיקריים‬ ‫(ניכויים )מה יורד מהברוטו -‬ ‫במצגת יפורטו בכל שקופית‬ ‫הפרטים החשובים וזכויות‬ ‫נטו )ברוטו פחות ניכויים; -‬ ‫העובד לכל חלק וחלק‬ ‫(כמה כסף ת'כלס נכנס לבנק‬ ‫.בנפרד‬
  3. ‫שם החברה‬ ‫מספר עובד‬ ‫שם העובד‬ ‫תפקיד‬ ‫ושם מקום העבודה‬ ‫קידוד‬ ‫פרטי התלוש ופרטי העובד -‬ ‫(תשלומים )ברוטו -‬ ‫(ניכויים )משכר הברוטו -‬
  4. ‫שם החברה‬ ‫מספר עובד‬ ‫שם העובד‬ ‫תפקיד‬ ‫ושם מקום העבודה‬ ‫קידוד‬ ‫בחלק זה של התלוש מפורטים הפרטים‬ ‫האישיים של העובד הנוגעים לחישוב ניכוי מס‬ ‫; הכנסה‬ ‫:נקודות זיכוי מס‬ ‫כל אזרח ישראל זכאי ל52.2 נקודות זכות )כל‬ ‫תיבת הפרטים האישיים‬ ‫...( :מספרזכאית ל57.2 נקודות זכות‬ ‫אזרחית תיק ניכויים‬ ‫בקוביהיש אמורים להופיע נתונים החברה, שם העובדהעובד;‬ ‫,‬ ‫זו לבדוק כי מופיעים שם על ימי החופש של‬ ‫מספר מצב משפחתי ומס' ילדים, מקום מגורים‬ ‫זה מציין את מספר תיק הניכויים במס‬ ‫.כמה ימים ניצל העובד וכמה ותאור התפקיד‬ ‫.מס' עובד, עוד נותרו לו‬ ‫תאריך תחילת עבודה‬ ‫הכנסהונתונים לוודא כי מספר זה הם לשנות את מספר‬ ‫. חשוב נוספים יכולים גם מופיע, על‬ ‫:לידיעתכם .כמו כן, יש לוודא כי נתונים אלו נכונים‬ ‫(חופשה פרטי)חשבון הבנק של העובד‬ ‫תאריך זה חשוב מאוד לחישוב הוותק המקנה‬ ‫שנתית לא כולל שישי שבת‬ ‫מנת .שניתן יהיה לברר, במקרה הצורך,‬ ‫נקודות הזיכוי‬ ‫תיבה זו כוללת: מספר הבנק, מספר; הסניף ומספר‬ ‫חייל משוחרר זכאיהכנסה נק' זכות נוספות‬ ‫.פרטים במס לשתי‬ ‫בשנתיים הראשונות לעובדימים לשנה שנה שלישית‬ ‫.זכויות – 21 כמו חופש וחג‬ ‫)52.4(‬ ‫ורביעית – .יש החשבון של העובדנכון יום; שנה שישית‬ ‫41 להקפיד כי חמישית – 51 ומעודכן‬ ‫ימים; שנה תאריך זה‬ ‫. עד יש לציין91 תאריך תחילת העבודה מתייחס‬ ‫שמינית – כי יום‬ ‫חישוב לתחילת העבודה בחברהזכאי בבית-שעבד פחות מ‬ ‫מספר ימי החופשה להם ולא עובד ספר‬ ‫:002 ימי עבודהכך למשל יכול להיות עובד שזו‬ ‫ספיציפי. בשנה‬ ‫שנתו הראשונהשנה * מספר ימי, העבודה בשנה‬ ‫ימי החופשה המגיעים באותה בבית הספר אך עובד‬ ‫פרטי התלוש ופרטי העובד -‬ ‫002‬ ‫.בחברה כבר מספר שנים‬
