តួនាទីរបស់ធនាគារជាតិ Nbc cambodia ( ធីវ៉ា )

Sovann Teim
Sovann TeimStudent at Uviversity of South-East Asia um University of South-East Asia

១-តួនាទីនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ ២-តួនាទីសំខាន់ៗទាំងបួនរបស់ធនាគារជាតិ ៣-តួនាទីចម្បងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៤-មុខងារដងស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំ នឹងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃ ធនាគារជាតិ

ដោយ ធីវ៉ា
University Of South-East Asia
សាកលវិទាល័យ សៅអ៊ីសសអយថ៍សសៀស៍
Group Assignment
ប្បធានបទ 1: តួនាទ៊ីរបស់ធនាគារជាតិ
មខវិជាា : Money And Banking
សោកប្គូ : រស់ សគនធ
និសស ិតស្ម ោះ :
1. ហង គឹមសសៀង
2. សួន សៅណា
3. ហាក់ ប្ស៊ីឡឹង
4. គង់ រ៉ា វ៊ី
5. ម៉ា៉ូវ ស៊ីស៉ូគា៌ា
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧
ដោយ ធីវ៉ា
2 | P a g e
សសចកដ៊ីថ្ថែងអាំណរគណ
យយើងទាំងអស់គ្នន ជានិសិសតជាំនាន់ទី៩ ឆ្ន ាំទី៣ ននមហាវិទាល័យយសដ្ឋកិច្ច ពាណិ ជជកមម និង
យទសច្រណ៏ ននសាខាសាកលវិទាល័យ យៅស៏អុីសថ៏យអយយសៀយេតដយសៀមរាប មានកិតដិយសសូមថ្ថលង
អាំណរគុណយ៉ា ងរជាលយរៅជូន ច្ាំយពាោះ ៖
សូមថ្ថលងអាំណរគុណ
កតញ្ញូ តាធម៌ ដ្៏រជាលយរៅនរកថ្លងដ្ល់ យោកឪពុកអនកមាត យជាទីយគ្នរពរសោញ់អាំពីរកូន ថ្ដ្លរគប់
នាទីនិង រគប់ដ្យងហើមយច្ញច្ូលរបស់យោកទាំងពីរ សុទធថ្តជាការលោះបង់យ៉ា ងមានតាំនលបាំផុត ទាំងកាំ
ោាំងកាយច្ិតត យដ្ើមបីកូនបានច្ូលយរៀននិងបនតការសិកាដ្ល់ថ្នន ក់បរិញ្ញញ ។អនកមាត យថ្តងថ្តពាយមេាំ
របឹងថ្របងទាំងនថៃយប់កនុងការថ្សវងរករបាក់ឧបតថម ដ្ល់កូនយរៀនតថ្ថមទាំងការផតល់ជួននូវពាកយយពរជ
ទួលមាន ដ្៏មានតាំនល របស់យោកយធវើយោយកូនមាននថៃយនោះ។ យញើសឈាមបូករួមនិងកាំោាំងកាយច្ិតត
របស់យោកឪពុកអនកមាត យ យរបៀបដ្ូច្ជាឪសថទិពវជាំរុញដ្ល់រូបកូនកនុងការសិកា។
សូមថ្ថលងអាំណរគុណ
យោកសាស្រសតចារយ រស់ សុគនធ ថ្ដ្លបានជួយថ្ណនាាំផដល់យយបល់កនុងការរសាវរជាវ និង
ច្ាំណាយយពលយវោ មិតដភ័កដរួម ជាំនាន់ រួមថ្នន ក់ ថ្ដ្លបានផដល់មតិយយបល់លអៗ ផដល់ជាកាំោាំងច្ិតដ
កាំោាំងកាយកនុងការសិកា ក៏ដ្ូច្ជា សាមគគីភាពទាំងកនុងការសិកា និងកិច្ចការថ្ដ្លសាស្រសាដ ចារយបាន
ដាក់ឱ្យយធវើ។
ជាទីបញ្ចប់យយើងេ្ុាំសូមរបសិទឋិពរជ័យ ដ្ល់អនកមានគុណទាំងអស់ សូមរបកបយដាយយសច្កដី
សុេ និងទទួលបានការរីកច្ាំយរើន កនុងការសយរមច្ការងារយរៀងរហូតយៅ។
ដោយ ធីវ៉ា
3 | P a g e
បញ្ា៊ីមាតិការ
ទាំព័រ
១-តួនាទីននធនាគ្នរជាតិននកមពុជាកនុងរបព័នធទូទត់..................................................................៤
២-តួនាទីសាំខាន់ៗទាំងបួនរបស់ធនាគ្នរជាតិ.........................................................................៦
៣-តួនាទីច្មបងរបស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា ...........................................................................៧
៤-មុេងារដ្ងរសង់យច្ញពីយសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ........៨
៥-យសច្កតីសននិដាឋ ន ...........................................................................................................៩
៦-ឯកសារយយង.............................................................................................................១០
ដោយ ធីវ៉ា
4 | P a g e
១-តួនាទីននធនាគ្នរជាតិននកមពុជាកនុងរបព័នធទូទត់
របព័នធទូទត់សងរបាក់គឺជា យហដាឋ រច្នាសមព័នធហិរញ្ញវតថុដ្៏សាំខាន់របស់របយទសថ្ដ្លយដ្ើរតួយ៉ា ង
សាំខាន់កនុងការរួមច្ាំថ្ណកយដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ចយដាយផតល់នូវមយធាបាយទូទត់សងរបាក់ថ្ដ្លមាន
របសិទធភាពកនុងការទិញទាំនិញ យសវា និងរទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ រពមទាំងផតល់នូវមយធាបាយថ្ដ្លមាន
សុវតថិភាពនិងរបសិទធភាព សរមាប់ោជា្ ធរ យរបើរបាស់ យដ្ើមបីរគប់រគងហានិភ័យជារបព័នធនិងសរមាប់
ធនាគ្នរកណាត លអនុវតតយគ្នលនយយបាយរូបិយវតថុ ។ យដ្ើមបីធានាឲ្យបាននូវសុវតថិភាពនិងរបសិទធភាព
របតិបតតិការយៅកនុងរបព័នធទូទត់សងរបាក់ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាអនុវតត ភារកិច្ចធាំៗ ៣ ដ្ូច្ជា៖
 ការផតល់យសវាធនាគ្នរ
ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាផតល់យសវាធនាគ្នរដ្ល់រាជរដាឋ ភិបាលនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងមីរកូហិរញ្ញវតថុ
(how about microfinance institutions?) យបើកគណនីកនុងនាមជាភាន ក់ងាររដ្ឋ និងជាភាន ក់ងាររបស់រាជរ
ដាឋ ភិបាល ជាពិយសស រតនាគ្នរជាតិ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏ជួយរគប់រគងបាំណុ លរាជរដាឋ ភិបាល ឬ
