Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Revize regulačního rámce

 1. Český telekomunikační úřad Revize regulačního rámce 2015+ Jaromír Novák
 2. 22222222 Trocha historie  Strategie Evropa 2020 – přijata v roce 2010, jedna ze stěžních iniciativ – Digitální agenda pro Evropu  TSM (2013 – 2015) – “opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu“  jednotná evropská autorizace podnikatelů v e-kom  zrušení roamingových příplatků  síťová neutralita a otevřenost internetu  jednotný evropský produkt pro přístup k internetu  koordinace správy spektra  ochrana spotřebitele  správa BEREC – schválen Radou pro konkurenceschopnost 1. 10. 2015, EP na plénu 26. 10. 2015 – účinnost 3 dny po publikaci
 3. 33333333 Trocha historie 2  DSM – stejnojmenná strategie z května 2015 se opírá o 3 pilíře:  PŘÍSTUP – zlepšení přístupu spotřebitelů a podnikatelů k on- line zboží a službám,  PROSTŘEDÍ – vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb,  EKONOMICKÉ ASPEKTY – maximalizace růstu digitální ekonomiky v EU. – opatření, která se týkají přímo kompetence ČTÚ:  přeshraniční doručování zásilek,  revize regulačního rámce pro elektronické komunikace.
 4. 44444444 Revize regulačního rámce  podle EK má revize přinést: – konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra, – odstranění roztříštěnosti předpisů upravujících podnikání a ochranu spotřebitele, – zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel, – stimulaci investic do vysokorychlostního internetu, – účinnější regulační institucionální rámec.  je tedy zřejmé, že se vrací diskuse nad některými tématy z původního návrhuTSM. – OprotiTSM se ale EK poučila a provede diskuzi s odvětvím.
 5. 55555555 Studie zadané EK  k revizi univerzální služby  k budoucím trendům a business modelům v komunikačních službách – a jejich regulačního dopadu  k prošetření standardů přístupu a interoperability – pro podporu vnitřního trhu elektronických komunikací;  k zásadním otázkám, týkajících se vstupu na trh  k managementu omezených zdrojů a ochrany spotřebitele – včetně relevantních institucionálních aspektů  k režimům přístupu investic do sítí a business modelu v Evropě – včetně relevantních institucionálních aspektů  k analýze nákladů a výnosů možností revize regulačního rámce.
 6. 66666666 EK a BEREC  červenec 2015 – oficiální žádost EK o poskytnutí informací  na přípravě se podílí všichni členové BEREC – odpověď bude EK odeslána do konce roku  tato žádost je rozdělena do tří částí: – posouzení fungování současného regulačního rámce, – posouzení budoucích potřeb odvětví a potřeb úprav v RR, – detailní zhodnocení znění vybraných článků směrnic RR.
 7. 77777777 Veřejná konzultace  zahájena 11. září 2015 a končí 7. prosince 2015 – První část obsahuje obecné otázky na fungování rámce (relevantnost jeho cílů a jejich naplňování). – Druhá část se věnuje oblastem, kde EK vidí potenciální potřebu změn:  regulace přístupu k síti,  správa spektra,  sektorově-specifická regulace komunikačních služeb,  režim univerzální služby,  institucionální nastavení v sektoru.  výstupem bude: – souhrnná zpráva uveřejněná EK na webových stránkách DG CNECT – veřejné slyšení 11. 11. 2015 v Bruselu
 8. 88888888 Pohled ČTÚ na revizi  postoj ČTÚ je pragmatický a konzervativní – ČTÚ i nadále považuje za platné zásady, na nichž je stávající rámec postaven, tedy:  regulace pouze tam, kde je identifikován soutěžení problém,  účelem regulace má být podpora rozvoje konkurence a ochrana zákazníků. – Při zachování těchto zásad je stávající rámec dostatečný a jeho rozsah není potřeba měnit.  nutné je ho přizpůsobit pouze tak, aby odrážel technický a technologický vývoj v oblasti poskytovaných služeb a s tím související rozvoj poptávky. – Regulace by se neměla týkat nově vznikajících trhů.
