Wolne zawody w Polsce. Portret- profesjonalisty 2017

Business Insider Polska
Business Insider PolskaBusiness Insider Polska

Raport Deutsche Bank

1
RAPORT:
Portret profesjonalisty 2017
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
2 3
Wstęp	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
Okiem eksperta							7
Charakterystyka działalności profesjonalistów 	 13
Wyzwania biznesowe, zagrożenia i bariery	 	 17
Plany inwestycyjne i finansowanie rozwoju	 	 21
Oczekiwania wobec banków 	 	 	 	 	 26
Emerytura profesjonalisty 	 	 	 	 	 29
Nota metodologiczna badania		 	 	 	 33
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
4 5
SZANOWNI PAŃSTWO,
NAJNOWSZY RAPORT DEUTSCHE BANK POLSKA POŚWIĘCAMY ISTOTNEJ GRUPIE – OSO-
BOM WYKONUJĄCYM TZW. WOLNE ZAWODY. CHOĆ NASI RESPONDENCI SĄ MOZAIKĄ
REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH, NIERZADKO BARDZO OD SIEBIE ODLEGŁYCH ZAWODÓW,
NIETRUDNO DOSTRZEC, JAK WIELE ICH ŁĄCZY. DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ, TROSKA O  REPUTACJĘ, CIĄGŁE DOSKONALENIE SIĘ, KONCENTRACJA NA
POTRZEBACH KLIENTA – TO ZESTAW CECH, KTÓRE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE SĄ NIE-
OCENIONYM ATUTEM.
LESZEK NIEMYCKI
Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska
LESZEK NIEMYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU
DEUTSCHE BANK POLSKA
NASI RESPONDENCI SĄ MOZAIKĄ REPREZENTANTÓW
RÓŻNYCH, NIERZADKO BARDZO OD SIEBIE ODLEGŁYCH
ZAWODÓW. NIETRUDNO JEDNAK DOSTRZEC, JAK WIELE ICH
ŁĄCZY. DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
TROSKA O REPUTACJĘ, CIĄGŁE DOSKONALENIE SIĘ,
KONCENTRACJA NA POTRZEBACH KLIENTA
– TO ZESTAW CECH, KTÓRE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE
SĄ NIEOCENIONYM ATUTEM.4
Cykliczny charakter badania Deutsche Bank Polska pozwala wychwytywać ważne
dla przyszłości tego segmentu tendencje. Chciałbym zwrócić uwagę na szczegól-
nie istotne w mojej ocenie sygnały. Stabilny wzrost gospodarczy, napędzany kon-
sumpcją prywatną, tworzy nowe szanse dla sektora przedsiębiorstw, w tym tych
zarządzanych przez profesjonalistów. To, czy je wykorzystają, zależy w  dużym
stopniu od tego, czy odważą się śmielej zainwestować w rozwój swojej działalności.
Wyniki raportu wskazują, że reprezentanci wolnych zawodów są na to gotowi.
Badani profesjonaliści dostrzegają, że w nieodległej przyszłości muszą zdobyć się
na bardziej radykalny ruch, by utrzymać lub wzmocnić swoją zawodową pozycję.
Jeszcze rok temu zdecydowana większość upatrywała źródła rozwoju po prostu
w walce o nowe rynki i zlecenia - był to kluczowy aspekt dla blisko 38 proc. bada-
nych. Czynnik ten w dalszym ciągu przewodzi w zestawieniu (z wynikiem 26 proc.),
ale zbliżyły się do niego inne motory wzrostu: dobra lokalizacja biura czy gabinetu
(22  proc.), coraz lepsze ich wyposażenie (20,6  proc.) oraz poszerzenie zakresu
świadczonych usług (18,4 proc.).
Znacząco wzrosła otwartość na finansowanie zewnętrzne. W poprzedniej edycji
badania 64,5 proc. profesjonalistów utrzymywało, że na inwestycje przeznaczy-
łoby środki własne. W ciągu roku odsetek takich deklaracji zmalał o niemal 10 p.p.
To bardzo dobry prognostyk, ale wyzwanie dla branży finansowej pozostaje nie-
zmienne: jak przekonywać przedstawicieli wolnych zawodów, że warto posiłkować
się kapitałem zewnętrznym, bo to często otwiera zupełnie nowe szanse, niedo-
stępne dla konkurentów realizujących inwestycje jedynie ze środków własnych.
Wydaje się ponadto, że profesjonaliści wciąż w niedostatecznym stopniu doce-
niają potencjał konsolidacji – o zakupie innego przedsiębiorstwa myśli zaledwie
2,1 proc. badanych.
Profesjonaliści są odpowiedzialni - także za siebie i swoją przyszłość. I tu należą
się im wielkie słowa uznania. Chyba żadna inna grupa zawodowa nie jest tak świa-
doma zagrożeń związanych z  niedostatecznym zabezpieczeniem emerytalnym.
A co ważne, przekuwają tę niepewność w działanie – niemal co drugi przedstawi-
ciel wolnych zawodów już dziś deklaruje, że oszczędza dodatkowo na emeryturę.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
6 77
Profesjonaliści mniej boją się… kosztów. To najbardziej zaskakująca różnica
pomiędzy kolejnymi edycjami badania: w 2016 roku rosnące koszty spędzały sen
z powiek prawie 45 proc. badanym (niemal na równi z najbardziej odczuwalnym
zagrożeniem – silną konkurencją). Obecnie ten aspekt, wskazany przez zaledwie
niecałe 19 proc. respondentów, znalazł się na jednym z ostatnich miejsc zestawie-
nia barier i zagrożeń.
Niemal co trzeci badany przez Deutsche Bank Polska profesjonalista liczy, że bank
całościowo spojrzy na jego finanse – firmowe i prywatne. Jako instytucje finan-
sowe musimy więc jeszcze lepiej dopasowywać nasze oferty do specyfiki danego
zawodu i jego implikacji dla życia prywatnego oraz etapu kariery.
To tylko kilka z wielu ciekawych tendencji, które zarysowały się w najnowszej edycji
badania Deutsche Bank Polska. Mam nadzieję, że lektura dostarczy profesjonali-
stom inspirujących przemyśleń, jak jeszcze lepiej rozwijać swoje przedsięwzięcia.
Dla instytucji z otoczenia profesjonalistów – w tym instytucji finansowych – to
cenna lekcja tego, jak skutecznie odpowiadać na potrzeby tego atrakcyjnego, ale
bardzo wymagającego segmentu.
WALDEMAR JAREK | ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ
OFERTY KREDYTOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W DEUTSCHE BANK POLSKA
PROFESJONALIŚCI ZA NAJWIĘKSZE WYZWANIE UZNAJĄ
SILNĄ KONKURENCJĘ W BRANŻY, A W KONSEKWENCJI –
SZTUKĘ POZYSKIWANIA KLIENTÓW I ZAPEWNIENIA SOBIE
REGULARNYCH DOCHODÓW. PRZEMYŚLANE INWESTYCJE
WPISUJĄ SIĘ W TE POTRZEBY – OTWIERAJĄC NOWE RYNKI
ZLECEŃ I SEGMENTY ODBIORCÓW, POMAGAJĄ WYRÓŻNIĆ
SIĘ NA TLE KONKURENCJI.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
8 9
Przedstawiciele wolnych zawodów znacząco wyróżniają się na tle małych i śred-
nich firm w Polsce. W specyfikę klasycznej przedsiębiorczości wpisana jest znaczna
rotacja – nie wszystkim nowo powstałym firmom udaje się przejść cezurę pierw-
szych dwóch lat działalności. W przypadku profesjonalistów raz zdobyty zawód
procentuje przez całe życie, będąc źródłem relatywnie stabilnych i – dla większej
części tego typu grup zawodowych – ponadprzeciętnych przychodów.
„Moja firma to ja” – mogłaby powiedzieć o  sobie większość profesjonalistów.
Widać to choćby w pytaniach o cele kredytowe – trudno jednoznacznie zaklasy-
fikować, czy w  przypadku choćby pracującego zdalnie grafika komputerowego
remont mieszkania jest inwestycją prywatną, czy firmową. Nieprzypadkowo, na
pierwszym miejscu produktów finansowych, z których takie osoby chętnie korzy-
stają, jest indywidualne konto, a  zestawieniu celów inwestycyjnych przewodzi
wspomniany remont mieszkania.
Wielu profesjonalistów jest w  ważnym momencie zwrotnym swojej kariery –
szansy na skokowy rozwój własnego biznesu. Rosnące wymagania klientów
wymuszają ciągłe inwestycje w  nowy, lepszy sprzęt, oprogramowanie, ale też
i  bardziej reprezentacyjną siedzibę w  atrakcyjniejszej lokalizacji. Dla cenionego
lekarza czy okulisty to może być moment, w którym pojawia się myśl o własnej
klinice. Profesjonaliści za największe wyzwanie uznają silną konkurencję w branży,
a w konsekwencji – sztukę pozyskiwania klientów i zapewnienia sobie regularnych
dochodów. Przemyślane inwestycje wpisują się w te potrzeby – otwarcie się na
nowe rynki zleceń i segmenty odbiorców pomaga wyróżnić się na tle konkurencji.
W odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli wolnych zawodów Deutsche Bank Polska
przygotował rozwiązania, które pomagają im „wrzucić” wyższy bieg przy relatywnie
niskim koszcie finansowania – dzięki utrzymującym się niskim stopom procento-
wym. Nasi klienci najchętniej sięgają po Kredyt dla Profesjonalistów – zapewniamy do
500 tys. zł bez zabezpieczeń na szeroko pojęty rozwój dla firmy z co najmniej dwulet-
nim „stażem”. Specjaliści, którzy chcą np. zmienić siedzibę na lepszą bądź zrefinan-
sować inne kredyty, chętnie wybierają także Biznes Hipotekę (nawet do 4 mln zł, przy
zabezpieczeniu na nieruchomości, na dowolny cel związany z rozwojem działalności).
PROFESJONALIŚCI WYMAGAJĄ BARDZO WIELE OD SIEBIE, A TYM SAMYM NIE MNIEJ OD
INSTYTUCJI FINANSOWYCH W  ZAKRESIE WSPARCIA PROWADZONEGO BIZNESU. LUBIĄ
ROZWIĄZANIA SZYTE NA ICH MIARĘ, MAJĄ TEŻ – CO NATURALNE – NIECO INNE OCZEKI-
WANIA WZGLĘDEM BANKÓW NIŻ POZOSTALI PRZEDSIĘBIORCY. Z BADANIA PŁYNIE MOCNY
SYGNAŁ, ŻE PROFESJONALIŚCI NIE STAWIAJĄ PŁYNNEJ GRANICY POMIĘDZY SWOIM
ŻYCIEM ZAWODOWYM I PRYWATNYM; ICH CODZIENNOŚĆ TO NIEUSTANNE PRZENIKANIE
SIĘ TYCH SFER.
WALDEMAR JAREK
Odpowiedzialny za rozwój oferty
kredytowej dla Klientów indywidualnych
i mikroprzedsiębiorstw w Deutsche Bank Polska
MONIKA SZLOSEK
Dyrektor Bankowości Detalicznej
i Inwestycyjnej Deutsche Bank Polska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ – HASŁA WPISANE W NATURĘ WOLNYCH ZAWO-
DÓW – ZNAKOMICIE ODDAJĄ RÓWNIEŻ PODEJŚCIE PROFESJONALISTÓW DO FINANSÓW.
TO GRUPA OSÓB SZALENIE PRZEDSIĘBIORCZYCH, EFEKTYWNYCH, ZORGANIZOWANYCH,
MOBILNYCH – I  TEGO SAMEGO WYMAGAJĄ OD BANKU. PRZYJAZNY SERWIS BANKO-
WOŚCI ELEKTRONICZNEJ, DOSTĘPNY Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA, TO DLA TEJ GRUPY
OCZYWISTY STANDARD. PROFESJONALNYM PODEJŚCIEM WYKAZUJĄ SIĘ SZCZEGÓLNIE
W KWESTII FINANSOWEGO ZABEZPIECZENIA PRZYSZŁOŚCI.
Nieprzypadkowo oczekiwania profesjonalistów są zbliżone do wskazań innej, rów-
nie ważnej dla Deutsche Bank Polska, grupy – Klientów Premium (osób o docho-
dach na poziomie minimum 7,5 tys. zł netto miesięcznie). Deklarowane w badaniu
miesięczne dochody profesjonalistów świadczą o tym, że część z nich (ok. 15 proc.)
już dziś spełnia kryteria przynależności do segmentu Premium; część w naturalny
sposób, wraz z rozwojem działalności, będzie dołączać do tej grupy w nieodległej
przyszłości.