អងគភាពសាធារណៈ យដាយយធវើរបតិបតតិការមូលបរត រួមទាំងការផតល់យយបល់យលើការកាំណត់យពលននការ
យច្ញផាយមូលបរត ។ យលើសពីយនោះ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏ទិញ-លក់និងទិញយឡើងវិញនូវមូលបរតរ
ដាឋ ភិបាលផងថ្ដ្រ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏យលើកកមពស់ យសវាអនតរធនាគ្នរដ្ូច្ជា ការយធវើមជាការហានិ
ភ័យ និងបាំណុ លថ្ដ្លមិនបានទូទត់សង ក៏ដ្ូច្ជាការបយងកើតមជាមណឌ លផាត់ទត់សរមាប់ផាត់ទត់និង
ទូទត់សងរបាក់អនតរធនាគ្នររបកបយដាយរបសិទធភាពនិងឆ្ប់រហ័ស ។
 របតិបតតិការរបព័នធទូទត់ជាតិ
ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា ដ្ាំយណើ រការរបព័នធទូទត់សងរបាក់ពាក់ព័នធនឹងរបតិបតតិការយផទររបាក់រវាង
រគឹោះសាថ ន ធនាគ្នរនិងហិរញ្ញវតថុ ឬរបតិបតតិការរវាងធនាគ្នរជាតិននកមពុជានិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងហិរញ្ញ
វតថុ ផតល់នូវការទូទត់ សុទធច្ុងយរកាយយលើកាតពវកិច្ចថ្ដ្លបានផាត់ទត់តាមរយៈរបព័នធទូទត់រាយ និង
ការដ្កនិងទទួលមូលនិធិយផសងៗ របស់រតនាគ្នរជាតិ ។ មានថ្តសាថ ប័នរដ្ឋនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិង
ហិរញ្ញវតថុប៉ាុយណាណ ោះថ្ដ្លោច្យបើកគណនីយៅធនាគ្នរ ជាតិននកមពុជាបាន ។ ឯកតតជន និងរកុមហុនធុរកិច្ច
មិនថ្មនហិរញ្ញវតថុឯកជនយផសងៗ មិនោច្យរបើរបាស់មយធាបាយទូទត់របស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាយឡើយ
ដោយ ធីវ៉ា
5 | P a g e
។ យរៅពីការកាំណត់យបើកគណនីឲ្យថ្តរាជរដាឋ ភិបាលនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរ និងហិរញ្ញវតថុ ធនាគ្នរជាតិនន
កមពុជាពុាំមានកាំណត់លកខេ័ណឌ យផសងៗយដ្ើមបី យបើកគណនីយៅធនាគ្នរជាតិននកមពុជាយឡើយ ដ្ូច្ជា ទាំហាំ
រទពយសកមមអបបបរមា ឬច្ាំនួនននការទូទត់ ជាយដ្ើម ។
ធនាគ្នរពាណិ ជជថ្ដ្លមានោជា្ ប័ណណ ទាំងអស់តរមូវឲ្យយបើកគណនីបីរបយភទយៅធនាគ្នរជាតិននកមពុជា
រួមមាន គណនីច្រនត គណនីរបាក់បរមុងកាតពវកិច្ច និងគណនីរបាក់តមកល់ធានាយលើយដ្ើមទុន ។ រាល់
របតិបតតិការយផសងៗ ដ្ូច្ជា ដាក់របាក់ ដ្ករបាក់ឬបថ្ងវរគឺរតូវយធវើយឡើងតាមរយៈគណនីច្រនត ។ ជាយគ្នល
ការណ៍ ការរបាក់មិនរតូវបានផតល់ច្ាំយពាោះសមតុលយកនុងគណនីច្រនតយឡើយ ។ ច្ាំយពាោះធនាគ្នរពាណិ ជជជា
សមាជិករបស់សភាផាត់ទត់ជាតិរតូវមានគណនីដាច្់ យដាយថ្ឡកមួយយផសងយទៀត សរមាប់យរបើរបាស់
កនុងដ្ាំយណើ រការទូទត់យៅថ្ន គណនីទូទត់ ។ យលើសពីយនោះ ធនាគ្នរជាតិ ននកមពុជាក៏ផតល់ឥណទនវិបា
រូបន៍ដ្ល់ធនាគ្នរជាសមាជិកសភាផាត់ទត់ជាតិទាំងអស់ សរមាប់យដាោះរសាយកនុងករណី កងវោះខាតសនទ
នីយភាពសរមាប់ការទូទត់ជាបយណាត ោះោសនន ។
 ការរគប់រគងនិងរតួតពិនិតយរបព័នធទូទត់
ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាមានការទទួលេុសរតូវថ្ដ្ល
កាំណត់យដាយច្ាប់ កនុងការរគប់រគង និងរតួតពិនិ
តយរបព័នធ ទូទត់សងរបាក់ ។ យដ្ើមបីឲ្យរបព័នធទូទត់
សងរបាក់ដ្ាំយណើ រការរបកបយដាយរបសិទធភាពនិងសុវតថិ
ដោយ ធីវ៉ា
6 | P a g e
ភាព ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាោច្យច្ញផាយរបកាស កាំណត់ពីលកខេ័ណឌ សរមាប់អនកផតល់យសវាទូទត់
សងរបាក់ រពមទាំងផតល់ោជា្ ប័ណណ និងច្ុោះបញ្ជីសរមាប់រគឹោះសាថ នថ្ផអកយលើលកខេ័ណឌ ថ្ដ្លបានកាំណត់ ។
កនុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទត់សងរបាក់ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏បានសហការជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ
អនតរជាតិ និងភាគីពាក់ព័នធកនុងរបយទស ជាពិយសសវិស័យធនាគ្នរថ្ដ្លតាំណាងយដាយសមាគមធនាគ្នរ
កមពុជាយហើយកនុងយគ្នលយៅ សរមួលនូវទាំនាក់ទាំនងជាមួយធនាគ្នរជាតិននកមពុជា សមាគមធនាគ្នរកមពុជា
ក៏បានបយងកើតជាអនុគណៈកមមការរបព័នធ ទូទត់ ថ្ដ្លមានតួនាទីអនុវតតការងារទក់ទងនឹងយគ្នល
នយយបាយ ការរគប់រគង និងរបតិបតតិការទូទត់ផងថ្ដ្រ ។
២-តួនាទីសាំខាន់ៗទាំងបួនរបស់ធនាគ្នរជាតិ
 ធនាគ្នររិកសរមាប់រដ្ឋ
មានទទួលេុសរតូវដ្ល់ការយច្ញផាយនូវ រូបិយ៍វតថុរស់របយទស នឹងការរគប់រគងហិរញ្ញវតថុរបស់រដាឋ ភិ
បាល។
 ធនាគ្នររិកច្ាំយពាោះធនាគ្នរពានិច្ជកមម
ដោយ ធីវ៉ា
7 | P a g e
ទទួលរបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាគ្នរនានា យហើយមានឥទធិពលជាបនតបនាទ ប់ដ្ល់របាក់បាំរុងរបស់ធនាគ្នរ
នានា យហើយមានទួនាទីពិយសស ននសកមមភាពជាអនកឲ្េចីដ្ល់ធនាគ្នរពានិជជកមមណាថ្ដ្លច្ង់យកយៅ
ដ្ល់ភាទ ល់ថ្តមតង។
 យគ្នលបយយបាយរូបិយ៍វតថុមានលកខណៈរបុងរបយ័តន
ទទួលេុសរតូវជាពិយសសច្ាំយពាោះ ការយធវើឲ្មានយសថរភាពរូបិយវតថុ ។ ធនាគ្នរកណាត លបានអនុវតតនូវ
វិធីយដាយឥទធិពលរបស់េលួនយៅយលើកាំរិតននរបាក់បាំរុង កាំណត់យដាយធនាគ្នរពានិជជនានា នឹងក៏ភតល់ឲ្យរបើ
របាស់នូវយគ្នលនយយបាយអរតាការរបាក់របស់េលួន ។ ការរតួតពិនិតយឥណទន នឹងការយធវើអនតរាគមន៍
យលើច្រនតននអរតបតូររបាក់ខាងកនុងនឹងខាងយរៅរបយទសផងថ្ដ្រ ។
