4 pucisca prezentacije-hrv

TEACHER TRAINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
COMENIUS MULTILATERAL PARTNERSHIP 2011 – 2013
OBUKA UČITELJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ
COMENIUS MULTILATERALNO PARTNERSTVO 2011 – 2013
- methodological handbook –
- metodički priručnik –
PPT PREZENTACIJE
OŠ PUČIŠĆA
June, 2013.
SADRŽAJ
1. OSNOVNA ŠKOLA PUČIŠĆA
1.1. CRKVICE NA PODRUČJU OPDINE PUČIŠDA …………………………………………………………………. 3
1.2. DJELATNOSTI LJUDI U ZAVIČAJU …………………………………………………………………………… 76
1.3. GRAĐENJE, STANOVANJE I KULTURA ŽIVLJENJA NA BRAČU KROZ POVIJEST …………. 106
1.4. STANDARDNI I ZAVIČAJNI IDIOM - SLIKOVNI RJEČNIK …………………………………………… 148
1.5. MLADI I GRADITELJSKA BAŠTINA …………………………………………………………………………. 182
1.6. UTJECAJ KRUTOG OTPADA NA KVALITETU VODA ………………………………………………… 280
1.7. ZIMNICA ………………………………………………………………………………………………………………. 315
1.8. ŽIVOT U OBITELJI NEKAD I DANAS ……………………………………………………………………….. 334
4 pucisca prezentacije-hrv
CILJ
 Upoznati starokršćanske, starohrvatske i
barokne crkve u okolini i spoznati njihovu
važnost kao povijesnih, kulturnih i
arhitektonskih spomenika;
 razviti zanimanje za kulturno naslijeđe i
potrebu da ga se štiti i čuva.
 razvijati ključne kompetencije:
sposobnost komuniciranje na materinjem jeziku,
sposobnost učenja, matematičke sposobnosti, sposobnost
korištenja digitalne tehnologije te socijalne i civilne
vještine u multikulturalnom okruženju
Projekt ostvarili učenici :
 Katica Radić, 8.r
 Toni Radić, 7.r
 Marko Radić, 7.r
 Luka Radić, 7.r
 Filip Bauk, 7.r
 Lorian Martinić, 7.r
 Toni Martinić, 7.r
 Srđan Eterović, 6.r
 Uz vodstvo: č.s. Danijele Mihić
REALIZACIJA PROJEKTA
redoslijed istraživanja
1. dio – upoznavanje srednjovjekovnih
crkava u pučiškom zaleđu (Straževnik)
 2. dio – crkve na Bračuti
 3. dio – crkve na Batku (najstarijem
predjelu novovjekih Pučišća)
 4. ostale ckrve u Pučišćima
 Način (metodologija) rada:
- Terensko istraživanje: posjet crkvama u pratnji
stručnog vodiča
- Prikupljanje dokumentacije (fotografiranje,
mjerenje, skiciranje, zanimljivosti i legende)
- Proučavanje stručne literature
- Obrada podataka (Microsoft word i power point
prezentacije).
 Projektno istraživanje povezuje
sadržaje nekoliko nastavnih područja:
◦ Povijesti
◦ Vjeronauka
◦ Matematike
◦ Tehničke i likovne kulture
◦ Informatike
1. Srednjevjekovne crkve:
◦Sveti Juraj na Straževniku,
◦Sveti Klement
4 pucisca prezentacije-hrv
• Crkva sv. Jurja smještena je usred
nestalog srednjevjekovnog naselja
Straževnik.
• Godine 1111. Vid Stanislavov
darovao je zemlju zvanu Strmena
Prodol crkvi sv. Jurja za oprost svojih
grijeha.
• Crkva datira s kraja 11. i početkom
12. stoljeća.
• Ima polukružnu apsidu i slijepe
arkade koje su u donjem dijelu
ispunjene.
• Ima bačvasti svod s poprečnim
pojasnicama bez podloge
STIL GRADNJE
• Zvonik je na preslicu (najstariji u
Dalmaciji)
• izgrađen istodobno kad i crkva.
• Zidan je malim četvrtastim kamenom,
kao i zidovi crkve.
• Polukružno je završen i pokriven
malim krovom od kamenih ploča.
• U XIV stoljeću sagrađena su nova vrata u romaničko –gotičkom stilu.
• Okvir vrata ukrašen je reljefom u romaničkom stilu.
• Na nadvratniku su isklesane tri pasice i šest listova s rupicama.
• Iznad vrata je luneta, a u sredini je reljefni križ.
• U apsidi crkve u 15 st.
napravljen je kameni
reljef sv. Jurja.
•Na zabatu je Blažena
Djevica Marija
• te Krist s anđelima.
Skicirali smo i izradili reljefni tlocrt u kamenu visine
jedan centimetar.
4 pucisca prezentacije-hrv
U neposrednoj blizini crkvice su ostatci
srednjovjekovna naselja Straževnik
Stanovnici
Straževnika imali su
još jednu crkvu,
posvećenu papi sv.
Klementu IV. U
okolini su grobovi
svećenika.
Crkva je sagrađena u
X. st., a nalazi se na
južnim obroncima
Klinjih Glava
Crkva Ima četvrtastu apsidu koja je doživljavala razne pregradnje što
joj je izmijenilo oblik svoda i smanjilo unutrašnji prostor.
Sa svake strane ima po tri slijepe arkade.
•Naknadno su u blizini apside otvoreni
četvrtasti prozori
• zvonik na preslicu dodan je u XIV. st.
• Kameni reljef nad oltarom
prikazuje sv. Klementa.
• Nad njimstoji natpis
S. CLEMENS PAPA
• na lijevom pilastru stoji
godina MDXXXV (1535).
SLIKATI TLOCRT CRKVICE
Skica crkve sv. Klementa
2. Crkve na bračuti
Sveti Juraj (srednjovjekovna)
Sveti duje na dubrovi (barokna)
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
•Crkva sv. Jurja sagrađena je u
XIII. stoljeću, vjerojatno na
ostatcima rimske vile rustice.
• Crkva se ističe visinom
koja nije razmjerna
malom tlocrtu što odaje
početak gotičkog stila.
• Presvođena je
bačvastim svodom.
•
• Što krije udubina u zidu?
• Je li tu nekada bio prozor?
• Pronašli smo prozor, otvorili i
pažljivo vratili kamenje na njegovo
mjesto
• U crkvi se nalazi
kameni reljef s likom
svetog Jurja.
• Na reljefu je prikazana
Kalvarija, sv. Jeronim,
sv. Antun Opat.
• U središnjem djelu je
prikazan sv. Juraj kako
ubija zmaja.
• Lijevo od vratiju, postavljena je ploča koja je
služila za obrede na otvorenom.
• Od 1586. godine uz
crkvu se nalazila
pustinjakova kuća
• u narodu se nazivala
Opatij - stan.
• Čuvari crkve bili su
pustinjaci.
• Posljednji stanari bili
su Franjo i Marija
Šesnić iz Gornjega
Humca, o čemu
svjedoče crkvene
matice.
Mjerimo, skiciramo, crtamo
tlocrt i pročelje.
•Na putu ispod sv. Jurja bila
je rimska voda koja je
služila za napajanje
• Crkvica Sv.Duje upravo se
obnavlja.
 Zasad je potpuno urušena .
 Crkva se nalazi na
Dubrovi,
jugozapadno od
Pučišća.
 Sagradila ju je
ugledna obitelj
Vranjican u XVIII. st.
na svom privatnom
posjedu.
Crkvica je skromnih dimenzija: u pročelju 3m,
a bočno 3.80m.
 Na zidovima crkvice još se vide
štukature (oblici od žbuke) iz
baroknoga razdoblja.
 Oltar je ožbukan s prednje strane, a na njemu je nekad bila
kamena mensa.
• I uz Crkvicu sv. Duje bio je pustinjakov stan, veći od
crkve. Bio je naslonjen je na crkvicu, korišten za
stanovanje i spremište.
• Izvana je crkva bila ožbukana i obojana. Obnavlja se
od 2010. god., pod nadzorom konzervatora iz Splita.
4 pucisca prezentacije-hrv
Crkve na predjelu
batak
crkva blažene djevice marije
crkva svetog roka
Crkva Blažene Djevice Marije
• Sagradio ju je Ciprijan Žuvetić 1482.g. (mjere: 5,16 x 4,0 m).
• Vlasnik i graditelj je nakon smrti 1503.g. pokopan u crkvici u
apsidi pred oltarom.
•1533.g. crkvu je posvetio šibenski biskup Ivan Lucić,
o čemu svjedoči natpis na pragu ulaznih vrata.
• U apsidi se nalazi kameni reljef koji prikazuje Bogorodicu
sa svecima. Na zabatu je Krist Kralj među anđelima.
• U podu crkvice su grobovi.
• On je na Veliku Gospu 1566.g.
preuzeo župu i započeo službu u
Crkvi BDM na Batku. To je bila
župna crkva prije izgradnje crkve sv.
Jeronima.
• 1566.g. Pučišćani su se odijelili od
župe Pražnica. Prvi župnik je bio don
Bernardin Prodić.
Zanimljivosti i legende
• TRI KAMENA
• ZAVJETNI DAROVI
• KRAĐA GOSPINE GLAVE
 Uz crkvicu se veže legenda o tri zaglavna
kamena koja određuju njezine proporcije.
 Zavjetni darovi
 Krađa Gospine glave
Crkva sv. Roka
Godine 1607. Antun Mladineo
podigao je Kapelicu sv.Roka.
1636. njegov sin Juraj proširuje ju
i pretvara u crkvu.
• Crkva je više puta obnavljana,
posljednji put 2010.g.
Zanimljivosti o Jurju Mladineu
•Juraj Mladineo je bio nadupravitelj
mletačke galije.
• Isticao se svojom hrabrošću u
mnogim ratovima.
• Za svoje je zasluge dobio
odlikovanje Mletačke Republike.
• Slavu i hrabrost Jurja Mladinea
opjevao je fra Andrija Kačić Miošić u
djelu “Razgovor ugodni naroda
slovinskog”.
Ostale crkve u pučišćima
 Crkva sv. Lucije
 Crkva sv. Stjepana na groblju
 Crkva sv. Nikole na Lanterni
 Kapelica Gospe Lurdske
4 pucisca prezentacije-hrv
Crkvica sv. Lucije
 Crkvu svete Lucije na Solinskom racu podigao je 1563.g. Ivo
Nikola Žuvetić.
 U njoj se nalazi oltarna slika na drvu, s Bogom Ocem,
Bogorodicom i svecima, među kojima je i sv. Lucija.
Crkva sv. Stjepana
Crkva sv. Stjepana ima tri
povijesna sloja i tri stila gradnje.
U prvom je sloju starokršćanska
bazilika iz VI. st.
 S lijeve strane crkve nekad je bila prostorija za
predkrsno pranje.
 Krstionica u obliku križa.
 Iz rimskog doba sačuvana je i apsida, vanjski dio krova te tri
polukružna prozora.
 Unutar apside u 11.st. ugrađena je starohrvatska crkva. Izvana
je središnji dio krova malo izdignut da se dobije oblik bazilike.
• Nova crkva je bila pregrađena i smanjena.
Pretpostavlja se da su crkvom upravljali benediktinci.
1601.g. ili 1603.g. dolaze pustinjaci reda sv. Augustina i
osnivaju samostan. Nastavili su obavljati pobožnost
BDM od Utišenja.
Crkva sv. Nikole
na Lanterni
• Izgradila ju je bratovština sv.
Nikole 1854.g.
• 1882.g. crkva je prodana
pomorskoj upravi u Trstu za
izgradnju svjetionika.
• Ista bratovština je u župnoj crkvi podigla novi oltar
na čast sv. Nikole.
• Nakon izgradnje svjetionika crkva
je pretvorena u ostavu.
• U sjevernom zidu je ostao samo
mali drveni kip sv. Nikole.
• 2006. g. crkva je temeljito
obnovljena, postavljen je brončani
kip sv. Nikole i drveni oltar u obliku
polovice bračkog broda “bracere”.
Kapelica Gospe Lurdske
•Sagrađena je 1906., U njoj je lurdska
špilja sa kipovima BDM i Bernardice.
• Za blagdan Male Gospe hodočaste joj vjernici iz
Pučišća.
 Crkvice koje smo upoznali tijekom svoga
istraživanja i obradili u ovome projektu nisu
građevine velika formata, ali je njihov
značaj za kulturni, povijesni i duhovni
identitet pučiških stanovnika ogroman.
Zaslužuju našu punu pozornost i
pozornost svih posjetitelja Pučišća. Zato je
potrebno povezati ih kulturno turističkim
stazama i izložiti javnosti njihovu ljepotu,
uz povijesni kontekst u kojemu su nastale.
Nastavni projekt
ZANIMANJE LJUDI U ZAVIČAJU
I ODRŽIVI RAZVOJ
Siniša Lučić Lavčević, učitelji i učenici
PŠ Gornji Humac
Projektni zadatak
• Istražiti i dokazati koje bi nove djelatnosti u
Gornjem Humcu donijele najveći materijalni
učinak, a najmanje naštetile prirodnoj i
kulturnoj baštini
(potaknuti ekonomski napredak zavičaja uz
održivi razvoj)
Istraživači: svi učenici kombiniranoga odjela od 1. do 4. razreda
(8 uč.)
Utvrđivanje činjenica (zavičajni
uvjeti)
Zemljopisni
• Podneblje
• Reljef
• Tlo
• Biljni svijet
Tradicija i kultura privređivanja
Poljoprivreda:
– Vinogradarstvo
– Maslinarstvo
– Povrtlarstvo
Stočarstvo:
- Ovčarstvo
- Peradarstvo
Industrijska proizvodnja:
- Kamenarstvo
Razmotriti pri planiranju nove
privredne djelatnosti
Prirodni uvjeti
• klima (morsko-brdska)
• bujna vegetacija
• sačuvana priroda
• blagi reljef (visoravan s
brdašcima)
Društveni uvjeti
• dobar položaj naselja
(središnji položaj u odnosu
na ostala naselja, a udaljen
od većih turističkih
središta)
• dobra prometna povezanost
(blizina zračne luke,
trajektne luke)
Nova djelatnost – luksuzni dom za
starije osobe (strane i domaće)
Aktivnost predlaže i obrazlaže
• služba za zdravstvo i
socijalnu pomoć
– klima, reljef i vegetacija GH
omogućuju ugodan boravak i
stanovanje tijekom cijele
godine
– dobra prometna povezanost ,
blizina zračne i trajektne luke
čine GH dostupnim putnicima
iz cijeloga svijeta
– Organizacija zdravstvene
zaštite na Braču udovoljava
potrebama starijih osoba
Razmatranje koristi za zajednicu
• Zdravstvo: zdravstvena služba
angažirana u domu bit će na usluzi
lokalnom stanovništvu
• Gospodarstvo: nova će djelatnost
posredno i neposredno zaposliti
mnoge ljude
• Kultura, školstvo, šport: očekuju
se nova ulaganja i obogaćivanje
sadržaja, suradnja sa stanovnicima
doma
• Zaštita okoliša: okoliš dobiva
posve novi stvarni i privredni značaj
PRIJEDLOG PRIHVAĆEN – RAD NA
OSTVARENJU PROJEKTA
1. Kako privući nove stanovnike u dom “Sretni dani”?
1. Razuvjeriti ih da je takav dom “čekaonica smrti”.
2. Uvjeriti ih da će voditi novi život, aktivno i opušteno.
3. Olakšati im napuštanje zavičaja i prihvat nove sredine.
4. Upoznati ih s kulturom i tradicijom novoga zavičaja.
5. Osigurati im udobnost novoga Doma.
6. Uvjeriti ih u ljubaznost osoblja u Domu i lokalnoga stanovništva.
7. Predstaviti im prednosti zdravoga i aktivnoga života u novom
krajoliku.
8. Jamčiti stanovnicima Doma prijateljsku okolinu u kojoj će zadovoljiti
sve svoje potrebe.
9. Uvjeriti ih da će svoje stečeno znanje i profesionalno iskustvo
koristiti na dobrobit nove zajednice (Gornjega Humca)
Zadatci za učenike
1. Potražiti u Gornjem Humcu objekt ili više objekata koji bi
nakon preuređenja odgovarali potrebama nove djelatnosti
(Dom “Sretni dani”).
2. Zahtjevi:
1. Vanjski izgled: tradicionalna arhitektura.
2. Unutrašnjost: prostrana, svjetla, udobna, topla, uređena u
tradicionalnom stilu.
3. Okućnica: kultivirana, primjerena dugom boravku i odmaranju na
otvorenom, s autohtonim biljem i raslinjem.
4. Prometni položaj: udaljen od glavnih prometnica, a pristupačan
prometnim sredstvima.
Rješenje 1. zadatka - odabrani objekti
• Nekoliko je objekata ušlo u uži izbor.
• Svaki objekt postat će dio doma “Sretni dani”.
• Svaki objekt imat će potrebne zajedničke sadržaje i nekoliko
soba.
• Objekti s manje stanovnika sličniji su obiteljskom domu.
• Odabrane objekte treba međusobno povezati (stazama i
sadržajima)
• Više objekata treba koristiti kao prednost pri organizaciji
života u Domu
• Unutrašnjost svih objekata treba urediti u tradicionalnom,
ali luksuznom bračkom stilu.
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
Unutrašnje uređenje u tradicionalnom stilu
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
OKUĆNICE
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
2. Zadatak za učenike
• Osmisliti sadržaj života u domu “Sretni dani”
– sastav dnevnih obroka pripremljenih od svježih domaćih
namirnica, tradicionalni jelovnik
– program svakodnevnih domskih aktivnosti, umnih i fizičkih:
• stjecanja novih znanja i iskustava
• prenošenje znanja i iskustva na lokalno stanovništvo
• druženje, komunikacija i suradnja s mjesnim stanovništvom -
aktivno sudjelovanje u dnevnom, političkom i kulturnom životu
mjesta
• upoznavanje prirodne i kulturne baštine izletima u okolicu
• misaone igre
• fizičke vježbe i opuštanje
Rješenje 2. zadatka – dnevni program
PONEDJELJAK, 02. 04.
JUTRO doručak: kruh, med, maslac, čaj od šipka
M/F aktivnosti: meditacija, likovno izražavanje
PRIJEPODNE užina: kakao i žitne pahulj
M/F aktivnosti: šetnja prirodom, upoznavanje baštine
PODNE ručak: leća, piletina, sok od naranče
M/F aktivnosti: lagano trčanje u mjestu
POPODNE užina: kompot od jabuka i krušaka