  5. ‫שם החברה‬ ‫סך הכל תשלומים הינו סכום הברוטו אשר‬ ‫מספר עובד‬ ‫שם העובד‬ ‫שילם המעסיק לעובד. סכום זה כולל את כל‬ ‫תפקיד‬ ‫ושם מקום העבודה‬ ‫קידוד‬ ‫?האם העובד מקבל החזרי הוצאות נסיעה‬ ‫הכסף שהעביר המעסיק בעבור העסקת‬ ‫המעביד חייב לשלםהכנסה, ביטוח לאומי וכד‬ ‫'...העובד כולל מס לעובדים החזר הוצאות‬ ‫לאחר בדיקת וממנה עד למקסימום מומלץ‬ ‫נסיעה לעבודה כל הנתונים האישיים של‬ ‫03.12 ש" לבדוק, לפי תלוש השכר מהסכום‬ ‫להתחיל ח ליום את התעריף הזול ביותר‬ ‫למעביד, כמו כרטיס חופשי חודשי. נסיעות‬ ‫הזה ולהוריד מסכום זה את כל התשלומים‬ ‫המפורטים מחוץ לגבולות העיר ישולמו על‬ ‫למקום עבודה בעמודה שמעל לסכום זה.‬ ‫ידי המעביד (.)מסומנת לחלק סכום החופשי‬ ‫במלואן. אין בתכלת‬ ‫חודשי למספר ימינוכל לדעת כיהתשלום ליום‬ ‫ע"י חישוב זה עבודה, אם אכן הסכום‬ ‫אינו.המופיעאת ההוצאה הכספית של עובד‬ ‫מכסה בתחתית העמודה אכן מדוייק‬ ‫.בגין נסיעה‬ ‫חשוב לוודא כי הנסיעות אינן חלק מהתעריף‬ ‫.שעה‬ ‫?האם העובד מקבל תוספת תשלום עבור שעות נוספות‬ ‫שעות העבודה וגמול שעות נוספות שעות העבודה בענף השמירה הן בהתאם לאמור בצו הרחבה הקובעתואם שתי השעות‬ ‫יש לוודא כי מספר השעות כי על את מספר‬ ‫הראשונות שלאחר 8 שעות עבודה תשולם תוספת של %52 ועל עבודה השעות שעבד העובד בפועל )על כל עובד‬ ‫שמעבר לכך תשולם תוספת של %05.‬ ‫לבצע מעקב ביומנו האישי(שעות כן יש לוודא‬ ‫תוספת גלובלית – אפשרות נוספת בהסכם היא הסכמה על תוספת גלובלית של %9 שתשולם עבור כל כמו העבודה )לא‬ ‫רק השעות הנוספות( במקום גמול שעות נוספות. התוספת הגלובלית תשולם גם לגבי ימי עבודה בהם העובד לשעה אכןמ‬ ‫כי מספר השעות כפול התעריף עבד פחות‬ ‫8 שעות. אולם גם עובדלהופיע פדיון ימי חג בחודש בו כזה. כל צד רשאי תואם את הסכום המשולם.תוך מתן הודעה‬ ‫לחזור בו בכל עת מההסכמה, )לפעמים‬ ‫בסעיף זה אמור והמעביד חייבים לחתום על הסדר היו חגים‬ ‫התעריף נכון ומספר השעות נכון אבל יש‬ ‫. :לידיעתכםיום בכתב‬ ‫מוקדמת של 41‬ ‫שבוע העבודה בענף השמירה הוא 5 ימים. לפיכך שעות העבודה בימי ששי יחושבו כשעות נוספות, אם העובד עבד מעל 34‬ ‫...(טעות בחישוב הכפל‬ ‫לאחר 3 חודשי עבודה מגיע לעובד תשלום של 9 ימי חג‬ ‫.שעות באותו שבוע‬ ‫.