Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

equacions de 1r grau i problemes

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Materials Adaptats
MATEMATIQUES
IES PORÇONS
AIELO DE MALFERIT
5
EQUACIONS DE 1r GRAU I
PROBLEMES
5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS
MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT
1
NIVELL 1
Concepte, Elem...
5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS
MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT
2
9 10
11
12 13
14
15 16
...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie equacions de 1r grau i problemes (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

equacions de 1r grau i problemes

 1. 1. Materials Adaptats MATEMATIQUES IES PORÇONS AIELO DE MALFERIT 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES
 2. 2. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 1 NIVELL 1 Concepte, Elements i solució d’una equació. 1 Escriure el nombre de termes de cada membre. a) 3x + 2 = x Primer membre = Segon membre = b) 4x + 6 + 8 = 2x – 3 Primer membre = Segon membre = c) 6x + 5 = 2x – 6 Primer membre = Segon membre = d) 8x = 3x – 6 + 8 Primer membre = Segon membre = e) 7x – 6 = 8x Primer membre = Segon membre = 2 Les igualtats que et proposem a continuació són equacions de primer grau. Se sap que els nombres –3, 0, 5, –2, 3 i 2 és solució d’una de les equacions. Assigna a cada equació la seva solució. a) 4x – 3 = 2x + 7 b) 6·(x – 1) = x + 3·(x – 2) c) –7x = 3x + 30 d) 3x = 15 – 2x e) 3 1 2   xx f) –2·(x – 5) – 3·(x + 4) = 8 3 Donada l’equació x2 - 3x = 6 + 2x, contesta a les següents qüestions: a) Quins son el primer i el segon membre? b) Quins és la incògnita? c) Quin és el grau? d) Quin és el terme independent? e) Escriu dos dels seus termes. Quin és el coeficient del terme de grau 1? f) És 5 una solució? I el 2? g) És 3 una solució? I el -3? 4 Donada l’equació x + a = 6, Calcula 4 valors que pot tindre la x, sabent que a, és un nombre enter major que 4. 5 6 7 8
 3. 3. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 4. 4. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 5. 5. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 4 Equacions de la forma a x + b = c. 30 Resoldre les equacions: a) – 3x = 12 b) – 2x = 14 c) 5x = - 10 d) 4x = - 16 e) 2x = - 30 f) 8x = - 16 g) – 2x = - 30 h) – 4x = - 16 i) 4x = - 28 j) 2x = - 18 k) 5x = - 25 l) 2x = - 20 m) 2x = 10 n) 5x = 20 o) 3x = 30 p) 5x = 25 q) 3x = 27 r) 2x = 70 s) 4x = 28 t) 5x = 100 u) 9x = 27 v) 3x = - 6 w) 287 x x) 52  x y) 497  x 31 32 33 34 35 36 Resol les equacions següents: a) 75 x b) 310 x c) 24 x d) 42  x e) – 15 + x = 5 f) 9 – x = 13 g) – 11 = x + 11 h) 4 + x = - 273 i) 7x – 20 = -10 + 14 j) 4 + 8 – 12 = - 4x k)3x + 18 = - 9 + 6 – 21 l) 2(6 + 8) = - 4x + 16 m) 3x = 27 – 9 n) 3x – 6 = 8 + 16 o) 3x - 4x + 2 - 8 = -5 p) 4x - 3 = 50 q) -5x + 10 = -4 – 2
 6. 6. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 5 37 Resol les següents equacions a) 5 3 1  x b) 1 6  x c) 2 3 1 x d) 2 5 2 1  x e) 2 3 3 x f) 3 1 2 x g) 3 1 4  x h) 10 1 5   x i) 16 4  x j) 12 3   x k) 16 4 )3(  x l) 18 3 2  x e) 126 3  x f) 60 5 2  x g) 20 5 4   x h) 10 6 5  x i) 72 6 3   x j) 20 5 2   x k) 9 7 3   x l) 8 9 4  x m) 76 2 2  x n) 96 4 3   x o) 111 7 2  x p) 24 2 5 4  x q) 821 7 3   x 38 Resol les següents equacions 39 40 42 41