M/F aktivnosti: predavanje o vinogradarstvu, orezivanju i vezivanju
loze; sastavljanje plana tjednih aktivnosti
VEČER večera: kuhana prokulica, svježi kravlji sir, crna bevanda
M/F aktivnosti: šah, karte i druge društvene igre, gledanje tv
programa
UTORAK, 03. 04.
JUTRO doručak: kruh, maslac, džem od grožđa, čaj od mente
M/F aktivnosti: odlazak u vinograd, promatranje obrezivanja loze
PRIJEPODNE užina u vinogradu: kruh, sir, slani inćuni, crna bevanda ili štrudla i
mlijeko
M/F aktivnosti: vježbanje obrezivanja i skupljanje pruća
PODNE ručak: riblja juha s rižom, kuhana riba i krumpir s maslinovim
uljem, limunada
M/F aktivnosti: vježbe disanja
POPODNE užina: jogurt i sirnica
M/F aktivnosti: vrtlarenje u domskom vrtu, održavanje dvorišta
VEČER večera: kuhana blitva s krumpirima, jaja, čaj od trputca
M/F aktivnosti: praćenje priredbe školske djece, druženje i igre s
djedom
SRIJEDA, 04. 04.
JUTRO doručak: kruh, mliječni namaz, čaj od kupine
M/F aktivnosti: šetnja prirodom, upoznavanje ljekovitoga bilja
PRIJEPODNE Užina: suhe smokve
M/F aktivnosti: posjet udruzi za proizvodnju ljekovitih
pripravaka, upznavanje proizvodnoga programa, sirovina,
proizvoda, namjene
PODNE ručak: njoki i umak od junetine, salata od kupusa, štrudla od
višanja, crna bevanda
M/F aktivnosti: vježbe vrata i ramena
POPODNE užina: palačinke s orasima i bijela kava
M/F aktivnosti: uređivanje i održavanje domskih prostorija;
predavanje o izradi kamenih suvenira, upoznavanje alata i
postupka
VEČER večera: kuhana rašćika s krumpirima, ovčji sir, kruh, bevanda
M/F aktivnosti: uvježbavanje igrokaza u domskoj dramskoj
skupini
3. Zadatak za učenike
• Potražiti stvaralačko rješenje najvažnijega
psihičkoga problema domskih stanovnika:
strah od doma kao kraja životnoga puta, bez
planiranja budućnosti
Rješenje 3. zadatka
• Kako ljudi dom ne bi vidjeli kao svoje
posljednje životno odredište, zamislili smo
surađivati s nekoliko sličnih domova u
različitim krajevima domovine. Stanari našega
doma nakon godine dana (kada iscrpe sve
predviđene obrazovne i društvene sadržaje)
mogli bi se preseliti u drugi dom. Na taj način
bi im se omogućilo da razmišljaju i o
budućnosti jer bi ih čekala nova životna
iskustva.
Stanovanje i kultura življenja u
prošlosti
GRAĐENJE, STANOVANJE I KULTURA ŽIVLJENJA NA
BRAČU KROZ POVIJEST - povijest
Mnogobrojneobitelji pod istim krovom
Kućasiromašnog
seljaka
Gospojska kuća
Visoke kuće
Prizemnice
Dvorište je ljeti bilo mjestodnevnog boravka
Konoba
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
Alat
Ognjište
Kužina
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
Antina nona: “ Puod je bi od dasok
kojie su uvik škripale.”
Spavaće sobe
bavul
škrinja
Sobni namještaj
Soba iz Etnografskog muzeja u Splitu
Jutarnje umivanje
Zahodi su se nalazili van kuće, u vrtu.
Gospodska školjka
kadica
4 pucisca prezentacije-hrv
Barba Juro(rođ. 1915.g.): “Imosangustirnu udvoru, aoni
koji je nisu imali hodili su nadunoj povodu.”
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
 Teta Mare (rođ.1928.g.): ” I žene su rodile u poju. One
koje su imale molu dicu doma, išle bidu hi doma
nahronit i onda bi se vrotile u poje i nastavile svoj
posol. A i sva dica su nan pomogala:”
.
4 pucisca prezentacije-hrv
Neki su radili u kamenolomu
Teta Luce: “Nismo imali igračke, nego smo
mi ženske od vune pravile bebe.”
 Narodne nošnje oblačile su se u svečanim
prigodama
4 pucisca prezentacije-hrv
.
4 pucisca prezentacije-hrv
U priobalju nakit je bio pretežno od
zlata.
 Barba Jure: “Jili smo no če bilo u vrtlu.”
krušna peć
kaštradina
Za večeru su često imali
zelje i jaje utvrdo.
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
Jematva -
slikovni rječnik
OŠ PUČIŠĆA, 2012
Maja Ćapin, prof. hrvatskog jezika i književnosti
Sadržaj rada
 Slikovni rječnik obuhvaća nazive alata i
posuđa kojim se služimo pri branju i obradi
grožđa
 Riječi su pučiški idiomi
 Riječi su uporabljene u tipičnim jezičnim
situacijama
Krtuol- pletena košara od šiblja u koju se
stavlja ubrano grožđe
 Moran reć komuguol da
mi uplete nikoliko
krtolih.
Kofa – velika pletena košara u kojoj se
grožđe nosi u “kocu”
 Jedva se mičen s
punuon kofon gruozja
na glovi.
 Umetni mi sparu ispol
kofe gruozjo na glovi.
Spara – jastučić punjen vunom koji se
stavlja na glavu kad se nosi kofa
 Uzmi sparu jer inakje ni
lako donit vodu s dunaja
na glovi.
 Matere su naše na glovu
mećale sparu i no nje
maštil pun vodie.
Koca – velika drvena posuda u kojoj se
gnječi grožđe
 Nimamo koce u konobi.
 Vajalo bi imat puno
kocih za toliko masta.
Bat – drveni štap zadebljan na jednom
kraju kojim su gnječi grožđe
 Joke muške ruke
batuon su miečile
grozje.
Šešula – drvena posudica, lopatica za
punjenje mošta u “mih”
 Šešulon smo mast u
mihe punili.
Mih – jarčeva koža koja je služila za
prenošenje mošta
 Stav močit mihe, vajo
gonit mast.
 Stiegni dobro ušća da
ne cidi mast iz mihuov.
Badonj – “bazen” u kojem fermentira
mošt
 Svieti Kuzma i Damjon
metni gruozje u badonj.
Turan – presa za mošt
 U turnu smo mast
oturnali da se vino iz
njega iscidi.
 Puoj pitaj je moremo
duoć u njih turnat.
Dižvica – drvena posuda za punjenje
maštilca i kušanje vina
 Poj po dižvicu da vino
prilijemo.
Piriot – drveni lijevak koji se stavlja na
gornji otvor bačve za ulijevanje vina
 Ulivat ćeš mi u piriot da
ne prolijemo.
 Puna konoba piriotih,
većih i manjih.
Karatil – drvena posuda za čuvanje vina
 Nalili smo vino u
karatile.
 Ča ne more u bačvu, u
karatile smo stavijali.
Maštilac – drvena posuda iz koje se
vino prelijeva u karatile
 Koliko maštilcih jami ovi
karatil?
Tolitar – karatil od sto litara
 Di si stavi sud od
tolitra?
jematva proces i razdoblje od
branja grožđa do
spremanja vina
drof ostatak mošta nakon
otjecanja vina
kotol posuda za spravljanje
rakije od “drofa”
provin naprava za mjerenje
alkohola u rakiji ili sladora
u vinu
suka vunena podvezica za
“mih”
Literarni radovi
 Literarne radove stvarali su učenici šestog
razreda
 Radovi su pisani pučiškim govorom
 Tema: Jematva
Od gruozja do vina
Rad su osmislili i izradili
učenici 6. razreda OŠ
Pučišća
Rječnik: Anamarija Arbunić,
Karla Arbunić, Valerio
Michieli Tomić, Lana Jašić
Fotografije: Valerio Michieli
Tomić
Literarni radovi:
Mentor: Maja Ćapin
Staro u novom ruhu
OŠ PUČIŠĆA, 2012
 Narodna nošnja je specifično kulturno dobro
proizašlo iz minulih vremena, a na određeni
način živi i u sadašnjosti.
 Narodna nošnja čuva tragove različitih
povijesnih epoha, njihovih prevladavajućih
odjevnih stilova i estetskih vrednota.
 Nošnja je uvijek proizlazila iz načina življenja i
bila prilagođena potrebama ljudi.
 hrvatska i
slovenska
tradicionalna
narodna
nošnja
 Tradicionalna je
nošnja postepeno
iščezavala iz
svakidašnjice, da bi
u današnje vrijeme
ostala tek kostim za
folklorne nastupe ili
neke druge
svečanosti.
 Turska tradicionalna nošnja
Cilj rada
 Upoznati elemente tradicionalnih narodnih
nošnji Turske, Slovenije i Hrvatske.
 Tradicionalne odjevne predmete oživjeti i
pretvoriti u nosive, suvremene odjevne
predmete.
I. zadatak – upoznati različite nošnje
 Aktivnosti:
 prikupljanje fotografija i
njihova analiza
 uočavanje pojedinih
oblika odjevnih
predmeta, materijala,
boja i načina
ukrašavanja
II. zadatak – uočiti sličnosti
 Aktivnosti:
 Uspoređivanje
fotografija kako bi se
uočile sličnosti među
nošnjama
III. zadatak – osmisliti vlastite kreacije
oslanjajući se na tradiciju
Aktivnosti:
 skiciranje nosivih
odjevnih predmeta
prilagođenih
suvremenom življenju,
kombinirajući
elemente
tradicionalnih nošnji
Turske, Hrvatske i
Slovenije
 tradicionalne dimije različitih
šara ukrašene pasicom s
hrvatske nošnje
 dimije ukrašene
hrvatskim pleterom.
 torbe ukrašene
motivima s različitih
narodnih nošnji
• večernje haljine ukrašene anđeoskim okom
i obrubljene paškom čipkom
 marama ukrašena
koraljem
 dnevne haljine tradicionalnog
kroja
 Radove su osmislili i izradili učenici 6.
razreda OŠ Pučišća
 Mentor: Maja Ćapin, prof. hrvatskog jezika i
književnosti
MLADI I GRADITELJSKA
BAŠTINA
GOMILE
PJOVERI
SKLONIŠTA
KUĆICE
BUNJE
PROJEKT s područja
Tehničke kulture
Sudjeluju
Učenici OŠ Pučišća, 5.-8. r.
Pod vodstvom
Antona Matkovića,učitelja TK
CILJ istraživanja
o Upoznati zavičajnu suhozidnu graditeljsku baštinu
o Spoznati važnost baštinske suhozidne gradnje
o Razviti osjetljivost za kulturno nasljeđe, njegovu
zaštitu i ekonomsku opravdanost obnove
o Razvijati ključne kompetencije:
sposobnost komuniciranja na materinjem jeziku, sposobnost
učenja, matematičke i tehničke sposobnosti, sposobnost
korištenja digitalne tehnologije te socijalne i civilne vještine u
multikulturalnom okruženju
Zadatci
Istražiti okolinu, proučavati suhozidne objekte u krajoliku
Prikupiti podatke i napraviti fotodokumentaciju o cjelovitim
lokacijama suhozidne baštine
Označiti izabrane lokacije na mapi i imenovati ih lokalnim
toponimima
Provesti intervjue s lokalnim stanovnicima i vlasnicima lokacija
(povijest, svrha gradnje, uporaba)
Proučiti i opisati stil i način suhozidne gradnje pojedinih dijelova
lokaliteta
Izraditi skice i tehničke crteže pojedinih objekata na lokaciji
Opisati i objasniti međusobni odnos veličina svake pojedinosti na
skici
Vježbati suhozidnu gradnju ogradne gomile i kogulane staze
Projektno istraživanje povezuje sadržaje
nekoliko nastavnih područja:
Povijesti
Geografije
Tehničke kulture
Likovne kulture
Matematike
Informatike
MJERLJIVI REZULTATI RADA
- dnevnik rada na projektu
- fotodokumentacija o radu
- PP prezentacija
- skice nekoliko suhozidnih objekata
- maketa nekoliko tipova gomila
- nekoliko metara u prirodnoj veličini
izgrađene duple gomile
REALIZACIJA PROJEKTA
redoslijed istraživanja
• 1. dio – SKLONIŠTA
• 2. dio – PJOVERI
• 3. dio – KUĆICE
• 4. dio – BUNJICE
• 5. dio – PRAKTIČNI RAD
Metodologija rada
- Istraživanje krajolika, proučavanje suhozidnih
objekata u neposrednoj stvarnosti
- Klasificiranje objekata
- Prikupljanje dokumentacije (fotografiranje,
mjerenje, skiciranje, razgovor s domicilnim
stanovništvom)
- Proučavanje stručne literature
- Obrada podataka Microsoft word i PP
prezentacije)
• Na kartama su označena
područja istraživanja.
• Sva terenska istraživanja
ostvarena su na Braču, na
području Pučišća.
• Obrađeni suhozidni objekti
označeni su na mapama.
4 pucisca prezentacije-hrv
BRAČUTA 1
BRAČUTA 1 i 2
PUT DUBRAVE
PRHAVAC
GRIPE
POLOŽAJ I SMJEŠTAJ BUNJICA
POLOŽAJ SKLONIŠTA NA GRIPAMA
POLOŽAJ SKLONIŠTA NA ČADU
GRIPE
POLOŽAJ KUĆICA
POLOŽAJ PJOVERA
O SUHOZIDNOJ
GRADITELJSKOJ BAŠTINI
• Među gromačama, gomilama,
zidovima... u krajoliku su
smještene, ponekad gotovo
neprimjetne, suhozidne građevine.
• Nevelike, diskretne, gotovo srasle
s okolinom, te su građevine vrlo
značajne za bračkoga čovjeka.
Tradicionalni suhozidni objekti
služili su ruralnom stanovništvu
- kao SKLONIŠTA od iznenadna nevremena
- kao SPREMIŠTA plodova prije otpreme
kućama
- kao ODMORIŠTA za ljetnih žega
- kao PRENOĆIŠTA za vrijeme velikih poljskih
poslova koji počinju u osvit zore,
a traju do kasno u noć
• Iako su suhozidni objekti podizani i u
dalekoj prošlosti, većina onih koji su
obrađeni u ovom istraživanju novijeg su
datuma.
• Starost im je, prema iskazima vlasnika,
od 50 do 400 godina.
• Zadivljuju kvalitetom gradnje, oblicima,
smještajem i položajem u prirodi.
PJOVERI
BUNJICE
KUĆICE
SKLONIŠTA
SUHOZIDI
1. dio istraživanja
SKLONIŠTA
4 pucisca prezentacije-hrv
POLOŽAJ SKLONIŠTA NA ČADU
NAČIN I STIL GRADNJE
• Skloništa su maleni objekti zidani u suhu
kemenu – suhozidom, bez ikakva veziva
• Okrugla su ili četvrtasta oblika
• Građena su kamenom pronađenim u okolišu
• Prekrivena su kamenim pločama.
• Kiša, grad, hladan sjeverni ili istočni
vjetar predstavljali su neugodnost
bračkom težaku i čobanu koji se
zatekao na otvorenom.
• Sklonište ugrađeno u ogradi ili u gomili
moglo mu je pružiti zaštitu.
4 pucisca prezentacije-hrv
Sklonište je građeno od
kamena skupljenog u
okolini.
Povrh otvora je velika
kamena ploča
oslonjena na pažljivo
složenu polukružnu
konstrukciju.
90
156
• Mjere dokazuju da sklonište može
najmanje jednoj osobi pružiti zaklon
od nevremena.
• Položaj u odnosu na strane svijeta
dokazuje da je svrha gradnje zaštita
od hladnog sjevernog vjetra ili kiše.
SAŽETAK
• Skloništa su suhozidne kamene građevine
polukružna ili četvrtasta oblika
• Krovna im je konstrukcija od kamenih ploča
• Krovne se ploče naslanjaju na drvene oblice-
grede
• Većina istraženih skloništa je zapuštena
• Bilo bi lijepo obnoviti i izložiti javnosti taj dio
bračke graditeljske kulturne baštine
2. dio
PJOVERI
4 pucisca prezentacije-hrv
• Pjover je prirodno sljevalište ili hrpa
kamenja složena na poseban način
tako da se voda može slijevati i
prikupljati u “gustirni” ili lokvi.
• Nezamjetni su u krajoliku.
• Najčešće su sastavni dio gomile ili
ograde, tek ponegdje samostalni
objekti na ravnoj površini u masliniku ili
polju.
• Izbliza se vidi da naslagana hrpa
kamenih ploča ima osobitu svrhu.
• Kamene ploče poput krovne
konstrukcije oblikuju ravnu ili češće
zaobljenu plohu.
• U dnu plohe je otvor, obično prekriven
kamenom, koji skriva spremnik za
vodu
4 pucisca prezentacije-hrv
Čemu služe pjoveri?
• Na poseban način postavljene
kamene ploče ili prirodni kanali i
žljebovi omogućuju da voda curi,
slijeva se u prirodni spremnik.
• Da bi se prikupilo što više vode,
ponegdje je dograđen zid, ukopana
rupa, proširena kamena površina ...
• Iskorištavanjem prirodnog pada okolnih
stijena uspijeva se prikupiti velika količina
vode na jednom mjestu.
• Tzv. “živi kamen” svojim je oblikom i
nepropusnošću omogućio dulje
zadržavanje vode.
• Malom preinakom, povećanjem visine
prednje strane zida, osiguran je i povećani
prostor za skladištenje vode.
4 pucisca prezentacije-hrv
• Umijeće prikupljanja vode povećavalo
je mogućnost preživljavanja i
poboljšavalo uvjete života.
• Prikupljena voda služila je za
natapanje površina s posađenim
kulturama metodom slobodnog pada.
4 pucisca prezentacije-hrv
• Cijela padina prikladna je za
preoblikovanje, doradu i
iskorištavanje kao prikupljalište velike
količine vode.
• Ta je voda nužna za uspješan uzgoj
poljoprivrednih kultura koje inače ne
bi uspjele u vrućem dalmatinskom
podneblju.
4 pucisca prezentacije-hrv
• Ponekad se priroda pobrine sama i u
prirodne, neporozne, oveće udubine
smjesti vodu nužnu za preživljavanje
domaćih i divljih životinja koje obitavaju u
neposrednoj blizini.