 អនករតួតពិនិតយរបព័នធហិរញ្ញវតថុ
មុេងារយនោះ រួមបញ្ជូ លទាំងការយធវើនិយ័តនកមម ននរបព័នធហិរញ្ញវតថុ ។ យៅយពលយដ្ើរទួនាទី ជាអនកឲ្េចីដ្ល់អនក
ទល់រច្កច្ុងយរកាយធនាគ្នររកណាត លយធវើសកមមភាពជាអនកធានា ដ្ល់យសថរភាពរបព័នធធនាគ្នរ យទោះបីជា
ការធានរបស់េលួនមិនមានលកខណៈផាត ច្់មុេក៏យដាយ ។
៣-តួនាទីច្មបងរបស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា
ដោយ ធីវ៉ា
8 | P a g e
ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាគឺជាោជា្ ធររូបិយវតថុ និងរតួតពិនិតយរបព័នធធនាគ្នរយៅកមពុជា ។ កនុងនាម
ជាោជា្ ធររូបិយវតថុ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាមានសិទធិផាត ច្់មុេកនុងការយបាោះផាយរបាក់យរៀលថ្ដ្លជារូបិយ
វតថុជាតិ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជាអនករកាសថិរភាពរូបិយវតថុ ។ កនុងន័យយនោះ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជា
អនកយរៀបច្ាំតាក់ថ្តងអនុវតត និងរតួតពិនិតយយគ្នលនយយបាយរូបិយវតថុនិងបតូររបាក់ យដាយរបឹកាយយបល់
ជាមួយរាជរដាឋ ភិបាលកនុងរកបេ័ណឌ យគ្នលនយយបាយយសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុននរពោះរាជាណាច្រកកមពុជា
។
កនុងនាមជាោជា្ ធរ រតួតពិនិតយ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជាអនកផតល់និងដ្កហូតោជា្ ប័ណណ យច្ញ
បទបបញ្ញតតិនិងរតួតពិនិតយរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងហិរញ្ញ វតថុយៅកមពុជា ។ យលើសពីយនោះយទៀត ធនាគ្នរជាតិនន
កមពុជាយធវើការវិភាគសាថ នភាពយសដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវតថុជារបចាាំ យច្ញផាយ របាយការណ៍ និងរពឹតតបរតយផស
ងៗ រតួតពិនិតយរបព័នធទូទត់ជាតិ តយមលើងតារាងសថិតិជញ្ជីងទូទត់ និងច្ូល រួមកនុងការរគប់រគង បាំណុ ល
និងឥណយទយយយរៅរបយទស ។
៣-មុេងារដ្ងរសង់យច្ញពីយសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ
យរៅពីរមុេងារនឹងតួនាទីទាំងយនោះធនាគ្នកណាត ល ឬធនាគ្នជាតិក៏មានមុេងារ នឹងភារៈកិច្ចជា
យរច្ើនយទៀតដ្ូច្ថ្ដ្លបានថ្ច្ងកនុងជាំពូកទី២ មារតាទី ៧ នឹង មារតាទី ៨ ននច្ាប់របស់ធនាគ្នយនោះដ្ូច្
ខាងយរកាម៖
មារតាទី ៧
ធនាគ្នរកណាត លមានមុេងារនឹងភារៈកិច្ចដ្ូច្តយៅ
១ កាំណត់យគ្នលយៅបយយបាយរូបិយវតថុយដាយពិយរគ្នោះជាមួយរាជរដាឋ ភិបាល កនុងរកបេ័ណឌ
នយយបាយយសដ្ធកិច្ចនឹងហិរញ្ញវតថុននរពោះរាជាណាច្រកកមពុជា។
២ រតិោះរិោះរក អនុវតតនឹងរតួតពិនិតយនយយបាយរូបិយវតថុនឹងបតូររបាក់ឲ្សយរមច្យៅតាមយគ្នលយៅ
ថ្ដ្លបានកាំណត់។
ដោយ ធីវ៉ា
9 | P a g e
៣ យធវើការវិភាគសាថ នភាពយសដ្ធកិច្ចនឹងរូបិយវតថុជារបរកតីរួច្យច្ញផាយលទធផល យហើយយលើក
សាំយណើ នឹងវិធានការជួនរាជរដាឋ ភិបាល។
៤ ផតល់ឬដកហូតអាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកម្មចំព ោះរគឹោះស្ថថ នធនាគារនឹងហិរញ្ញវតថុនឹងរគឹោះស្ថថ នឯព ៀត
ដដល ក់ ន់ដូចជ្ញ ស្នងការគណ្នី រគឹោះស្ថថ នជំរោះបញ្ជីជ្ញពដីម្រពម្ទំងពចញប បញ្ជជ នឹងរតួតពិនិតយ
រគឹោះស្ថថ នទំងពនាោះ ។
៥ រតួតពិនិតយរបព័នធ ួទត់កនុងរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនឹងដកលំបរបស្ិ ធភាពននការ ួទត់បនតរ-
ធនាគារ ។
៦ ួលភារោះផ្តត ច់ម្ុខជ្ញបនកពផោះផសាយររូបិរវតថុជ្ញតិននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញ ( រផក់ពរៀល )
។
៧ ួលខុស្រតូវនឹងបនុវតតកនុងនាម្ននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនូវកិចចការទំងឡារដដលជ្ញល ធ
ផលននននការចូលរួម្របស្់រពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញជ្ញម្ួរស្ថថ ប័នបនតរជ្ញតិស្ថធារណ្ៈ កនុងកិចចការធនាគារ
ឥណ្ទនរូបិរវតថុ ។
៨ តំព ីងតារាងជញ្ជីង ួទត់ ។
៩ ចូលរួម្កនុងការរគប់រគងបំណ្ុ លនឹងឥណ្ព រយជ្ញម្ួររបព ស្ពរៅ ។
១០ ចូលរួម្កនុងការបពងកីតនឹងការរតួតពិនិតយ ីផសាយររូបិរវតថុនឹង ីផសាយរហិរញ្ញវតថុ ។
១១ ផតល់ឬដកហូតអាជ្ញា ប័ណ្ណចំព ោះរគឺោះស្ថថ នដដលចូលរួម្កនុងអាជីវកម្ម ីផសាយរបតូររផក់ ស្ង្ហា រ ឹម្ប័
ណ្ណ តបួងថ្ម នឹងពោហៈធាតុមានតំនលរពម្ទំងពចញប បញ្ជជ នឹងរតួតពិនិតយរគឹោះស្ថថ នទំងពនាោះ ។
១២ កំណ្ត់បរតាបតូររផក់ ។
ពរកាពីម្ុខង្ហរ ួនា ីដ៏ស្ំខាន់ទំងពនោះពហីរ ធនាគារជ្ញតិក៏មានម្ុខង្ហរនឹង ូនា ីស្ំខាន់ៗពផេង
ព ៀតជ្ញពរចីន ដដលម្ុខង្ហរតួនា ីនឹងភារៈកិចចទំងពនាោះរតូវផនដចងកនុងមារតា ី ៨ ននចាប់ស្តីបំពីការ
ដោយ ធីវ៉ា
10 | P a g e
យរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ ថ្ដ្លយបាោះពុមភផាយយៅនថៃទី ២៦ ថ្េ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ មាន
យសច្កតីដ្ូច្យរៀបរាប់ខាងយរកាមយនោះ ៖
មារតា ៨
ធនាគារកណាត លអាចពបីកគណ្នីឲៈ
 ស្ថថ ប័ណ្ណរដឋឬបងគភាពរដឋផលកណាត ល ដូចជ្ញរតនាគារជ្ញតិជ្ញពដីម្