 7. 7. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 6 Equacions de la forma a x + b = c x + d. 43 Passar els termes a l’altre membre. a) 3x – 6 = 4x – 5 b) 2x – 5 = 2x – 8 + 6 c) 3x – 5 + 1 = 7x – 4 + 6 d) – 2x + 7 – 1 = 2x – 4 + 8 e) – 2x + 5x – 6 = 2x – 8 + 1 44 Resoldre les equacions de l’exercici anterior. 45 46 48 47 49 Resol les equacions següents: a) 18527  xx b) 5x + 20 = 10x – 15 c) 6x – 4x = 16 – 8x d) 8x – 6 – 4x – 16 = 0 e) – 7 + x – 5 + 4 = 7x – 10 f) 14x – 40 = - 20x + 28 g) 3 + 5x = 1 – 2x h) 17 = 2 – 3x i) 6x – 45 = 9 j) x – 2 + 7x = 0 k) 5x + 9 = 24 l) 5x – 2 = 1 – 7x + 12 m) 7 – 12x = –2 o) 24 + 24x = 24 + 25x p) 7234  xx q) 3037  xx r) 572  xx s) xx 2153  t) 2 3 12  xx u) 994  xx v) 235263  xx w) 2x – 6 + 8 = - 4x + 18 – 22 x) – 2x(6 + 9) = - 9x + 6 – 21 z) 2x + 4 – 6 = 4x – 16 – 8
 8. 8. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 7 50 Resol les equacions següents: a) x + 3 = 5 x + 11 b) 8 - 5x = 8 + 2x c) 5 + 6x = x + 7 d) 1 - 2x = 6 - 4x e) 6 + 5x + 2 = 4x – 2 + x f) 12x + 3 - 7x = x - 3 - 2x g) x + 6 - 9x = 4x – 2 - 2x + 8 h) 13 - 3x – 9 = 8x + 4 – 11 i) 3x – 6 – 9 = 6x - 18 j) – 4x + 6 – 12 + 2x = 14 – 4x + 14 k) – 5x – 21 + 28 = - 14 – 4x + 14 l)- 10 – 6x – 2x = 10x – 16 + 6 m) -3x – 18x + 21 -35 = -18x + 42 -56 n) – 14 + x – 10 + 8x = 16x – 20 o) 6x – 18 – 24 + 18 = 18x – 36 + 54 NIVELL 2 Equacions amb parèntesi. 51 Resol les equacions següents: a) 5·(x – 3) = 10 b) 1 – 3x = 4x + 5 – (4 – x) c) 15x – 5·(x – 1) = 120 – 5x d) )6(2)6(3  xx e) )7(315  xx f) 6)3(12  x g) 13)13(28  xxx h) )8(54)1(5  xxx i) xxx 73)3(2)2(3  j) 2(5 +x) = 3(x – 6) k) – 6(x – 6) = 8(10 – x) l) 16 – x = 8(x – 4) l) 12(6x – 4) = 24x + 6(x – 20) m) 60 – (8x – 18) = 38 – 8x n) 6(4x + 6) = 8x + 18 o) 10(x + 4) = 10x – 8 p) 7 + 3·(2 + x) – 3x = 9 + 2x q) 10)6(323  xx r) 6(4x +10) = 4(6x – 4) s) 6x – (2x – 6) = 4(2x – 8) t) 4(x – 6) + 10x = 6(x – 4) u) )2(3)1(6  xxx w) )2(3)1(6  xxx x) 10(6x – 8) = 8 – (2x – 4)
 9. 9. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 8 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 10. 10. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 9 61 Resol les següents equacions amb parèntesis: a) 4 – 2·(x + 3) = 13 – 5·(x + 4) b) 1 – 3x – 2·(x – 1) = 5·(1 – 2x) + 7 c) 8)4(3)5(2  xx d) )2(325)82()7(3  xxx e) )42(3)5(274  xxx f) 2(x – 6 +5) = 3(2x – 8 – 20 + 2x) g) 6x – 18 – 6 + 12 = 2(2x) + 8 h) 4(12 –x) – 20(6 – 4x) = - 10(20 + 24x) i) 5 (x – 3) + 8x = 6x – 5 + x j) 3 + 2(2x - 3) = 4x - (x + 3) k) 2 - (3x - 5) = 4 - 2x + 3 - x l) 5(3x - 1) - 2(4x - 3) = 15 m) 3( x + 4) - 6x = 8 - 3( x - 5) n) 15 - 6(2x - 4) = 8 + 2(5x - 1) o) 20 – 8(x – 2) + 20(6 – 4x) = - 10(20 + 20x) p) )23(4)1(28)31(2  xxx q) 14)6(4)4(3)2(4  xxx r) )21(22)32(4)3(3 xxxx  Equacions amb denominadors nivell 2. 62 63 64 65 Resol les equacions següents: a) 5 42 3 1    xx b) 4 3 2 )1·(3    xx c) 3 )1·(4 2 )3·(2    xx d) 2 3 52   x x e) 2 1 1    x x f) 13 31 2 9 xx    g) 4 3 6 312    xx h) 52 3 1 1    xx i) )5(·2 3 53   x x j) )5(2 3 53   x x k) 5 24 3 12    xx l) 61 3 32  x m) 35 2 13   x n) 4 17 3 52    xx o) 6 64 4 102    xx p) 10 48 6 24    xx q) 8 62 12 624    xx r) 7 23 5 72 xx   