• Ilustracija te pojave dvije su udubine na
brdu Bračuti u kojima se skuplja kišnica pa
su tako nastale dvije lokve poznate pod
nazivom BLIZNICE
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
• Prvu ”bliznicu” jednim dijelom
razdvaja kameni sprud, a druga je
sa sjeverozapadne strane
dorađena ljudskom rukom u svrhu
povećanja prostora i prikupljanja
veće količine vode.
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
• Spremnik vode, smješten ispod
prirodnoga pjovera, skladno uklopljen u
okolinu, građen od kamena, ožbukanih
unutrašnjih stijenki, ojačan betonskim
vijencem, omogućuje navodnjavanje
vinograda u podnožju.
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
ZAKLJUČAK
• Na dalmatinskim otocima, gdje su ljeta duga i
sušna, svaka je kap vode dragocjena.
• Marljivi težaci i čobani maštovito koriste svaku
prigodu za skupljanje i čuvanje vode.
• Pjoveri značajno pomažu u prikupljanju vode.
• Prije su pjoveri bili samo prirodne udubine, a
danas, površine dorađene ljudskom
intervencijom, povećavaju spremišta
dragocjene tekućine.
3. dio
BUNJICE
• Povijest svjedoči da je čovjek, od
postanka do danas, nastojao pronaći
sklonište od kiše, vjetra, groma,
snijega…. ispod stabla, kamena, u
rupi, pećini ... ovisi o okolnostima u
kojima je živio.
Prapovijest na otoku Braču.
Povijesni artefakti dokazuju da je još
p.n.e. na širem području jadranske
obale i na srednjedalmatinskom otočju,
i na otoku Braču, čovjek živio u
posebnim nastambama.
• To su bile male kućice, kružne
osnove, koje su i danas vidljive u
krajoliku cijeloga otoka. Još uvijek ih
je dosta sačuvano i na području
Općine Pučišća.
• Ponosno stražare po cijelom otoku,
usamljene na čistinama, ugrađene u
gomile ili pored gomila, maslina,
kamenih gromada, pokraj puta, ulaza
u ogradu….
• Prava su mala remek djela primitivne,
jednostavne i skladne arhitekture iz
prošlosti!
• Skriti se vjetru, kiši, suncu ....
• Odmoriti od posla uz marendu, kapju
vina…
• Ušuškati se u prostoru koji je pružao
sigurnost ...
• Sve to ... i još više ... tisućljećima
omogućuje
B U N J I C A !
• I danas zadivljuju oblikom, načinom
gradnje, nepropuštanjem vode, čak i
veličinom koja omogućuje privremeno
stanovanje, pripremanje jela,
odmor…
Poznata je pod različitim nazivima
- kućarica ili trim (Bukovica)
- bunja ili ćemer (okolica Šibenika)
- kućica, kućerak, bunja ili pećina (Brač)
- poljarica i pudarica (Dalmatinska Zagora)
- kažun ili kašun te komarda (Istra)
- jama ili trim (Hvar)
- komarda (Krk)
- kućarica (Konavli)
- toreta ili vrtujak – neobična izvedba bunje
(Korčula)
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
Mnogobrojnim mjerenjima
utvrdili smo osnovne mjere:
-visina 208 cm
-vanjski promjer 310 cm
-unutrašnji promjer 240 cm
-širina vrata 60-80 cm
-visina vrata 80 cm
-debljina zida 35-40 cm
• Bunjica zadivljuje osobito zbog načina
na koji su složene krovne ploče. Krov
je potpuno nepropustan, a
samonosiv, bez nosača i ikakva
veziva. Sastavljen je samo od
kamenih ploča, složenih tako da
jedna prekriva drugu nosivu – i tako
do samoga vrha.
• Jednom većom pločom završava se
redanje.
5
4
3
2
1
1- OSNOVA ILI TEMELJ BUNJICE
2- KAMEN RAZLIČITIH OBLIKA I DIMENZIJA
3- KAMENE PLOČE KAO OSNOVA ZA GRADNJU KROVA
4- PLOČA SA 3/5 VELIČINE LEŽI NA PRETHODNOJ A 2/5 PLOČE SLUŽI
KAO NOSAČ SLIJEDEĆE PLOČE
5- POKLOPNA PLOČA KOJA ZATVARA POSLIJEDNJI OTVOR POSUTA
JE SITNIM KAMENJEM
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4. dio
KUĆICE
• Četvrtasta su tlocrta, građene
suhozidom, veći i složeniji poljski
objekti.
• Kombinacijom velićih, klesanih
kamenih pravokutnika te sitnijih
komada kamena različita oblika
grade se zidovi kućice.
• Drvene oblice i gredice pokrivene
kamenim pločama čine krovnu
konstrukciju.
• Poljske kućice tradicionalno građene
služe težacima i pastirima kao
skloništa, spremišta, odmorišta i
prenoćišta.
• Pružaju im sigurnost u polju u svim
vremenskim prilikama i neprilikama.
PRVI PRIMJERAK
S lijeve strane ceste, 500-600 metara
od raskrsnice na putu iz Pučišća
prema Pražnicama, pogled putnika
privlači jedna lijepa stara kućica.
NUŽNO JOJ JE VRATITI “STARI SJAJ”.
VELIKO ZAGLAVNO KAMENJE NA UGLOVIMA I OKO
OTVORA
4 pucisca prezentacije-hrv
Potreba čuvanja graditeljske baštine
i tradicijskih objekata
• Mnogo je napuštenih, urušenih,
zapuštenih tradicijskih objekata na Braču.
• Svaki od njih je povijesni zapis o životu,
čovjekovoj borbi za opstanak, načinu
života …
• Neki su objekti obnovljeni, uređeni,
vraćene svrsi, svakodnevnom životu...
• Jedna je i ova koju smo posjetili na
Bračuti, pokraj stare crkvice sv.Jurja.
4 pucisca prezentacije-hrv
Nova kućica
4 pucisca prezentacije-hrv
• U ovom su radu prikazalne
samo dvije iako je obrađeno 6
kućica .
• Mjerenjima su utvrđene
određene zanimljivosti .
• Omjeri veličina prikazani su u
sljedećoj tablici.
MJERE U cm
P1.
kućicaUT
PRAZNICA
P 2.
BRDARINA
P3.
PRHAVAC 2
P4.
KOD
SV.JURJA
-starija-
P5.
KOD
SV.JURJA
-novija-
P.6
PRHAVAC
1
Dužina kuće 500 495 498 492 467 289
Širina kuće 310 319 310 298 303 250
Visina sa
krovom
237 231 245 240 322 274
Širina vrata 80 78 80 85 78 66
Visina vrata 118 115 140 150 190 113
Debljina zida 55 55 55 50 30 44
Zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem
se manji dio prema većem odnosi kao
veći dio prema ukupnom. U praksi, ako
želimo podijeliti nešto na taj način,
podijelimo ga na 13 jednakih dijelova i
onda to podijelimo u omjeru 8:5, ili ga
pak podijelimo na 21 jednaki dio pa to
onda u omjeru 13:8, itd.
ZAKONITOST “ ZLATNOG REZA”
• Zakonitost zlatnog reza poznata je od
antike, a procvat je doživjela u renesansi,
kada su umjetnici i matematičari (fizičari i
astrolozi) tražili savršenstvo u
kompozicijama poznatih struktura. Nakon
mnogo stoljeća poznavanja i proučavanja
smatra se da je zlatni rez najsavršeniji
omjer veličina u prirodi, potpuno primjeren
ljudskom oku, harmonija između izrazite
preciznosti i kaotične nesavršenosti.
ZAKLJUČAK
Stari su brački graditelji svojom
vještinom dokazali poznavanje drevnih
zakona
graditeljstva.
Manja odstupanja u mjerama su
razumljiva. Uzrok im je naše neiskustvo
u mjerenju i traženju srednjih
vrijednosti izmjerenih veličina!
Izmjerene veličine svjedoče o poštivanju
“zlatnog reza” u gradnji kućica
Dužina kuće 500 495 498 289 497 467
Širina kuće 310 319 310 250 298 303
Omjeri 5:3 5:3 5:3 3:2,5 5:3 5:3
Omjer mjera slijedeće kućice bi bio
8:5 ili
13:8 itd.
Kućice se potpuno uklapaju u okolinu
bojom,
oblikom, veličinom i ... ljepotom.
5. Dio
PRAKTIČNO
ISKUSTVO
GRADNJA SUHOZIDA
Suhozid je građevina od prirodna kamena
podignuta bez korištenja vezivnog
materijala.
Vještina gradnje suhozida tradicijsko je
naslijeđe mediteranskog prostora još iz
prapovijesnih vremena.
Stoljećima su marljive težačke ruke vadile
iz zemlje i polagale kamen na
kamen stvarajući impresivne građevine
povezane samo ljudskom snalažljivošću.
Za gradnju suhozidnih međa ili ograda
koristio se kamen s okolnog prostora.
Skupljalo se kamenje različita oblika i
veličine i slagalo u zidiće. Sitni kamenčići,
zemlja ili pijesak korišteni su za popunu
praznina u zidu.
Tako se istodobno čistio budući obradivi
dio zemlje i gradio zid međaš, ograda do
puta i slično.
Pouku smo potražili od jednoga velikog
meštra u gradnji suhozida koji se u svojim
poodmaklim godinama još uvijek time
bavi.
Barba Joze Martinić Meštrante nesebično
je nastojao svoju vještinu nama prenijeti.
Bio je uspješan pa smo uz njega
sudjelovali u stvaranju 30-tak metara
novoga suhozida (duple gomile).
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
• Iza našeg četverosatnog
rada ostao je prelijep zid -
suhozid.
• I mi smo ostavili maleni
trag o sebi nekim
budućim naraštajima.
• Želimo se uključiti u
učuvanje tradicijske
gradnje, oteti je zaboravu,
učiniti da živi vječno i
uljepšava naš krajolik!
Bračani će i dalje koristiti svoje kućice,
okrugle ili četvrtaste, veće ili manje,
očuvane ili urušene.
I dalje će čuvati svoje ograde, polja i
maslinike.
Možda ne kao njegovi preci.
Ali moderna tehnologija, strojevi i ostale
tekovine civilizacije ne smiju gurnuti u
zaborav ono što se stotinama godina
stvaralo.
Mi dajemo mali prilog nastojanju
da kulturnu baštinu otmemo
zaboravu: pričom, slikom, radom....
To je naše i tako mora ostati!
Na projektu su vrijedno su radili i mjerljive
rezultate ostvarili:
Šime Vrandečić, 8.r
Lorian Martinić, 7.r
Tomislav Martinić, 7.r
Srđan Eterović, 6.r
Stipe Kaštelan, 6. r
Luka Radić, 7.r
Mentor Anton Matković, prof. TK
Kultura življenja i
stanovanja
nekad i danas
UTJECAJ KRUTOGA OTPADA I SMEĆA NA
KVALITETU VODA (I MORA) -
kemija/biologija/priroda
Što je otpad?
Što je otpad?
Otpad je skup tvari kemijskog,
biološkog ili nuklearnog porijekla
koje posjednik odbacuje, namjerava
ili mora odbaciti.
Otpad može svrstati u nekoliko
kategorija, a to su:
- opasni- tvari i predmeti koji
predstavljaju opasnost po zdravlje
ljudi i okoliš
- radioaktivni
- neopasni- ne predstavlja opasnost za
zdravlje ljudi i okoliš
- inertni- otpad koji se kemijski ne
mijenja i ne utječe na okoliš samo ga
nagrđuje
Odnos prema otpadu
nekad i danas
ŽIVOT NEKAD ŽIVOT DANAS
Život nekad
 miran život
 manja naselja i gradovi
 nema užurbanosti i stresa
 manje zagađenja zraka, tla i
vode
 manje otpada
KOMPOSTIRANJE
STAJSKI GNOJ
ZDRAVA HRANA –
MLIJEKO,
JAJA,MESO
Otpada je bilo manje
Gotovo sav otpad je bio organskog
podrijetla i bio je iskoristiv
Što se nije moglo iskoristiti za
kompostiranje ili izradu stajskog
gnoja bacalo se u kantu za otpatke
PAPIR
ORGANSKI OTPAD
OSTALO
Život danas
 vrijeme ubrzanog i stresnog
života
 vrijeme brzog razvoja
 stvoreno je potrošačko društvo
 vrijeme kada život postaje samo
sredstvo za ostvarivanje ciljeva
 vrijeme stvaranja velike količine
otpada
4 pucisca prezentacije-hrv
ODLAGALIŠTE OTPADA
‘’KOŠER’’NA BRAČU
KAREPOVAC
Količina otpada se naglo povećala,
ali je naš odnos prema otpadu
ostao isti!
Sve stavljamo u ‘’isti koš’’!
Sve je SMEĆE!
Utjecaj otpada na
kvalitetu mora i voda
PLAŽE, LOKVE, BARE
Zemlja - Plavi planet - 2/3 njezine
površine prekriveno vodom –
oceani, mora i kopnene vode
More je izvor života. U njemu je
prije 1.5 milijardi godina nastao
život
Voda je spoj bez kojeg nije moguć život
(čini oko 60% ljudskog organizma)
Voda za piće bi trebala biti bez boje,
okusa i mirisa te sa minimumom
otopljenih tvari od 0.1% i ne bi smjelo
biti bakterija i drugih uzročnika bolesti.
 Voda je jedna od najjačih otapala na
svijetu - "univerzalno otapalo"
Onečišćenje voda i mora je
promjena kakvoće voda i mora
koja nastaje ispuštanjem štetnih
tvari u količini kojom se mijenjaju
korisna svojstva voda, pogoršava
stanje vodenih ekosustava i
ograničuje namjenska uporaba
voda.
Zagađenje voda i mora je
onečišćenje većeg intenziteta
PRAKTIČNI DIO
Zadatak – utvrditi ima li odlaganje otpada
u prirodu štetni utjecaj na ekosustav
Pretpostavka – DA
EKIPA MLADIH ISTRAŽIVAČA I ZNANSTVENIKA
Prikupljanje uzoraka za analizu
Uzorci se
prikupljaju u
sterilne staklene
boce od 1/2l
4 pucisca prezentacije-hrv
Posjet Nastavnom Zavodu za Javno
Zdravstvo
Prikupljene uzorke treba analizirati
Koristili smo različite metode:
- mikrobiološke metode
(postojanje bakterija koje uzrokuju probleme
u organizmu ljudi)
- kemijska analiza
(postojanje štetnih kemijskih tvari)
Mikrobiološka
analiza vode
METODA
MEMBRANSKE
FILTRACIJE
1.
2.
3.
4.
KOLIMETRIJA
utvrđuje se postojanje bakterija
koje uzrokuju crijevne bolesti , a
inače se nalaze u fekalijama
životinja
Izvodi se u tri faze :
- prethodni test
- potvrdni test
- završni test
UTVRĐIVANJE
KOLIČINE UKUPNIH
KOLIFORMA
(uzročnika crijevnih
bolesti)
PRIBOR –
mikropipeta, plamenik
HRANJIVE PODLOGE
(tekuće i krute podloge)
NASIJAVANJE BAKTERIJA NA KRUTE PODLOGE (određivanje
pojedinih vrsta bakterija)
Rezultati analize
Voda koju smo analizirali nije za
piće, ali s njom se mogu zalijevati
poljoprivredne kulture.
More koje smo analizirali je izuzetne
kakvoće što znači da je čisto i da je
pogodno za kupanje.
HOĆEMO LI OVAKO ŽIVJETI,
ILI OVAKO ?
Mi trebamo odlučiti!
Mi trebamo razvijati ekološku
svijest!
Nije sav otpad smeće!
Trebamo razdvajati otpad!
Trebamo reciklirati!
Trebamo organizirati ekološke
akcije čišćenja plaža,
podmorja, šuma, livada …
AUTORI
Učenici VII. razreda
Jure Martinić
Lana MArtinić
Nikol Martinić Cezar
Učenici VIII. razreda
Josipa Vrandečić
Josip Vrsaloivić
Mentorica – Simona Širković Martinić,
učiteljica kemije i biologije
• Mi smo učenici 1. i 3. razreda PŠ Pražnica pri OŠ
Pučišća. Uključeni smo u školski projekt ŽIVJETI NA
BRAČU U SKLADU S PRIRODOM I KULTURNOM
BAŠTINOM. Za naš nastavni projekt odabrali smo
zimnicu.
ZIMNICA
PŠ PRAŽNICA
2012
BRANJE VOĆA
• Za prvu berbu odabrali smo oskoruše. Brali smo ih
penjući se na ljestve (jer su stabla visoka 5 metara) i
kupeći otpalo voće sa tla u košare.
• Sakupljene oskoruše donijeli smo u školu i odvajali ih
nekoliko dana u kutijama (zrele od nezrelih).
BRANJE SMOKAVA
• Smokve smo otišli brati u školski vrt u Gornjem
Humcu. Smokvine grane prilagođene su djeci pa smo
svo voće pokupili s tla.
BRANJE ŠLJIVA
• Na redu je bila i treća berba, berba šljiva. Pozvani
smo u obližnji voćnjak u kojem nas je čekala mala
šljivica.
U VINOGRADU
• Obišli smo nekoliko vinograda.
• Ali samo smo u jedan ušli i obrali ga. Konačna berba
iznosila je 14 kg!
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
• Branje voća je završeno. Sada slijedi spremanje,
pripremanje i čuvanje zimnice.
4 pucisca prezentacije-hrv
4 pucisca prezentacije-hrv
KUHANJE
• Spremni smo za kuhanje. Od svake vrste voća
napravili smo marmeladu a od grožđa dobili još i sok.
4 pucisca prezentacije-hrv
• Naše proizvode željeli smo i upakirati. Djeca su šila
ukrase za ambalažu.
• Ukrasili smo bočice i dobili konačne rezultate. Naše
voće opet je u košarama!
PREZENTACIJA
U OŠ PUČIŠĆA
4 pucisca prezentacije-hrv
ŽIVOT U OBITELJI NEKAD I SAD
Željka Martinić, učiteljica i učenici
2. r. OŠ Pučišća
STAMBENI OBJEKTI
NEKAD DANAS
PROSTORIJE U DOMU
NEKAD DANAS
SPAVANJE
NEKAD DANAS
KUHANJE
NEKAD DANAS
ODRŽAVANJE HIGIJENE
NEKAD DANAS
BLAGOVANJE
OBITELJ ZA STOLOM – NEKAD
OBITELJ ZA STOLOM – DANAS
PREDMETI U KUĆANSTVU
NEKAD DANAS
SADRŽAJ DNEVNIH OBROKA
DORUČAK - NEKAD DORUČAK – DANAS
RUČAK – NEKAD RUČAK – DANAS
VEČERA – NEKAD VEČERA – DANAS
ZAJEDNIČKI POSLOVI U KUĆANSTVU
NEKAD DANAS
OBITELJSKA SLAVLJA
NEKAD DANAS
ODIJEVANJE
NEKAD DANAS
4 pucisca prezentacije-hrv