שומר שהוזמן לעבודה ולא סודר בעבודה, – ישולם לו מלוא לעבוד בעד :התעריפים לשעה‬ ‫בשנה, אם לא עבד באותם ימים ואם היה צריך‬ ‫אותו (תשלומים )ברוטו -‬ ‫יום‬ ‫השכר‬ ‫מהשעה השביעית והלאה‬ ‫עבודת. ביום- משמרת שלפחות שעתיים ממנה הן בתחום הזמן מ- 00.22 עד 00.60 אזי₪‬ ‫מנקה – 82.91‬ ‫. לילה החג‬ ‫מאבטח במוסדות חינוך – 02.02 ₪‬ ‫. יחושבו השעות לפי עבודה שעות חג זהה לעבודה בשבת‬ ‫.התשלום עבור תעריף בימי נוספות‬ ‫אם לא בוצע התשלום בחודש החג יש לוודא כי רצופות, כאשרמאבטח במוסדותמכניסתה- עד צאתה( כלולה‬ ‫השבת )42 שעות חינוך י ם – 54:02 ₪‬ ‫עבודה בשבת יום המנוחה השבועי הוא 63 שעות מנוחה המעסיק‬ ‫בהן .. עבודה בשעות אלו שנה" את העובד בתוספת של %05 מהשעה הראשונה. גמול שעות נוספות מתווסף על התוספת‬ ‫שילם זאת בסוף מזכה ע‬ ‫.על עבודה בשבת‬
  6. ‫נכויי חובה‬ ‫שם החברה‬ ‫בחלק השמאלי של התלוש מצויינים הניכויים אותם‬ ‫מספר עובד‬ ‫שם העובד‬ ‫קידוד ושם .חייב לעובד לשלם על פי חוק‬ ‫תפקיד‬ ‫מקום העבודה‬ ‫כאן אמור להופיע הסכום שגבה מס הכנסה – יש‬ ‫לשים לב ששורה זו קיימת גם אם מס הכנסה לא‬ ‫.גבה מס עקב שכר נמוך מתקרת מס הכנסה‬ ‫במקרה ששורה זו לא קיימת תתיכן בעיית נתונים‬ ‫עם מס הכנסה שיכולה לפגוע בסופו של דבר‬ ‫.בעובד‬ ‫כאן גם יופיעו ניכויים לביטוח לאומי, ביטוח בריאות‬ ‫.ומס ארגון הנגבה ע"י ההסתדרות‬ ‫.‬ ‫ניכויי התחייבות‬ ‫ניכויים אשר מותר למעסיק לגבות מהעובד על פי‬ ‫.ההסכם שנחתם ביניהם, לדוגמה: פיקדון ציוד‬ ‫כאן חשוב לציין כי מעסיקים רבים מחתימים את‬ ‫.בסעיף ניכויי החובה צריך להופיע גם ניכוי לקרן פנסיה‬ ‫העובדים על סעיפים בהם יהיה מותר לקנוס אותם‬ ‫על המעסיק לבטח את העובד בקרן פנסיה לאחר 3 חודשים‬ ‫בכל מיני מקרים. הרבה מקנסות אלא אינן חוקיות‬ ‫למאבטח ו-6 חודשים לעובד ניקיון. ההפרשה לקרן פנסיה היא‬ ‫.וגם אם הן כתובות בחוזה אסור לקנוס עובד‬ ‫רטרואקטיבית לתאריך תחילת העבודה. גובה ההפרשה הוא %5‬ ‫בכל מקרה יש לשים לב במקרה של ניכוי יהיה כתוב‬ ‫.מהשכר של כל חודש עבודה‬ ‫.פירוט מדויק של הסיבה בעמודה עם הכותר תאור‬ ‫על העובד לדעת להיכן מפקידים לו את קרן הפנסיה ולוודא כי הוא‬ ‫אכן מבוטח )החברה המבטחת שולחת דוח הפקדות שנתי בדואר‬ ‫(ניכויים )משכר הברוטו -‬ ‫– בדוח זה יש לשים לב שתאריך תחילת ההפקדות זהה לתאריך‬ ‫(.תחילת העבודה‬ ‫.‬
Anzeige