Odpowiedzialność profesjonalistów przejawia się w  świadomym podejściu do
kwestii zabezpieczenia emerytalnego. Z naszych badań, ale i obserwacji zachowań
klientów wynika, że to grupa, która ma bardzo dojrzałe, świadome podejście do
planowania przyszłości – także tej odległej. W tej edycji badania już niemal połowa
(47 proc.) przedstawicieli wolnych zawodów deklarowała, że dodatkowo oszczę-
dza na emeryturę. Dobrą informacją jest nie tylko odsetek takich odpowiedzi, ale
i tendencja – rok temu grono to było o niemal 6 punktów procentowych mniejsze.
Dla porównania, w całym społeczeństwie obserwujemy, niestety, odwrotny trend –
w kwietniowej edycji naszego badania na temat planów finansowych jedynie nieco
ponad 23 proc. Polaków przyznało, że oszczędza z myślą o emeryturze (rok wcze-
śniej taką postawę deklarowało 28 proc. badanych).
Relatywnie wysoka zapobiegliwość finansowa profesjonalistów jest pozytywnym
sygnałem, ale nie możemy zapominać, że mówimy o grupie szczególnie narażonej
na istotne pogorszenie się jakości życia po przejściu na emeryturę. Na dużą dyspro-
porcję pomiędzy spodziewaną wysokością emerytury osób wykonujących wolne
zawody a przeciętnym dochodem z pracy wpływa tu wiele czynników. Najczęściej
wybieraną formą świadczenia usług przez tę grupę jest jednoosobowa działalność,
co przekłada się zazwyczaj na niższą wysokość składek emerytalnych niż w przy-
padku umowy o pracę. To, w połączeniu z obniżeniem wieku emerytalnego, spra-
wia, że dodatkowe oszczędności są kluczowe, jeśli profesjonaliści chcą utrzymać
na emeryturze jakość życia z czasów zawodowej aktywności. W podwójnie trudnej
sytuacji są kobiety (krótszy okres składkowy), które dominują w wielu profesjonal-
nych zawodach.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
10 11
W budowaniu kapitału na przyszłość ważne jest nie tylko to, „czy”, ale i „jak” oszczę-
dzamy. I tu znów osoby wykonujące wolne zawody dowodzą, że dokonują bardzo
profesjonalnych wyborów. Na pierwszym miejscu zestawienia rozwiązań, po które
sięgają z myślą o emeryturze, znalazły się – ze zdecydowaną przewagą – produkty
w ramach trzeciego filaru (IKE, IKZE). Wskazało na nie niemal 37 proc. badanych.
Rosnącą popularnością cieszą się także fundusze inwestycyjne, które warto roz-
ważyć w przypadku oszczędzania w tak długiej perspektywie.
PROF. MAŁGORZATA BOMBOL
Szkoła Główna Handlowa
PO NIEMAL ROKU WRACAMY Z  PYTANIAMI BADAWCZYMI DO PROFESJONALISTÓW.
TO WAŻNY ELEMENT ZDOBYWANIA WIEDZY O POLSKICH PRZEDSIĘBIORCACH, FREELAN-
CERACH PRACUJĄCYCH DLA WIELU FIRM, CZY TEŻ OSOBACH PROWADZĄCYCH DZIAŁAL-
NOŚĆ GOSPODARCZĄ. NIE WCHODZĄC GŁĘBIEJ W KWESTIE NOMENKLATUROWE, WARTO
PRZYPOMNIEĆ, ŻE WOLNY ZAWÓD TO ZAWÓD WYKONYWANY NA PODSTAWIE ODPOWIED-
NIEGO WYKSZTAŁCENIA, SAMODZIELNIE (CO NIE OZNACZA, ŻE KONIECZNIE INDYWIDUAL-
NIE) I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W SPOSÓB NIEZALEŻNY ZAWODOWO, W CELU
OFEROWANIA USŁUG INTELEKTUALNYCH LUB KONCEPCYJNYCH W INTERESIE KLIENTA
LUB W INTERESIE PUBLICZNYM.
Już w  pierwszej odsłonie badania zauważyliśmy, że informacje o  profesjonali-
stach to dobre źródło wiedzy o polskiej przedsiębiorczości. W badaniu staraliśmy
się zachować strukturę zawodów porównywalną z ubiegłoroczną – co pozwala
nam wnioskować na temat zmian postaw, wartości i zamierzeń ekonomicznych
tej grupy osób.
Osoba wykonująca wolny zawód, czyli kto? Uzyskane profile demograficzne wska-
zują na fakt, że to głównie mieszkańcy miast. W tym ponad 30 proc. funkcjonuje
w ośrodkach powyżej 250 tys. mieszkańców. Ponadto, co trzeci profesjonalista to
osoba z generacji milenijnej, która coraz częściej kładzie nacisk na tzw. przedsię-
biorczość stylu życia. Chodzi tu o sytuację, gdy głównym motorem prowadzenia
biznesu nie jest tylko maksymalny efekt finansowy, ale możliwość realizowania
własnych zainteresowań i pasji, a także stylu życia (np. swoboda czasowa, praca
w miejscu zamieszkania). Coraz więcej osób w różnym wieku poszukuje głębszego
sensu swojej pracy i pragnie łączyć zainteresowania, ciekawość świata ze sposo-
bem zarabiania na życie i realizacją pasji. Najpopularniejszy trend przedsiębiorczo-
ści stylu życia to stworzenie własnego start-upu w języku generacji milenijnej, czy
też uruchomienie „czegoś własnego” w języku generacji X w ramach przekładania
pasji na pracę. Ponadto należy pamiętać, że elastyczność czasu pracy w Polsce
praktycznie nie istnieje. Stąd ucieczka w uprawianie wolnego zawodu i poszukiwa-
nie niezależności od innych.
Rzecz jasna, tego rodzaju wybór musi być skonfrontowany z zagrożeniami i barie-
rami – w warunkach np. narastającej konkurencji, niepewnej sytuacji w branży lub
wobec niektórych czynników makroekonomicznych (np. kursy walut, stopy pro-
centowe) osoby wykonujące wolny zawód odczuwają obawy o zapewnienie sobie
regularnych dochodów, utrzymanie płynności finansowej, zdobywanie nowych ryn-
ków i kontraktów. Codzienne konfrontowanie z rynkiem tworzy u profesjonalistów
postawy bardzo realistyczne, a często także zachowawcze – nadal utrzymuje się
wysoka skłonność do korzystania ze środków własnych przy inwestycjach w dzia-
łalność gospodarczą – blisko 56 proc. deklaracji profesjonalistów.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
12 1313
PROF. MAŁGORZATA BOMBOL | SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
CO TRZECI PROFESJONALISTA
TO OSOBA Z GENERACJI MILENIJNEJ, KTÓRA
CORAZ CZĘŚCIEJ KŁADZIE NACISK NA TZW.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STYLU ŻYCIA.
Z ponad rocznej perspektywy możemy powiedzieć, że specjaliści większy nacisk
kładą na elementy infrastrukturalne – lokalizacja, wyposażenie oraz rozszerzenie
zakresu świadczonych usług są dla nich istotniejsze, niż dalsze eksplorowanie
rynku. To, moim zdaniem, wyraz postawy ostrożnościowej – lepiej budować swoją
przewagę konkurencyjną w sposób jakościowy, a nie ilościowy. Być może ostat-
nie dwanaście miesięcy zmniejszyło ich apetyt na ekspansję rynkową – co widać
w deklaracjach skłonności do inwestycji tylko co trzeciego profesjonalisty. Jeżeli
już je ma poczynić, to stanowić je będą zakup sprzętu lub wyposażenia biura, gabi-
netu czy pracowni.
Na tym tle ważnym problemem jest przyszłość finansowa profesjonalistów.
Aż 39 proc. z nich wyraża obawy co do swej sytuacji materialnej za kilkanaście-
-kilkadziesiąt lat. Dlatego też, na tle całej populacji ludności Polski widzimy ponad-
przeciętną skłonność do zaangażowania w oszczędzanie na emeryturę w ramach
III  filaru oraz innych form budowania bezpiecznej przyszłości finansowej. Jako
przyczynę takich zachowań możemy znowu wymienić postawy realistyczne – brak
zaufania do poziomu emerytur wypłacanych w ramach standardowego systemu
emerytalnego oraz większe wyczulenie na ostrzeżenia ekspertów i mediów.
Profesjonaliści to siłą rzeczy grupa bardziej świadomych ekonomicznie obywateli,
ale także klientów, w tym klientów instytucji finansowych. Choć najczęściej wybie-
rają ofertę standardową – rachunek indywidualny, karty płatnicze do rachunku,
konto firmowe oraz lokatę terminową, to są segmentem obiecującym z  punktu
widzenia sektora usług finansowych. Nie bez znaczenia jest ich profil konsumenta
usług bankowych – mobilnego, wygodnego, zawsze online, przywiązanego do
niskiego poziomu lub wręcz braku opłat za usługi bankowe. W dużej mierze to
klient o strategii cenowej. Dla ponad 40 proc. profesjonalistów liczą się wysokie
kompetencje pracowników banku, zaś dla co trzeciego badanego ważna jest cało-
ściowa opieka nad finansami osobistymi i firmowymi, marka i prestiż banku.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
14 15
„Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017" został przygotowany na
podstawie badania, przeprowadzonego wśród przedstawicieli tego segmentu
w maju 2017 r. Na liście 25 poddanych analizie zawodów znaleźli się: lekarze, pie-
lęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, psycholodzy, farmaceuci,
weterynarze, dentyści, technicy dentystyczni, protetycy, księgowi, tłumacze przy-
sięgli, informatycy, adwokaci, notariusze, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi,
architekci, geodeci, inżynierzy budownictwa i kierownicy budowy, zarządcy nieru-
chomości, okuliści, optycy, biegli rewidenci i doradcy podatkowi.
Przede wszystkim własna działalność
Sześciu na dziesięciu profesjonalistów zdecydowało się na jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą. Wprawdzie zainteresowanie tą formą świadczenia usług
spadło w porównaniu z poprzednią edycją badania (o 12 p.p.), ale wciąż cieszy
się ona niemal trzykrotnie większą popularnością niż etat (umowa o pracę). Listę
sposobów prowadzenia działalności dopełniają: firma rozwijana samodzielnie lub
ze wspólnikiem (13,2 proc. wskazań) oraz umowy zlecenia lub umowy o dzieło
z jednym zleceniodawcą (2 proc.) i praca na kontrakcie (1,2 proc).
Na reputację pracuje się latami
Badana grupa, mimo dużego doświadczenia, jest relatywnie młoda. Niemal co
trzeci profesjonalista (30,1 proc.) nie przekroczył 35. roku życia; blisko co czwarty
ma 35-44 lata. Pomimo to 40 proc. profesjonalistów pracuje w swoim zawodzie
dłużej niż dziesięć lat. Ponad połowa mieszka w małych lub średnich miastach.
Duże miasta i metropolie reprezentuje co trzeci badany.
PRZEDSTAWICIELE WOLNYCH ZAWODÓW CIESZĄ SIĘ BARDZO DUŻYM ZAUFANIEM
SPOŁECZNYM. STALE PRACUJĄ NA TĘ REPUTACJĘ, INWESTUJĄC W  SIEBIE, SWOJĄ
WIEDZĘ, KOMPETENCJE, INNOWACYJNY SPRZĘT. POZNAJMY BLIŻEJ POLSKICH
PROFESJONALISTÓW 2017.
CHARAKTERYSTYKA
PROFESJONALISTÓW
60,5%prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą
22,4%pracuje na etacie / umowie o pracę
29,8%prowadzi działalność gospodarczą
dłużej niż 10 lat
29,2%prowadzi działalność gospodarczą
od dwóch do pięciu lat
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW NETTO
WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW PROFESJONALISTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy
analizowaliśmy wysokość dochodów miesięcznych netto
profesjonalistów. Deklarowane wyniki cechuje duże
zróżnicowanie: wprawdzie 3,3 proc. respondentów zarabia
ponad 15 tys. zł, ale przeciętne dochody w tej grupie są
znacznie niższe. 42,5 proc. profesjonalistów umieściło
swoje deklarowane zarobki w przedziale między 2 a 4 tys. zł.
Blisko 12 proc. zarabia pomiędzy 7 a 15 tys. zł.