Recomendados

Crkve Nasega Kraja von
Crkve Nasega KrajaCrkve Nasega Kraja
Crkve Nasega KrajaTuristicka Kultura
1.2K views43 Folien
Ppbrela von
PpbrelaPpbrela
PpbrelaTuristicka Kultura
874 views32 Folien
Hanging Mon von
Hanging MonHanging Mon
Hanging MonNela Krangle
252 views30 Folien
Gudelj korelacija-1-razred von
Gudelj korelacija-1-razredGudelj korelacija-1-razred
Gudelj korelacija-1-razredzbornica
4.6K views46 Folien
Tematski dan Jesenje slike von
Tematski dan Jesenje slikeTematski dan Jesenje slike
Tematski dan Jesenje slikeOsnovna škola "Sveti Sava"
5.4K views12 Folien
Занимања људи von
Занимања људиЗанимања људи
Занимања људиDragana Aleksic
3.9K views7 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Тканина, Вељко Бековић von
Тканина, Вељко БековићТканина, Вељко Бековић
Тканина, Вељко Бековићdvucen
3.4K views5 Folien
Воћњак и виноград, Григорије Остојић von
Воћњак и виноград, Григорије ОстојићВоћњак и виноград, Григорије Остојић
Воћњак и виноград, Григорије Остојићdvucen
4.9K views21 Folien
Рециклажа, Миа Павлов von
Рециклажа, Миа ПавловРециклажа, Миа Павлов
Рециклажа, Миа Павловdvucen
3.4K views17 Folien
Тканина, Ивона Дамљановић von
Тканина, Ивона ДамљановићТканина, Ивона Дамљановић
Тканина, Ивона Дамљановићdvucen
2.8K views9 Folien
Њива, Марија Софранић von
Њива, Марија СофранићЊива, Марија Софранић
Њива, Марија Софранићdvucen
18.7K views8 Folien
Метал, Војин Ташић von
Метал, Војин ТашићМетал, Војин Ташић
Метал, Војин Ташићdvucen
3K views10 Folien

Destacado(20)

