Anzeige
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Anzeige
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Colobreathe 12 11_def_cat
Anzeige
Colobreathe 12 11_def_cat
Nächste SlideShare
Hidrocortisona consulta 19_04_blocHidrocortisona consulta 19_04_bloc
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Colobreathe 12 11_def_cat

  1. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 1/10 1 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Colistimetat de sodi, pols seca per inhalació (Colobreathe®) Informe d’avaluació per a la Comissió Farmacoterapèutica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron Data: 12/11/2015 Codi: 12/15 1. SOL·LICITUD I DADES DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ Facultatiu que efectua la sol·licitud: -- Servei: ---- Justificació de la sol·licitud: Colobreathe® es sol·licita per a pacients de 6 anys o més, afectes de fibrosi quística, i colonitzats crònicament per Pseudomonas aeruginosa. Data recepció de la sol·licitud: Novembre 2015 Autors: PPP, JCJ, LGB 2. ÀREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENT Nom genèric: Colistimetat de sodi, pols per inhalació. Nom comercial: Colobreathe® Laboratori: Forest Laboratories UK Ltd Grup terapèutic: Antibacterians per ús sistèmic, altres antibacterians. Codi ATC: J01XB01 Via d’administració: Inhalada Dispensació: Ús hospitalari Via de registre: Centralitzada EMA Presentacions i preu Forma farmacèutica i dosis Envàs de x unitats Codi nacional Cost per unitat PVL (cost HUVH +IVA-desc) Colobreathe® 1.662.500 UI, càpsules dures + inhalador de pols Turbospin® 56 càpsules per envàs 701286 1.000 € (763 €) Taula I. Presentacions i preu 3. ÀREA D’ACCIÓ FARMACOLÒGICA 3.1 Introducció i mecanisme d’acció El colistimetat de sodi és un antibiòtic que pertany al grup de les polimixines sintetitzat per diverses soques de Bacillus polymyxa. La seva estructura química es caracteritza per presentar un anell polipeptídic policatiónic (8-10 aminoàcids) unit a un àcid gras. Presenta una activitat bactericida fins i tot sobre població bacteriana en fase de repòs, amb un mecanisme d’acció basat en una acció de “detergents catiònic” o surfactant, gràcies a la seva capacitat d'interactuar amb els fosfolípids de la membrana bacteriana. L’espectre d’acció inclou exclusivament sobre bacteris gramnegatius aerobis. Destaca l’activitat sobre Ps. aeruginosa, a la qual inhibeixen a concentracions inferiors a 8µg/mL. Són també sensibles Salmonella, Shigella, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella i Vibrio. Cal destacar que el gèneres Proteus, Providencia i Serratia. solen ser resistents. El mecanisme de resistència es produeix per la reducció de l'accessibilitat de la molècula als llocs d'unió a la membrana.
  2. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 2/10 2 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Aquesta resistència és creuada entre les polimixines, però no ho és respecte a altres antibiòtics. Colistimetat pols seca (CPS) per inhalació (Colobreathe® 1.662.500 UI, càpsules dures + inhalador de pols Turbospin®) és una nova formulació galènica que s’administra amb un inhalador de pols seca. En principi, aquest fet permet una fàcil i ràpida administració de la dosi, sobretot comparat amb les formes tradicionals de colistina nebulitzada (Promixin®, Colistimetat de sodi G.E.S.®). Reduiria, la càrrega de tractament en aquests pacients, contribuint a l’adherència als medicaments pautats amb una eficàcia similar a la tobramicina nebulitzada (TN). 3.2 Indicacions clíniques formalment aprovades i data d’aprovació EMA i AEMPS: Colobreathe® està indicat per al tractament d’infeccions pulmonars cròniques degudes a Pseudomonas aeruginosa en pacients amb fibrosis quística (FQ) de 6 anys d’edat y majors. - Aprovació EMA: 07/03/2012 - Aprovació AEMPS: 09/09/2013 FDA: No està aprovada ninguna especialitat farmacèutica amb colistimetat sòdic per via inhalada. 3.3 Posologia, forma de preparació i administració La dosi recomanada de CPS es de 1.662.500 UI (125mg) administrat dues vegades al dia. Cada envàs conté 56 càpsules i un dispositiu inhalador de pols Turbospin®, suficients per a 4 setmanes d'ús. El Turbospin® és un inhalador de pols seca impulsat pel flux inspiratori que, segons s'ha vist en els estudis, provoca un major dipòsit de principi actiu en els pulmons respecte dels dispositius nebulitzadors. Es considera que la dosi de 1.662.500 UI administrada en forma de pols seca és equivalent a una dosi de 2.000.000 UI de colistimetat sòdic administrat mitjançant nebulització. Posologia en situacions especials: - Insuficiència renal: No es considera necessari ajustar la dosi. - Insuficiència hepàtica: No es considera necessari ajustar la dosi. 3.4 Farmacocinètica Els diversos estudis mostren les següents dades del perfil farmacocinètic:
  3. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 3/10 3 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices • Absorció El colistimetat sòdic no s’absorbeix de manera apreciable a traves del tracte gastrointestinal. En quant a l’absorció sistèmica observada després de l’administració pulmonar, no s’esperen nivells > 3 mg/mL en sèrum. • Distribució En un estudi en deu pacients amb fibrosi quística (FQ) comparant l'administració de CPS enfront de la forma nebulitzada es va veure que en la forma nebulitzada, només el 5,9% es va dipositar en el pulmó quedant retinguda en el nebulitzador fins a un 49,9%. El percentatge de dosis que es va dipositar en els pulmons en pacients que van inhalar pols seca va ser de 11,6%. També es va poder observar que la quantitat de dosis dipositada a l'orofaringe va ser de 2,9% en el colistimetat nebulitzat i va arribar fins a 71,1% amb els inhaladors de pols seca. La unió a proteïnes és baixa. Un estudi realitzat en pacients amb FQ proporcionà un VdEE= 0,09 L/kg. • Eliminació La principal ruta d' eliminació de les polimixines és per excreció renal. En subjectes amb funció renal normal aproximadament un 40% d'una dosi administrada via parenteral es detecta en orina després de 8 hores des de l'administració i fins a un 80% en les primeres 24 hores. En l'estudi d'absorció sistèmica es va observar una excreció urinària mínima, amb menys d'un 3% de la dosi administrada com pols seca eliminada en l'orina en forma de colistimetat de sodi i colistina. 4. AVALUACIÓ DE L’EFICÀCIA 4.1 Assaigs clínics disponibles per a la indicació clínica avaluada Només hi ha publicat un estudi pivotal: • COLO/DPI/02/06: Estudi fase III, prospectiu, aleatoritzat, obert; realitzat en pacients de 6 o més anys afectes de FQ y colonitzats crònicament per Ps. aeruginosa. En aquest estudi s’avaluà l’eficàcia i seguretat en l’administració inhalada de CPS enfront de TN. L’estudi es va completar entre el període de Març de 2003 a Octubre de 2007. 4.2.a Resultats dels assaigs clínics 1. Eficàcia de CPS vs TN - Schuster A, et al. Safety, efficacy and convenience of colistimethate sodium dry powder for inhalation (Colobreathe DPI) in patients with cystic fibrosis: a randomised study. Thorax. 2013; 68:344-50 - Disseny: Assaig en fase III, aleatoritzat, internacional, obert, multicèntric amb l’objectiu d’avaluar la seguretat i eficàcia de CPS en pacients diagnosticats de mucoviscidosis i colonitzats crònicament per la bactèria Pseudomonas aeruginosa. - Pacients: 380, es van incloure 373 pacients ITT i finalment 261 pacients PP. - Tractament: Abans de la aleatorització els pacients van fer dos cicles de tractament (un cicle = 28 dies on + 28
  4. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 4/10 4 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices dies off) amb TN. Després es van aleatoritzar en proporció 1:1 en dos branques: - Pacients tractats amb CPS: 187 pacients els quals van rebre durant 24 setmanes CPS 1.662.500 UI dos vegades al dia. - Pacients tractats amb TN: 193 pacients amb un règim de TN 300mg dos vegades al dia, administrada en tres cicles de 28 dies. - Les característiques clíniques i demogràfiques dels pacients van ser similars en els dos grups analitzats. - Criteris d’inclusió: Pacients amb ≥ 6 anys, volum espirat màxim en el primer segon de la espiració forçada (FEV1) entre 25-75% del valor teòric, infecció crònica per Ps. aeruginosa i estabilitat clínica. - Criteris d’exclusió: Cultius positius a Burkholderia cepacia complex, exacerbació pulmonar o hipersensibilitat als principis actius de l’estudi. - Variables principals: Canvi en el valor de FEV1 % mitjà a la setmana 24 respecte del valor basal. - Variables secundaries:Taxa de resistència del germen als antibiòtics utilitzats, canvis en proves funcionals respiratòries (FVC, FEV1, PEFR, FEF25-75), compliment amb la medicació d’estudi, incidència i intensitat dels efectes adversos, preferència per TN o CPS en pacients amb experiència en les dues medicacions, qualitat de vida (avaluada amb un qüestionari validat), nivells de colistina en sèrum, orina i esput en pacients en el grup amb CPS en les visites 1, 2 