GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf

B

Büşra Shbat No : 21317271042

٢٣
،‫آذار‬
٢٠٢٣
١٢:٣١
‫م‬
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETMAN : AĞAH TUĞRUL KORUCU
ÖĞRENCİ : BÜŞRA SHBAT
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
ʲ
Robert Gagne en çok kendisine ait olan
öğretimin dokuz durumu ile tanınır. 1916 yılında
doğdu. 1940 da Brows Üniversitesi Psikoloji
bölümünden Profesör Dr. Ünvanını aldıktan sonra
Persilvanya Devlet Üniversitesinin Connecticut
kız kolejinde öğretim görevlisi olarak çalıştı
.
Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın
temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle
birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme
kuramcılarının öncülerinden biri olmuş, davranışçı
yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci
yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir. Gagne
öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele
almıştır. Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir
davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme
beyinde gerçekleşir
Gagne’nin Öğretim Modeli
Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla
şu adımlar atılmalıdır
:
1
-
Dikkati çekme
2
-
Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar
etme
3
-
Ön bilgilerin hatırlatılması
4
-
Uyarıcı materyalin sunulması
5
-
Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
6
-
Davranışı ortaya çıkarma
7
-
Dönüt-Düzeltme verme
8
-
Değerlendirme
9
-
Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin
sağlanması
1
.
Dikkati çekme
Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için
öğrencinin dikkatini çekecek materyaller
tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef
doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve
sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.
İnsanların çoğu biranda tek bir konuya
odaklanabilmektedir. Bundan dolayı öğrencinin
tüm dikkati öğretilecek konu üzerine
yoğunlaştırılmalıdır. Bunuda öğrencinin dikkatini
çekecek yeni materyaller kullanarak yapabilir.
Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların
dikkatinin dağılmaması için onların ilgisini
çekecek sorular yöneltilmeli ve onlarında konuya
ortak edip soru ve görüşlerini dile getirmesi
sağlanmalıdır. Böylece öğrenme en iyi şekilde
gerçekleşecektir
.
2
.
öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
Öğretmenin öğretime başlamadan önce
öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi
verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi
gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu
dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin
öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi
edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar. Böylece
dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa
zamanda öğrenir. Hedefin önceden duyulması,
yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve
beklentilerin oluşmasına yardımcı olur.
Öğrencinin derste ulaşacağı hedefleri bilmesi bu
hedeflere ulaşmak için hangi yöntem ve teknikleri
uygulayacağını kafasında tasarlar
.
3
.
Ön bilgilerin hatırlatılması
Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki
bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde
kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması
gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden
önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması
sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden
sonuç ilişkisi kurabilir. Öğretmen, öğrencilerin
daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru
sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya
çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve
kolay gerçekleşir
.
4
.
Uyarıcı materyalin sunulması
Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha
verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin
kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak
materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller
öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır
.
Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır,
anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya
çalışır. Materyalin düzenlenmesinde öğrenci
grubunun gelişim özellikleri ve sınıf düzeyleri çok
etkili bir rol oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram
uyarıcı durumlarının düzenlenmesinde dikkate
alınması gereken ölçütlerden biridir
.
5
.
Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından
oldukça önemlidir. Öğrenme ortamında
öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve
başarılı olmalarının sağlanması için onlara
rehberlik edilmesi gerekir
.
Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne
şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması
gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere
birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir
.
En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz
yardım vererek ilerlemedir. Bu suretle, her öğrenci
ihtiyacı kadar destek alma imkanına sahip olur.
Hızlı öğrenene bir tek, yavaş öğrenene ise birkaç
örnek yeterli olabilir. Öğrenciye ipuçları verilerek
öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması
sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır
.
6
.
Davranışı ortaya çıkarma
Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra
bu davranışın ne derece kazandıklarının
yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü
sorular sorarak davranışı test edilmelidir. Konuyu
kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi
ifadelerle öğrendiği davranışa dönüştürülmesi
istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi
sağlanmış olur.Öğrencilerde kazandırılmak
istenen davranış gözlenmese öğretim ortamı
zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları
verilmelidir
.
7
.
Dönüt-Düzeltme verme
Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken
davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci
gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi
almak ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru
olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve
öğrenmeye karşı güdüsü artar. Davranışın yanlış
olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o
davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir.
Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise
onu yapması beklenir
.
Örneğin " 250 kg. kivi 500 TL. ise bir kg. kivi ne
kadardır ?” diye bir soru sorulduğunda; verilecek
cevapla hem kesirlerle ilgili bilgi (davranışlar) hem
de kilogramın alt birimleri ile ilgili bilgi ortaya
çıkarılmış olur. Geribildirim verilmesinde standart
yoktur. Geribildirim baş sallama, mimik
hareketleri, gülümseme, kabul anlamında söz
söyleme gibi değişik şekillerde verilebilir
8
.
Değerlendirme
Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin
istendik davranışı ne derecede kazandığının
belirlenmesi gerekir. Öğretimsel olayların
verimliliğini değerlendirmek için beklenen
hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği
sınanmalıdır
.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin
ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler
sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse
tamamlama eğitimi yapılır. Değerlendirme
öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki
kurma, analiz-sentez yapma becerilerini
geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır.
Değerlendirme sonunda öğrenciler arasında
karşılaştırma yapılmamalıdır
.
9
.
Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin
sağlanması
Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni
bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir.
Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra,
öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte
alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler
verilmelidir. Öğrenilen davranışların aralıklı olarak
tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler.
Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini sağlamak
için öğrenilenlerin yeni durumlarda kullanılması,
öğrencilerin problemlerle karşı karşıya bırakılması
yararlı olur
.
SONUÇ
Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru
aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli
olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi
belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre
düzenlemektir. Bu görüşe göre en sonunda
ulaşılması istenen amacı en başa ve ona ulaşmak
için diğer alt amaçları hiyerarşik bir şekilde
basitten karmaşığa doğru sıralamak en önemli
noktadır
.
Gagne’ye göre okul öğrenmelerinde en çok
kullanılan öğrenme türleri ayırt ederek
öğrenme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve
problem çözmedir. Öğretmenler ders içi
etkinliklerini planlarken önce konu ile ilgili temel
amacı belirlemeli, konuyu alt amaçlara ayırmalı ve
öğrencilerin bu sekizli hiyerarşideki yerini
belirleyerek öğretimi buna göre planlamalıdır
.
Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin
problem çözme becerilerinin üst seviyeye
çıkartılmasıdır
.