Тканина, Вељко Бековић von dvucen
Тканина, Вељко БековићТканина, Вељко Бековић
Тканина, Вељко Бековић
dvucen3.4K views
Воћњак и виноград, Григорије Остојић von dvucen
Воћњак и виноград, Григорије ОстојићВоћњак и виноград, Григорије Остојић
Воћњак и виноград, Григорије Остојић
dvucen4.9K views
Рециклажа, Миа Павлов von dvucen
Рециклажа, Миа ПавловРециклажа, Миа Павлов
Рециклажа, Миа Павлов
dvucen3.4K views
Тканина, Ивона Дамљановић von dvucen
Тканина, Ивона ДамљановићТканина, Ивона Дамљановић
Тканина, Ивона Дамљановић
dvucen2.8K views
Њива, Марија Софранић von dvucen
Њива, Марија СофранићЊива, Марија Софранић
Њива, Марија Софранић
dvucen18.7K views
Метал, Војин Ташић von dvucen
Метал, Војин ТашићМетал, Војин Ташић
Метал, Војин Ташић
dvucen3K views
Шуме, Војин Ташић von dvucen
Шуме, Војин ТашићШуме, Војин Ташић
Шуме, Војин Ташић
dvucen3.1K views
Годишња доба, Петра Дилпарић von dvucen
Годишња доба, Петра ДилпарићГодишња доба, Петра Дилпарић
Годишња доба, Петра Дилпарић
dvucen4K views
Вода, Петра Дилпарић von dvucen
Вода, Петра ДилпарићВода, Петра Дилпарић
Вода, Петра Дилпарић
dvucen4.3K views
Земљиште, Петра Дилпарић von dvucen
Земљиште, Петра ДилпарићЗемљиште, Петра Дилпарић
Земљиште, Петра Дилпарић
dvucen5.5K views
Баре и језера, Ивона Дамљановић von dvucen
Баре и језера, Ивона ДамљановићБаре и језера, Ивона Дамљановић
Баре и језера, Ивона Дамљановић
dvucen4.6K views
Електрицитет, Миа Павлов von dvucen
Електрицитет, Миа ПавловЕлектрицитет, Миа Павлов
Електрицитет, Миа Павлов
dvucen3.9K views
Материјали, Марија Софранић von dvucen
Материјали, Марија СофранићМатеријали, Марија Софранић
Материјали, Марија Софранић
dvucen3.5K views
Kretanje von milica976
KretanjeKretanje
Kretanje
milica97612.5K views
Пластика и гума, Растко Витас von dvucen
Пластика и гума, Растко ВитасПластика и гума, Растко Витас
Пластика и гума, Растко Витас
dvucen3.5K views
Магнетна привлачност, Григорије Остојић von dvucen
Магнетна привлачност, Григорије ОстојићМагнетна привлачност, Григорије Остојић
Магнетна привлачност, Григорије Остојић
dvucen4.7K views
Вода, Ивона Дамљановић von dvucen
Вода, Ивона ДамљановићВода, Ивона Дамљановић
Вода, Ивона Дамљановић
dvucen3.7K views
Електрична проводљивост, Петра и Ивона von dvucen
Електрична проводљивост, Петра и ИвонаЕлектрична проводљивост, Петра и Ивона
Електрична проводљивост, Петра и Ивона
dvucen6K views
Повртњак, Филип Миљковић von dvucen
Повртњак, Филип МиљковићПовртњак, Филип Миљковић
Повртњак, Филип Миљковић
dvucen4.2K views
Paukovic jesen von zbornica
Paukovic jesenPaukovic jesen
Paukovic jesen
zbornica48.4K views

Similar a 4 pucisca prezentacije-hrv

Matematika - Crkva Sv. Alojzija Gonzage von
Matematika - Crkva Sv. Alojzija GonzageMatematika - Crkva Sv. Alojzija Gonzage
Matematika - Crkva Sv. Alojzija GonzageDarko Rakić
2.1K views33 Folien
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objekta von
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objektaŽupna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objekta
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objektaStipica Grgić
863 views15 Folien
crkva sv.Marije u Trogiru von
crkva sv.Marije u Trogirucrkva sv.Marije u Trogiru
crkva sv.Marije u Trogirumarijamatijasevic
1.3K views16 Folien
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsx von
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsxBenediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsx
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsxMihaela Kelava
99 views59 Folien
Seminar trokonhne crkve von
Seminar trokonhne crkveSeminar trokonhne crkve
Seminar trokonhne crkveMartina Matijaško
242 views22 Folien
Makarska Show von
Makarska ShowMakarska Show
Makarska ShowTuristicka Kultura
1.5K views32 Folien

Similar a 4 pucisca prezentacije-hrv(20)

Matematika - Crkva Sv. Alojzija Gonzage von Darko Rakić
Matematika - Crkva Sv. Alojzija GonzageMatematika - Crkva Sv. Alojzija Gonzage
Matematika - Crkva Sv. Alojzija Gonzage
Darko Rakić2.1K views
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objekta von Stipica Grgić
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objektaŽupna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objekta
Župna crkva u Pešćenici - 260 godina sakralnog objekta
Stipica Grgić863 views
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsx von Mihaela Kelava
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsxBenediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsx
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.ppsx
Mihaela Kelava99 views
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.pptx von koludrice Cres
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.pptxBenediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.pptx
Benediktinsko monaštvo u Hrvatskoj.pptx
koludrice Cres329 views
Prezentacija pi d kulturno povijesne znamenitosti gorskih krajeva von Mario Gavran
Prezentacija pi d kulturno povijesne znamenitosti gorskih krajevaPrezentacija pi d kulturno povijesne znamenitosti gorskih krajeva
Prezentacija pi d kulturno povijesne znamenitosti gorskih krajeva
Mario Gavran6.6K views
Ranokršćanska umjetnost valjbone rama 2.d von Claudia Soldatic
Ranokršćanska umjetnost valjbone rama 2.dRanokršćanska umjetnost valjbone rama 2.d
Ranokršćanska umjetnost valjbone rama 2.d
Claudia Soldatic7.6K views
Vjeronauk - Običaji (prošlost) von Darko Rakić
Vjeronauk - Običaji (prošlost)Vjeronauk - Običaji (prošlost)
Vjeronauk - Običaji (prošlost)
Darko Rakić2.6K views
Kata kulturna bastina u hrvatskoj von Nataša Miškov
Kata kulturna bastina u hrvatskojKata kulturna bastina u hrvatskoj
Kata kulturna bastina u hrvatskoj
Nataša Miškov2.4K views
Rascjep zapadne crkve i njezina obnova von Marko Bartolić
Rascjep zapadne crkve i njezina obnovaRascjep zapadne crkve i njezina obnova
Rascjep zapadne crkve i njezina obnova
Marko Bartolić3.2K views

Más de Boris Aračić

TEČAJ - VOLONTIRANJE von
TEČAJ - VOLONTIRANJETEČAJ - VOLONTIRANJE
TEČAJ - VOLONTIRANJEBoris Aračić
11 views14 Folien
Baza, Španjolska von
Baza, ŠpanjolskaBaza, Španjolska
Baza, ŠpanjolskaBoris Aračić
16 views14 Folien
JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdf von
JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdfJOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdf
JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdfBoris Aračić
17 views12 Folien
Internetski junak, 2. razred von
Internetski junak, 2. razredInternetski junak, 2. razred
Internetski junak, 2. razredBoris Aračić
39 views7 Folien
Naše online vrijeme, 1. razred von
Naše online vrijeme, 1. razredNaše online vrijeme, 1. razred
Naše online vrijeme, 1. razredBoris Aračić
38 views6 Folien
Dan sigurnijeg interneta, Andrea von
Dan sigurnijeg interneta, AndreaDan sigurnijeg interneta, Andrea
Dan sigurnijeg interneta, AndreaBoris Aračić
22 views6 Folien

Más de Boris Aračić(20)

JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdf von Boris Aračić
JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdfJOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdf
JOB SHADOWING U College Jules Reydellet.pdf
Boris Aračić17 views
Job shadowing u OŠ Pontus, Lappeenranta von Boris Aračić
Job shadowing u OŠ Pontus, LappeenrantaJob shadowing u OŠ Pontus, Lappeenranta
Job shadowing u OŠ Pontus, Lappeenranta
Boris Aračić132 views
Posjet sinagogi i mesdžidu.pptx von Boris Aračić
Posjet sinagogi i mesdžidu.pptxPosjet sinagogi i mesdžidu.pptx
Posjet sinagogi i mesdžidu.pptx
Boris Aračić20.6K views
Dan sigurnijeg interneta von Boris Aračić
Dan sigurnijeg internetaDan sigurnijeg interneta
Dan sigurnijeg interneta
Boris Aračić14.6K views
Večer matematike, OŠ Marjan von Boris Aračić
Večer matematike, OŠ MarjanVečer matematike, OŠ Marjan
Večer matematike, OŠ Marjan
Boris Aračić17.5K views
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD P... von Boris Aračić
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD P...UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD P...
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD P...
Boris Aračić12.1K views