i 6. - Tipus d’anàlisi: estudi de no inferioritat amb anàlisi per intenció de tractar i per protocol. El criteri de no inferioritat es compleix si el límit inferior de l’interval de confiança al 95% es superior a -3.0%, tant per la població PP com per la ITT. Segons em vist anteriorment, el promotor de l’assaig va definir com criteri de no inferioritat quan el límit inferior de l’ interval de confiança fora major a -3.0%, tant en la població ITT com la població PP. A conseqüència que les dades obtingudes no seguien una distribució normal els resultats van ser avaluats utilitzant un anàlisi amb transformació logarítmica. Amb aquests antecedents, els criteris de no inferioritat es van complir en l’anàlisi logarítmic, però no va ocórrer el mateix en el anàlisi fet amb les dades en l’escala absoluta original (Taula II). A més a més, l’anàlisi fet amb les dades de tots els pacients amb l’última observació realitzada (PUOR) tampoc va demostrar no inferioritat. Taula II. Resultats de l’assaig COLO/DPI/02/06. Resultats expressats per CPS. Tipus d’anàlisi Població Dades incloses en l’anàlisi CPS (n) TN (n) Variació mitjana de FEV1% respecte al valor basal IC 95% * No inferioritat Anàlisi en la escala original absoluta ITT PUOR PCE 183 153 190 171 -1.16 -0.43 -3.15, 0.84 -2.59, 1.72 No Si PP PUOR PCE 141 120 157 141 -1.49 -0.99 -3.79, 0.81 -3.48, 1.51 No No Anàlisi logarítmic ITT PUOR PCE 183 153 190 171 -0.98 -0.29 -2.74, 0.86 -2.20, 1.70 Si Si PP PUOR PCE 141 120 157 141 -1.10 -0.56 -3.08, 0.97 -2.71, 1.70 No Si * : el límit inferior de l’interval de confiança deu ser major que -3% per satisfer els criteris de no inferioritat. PCE: pacients que completaren l’estudi. Pacients que van arribar fins la setmana 24 de tractament. PUOR: Resultats de tots els pacients amb l’última observació realitzada. CPS: Colistimetat pols seca. TN: Tobramicina nebulitzada.
  5. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 5/10 5 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices PEF: Flux espiratori màxim. FEF25-75: Flux espiratori forçat entre el 25%-75% de la FVC. En quant a les variables secundaries: • El resultats obtinguts en les probes de funció respiratòria considerades com a variables secundàries es mostren en la següent taula Taula III. Anàlisi de proves funcionals respiratòries secundaries fet a la setmana 24/visita final (visita 6) de l’estudi. ITT IC 95% PP IC 95% FVC 0.01L [(-0.09) - (0.10 L); p=0,886] -0.02 L [(-0.12) - (0.08 L); p=0,697] FEV1 -0.05 L/s [(-0.12) - (0.01 L/s); p= 0,120] -0.07 L/s [(-0.14) - (0.01 L/s); p=0,077] PEF -3.32 L/min [(-16.31) - (9.67 L/min); p=0,616] -8.73 L/min [(-22.69) - (5.22 L/min); p=0,219] FEF25-75 -0.12 L/s [(-0.23) - (-0.01 L/s); p=0,038] -0.12 L/s [(-0.26) - (0.01 L/s); p=0,063] FVC: Capacitat vital forçada. FEV1: Volum màxim d’aire espirat en el primer segon. • Com es pot observar a las taula III, totes les proves de funció pulmonar a la fi de l’estudi van ser iguals per als dos tractaments, excepte per al valor de FEF25-75 en l’anàlisi per ITT on es van observar diferencies significatives favorables al comparador. • En quant a la proporció de cultius resistents a colistina en els dos grups va ser baixa, amb un valor de ≤1,1%, que es va mantenir estable al llarg del tractament. El percentatge de aïllats resistents a tobramicina no va variar substancialment durant l’estudi. • També es va mesurar la qualitat de vida dels pacients mediant qüestionaris validats. No es van detectar diferències significatives en quant a la qualitat de vida dels pacients. Si be es cert, es va observar certa tendència favorable al tractament amb CPS, sobretot en el paràmetre definit com a “càrrega de tractament” (p=0.091) en la setmana 24. Aquest valor va ser estadísticament significatiu a la setmana 4 (p<0.001) per al tractament amb CPS. • Una altra variable secundaria que es va tenir en compte en l’estudi va ser l’adherència al tractament per part dels pacients. Es va calcular que un 66.7% dels pacients tractats amb CPS van rebre ≥75% de les dosis. Aquest valor va ser de 70.7% per al grup de la TN. • Respecte al temps fins a una exacerbació pulmonar i el temps necessari fins la necessitat d’una teràpia addicional antipseudomònica, es va observar certa tendència favorable per al tractament amb CPS amb uns valors migs de 63.70 dies i 55.28, respectivament. Els mateixos valors per TN van ser 59.39 i 51.79 dies. En aquest apartat es va fer un anàlisi de subgrups molt interessant que es resumeix el la taula següent.