Recomendados

gagne .pptx von
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptxElifBusePusat1
9 views12 Folien
gagne .pptx von
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptxAyenurUyan
7 views12 Folien
gagne 9 adım kuramı.pptx von
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxMustafaKoyun6
33 views13 Folien
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf von
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfSenakszolu
41 views13 Folien
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx von
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxNurcan19
13 views13 Folien
gagne 9 adım kuramı.pptx von
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxNazmiye KOYUN
32 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf

Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx von
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxCelalAkman
10 views13 Folien
Gagne dokuz adım kuramı.pdf von
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfHatice Genç
54 views15 Folien
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI von
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI NeslihanKara3
6 views12 Folien
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx von
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxBeyanOsman
6 views14 Folien
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxSinemNurUan
9 views12 Folien
Garge 9 Adım Kuramı.pptx von
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxHavva AYYILDIZ
4 views13 Folien

Similar a GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf(20)

Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx von CelalAkman
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
CelalAkman10 views
Gagne dokuz adım kuramı.pdf von Hatice Genç
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Hatice Genç54 views
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx von BeyanOsman
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman6 views
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von SinemNurUan
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
SinemNurUan9 views
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi von Elif Güllübudak
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak10.3K views
Öğrenme ve Öğretim Kuramları von Glenzgezyldz
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz57 views
Öğretim Teknolojileri 1.pptx von HelinSavun
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun36 views
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx von smeyyezkan3
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
7) GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
smeyyezkan35 views
Yeni microsoft power point von KazmEnesAKKU
Yeni microsoft power pointYeni microsoft power point
Yeni microsoft power point
KazmEnesAKKU23 views
gagne 9 adım kuralı von BilalTilki
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı
BilalTilki8 views
1)kuramlar von ERENCEEN
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
ERENCEEN32 views

GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf

  • 1. ٢٣ ،‫آذار‬ ٢٠٢٣ ١٢:٣١ ‫م‬ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMAN : AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ : BÜŞRA SHBAT GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI ʲ Robert Gagne en çok kendisine ait olan öğretimin dokuz durumu ile tanınır. 1916 yılında doğdu. 1940 da Brows Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Ünvanını aldıktan sonra Persilvanya Devlet Üniversitesinin Connecticut kız kolejinde öğretim görevlisi olarak çalıştı . Gagne 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir. Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme
  • 2. beyinde gerçekleşir Gagne’nin Öğretim Modeli Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır : 1 - Dikkati çekme 2 - Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme 3 - Ön bilgilerin hatırlatılması 4 - Uyarıcı materyalin sunulması 5 - Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) 6 - Davranışı ortaya çıkarma 7 - Dönüt-Düzeltme verme 8 - Değerlendirme 9 - Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması 1 . Dikkati çekme Öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin dikkatini çekecek materyaller tasarlanmalıdır. Öğretmen bu hedef doğrultusunda görsel(resim, film vb) ve sözel(fıkra vb) unsurlardan yararlanabilir.
  • 3. İnsanların çoğu biranda tek bir konuya odaklanabilmektedir. Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati öğretilecek konu üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Bunuda öğrencinin dikkatini çekecek yeni materyaller kullanarak yapabilir. Öğrenciler hakkında bilgiler edinip onların dikkatinin dağılmaması için onların ilgisini çekecek sorular yöneltilmeli ve onlarında konuya ortak edip soru ve görüşlerini dile getirmesi sağlanmalıdır. Böylece öğrenme en iyi şekilde gerçekleşecektir . 2 . öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme Öğretmenin öğretime başlamadan önce öğrencilere dersin içeriği hakkında genel bir bilgi verilmelidir. Böylece öğrenci ne öğrenmesi gerektiği hakkında güdülenmiş olur ve konu dışına çıkmaktan kurtulur. Derste neyin öğrenilmesi gerektiği hakkında az çok bilgi edinmiş olur ve ona göre kendini odaklar. Böylece dersi kavram çatışmasına düşmeden daha kısa zamanda öğrenir. Hedefin önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin oluşmasına yardımcı olur. Öğrencinin derste ulaşacağı hedefleri bilmesi bu
  • 4. hedeflere ulaşmak için hangi yöntem ve teknikleri uygulayacağını kafasında tasarlar . 3 . Ön bilgilerin hatırlatılması Öğretilen konuların kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir şekilde kodlanabilmesi için önbilgilerle anlamlandırılması gerekir. Bunun için öğrenciye bilgi verilmeden önce ön bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Böylece öğrenci daha kolay neden sonuç ilişkisi kurabilir. Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları bilgileri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Bu yöntemle öğrenme daha hızlı ve kolay gerçekleşir . 4 . Uyarıcı materyalin sunulması Dersin içeriğini sunarken daha etkili ve daha verimli bir öğretim sağlamak için stratejilerin kullanılması gerekir. Öğrenciyi hedefe ulaştıracak materyaller doğru seçilmelidir. Bu materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak cinste olmalıdır . Öğrenci böylelikle sunulan önbilgilerle karşılaştırır, anlamlandırır ve uzun süreli belleğe kodlamaya
  • 5. çalışır. Materyalin düzenlenmesinde öğrenci grubunun gelişim özellikleri ve sınıf düzeyleri çok etkili bir rol oynar. “sınıf düzeyi” denilen kavram uyarıcı durumlarının düzenlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerden biridir . 5 . Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) Öğrenciye yol gösterme öğrenme açısından oldukça önemlidir. Öğrenme ortamında öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara rehberlik edilmesi gerekir . Bunun için öğrenciye neyi nerede ne zaman ne şekilde yapılacağı nasıl kodlama yapılması gerektiği yeni bilgilerin hangi ön öğrenmelere birleştirileceği konularında ipuçları verilmelidir . En iyi yol gösterme stratejisi, her adımda biraz yardım vererek ilerlemedir. Bu suretle, her öğrenci ihtiyacı kadar destek alma imkanına sahip olur. Hızlı öğrenene bir tek, yavaş öğrenene ise birkaç örnek yeterli olabilir. Öğrenciye ipuçları verilerek öğrencinin bilgiyi kendisinin bulması sağlanmalıdır. Böylece öğrenme kalıcı olacaktır . 6 . Davranışı ortaya çıkarma
  • 6. Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir. Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiği davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.Öğrencilerde kazandırılmak istenen davranış gözlenmese öğretim ortamı zenginleştirilmeli öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir . 7 . Dönüt-Düzeltme verme Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu öğrenirse davranışı pekiştirir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar. Davranışın yanlış olduğunu öğrenirse hatasını düzeltir ve o davranışı bir daha tekrarlamamaya özen gösterir. Öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir .
  • 7. Örneğin " 250 kg. kivi 500 TL. ise bir kg. kivi ne kadardır ?” diye bir soru sorulduğunda; verilecek cevapla hem kesirlerle ilgili bilgi (davranışlar) hem de kilogramın alt birimleri ile ilgili bilgi ortaya çıkarılmış olur. Geribildirim verilmesinde standart yoktur. Geribildirim baş sallama, mimik hareketleri, gülümseme, kabul anlamında söz söyleme gibi değişik şekillerde verilebilir 8 . Değerlendirme Öğrenmenin sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesi gerekir. Öğretimsel olayların verimliliğini değerlendirmek için beklenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği sınanmalıdır . Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenmenin ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi yapılır. Değerlendirme öğrencilerin düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır. Değerlendirme sonunda öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır .
  • 8. 9 . Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması Bir konuda uzmanlığı geliştirmek için yeni bilgilerin başka alanlara da uygulanması gerekir. Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir. Öğrenilen davranışların aralıklı olarak tekrar edilmesi kalıcılığı büyük oranda etkiler. Öğrenilenlerin başka alanlara geçişini sağlamak için öğrenilenlerin yeni durumlarda kullanılması, öğrencilerin problemlerle karşı karşıya bırakılması yararlı olur . SONUÇ Gagne’ye göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir. Bu görüşe göre en sonunda ulaşılması istenen amacı en başa ve ona ulaşmak için diğer alt amaçları hiyerarşik bir şekilde basitten karmaşığa doğru sıralamak en önemli noktadır .
  • 9. Gagne’ye göre okul öğrenmelerinde en çok kullanılan öğrenme türleri ayırt ederek öğrenme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve problem çözmedir. Öğretmenler ders içi etkinliklerini planlarken önce konu ile ilgili temel amacı belirlemeli, konuyu alt amaçlara ayırmalı ve öğrencilerin bu sekizli hiyerarşideki yerini belirleyerek öğretimi buna göre planlamalıdır . Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözme becerilerinin üst seviyeye çıkartılmasıdır .