Profesjonaliści, którzy deklarują wyższe zarobki, najczęściej
funkcjonują jako jednoosobowe firmy: działalność wybrało
ponad 77 proc. osób zarabiających 7-10 tys. zł miesięcznie
i ponad 68 proc. profesjonalistów o dochodach w przedziale
10-15 tys. zł.
Profesjonaliści stanowią elitarną grupę, cieszącą się
względami instytucji finansowych. Część z nich już dziś
spełnia kryteria przynależności do segmentu Premium;
część – dzięki rozwojowi działalności – zapewne dołączy
do tego grona w przyszłości.
42,5%2-4 tys. zł
22,6%4-7 tys. zł
19,7%do 2 tys. zł
11,9%7-15 tys. zł
3,3%
ponad
15 tys. zł
77,4%prowadzących działalność
zarabia 7-10 tys. zł
miesięcznie
68,4%badanych będących
przedsiębiorcami, osiąga zarobki
10-15 tys. zł miesięcznie
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
16 17
Co ciekawe, zarobki to ostatnia rzecz, dla której wybraliby swoją specjalizację.
Tylko 1  proc. badanych wskazał ponadprzeciętne dochody jako atut wolnego
zawodu. Za ważniejsze profesjonaliści uznali inne możliwości: rozwoju i doszka-
lania się w organizacji branżowej (13,3 proc. wskazań) oraz prowadzenia własnej
działalności (10,2 proc.).
Zastanawia mniejsza niż w poprzedniej edycji badania ranga przypisywana rów-
nowadze między życiem zawodowym i prywatnym. Rok temu na ten aspekt, jako
zaletę, zwróciło uwagę blisko 15 proc. respondentów, obecnie – jedynie 8,2 proc.
Za to istotnie, w porównaniu z poprzednią edycją badania, wzrosło znaczenie pre-
stiżu (z 2,4 do 8 proc.).
Wysokie pozycje zalet takich jak elastyczność miejsca i czasu pracy oraz szansa
rozwoju i doszkalania się w organizacji branżowej jest bardzo silnie widoczna w
przypadku młodszych respondentów. Na pierwszy z tych atutów wskazało aż
80 proc. osób do 24. roku życia. Możliwość rozwoju i doszkalania docenia co piąty
badany z tej grupy wiekowej. Im starsi respondenci, tym bardziej zróżnicowane
spektrum odpowiedzi.
WOLNY ZAWÓD POWSZECHNIE UTOŻSAMIANY JEST, ZGODNIE Z NAZWĄ, Z WOLNOŚCIĄ.
TEN ASPEKT DOCENIAJĄ SAMI ZAINTERESOWANI. NIEMAL 52 PROC. BADANYCH ZA NAJ-
WIĘKSZĄ ZALETĘ UZNAJE WŁAŚNIE ELASTYCZNOŚĆ CZASU I MIEJSCA PRACY.
ZALETY WYKONYWANIA
WOLNEGO ZAWODU
51,7%elastyczność miejsca
i czasu pracy
13,3%możliwość rozwoju i doszkalania się
w organizacji branżowej
10,2%możliwość prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
8,2%równowaga pomiędzy pracą
a życiem prywatnym
17
PROF. MAŁGORZATA BOMBOL | SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
CODZIENNA KONFRONTACJA Z RYNKIEM
TWORZY U PROFESJONALISTÓW POSTAWY
BARDZO REALISTYCZNE, A CZĘSTO TAKŻE
ZACHOWAWCZE.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
18 19
Co najczęściej nurtuje osoby wykonujące wolne zawody? Niezmiennie – bardzo
duża konkurencja w branży. Na to wyzwanie wskazała niemal połowa (48,5 proc.)
badanych. Silna presja rynkowa przejawia się i w innych odpowiedziach: dla niemal
43 proc. profesjonalistów źródłem niepewności jest konieczność zadbania o regu-
larne dochody. 38,7  proc. zwraca uwagę na trudności w  pozyskiwaniu nowych
zleceń. Podobny odsetek ma świadomość ryzyka utraty płynności finansowej.
Źródłem niepewności jest też odpowiedzialność prawna za wykonywaną pracę –
stanowi ona wyzwanie dla ponad 43 proc. profesjonalistów.
Koszty pod kontrolą
Największym osiągnięciem, zdaniem profesjonalistów, jest… wypracowanie opty-
malnej efektywności kosztowej – taki wniosek można postawić, porównując dwie
ostatnie edycje badania. Rok temu rosnące koszty działalności (prawie 45 proc.
wskazań) znalazły się na drugim miejscu zestawienia wyzwań i barier; obecnie na
ten aspekt wskazuje zaledwie niecałe 19 proc. badanych.
Cztery filary rozwoju
Niemal co piąty profesjonalista jest przekonany, że w perspektywie pięciu lat skala
jego biznesu zdecydowanie się zwiększy. Ponad połowa (52,4  proc.) zakłada,
że będzie prowadzić działalność w skali zbliżonej do obecnej.
Co ciekawe, w porównaniu z poprzednią edycją znacząco zmniejszyły się różnice
pomiędzy znaczeniem przypisywanym poszczególnym źródłom rozwoju. Rok
temu osoby wykonujące wolne zawody uznały pozyskiwanie nowych rynków zbytu
produktów i usług za bezwzględnie kluczowy aspekt (prawie 38 proc. wskazań).
Ten czynnik dalej przewodzi w zestawieniu (z wynikiem 26 proc.), ale zbliżyły się
do niego inne atuty: dobra lokalizacja biura lub gabinetu (22 proc.), coraz lepsze
jego wyposażenie (blisko 21 proc.) oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług
(18,4 proc.).
PROFESJONALIŚCI KOJARZĄ SIĘ Z BARDZO POTRZEBNYM, ZAZWYCZAJ DOBRZE PŁATNYM
ZAWODEM. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE BYCIE „NA SWOIM” TO NIEMAŁE RYZYKO, ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ I UZALEŻNIENIE OD ZMIENNEJ KONIUNKTURY W WARUNKACH – TEN ASPEKT
NAJCZĘŚCIEJ PODKREŚLAJĄ SPECJALIŚCI – BARDZO DUŻEJ KONKURENCJI.
48,5%bardzo duża konkurencja w branży
43,4%odpowiedzialność prawna
za wykonywaną pracę
42,6%zapewnienie sobie regularnych dochodów
38,7%zdobywanie nowych kontraktów, zleceń
WYZWANIA, ZAGROŻENIA
I BARIERY W WYKONYWANIU
WOLNEGO ZAWODU
48,5% 46,4%
43,4% 41,1%
42,6% 39,1%
38,7% 34,8%
38,5% 38,2%
37,5% 39,6%
34,1% 32,9%
31,8% 30,4%
18,9% 44,9%
13,6% 32,4%
NAJWIĘKSZE WYZWANIA, ZAGROŻENIA I BARIERY
W WYKONYWANIU WOLNEGO ZAWODU
Bardzo duża konkurencja
w branży
Więcej biurokracji w rozliczaniu podatków
lub procesach
Rosnące koszty prowadzenia
działalności gospodarczej
Zapewnienie sobie regularnych dochodów
Zdobywanie nowych zleceń / kontraktów
Możliwość utraty płynności finansowej
Nagłe nieoczekiwane zmiany
w przepisach prawnych
Wzrost obciążeń podatkowych
Konieczność inwestycji
w specjalistyczny sprzęt
Odpowiedzialność prawna
za wykonaną pracę
2017 2016
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
20 2121
WALDEMAR JAREK | ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ
OFERTY KREDYTOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W DEUTSCHE BANK POLSKA
WIELU PROFESJONALISTÓW JEST W WAŻNYM MOMENCIE
ZWROTNYM SWOJEJ KARIERY – SZANSY NA SKOKOWY
ROZWÓJ BIZNESU. ROSNĄCE WYMAGANIA KLIENTÓW
WYMUSZAJĄ CIĄGŁE INWESTYCJE.
26% 37,8%
22% 12,2%
20,6% 16%
18,4% 15,4%
2017 2016
Pozyskiwanie nowych
rynków zbytu produktów
i usług
Poszerzanie zakresu
świadczonych usług
Coraz lepsze wyposażenie
biura/gabinetu
Dobra lokalizacja biura
/ gabinetu
KLUCZOWE ASPEKTY DLA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
22 23
Profesjonaliści są świadomi, że muszą ciągle rozwijać swoje kompetencje i ofertę,
by sprostać potrzebom klientów i  presji konkurencji. Liczą się z  tym, że rozwój
wymaga inwestycji. Niemal co trzeci badany planuje inwestycje w ciągu najbliż-
szego półrocza.
Inwestycje szansą na rozwój
W co inwestują przedstawiciele wolnych zawodów? Przede wszystkim w zakup
sprzętu i wyposażenia biura – taki cel wskazał niemal co czwarty badany. Istotnie
zwiększyło się – w porównaniu z poprzednią edycją – zainteresowanie wymianą
samochodu. Przedstawiciele tej grupy stawiają także na nowe oprogramowanie
i sprzęt IT. Poza nowymi technologiami profesjonaliści mają także zamiar powięk-
szyć, zmienić lub wybudować nowe biuro. Na dalszych miejscach znalazły się
inwestycje w szkolenia oraz plany przejęcia innego przedsiębiorstwa – do tego
ostatniego kroku przemierza się jednak jedynie 2,1 proc. badanych.
O inwestycjach myślą najczęściej osoby w średnim wieku (do 44. roku życia).
Najmłodsi profesjonaliści, którzy dopiero wkraczają na swoją zawodową ścieżkę
kariery, skupiają się przede wszystkim na inwestowaniu w zakup sprzętu i wypo-
sażenie biura.
PROFESJONALIŚCI UZNAJĄ OSTRĄ KONKURENCJĘ ZA NAJWIĘKSZE WYZWANIE, Z KTÓ-
RYM MIERZĄ SIĘ W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI. SZANSĄ NA TO, BY UZYSKAĆ PRZEWAGĘ,
SĄ PRZEMYŚLANE INWESTYCJE – W NOWE UMIEJĘTNOŚCI, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT,
LEPSZĄ LOKALIZACJĘ. CZY OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY CHĘTNIE WYKORZY-
STUJĄ INWESTYCJE JAKO DŹWIGNIĘ ROZWOJU?
PLANY INWESTYCYJNE
PROFESJONALISTÓW
NA NAJBLIŻSZE PÓŁ ROKU
29,1%profesjonalistów prowadzących działalność
gospodarczą planuje inwestycje
w ciągu 6 miesięcy
28%właścicieli lub współwłaścicieli firm zarabiających
miesięcznie 7-10 tys. zł planuje inwestycje
w ciągu 6 miesięcy
30,6%tyle kobiet prowadzących działalność
gospodarczą w perspektywie pół roku chce
przeprowadzić inwestycje
23,4%
21,3%
2017
2016
20,3%
14,2%
2017
2016
18,2%
19,4%
2017
2016
17,2%
11%
2017
2016
2,1%
1,9%
2017
2016
Zakup sprzętu / wyposażenia biura
Zakup / wymiana samochodu służbowego
Zakup nowego oprogramowania / sprzętu IT
Zmiana / powiększenie / budowa nowego biura / siedziby
Zakup innego przedsiębiorstwa – M&A
RODZAJ PLANOWANYCH INWESTYCJI
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
24 25
Osoby wykonujące wolne zawody są szczególnie wyczulone na zmieniające się
trendy i nowinki technologiczne. Wiedzą, że od stopnia wpasowania się w potrzeby
klientów zależy ich kariera i reputacja. Dlatego cechuje ich relatywnie duża otwar-
tość na nowe inwestycje oraz różne formy finansowania rozwoju – potwierdzają
to doświadczenia Deutsche Bank Polska, który współpracuje na co dzień z gronem
profesjonalistów reprezentujących różne zawody.
W miarę rozwoju działalności rośnie skłonność do sięgania po kapitał zewnętrzny.
Jeszcze rok temu na środki własne – jako źródło finansowania inwestycji –
stawiało aż 64,5  proc. przedstawicieli wolnych zawodów. W  najnowszej edycji
badania ten odsetek zmniejszył się do niespełna 56 proc.