 11. 11. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 10 NIVELL 3 Equacions amb denominadors nivell 3. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Resol les equacions següents: a) 3 1 1 5 2  x x b) 14 3 2 1 7 3     xx c) 4 3 26 9 )1·(2     xx d) 6 21 2 3 )1·(2 xx x     e) 1)6(· 4 3 )2(· 8 1  xxx f) 0 4 4 3 3 2 2       xxx g) )5() 3 4 3(2) 2 1 (3  xxx h) 4 5 )42(·5 3 4   x x i) 43 2 1  xx x
 12. 12. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 11 j) 1 2 1 2    x x k) 2 3 5 2 5 xx x  l) x xx  4 5 42 m) 11 2 3 5 2 3  xx x n) 2 3 10 3 2 2  x x o) 6 1 3 2 6  x x p) 6 4 3 2 1 3 2 2 5 xxx  q) 3 2 5 12 4 5 3 3 2 x x xx x  r) 1 84 3  x x s) 12 7 43 xxx  t) 4 5 )42(5 3 4   x x u) 6 1 4 5 2 6 xxx      v) 7 5 432  xxx w) 10 5 2 15  x x x x) 3 1 3 5 2 4      xx 75 Resol les següents equacions amb denominadors:
 13. 13. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 12 76 77 78 Resol les següents equacions de 1r grau.
 14. 14. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 13 31º) 1 6 9 3 )3(2     xx 32º) 4 5 )5(2 3 4   x x 33º) 1 6 9 3 )3(2     xx 34º) 1 6 9 3 )3(2     xx 35º) 4 5 )5(2 3 4   x x 36º) 1 44 3 6 1       xxx 37º) 3 35 2 10 13     xxx 38º) 7 2 2 2 42     xxxx 39º) 34 5 12 8 2 3 xxxx       40º) ) 5 3 (5 3 2 3  xx 41º) x x xx 5 2 )2(4)1(3  42º) 3 4 1 8  xx 43º) 1 2 3 3 1     xx 44º) x xx     2 3 )6(2 2 6 45º) 8 6 202 18 410     xx 46º) 2 8 62 12 22     xx 47º) 4 )22(6 20 5 42 xx    48º) 2 142 16 42 2 4     xxx 49º) 0 4 12 3 2 1     x x 50º) 6 1 4 5 2 6 xxx      51º) 1 5 1 7 45 5 72       xxx 79 Resol les següents equacions de 1r grau. a) 14 10 8 2 6 2 4 2   xxx b) 2 10 4 22 6 22 12 42        xxx c) )1(2 10 2 1 5 1 4 13        x xxx x d) 62 10 2 1 5 3 3 13        x xxx x e) 24 5 )42(30 )2(6    x x x f) 1 103 10 6 112 5 )7(2       xxxx g) )2( 2 1 3 2 )1)(1()2( 2    x x xxx h) )1(2 10 2 1 5 1 4 13        x xxx x i) )3(2 10 2 1 5 3 3 13        x xxx x j) 62 10 2 1 5 3 3 13        x xxx x
 15. 15. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 14 NIVELL 4 Problemes d’equacions 80 Comprova que x=-1 és al solució de l’equació: 2375 423  xxx 81 Comprova quins dels valors que s’indiquen son solució de l’equació xxx  453 2 82 Quines de les següents equacions tenen com a solució el valor de 2 1 x 83 Escriu en llenguatge simbòlic les expressions següents: a) El doble d’un nombre menys la quarta part i la cinquena part. b) Anys de l’Anna d’aquí a dotze anys. c) Anys de l’Elisabet fa tres anys. d) La quarta part d’un nombre més la meitat de la seva meitat. e) Un nombre més el que el segueix. f) Perímetre d’un quadrat. g) Dos nombres que es diferencien en dues unitats. h) El doble d’un nombre menys la seva cinquena part. i) El quíntuple d’un nombre més la seva cinquena part. j) L’edat d’una senyora és el doble de la del seu fill menys 5 anys. k Dos nombres que es diferencien en 13 unitats. l) Disset menys la meitat d’un nombre. m) Dos nombres consecutius. 84 Escriu en llenguatge simbòlic les expressions següents: a) El doble d’un nombre menys la quarta part. b) Anys de l’Anna d’aquí a dotze anys. c) Anys de l’Elisabet fa tres anys. d) Un nombre més el que el segueix. e) Perímetre d’un quadrat. f) El doble d’un nombre menys la seva cinquena part. g) El quíntuple d’un nombre més la seva cinquena part. h) Disset menys la meitat d’un nombre mes la suma de dos nombres consecutius.