  6. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 6/10 6 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Subgrup edat Branca estudi Temps fins exacerbació (n) Temps fins teràpia adicional antipseudomònica (n) ≤ 12 anys CPS TN 74.11 (9) 40.0 (11) 52.83 (12) 34.64 (14) > 12 a < 18 anys CPS TN 55.05 (20) 69.73 (15) 57.15 (27) 69.16 (19) ≥ 18 anys CPS TN 65.68 (40) 60.57 (49) 54.89 (53) 50.37 (63) Taula IV: Temps fins exacerbació pulmonar aguda i temps fins adició al tractament d’altra teràpia antipseudomónica (ITT). Segon aquestes dades, els major beneficiaris de la teràpia amb CPS serien la subpoblació de pacients amb una edat igual o inferior a 12 anys, amb una mitja de 74.11 dies fins exacerbació. Per contra, els pacients amb edats entre 12 i 18 anys no obtindrien benefici utilitzant CPS ja que els resultats van ser millors per a la branca tractada amb TN. Per últim, el subgrup de pacients majors de 18 anys va obtindre benefici amb CPS, però amb valors més modestos que els pacients més joves. 4.2.b Avaluació de la validesa i de la utilitat pràctica dels resultats • Estudi fase III multicèntric, multinacional, prospectiu, aleatoritzat i obert. El nombre de pacients va ser adequat per a demostrar la no inferioritat de CPS. • No s’ha trobat cap estudi publicat comparant CPS enfront de colistimetat nebulitzat. Tan sols existeix un estudi no publicat (COLO/DPI/02/05) que comparava aquestes dos presentacions. Es tractava d’un estudi amb molts pocs pacients (n=16) enfocat a determinar possibles efectes adversos del tractament. El seguiment dels pacients en aquest estudi va ser de tan sols 8 setmanes, per tant no es valorable en quant a eficàcia de la nova presentació. • El comparador que s’utilitza a l’assaig pivotal es la TN. Aquest tractament s’administra en un règim de dues vegades al dia durant 28 dies, seguit de 28 dies de descans per evitar l’aparició de resistències. El tractament amb CPS s’administra sense període de descans cada 12 hores. No sabem fins a quin punt els valors de funció pulmonar es poden comparar a causa de les diferencies en la posologia dels medicaments. • L’assaig pivotal no deixa de ser un estudi obert amb les limitacions que aquests tipus d’estudis tenen. Si bé és cert, la mesura de l’efectivitat del tractament (FEV1) es va fer per investigadors independents cecs. • La variable principal de l’estudi (FEV1) es la més habitual en estudis fets amb pacients afectes de fibrosi quística. No obstant, l’EMA recomana avaluar-la en conjunció amb variables més “dures” com poden ser les exacerbacions pulmonars agudes o resultats microbiològics. Això no s’ha considerat en l’estudi principal. • L’estudi COLO/DPI/02/06 tan sols va tenir una durada de 24 setmanes, mentre que pacients infectats crònicament per Ps. aeruginosa estén habitualment sotmesos a tractaments molt més llargs. S’hauria d’avaluar a llarg termini el perfil d’efectivitat i seguretat del medicament.