Nie samą pracą żyje profesjonalista
Wolny zawód zazwyczaj pociąga za sobą większą – niż w przypadku klasycznego
zatrudnienia – symbiozę życia prywatnego i  zawodowego. Dlatego w  badaniu
pojawiły się również pytania o preferencje kredytowe w zakresie finansowania pry-
watnych planów. Wyniki potwierdzają silną korelację pomiędzy gronem profesjo-
nalistów a inną, również ostatnio przebadaną przez Deutsche Bank Polska grupą
– Klientów Premium (osiągających miesięczne dochody na poziomie 7,5 tys. zł
netto).
22,9  proc. profesjonalistów, gdyby miało sfinansować kredytem prywatne cele,
wybrałoby wyposażenie lub remont mieszkania. Taki sam odsetek wykorzystałby
„zastrzyk” gotówki na opłacenie urlopu. Niemal 15  proc. zdecydowałoby się na
zakup samochodu.
KREDYT NIE MUSI BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ. MOŻE I POWINIEN BYĆ INSTRUMENTEM, KTÓRY
WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY KREŚLENIU PLANÓW ROZWOJU. PROFESJONALIŚCI
MAJĄ TEGO ŚWIADOMOŚĆ: W TEGOROCZNEJ EDYCJI BADANIA ISTOTNIE SPADŁA SKŁON-
NOŚĆ DO FINANSOWANIA FIRMOWYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH.
55,6%własne oszczędności
17,2%leasing
16,7%kredyt bankowy
2,2%pożyczka od rodziny, znajomych
FINANSOWANIE PLANOWANYCH
INWESTYCJI – OSOBY PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
KREDYT NA CELE INDYWIDUALNE
– JEGO PRZEZNACZENIE
FINANSOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI
– WIEK PROFESJONALISTÓW
procentnajmłodszych badanych (do 24 lat) skorzystałoby z leasingu
100
65
% profesjonalistów w wieku 55-64 lata sfinansowałoby
inwestycje z oszczędności
respondentów powyżej 65. roku życia
wybrałoby kredyt27,3%
22,9%wyposażenie / remont mieszkania
22,9%opłacenie urlopu
14,8%sfinansowanie samochodu
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
26 2726
Profesjonaliści doceniają rozwiązania, które są funkcjonalne, nowoczesne i przyja-
zne – dzięki temu mogą koncentrować uwagę i energię na jak najlepszej obsłudze
klientów. Nie pytają więc już, czy bank oferuje bankowość elektroniczną, ale o jej
konkretne funkcjonalności, wygodę i dostępność z różnych urządzeń.
Funkcjonalnie i mobilnie
W tym kontekście nie zaskakuje awans funkcjonalności bankowości elektronicz-
nej na pierwsze miejsce oczekiwań wobec banków – ten aspekt jest kluczowy dla
56,4 proc. osób wykonujących wolne zawody. W porównaniu z ubiegłym rokiem
wzrosła także ranga przypisywana dostępności rozwiązań mobilnych – ważna jest
ona już dla 41 proc. badanych.
Ubiegłoroczny lider – bezpłatne wypłaty z bankomatów – zajął drugie miejsce;
tę dogodność docenia blisko 53 proc. badanych.
Konta – coraz częściej dwa
W zestawieniu produktów finansowych, z których najczęściej korzystają przedsta-
wiciele wolnych zawodów, wciąż wiodą prym rozwiązania indywidualne – konto
(86  proc. wskazań) i  karta (76  proc.). Z  rachunku firmowego korzysta 52  proc.
profesjonalistów.
Jednym z  kluczowych wyzwań dla banków jest odpowiedź na przewijającą się
w  badaniu potrzebę relacji z  instytucją finansową, która potraktuje holistycznie
sytuację profesjonalisty, z  uwzględnieniem jego przenikających się prywatnych
i firmowych potrzeb. Całościowego spojrzenia na swoje finanse oczekuje niemal
co trzeci przedstawiciel wolnego zawodu.
ŻYCIE ZAWODOWE I PRYWATNE PROFESJONALISTÓW PRZENIKA SIĘ W WIELU ASPEK-
TACH. TĘ SYMBIOZĘ WIDAĆ TAKŻE W KWESTII PRODUKTÓW FINANSOWYCH – ZAPYTANI
O PREFERENCJE, SPECJALIŚCI WYMIENIAJĄ OBOK SIEBIE ROZWIĄZANIA PRZEZNACZONE
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MIKROFIRM. OD BANKÓW WYMAGAJĄ PRZEDE
WSZYSTKIM FUNKCJONALNEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.
PRODUKTY BANKOWE,
PO KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ SIĘGAJĄ
PROFESJONALIŚCI
86%rachunek indywidualny
76%karty płatnicze przypisane
do rachunku indywidualnego
52%rachunek firmowy
16%karta płatnicza przypisana
do konta firmowego
MONIKA SZLOSEK | DYREKTOR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
I INWESTYCYJNEJ DEUTSCHE BANK POLSKA
PROFESJONALIŚCI TO GRUPA OSÓB SZALENIE
PRZEDSIĘBIORCZYCH, EFEKTYWNYCH,
ZORGANIZOWANYCH, MOBILNYCH
– I TEGO SAMEGO WYMAGAJĄ OD BANKU.
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
28 2929
MONIKA SZLOSEK | DYREKTOR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
I INWESTYCYJNEJ DEUTSCHE BANK POLSKA
Z NASZYCH BADAŃ, ALE I OBSERWACJI ZACHOWAŃ
KLIENTÓW WYNIKA, ŻE TO GRUPA, KTÓRA MA
BARDZO DOJRZAŁE, ŚWIADOME PODEJŚCIE
DO PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI
– TAKŻE TEJ ODLEGŁEJ.
Dostępność rozwiązań mobilnych
Kompetencje pracowników banku
Całościowa opieka nad finansami osobistymi i firmowymi
41%
40,4%
32,2%
RELACJA Z BANKIEM
– CO SATYSFAKCJONUJE PROFESJONALISTĘ?
56,4%
Funkcjonalność
bankowości
elektronicznej
52,8%
Bezpłatne wypłaty
z bankomatów
51,4%
Ceny usług
bankowych
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
30 31
Blisko połowa (47 proc.) profesjonalistów deklaruje, że oszczędza z myślą o eme-
ryturze. To bardzo dobry wynik w porównaniu z ogółem społeczeństwa, który – jak
pokazują liczne badania – przejawia znacznie niższą skłonność do oszczędzania
w perspektywie emerytalnej. Bardzo dobrym symptomem jest także to, że świado-
mość znaczenia własnej zapobiegliwości z każdym rokiem rośnie – tylko w porów-
naniu z  poprzednią edycją badania odsetek profesjonalistów odkładających na
emeryturę wzrósł o  niemal 6 p.p. Najsilniejszą motywacją do samodzielnego
oszczędzania na emeryturę jest obawa przed niedostatecznym świadczeniem
wypłacanym w ramach standardowego systemu emerytalnego.
Czas na wagę emerytury
Wyzwaniem pozostaje przekonanie najmłodszych reprezentantów wolnych zawo-
dów, że czas odgrywa ogromną rolę w długoterminowym oszczędzaniu. Na eme-
ryturę odkłada jedynie co piąty specjalista poniżej 24. roku życia.
Do zabezpieczenia emerytalnego największą wagę przywiązują osoby w  wieku
55-64 lat. Trzech na czterech przedstawicieli tego grona oszczędza z  myślą
o emeryturze. Największą zapobiegliwością wykazują się profesjonaliści o ponad-
przeciętnych zarobkach (powyżej 10 tys. zł) – tu odsetek osób budujących kapitał
emerytalny przekracza 60 proc.
Mocny trzeci filar
Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru (IKE, IKZE) to zdecydowanie najpopular-
niejsza forma zabezpieczenia emerytalnego – stawia na nią niemal 37 proc. bada-
nych (o 4,6 p.p. więcej niż rok temu). Co piąty profesjonalista korzysta w tym celu
z konta oszczędnościowego. Rosnącą popularnością cieszą się fundusze inwesty-
cyjne: w tej edycji badania wskazało na nie – jako optymalną formę długotermino-
wego pomnażania oszczędności – 13,4 proc. reprezentantów wolnych zawodów.
EKSPERCI WSKAZUJĄ PROFESJONALISTÓW JAKO TĘ GRUPĘ SPOŁECZNĄ, KTÓRA
W SZCZEGÓLNY SPOSÓB MUSI ZADBAĆ O SWOJĄ EMERYTURĘ. W JEJ PRZYPADKU RÓŻ-
NICA MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO A OSTATNIĄ PENSJĄ BĘDZIE
BOWIEM RELATYWNIE DUŻA. BADANIE POKAZUJE, CZY I W JAKIM STOPNIU PRZEDSTAWI-
CIELE WOLNYCH ZAWODÓW DBAJĄ O ZABEZPIECZENIE SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.
OSZCZĘDZANIE Z MYŚLĄ
O EMERYTURZE
47%odkłada na emeryturę poza
obowiązkowymi składkami ZUS
59,9%do oszczędzania na emeryturę skłoniła ich obawa
przed niedostateczną wysokością świadczenia
wypłacanego w ramach ZUS
22,5%motywacją do oszczędzania są niepokojące
ostrzeżenia ekspertów i mediów
odnośnie niskich emerytur
75,4%profesjonalistów w wieku 55-64 lat
oszczędza dodatkowo na emeryturę
OSZCZĘDZANIE Z MYŚLĄ O EMERYTURZE
A WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW
ponad 15 tys. zł
4–7 tys. zł
10–15 tys. zł
2–4 tys. zł
7–10 tys. zł
do 2 tys. zł
61,5%
54,9%
48,7%
41,5%
38,7%
64,7%
RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017.
32 33
Czas realizacji badania:
Miejsce realizacji:
Próba:
Jednostka badania:
Wielkość próby: 	
Technika badawcza:
maj 2017 r.
badanie ogólnopolskie
losowa
osoby wykonujące wolne zawody
m.in. z branży medycznej, weterynaryjnej,
finansowej, księgowej, prawniczej,
architektonicznej, budowniczej,
podatkowej i IT
n = 1000
badanie zrealizowane metodą telefonicznych
standaryzowanych wywiadów
kwestionariuszowych, wspomaganych
komputerowo (CATI)
Nota metodologiczna badania
JAKIE PRODUKTY FINANSOWE WSPIERAJĄ
PROFESJONALISTÓW W OSZCZĘDZANIU?
36,9%
20,3%
18%
8,5%
13,4%
6,2%
32,3%
17,1%
17,7%
12,2%
1,8%
9,1%
2017 2016
Oszczędzanie w ramach tzw. III filaru
(IKE, IKZE)
Gra na giełdzie
Produkty strukturyzowane
Zakup jednostek uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym
Odkładanie pieniędzy
na lokatach
Odkładanie na koncie
oszczędnościowym

Recomendados

Salary Survey, Poland 2015 von
Salary Survey, Poland 2015Salary Survey, Poland 2015
Salary Survey, Poland 2015Robert Loranc
3.3K views76 Folien
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015 von
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Bartlomiej Rozmus
897 views24 Folien
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014) von
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)
Jak otworzyć biznes w Polsce (2014)Grant Thornton
5.5K views19 Folien
Jak przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa von
Jak przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwaJak przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa
Jak przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwaTobiasz Maliński
2.8K views5 Folien
INTERIM MANAGER - Instrukcja Obsługi von
INTERIM MANAGER - Instrukcja ObsługiINTERIM MANAGER - Instrukcja Obsługi
INTERIM MANAGER - Instrukcja Obsługimsuchar
510 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Wolne zawody w Polsce. Portret- profesjonalisty 2017

Raport spring 2017_pl_1_0_8 von
Raport spring 2017_pl_1_0_8Raport spring 2017_pl_1_0_8
Raport spring 2017_pl_1_0_8Grupa PTWP S.A.
17.5K views33 Folien
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE von
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBREPlany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRECEO Magazyn Polska
127 views22 Folien
Ewa Kumorek Fedor – wywiad von
Ewa Kumorek Fedor – wywiadEwa Kumorek Fedor – wywiad
Ewa Kumorek Fedor – wywiadvaluecommunication
705 views8 Folien
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych von
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowychRaport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowychGrant Thornton
576 views18 Folien
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VC von
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VCPerspektywa nowego gracza na polskim rynku VC
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VCventureincubator
434 views11 Folien

Similar a Wolne zawody w Polsce. Portret- profesjonalisty 2017(20)

Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE von CEO Magazyn Polska
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBREPlany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
CEO Magazyn Polska127 views
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych von Grant Thornton
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowychRaport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych
Raport GT - ocena i zabezpieczanie potrzeb kapitałowych
Grant Thornton576 views
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VC von ventureincubator
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VCPerspektywa nowego gracza na polskim rynku VC
Perspektywa nowego gracza na polskim rynku VC
ventureincubator434 views
Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Małe i średnie przedsiębiorst... von Grant Thornton
Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Małe i średnie przedsiębiorst...Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Małe i średnie przedsiębiorst...
Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Małe i średnie przedsiębiorst...
Grant Thornton2.2K views
Przewodnik KarieraPlus Sprzedaż 2013 von KarieraPlus.pl
Przewodnik KarieraPlus Sprzedaż 2013Przewodnik KarieraPlus Sprzedaż 2013
Przewodnik KarieraPlus Sprzedaż 2013
KarieraPlus.pl2.3K views
Agenda konferencji "Oszczędność i doskonałość" von Leszek Soltysik
Agenda konferencji "Oszczędność i doskonałość"Agenda konferencji "Oszczędność i doskonałość"
Agenda konferencji "Oszczędność i doskonałość"
Leszek Soltysik57 views
Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość von Grant Thornton
Przegląd Płac 2013 Finanse i KsięgowośćPrzegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość
Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość
Grant Thornton1.4K views
Wyniki badania build the future 2020 von PwC Polska
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020
PwC Polska141 views
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015 von KarieraPlus.pl
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus.pl2.4K views
Stres w pracy - Raport HRK 2020 von Monika Witoń
Stres w pracy - Raport HRK 2020Stres w pracy - Raport HRK 2020
Stres w pracy - Raport HRK 2020
Monika Witoń35 views
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian von Lukasz Szymula
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianRozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Lukasz Szymula737 views
Prezentacja raport polskie firmy w obliczu wyzwań - plany rowój finansowanie von Business Insider Polska
Prezentacja raport polskie firmy w obliczu wyzwań - plany rowój finansowaniePrezentacja raport polskie firmy w obliczu wyzwań - plany rowój finansowanie
Prezentacja raport polskie firmy w obliczu wyzwań - plany rowój finansowanie

Más de Business Insider Polska

FOR o budżecie na 2019 rok von
FOR o budżecie na 2019 rokFOR o budżecie na 2019 rok
FOR o budżecie na 2019 rokBusiness Insider Polska
2.4K views9 Folien
Raport marketing w wyszukiwarkach von
Raport marketing w wyszukiwarkachRaport marketing w wyszukiwarkach
Raport marketing w wyszukiwarkachBusiness Insider Polska
1.8K views56 Folien
ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKU von
ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKUZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKU
ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKUBusiness Insider Polska
175.3K views18 Folien
Raport "Bankowość elektroniczna" von
Raport "Bankowość elektroniczna"Raport "Bankowość elektroniczna"
Raport "Bankowość elektroniczna"Business Insider Polska
158.2K views53 Folien
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu" von
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"Business Insider Polska
7.6K views44 Folien
Raport von
Raport Raport
Raport Business Insider Polska
7.7K views61 Folien

Más de Business Insider Polska(20)

ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKU von Business Insider Polska
ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKUZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKU
ZAROBKI KOBIET ŚWIADCZĄCYCH PŁATNE USŁUGI SEKSUALNE W 2017 ROKU
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu" von Business Insider Polska
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"
Raport "Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu"
Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek von Business Insider Polska
Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów w sprawie wykazu spółekRozporządzenie Prezes Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek
Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek
Raport NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.” von Business Insider Polska
Raport NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.” Raport NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.”
Raport NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.”
Istotny pogląd prezesa UOKiK ws umów mBanku zawieranych z frankowiczami von Business Insider Polska
Istotny pogląd prezesa UOKiK ws umów mBanku zawieranych z frankowiczamiIstotny pogląd prezesa UOKiK ws umów mBanku zawieranych z frankowiczami
Istotny pogląd prezesa UOKiK ws umów mBanku zawieranych z frankowiczami
Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano... von Business Insider Polska
Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano...Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano...
Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano...
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału von Business Insider Polska
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy KapitałuStrategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału

Wolne zawody w Polsce. Portret- profesjonalisty 2017

 • 2. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 2 3 Wstęp 4 Okiem eksperta 7 Charakterystyka działalności profesjonalistów 13 Wyzwania biznesowe, zagrożenia i bariery 17 Plany inwestycyjne i finansowanie rozwoju 21 Oczekiwania wobec banków 26 Emerytura profesjonalisty 29 Nota metodologiczna badania 33
 • 3. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 4 5 SZANOWNI PAŃSTWO, NAJNOWSZY RAPORT DEUTSCHE BANK POLSKA POŚWIĘCAMY ISTOTNEJ GRUPIE – OSO- BOM WYKONUJĄCYM TZW. WOLNE ZAWODY. CHOĆ NASI RESPONDENCI SĄ MOZAIKĄ REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH, NIERZADKO BARDZO OD SIEBIE ODLEGŁYCH ZAWODÓW, NIETRUDNO DOSTRZEC, JAK WIELE ICH ŁĄCZY. DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, ODPOWIE- DZIALNOŚĆ, TROSKA O  REPUTACJĘ, CIĄGŁE DOSKONALENIE SIĘ, KONCENTRACJA NA POTRZEBACH KLIENTA – TO ZESTAW CECH, KTÓRE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE SĄ NIE- OCENIONYM ATUTEM. LESZEK NIEMYCKI Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska LESZEK NIEMYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU DEUTSCHE BANK POLSKA NASI RESPONDENCI SĄ MOZAIKĄ REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH, NIERZADKO BARDZO OD SIEBIE ODLEGŁYCH ZAWODÓW. NIETRUDNO JEDNAK DOSTRZEC, JAK WIELE ICH ŁĄCZY. DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TROSKA O REPUTACJĘ, CIĄGŁE DOSKONALENIE SIĘ, KONCENTRACJA NA POTRZEBACH KLIENTA – TO ZESTAW CECH, KTÓRE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE SĄ NIEOCENIONYM ATUTEM.4 Cykliczny charakter badania Deutsche Bank Polska pozwala wychwytywać ważne dla przyszłości tego segmentu tendencje. Chciałbym zwrócić uwagę na szczegól- nie istotne w mojej ocenie sygnały. Stabilny wzrost gospodarczy, napędzany kon- sumpcją prywatną, tworzy nowe szanse dla sektora przedsiębiorstw, w tym tych zarządzanych przez profesjonalistów. To, czy je wykorzystają, zależy w  dużym stopniu od tego, czy odważą się śmielej zainwestować w rozwój swojej działalności. Wyniki raportu wskazują, że reprezentanci wolnych zawodów są na to gotowi. Badani profesjonaliści dostrzegają, że w nieodległej przyszłości muszą zdobyć się na bardziej radykalny ruch, by utrzymać lub wzmocnić swoją zawodową pozycję. Jeszcze rok temu zdecydowana większość upatrywała źródła rozwoju po prostu w walce o nowe rynki i zlecenia - był to kluczowy aspekt dla blisko 38 proc. bada- nych. Czynnik ten w dalszym ciągu przewodzi w zestawieniu (z wynikiem 26 proc.), ale zbliżyły się do niego inne motory wzrostu: dobra lokalizacja biura czy gabinetu (22  proc.), coraz lepsze ich wyposażenie (20,6  proc.) oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług (18,4 proc.). Znacząco wzrosła otwartość na finansowanie zewnętrzne. W poprzedniej edycji badania 64,5 proc. profesjonalistów utrzymywało, że na inwestycje przeznaczy- łoby środki własne. W ciągu roku odsetek takich deklaracji zmalał o niemal 10 p.p. To bardzo dobry prognostyk, ale wyzwanie dla branży finansowej pozostaje nie- zmienne: jak przekonywać przedstawicieli wolnych zawodów, że warto posiłkować się kapitałem zewnętrznym, bo to często otwiera zupełnie nowe szanse, niedo- stępne dla konkurentów realizujących inwestycje jedynie ze środków własnych. Wydaje się ponadto, że profesjonaliści wciąż w niedostatecznym stopniu doce- niają potencjał konsolidacji – o zakupie innego przedsiębiorstwa myśli zaledwie 2,1 proc. badanych. Profesjonaliści są odpowiedzialni - także za siebie i swoją przyszłość. I tu należą się im wielkie słowa uznania. Chyba żadna inna grupa zawodowa nie jest tak świa- doma zagrożeń związanych z  niedostatecznym zabezpieczeniem emerytalnym. A co ważne, przekuwają tę niepewność w działanie – niemal co drugi przedstawi- ciel wolnych zawodów już dziś deklaruje, że oszczędza dodatkowo na emeryturę.
 • 4. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 6 77 Profesjonaliści mniej boją się… kosztów. To najbardziej zaskakująca różnica pomiędzy kolejnymi edycjami badania: w 2016 roku rosnące koszty spędzały sen z powiek prawie 45 proc. badanym (niemal na równi z najbardziej odczuwalnym zagrożeniem – silną konkurencją). Obecnie ten aspekt, wskazany przez zaledwie niecałe 19 proc. respondentów, znalazł się na jednym z ostatnich miejsc zestawie- nia barier i zagrożeń. Niemal co trzeci badany przez Deutsche Bank Polska profesjonalista liczy, że bank całościowo spojrzy na jego finanse – firmowe i prywatne. Jako instytucje finan- sowe musimy więc jeszcze lepiej dopasowywać nasze oferty do specyfiki danego zawodu i jego implikacji dla życia prywatnego oraz etapu kariery. To tylko kilka z wielu ciekawych tendencji, które zarysowały się w najnowszej edycji badania Deutsche Bank Polska. Mam nadzieję, że lektura dostarczy profesjonali- stom inspirujących przemyśleń, jak jeszcze lepiej rozwijać swoje przedsięwzięcia. Dla instytucji z otoczenia profesjonalistów – w tym instytucji finansowych – to cenna lekcja tego, jak skutecznie odpowiadać na potrzeby tego atrakcyjnego, ale bardzo wymagającego segmentu. WALDEMAR JAREK | ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ OFERTY KREDYTOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W DEUTSCHE BANK POLSKA PROFESJONALIŚCI ZA NAJWIĘKSZE WYZWANIE UZNAJĄ SILNĄ KONKURENCJĘ W BRANŻY, A W KONSEKWENCJI – SZTUKĘ POZYSKIWANIA KLIENTÓW I ZAPEWNIENIA SOBIE REGULARNYCH DOCHODÓW. PRZEMYŚLANE INWESTYCJE WPISUJĄ SIĘ W TE POTRZEBY – OTWIERAJĄC NOWE RYNKI ZLECEŃ I SEGMENTY ODBIORCÓW, POMAGAJĄ WYRÓŻNIĆ SIĘ NA TLE KONKURENCJI.