4 pucisca prezentacije-hrv

 • 1. TEACHER TRAINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMENIUS MULTILATERAL PARTNERSHIP 2011 – 2013 OBUKA UČITELJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ COMENIUS MULTILATERALNO PARTNERSTVO 2011 – 2013 - methodological handbook – - metodički priručnik – PPT PREZENTACIJE OŠ PUČIŠĆA June, 2013.
 • 2. SADRŽAJ 1. OSNOVNA ŠKOLA PUČIŠĆA 1.1. CRKVICE NA PODRUČJU OPDINE PUČIŠDA …………………………………………………………………. 3 1.2. DJELATNOSTI LJUDI U ZAVIČAJU …………………………………………………………………………… 76 1.3. GRAĐENJE, STANOVANJE I KULTURA ŽIVLJENJA NA BRAČU KROZ POVIJEST …………. 106 1.4. STANDARDNI I ZAVIČAJNI IDIOM - SLIKOVNI RJEČNIK …………………………………………… 148 1.5. MLADI I GRADITELJSKA BAŠTINA …………………………………………………………………………. 182 1.6. UTJECAJ KRUTOG OTPADA NA KVALITETU VODA ………………………………………………… 280 1.7. ZIMNICA ………………………………………………………………………………………………………………. 315 1.8. ŽIVOT U OBITELJI NEKAD I DANAS ……………………………………………………………………….. 334
 • 4. CILJ  Upoznati starokršćanske, starohrvatske i barokne crkve u okolini i spoznati njihovu važnost kao povijesnih, kulturnih i arhitektonskih spomenika;  razviti zanimanje za kulturno naslijeđe i potrebu da ga se štiti i čuva.  razvijati ključne kompetencije: sposobnost komuniciranje na materinjem jeziku, sposobnost učenja, matematičke sposobnosti, sposobnost korištenja digitalne tehnologije te socijalne i civilne vještine u multikulturalnom okruženju
 • 5. Projekt ostvarili učenici :  Katica Radić, 8.r  Toni Radić, 7.r  Marko Radić, 7.r  Luka Radić, 7.r  Filip Bauk, 7.r  Lorian Martinić, 7.r  Toni Martinić, 7.r  Srđan Eterović, 6.r  Uz vodstvo: č.s. Danijele Mihić
 • 6. REALIZACIJA PROJEKTA redoslijed istraživanja 1. dio – upoznavanje srednjovjekovnih crkava u pučiškom zaleđu (Straževnik)  2. dio – crkve na Bračuti  3. dio – crkve na Batku (najstarijem predjelu novovjekih Pučišća)  4. ostale ckrve u Pučišćima
 • 7.  Način (metodologija) rada: - Terensko istraživanje: posjet crkvama u pratnji stručnog vodiča - Prikupljanje dokumentacije (fotografiranje, mjerenje, skiciranje, zanimljivosti i legende) - Proučavanje stručne literature - Obrada podataka (Microsoft word i power point prezentacije).
 • 8.  Projektno istraživanje povezuje sadržaje nekoliko nastavnih područja: ◦ Povijesti ◦ Vjeronauka ◦ Matematike ◦ Tehničke i likovne kulture ◦ Informatike
 • 9. 1. Srednjevjekovne crkve: ◦Sveti Juraj na Straževniku, ◦Sveti Klement
 • 11. • Crkva sv. Jurja smještena je usred nestalog srednjevjekovnog naselja Straževnik. • Godine 1111. Vid Stanislavov darovao je zemlju zvanu Strmena Prodol crkvi sv. Jurja za oprost svojih grijeha.
 • 12. • Crkva datira s kraja 11. i početkom 12. stoljeća. • Ima polukružnu apsidu i slijepe arkade koje su u donjem dijelu ispunjene. • Ima bačvasti svod s poprečnim pojasnicama bez podloge STIL GRADNJE
 • 13. • Zvonik je na preslicu (najstariji u Dalmaciji) • izgrađen istodobno kad i crkva. • Zidan je malim četvrtastim kamenom, kao i zidovi crkve. • Polukružno je završen i pokriven malim krovom od kamenih ploča.
 • 14. • U XIV stoljeću sagrađena su nova vrata u romaničko –gotičkom stilu. • Okvir vrata ukrašen je reljefom u romaničkom stilu. • Na nadvratniku su isklesane tri pasice i šest listova s rupicama. • Iznad vrata je luneta, a u sredini je reljefni križ.
 • 15. • U apsidi crkve u 15 st. napravljen je kameni reljef sv. Jurja. •Na zabatu je Blažena Djevica Marija • te Krist s anđelima.
 • 16. Skicirali smo i izradili reljefni tlocrt u kamenu visine jedan centimetar.
 • 18. U neposrednoj blizini crkvice su ostatci srednjovjekovna naselja Straževnik
 • 19. Stanovnici Straževnika imali su još jednu crkvu, posvećenu papi sv. Klementu IV. U okolini su grobovi svećenika.
 • 20. Crkva je sagrađena u X. st., a nalazi se na južnim obroncima Klinjih Glava
 • 21. Crkva Ima četvrtastu apsidu koja je doživljavala razne pregradnje što joj je izmijenilo oblik svoda i smanjilo unutrašnji prostor. Sa svake strane ima po tri slijepe arkade.
 • 22. •Naknadno su u blizini apside otvoreni četvrtasti prozori • zvonik na preslicu dodan je u XIV. st.
 • 23. • Kameni reljef nad oltarom prikazuje sv. Klementa. • Nad njimstoji natpis S. CLEMENS PAPA • na lijevom pilastru stoji godina MDXXXV (1535).
 • 25. Skica crkve sv. Klementa
 • 26. 2. Crkve na bračuti Sveti Juraj (srednjovjekovna) Sveti duje na dubrovi (barokna)
 • 29. •Crkva sv. Jurja sagrađena je u XIII. stoljeću, vjerojatno na ostatcima rimske vile rustice.
 • 30. • Crkva se ističe visinom koja nije razmjerna malom tlocrtu što odaje početak gotičkog stila.
 • 32. • • Što krije udubina u zidu?
 • 33. • Je li tu nekada bio prozor?
 • 34. • Pronašli smo prozor, otvorili i pažljivo vratili kamenje na njegovo mjesto
 • 35. • U crkvi se nalazi kameni reljef s likom svetog Jurja. • Na reljefu je prikazana Kalvarija, sv. Jeronim, sv. Antun Opat. • U središnjem djelu je prikazan sv. Juraj kako ubija zmaja.
 • 36. • Lijevo od vratiju, postavljena je ploča koja je služila za obrede na otvorenom.
 • 37. • Od 1586. godine uz crkvu se nalazila pustinjakova kuća • u narodu se nazivala Opatij - stan. • Čuvari crkve bili su pustinjaci.
 • 38. • Posljednji stanari bili su Franjo i Marija Šesnić iz Gornjega Humca, o čemu svjedoče crkvene matice.
 • 40. •Na putu ispod sv. Jurja bila je rimska voda koja je služila za napajanje
 • 41. • Crkvica Sv.Duje upravo se obnavlja.
 • 42.  Zasad je potpuno urušena .
 • 43.  Crkva se nalazi na Dubrovi, jugozapadno od Pučišća.  Sagradila ju je ugledna obitelj Vranjican u XVIII. st. na svom privatnom posjedu.
 • 44. Crkvica je skromnih dimenzija: u pročelju 3m, a bočno 3.80m.
 • 45.  Na zidovima crkvice još se vide štukature (oblici od žbuke) iz baroknoga razdoblja.
 • 46.  Oltar je ožbukan s prednje strane, a na njemu je nekad bila kamena mensa.
 • 47. • I uz Crkvicu sv. Duje bio je pustinjakov stan, veći od crkve. Bio je naslonjen je na crkvicu, korišten za stanovanje i spremište.
 • 48. • Izvana je crkva bila ožbukana i obojana. Obnavlja se od 2010. god., pod nadzorom konzervatora iz Splita.
 • 50. Crkve na predjelu batak crkva blažene djevice marije crkva svetog roka
 • 51. Crkva Blažene Djevice Marije • Sagradio ju je Ciprijan Žuvetić 1482.g. (mjere: 5,16 x 4,0 m). • Vlasnik i graditelj je nakon smrti 1503.g. pokopan u crkvici u apsidi pred oltarom.
 • 52. •1533.g. crkvu je posvetio šibenski biskup Ivan Lucić, o čemu svjedoči natpis na pragu ulaznih vrata.
 • 53. • U apsidi se nalazi kameni reljef koji prikazuje Bogorodicu sa svecima. Na zabatu je Krist Kralj među anđelima.
 • 54. • U podu crkvice su grobovi.
 • 55. • On je na Veliku Gospu 1566.g. preuzeo župu i započeo službu u Crkvi BDM na Batku. To je bila župna crkva prije izgradnje crkve sv. Jeronima. • 1566.g. Pučišćani su se odijelili od župe Pražnica. Prvi župnik je bio don Bernardin Prodić.
 • 56. Zanimljivosti i legende • TRI KAMENA • ZAVJETNI DAROVI • KRAĐA GOSPINE GLAVE
 • 57.  Uz crkvicu se veže legenda o tri zaglavna kamena koja određuju njezine proporcije.  Zavjetni darovi  Krađa Gospine glave
 • 58. Crkva sv. Roka Godine 1607. Antun Mladineo podigao je Kapelicu sv.Roka. 1636. njegov sin Juraj proširuje ju i pretvara u crkvu. • Crkva je više puta obnavljana, posljednji put 2010.g.
 • 59. Zanimljivosti o Jurju Mladineu •Juraj Mladineo je bio nadupravitelj mletačke galije. • Isticao se svojom hrabrošću u mnogim ratovima. • Za svoje je zasluge dobio odlikovanje Mletačke Republike.
 • 60. • Slavu i hrabrost Jurja Mladinea opjevao je fra Andrija Kačić Miošić u djelu “Razgovor ugodni naroda slovinskog”.
 • 61. Ostale crkve u pučišćima  Crkva sv. Lucije  Crkva sv. Stjepana na groblju  Crkva sv. Nikole na Lanterni  Kapelica Gospe Lurdske
 • 63. Crkvica sv. Lucije  Crkvu svete Lucije na Solinskom racu podigao je 1563.g. Ivo Nikola Žuvetić.  U njoj se nalazi oltarna slika na drvu, s Bogom Ocem, Bogorodicom i svecima, među kojima je i sv. Lucija.
 • 64. Crkva sv. Stjepana Crkva sv. Stjepana ima tri povijesna sloja i tri stila gradnje. U prvom je sloju starokršćanska bazilika iz VI. st.
 • 65.  S lijeve strane crkve nekad je bila prostorija za predkrsno pranje.
 • 66.  Krstionica u obliku križa.
 • 67.  Iz rimskog doba sačuvana je i apsida, vanjski dio krova te tri polukružna prozora.
 • 68.  Unutar apside u 11.st. ugrađena je starohrvatska crkva. Izvana je središnji dio krova malo izdignut da se dobije oblik bazilike. • Nova crkva je bila pregrađena i smanjena.
 • 69. Pretpostavlja se da su crkvom upravljali benediktinci. 1601.g. ili 1603.g. dolaze pustinjaci reda sv. Augustina i osnivaju samostan. Nastavili su obavljati pobožnost BDM od Utišenja.
 • 70. Crkva sv. Nikole na Lanterni • Izgradila ju je bratovština sv. Nikole 1854.g. • 1882.g. crkva je prodana pomorskoj upravi u Trstu za izgradnju svjetionika.
 • 71. • Ista bratovština je u župnoj crkvi podigla novi oltar na čast sv. Nikole.
 • 72. • Nakon izgradnje svjetionika crkva je pretvorena u ostavu. • U sjevernom zidu je ostao samo mali drveni kip sv. Nikole. • 2006. g. crkva je temeljito obnovljena, postavljen je brončani kip sv. Nikole i drveni oltar u obliku polovice bračkog broda “bracere”.
 • 73. Kapelica Gospe Lurdske •Sagrađena je 1906., U njoj je lurdska špilja sa kipovima BDM i Bernardice.
 • 74. • Za blagdan Male Gospe hodočaste joj vjernici iz Pučišća.
 • 75.  Crkvice koje smo upoznali tijekom svoga istraživanja i obradili u ovome projektu nisu građevine velika formata, ali je njihov značaj za kulturni, povijesni i duhovni identitet pučiških stanovnika ogroman. Zaslužuju našu punu pozornost i pozornost svih posjetitelja Pučišća. Zato je potrebno povezati ih kulturno turističkim stazama i izložiti javnosti njihovu ljepotu, uz povijesni kontekst u kojemu su nastale.
 • 76. Nastavni projekt ZANIMANJE LJUDI U ZAVIČAJU I ODRŽIVI RAZVOJ Siniša Lučić Lavčević, učitelji i učenici PŠ Gornji Humac
 • 77. Projektni zadatak • Istražiti i dokazati koje bi nove djelatnosti u Gornjem Humcu donijele najveći materijalni učinak, a najmanje naštetile prirodnoj i kulturnoj baštini (potaknuti ekonomski napredak zavičaja uz održivi razvoj) Istraživači: svi učenici kombiniranoga odjela od 1. do 4. razreda (8 uč.)
 • 78. Utvrđivanje činjenica (zavičajni uvjeti) Zemljopisni • Podneblje • Reljef • Tlo • Biljni svijet Tradicija i kultura privređivanja Poljoprivreda: – Vinogradarstvo – Maslinarstvo – Povrtlarstvo Stočarstvo: - Ovčarstvo - Peradarstvo Industrijska proizvodnja: - Kamenarstvo
 • 79. Razmotriti pri planiranju nove privredne djelatnosti Prirodni uvjeti • klima (morsko-brdska) • bujna vegetacija • sačuvana priroda • blagi reljef (visoravan s brdašcima) Društveni uvjeti • dobar položaj naselja (središnji položaj u odnosu na ostala naselja, a udaljen od većih turističkih središta) • dobra prometna povezanost (blizina zračne luke, trajektne luke)
 • 80. Nova djelatnost – luksuzni dom za starije osobe (strane i domaće) Aktivnost predlaže i obrazlaže • služba za zdravstvo i socijalnu pomoć – klima, reljef i vegetacija GH omogućuju ugodan boravak i stanovanje tijekom cijele godine – dobra prometna povezanost , blizina zračne i trajektne luke čine GH dostupnim putnicima iz cijeloga svijeta – Organizacija zdravstvene zaštite na Braču udovoljava potrebama starijih osoba Razmatranje koristi za zajednicu • Zdravstvo: zdravstvena služba angažirana u domu bit će na usluzi lokalnom stanovništvu • Gospodarstvo: nova će djelatnost posredno i neposredno zaposliti mnoge ljude • Kultura, školstvo, šport: očekuju se nova ulaganja i obogaćivanje sadržaja, suradnja sa stanovnicima doma • Zaštita okoliša: okoliš dobiva posve novi stvarni i privredni značaj
 • 81. PRIJEDLOG PRIHVAĆEN – RAD NA OSTVARENJU PROJEKTA 1. Kako privući nove stanovnike u dom “Sretni dani”? 1. Razuvjeriti ih da je takav dom “čekaonica smrti”. 2. Uvjeriti ih da će voditi novi život, aktivno i opušteno. 3. Olakšati im napuštanje zavičaja i prihvat nove sredine. 4. Upoznati ih s kulturom i tradicijom novoga zavičaja. 5. Osigurati im udobnost novoga Doma. 6. Uvjeriti ih u ljubaznost osoblja u Domu i lokalnoga stanovništva. 7. Predstaviti im prednosti zdravoga i aktivnoga života u novom krajoliku. 8. Jamčiti stanovnicima Doma prijateljsku okolinu u kojoj će zadovoljiti sve svoje potrebe. 9. Uvjeriti ih da će svoje stečeno znanje i profesionalno iskustvo koristiti na dobrobit nove zajednice (Gornjega Humca)
 • 82. Zadatci za učenike 1. Potražiti u Gornjem Humcu objekt ili više objekata koji bi nakon preuređenja odgovarali potrebama nove djelatnosti (Dom “Sretni dani”). 2. Zahtjevi: 1. Vanjski izgled: tradicionalna arhitektura. 2. Unutrašnjost: prostrana, svjetla, udobna, topla, uređena u tradicionalnom stilu. 3. Okućnica: kultivirana, primjerena dugom boravku i odmaranju na otvorenom, s autohtonim biljem i raslinjem. 4. Prometni položaj: udaljen od glavnih prometnica, a pristupačan prometnim sredstvima.
 • 83. Rješenje 1. zadatka - odabrani objekti • Nekoliko je objekata ušlo u uži izbor. • Svaki objekt postat će dio doma “Sretni dani”. • Svaki objekt imat će potrebne zajedničke sadržaje i nekoliko soba. • Objekti s manje stanovnika sličniji su obiteljskom domu. • Odabrane objekte treba međusobno povezati (stazama i sadržajima) • Više objekata treba koristiti kao prednost pri organizaciji života u Domu • Unutrašnjost svih objekata treba urediti u tradicionalnom, ali luksuznom bračkom stilu.
 • 89. Unutrašnje uređenje u tradicionalnom stilu
 • 100. 2. Zadatak za učenike • Osmisliti sadržaj života u domu “Sretni dani” – sastav dnevnih obroka pripremljenih od svježih domaćih namirnica, tradicionalni jelovnik – program svakodnevnih domskih aktivnosti, umnih i fizičkih: • stjecanja novih znanja i iskustava • prenošenje znanja i iskustva na lokalno stanovništvo • druženje, komunikacija i suradnja s mjesnim stanovništvom - aktivno sudjelovanje u dnevnom, političkom i kulturnom životu mjesta • upoznavanje prirodne i kulturne baštine izletima u okolicu • misaone igre • fizičke vježbe i opuštanje
