Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jak vest hybridni tymy?

Půlka týmu v kanceláři, půlka na home office. Trochu schizofrenická situace pro manažera, který byl dosud zvyklý na pravidelné fyzické potkávání se se svým týmem.

Více než žhavé téma dnešních dnů – hybridní týmy, a jak je vést. Z manažerského pohledu něco, co nemáme naučené, ani plánované, nevíme kdy a jak se budeme moci vrátit plnohodnotně do práce. Celé zástupy lidí se přesunuly do „on-linu“. Potřeby a priority členů našich týmů jsou rozdílné. Někteří jsou znovu postaveni do role učitelů, musí být nápomocni svým dětem s online výukou. Naopak jiným velmi chybí společná tvorba a už se nemohou dočkat návratu do kanceláře, protože doma pořádně neví, jak si práci rozvrhnout, kdy a jak pracovat, jak naložit s prioritami. Otázka zní, jak skloubit různé potřeby a přitom zajistit výkonnost týmu?

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jak vest hybridni tymy?

  1. 1. Hybridní týmy. Jak je vést? TEXT: PETR HOVORKA, BRANDBAKERS Půlka týmu v kanceláři, půlka na home office. Trochu schizofrenická situace pro manažera, který byl dosud zvyklý na pravidelné fyzické potkávání se se svým týmem. V íce než žhavé téma dnešních dnů – hybridní týmy, a jak je vést. Z mana- žerského pohledu něco, co nemáme naučené, ani plánované, nevíme kdy a jak se budeme moci vrátit plnohodnotně do práce. Celé zástupy lidí se přesunuly do „on-linu“. Potřeby a priority členů našich týmů jsou roz- dílné. Někteří jsou znovu postaveni do role uči- telů, musí být nápomocni svým dětem s online výukou. Naopak jiným velmi chybí společná tvorba a už se nemohou dočkat návratu do kan- celáře, protože doma pořádně neví, jak si práci rozvrhnout, kdy a jak pracovat, jak naložit s pri- oritami. Otázka zní, jak skloubit různé potřeby a přitom zajistit výkonnost týmu? Jako manažerský pětiboj Mít tým, ve kterém někteří pracují společně v kanceláři a jiní pracují na dálku, může před- stavovat pro manažery řadu výzev. Především je potřeba uhlídat, aby se celá situace nezvrtla v jakousi řevnivost mezi kolegy, kde na jedné straně budou Ti – „co jsou v kanceláři“ a na druhé „Ti, co jsou doma“. Udržet na uzdě si- tuaci srovnávání se a rivality může být někdy i pro zkušeného manažera výzvou. Nesmíme totiž zapomenout, že nedílnou a nepřehléd- nutelnou kulisou dnešních dnů je pandemie, která zvyšuje úroveň stresu o další stupeň. Je to takový manažerský pětiboj, přičemž nezbytnou disciplínou je více než kdykoliv dříve empatie a lidský přístup, který pomůže týmy správně „nahodit“ a držet pohromadě. Mám pro vás pár tipů, jak si s tím poradit. Zajímejte se Nejdůležitější věc na začátek, pandemie – ne- pandemie: vaším nejdůležitějším úkolem jako manažera je podporovat vaše zaměstnance. Uprostřed globální pandemie potřebují vaši podporu ještě víc. Proto je nezbytné komuni- kovat se svými zaměstnanci daleko více, ptát se na jejich aktuální situaci a dozvědět se o jejich trápeních a starostech. Možná jste si už zavedli systém takových telefonátů během první vlny pandemie a je důležité v tom pokračovat i na- dále, protože firma je jenom tak dobrá, jaké jsou vztahy mezi lidmi uvnitř. PŘÍKLAD Jiří Vytlačil, CEO ICT společnos- ti Axians, začal v rámci stanovené firemní hodnoty „We take interest in others“ pravi- delně, každý týden, volat svým kolegům, se kterými přímo spolupracuje, a mluvit s nimi o běžných nepracovních tématech. Ptá se jich, jak se mají, co doma a podobně. Prostě se o ně více zajímá jako o lidi. TIP Jako šéf týmu si udělejte každý týden čas a mluvte individuálně s lidmi ve svém týmu. Ptejte se jich jak se mají, zajímejte se o jejich problémy, situaci, pracovní zázemí, obavy a strachy. Možná můžete kolegům ulevit si diskusí o jejich prioritách, které nemusí být v této době vždy jednoznačně zřejmé. Pečlivě naslouchejte a nabízejte pomoc. Nastavte spolu-práci V hybridních týmech je důležité správně sta- novit svá očekávání – nejen ta svá, ale pomoci i druhé straně – co očekávají a potřebují oni od vás. Domluvte se se svým týmem na novém režimu spolupráce. Nastavte si, jak a kdy budete spolu komunikovat, kdo má přístup k jakým informacím, kdo musí být na jakých schůzkách a kdo musí být při jakých rozhodnutích. Výraz- ně to pomůže ke správnému fungovaní celého týmu, ale taky tím můžete předejít různým problémům. Není přeci důležité být na všech meetinzích, nebo odpovídat na každý hro- madný mail. Dohodněte se, jak si rozvrhnete pracovní dobu. Lidé mimo kancelář mohou potřebovat větší flexibilitu a možnost pracovat v různou dobu, naproti tomu lidé v kanceláři zas mohou preferovat více struktury. Vše je ale o tom správně si nastavit vzájemné očekávání a společně si domluvit postupy, které budou vyhovovat všem. Najít win-win řešení. Vybudovat spravedlivé pracovní prostředí – to je úkol šéfů v dnešní době. Někteří lidé mo- hou nabýt dojmu, že lidé v kancelářích jsou produktivnější, než ti, kteří pracují z domova. Způsob, jak se tomuto vyhnout, může spočívat v nastavení objektivního hodnocení. Přestaňte sledovat aktivity, časy a začněte sledovat vý- sledky. Začněte lidem důvěřovat. Vrátí se vám to vrchovatě. TÉMA www.HRforum.cz10