 • 5. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 8 9 Przedstawiciele wolnych zawodów znacząco wyróżniają się na tle małych i śred- nich firm w Polsce. W specyfikę klasycznej przedsiębiorczości wpisana jest znaczna rotacja – nie wszystkim nowo powstałym firmom udaje się przejść cezurę pierw- szych dwóch lat działalności. W przypadku profesjonalistów raz zdobyty zawód procentuje przez całe życie, będąc źródłem relatywnie stabilnych i – dla większej części tego typu grup zawodowych – ponadprzeciętnych przychodów. „Moja firma to ja” – mogłaby powiedzieć o  sobie większość profesjonalistów. Widać to choćby w pytaniach o cele kredytowe – trudno jednoznacznie zaklasy- fikować, czy w  przypadku choćby pracującego zdalnie grafika komputerowego remont mieszkania jest inwestycją prywatną, czy firmową. Nieprzypadkowo, na pierwszym miejscu produktów finansowych, z których takie osoby chętnie korzy- stają, jest indywidualne konto, a  zestawieniu celów inwestycyjnych przewodzi wspomniany remont mieszkania. Wielu profesjonalistów jest w  ważnym momencie zwrotnym swojej kariery – szansy na skokowy rozwój własnego biznesu. Rosnące wymagania klientów wymuszają ciągłe inwestycje w  nowy, lepszy sprzęt, oprogramowanie, ale też i  bardziej reprezentacyjną siedzibę w  atrakcyjniejszej lokalizacji. Dla cenionego lekarza czy okulisty to może być moment, w którym pojawia się myśl o własnej klinice. Profesjonaliści za największe wyzwanie uznają silną konkurencję w branży, a w konsekwencji – sztukę pozyskiwania klientów i zapewnienia sobie regularnych dochodów. Przemyślane inwestycje wpisują się w te potrzeby – otwarcie się na nowe rynki zleceń i segmenty odbiorców pomaga wyróżnić się na tle konkurencji. W odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli wolnych zawodów Deutsche Bank Polska przygotował rozwiązania, które pomagają im „wrzucić” wyższy bieg przy relatywnie niskim koszcie finansowania – dzięki utrzymującym się niskim stopom procento- wym. Nasi klienci najchętniej sięgają po Kredyt dla Profesjonalistów – zapewniamy do 500 tys. zł bez zabezpieczeń na szeroko pojęty rozwój dla firmy z co najmniej dwulet- nim „stażem”. Specjaliści, którzy chcą np. zmienić siedzibę na lepszą bądź zrefinan- sować inne kredyty, chętnie wybierają także Biznes Hipotekę (nawet do 4 mln zł, przy zabezpieczeniu na nieruchomości, na dowolny cel związany z rozwojem działalności). PROFESJONALIŚCI WYMAGAJĄ BARDZO WIELE OD SIEBIE, A TYM SAMYM NIE MNIEJ OD INSTYTUCJI FINANSOWYCH W  ZAKRESIE WSPARCIA PROWADZONEGO BIZNESU. LUBIĄ ROZWIĄZANIA SZYTE NA ICH MIARĘ, MAJĄ TEŻ – CO NATURALNE – NIECO INNE OCZEKI- WANIA WZGLĘDEM BANKÓW NIŻ POZOSTALI PRZEDSIĘBIORCY. Z BADANIA PŁYNIE MOCNY SYGNAŁ, ŻE PROFESJONALIŚCI NIE STAWIAJĄ PŁYNNEJ GRANICY POMIĘDZY SWOIM ŻYCIEM ZAWODOWYM I PRYWATNYM; ICH CODZIENNOŚĆ TO NIEUSTANNE PRZENIKANIE SIĘ TYCH SFER. WALDEMAR JAREK Odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Deutsche Bank Polska MONIKA SZLOSEK Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank Polska ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ – HASŁA WPISANE W NATURĘ WOLNYCH ZAWO- DÓW – ZNAKOMICIE ODDAJĄ RÓWNIEŻ PODEJŚCIE PROFESJONALISTÓW DO FINANSÓW. TO GRUPA OSÓB SZALENIE PRZEDSIĘBIORCZYCH, EFEKTYWNYCH, ZORGANIZOWANYCH, MOBILNYCH – I  TEGO SAMEGO WYMAGAJĄ OD BANKU. PRZYJAZNY SERWIS BANKO- WOŚCI ELEKTRONICZNEJ, DOSTĘPNY Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA, TO DLA TEJ GRUPY OCZYWISTY STANDARD. PROFESJONALNYM PODEJŚCIEM WYKAZUJĄ SIĘ SZCZEGÓLNIE W KWESTII FINANSOWEGO ZABEZPIECZENIA PRZYSZŁOŚCI. Nieprzypadkowo oczekiwania profesjonalistów są zbliżone do wskazań innej, rów- nie ważnej dla Deutsche Bank Polska, grupy – Klientów Premium (osób o docho- dach na poziomie minimum 7,5 tys. zł netto miesięcznie). Deklarowane w badaniu miesięczne dochody profesjonalistów świadczą o tym, że część z nich (ok. 15 proc.) już dziś spełnia kryteria przynależności do segmentu Premium; część w naturalny sposób, wraz z rozwojem działalności, będzie dołączać do tej grupy w nieodległej przyszłości. Odpowiedzialność profesjonalistów przejawia się w  świadomym podejściu do kwestii zabezpieczenia emerytalnego. Z naszych badań, ale i obserwacji zachowań klientów wynika, że to grupa, która ma bardzo dojrzałe, świadome podejście do planowania przyszłości – także tej odległej. W tej edycji badania już niemal połowa (47 proc.) przedstawicieli wolnych zawodów deklarowała, że dodatkowo oszczę- dza na emeryturę. Dobrą informacją jest nie tylko odsetek takich odpowiedzi, ale i tendencja – rok temu grono to było o niemal 6 punktów procentowych mniejsze. Dla porównania, w całym społeczeństwie obserwujemy, niestety, odwrotny trend – w kwietniowej edycji naszego badania na temat planów finansowych jedynie nieco ponad 23 proc. Polaków przyznało, że oszczędza z myślą o emeryturze (rok wcze- śniej taką postawę deklarowało 28 proc. badanych). Relatywnie wysoka zapobiegliwość finansowa profesjonalistów jest pozytywnym sygnałem, ale nie możemy zapominać, że mówimy o grupie szczególnie narażonej na istotne pogorszenie się jakości życia po przejściu na emeryturę. Na dużą dyspro- porcję pomiędzy spodziewaną wysokością emerytury osób wykonujących wolne zawody a przeciętnym dochodem z pracy wpływa tu wiele czynników. Najczęściej wybieraną formą świadczenia usług przez tę grupę jest jednoosobowa działalność, co przekłada się zazwyczaj na niższą wysokość składek emerytalnych niż w przy- padku umowy o pracę. To, w połączeniu z obniżeniem wieku emerytalnego, spra- wia, że dodatkowe oszczędności są kluczowe, jeśli profesjonaliści chcą utrzymać na emeryturze jakość życia z czasów zawodowej aktywności. W podwójnie trudnej sytuacji są kobiety (krótszy okres składkowy), które dominują w wielu profesjonal- nych zawodach.
 • 6. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 10 11 W budowaniu kapitału na przyszłość ważne jest nie tylko to, „czy”, ale i „jak” oszczę- dzamy. I tu znów osoby wykonujące wolne zawody dowodzą, że dokonują bardzo profesjonalnych wyborów. Na pierwszym miejscu zestawienia rozwiązań, po które sięgają z myślą o emeryturze, znalazły się – ze zdecydowaną przewagą – produkty w ramach trzeciego filaru (IKE, IKZE). Wskazało na nie niemal 37 proc. badanych. Rosnącą popularnością cieszą się także fundusze inwestycyjne, które warto roz- ważyć w przypadku oszczędzania w tak długiej perspektywie. PROF. MAŁGORZATA BOMBOL Szkoła Główna Handlowa PO NIEMAL ROKU WRACAMY Z  PYTANIAMI BADAWCZYMI DO PROFESJONALISTÓW. TO WAŻNY ELEMENT ZDOBYWANIA WIEDZY O POLSKICH PRZEDSIĘBIORCACH, FREELAN- CERACH PRACUJĄCYCH DLA WIELU FIRM, CZY TEŻ OSOBACH PROWADZĄCYCH DZIAŁAL- NOŚĆ GOSPODARCZĄ. NIE WCHODZĄC GŁĘBIEJ W KWESTIE NOMENKLATUROWE, WARTO PRZYPOMNIEĆ, ŻE WOLNY ZAWÓD TO ZAWÓD WYKONYWANY NA PODSTAWIE ODPOWIED- NIEGO WYKSZTAŁCENIA, SAMODZIELNIE (CO NIE OZNACZA, ŻE KONIECZNIE INDYWIDUAL- NIE) I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W SPOSÓB NIEZALEŻNY ZAWODOWO, W CELU OFEROWANIA USŁUG INTELEKTUALNYCH LUB KONCEPCYJNYCH W INTERESIE KLIENTA LUB W INTERESIE PUBLICZNYM. Już w  pierwszej odsłonie badania zauważyliśmy, że informacje o  profesjonali- stach to dobre źródło wiedzy o polskiej przedsiębiorczości. W badaniu staraliśmy się zachować strukturę zawodów porównywalną z ubiegłoroczną – co pozwala nam wnioskować na temat zmian postaw, wartości i zamierzeń ekonomicznych tej grupy osób. Osoba wykonująca wolny zawód, czyli kto? Uzyskane profile demograficzne wska- zują na fakt, że to głównie mieszkańcy miast. W tym ponad 30 proc. funkcjonuje w ośrodkach powyżej 250 tys. mieszkańców. Ponadto, co trzeci profesjonalista to osoba z generacji milenijnej, która coraz częściej kładzie nacisk na tzw. przedsię- biorczość stylu życia. Chodzi tu o sytuację, gdy głównym motorem prowadzenia biznesu nie jest tylko maksymalny efekt finansowy, ale możliwość realizowania własnych zainteresowań i pasji, a także stylu życia (np. swoboda czasowa, praca w miejscu zamieszkania). Coraz więcej osób w różnym wieku poszukuje głębszego sensu swojej pracy i pragnie łączyć zainteresowania, ciekawość świata ze sposo- bem zarabiania na życie i realizacją pasji. Najpopularniejszy trend przedsiębiorczo- ści stylu życia to stworzenie własnego start-upu w języku generacji milenijnej, czy też uruchomienie „czegoś własnego” w języku generacji X w ramach przekładania pasji na pracę. Ponadto należy pamiętać, że elastyczność czasu pracy w Polsce praktycznie nie istnieje. Stąd ucieczka w uprawianie wolnego zawodu i poszukiwa- nie niezależności od innych. Rzecz jasna, tego rodzaju wybór musi być skonfrontowany z zagrożeniami i barie- rami – w warunkach np. narastającej konkurencji, niepewnej sytuacji w branży lub wobec niektórych czynników makroekonomicznych (np. kursy walut, stopy pro- centowe) osoby wykonujące wolny zawód odczuwają obawy o zapewnienie sobie regularnych dochodów, utrzymanie płynności finansowej, zdobywanie nowych ryn- ków i kontraktów. Codzienne konfrontowanie z rynkiem tworzy u profesjonalistów postawy bardzo realistyczne, a często także zachowawcze – nadal utrzymuje się wysoka skłonność do korzystania ze środków własnych przy inwestycjach w dzia- łalność gospodarczą – blisko 56 proc. deklaracji profesjonalistów.
 • 7. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 12 1313 PROF. MAŁGORZATA BOMBOL | SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA CO TRZECI PROFESJONALISTA TO OSOBA Z GENERACJI MILENIJNEJ, KTÓRA CORAZ CZĘŚCIEJ KŁADZIE NACISK NA TZW. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STYLU ŻYCIA. Z ponad rocznej perspektywy możemy powiedzieć, że specjaliści większy nacisk kładą na elementy infrastrukturalne – lokalizacja, wyposażenie oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług są dla nich istotniejsze, niż dalsze eksplorowanie rynku. To, moim zdaniem, wyraz postawy ostrożnościowej – lepiej budować swoją przewagę konkurencyjną w sposób jakościowy, a nie ilościowy. Być może ostat- nie dwanaście miesięcy zmniejszyło ich apetyt na ekspansję rynkową – co widać w deklaracjach skłonności do inwestycji tylko co trzeciego profesjonalisty. Jeżeli już je ma poczynić, to stanowić je będą zakup sprzętu lub wyposażenia biura, gabi- netu czy pracowni. Na tym tle ważnym problemem jest przyszłość finansowa profesjonalistów. Aż 39 proc. z nich wyraża obawy co do swej sytuacji materialnej za kilkanaście- -kilkadziesiąt lat. Dlatego też, na tle całej populacji ludności Polski widzimy ponad- przeciętną skłonność do zaangażowania w oszczędzanie na emeryturę w ramach III  filaru oraz innych form budowania bezpiecznej przyszłości finansowej. Jako przyczynę takich zachowań możemy znowu wymienić postawy realistyczne – brak zaufania do poziomu emerytur wypłacanych w ramach standardowego systemu emerytalnego oraz większe wyczulenie na ostrzeżenia ekspertów i mediów. Profesjonaliści to siłą rzeczy grupa bardziej świadomych ekonomicznie obywateli, ale także klientów, w tym klientów instytucji finansowych. Choć najczęściej wybie- rają ofertę standardową – rachunek indywidualny, karty płatnicze do rachunku, konto firmowe oraz lokatę terminową, to są segmentem obiecującym z  punktu widzenia sektora usług finansowych. Nie bez znaczenia jest ich profil konsumenta usług bankowych – mobilnego, wygodnego, zawsze online, przywiązanego do niskiego poziomu lub wręcz braku opłat za usługi bankowe. W dużej mierze to klient o strategii cenowej. Dla ponad 40 proc. profesjonalistów liczą się wysokie kompetencje pracowników banku, zaś dla co trzeciego badanego ważna jest cało- ściowa opieka nad finansami osobistymi i firmowymi, marka i prestiż banku.