 9. 99999999 Principy a definice  principy považujeme za správné a vyvážené – Debata bude zejména o definici ECS – v souvislosti s OTT – poptávka po službách, které jsou z pohledu uživatele substitutem ke klasickým ECS.  ČTÚ vidí definici ECS stále jako platnou a použitelnou – Výklad by se měl sjednotit napříč EU, ale kvůli tomu nemusíme měnit směrnici.
 10. 1010101010101010 Analýzy trhů a z nich plynoucí regulace  RR je dostatečně flexibilní – one size doesn‘t fit all, – role EK by neměla být posílena.  podporujeme vytváření best practice a sdílení informací v rámci BEREC  termíny pro opakování ART by mohly být delší než 3 roky – např. u terminačních trhů
 11. 1111111111111111 Zajištění konektivity pro všechny občany  podporujeme 3-stupňový systém, v následujícím pořadí: – podpora hospodářské soutěže (soutěž=investice), – v místech, kde prokazatelně nelze předpokládat vybudování nových sítí komerčně, tam by se měla uplatnit státní podpora projektů, – pro občany, kteří přesto nebudou mít zajištěnu možnost přístupu k Internetu – pak US  zahrnutí BB do US nevidíme jako cestu k zajištění pokrytí, nesmí to být povinnost, ale nevadí nám jako možnost zakotvená ve směrnicích  role NRA ve státní podpoře: – expertní, posuzování nabídek open access, mapování bílých míst
 12. 1212121212121212 Ochrana spotřebitele  existenci speciální úpravy pro sektor stále považujeme za potřebnou  v rámci BEREC se diskutuje o tom, zda zachovat požadavky ve směrnici jako minimální – s možností upravit vše podrobněji  nebo zda nastavit přesný seznam požadavků – To by vedlo k vysoké míře harmonizace ochrany spotřebitele.
 13. 1313131313131313 Usnadnění změny poskytovatele  důležitá je debata o tom, co vše účastník potřebuje přenášet – resp. bude potřebovat přenášet v roce 2020.  mělo by se vyjasnit, že číslo (identifikátory) lze přenést nezávisle na ukončení smluvního vztahu ke konkrétní službě
 14. 1414141414141414 Správa rádiového spektra  ČTÚ považuje správu spektra v EU za vysoce harmonizovanou (CEPT, EU – RSC, RSPG...)  EK by chtěla sjednotit délky trvání práv, termíny vyhlašování aukcí, stanovování podmínek pokrytí – EK to vidí jako další cestu ke snížení počtu bílých míst.  ČTÚ nechce přenést na EK pravomoci v této oblasti – Sjednocení načasování i podmínek aukcí vidíme jako problematické.
 15. 1515151515151515 IoT, all-IP, 5G  směrnice by měly být ve všech aspektech dostateční flexibilní – aby rozvoji takových služeb nebránily  podle nás taková překážka není  přechod na all-IP vidíme jako přirozený vývoj – bez nutnosti jej ošetřovat legislativou či regulací  nově vznikající trhy by z principu neměly být regulovány
 16. 1616161616161616 Diskuze  jaký je váš pohled na potenciální ustanovení regulovaných přístupových virtuálních produktů na evropské úrovni? – tj. jeden technický standard pro každý produkt, například jeden produkt s vysokou kvalitou a jeden produkt pro masový trh?  na co se má soustředit regulace trhu el. komunikací ve výhledu 5 - 10 let?  jaká vidíte potenciální rizika či příležitosti pro zavedení symetrické regulace pro přístupové sítě NGN? – v jaké části sítě a za jakých podmínek byste symetrickou regulaci uvítali  nad rámec 2014/61/EU?
 17. děkuji za pozornost
Anzeige