 16. 16. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 15 85 Transforma al llenguatge algebraic el que expressen els enunciats dels següents problemes. a) Quin és el nombre que disminuït en 7 dóna igual que 29 disminuït en el nombre anterior? b) El doble d’un nombre més la seva cinquena part, menys 1, és igual a 76. c) La suma de dos nombres consecutius és 37. d) Cerca tres nombres consecutius tal que sumats el primer i el tercer en resulti el segon augmentat en 35 unitats. 86 Elegir dos nombres enters no nuls. a) Calcular el quadrat de la seua suma. b) Restar del nombre obtingut el quadrat de la seua diferencia. c) Dividir el resultat obtingut pel producte dels dos nombres Quin resultat s’obté? d) Demostrar que este resultat es vàlid per a qualsevol que siguen els dos nombres escollits (per fer-ho, anomenar per a i b als dos nombres escollits). Problemes d’equacions nivell 3 87 88 89 90 91 92 93 94
 17. 17. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 16 95 96 97 98 100 99 101 102 103 104 105 106 Quin és el nombre que disminuït en 7, dóna igual que 29 disminuït en el nombre que volem saber? 107 En un àlbum hi ha 18 fotografies en color més que en blanc i negre. Si en total n’hi ha 86, quantes són en blanc i negre i quantes en color? 108 Reparteix 1800 € entre dues noies de tal manera que l’una rebi 400 € menys que l’altre. 109 Una granja té el doble nombre de gallines que d’ànecs. Si el total és de 1512 animals, quants n’hi ha de cada classe? 110 Sumant un nombre amb la seva meitat i amb el seu doble el resultat és 350. Troba aquest nombre. 111 La Roser té 7 anys menys que la seva cosina Meritxell i d’aquí a 15 anys la suma de les seves edats serà 53 anys. Quina edat té cada una? 112 La suma de tres nombres consecutiu és 39. Quins nombres son? 113 La suma de dos nombres consecutius imparells és 92. Quins nombres son?
 18. 18. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 17 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 126 128 129 130 131 132 133
 19. 19. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 18 134 135 136 137 138 139 Troba un nombre que augmentat en 17 doni 43. 140 El doble d’un nombre més el seu triple dóna 125. Quin és aquest nombre? 141 La suma de dos nombres consecutius és 139. Quins són aquests nombres? 142 El doble d’un nombre més 5 és igual al seu triple menys 19. Quin és aquest nombre? 143 Si a un nombre li restes 15 i el resultat el divideixes per 3 obtens 20. Quin nombre és? 144 La diferència entre un nombre i el seu doble és –4. Quin és aquest nombre? 145 La base d’un rectangle és el doble que l’altura, i el seu perímetre és 78 cm. Quines són les dimensions del rectangle? 146 La suma de dos nombres consecutiu parells es 74. Quins nombres son? 147 Agafant un nombre, restant-li una unitat i dividint el resultat per 28, s’obté el mateix resultat que sumant 4 a aquest nombre i dividint el resultat per 38. Quin és el nombre? 148 Troba tres nombres consecutius tals, que restant el doble del més gran del triple de la suma dels dos s’obtingui el nombre 527. 149 L’edat de la Cristina és el triple de la d’en Jordi, i d’aquí a 20 anys serà el doble. Calcula les edats actuals de les dues persones. 150 El triple de l’edat que tenia en Jordi fa 4 anys és el doble de la que tindrà d’aquí a 8 anys. Quina és l’edat actual d’en Jordi?