 • 8. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 14 15 „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017" został przygotowany na podstawie badania, przeprowadzonego wśród przedstawicieli tego segmentu w maju 2017 r. Na liście 25 poddanych analizie zawodów znaleźli się: lekarze, pie- lęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, psycholodzy, farmaceuci, weterynarze, dentyści, technicy dentystyczni, protetycy, księgowi, tłumacze przy- sięgli, informatycy, adwokaci, notariusze, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, geodeci, inżynierzy budownictwa i kierownicy budowy, zarządcy nieru- chomości, okuliści, optycy, biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Przede wszystkim własna działalność Sześciu na dziesięciu profesjonalistów zdecydowało się na jednoosobową dzia- łalność gospodarczą. Wprawdzie zainteresowanie tą formą świadczenia usług spadło w porównaniu z poprzednią edycją badania (o 12 p.p.), ale wciąż cieszy się ona niemal trzykrotnie większą popularnością niż etat (umowa o pracę). Listę sposobów prowadzenia działalności dopełniają: firma rozwijana samodzielnie lub ze wspólnikiem (13,2 proc. wskazań) oraz umowy zlecenia lub umowy o dzieło z jednym zleceniodawcą (2 proc.) i praca na kontrakcie (1,2 proc). Na reputację pracuje się latami Badana grupa, mimo dużego doświadczenia, jest relatywnie młoda. Niemal co trzeci profesjonalista (30,1 proc.) nie przekroczył 35. roku życia; blisko co czwarty ma 35-44 lata. Pomimo to 40 proc. profesjonalistów pracuje w swoim zawodzie dłużej niż dziesięć lat. Ponad połowa mieszka w małych lub średnich miastach. Duże miasta i metropolie reprezentuje co trzeci badany. PRZEDSTAWICIELE WOLNYCH ZAWODÓW CIESZĄ SIĘ BARDZO DUŻYM ZAUFANIEM SPOŁECZNYM. STALE PRACUJĄ NA TĘ REPUTACJĘ, INWESTUJĄC W  SIEBIE, SWOJĄ WIEDZĘ, KOMPETENCJE, INNOWACYJNY SPRZĘT. POZNAJMY BLIŻEJ POLSKICH PROFESJONALISTÓW 2017. CHARAKTERYSTYKA PROFESJONALISTÓW 60,5%prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 22,4%pracuje na etacie / umowie o pracę 29,8%prowadzi działalność gospodarczą dłużej niż 10 lat 29,2%prowadzi działalność gospodarczą od dwóch do pięciu lat WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW NETTO WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW PROFESJONALISTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy analizowaliśmy wysokość dochodów miesięcznych netto profesjonalistów. Deklarowane wyniki cechuje duże zróżnicowanie: wprawdzie 3,3 proc. respondentów zarabia ponad 15 tys. zł, ale przeciętne dochody w tej grupie są znacznie niższe. 42,5 proc. profesjonalistów umieściło swoje deklarowane zarobki w przedziale między 2 a 4 tys. zł. Blisko 12 proc. zarabia pomiędzy 7 a 15 tys. zł. Profesjonaliści, którzy deklarują wyższe zarobki, najczęściej funkcjonują jako jednoosobowe firmy: działalność wybrało ponad 77 proc. osób zarabiających 7-10 tys. zł miesięcznie i ponad 68 proc. profesjonalistów o dochodach w przedziale 10-15 tys. zł. Profesjonaliści stanowią elitarną grupę, cieszącą się względami instytucji finansowych. Część z nich już dziś spełnia kryteria przynależności do segmentu Premium; część – dzięki rozwojowi działalności – zapewne dołączy do tego grona w przyszłości. 42,5%2-4 tys. zł 22,6%4-7 tys. zł 19,7%do 2 tys. zł 11,9%7-15 tys. zł 3,3% ponad 15 tys. zł 77,4%prowadzących działalność zarabia 7-10 tys. zł miesięcznie 68,4%badanych będących przedsiębiorcami, osiąga zarobki 10-15 tys. zł miesięcznie
 • 9. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 16 17 Co ciekawe, zarobki to ostatnia rzecz, dla której wybraliby swoją specjalizację. Tylko 1  proc. badanych wskazał ponadprzeciętne dochody jako atut wolnego zawodu. Za ważniejsze profesjonaliści uznali inne możliwości: rozwoju i doszka- lania się w organizacji branżowej (13,3 proc. wskazań) oraz prowadzenia własnej działalności (10,2 proc.). Zastanawia mniejsza niż w poprzedniej edycji badania ranga przypisywana rów- nowadze między życiem zawodowym i prywatnym. Rok temu na ten aspekt, jako zaletę, zwróciło uwagę blisko 15 proc. respondentów, obecnie – jedynie 8,2 proc. Za to istotnie, w porównaniu z poprzednią edycją badania, wzrosło znaczenie pre- stiżu (z 2,4 do 8 proc.). Wysokie pozycje zalet takich jak elastyczność miejsca i czasu pracy oraz szansa rozwoju i doszkalania się w organizacji branżowej jest bardzo silnie widoczna w przypadku młodszych respondentów. Na pierwszy z tych atutów wskazało aż 80 proc. osób do 24. roku życia. Możliwość rozwoju i doszkalania docenia co piąty badany z tej grupy wiekowej. Im starsi respondenci, tym bardziej zróżnicowane spektrum odpowiedzi. WOLNY ZAWÓD POWSZECHNIE UTOŻSAMIANY JEST, ZGODNIE Z NAZWĄ, Z WOLNOŚCIĄ. TEN ASPEKT DOCENIAJĄ SAMI ZAINTERESOWANI. NIEMAL 52 PROC. BADANYCH ZA NAJ- WIĘKSZĄ ZALETĘ UZNAJE WŁAŚNIE ELASTYCZNOŚĆ CZASU I MIEJSCA PRACY. ZALETY WYKONYWANIA WOLNEGO ZAWODU 51,7%elastyczność miejsca i czasu pracy 13,3%możliwość rozwoju i doszkalania się w organizacji branżowej 10,2%możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej 8,2%równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym 17 PROF. MAŁGORZATA BOMBOL | SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA CODZIENNA KONFRONTACJA Z RYNKIEM TWORZY U PROFESJONALISTÓW POSTAWY BARDZO REALISTYCZNE, A CZĘSTO TAKŻE ZACHOWAWCZE.
 • 10. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 18 19 Co najczęściej nurtuje osoby wykonujące wolne zawody? Niezmiennie – bardzo duża konkurencja w branży. Na to wyzwanie wskazała niemal połowa (48,5 proc.) badanych. Silna presja rynkowa przejawia się i w innych odpowiedziach: dla niemal 43 proc. profesjonalistów źródłem niepewności jest konieczność zadbania o regu- larne dochody. 38,7  proc. zwraca uwagę na trudności w  pozyskiwaniu nowych zleceń. Podobny odsetek ma świadomość ryzyka utraty płynności finansowej. Źródłem niepewności jest też odpowiedzialność prawna za wykonywaną pracę – stanowi ona wyzwanie dla ponad 43 proc. profesjonalistów. Koszty pod kontrolą Największym osiągnięciem, zdaniem profesjonalistów, jest… wypracowanie opty- malnej efektywności kosztowej – taki wniosek można postawić, porównując dwie ostatnie edycje badania. Rok temu rosnące koszty działalności (prawie 45 proc. wskazań) znalazły się na drugim miejscu zestawienia wyzwań i barier; obecnie na ten aspekt wskazuje zaledwie niecałe 19 proc. badanych. Cztery filary rozwoju Niemal co piąty profesjonalista jest przekonany, że w perspektywie pięciu lat skala jego biznesu zdecydowanie się zwiększy. Ponad połowa (52,4  proc.) zakłada, że będzie prowadzić działalność w skali zbliżonej do obecnej. Co ciekawe, w porównaniu z poprzednią edycją znacząco zmniejszyły się różnice pomiędzy znaczeniem przypisywanym poszczególnym źródłom rozwoju. Rok temu osoby wykonujące wolne zawody uznały pozyskiwanie nowych rynków zbytu produktów i usług za bezwzględnie kluczowy aspekt (prawie 38 proc. wskazań). Ten czynnik dalej przewodzi w zestawieniu (z wynikiem 26 proc.), ale zbliżyły się do niego inne atuty: dobra lokalizacja biura lub gabinetu (22 proc.), coraz lepsze jego wyposażenie (blisko 21 proc.) oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług (18,4 proc.). PROFESJONALIŚCI KOJARZĄ SIĘ Z BARDZO POTRZEBNYM, ZAZWYCZAJ DOBRZE PŁATNYM ZAWODEM. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE BYCIE „NA SWOIM” TO NIEMAŁE RYZYKO, ODPOWIE- DZIALNOŚĆ I UZALEŻNIENIE OD ZMIENNEJ KONIUNKTURY W WARUNKACH – TEN ASPEKT NAJCZĘŚCIEJ PODKREŚLAJĄ SPECJALIŚCI – BARDZO DUŻEJ KONKURENCJI. 48,5%bardzo duża konkurencja w branży 43,4%odpowiedzialność prawna za wykonywaną pracę 42,6%zapewnienie sobie regularnych dochodów 38,7%zdobywanie nowych kontraktów, zleceń WYZWANIA, ZAGROŻENIA I BARIERY W WYKONYWANIU WOLNEGO ZAWODU 48,5% 46,4% 43,4% 41,1% 42,6% 39,1% 38,7% 34,8% 38,5% 38,2% 37,5% 39,6% 34,1% 32,9% 31,8% 30,4% 18,9% 44,9% 13,6% 32,4% NAJWIĘKSZE WYZWANIA, ZAGROŻENIA I BARIERY W WYKONYWANIU WOLNEGO ZAWODU Bardzo duża konkurencja w branży Więcej biurokracji w rozliczaniu podatków lub procesach Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej Zapewnienie sobie regularnych dochodów Zdobywanie nowych zleceń / kontraktów Możliwość utraty płynności finansowej Nagłe nieoczekiwane zmiany w przepisach prawnych Wzrost obciążeń podatkowych Konieczność inwestycji w specjalistyczny sprzęt Odpowiedzialność prawna za wykonaną pracę 2017 2016
 • 11. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 20 2121 WALDEMAR JAREK | ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ OFERTY KREDYTOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W DEUTSCHE BANK POLSKA WIELU PROFESJONALISTÓW JEST W WAŻNYM MOMENCIE ZWROTNYM SWOJEJ KARIERY – SZANSY NA SKOKOWY ROZWÓJ BIZNESU. ROSNĄCE WYMAGANIA KLIENTÓW WYMUSZAJĄ CIĄGŁE INWESTYCJE. 26% 37,8% 22% 12,2% 20,6% 16% 18,4% 15,4% 2017 2016 Pozyskiwanie nowych rynków zbytu produktów i usług Poszerzanie zakresu świadczonych usług Coraz lepsze wyposażenie biura/gabinetu Dobra lokalizacja biura / gabinetu KLUCZOWE ASPEKTY DLA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
 • 12. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 22 23 Profesjonaliści są świadomi, że muszą ciągle rozwijać swoje kompetencje i ofertę, by sprostać potrzebom klientów i  presji konkurencji. Liczą się z  tym, że rozwój wymaga inwestycji. Niemal co trzeci badany planuje inwestycje w ciągu najbliż- szego półrocza. Inwestycje szansą na rozwój W co inwestują przedstawiciele wolnych zawodów? Przede wszystkim w zakup sprzętu i wyposażenia biura – taki cel wskazał niemal co czwarty badany. Istotnie zwiększyło się – w porównaniu z poprzednią edycją – zainteresowanie wymianą samochodu. Przedstawiciele tej grupy stawiają także na nowe oprogramowanie i sprzęt IT. Poza nowymi technologiami profesjonaliści mają także zamiar powięk- szyć, zmienić lub wybudować nowe biuro. Na dalszych miejscach znalazły się inwestycje w szkolenia oraz plany przejęcia innego przedsiębiorstwa – do tego ostatniego kroku przemierza się jednak jedynie 2,1 proc. badanych. O inwestycjach myślą najczęściej osoby w średnim wieku (do 44. roku życia). Najmłodsi profesjonaliści, którzy dopiero wkraczają na swoją zawodową ścieżkę kariery, skupiają się przede wszystkim na inwestowaniu w zakup sprzętu i wypo- sażenie biura. PROFESJONALIŚCI UZNAJĄ OSTRĄ KONKURENCJĘ ZA NAJWIĘKSZE WYZWANIE, Z KTÓ- RYM MIERZĄ SIĘ W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI. SZANSĄ NA TO, BY UZYSKAĆ PRZEWAGĘ, SĄ PRZEMYŚLANE INWESTYCJE – W NOWE UMIEJĘTNOŚCI, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT, LEPSZĄ LOKALIZACJĘ. CZY OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY CHĘTNIE WYKORZY- STUJĄ INWESTYCJE JAKO DŹWIGNIĘ ROZWOJU? PLANY INWESTYCYJNE PROFESJONALISTÓW NA NAJBLIŻSZE PÓŁ ROKU 29,1%profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą planuje inwestycje w ciągu 6 miesięcy 28%właścicieli lub współwłaścicieli firm zarabiających miesięcznie 7-10 tys. zł planuje inwestycje w ciągu 6 miesięcy 30,6%tyle kobiet prowadzących działalność gospodarczą w perspektywie pół roku chce przeprowadzić inwestycje 23,4% 21,3% 2017 2016 20,3% 14,2% 2017 2016 18,2% 19,4% 2017 2016 17,2% 11% 2017 2016 2,1% 1,9% 2017 2016 Zakup sprzętu / wyposażenia biura Zakup / wymiana samochodu służbowego Zakup nowego oprogramowania / sprzętu IT Zmiana / powiększenie / budowa nowego biura / siedziby Zakup innego przedsiębiorstwa – M&A RODZAJ PLANOWANYCH INWESTYCJI