  2. 2. oceňte kolegy. A jednou týdně ho prodlužte o ranní kafe s neformálním obsahem. To vám pomůže snáze překonat malé překážky, které se vyskytnou, případně využít nových příleži- tostí. Rozhodně vám všem ušetří tak hodinu času, kterou jinak strávíte neefektivním emai- lováním. Pakliže se vyskytnou větší problémy, jsou zapsány a prodiskutovány na týdenním plánovacím meetingu. Uvolněte páru Berte věci s nadhledem a přineste do týmu i trochu zábavy. Mnoho lidí bylo zvyklých na pracovní pauzičky u ping-pongu, fotbálku nebo pokec v kuchyňce. O to všechno jsme díky opat- řením a karanténě přišli a mnohým z nás to určitě chybí. Můžete ale improvizovat a zavést například neformální meetingy, na kterých bu- dete mluvit o všem, jenom ne o práci. Také exis- tuje nespočet online her, které si můžete zahrát s kolegy v rámci uvolnění pracovního napětí. PŘÍKLAD Jedním ze základních stavebních prvků firemní kultury SYMBIO Agency jsou rituály. A jedním z nich je třeba i PPP – pá- teční panák na prvním (patře). Udržují ho i v době, kdy je každý ve své domácí kance- láři. Každý si otevře svoji láhev a ťukají si do kamery. TIP Zařaďte do programu týdenních me- etingů také jeden bez agendy, aby lidé mohli diskutovat svoje témata, sdílet svoje zkušenosti, probírat svoje trápení a výzvy. A jestli budou chtít pokračovat i společným sledováním fil- mu s pojídám pizzy a pitím piva, je to jenom na nich. A co můžete udělat vy, personalisti? Vymy- slete způsob, jakým budete pravidelně a často sbírat názory svých zaměstnanců na zkušenosti se současným prostředím home office a vede- ním na dálku. A rozhodně ve firmě nerezignujte na osobní rozvoj manažerů. Právě naopak, nyní potřebují doplnit kompetence pro vedení svých týmů v online prostředí, aby i v této době zůstali pečujícími lidmi. Neočekávejte, že to bude jednoduché. Je po- třeba se obrnit trpělivostí a nastavit své uva- žování do budoucnosti. Protože jak řekl Peter Drucker: „Největším nebezpečím v čase krize není krize sama, ale snaha jednat podle logiky včerejška.“ PŘÍKLAD Ladislav Veselý, CEO Slevomatu, zúžil svůj řídící tým na začátku jarní karan- tény z 18 lidí na 6 lidí a první dva měsíce jeho prostřednictvím firmu ze dne na den řídil. Vedení tam v tu chvíli moc nebylo. Zároveň začal pro všechny zaměstnance natáčet vi- deo zpravodajství na denní bázi, aby lidem dodával energii a informoval je o nejdůle- žitějších věcech. TIP Nastavte hodiny spolupráce, které bu- dou vyhovovat všem – jak lidem v kancelářích, tak i lidem, kteří pracují z domova. Všechny meetingy pořádejte prostřednictvím Zoomu (nebo jiné platformy) a zajistěte tak rovné pod- mínky pro všechny členy týmu a jejich plnou angažovanost – jak lidí v kanceláři, tak i těch doma. Navíc můžete schůzky nahrávat pro ty, kteří se nemohou účastnit. Stačí si pak projít záznam a ví, na čem jste se domluvili. Jednou týdně udělejte celotýmovou poradu, sdílejte výsledky, aktualizujte priority. Během online setkání zachovávejte balanc mezi pracovními a nepracovními věcmi, pracovním obsahem a vztahy. Úkoly rozdělte do dvou částí – na ty, které musí být na konci týdne hotovy a ty „nice to have“. Uberte na tlaku. Po čase prav- děpodobně zjistíte, že zvládáte i spoustu úkolů z kategorie nice to have. Buďte flexibilní V dnešní nejisté době nám nezbývá nic jiného než být flexibilní. Naší jedinou jistotou je, že budoucnost je nepředvídatelná. Jeden ze způ- sobů, jak se připravit, je mít stanoveny jasné priority, které je však možné v nevyhnutelných situacích upravit. V praxi to může fungovat na- příklad zavedením každotýdenních meetingů, kde si spolu s týmem stanovíte nejdůležitější úkoly, které je potřeba daný týden splnit. Zamě- ření se na nejdůležitější věci vytváří flexibilitu celého systému. PŘÍKLAD Jiří Vystrčil, Plant Manager au- tomotive společnosti THK RHYTHM, po- řádá každodenní 10 minutové ranní online meetingy. Členové řídícího týmu se na nich informují o úspěších za předchozí den a pri- oritách na stávající den. TIP Vyzkoušejte si „daily huddles“, každo- denní 10 až 15 minut dlouhé meetingy, na kte- rých prodiskutujete taktické problémy a budete se informovat o novinkách. Nasdílejte své pri- ority na daný den, úspěchy za den předchozí, Zařaďte do programu týdenních meetingů také jeden bez agendy, aby lidé mohli diskutovat svoje témata, sdílet svoje zkušenosti, probírat svoje trápení a výzvy. A jestli budou chtít pokračovat i společným sledováním filmu s pojídám pizzy a pitím piva, je to jenom na nich. TÉMA listopad 2020 11

×