 20. 20. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 19 151 Les gallines i els conills d’ una granja sumen en total 30 caps i 90 potes. Quantes gallines i conills hi ha? 152 Dos jugadors de futbol han marcat durant la lliga 45 gols. Si un d’ells ha aconseguit fer 7 gols més que l’altre, quants n’ha fet cadascú? 153 El pare del Toni té 36 anys, i ell 6. D’aquí a quants anys l’edat del pare serà el doble de la del Toni? 154 Una fàbrica fa 5 bolígrafs blaus per cada un de vermell. Al cap d’un hora han fabricat 37.518 bolígrafs. Quants n’hi haurà de cada color? 155 En un estany del zoològic hi ha el triple nombre de cignes que de flamencs. El nombre total d’aquestes aus és de 144. Quants n’hi ha de cada classe? 156 En una competició d’un institut participen la meitat dels alumnes d’una classe i vuit més. Si en total hi participen 22 alumnes, quants alumnes hi ha en aquella classe? 157 La suma de dos nombres és 83 i el més gran supera al petit en 47 unitats. Trobeu els dos nombres. 158 Trobeu dos nombres naturals consecutius sabent que sumen 53. 159 Entre dues classes hi ha 57 alumnes. Si el nombre d’alumnes d’una classe és la meitat que l’altra. Quants alumnes hi ha a cada classe? 160 Un pare té 39 anys i el seu fill 7. Quants anys han de passar per tal que l’edat del pare sigui el triple que la del fill? 161 Un quilo de pomes costa el doble que un de taronges. Per tres quilos de taronges i un de pomes he pagat 3 euros i 60 cèntims. A quant van les taronges i a quant les pomes? 162 Tres germans es reparteixen 781’32 euros. El major rep el doble que el mitjà i aquest el quàdruple que el petit. Quina quantitat rep cadascú? 163 D’un dipòsit d’aigua que era ple, el dilluns es van gastar 2/7; el dimarts, 1/6; i el dimecres; 1/5 de la seva capacitat. Encara queden 7.300 litres. Quina capacitat té el dipòsit? 164 La Joana té 14 monedes de 5 euros, 2 euros i 1 euro. Quantes en té de cada tipus si sabem que n’hi ha el doble de 5 euros que de 2 euros, i el doble de 2 euros que d’1 euro?
 21. 21. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 20 165 Amb els diners que tinc puc comprar tres cintes de música i dos discos i encara em sobrarien 2’40 euros. També em podria comprar únicament quatre discos i no em sobraria res. Quants diners tinc, si sabem que un disc costa el doble que una cinta? Problemes del nivell 4 166 Descompon 36 en dos sumands que guardin entre ells la mateixa relació que 5 i 4. 167 En sumar un mateix nombre als dos termes de la fracció 4/7, obtenim una nova fracció que és equivalent a 2/3. Quin és el nombre que cal sumar? 168 Els quadrats de dos nombres parells consecutius es diferencien en 140 unitats. Troba aquests dos nombres. 169 Si augmentem en 3 cm. El costat d’un quadrat, obtenim un altre quadrat, l’àrea del qual supera en 51 cm2 la del quadrat original. Quant mesura el costat del primer quadrat? 170 La diferència entre els quadrats de dos nombres senars consecutius és 208. Quins són aquests nombres? 171 La suma de dos nombres és 30. En dividir l’un per l’altre, obtenim 2 de quocient i 3 de residu. De quins nombres es tracta? 172 Preguntem l’edat d’un home, i ens contesta: “Si al doble de la meva edat se li treuen 29 anys, s’obté el que em falta per arribar a 100” Quina és l’edat d’aquest home? 173 Un pare, per estimular al seu fill a fer els deures li diu: “Per cada exercici que facis bé et donaré 25 cèntims i per cada un que facis malament, me’n donaràs 20”. Desprès de fer 25 exercicis, es troba amb 220 cèntims. Quants exercicis ha resolt bé? 174 En una població de 12.000 habitants s’han casat, en un any determinat, el 2% de les dones i el 3% dels homes, i aquests matrimonis s’han celebrat exclusivament entre els habitants d’aquesta població. Calculeu el nombre d’homes que hi ha. 175 En uns exàmens són eliminats a l’exercici escrit la tercera part dels alumnes presentats, i en el següent, l’oral, la quarta part dels que van quedar. Van aprovar els exercicis 640 alumnes. Quants alumnes es van presentar i quin va ser el tant per cent d’aprovats? 176 Vaig gastar les 3/4 parts del que tenia. Vaig perdre les 2/5 parts del que em va quedar. Em van prendre 300 euros i em vaig quedar sense res. Quants diners tenia al començament?