 • 13. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 24 25 Osoby wykonujące wolne zawody są szczególnie wyczulone na zmieniające się trendy i nowinki technologiczne. Wiedzą, że od stopnia wpasowania się w potrzeby klientów zależy ich kariera i reputacja. Dlatego cechuje ich relatywnie duża otwar- tość na nowe inwestycje oraz różne formy finansowania rozwoju – potwierdzają to doświadczenia Deutsche Bank Polska, który współpracuje na co dzień z gronem profesjonalistów reprezentujących różne zawody. W miarę rozwoju działalności rośnie skłonność do sięgania po kapitał zewnętrzny. Jeszcze rok temu na środki własne – jako źródło finansowania inwestycji – stawiało aż 64,5  proc. przedstawicieli wolnych zawodów. W  najnowszej edycji badania ten odsetek zmniejszył się do niespełna 56 proc. Nie samą pracą żyje profesjonalista Wolny zawód zazwyczaj pociąga za sobą większą – niż w przypadku klasycznego zatrudnienia – symbiozę życia prywatnego i  zawodowego. Dlatego w  badaniu pojawiły się również pytania o preferencje kredytowe w zakresie finansowania pry- watnych planów. Wyniki potwierdzają silną korelację pomiędzy gronem profesjo- nalistów a inną, również ostatnio przebadaną przez Deutsche Bank Polska grupą – Klientów Premium (osiągających miesięczne dochody na poziomie 7,5 tys. zł netto). 22,9  proc. profesjonalistów, gdyby miało sfinansować kredytem prywatne cele, wybrałoby wyposażenie lub remont mieszkania. Taki sam odsetek wykorzystałby „zastrzyk” gotówki na opłacenie urlopu. Niemal 15  proc. zdecydowałoby się na zakup samochodu. KREDYT NIE MUSI BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ. MOŻE I POWINIEN BYĆ INSTRUMENTEM, KTÓRY WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY KREŚLENIU PLANÓW ROZWOJU. PROFESJONALIŚCI MAJĄ TEGO ŚWIADOMOŚĆ: W TEGOROCZNEJ EDYCJI BADANIA ISTOTNIE SPADŁA SKŁON- NOŚĆ DO FINANSOWANIA FIRMOWYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. 55,6%własne oszczędności 17,2%leasing 16,7%kredyt bankowy 2,2%pożyczka od rodziny, znajomych FINANSOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI – OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KREDYT NA CELE INDYWIDUALNE – JEGO PRZEZNACZENIE FINANSOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI – WIEK PROFESJONALISTÓW procentnajmłodszych badanych (do 24 lat) skorzystałoby z leasingu 100 65 % profesjonalistów w wieku 55-64 lata sfinansowałoby inwestycje z oszczędności respondentów powyżej 65. roku życia wybrałoby kredyt27,3% 22,9%wyposażenie / remont mieszkania 22,9%opłacenie urlopu 14,8%sfinansowanie samochodu
 • 14. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 26 2726 Profesjonaliści doceniają rozwiązania, które są funkcjonalne, nowoczesne i przyja- zne – dzięki temu mogą koncentrować uwagę i energię na jak najlepszej obsłudze klientów. Nie pytają więc już, czy bank oferuje bankowość elektroniczną, ale o jej konkretne funkcjonalności, wygodę i dostępność z różnych urządzeń. Funkcjonalnie i mobilnie W tym kontekście nie zaskakuje awans funkcjonalności bankowości elektronicz- nej na pierwsze miejsce oczekiwań wobec banków – ten aspekt jest kluczowy dla 56,4 proc. osób wykonujących wolne zawody. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła także ranga przypisywana dostępności rozwiązań mobilnych – ważna jest ona już dla 41 proc. badanych. Ubiegłoroczny lider – bezpłatne wypłaty z bankomatów – zajął drugie miejsce; tę dogodność docenia blisko 53 proc. badanych. Konta – coraz częściej dwa W zestawieniu produktów finansowych, z których najczęściej korzystają przedsta- wiciele wolnych zawodów, wciąż wiodą prym rozwiązania indywidualne – konto (86  proc. wskazań) i  karta (76  proc.). Z  rachunku firmowego korzysta 52  proc. profesjonalistów. Jednym z  kluczowych wyzwań dla banków jest odpowiedź na przewijającą się w  badaniu potrzebę relacji z  instytucją finansową, która potraktuje holistycznie sytuację profesjonalisty, z  uwzględnieniem jego przenikających się prywatnych i firmowych potrzeb. Całościowego spojrzenia na swoje finanse oczekuje niemal co trzeci przedstawiciel wolnego zawodu. ŻYCIE ZAWODOWE I PRYWATNE PROFESJONALISTÓW PRZENIKA SIĘ W WIELU ASPEK- TACH. TĘ SYMBIOZĘ WIDAĆ TAKŻE W KWESTII PRODUKTÓW FINANSOWYCH – ZAPYTANI O PREFERENCJE, SPECJALIŚCI WYMIENIAJĄ OBOK SIEBIE ROZWIĄZANIA PRZEZNACZONE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MIKROFIRM. OD BANKÓW WYMAGAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJONALNEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. PRODUKTY BANKOWE, PO KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ SIĘGAJĄ PROFESJONALIŚCI 86%rachunek indywidualny 76%karty płatnicze przypisane do rachunku indywidualnego 52%rachunek firmowy 16%karta płatnicza przypisana do konta firmowego MONIKA SZLOSEK | DYREKTOR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I INWESTYCYJNEJ DEUTSCHE BANK POLSKA PROFESJONALIŚCI TO GRUPA OSÓB SZALENIE PRZEDSIĘBIORCZYCH, EFEKTYWNYCH, ZORGANIZOWANYCH, MOBILNYCH – I TEGO SAMEGO WYMAGAJĄ OD BANKU.
 • 15. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 28 2929 MONIKA SZLOSEK | DYREKTOR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I INWESTYCYJNEJ DEUTSCHE BANK POLSKA Z NASZYCH BADAŃ, ALE I OBSERWACJI ZACHOWAŃ KLIENTÓW WYNIKA, ŻE TO GRUPA, KTÓRA MA BARDZO DOJRZAŁE, ŚWIADOME PODEJŚCIE DO PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI – TAKŻE TEJ ODLEGŁEJ. Dostępność rozwiązań mobilnych Kompetencje pracowników banku Całościowa opieka nad finansami osobistymi i firmowymi 41% 40,4% 32,2% RELACJA Z BANKIEM – CO SATYSFAKCJONUJE PROFESJONALISTĘ? 56,4% Funkcjonalność bankowości elektronicznej 52,8% Bezpłatne wypłaty z bankomatów 51,4% Ceny usług bankowych
 • 16. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 30 31 Blisko połowa (47 proc.) profesjonalistów deklaruje, że oszczędza z myślą o eme- ryturze. To bardzo dobry wynik w porównaniu z ogółem społeczeństwa, który – jak pokazują liczne badania – przejawia znacznie niższą skłonność do oszczędzania w perspektywie emerytalnej. Bardzo dobrym symptomem jest także to, że świado- mość znaczenia własnej zapobiegliwości z każdym rokiem rośnie – tylko w porów- naniu z  poprzednią edycją badania odsetek profesjonalistów odkładających na emeryturę wzrósł o  niemal 6 p.p. Najsilniejszą motywacją do samodzielnego oszczędzania na emeryturę jest obawa przed niedostatecznym świadczeniem wypłacanym w ramach standardowego systemu emerytalnego. Czas na wagę emerytury Wyzwaniem pozostaje przekonanie najmłodszych reprezentantów wolnych zawo- dów, że czas odgrywa ogromną rolę w długoterminowym oszczędzaniu. Na eme- ryturę odkłada jedynie co piąty specjalista poniżej 24. roku życia. Do zabezpieczenia emerytalnego największą wagę przywiązują osoby w  wieku 55-64 lat. Trzech na czterech przedstawicieli tego grona oszczędza z  myślą o emeryturze. Największą zapobiegliwością wykazują się profesjonaliści o ponad- przeciętnych zarobkach (powyżej 10 tys. zł) – tu odsetek osób budujących kapitał emerytalny przekracza 60 proc. Mocny trzeci filar Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru (IKE, IKZE) to zdecydowanie najpopular- niejsza forma zabezpieczenia emerytalnego – stawia na nią niemal 37 proc. bada- nych (o 4,6 p.p. więcej niż rok temu). Co piąty profesjonalista korzysta w tym celu z konta oszczędnościowego. Rosnącą popularnością cieszą się fundusze inwesty- cyjne: w tej edycji badania wskazało na nie – jako optymalną formę długotermino- wego pomnażania oszczędności – 13,4 proc. reprezentantów wolnych zawodów. EKSPERCI WSKAZUJĄ PROFESJONALISTÓW JAKO TĘ GRUPĘ SPOŁECZNĄ, KTÓRA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB MUSI ZADBAĆ O SWOJĄ EMERYTURĘ. W JEJ PRZYPADKU RÓŻ- NICA MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO A OSTATNIĄ PENSJĄ BĘDZIE BOWIEM RELATYWNIE DUŻA. BADANIE POKAZUJE, CZY I W JAKIM STOPNIU PRZEDSTAWI- CIELE WOLNYCH ZAWODÓW DBAJĄ O ZABEZPIECZENIE SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI. OSZCZĘDZANIE Z MYŚLĄ O EMERYTURZE 47%odkłada na emeryturę poza obowiązkowymi składkami ZUS 59,9%do oszczędzania na emeryturę skłoniła ich obawa przed niedostateczną wysokością świadczenia wypłacanego w ramach ZUS 22,5%motywacją do oszczędzania są niepokojące ostrzeżenia ekspertów i mediów odnośnie niskich emerytur 75,4%profesjonalistów w wieku 55-64 lat oszczędza dodatkowo na emeryturę OSZCZĘDZANIE Z MYŚLĄ O EMERYTURZE A WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW ponad 15 tys. zł 4–7 tys. zł 10–15 tys. zł 2–4 tys. zł 7–10 tys. zł do 2 tys. zł 61,5% 54,9% 48,7% 41,5% 38,7% 64,7%
 • 17. RAPORT: WOLNE ZAWODY W POLSCE. PORTRET PROFESJONALISTY 2017. 32 33 Czas realizacji badania: Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania: Wielkość próby: Technika badawcza: maj 2017 r. badanie ogólnopolskie losowa osoby wykonujące wolne zawody m.in. z branży medycznej, weterynaryjnej, finansowej, księgowej, prawniczej, architektonicznej, budowniczej, podatkowej i IT n = 1000 badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI) Nota metodologiczna badania JAKIE PRODUKTY FINANSOWE WSPIERAJĄ PROFESJONALISTÓW W OSZCZĘDZANIU? 36,9% 20,3% 18% 8,5% 13,4% 6,2% 32,3% 17,1% 17,7% 12,2% 1,8% 9,1% 2017 2016 Oszczędzanie w ramach tzw. III filaru (IKE, IKZE) Gra na giełdzie Produkty strukturyzowane Zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Odkładanie pieniędzy na lokatach Odkładanie na koncie oszczędnościowym