 • 101. Rješenje 2. zadatka – dnevni program PONEDJELJAK, 02. 04. JUTRO doručak: kruh, med, maslac, čaj od šipka M/F aktivnosti: meditacija, likovno izražavanje PRIJEPODNE užina: kakao i žitne pahulj M/F aktivnosti: šetnja prirodom, upoznavanje baštine PODNE ručak: leća, piletina, sok od naranče M/F aktivnosti: lagano trčanje u mjestu POPODNE užina: kompot od jabuka i krušaka M/F aktivnosti: predavanje o vinogradarstvu, orezivanju i vezivanju loze; sastavljanje plana tjednih aktivnosti VEČER večera: kuhana prokulica, svježi kravlji sir, crna bevanda M/F aktivnosti: šah, karte i druge društvene igre, gledanje tv programa
 • 102. UTORAK, 03. 04. JUTRO doručak: kruh, maslac, džem od grožđa, čaj od mente M/F aktivnosti: odlazak u vinograd, promatranje obrezivanja loze PRIJEPODNE užina u vinogradu: kruh, sir, slani inćuni, crna bevanda ili štrudla i mlijeko M/F aktivnosti: vježbanje obrezivanja i skupljanje pruća PODNE ručak: riblja juha s rižom, kuhana riba i krumpir s maslinovim uljem, limunada M/F aktivnosti: vježbe disanja POPODNE užina: jogurt i sirnica M/F aktivnosti: vrtlarenje u domskom vrtu, održavanje dvorišta VEČER večera: kuhana blitva s krumpirima, jaja, čaj od trputca M/F aktivnosti: praćenje priredbe školske djece, druženje i igre s djedom
 • 103. SRIJEDA, 04. 04. JUTRO doručak: kruh, mliječni namaz, čaj od kupine M/F aktivnosti: šetnja prirodom, upoznavanje ljekovitoga bilja PRIJEPODNE Užina: suhe smokve M/F aktivnosti: posjet udruzi za proizvodnju ljekovitih pripravaka, upznavanje proizvodnoga programa, sirovina, proizvoda, namjene PODNE ručak: njoki i umak od junetine, salata od kupusa, štrudla od višanja, crna bevanda M/F aktivnosti: vježbe vrata i ramena POPODNE užina: palačinke s orasima i bijela kava M/F aktivnosti: uređivanje i održavanje domskih prostorija; predavanje o izradi kamenih suvenira, upoznavanje alata i postupka VEČER večera: kuhana rašćika s krumpirima, ovčji sir, kruh, bevanda M/F aktivnosti: uvježbavanje igrokaza u domskoj dramskoj skupini
 • 104. 3. Zadatak za učenike • Potražiti stvaralačko rješenje najvažnijega psihičkoga problema domskih stanovnika: strah od doma kao kraja životnoga puta, bez planiranja budućnosti
 • 105. Rješenje 3. zadatka • Kako ljudi dom ne bi vidjeli kao svoje posljednje životno odredište, zamislili smo surađivati s nekoliko sličnih domova u različitim krajevima domovine. Stanari našega doma nakon godine dana (kada iscrpe sve predviđene obrazovne i društvene sadržaje) mogli bi se preseliti u drugi dom. Na taj način bi im se omogućilo da razmišljaju i o budućnosti jer bi ih čekala nova životna iskustva.
 • 106. Stanovanje i kultura življenja u prošlosti GRAĐENJE, STANOVANJE I KULTURA ŽIVLJENJA NA BRAČU KROZ POVIJEST - povijest
 • 110. Dvorište je ljeti bilo mjestodnevnog boravka
 • 111. Konoba
 • 114. Alat
 • 122. Antina nona: “ Puod je bi od dasok kojie su uvik škripale.”
 • 126. Soba iz Etnografskog muzeja u Splitu
 • 128. Zahodi su se nalazili van kuće, u vrtu.
 • 131. Barba Juro(rođ. 1915.g.): “Imosangustirnu udvoru, aoni koji je nisu imali hodili su nadunoj povodu.”
 • 134.  Teta Mare (rođ.1928.g.): ” I žene su rodile u poju. One koje su imale molu dicu doma, išle bidu hi doma nahronit i onda bi se vrotile u poje i nastavile svoj posol. A i sva dica su nan pomogala:”
 • 135. .
 • 137. Neki su radili u kamenolomu
 • 138. Teta Luce: “Nismo imali igračke, nego smo mi ženske od vune pravile bebe.”
 • 139.  Narodne nošnje oblačile su se u svečanim prigodama
 • 141. .
 • 143. U priobalju nakit je bio pretežno od zlata.
 • 144.  Barba Jure: “Jili smo no če bilo u vrtlu.”
 • 145. krušna peć kaštradina Za večeru su često imali zelje i jaje utvrdo.
 • 148. Jematva - slikovni rječnik OŠ PUČIŠĆA, 2012 Maja Ćapin, prof. hrvatskog jezika i književnosti
 • 149. Sadržaj rada  Slikovni rječnik obuhvaća nazive alata i posuđa kojim se služimo pri branju i obradi grožđa  Riječi su pučiški idiomi  Riječi su uporabljene u tipičnim jezičnim situacijama
 • 150. Krtuol- pletena košara od šiblja u koju se stavlja ubrano grožđe  Moran reć komuguol da mi uplete nikoliko krtolih.
 • 151. Kofa – velika pletena košara u kojoj se grožđe nosi u “kocu”  Jedva se mičen s punuon kofon gruozja na glovi.  Umetni mi sparu ispol kofe gruozjo na glovi.
 • 152. Spara – jastučić punjen vunom koji se stavlja na glavu kad se nosi kofa  Uzmi sparu jer inakje ni lako donit vodu s dunaja na glovi.  Matere su naše na glovu mećale sparu i no nje maštil pun vodie.
 • 153. Koca – velika drvena posuda u kojoj se gnječi grožđe  Nimamo koce u konobi.  Vajalo bi imat puno kocih za toliko masta.
 • 154. Bat – drveni štap zadebljan na jednom kraju kojim su gnječi grožđe  Joke muške ruke batuon su miečile grozje.
 • 155. Šešula – drvena posudica, lopatica za punjenje mošta u “mih”  Šešulon smo mast u mihe punili.
 • 156. Mih – jarčeva koža koja je služila za prenošenje mošta  Stav močit mihe, vajo gonit mast.  Stiegni dobro ušća da ne cidi mast iz mihuov.
 • 157. Badonj – “bazen” u kojem fermentira mošt  Svieti Kuzma i Damjon metni gruozje u badonj.
 • 158. Turan – presa za mošt  U turnu smo mast oturnali da se vino iz njega iscidi.  Puoj pitaj je moremo duoć u njih turnat.
 • 159. Dižvica – drvena posuda za punjenje maštilca i kušanje vina  Poj po dižvicu da vino prilijemo.
 • 160. Piriot – drveni lijevak koji se stavlja na gornji otvor bačve za ulijevanje vina  Ulivat ćeš mi u piriot da ne prolijemo.  Puna konoba piriotih, većih i manjih.
 • 161. Karatil – drvena posuda za čuvanje vina  Nalili smo vino u karatile.  Ča ne more u bačvu, u karatile smo stavijali.
 • 162. Maštilac – drvena posuda iz koje se vino prelijeva u karatile  Koliko maštilcih jami ovi karatil?
 • 163. Tolitar – karatil od sto litara  Di si stavi sud od tolitra?
 • 164. jematva proces i razdoblje od branja grožđa do spremanja vina drof ostatak mošta nakon otjecanja vina kotol posuda za spravljanje rakije od “drofa” provin naprava za mjerenje alkohola u rakiji ili sladora u vinu suka vunena podvezica za “mih”
 • 165. Literarni radovi  Literarne radove stvarali su učenici šestog razreda  Radovi su pisani pučiškim govorom  Tema: Jematva Od gruozja do vina
 • 166. Rad su osmislili i izradili učenici 6. razreda OŠ Pučišća Rječnik: Anamarija Arbunić, Karla Arbunić, Valerio Michieli Tomić, Lana Jašić Fotografije: Valerio Michieli Tomić Literarni radovi: Mentor: Maja Ćapin
 • 167. Staro u novom ruhu OŠ PUČIŠĆA, 2012
 • 168.  Narodna nošnja je specifično kulturno dobro proizašlo iz minulih vremena, a na određeni način živi i u sadašnjosti.  Narodna nošnja čuva tragove različitih povijesnih epoha, njihovih prevladavajućih odjevnih stilova i estetskih vrednota.  Nošnja je uvijek proizlazila iz načina življenja i bila prilagođena potrebama ljudi.
 • 170.  Tradicionalna je nošnja postepeno iščezavala iz svakidašnjice, da bi u današnje vrijeme ostala tek kostim za folklorne nastupe ili neke druge svečanosti.  Turska tradicionalna nošnja
 • 171. Cilj rada  Upoznati elemente tradicionalnih narodnih nošnji Turske, Slovenije i Hrvatske.  Tradicionalne odjevne predmete oživjeti i pretvoriti u nosive, suvremene odjevne predmete.
 • 172. I. zadatak – upoznati različite nošnje  Aktivnosti:  prikupljanje fotografija i njihova analiza  uočavanje pojedinih oblika odjevnih predmeta, materijala, boja i načina ukrašavanja
 • 173. II. zadatak – uočiti sličnosti  Aktivnosti:  Uspoređivanje fotografija kako bi se uočile sličnosti među nošnjama
 • 174. III. zadatak – osmisliti vlastite kreacije oslanjajući se na tradiciju Aktivnosti:  skiciranje nosivih odjevnih predmeta prilagođenih suvremenom življenju, kombinirajući elemente tradicionalnih nošnji Turske, Hrvatske i Slovenije
 • 175.  tradicionalne dimije različitih šara ukrašene pasicom s hrvatske nošnje
 • 177.  torbe ukrašene motivima s različitih narodnih nošnji
 • 178. • večernje haljine ukrašene anđeoskim okom i obrubljene paškom čipkom
 • 180.  dnevne haljine tradicionalnog kroja
 • 181.  Radove su osmislili i izradili učenici 6. razreda OŠ Pučišća  Mentor: Maja Ćapin, prof. hrvatskog jezika i književnosti
 • 183. PROJEKT s područja Tehničke kulture Sudjeluju Učenici OŠ Pučišća, 5.-8. r. Pod vodstvom Antona Matkovića,učitelja TK
 • 184. CILJ istraživanja o Upoznati zavičajnu suhozidnu graditeljsku baštinu o Spoznati važnost baštinske suhozidne gradnje o Razviti osjetljivost za kulturno nasljeđe, njegovu zaštitu i ekonomsku opravdanost obnove o Razvijati ključne kompetencije: sposobnost komuniciranja na materinjem jeziku, sposobnost učenja, matematičke i tehničke sposobnosti, sposobnost korištenja digitalne tehnologije te socijalne i civilne vještine u multikulturalnom okruženju
 • 185. Zadatci Istražiti okolinu, proučavati suhozidne objekte u krajoliku Prikupiti podatke i napraviti fotodokumentaciju o cjelovitim lokacijama suhozidne baštine Označiti izabrane lokacije na mapi i imenovati ih lokalnim toponimima Provesti intervjue s lokalnim stanovnicima i vlasnicima lokacija (povijest, svrha gradnje, uporaba) Proučiti i opisati stil i način suhozidne gradnje pojedinih dijelova lokaliteta Izraditi skice i tehničke crteže pojedinih objekata na lokaciji Opisati i objasniti međusobni odnos veličina svake pojedinosti na skici Vježbati suhozidnu gradnju ogradne gomile i kogulane staze
 • 186. Projektno istraživanje povezuje sadržaje nekoliko nastavnih područja: Povijesti Geografije Tehničke kulture Likovne kulture Matematike Informatike
 • 187. MJERLJIVI REZULTATI RADA - dnevnik rada na projektu - fotodokumentacija o radu - PP prezentacija - skice nekoliko suhozidnih objekata - maketa nekoliko tipova gomila - nekoliko metara u prirodnoj veličini izgrađene duple gomile
 • 188. REALIZACIJA PROJEKTA redoslijed istraživanja • 1. dio – SKLONIŠTA • 2. dio – PJOVERI • 3. dio – KUĆICE • 4. dio – BUNJICE • 5. dio – PRAKTIČNI RAD
 • 189. Metodologija rada - Istraživanje krajolika, proučavanje suhozidnih objekata u neposrednoj stvarnosti - Klasificiranje objekata - Prikupljanje dokumentacije (fotografiranje, mjerenje, skiciranje, razgovor s domicilnim stanovništvom) - Proučavanje stručne literature - Obrada podataka Microsoft word i PP prezentacije)
 • 190. • Na kartama su označena područja istraživanja. • Sva terenska istraživanja ostvarena su na Braču, na području Pučišća. • Obrađeni suhozidni objekti označeni su na mapama.
 • 192. BRAČUTA 1 BRAČUTA 1 i 2 PUT DUBRAVE PRHAVAC GRIPE POLOŽAJ I SMJEŠTAJ BUNJICA
 • 197. O SUHOZIDNOJ GRADITELJSKOJ BAŠTINI • Među gromačama, gomilama, zidovima... u krajoliku su smještene, ponekad gotovo neprimjetne, suhozidne građevine. • Nevelike, diskretne, gotovo srasle s okolinom, te su građevine vrlo značajne za bračkoga čovjeka.
 • 198. Tradicionalni suhozidni objekti služili su ruralnom stanovništvu - kao SKLONIŠTA od iznenadna nevremena - kao SPREMIŠTA plodova prije otpreme kućama - kao ODMORIŠTA za ljetnih žega - kao PRENOĆIŠTA za vrijeme velikih poljskih poslova koji počinju u osvit zore, a traju do kasno u noć
 • 199. • Iako su suhozidni objekti podizani i u dalekoj prošlosti, većina onih koji su obrađeni u ovom istraživanju novijeg su datuma. • Starost im je, prema iskazima vlasnika, od 50 do 400 godina. • Zadivljuju kvalitetom gradnje, oblicima, smještajem i položajem u prirodi.
 • 204. NAČIN I STIL GRADNJE • Skloništa su maleni objekti zidani u suhu kemenu – suhozidom, bez ikakva veziva • Okrugla su ili četvrtasta oblika • Građena su kamenom pronađenim u okolišu • Prekrivena su kamenim pločama.
 • 205. • Kiša, grad, hladan sjeverni ili istočni vjetar predstavljali su neugodnost bračkom težaku i čobanu koji se zatekao na otvorenom. • Sklonište ugrađeno u ogradi ili u gomili moglo mu je pružiti zaštitu.
 • 207. Sklonište je građeno od kamena skupljenog u okolini. Povrh otvora je velika kamena ploča oslonjena na pažljivo složenu polukružnu konstrukciju.
 • 208. 90 156
 • 209. • Mjere dokazuju da sklonište može najmanje jednoj osobi pružiti zaklon od nevremena. • Položaj u odnosu na strane svijeta dokazuje da je svrha gradnje zaštita od hladnog sjevernog vjetra ili kiše.
 • 210. SAŽETAK • Skloništa su suhozidne kamene građevine polukružna ili četvrtasta oblika • Krovna im je konstrukcija od kamenih ploča • Krovne se ploče naslanjaju na drvene oblice- grede • Većina istraženih skloništa je zapuštena • Bilo bi lijepo obnoviti i izložiti javnosti taj dio bračke graditeljske kulturne baštine
 • 213. • Pjover je prirodno sljevalište ili hrpa kamenja složena na poseban način tako da se voda može slijevati i prikupljati u “gustirni” ili lokvi. • Nezamjetni su u krajoliku. • Najčešće su sastavni dio gomile ili ograde, tek ponegdje samostalni objekti na ravnoj površini u masliniku ili polju.
 • 214. • Izbliza se vidi da naslagana hrpa kamenih ploča ima osobitu svrhu. • Kamene ploče poput krovne konstrukcije oblikuju ravnu ili češće zaobljenu plohu. • U dnu plohe je otvor, obično prekriven kamenom, koji skriva spremnik za vodu
 • 216. Čemu služe pjoveri? • Na poseban način postavljene kamene ploče ili prirodni kanali i žljebovi omogućuju da voda curi, slijeva se u prirodni spremnik. • Da bi se prikupilo što više vode, ponegdje je dograđen zid, ukopana rupa, proširena kamena površina ...
 • 217. • Iskorištavanjem prirodnog pada okolnih stijena uspijeva se prikupiti velika količina vode na jednom mjestu. • Tzv. “živi kamen” svojim je oblikom i nepropusnošću omogućio dulje zadržavanje vode. • Malom preinakom, povećanjem visine prednje strane zida, osiguran je i povećani prostor za skladištenje vode.
 • 219. • Umijeće prikupljanja vode povećavalo je mogućnost preživljavanja i poboljšavalo uvjete života. • Prikupljena voda služila je za natapanje površina s posađenim kulturama metodom slobodnog pada.
 • 221. • Cijela padina prikladna je za preoblikovanje, doradu i iskorištavanje kao prikupljalište velike količine vode. • Ta je voda nužna za uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura koje inače ne bi uspjele u vrućem dalmatinskom podneblju.