 22. 22. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 21 177 Ahir en Robert va comprar una camisa rebaixada un 12%. Avui, el seu germà Andreu n’ha anat a compra una d’igual i se sorprèn en veure que el descompte ha augmentat fins al 18%, amb la qual cosa paga 2’16 euros menys que en Robert. Quin era el preu de la camisa sense rebaixar? 178 En un triangle rectangle, un dels angles aguts és el doble de l’altre. Quants graus medixen cada angle? 179 Els alumnes d’una classe van d’excursió i es queden cinc, que estan malats. La meitat del total van a peu i la tercera part del total van en bicicleta. Quants alumnes té la classe? Quants van a peu i quants van en bicicleta? 180 Un pare promet al seu fill 5€ per cada problema ben fet, a condició que li torna 3€ por cada problema mal fet. En l’escola li proposen 16 problemes i resulta que pare i fill estan en pau. Quants problemes ha resolt correctament? 181 La velocitat del so és de 344 m/s. Quina és la distancia a la que ha explotat un coet, si des de que s’ha vist el foc fins que s’ha escoltat l’explosió han passat 3 segons? 182 Joan posa un zero a la pantalla de la seua calculadora. Al mateix temps, Ana posa 100 en la seua. Si Joan suma un 2 cada vegada que Ana resta un 3: a) Quantes vegades han d’operar fins que els valors que apareguin en les pantalles de les seues calculadores apleguen a ser iguales? b) Quin serà el valor? c) Planteja una equació per resoldre aquest problema 183 Dues ciutats disten 600 Km; a las 11 del mati ix un vehicle de la ciutat A cap a la B a una velocitat de 80 Km/h; a la mateixa hora ix un camió de la ciutat B cap a la A amb una velocitat de 70 Km/h. A quina hora es trobaran i a quina distancia dels punts d’eixida? 184 Dos joguets junts costen 18,93 euros, un val 2,7 euros mes que l’altre. Quin és el preu de cadascun? 185 Un llibrer va vendre llibres a 12,5 euros cadascun i altres a 16,2 euros. La venta en total d’un dia va ser de 323,1 euros. Quants llibres va vendre de cada tipus si en total va vendre 22 llibres? 186 Un depòsit es va buidar 2/5, després es va replenar amb 40.000 litres, quedant ple fins els 6/7. Quina capacitat té el depòsit? 187 Un granger guanya fixes 125,6 euros i per cada vaca 45,6 euros. Quantes vaques tenia si li varen liquidar 9675,3 euros?
 23. 23. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 22 188 Un obrer té un sou fix de 1.900 euros al mes més un incentiu de 55,4 euros. Quants dies va treballar si li varen liquidar 12.567,6 euros? 189 Els gols marcats per un equip durant tres mesos varen ser 72, el jugador 11 va fer el triple que el jugador 5 i el 9 tants com el 11 i el 5 junts. Quants va fer cadascun? 190 Un sac de taronges pesa 35 kg mes que un de pomes i entre els dos fan 146 Kg. Quan pesa cadascun? 191 Un forjador per fer una barana va tardar 17 dies, si cada dia haguera treballat 3 hores mes hauria tardat 7 dies menys. Quantes va treballar al dia? 192 Els ànecs i conills d’un corral sumen 14 caps i 320 potes. Quants animals hi ha de cada classe? 193 La base d’un rectangle medix 6,5 cm més que l’altura. El perímetre medix 70 cm. Calcula l’àrea. 194 Un comerciant va mesclar 20 Kg de sucre al preu de 1,2 euros/Kg amb altra classe de 1,3 euros/Kg. A quin preu li va eixir el preu de la mescla si li varen eixir en total 45 Kg? 195 Un senyor té actualment 42 anys i el seu fill 10 anys. Dins de quants anys l’edat del pare serà el triple que la del fill? 196 En una família treballen el pare, la mare i el fill major, guanyant conjuntament 3.600 € al mes. Els guanys de la mare és igual als 2/3 de la del pare i la del fill 1/2 de la de sa mare. Quant guanya cadascun? 197 Fa dos anys, un pare tenia el triple de l’edat del seu fill i d’ací 11 anys nomes tindrà el doble. Calcula l’edat actual de cadascun. 198 Un tren ix d’una estació a una velocitat de 60 Km/h. Dos hores mes tard un cotxe ix en persecució per una carretera paral·lela a 80 Km/h. Quant temps tardarà el cotxe en agafar al tren? 199 Un home va a peu de A cap a B, e immediatament torna a cavall. El home camina a raó de 3 Km/h i el cavall a raó de 5'5. Si el viatge d’anada i tornada dura 3 hores i mitja, Quina serà la distancia d’A fins a B? 200 Un celler té 100 litres de vi a 5€ el litre. El propietari del local vol rebaixar el preu a 4€ el litre i per fer-ho hi pensa aigualir-lo. Quanta aigua hi ha de posar al vi? 201 Un camp rectangular té 2400 m2 de superfície i 20 m més de llarg que d’ample. Calcula les dimensions del camp.