  7. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 7/10 7 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices • Uns dels avantatges de la nova forma farmacèutica es la facilitat d’ús del dispositiu i la rapidesa en l’administració de la dosi. Teòricament, aquestes característiques portarien a un augment en el compliment del tractament per part dels pacients. Esta hipòtesi no es va reflectir en els resultats de l’estudi principal ja que els pacients més complidors van ser els de la branca de la TN. 4.3 Avaluació de fonts secundàries - Avaluacions prèvies per organismes independents: • Revista Préscrire - Gener 2013: No més eficaç que TN, amb més efectes adversos. No està provat que el benefici-risc sigui favorable a CPS, per tant d’elecció tobramicina en forma nebulitzada o en pols seca. • NICE - Gener 2013: usar CPS en pacients afectes de FQ amb infecció crònica per Ps aeruginosa quan els pacients es vagin a beneficiar d’un ús continuat de colistimetat però no toleren la forma nebulitzada, si no s’ha de considerar l’ús de tobramicina. 5. AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT 5.1. Descripció dels efectes adversos més significatius (per la seva freqüència o gravetat) Les reaccions adverses més freqüents i/o greus notificades en base a tots els pacients tractats als assaigs van ser: Gust desagradable (62%), tos (59,4%), irritació de gola (43,9%), dispnea (16,6%) i disfonia (10,7%). Aquestes reaccions es van detectar en ≥ 1/10 de la població estudiada; relació definida com molt freqüent. 5.2. Seguretat. Assaigs clínics comparatius COLO/DPI/02/06: Dels 186 pacients aleatoritzats a la branca de CPS, 22 (11.83%) van abandonar l’estudi per un efecte advers. Aquest percentatge va ser inferior en la branca de TN, on van abandonar 5 pacients de 193 (2.59%). El nombre d’efectes adversos totals quantificats en els dos grups va ser molt similar (1232 CPS vs 1194 TN). A més a més, fins un 91.3% dels pacients dins de l’estudi va experimentar un efecte advers en el temps que va durar l’assaig. S’ha d’anar en compte a l’hora d’interpretar aquestes dades, ja que em de tenir en compte el tipus de població inclosa en l’estudi: pacients FQ amb moltes comorbiditats. No obstant, si que va haver-hi diferencies entre els grups en els efectes adversos considerats com moderats (65.8% vs 50.3%) o severs (25.7% vs 6.7%), amb pitjors resultats per al CPS. També es va analitzar la incidència segon el tipus d’efecte advers i es va detectar un increment en el grup de CPS en l’aparició de tos (75.4% vs 43.5%), alteració del gust (62.6% vs 27.5%), irritació de la gola (45.5% vs 28.0%) i hemoptisis (10.7% vs 6.7%). Tot el descrit abans fa que la taxa d’efectes adversos relacionats amb el tractament a l’assaig clínic COLO/DPI/02/06 sigui major al grup de CPS (82.3%) que al grup dels tractats amb TN (46.6%)
  8. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 8/10 8 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices 5.3. Precaucions d’ús en casos especials Precaucions especials - En població pediàtrica menor de 6 anys, no està indicada l’administració. - No hi ha informació de seguretat sobre l’ ús de Colobreathe® en embarassades, per tant, només estarà indicat quan sigui estrictament necessari. Contraindicacions - En pacients al·lèrgics al principi actiu, sulfat de colistina o polimixina B. Interaccions - No hi ha experiència en l’ús de Colobreathe® amb altres antibiòtics inhalats. - L’ús concomitant amb altres medicaments nefro o neurotòxics s’han de vigilar. - En el tractament concomitant amb macròlids o fluorquinolones s’ha de tenir especial atenció en pacients amb Miastènia gravis. 6. ÀREA ECONÒMICA 6.1-Cost tractament / dia i cost del tractament complet. Cost incremental. Comparació amb la teràpia de referència o alternativa a dosis usuals Taula V. Avaluació econòmica. Comparació de costos del tractament avaluat front a altres alternatives MEDICAMENT Colobreathe® Promixin® Colistina (GES®) Tobramicina (Bramitob®) Preu unitari per envàs (PVL+IVA- descompte) 762,87 € 322,65 € 54,68 € 551,04 € Presentació 56 càpsules (1.662.500 UI) 30 vials (1MUI) 10 vials (1MUI) 56 ampolles (300mg/4mL) Posologia 1.662.500 UI/12h 1.000.000 UI /12h 1 (2.000.000 UI/12h) 2 1.000.000 UI/12h 1 (2.000.000 UI/12h) 2 300mg/12h 3 Cost tractament dia 27,25 € 21,51 € 1 43,02 € 2 10,94 € 1 21,88 € 2 19,68 € Cost tractament anual 9.946 € 8.372 € 4 4.880 € 4 3.592 € 7.517 € 5 Cost incremental (diferencial) respecte a la teràpia de referència + 1.574 € - - 3.492 € - 4.780 € - 855 € 5 1 Suposant un tractament continu durant tot l’any a dosis de 1 MUI/12h. 2 Suposant un tractament continu durant tot l’any a dosis de 2 MUI/12h. 3 Tractament durant 28 dies i 28 dies de descans. 4 Cost tractament anual mitjà segons dades del registre de farmàcia. 5 Cost tractament anual de pacient amb tobramicina on/off + colistina. Entenem que en l'estudi econòmic el comparador ha de ser colistina nebulitzada (Promixin®) perque serà el medicament que hipotèticament haurà de substituir la nova presentació (Colobreathe®). Segons la fitxa tècnica de Promixin®, la dosi pot variar entre 0.5-2 MUI/8-12h. Per saber que dosis és la més habitualment prescrita al nostre hospital s’han utilitzat les dades de dispensaciò ambulatòria. Segons vam poder observar, dels 326 pacients amb tractament actiu dins el programa de medicació de FQ, 98 tenien un tractament actiu amb Promixin®. D'aquests, 87 pacients (89%) tenien pautada una dosi d'1 MUI/12h i 5 pacients (5%) una dosi de 2 MUI/12h. La resta tenien pautes menys habituals. Per tant, el cost mitjà per pacient i any en tractament amb Promixin® ha estat de 8.372 €.