 • 223. • Ponekad se priroda pobrine sama i u prirodne, neporozne, oveće udubine smjesti vodu nužnu za preživljavanje domaćih i divljih životinja koje obitavaju u neposrednoj blizini. • Ilustracija te pojave dvije su udubine na brdu Bračuti u kojima se skuplja kišnica pa su tako nastale dvije lokve poznate pod nazivom BLIZNICE
 • 226. • Prvu ”bliznicu” jednim dijelom razdvaja kameni sprud, a druga je sa sjeverozapadne strane dorađena ljudskom rukom u svrhu povećanja prostora i prikupljanja veće količine vode.
 • 229. • Spremnik vode, smješten ispod prirodnoga pjovera, skladno uklopljen u okolinu, građen od kamena, ožbukanih unutrašnjih stijenki, ojačan betonskim vijencem, omogućuje navodnjavanje vinograda u podnožju.
 • 232. ZAKLJUČAK • Na dalmatinskim otocima, gdje su ljeta duga i sušna, svaka je kap vode dragocjena. • Marljivi težaci i čobani maštovito koriste svaku prigodu za skupljanje i čuvanje vode. • Pjoveri značajno pomažu u prikupljanju vode. • Prije su pjoveri bili samo prirodne udubine, a danas, površine dorađene ljudskom intervencijom, povećavaju spremišta dragocjene tekućine.
 • 234. • Povijest svjedoči da je čovjek, od postanka do danas, nastojao pronaći sklonište od kiše, vjetra, groma, snijega…. ispod stabla, kamena, u rupi, pećini ... ovisi o okolnostima u kojima je živio.
 • 235. Prapovijest na otoku Braču. Povijesni artefakti dokazuju da je još p.n.e. na širem području jadranske obale i na srednjedalmatinskom otočju, i na otoku Braču, čovjek živio u posebnim nastambama.
 • 236. • To su bile male kućice, kružne osnove, koje su i danas vidljive u krajoliku cijeloga otoka. Još uvijek ih je dosta sačuvano i na području Općine Pučišća.
 • 237. • Ponosno stražare po cijelom otoku, usamljene na čistinama, ugrađene u gomile ili pored gomila, maslina, kamenih gromada, pokraj puta, ulaza u ogradu…. • Prava su mala remek djela primitivne, jednostavne i skladne arhitekture iz prošlosti!
 • 238. • Skriti se vjetru, kiši, suncu .... • Odmoriti od posla uz marendu, kapju vina… • Ušuškati se u prostoru koji je pružao sigurnost ... • Sve to ... i još više ... tisućljećima omogućuje B U N J I C A !
 • 239. • I danas zadivljuju oblikom, načinom gradnje, nepropuštanjem vode, čak i veličinom koja omogućuje privremeno stanovanje, pripremanje jela, odmor…
 • 240. Poznata je pod različitim nazivima - kućarica ili trim (Bukovica) - bunja ili ćemer (okolica Šibenika) - kućica, kućerak, bunja ili pećina (Brač) - poljarica i pudarica (Dalmatinska Zagora) - kažun ili kašun te komarda (Istra) - jama ili trim (Hvar) - komarda (Krk) - kućarica (Konavli) - toreta ili vrtujak – neobična izvedba bunje (Korčula)
 • 243. Mnogobrojnim mjerenjima utvrdili smo osnovne mjere: -visina 208 cm -vanjski promjer 310 cm -unutrašnji promjer 240 cm -širina vrata 60-80 cm -visina vrata 80 cm -debljina zida 35-40 cm
 • 244. • Bunjica zadivljuje osobito zbog načina na koji su složene krovne ploče. Krov je potpuno nepropustan, a samonosiv, bez nosača i ikakva veziva. Sastavljen je samo od kamenih ploča, složenih tako da jedna prekriva drugu nosivu – i tako do samoga vrha. • Jednom većom pločom završava se redanje.
 • 245. 5 4 3 2 1 1- OSNOVA ILI TEMELJ BUNJICE 2- KAMEN RAZLIČITIH OBLIKA I DIMENZIJA 3- KAMENE PLOČE KAO OSNOVA ZA GRADNJU KROVA 4- PLOČA SA 3/5 VELIČINE LEŽI NA PRETHODNOJ A 2/5 PLOČE SLUŽI KAO NOSAČ SLIJEDEĆE PLOČE 5- POKLOPNA PLOČA KOJA ZATVARA POSLIJEDNJI OTVOR POSUTA JE SITNIM KAMENJEM
 • 250. • Četvrtasta su tlocrta, građene suhozidom, veći i složeniji poljski objekti. • Kombinacijom velićih, klesanih kamenih pravokutnika te sitnijih komada kamena različita oblika grade se zidovi kućice. • Drvene oblice i gredice pokrivene kamenim pločama čine krovnu konstrukciju.
 • 251. • Poljske kućice tradicionalno građene služe težacima i pastirima kao skloništa, spremišta, odmorišta i prenoćišta. • Pružaju im sigurnost u polju u svim vremenskim prilikama i neprilikama.
 • 252. PRVI PRIMJERAK S lijeve strane ceste, 500-600 metara od raskrsnice na putu iz Pučišća prema Pražnicama, pogled putnika privlači jedna lijepa stara kućica.
 • 253. NUŽNO JOJ JE VRATITI “STARI SJAJ”.
 • 254. VELIKO ZAGLAVNO KAMENJE NA UGLOVIMA I OKO OTVORA
 • 256. Potreba čuvanja graditeljske baštine i tradicijskih objekata • Mnogo je napuštenih, urušenih, zapuštenih tradicijskih objekata na Braču. • Svaki od njih je povijesni zapis o životu, čovjekovoj borbi za opstanak, načinu života … • Neki su objekti obnovljeni, uređeni, vraćene svrsi, svakodnevnom životu... • Jedna je i ova koju smo posjetili na Bračuti, pokraj stare crkvice sv.Jurja.
 • 260. • U ovom su radu prikazalne samo dvije iako je obrađeno 6 kućica . • Mjerenjima su utvrđene određene zanimljivosti . • Omjeri veličina prikazani su u sljedećoj tablici.
 • 261. MJERE U cm P1. kućicaUT PRAZNICA P 2. BRDARINA P3. PRHAVAC 2 P4. KOD SV.JURJA -starija- P5. KOD SV.JURJA -novija- P.6 PRHAVAC 1 Dužina kuće 500 495 498 492 467 289 Širina kuće 310 319 310 298 303 250 Visina sa krovom 237 231 245 240 322 274 Širina vrata 80 78 80 85 78 66 Visina vrata 118 115 140 150 190 113 Debljina zida 55 55 55 50 30 44
 • 262. Zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom. U praksi, ako želimo podijeliti nešto na taj način, podijelimo ga na 13 jednakih dijelova i onda to podijelimo u omjeru 8:5, ili ga pak podijelimo na 21 jednaki dio pa to onda u omjeru 13:8, itd. ZAKONITOST “ ZLATNOG REZA”
 • 263. • Zakonitost zlatnog reza poznata je od antike, a procvat je doživjela u renesansi, kada su umjetnici i matematičari (fizičari i astrolozi) tražili savršenstvo u kompozicijama poznatih struktura. Nakon mnogo stoljeća poznavanja i proučavanja smatra se da je zlatni rez najsavršeniji omjer veličina u prirodi, potpuno primjeren ljudskom oku, harmonija između izrazite preciznosti i kaotične nesavršenosti.
 • 264. ZAKLJUČAK Stari su brački graditelji svojom vještinom dokazali poznavanje drevnih zakona graditeljstva. Manja odstupanja u mjerama su razumljiva. Uzrok im je naše neiskustvo u mjerenju i traženju srednjih vrijednosti izmjerenih veličina!
 • 265. Izmjerene veličine svjedoče o poštivanju “zlatnog reza” u gradnji kućica Dužina kuće 500 495 498 289 497 467 Širina kuće 310 319 310 250 298 303 Omjeri 5:3 5:3 5:3 3:2,5 5:3 5:3 Omjer mjera slijedeće kućice bi bio 8:5 ili 13:8 itd.
 • 266. Kućice se potpuno uklapaju u okolinu bojom, oblikom, veličinom i ... ljepotom.
 • 268. GRADNJA SUHOZIDA Suhozid je građevina od prirodna kamena podignuta bez korištenja vezivnog materijala. Vještina gradnje suhozida tradicijsko je naslijeđe mediteranskog prostora još iz prapovijesnih vremena. Stoljećima su marljive težačke ruke vadile iz zemlje i polagale kamen na kamen stvarajući impresivne građevine povezane samo ljudskom snalažljivošću.
 • 269. Za gradnju suhozidnih međa ili ograda koristio se kamen s okolnog prostora. Skupljalo se kamenje različita oblika i veličine i slagalo u zidiće. Sitni kamenčići, zemlja ili pijesak korišteni su za popunu praznina u zidu. Tako se istodobno čistio budući obradivi dio zemlje i gradio zid međaš, ograda do puta i slično.
 • 270. Pouku smo potražili od jednoga velikog meštra u gradnji suhozida koji se u svojim poodmaklim godinama još uvijek time bavi. Barba Joze Martinić Meštrante nesebično je nastojao svoju vještinu nama prenijeti. Bio je uspješan pa smo uz njega sudjelovali u stvaranju 30-tak metara novoga suhozida (duple gomile).
 • 276. • Iza našeg četverosatnog rada ostao je prelijep zid - suhozid. • I mi smo ostavili maleni trag o sebi nekim budućim naraštajima. • Želimo se uključiti u učuvanje tradicijske gradnje, oteti je zaboravu, učiniti da živi vječno i uljepšava naš krajolik!
 • 277. Bračani će i dalje koristiti svoje kućice, okrugle ili četvrtaste, veće ili manje, očuvane ili urušene. I dalje će čuvati svoje ograde, polja i maslinike. Možda ne kao njegovi preci. Ali moderna tehnologija, strojevi i ostale tekovine civilizacije ne smiju gurnuti u zaborav ono što se stotinama godina stvaralo.
 • 278. Mi dajemo mali prilog nastojanju da kulturnu baštinu otmemo zaboravu: pričom, slikom, radom.... To je naše i tako mora ostati!
 • 279. Na projektu su vrijedno su radili i mjerljive rezultate ostvarili: Šime Vrandečić, 8.r Lorian Martinić, 7.r Tomislav Martinić, 7.r Srđan Eterović, 6.r Stipe Kaštelan, 6. r Luka Radić, 7.r Mentor Anton Matković, prof. TK
 • 280. Kultura življenja i stanovanja nekad i danas UTJECAJ KRUTOGA OTPADA I SMEĆA NA KVALITETU VODA (I MORA) - kemija/biologija/priroda
 • 282. Što je otpad? Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklearnog porijekla koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.
 • 283. Otpad može svrstati u nekoliko kategorija, a to su: - opasni- tvari i predmeti koji predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš - radioaktivni - neopasni- ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i okoliš - inertni- otpad koji se kemijski ne mijenja i ne utječe na okoliš samo ga nagrđuje
 • 286. Život nekad  miran život  manja naselja i gradovi  nema užurbanosti i stresa  manje zagađenja zraka, tla i vode  manje otpada
 • 287. KOMPOSTIRANJE STAJSKI GNOJ ZDRAVA HRANA – MLIJEKO, JAJA,MESO
 • 288. Otpada je bilo manje Gotovo sav otpad je bio organskog podrijetla i bio je iskoristiv Što se nije moglo iskoristiti za kompostiranje ili izradu stajskog gnoja bacalo se u kantu za otpatke PAPIR ORGANSKI OTPAD OSTALO
 • 289. Život danas  vrijeme ubrzanog i stresnog života  vrijeme brzog razvoja  stvoreno je potrošačko društvo  vrijeme kada život postaje samo sredstvo za ostvarivanje ciljeva  vrijeme stvaranja velike količine otpada
 • 292. Količina otpada se naglo povećala, ali je naš odnos prema otpadu ostao isti! Sve stavljamo u ‘’isti koš’’! Sve je SMEĆE!
 • 295. Zemlja - Plavi planet - 2/3 njezine površine prekriveno vodom – oceani, mora i kopnene vode More je izvor života. U njemu je prije 1.5 milijardi godina nastao život
 • 296. Voda je spoj bez kojeg nije moguć život (čini oko 60% ljudskog organizma) Voda za piće bi trebala biti bez boje, okusa i mirisa te sa minimumom otopljenih tvari od 0.1% i ne bi smjelo biti bakterija i drugih uzročnika bolesti.  Voda je jedna od najjačih otapala na svijetu - "univerzalno otapalo"
 • 297. Onečišćenje voda i mora je promjena kakvoće voda i mora koja nastaje ispuštanjem štetnih tvari u količini kojom se mijenjaju korisna svojstva voda, pogoršava stanje vodenih ekosustava i ograničuje namjenska uporaba voda.
 • 298. Zagađenje voda i mora je onečišćenje većeg intenziteta
 • 299. PRAKTIČNI DIO Zadatak – utvrditi ima li odlaganje otpada u prirodu štetni utjecaj na ekosustav Pretpostavka – DA
 • 300. EKIPA MLADIH ISTRAŽIVAČA I ZNANSTVENIKA
 • 301. Prikupljanje uzoraka za analizu Uzorci se prikupljaju u sterilne staklene boce od 1/2l
 • 303. Posjet Nastavnom Zavodu za Javno Zdravstvo
 • 304. Prikupljene uzorke treba analizirati Koristili smo različite metode: - mikrobiološke metode (postojanje bakterija koje uzrokuju probleme u organizmu ljudi) - kemijska analiza (postojanje štetnih kemijskih tvari)
 • 307. KOLIMETRIJA utvrđuje se postojanje bakterija koje uzrokuju crijevne bolesti , a inače se nalaze u fekalijama životinja Izvodi se u tri faze : - prethodni test - potvrdni test - završni test
 • 308. UTVRĐIVANJE KOLIČINE UKUPNIH KOLIFORMA (uzročnika crijevnih bolesti) PRIBOR – mikropipeta, plamenik HRANJIVE PODLOGE (tekuće i krute podloge)
 • 309. NASIJAVANJE BAKTERIJA NA KRUTE PODLOGE (određivanje pojedinih vrsta bakterija)
 • 310. Rezultati analize Voda koju smo analizirali nije za piće, ali s njom se mogu zalijevati poljoprivredne kulture. More koje smo analizirali je izuzetne kakvoće što znači da je čisto i da je pogodno za kupanje.
 • 311. HOĆEMO LI OVAKO ŽIVJETI,
 • 313. Mi trebamo odlučiti! Mi trebamo razvijati ekološku svijest! Nije sav otpad smeće! Trebamo razdvajati otpad! Trebamo reciklirati! Trebamo organizirati ekološke akcije čišćenja plaža, podmorja, šuma, livada …
 • 314. AUTORI Učenici VII. razreda Jure Martinić Lana MArtinić Nikol Martinić Cezar Učenici VIII. razreda Josipa Vrandečić Josip Vrsaloivić Mentorica – Simona Širković Martinić, učiteljica kemije i biologije
 • 315. • Mi smo učenici 1. i 3. razreda PŠ Pražnica pri OŠ Pučišća. Uključeni smo u školski projekt ŽIVJETI NA BRAČU U SKLADU S PRIRODOM I KULTURNOM BAŠTINOM. Za naš nastavni projekt odabrali smo zimnicu.
 • 317. BRANJE VOĆA • Za prvu berbu odabrali smo oskoruše. Brali smo ih penjući se na ljestve (jer su stabla visoka 5 metara) i kupeći otpalo voće sa tla u košare.
 • 318. • Sakupljene oskoruše donijeli smo u školu i odvajali ih nekoliko dana u kutijama (zrele od nezrelih).
 • 319. BRANJE SMOKAVA • Smokve smo otišli brati u školski vrt u Gornjem Humcu. Smokvine grane prilagođene su djeci pa smo svo voće pokupili s tla.
 • 320. BRANJE ŠLJIVA • Na redu je bila i treća berba, berba šljiva. Pozvani smo u obližnji voćnjak u kojem nas je čekala mala šljivica.
 • 321. U VINOGRADU • Obišli smo nekoliko vinograda.
 • 322. • Ali samo smo u jedan ušli i obrali ga. Konačna berba iznosila je 14 kg!
 • 325. • Branje voća je završeno. Sada slijedi spremanje, pripremanje i čuvanje zimnice.
 • 328. KUHANJE • Spremni smo za kuhanje. Od svake vrste voća napravili smo marmeladu a od grožđa dobili još i sok.
 • 330. • Naše proizvode željeli smo i upakirati. Djeca su šila ukrase za ambalažu.
 • 331. • Ukrasili smo bočice i dobili konačne rezultate. Naše voće opet je u košarama!
 • 334. ŽIVOT U OBITELJI NEKAD I SAD Željka Martinić, učiteljica i učenici 2. r. OŠ Pučišća
 • 340. BLAGOVANJE OBITELJ ZA STOLOM – NEKAD OBITELJ ZA STOLOM – DANAS
 • 342. SADRŽAJ DNEVNIH OBROKA DORUČAK - NEKAD DORUČAK – DANAS
 • 343. RUČAK – NEKAD RUČAK – DANAS
 • 344. VEČERA – NEKAD VEČERA – DANAS
 • 345. ZAJEDNIČKI POSLOVI U KUĆANSTVU NEKAD DANAS