 រគឹោះស្ថថ នធនាគារនឹងហិរញ្ញវតថុដដលមានការបនុញ្ជញ តពីធនាគារកណាត លឲពធវីអាជីវកម្ម
 ធនាគារកណាត លបរព ស្នឹងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវតថុស្ថធារណ្ៈបនតរជ្ញតិ ។
ធនាគាំរកណាត លម្ិនអាចពបីកគណ្នីឲស្ហរគាស្ឧស្សាយហកម្មឬ និជជកម្មផនព ពទោះជ្ញរបស្់
រដឋក៏ពោរ ។
៤-យសច្កតីសននិដាឋ ន
ដោយ ធីវ៉ា
11 | P a g e
យយងយៅតាមការសិការសាវរជាវ អាំពីឯកសារពាក់ព័នឌនឹងការសិកាកនុងថ្នន ក់យរៀនកនលងមករកុម
របស់យយើងេ្ុាំសននិដាឋ នថ្នភារៈកិច្ចនឹងមុេងារតួនាទីរបស់ធនាគ្នរជាតិ ឬធនាគ្នរកណាត លយនោះថ្ដ្របាន
ច្ូលរួមយ៉ា ងធាំយធងកនុងកិច្ចយលើកកមពស់យសច្ចកិច្ចជាតិឲ្មានភាពរីកច្ាំយរើនដ្ូច្ជា៖
 តំព ីងតារាងជញ្ជីង ួទត់ ។
 ចូលរួម្កនុងការបពងកីតនឹងការរតួតពិនិតយ ីផសាយររូបិរវតថុនឹង ីផសាយរហិរញ្ញវតថុ ។
 រតួតពិនិតយរបព័នធ ួទត់កនុងរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនឹងដកលំបរបស្ិ ធភាពននការ ួទត់
បនតរ-ធនាគារ ។
 ពលីកកម្ពុស្់រផក់ពរៀលកម្ពុុជ្ញឲមានតមាល ភាពជ្ញម្ួររូបិរប័ណ្ណដន ។
 ចូលរួម្កនុងការរគប់រគងបំណ្ុ លនឹងឥណ្ព រយជ្ញម្ួររបព ស្ពរៅ ។
 ួលភារោះផ្តត ច់ម្ុខជ្ញបនកពផោះផសាយររូបិរវតថុជ្ញតិននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញ ( រផក់
ពរៀល ) ។
៥-ឯកស្ថរពោង
នទឹម្នឹងការស្ិកសាយរស្ថវរជ្ញវពនោះដដរនូវរាល់ខលឹម្ស្ថរទំងបស្់រកុម្ពរីងខាុំផនស្ិកសាយបំពីឯកស្ថរ
ពោងម្ួរចំនួនដូចខាងពរកាម្ ៖
 ពគហ ំព័រផលូវការរបស្់ធនាគារជ្ញតិ www.nbc.org.kh
ពៅនថ្ៃ ី ១០ ដខ ឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០១៧
 យសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ
យបាោះពុមពថ្េ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦
តំណ្ភាជ ប់កនុងការទញរកឯកស្ថរតាម្ររោះតំណ្ខាងពរកាម្ពនោះ
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/69371-Law-on-the-
Organization-and-Conduct-of-the-National-Bank-of-Cambodia-1996_kh.pdf

Recomendados

Il commento di una poesia von
Il commento di una poesiaIl commento di una poesia
Il commento di una poesiaEmilia Cedro
3.2K views9 Folien
5 最好的教育 – part 2 von
5 最好的教育 – part 25 最好的教育 – part 2
5 最好的教育 – part 2Rachel Yu Liu
371 views8 Folien
Descriptive writing von
Descriptive writingDescriptive writing
Descriptive writingNalani Ragz
1.1K views20 Folien
How to Create an APA Cover Page von
How to Create an APA Cover PageHow to Create an APA Cover Page
How to Create an APA Cover PageRebecca Sims
13.9K views21 Folien
4 最认真的快递员 – part 3 von
4 最认真的快递员 – part 34 最认真的快递员 – part 3
4 最认真的快递员 – part 3Rachel Yu Liu
491 views9 Folien
湖心亭看雪 von
湖心亭看雪湖心亭看雪
湖心亭看雪Union Mandarin School
7.8K views44 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

單元八 論四端 von
單元八 論四端單元八 論四端
單元八 論四端ken1470
43.3K views30 Folien
This i believe unit powerpoint von
This i believe unit powerpointThis i believe unit powerpoint
This i believe unit powerpointJanet Ilko
5.9K views27 Folien
最苦與最樂 von
最苦與最樂最苦與最樂
最苦與最樂ken1470
30K views22 Folien
Thesis Statement von
Thesis StatementThesis Statement
Thesis StatementBertSteve2
230 views26 Folien
Hook von
HookHook
HookLittle Flower Catholic School
19.3K views7 Folien
論四端 von
論四端論四端
論四端benben2e09
17.6K views30 Folien

Was ist angesagt?(6)

Similar a តួនាទីរបស់ធនាគារជាតិ Nbc cambodia ( ធីវ៉ា )

Content and summary von
Content and summaryContent and summary
Content and summaryPeou Saren
158 views7 Folien
Content and summary von
Content and summaryContent and summary
Content and summaryPeou Saren
276 views7 Folien
Project management research report von
Project management research reportProject management research report
Project management research reportPeou Saren
806 views49 Folien
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក von
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកChormvirak Moulsem
16.8K views66 Folien
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់ von
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់Sovann Teim
411 views14 Folien
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf von
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdfការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdfFacebook
174 views93 Folien

Similar a តួនាទីរបស់ធនាគារជាតិ Nbc cambodia ( ធីវ៉ា )(16)

Content and summary von Peou Saren
Content and summaryContent and summary
Content and summary
Peou Saren158 views
Content and summary von Peou Saren
Content and summaryContent and summary
Content and summary
Peou Saren276 views
Project management research report von Peou Saren
Project management research reportProject management research report
Project management research report
Peou Saren806 views
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក von Chormvirak Moulsem
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
Chormvirak Moulsem16.8K views
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់ von Sovann Teim
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់
Stretegic management លក់គ្រឿងសំណង់
Sovann Teim411 views
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf von Facebook
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdfការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf
Facebook174 views
Khmer curriculumn for foreigners von snangstudy
Khmer curriculumn for foreignersKhmer curriculumn for foreigners
Khmer curriculumn for foreigners
snangstudy76 views
kh_science_formative_assessment_final_opt_customized.pdf von pisal3
kh_science_formative_assessment_final_opt_customized.pdfkh_science_formative_assessment_final_opt_customized.pdf
kh_science_formative_assessment_final_opt_customized.pdf
pisal39 views
ចិន ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង (សៀវភៅ)១ Copy von Aun Sylong
ចិន ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង (សៀវភៅ)១  Copyចិន ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង (សៀវភៅ)១  Copy
ចិន ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង (សៀវភៅ)១ Copy
Aun Sylong1.9K views
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ von Facebook
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌
Facebook409 views
អារ្រធម៌ខ្មែរ von Vantha Kago
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
Vantha Kago983 views
អារ្រធម៌ខ្មែរ von Vantha Kago
អារ្រធម៌ខ្មែរអារ្រធម៌ខ្មែរ
អារ្រធម៌ខ្មែរ
Vantha Kago947 views
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ von damrean2
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ
damrean21.2K views
សមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ von Pengsrorn Chhai
សមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
សមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
Pengsrorn Chhai81 views
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018 von Eng Chetra
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
កូនកតញ្ញូ និងកូនទំនើង-ថ្នាក់បណ្តុះគុណធម៌-03/03/2018
Eng Chetra1.1K views

តួនាទីរបស់ធនាគារជាតិ Nbc cambodia ( ធីវ៉ា )

 • 1. ដោយ ធីវ៉ា University Of South-East Asia សាកលវិទាល័យ សៅអ៊ីសសអយថ៍សសៀស៍ Group Assignment ប្បធានបទ 1: តួនាទ៊ីរបស់ធនាគារជាតិ មខវិជាា : Money And Banking សោកប្គូ : រស់ សគនធ និសស ិតស្ម ោះ : 1. ហង គឹមសសៀង 2. សួន សៅណា 3. ហាក់ ប្ស៊ីឡឹង 4. គង់ រ៉ា វ៊ី 5. ម៉ា៉ូវ ស៊ីស៉ូគា៌ា ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧
 • 2. ដោយ ធីវ៉ា 2 | P a g e សសចកដ៊ីថ្ថែងអាំណរគណ យយើងទាំងអស់គ្នន ជានិសិសតជាំនាន់ទី៩ ឆ្ន ាំទី៣ ននមហាវិទាល័យយសដ្ឋកិច្ច ពាណិ ជជកមម និង យទសច្រណ៏ ននសាខាសាកលវិទាល័យ យៅស៏អុីសថ៏យអយយសៀយេតដយសៀមរាប មានកិតដិយសសូមថ្ថលង អាំណរគុណយ៉ា ងរជាលយរៅជូន ច្ាំយពាោះ ៖ សូមថ្ថលងអាំណរគុណ កតញ្ញូ តាធម៌ ដ្៏រជាលយរៅនរកថ្លងដ្ល់ យោកឪពុកអនកមាត យជាទីយគ្នរពរសោញ់អាំពីរកូន ថ្ដ្លរគប់ នាទីនិង រគប់ដ្យងហើមយច្ញច្ូលរបស់យោកទាំងពីរ សុទធថ្តជាការលោះបង់យ៉ា ងមានតាំនលបាំផុត ទាំងកាំ ោាំងកាយច្ិតត យដ្ើមបីកូនបានច្ូលយរៀននិងបនតការសិកាដ្ល់ថ្នន ក់បរិញ្ញញ ។អនកមាត យថ្តងថ្តពាយមេាំ របឹងថ្របងទាំងនថៃយប់កនុងការថ្សវងរករបាក់ឧបតថម ដ្ល់កូនយរៀនតថ្ថមទាំងការផតល់ជួននូវពាកយយពរជ ទួលមាន ដ្៏មានតាំនល របស់យោកយធវើយោយកូនមាននថៃយនោះ។ យញើសឈាមបូករួមនិងកាំោាំងកាយច្ិតត របស់យោកឪពុកអនកមាត យ យរបៀបដ្ូច្ជាឪសថទិពវជាំរុញដ្ល់រូបកូនកនុងការសិកា។ សូមថ្ថលងអាំណរគុណ យោកសាស្រសតចារយ រស់ សុគនធ ថ្ដ្លបានជួយថ្ណនាាំផដល់យយបល់កនុងការរសាវរជាវ និង ច្ាំណាយយពលយវោ មិតដភ័កដរួម ជាំនាន់ រួមថ្នន ក់ ថ្ដ្លបានផដល់មតិយយបល់លអៗ ផដល់ជាកាំោាំងច្ិតដ កាំោាំងកាយកនុងការសិកា ក៏ដ្ូច្ជា សាមគគីភាពទាំងកនុងការសិកា និងកិច្ចការថ្ដ្លសាស្រសាដ ចារយបាន ដាក់ឱ្យយធវើ។ ជាទីបញ្ចប់យយើងេ្ុាំសូមរបសិទឋិពរជ័យ ដ្ល់អនកមានគុណទាំងអស់ សូមរបកបយដាយយសច្កដី សុេ និងទទួលបានការរីកច្ាំយរើន កនុងការសយរមច្ការងារយរៀងរហូតយៅ។