 24. 24. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 23 202 Uns amics han comprat gelats per un valor de 13,5 €. Si cada gelat costés 0,6 € menys, s’haurien pogut comprar 6 més. Quin és el preu del gelat? Quants amics son? 203 Un automòbil ix del poble A amb una velocitat de 55 Km/h cap al poble B. Simultàniament, altre automòbil ix de B amb destinació al poble A amb 70 Km/h. Si els dos pobles estan a una distancia de 130 Km, Quant de temps tardaran els dos automòbils en creuar-se? 204 A les 8 del mati, Lluis ix de Valencia cap a Barcelona amb cotxe a una velocitat de 120 Km/h. A la mateixa hora Ana ix de Barcelona cap a Valencia per la mateixa carretera amb moto a 100 Km/h. Si de Valencia a Barcelona hi ha 375 Km. A quina hora es creuaran Lluis i Ana? A quina distancia de Valencia? 205 Un pare té 37 anys, i les edats dels seus tres fill sumen 25. Quants anys han de passar per a que les edats dels seus fills sumen l’edat del pare? 206 El perímetre d’un rectangle és 38.4m. Busca els costats sabent que el xicotet és 7/9 del gran. 207 Si augmentem un costat d’un quadrat 4m, i l’altre costat 1.5m, tindrem un rectangle d’àrea igual a la del quadrat augmentada en 28m. Calcula el costat del quadrat. 208 Els radis de dos circumferències concèntriques es diferencien en 24cm, i un és 5/7 de l’altre. Calcula l’àrea de la corona circular limitada por les dos circumferències.(DADA: Area corona circular )( 22 rR   ). 209 Es disposa de dos dissolucions d’àcid acètic: una al 25% i altra al 60%. Quina quantitat hi ha que mesclar de cadascuna per obtenir 130 grams d’una dissolució al 40%? 210 Una persona compra un equip de música i un ordinador per 2500 € i els ven després d’un temps per 2157,50 €. Amb l’equip de música perdé el 10% del seu valor i amb l’ordinador, el 15 %. Quant li costà cada objecte? 211 La nota mitjana dels aprovats en un examen de matemàtiques fou 6,5 i la dels suspesos 3,2. La classe té 30 alumnes, i la nota mitjana global fou 5,29. Calcula quants aprovaren i quants suspengueren. 212 La qualificació d’una oposició s’obté mitjançant dos exàmens, un escrit, que suposa el 65% de la nota final, i un altre oral, que representa el 35%. Si una persona va treure 12 punts entre els dos exàmens i va obtenir un 5,7 de nota final, quina nota va treure en cadascun?
 25. 25. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 24 213 En un examen de 20 preguntes et donen dos punts per a cada encert i te’n lleven mig per cada error. Per aprovar, és obligatori contestar totes les preguntes, i cal treure, almenys, 20 punts. Quantes preguntes s’han de contestar correctament per aprovar? 214 La distància entre dues localitats A i B, és de 60 Km. Dos ciclistes surten al mateix temps de A. La velocitat del primer és 4/5 la del segon i arriba a B 3/4 més tard. Quins velocitat porta cada ciclista? 215 Calcula una fracció de la qual sabem que és igual a 1 si afegim 7 al numerador i 2 al denominador. També sabem que el producte d’ambdós termes és 1254. 216 Calcula les dimensions d’un rectangle la diagonal del qual fa 13 cm i que té una àrea de 60 cm2. 217 Calcula les dimensions d’un rectangle de diagonal igual a 75 m, sabent que és semblant a un altre de costats 36 m i 48 m. 218 Si el costat d’un quadrat augmenta en 3 m, la superfície augmenta en 75 m2. Quant mesura el costat? 219 Els costats d’un triangle mesuren 18, 16 i 9 cm. Si restem la mateixa quantitat als tres costats, obtenim un triangle rectangle. Quina és aquesta quantitat? 220 Calcula els costats d’un triangle isòsceles i un rectangle el perímetre del qual és de 24cm. 221 Calcula els catets d’un triangle rectangle de 480 m2 d’àrea la hipotenusa del qual mesura 52 m. 222 El costat d’un rombe és 5 cm i la seva àrea és de 24 cm2. Calcula la longitud de les diagonals. 223 Amb una cartolina de 240 cm2 de superfície fem un prisma de base quadrada, sense bases, el volum del qual és de 360 cm3. Quines són les dimensions de la cartolina? 224 Un grup d’estudiants lloga un pis per 490 € almes. Si fossin dos més, cadascú pagaria 20 € menys. Quants d’estudiants són? 225 Una aixeta tarda el doble que una altra en omplir un poal d’aigua. Si les obrim alhora, el poal s’omple en 3 min. Quant tarda cadascuna per separat?