  9. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 9/10 9 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Cal tenir en compte que al cost anual per tractament amb tobramicina és de 3.592 €, i se li pot afegir el cost de la teràpia de suport amb altres antibiòtic nebulitzats que s’utilitzen durant el mes de descans. Cal destacar que 27 dels pacients estaven en tractament amb colistimetat GES® amb un cost mitjà estimat per pacient i any de 4.880 €. 7. ÀREA DE CONCLUSIONS 7.1 Lloc en terapèutica. Condicions d’utilització a l‘hospital. Aplicacions de les dades i conclusions a l’hospital Amb la informació disponible es pot concloure: 1- Colobreathe®, segons la sol·licitud vendria a substituir els tractaments amb colistina nebulitzada (Promixin®) sempre que els pacients toleraren l’administració de la pols sec. En aquest punt cal dir que no hi ha cap assaig comparatiu entre les dues formes farmacèutiques. Podem suposar que l’eficàcia del tractament serà similar i que els efectes adversos de la nova presentació seria major ja que es tracta d’una pols seca que es diposita majoritàriament a la orofaringe provocant tos i irritació. 2- El dispositiu és més fàcil d’utilitzar per part dels pacients i podria afavorir el compliment del tractament per part del malalts. 3- La inclusió de la nova presentació suposaria un increment de la factura farmacèutica de 154.252 €, considerant una situació de pacients i dosis similar a les actuals i amb el preu d’oferta actual. Amb aquestes dades, si es decideix incloure, creiem adient que el servei sol·licitant, presenti un protocol indicant els pacients candidats a rebre el tractament amb aquesta nova presentació, i que aporti dades de efectivitat i seguretat amb la utilització de Colobreathe® 8. BIBLIOGRAFIA 1. Schuster A, Haliburn C, Döring G, Goldman MH. Safety, efficacy and convenience of colistimethate sodium dry powder for inhalation (Colobreathe DPI) in patients with cystic fibrosis: a randomised study.Thorax. 2013; 68 (4):344-50. 2. Tappenden P, Harnan S, Uttley L, Mildred M, Carroll C, Cantrell A. Colistimethate sodium powder and tobramycin powder for inhalation for the treatment of chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis: systematic review and economic model. Health Technol Assess. 2013;17(56). 3. Uttley L, Harnan S, Cantrell A, Taylor C, Walshaw M, Brownlee K, Tappenden P. Systematic review of the dry powder inhalers colistimethate sodium and tobramycin in cystic fibrosis. Eur Respir Rev. 2013;22(130):476-86. 4. Fitxa tècnica de Colobreathe® [En línia] AEMPS [consultat octubre de 2015] http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_- _Product_Information/human/001225/WC500123690.pdf
  10. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 10/10 10 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices 5. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Assessment Report: Colobreathe. EMEA/H/C/001225. 2011. 6. The National Institute for Health and Care Excellence. NICE. [Internet] [Consultat octubre 2015] Disponible a: https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-gives- green-light-to-two-treatments-for-lung-infection-in-adults-and-children-over-six-with- cystic-fibrosis 7. Anònim. Colistiméthate poudre à inhaler (Colobreathe) Pas mieux que la tobramycine. La Reveu Prescrire Janvier 2013; 33: 12
Anzeige