 • 3. ដោយ ធីវ៉ា 3 | P a g e បញ្ា៊ីមាតិការ ទាំព័រ ១-តួនាទីននធនាគ្នរជាតិននកមពុជាកនុងរបព័នធទូទត់..................................................................៤ ២-តួនាទីសាំខាន់ៗទាំងបួនរបស់ធនាគ្នរជាតិ.........................................................................៦ ៣-តួនាទីច្មបងរបស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា ...........................................................................៧ ៤-មុេងារដ្ងរសង់យច្ញពីយសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ........៨ ៥-យសច្កតីសននិដាឋ ន ...........................................................................................................៩ ៦-ឯកសារយយង.............................................................................................................១០
 • 4. ដោយ ធីវ៉ា 4 | P a g e ១-តួនាទីននធនាគ្នរជាតិននកមពុជាកនុងរបព័នធទូទត់ របព័នធទូទត់សងរបាក់គឺជា យហដាឋ រច្នាសមព័នធហិរញ្ញវតថុដ្៏សាំខាន់របស់របយទសថ្ដ្លយដ្ើរតួយ៉ា ង សាំខាន់កនុងការរួមច្ាំថ្ណកយដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ចយដាយផតល់នូវមយធាបាយទូទត់សងរបាក់ថ្ដ្លមាន របសិទធភាពកនុងការទិញទាំនិញ យសវា និងរទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ រពមទាំងផតល់នូវមយធាបាយថ្ដ្លមាន សុវតថិភាពនិងរបសិទធភាព សរមាប់ោជា្ ធរ យរបើរបាស់ យដ្ើមបីរគប់រគងហានិភ័យជារបព័នធនិងសរមាប់ ធនាគ្នរកណាត លអនុវតតយគ្នលនយយបាយរូបិយវតថុ ។ យដ្ើមបីធានាឲ្យបាននូវសុវតថិភាពនិងរបសិទធភាព របតិបតតិការយៅកនុងរបព័នធទូទត់សងរបាក់ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាអនុវតត ភារកិច្ចធាំៗ ៣ ដ្ូច្ជា៖  ការផតល់យសវាធនាគ្នរ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាផតល់យសវាធនាគ្នរដ្ល់រាជរដាឋ ភិបាលនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងមីរកូហិរញ្ញវតថុ (how about microfinance institutions?) យបើកគណនីកនុងនាមជាភាន ក់ងាររដ្ឋ និងជាភាន ក់ងាររបស់រាជរ ដាឋ ភិបាល ជាពិយសស រតនាគ្នរជាតិ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏ជួយរគប់រគងបាំណុ លរាជរដាឋ ភិបាល ឬ អងគភាពសាធារណៈ យដាយយធវើរបតិបតតិការមូលបរត រួមទាំងការផតល់យយបល់យលើការកាំណត់យពលននការ យច្ញផាយមូលបរត ។ យលើសពីយនោះ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏ទិញ-លក់និងទិញយឡើងវិញនូវមូលបរតរ ដាឋ ភិបាលផងថ្ដ្រ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏យលើកកមពស់ យសវាអនតរធនាគ្នរដ្ូច្ជា ការយធវើមជាការហានិ ភ័យ និងបាំណុ លថ្ដ្លមិនបានទូទត់សង ក៏ដ្ូច្ជាការបយងកើតមជាមណឌ លផាត់ទត់សរមាប់ផាត់ទត់និង ទូទត់សងរបាក់អនតរធនាគ្នររបកបយដាយរបសិទធភាពនិងឆ្ប់រហ័ស ។  របតិបតតិការរបព័នធទូទត់ជាតិ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា ដ្ាំយណើ រការរបព័នធទូទត់សងរបាក់ពាក់ព័នធនឹងរបតិបតតិការយផទររបាក់រវាង រគឹោះសាថ ន ធនាគ្នរនិងហិរញ្ញវតថុ ឬរបតិបតតិការរវាងធនាគ្នរជាតិននកមពុជានិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងហិរញ្ញ វតថុ ផតល់នូវការទូទត់ សុទធច្ុងយរកាយយលើកាតពវកិច្ចថ្ដ្លបានផាត់ទត់តាមរយៈរបព័នធទូទត់រាយ និង ការដ្កនិងទទួលមូលនិធិយផសងៗ របស់រតនាគ្នរជាតិ ។ មានថ្តសាថ ប័នរដ្ឋនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិង ហិរញ្ញវតថុប៉ាុយណាណ ោះថ្ដ្លោច្យបើកគណនីយៅធនាគ្នរ ជាតិននកមពុជាបាន ។ ឯកតតជន និងរកុមហុនធុរកិច្ច មិនថ្មនហិរញ្ញវតថុឯកជនយផសងៗ មិនោច្យរបើរបាស់មយធាបាយទូទត់របស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាយឡើយ
 • 5. ដោយ ធីវ៉ា 5 | P a g e ។ យរៅពីការកាំណត់យបើកគណនីឲ្យថ្តរាជរដាឋ ភិបាលនិងរគឹោះសាថ នធនាគ្នរ និងហិរញ្ញវតថុ ធនាគ្នរជាតិនន កមពុជាពុាំមានកាំណត់លកខេ័ណឌ យផសងៗយដ្ើមបី យបើកគណនីយៅធនាគ្នរជាតិននកមពុជាយឡើយ ដ្ូច្ជា ទាំហាំ រទពយសកមមអបបបរមា ឬច្ាំនួនននការទូទត់ ជាយដ្ើម ។ ធនាគ្នរពាណិ ជជថ្ដ្លមានោជា្ ប័ណណ ទាំងអស់តរមូវឲ្យយបើកគណនីបីរបយភទយៅធនាគ្នរជាតិននកមពុជា រួមមាន គណនីច្រនត គណនីរបាក់បរមុងកាតពវកិច្ច និងគណនីរបាក់តមកល់ធានាយលើយដ្ើមទុន ។ រាល់ របតិបតតិការយផសងៗ ដ្ូច្ជា ដាក់របាក់ ដ្ករបាក់ឬបថ្ងវរគឺរតូវយធវើយឡើងតាមរយៈគណនីច្រនត ។ ជាយគ្នល ការណ៍ ការរបាក់មិនរតូវបានផតល់ច្ាំយពាោះសមតុលយកនុងគណនីច្រនតយឡើយ ។ ច្ាំយពាោះធនាគ្នរពាណិ ជជជា សមាជិករបស់សភាផាត់ទត់ជាតិរតូវមានគណនីដាច្់ យដាយថ្ឡកមួយយផសងយទៀត សរមាប់យរបើរបាស់ កនុងដ្ាំយណើ រការទូទត់យៅថ្ន គណនីទូទត់ ។ យលើសពីយនោះ ធនាគ្នរជាតិ ននកមពុជាក៏ផតល់ឥណទនវិបា រូបន៍ដ្ល់ធនាគ្នរជាសមាជិកសភាផាត់ទត់ជាតិទាំងអស់ សរមាប់យដាោះរសាយកនុងករណី កងវោះខាតសនទ នីយភាពសរមាប់ការទូទត់ជាបយណាត ោះោសនន ។  ការរគប់រគងនិងរតួតពិនិតយរបព័នធទូទត់ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាមានការទទួលេុសរតូវថ្ដ្ល កាំណត់យដាយច្ាប់ កនុងការរគប់រគង និងរតួតពិនិ តយរបព័នធ ទូទត់សងរបាក់ ។ យដ្ើមបីឲ្យរបព័នធទូទត់ សងរបាក់ដ្ាំយណើ រការរបកបយដាយរបសិទធភាពនិងសុវតថិ
 • 6. ដោយ ធីវ៉ា 6 | P a g e ភាព ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាោច្យច្ញផាយរបកាស កាំណត់ពីលកខេ័ណឌ សរមាប់អនកផតល់យសវាទូទត់ សងរបាក់ រពមទាំងផតល់ោជា្ ប័ណណ និងច្ុោះបញ្ជីសរមាប់រគឹោះសាថ នថ្ផអកយលើលកខេ័ណឌ ថ្ដ្លបានកាំណត់ ។ កនុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទត់សងរបាក់ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏បានសហការជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ អនតរជាតិ និងភាគីពាក់ព័នធកនុងរបយទស ជាពិយសសវិស័យធនាគ្នរថ្ដ្លតាំណាងយដាយសមាគមធនាគ្នរ កមពុជាយហើយកនុងយគ្នលយៅ សរមួលនូវទាំនាក់ទាំនងជាមួយធនាគ្នរជាតិននកមពុជា សមាគមធនាគ្នរកមពុជា ក៏បានបយងកើតជាអនុគណៈកមមការរបព័នធ ទូទត់ ថ្ដ្លមានតួនាទីអនុវតតការងារទក់ទងនឹងយគ្នល នយយបាយ ការរគប់រគង និងរបតិបតតិការទូទត់ផងថ្ដ្រ ។ ២-តួនាទីសាំខាន់ៗទាំងបួនរបស់ធនាគ្នរជាតិ  ធនាគ្នររិកសរមាប់រដ្ឋ មានទទួលេុសរតូវដ្ល់ការយច្ញផាយនូវ រូបិយ៍វតថុរស់របយទស នឹងការរគប់រគងហិរញ្ញវតថុរបស់រដាឋ ភិ បាល។  ធនាគ្នររិកច្ាំយពាោះធនាគ្នរពានិច្ជកមម
 • 7. ដោយ ធីវ៉ា 7 | P a g e ទទួលរបាក់បយញ្ញើរបស់ធនាគ្នរនានា យហើយមានឥទធិពលជាបនតបនាទ ប់ដ្ល់របាក់បាំរុងរបស់ធនាគ្នរ នានា យហើយមានទួនាទីពិយសស ននសកមមភាពជាអនកឲ្េចីដ្ល់ធនាគ្នរពានិជជកមមណាថ្ដ្លច្ង់យកយៅ ដ្ល់ភាទ ល់ថ្តមតង។  យគ្នលបយយបាយរូបិយ៍វតថុមានលកខណៈរបុងរបយ័តន ទទួលេុសរតូវជាពិយសសច្ាំយពាោះ ការយធវើឲ្មានយសថរភាពរូបិយវតថុ ។ ធនាគ្នរកណាត លបានអនុវតតនូវ វិធីយដាយឥទធិពលរបស់េលួនយៅយលើកាំរិតននរបាក់បាំរុង កាំណត់យដាយធនាគ្នរពានិជជនានា នឹងក៏ភតល់ឲ្យរបើ របាស់នូវយគ្នលនយយបាយអរតាការរបាក់របស់េលួន ។ ការរតួតពិនិតយឥណទន នឹងការយធវើអនតរាគមន៍ យលើច្រនតននអរតបតូររបាក់ខាងកនុងនឹងខាងយរៅរបយទសផងថ្ដ្រ ។  អនករតួតពិនិតយរបព័នធហិរញ្ញវតថុ មុេងារយនោះ រួមបញ្ជូ លទាំងការយធវើនិយ័តនកមម ននរបព័នធហិរញ្ញវតថុ ។ យៅយពលយដ្ើរទួនាទី ជាអនកឲ្េចីដ្ល់អនក ទល់រច្កច្ុងយរកាយធនាគ្នររកណាត លយធវើសកមមភាពជាអនកធានា ដ្ល់យសថរភាពរបព័នធធនាគ្នរ យទោះបីជា ការធានរបស់េលួនមិនមានលកខណៈផាត ច្់មុេក៏យដាយ ។ ៣-តួនាទីច្មបងរបស់ធនាគ្នរជាតិននកមពុជា
 • 8. ដោយ ធីវ៉ា 8 | P a g e ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាគឺជាោជា្ ធររូបិយវតថុ និងរតួតពិនិតយរបព័នធធនាគ្នរយៅកមពុជា ។ កនុងនាម ជាោជា្ ធររូបិយវតថុ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាមានសិទធិផាត ច្់មុេកនុងការយបាោះផាយរបាក់យរៀលថ្ដ្លជារូបិយ វតថុជាតិ ។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជាអនករកាសថិរភាពរូបិយវតថុ ។ កនុងន័យយនោះ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជា អនកយរៀបច្ាំតាក់ថ្តងអនុវតត និងរតួតពិនិតយយគ្នលនយយបាយរូបិយវតថុនិងបតូររបាក់ យដាយរបឹកាយយបល់ ជាមួយរាជរដាឋ ភិបាលកនុងរកបេ័ណឌ យគ្នលនយយបាយយសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុននរពោះរាជាណាច្រកកមពុជា ។ កនុងនាមជាោជា្ ធរ រតួតពិនិតយ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាជាអនកផតល់និងដ្កហូតោជា្ ប័ណណ យច្ញ បទបបញ្ញតតិនិងរតួតពិនិតយរគឹោះសាថ នធនាគ្នរនិងហិរញ្ញ វតថុយៅកមពុជា ។ យលើសពីយនោះយទៀត ធនាគ្នរជាតិនន កមពុជាយធវើការវិភាគសាថ នភាពយសដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវតថុជារបចាាំ យច្ញផាយ របាយការណ៍ និងរពឹតតបរតយផស ងៗ រតួតពិនិតយរបព័នធទូទត់ជាតិ តយមលើងតារាងសថិតិជញ្ជីងទូទត់ និងច្ូល រួមកនុងការរគប់រគង បាំណុ ល និងឥណយទយយយរៅរបយទស ។ ៣-មុេងារដ្ងរសង់យច្ញពីយសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ យរៅពីរមុេងារនឹងតួនាទីទាំងយនោះធនាគ្នកណាត ល ឬធនាគ្នជាតិក៏មានមុេងារ នឹងភារៈកិច្ចជា យរច្ើនយទៀតដ្ូច្ថ្ដ្លបានថ្ច្ងកនុងជាំពូកទី២ មារតាទី ៧ នឹង មារតាទី ៨ ននច្ាប់របស់ធនាគ្នយនោះដ្ូច្ ខាងយរកាម៖ មារតាទី ៧ ធនាគ្នរកណាត លមានមុេងារនឹងភារៈកិច្ចដ្ូច្តយៅ ១ កាំណត់យគ្នលយៅបយយបាយរូបិយវតថុយដាយពិយរគ្នោះជាមួយរាជរដាឋ ភិបាល កនុងរកបេ័ណឌ នយយបាយយសដ្ធកិច្ចនឹងហិរញ្ញវតថុននរពោះរាជាណាច្រកកមពុជា។ ២ រតិោះរិោះរក អនុវតតនឹងរតួតពិនិតយនយយបាយរូបិយវតថុនឹងបតូររបាក់ឲ្សយរមច្យៅតាមយគ្នលយៅ ថ្ដ្លបានកាំណត់។