 26. 26. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 25 226 Quants de litres de llet amb un 10% de matèria grassa hem de mesclar amb una altra llet que té un 4% de matèria grassa per tal d’obtenir 18 litres amb un 6% de matèria grassa? 227 Dues aixetes obertes alhora omplen un dipòsit en 90 minuts. Obertes per separat, una de les dues tarda 4 hores més que l’altra a omplir dipòsit. Calcula quant tardarà cada aixeta per separat. 228 La diferència de dos nombres és 6 i la dels seus quadrats és 144. Calcula aquests dos nombres. 229 Se sap que l’edat d’en Pere, avui és el quadrat de l’edat de la seva filla, i que d’aquí a 9 anys serà només el triple. Quina edat té cada un actualment? 230 Recorda que cada costat d’un triangle és més petit que la suma dels altres dos i més gran que la seva diferència. Imagina’t que x i y són dos costats d’un triangle els valors dels qual són x =1 i y =12. Què en podries dir del costat z? 231 Calcular un valor d’ x que substituït en els quadres del quadrat ho converteix en un quadrat màgic additiu. 232 233
 27. 27. 5 EQUACIONS DE 1r GRAU I PROBLEMES IES PORÇONS MATERIALS ADAPTATS MATEMATIQUES AIELO DE MALFERIT 26 234 Diu la llegenda que a la tomba de Diofant d’Alexandria (matemàtic grec del segle III) figurava un epitafi pel qual es podia deduir els anys que va viure: Caminant! Aquí jauen les restes de Diofant. Els nombres poden mostrar, Oh meravella!, la durada de la seva vida. La seva sisena part la va constituir l’hermosa infància. Durant la dotzena part de la seva vida es va cobrir de pèls la seva barba. La setena part de la seva existència va transcórrer abans de tenir muller: Va passar, a més, un quinquenni i aleshores el va fer feliç el naixement del seu primogènit. Aquest va lliurar el seu cos i la seva meravellosa existència a la terra, havent viscut la meitat del que el seu pare va arribar a viure. Diofant va descendir a la sepultura amb profunda pena, havent sobreviscut quatre anys el seu fill. Digues, caminant, quants anys va viure Diofant fins que li va arribar la mort. 235 Per presumir de precís un tirador agosarat es va trobar compromès en el cas que us explico: I va ser, que davant d’una caseta de la fira del lloc va presumir de no fallar ni un tret amb l’escopeta. I el firaire alçant el gall un duro va oferir pagar-li per cada encert i cobrar-li tres pessetes la fallada. Setze vegades va disparar el tirador afamat a la fi va dir, desesperat pels trets que havia fallat: “Mala escopeta va ser l’esquer i la causa de la meva vergonya però ajustat el compte ni em deus ni et dec”. I tot aquell qui atentament aquest relat ha seguit podrà dir fàcilment quants trets va encertar. Rafael Rodríguez Vidal. Enjambre matemático 236 Un collar es va trencar mentre jugaven dos enamorats. Una filera de perles es va escapar: La sisena part a terra va caure, la cinquena part al llit va quedar, un terç la jove va salvar, la desena part el ben amat va recollir, i amb sis perles el cordó va quedar. Digues lector, quantes perles tenia el collar dels benaventurats? 237 S’alegren els micos dividits en dos bàndols la seva vuitena part al quadrat al bosc s’esbargeix Amb alegres crits, dotze eixordant el camp estan. Saps quants micos hi ha a la bandada en total?

×