 • 9. ដោយ ធីវ៉ា 9 | P a g e ៣ យធវើការវិភាគសាថ នភាពយសដ្ធកិច្ចនឹងរូបិយវតថុជារបរកតីរួច្យច្ញផាយលទធផល យហើយយលើក សាំយណើ នឹងវិធានការជួនរាជរដាឋ ភិបាល។ ៤ ផតល់ឬដកហូតអាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកម្មចំព ោះរគឹោះស្ថថ នធនាគារនឹងហិរញ្ញវតថុនឹងរគឹោះស្ថថ នឯព ៀត ដដល ក់ ន់ដូចជ្ញ ស្នងការគណ្នី រគឹោះស្ថថ នជំរោះបញ្ជីជ្ញពដីម្រពម្ទំងពចញប បញ្ជជ នឹងរតួតពិនិតយ រគឹោះស្ថថ នទំងពនាោះ ។ ៥ រតួតពិនិតយរបព័នធ ួទត់កនុងរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនឹងដកលំបរបស្ិ ធភាពននការ ួទត់បនតរ- ធនាគារ ។ ៦ ួលភារោះផ្តត ច់ម្ុខជ្ញបនកពផោះផសាយររូបិរវតថុជ្ញតិននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញ ( រផក់ពរៀល ) ។ ៧ ួលខុស្រតូវនឹងបនុវតតកនុងនាម្ននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនូវកិចចការទំងឡារដដលជ្ញល ធ ផលននននការចូលរួម្របស្់រពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញជ្ញម្ួរស្ថថ ប័នបនតរជ្ញតិស្ថធារណ្ៈ កនុងកិចចការធនាគារ ឥណ្ទនរូបិរវតថុ ។ ៨ តំព ីងតារាងជញ្ជីង ួទត់ ។ ៩ ចូលរួម្កនុងការរគប់រគងបំណ្ុ លនឹងឥណ្ព រយជ្ញម្ួររបព ស្ពរៅ ។ ១០ ចូលរួម្កនុងការបពងកីតនឹងការរតួតពិនិតយ ីផសាយររូបិរវតថុនឹង ីផសាយរហិរញ្ញវតថុ ។ ១១ ផតល់ឬដកហូតអាជ្ញា ប័ណ្ណចំព ោះរគឺោះស្ថថ នដដលចូលរួម្កនុងអាជីវកម្ម ីផសាយរបតូររផក់ ស្ង្ហា រ ឹម្ប័ ណ្ណ តបួងថ្ម នឹងពោហៈធាតុមានតំនលរពម្ទំងពចញប បញ្ជជ នឹងរតួតពិនិតយរគឹោះស្ថថ នទំងពនាោះ ។ ១២ កំណ្ត់បរតាបតូររផក់ ។ ពរកាពីម្ុខង្ហរ ួនា ីដ៏ស្ំខាន់ទំងពនោះពហីរ ធនាគារជ្ញតិក៏មានម្ុខង្ហរនឹង ូនា ីស្ំខាន់ៗពផេង ព ៀតជ្ញពរចីន ដដលម្ុខង្ហរតួនា ីនឹងភារៈកិចចទំងពនាោះរតូវផនដចងកនុងមារតា ី ៨ ននចាប់ស្តីបំពីការ
 • 10. ដោយ ធីវ៉ា 10 | P a g e យរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ ថ្ដ្លយបាោះពុមភផាយយៅនថៃទី ២៦ ថ្េ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ មាន យសច្កតីដ្ូច្យរៀបរាប់ខាងយរកាមយនោះ ៖ មារតា ៨ ធនាគារកណាត លអាចពបីកគណ្នីឲៈ  ស្ថថ ប័ណ្ណរដឋឬបងគភាពរដឋផលកណាត ល ដូចជ្ញរតនាគារជ្ញតិជ្ញពដីម្  រគឹោះស្ថថ នធនាគារនឹងហិរញ្ញវតថុដដលមានការបនុញ្ជញ តពីធនាគារកណាត លឲពធវីអាជីវកម្ម  ធនាគារកណាត លបរព ស្នឹងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវតថុស្ថធារណ្ៈបនតរជ្ញតិ ។ ធនាគាំរកណាត លម្ិនអាចពបីកគណ្នីឲស្ហរគាស្ឧស្សាយហកម្មឬ និជជកម្មផនព ពទោះជ្ញរបស្់ រដឋក៏ពោរ ។ ៤-យសច្កតីសននិដាឋ ន
 • 11. ដោយ ធីវ៉ា 11 | P a g e យយងយៅតាមការសិការសាវរជាវ អាំពីឯកសារពាក់ព័នឌនឹងការសិកាកនុងថ្នន ក់យរៀនកនលងមករកុម របស់យយើងេ្ុាំសននិដាឋ នថ្នភារៈកិច្ចនឹងមុេងារតួនាទីរបស់ធនាគ្នរជាតិ ឬធនាគ្នរកណាត លយនោះថ្ដ្របាន ច្ូលរួមយ៉ា ងធាំយធងកនុងកិច្ចយលើកកមពស់យសច្ចកិច្ចជាតិឲ្មានភាពរីកច្ាំយរើនដ្ូច្ជា៖  តំព ីងតារាងជញ្ជីង ួទត់ ។  ចូលរួម្កនុងការបពងកីតនឹងការរតួតពិនិតយ ីផសាយររូបិរវតថុនឹង ីផសាយរហិរញ្ញវតថុ ។  រតួតពិនិតយរបព័នធ ួទត់កនុងរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញនឹងដកលំបរបស្ិ ធភាពននការ ួទត់ បនតរ-ធនាគារ ។  ពលីកកម្ពុស្់រផក់ពរៀលកម្ពុុជ្ញឲមានតមាល ភាពជ្ញម្ួររូបិរប័ណ្ណដន ។  ចូលរួម្កនុងការរគប់រគងបំណ្ុ លនឹងឥណ្ព រយជ្ញម្ួររបព ស្ពរៅ ។  ួលភារោះផ្តត ច់ម្ុខជ្ញបនកពផោះផសាយររូបិរវតថុជ្ញតិននរពោះរាជ្ញណាចរកកម្ពុុជ្ញ ( រផក់ ពរៀល ) ។ ៥-ឯកស្ថរពោង នទឹម្នឹងការស្ិកសាយរស្ថវរជ្ញវពនោះដដរនូវរាល់ខលឹម្ស្ថរទំងបស្់រកុម្ពរីងខាុំផនស្ិកសាយបំពីឯកស្ថរ ពោងម្ួរចំនួនដូចខាងពរកាម្ ៖  ពគហ ំព័រផលូវការរបស្់ធនាគារជ្ញតិ www.nbc.org.kh ពៅនថ្ៃ ី ១០ ដខ ឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០១៧  យសៀវយៅ ច្ាប់សតីអាំពីការយរៀបច្ាំ នឹងការរបរពឹតតិយៅនន ធនាគ្នរជាតិ យបាោះពុមពថ្េ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ តំណ្ភាជ ប់កនុងការទញរកឯកស្ថរតាម្ររោះតំណ្ខាងពរកាម្ពនោះ https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/69371-Law-on-the- Organization-and-Conduct-of-the-National-Bank-of-Cambodia-1996_kh.pdf