Technical Infrastructure

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY
Замърсени въздушни басейни
Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Ръководител: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
Съдържание:
Въведение – състояние на атмосферата като ресурс
Значение на състоянието на атмосферата –
здравеопазване, комфорт на обитаване
Замърсени въздушни басейни по замърсители
Разпределение на емисиите на вредни вещества по
райони
Обща оценка и мониторинг
Състояние на атмосферата като
ресурс
Значение за всяка една локализация – от големия
промишлен комплекс до нашия личен избор на
място за живеене
Човек консумира 1 кг храна, 2 л вода и 25 кг въздух
на денонощие и по правило точно за въздуха е най-
ограничен във възможностите си за избор
Значение на състоянието на
атмосферата
Голяма част от замърсителите водят до
дискомфорт, дори и когато са в утвърдените
законови норми
Запрашаване
Силна миризма
Шумово замърсяване – автомобилно и железопътно
движение, самолети
Всеки вид замърсяване води до увеличаване на
специфични заболявания, като почти винаги
възможностите за превенция са ограничени
СТАНДАРТИЗИРАНО ОТНОШЕНИЕ НА СМЪРТНОСТТА (0-80+) ПО ПРИЧИНА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
НОВООБРАЗОВАНИЯ НА ТРАХЕЯТА, БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ НАЛОЖЕНИ ВЪРХУ
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОКОЛО ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ, 1994-1995
Замърсени въздушни басейни по
замърсители
Оценката на качеството на
атмосферния въздух за страната
(по данни 2005 г.) за основните
контролирани показатели,
характеризиращи качеството на
атмосферния въздух – прах,
фини прахови частици, серен
диоксид, азотен диоксид, тежки
метали, озон, въглероден оксид,
както и за други специфични
замърсители
Серен диоксид
Азотен диоксид
Фини прахови частици(ФПЧ10)
Фини прахови частици(ФПЧ2.5)
През 2005 год. в пунктове София/”Павлово” и Перник/”Църква” е
превишена СДН за ФПЧ2.5, т.к. в рамките на годината са регистрирани
повече от 14 превишения на ПС+ДО (52 µg/m3).
С изключение на КФС „Рожен” в останалите пунктове са регистрирани
повече от 14 превишения на ПС (40 µg/m3) за СДН за ФПЧ2.5, която
следва да бъде достигната към 2009г. и поддържана впоследствие.
При отчитане на допустимото отклонение, през 2005г. в пунктове
София/”Павлово” и Перник”Църква” е регистрирано превишение на
средногодишната норма за съдържание на ФПЧ2.5 в атмосферния
въздух (26 µg/m3);
Общ прах
Олово
Фенол
Превишаване на ПДКс.ч. за фенол е регистрирано само в София;
През 2005 год. не е регистрирано превишение на ПДКс.д. и ПДКс.г.за
фенол.
Амоняк
Превишаване на ПДКс.ч. на амоняк е регистрирано само в Никопол;
Регистрираните превишения в град Никопол са в резултат на
трансграничен пренос от Завода за производство на торове при град
Турну Мъгуреле.
През годината не са измерени концентрации, превишаващи
средноденонощната норма за съдържание на амоняк в атмосферния
въздух.
Аерозоли на сярна киселина - Съдържанието на аерозоли на сярна
киселина в атмосферния въздух е контролирано в Пирдоп и Кърджали.
През годината не е регистрирано превишение на нормите за аерозоли на
сярна киселина.
Хлор - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за хлор.
Хлороводород - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”,
„Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на
ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлороводород.
Концентрацията на хлор и хлороводород не представлява проблем за
качеството на въздуха в града.
Кадмий
Превишаване на средногодишната норма за съдържание на кадмий в
атмосферния въздух е регистрирано само в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ
Кърджали;
В РОУКАВ Бургас, Перник, Кърджали, Пловдив, Гълъбово, Плевен, Хасково,
Средногорие и Монтана са измерени концентрации, превишаващи
средноденонощната норма за кадмий.
Въглероден оксид
Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния
въздух (10mg/m3) е регистрирано само в РОУКАВ Перник и РОУКАВ
Столичен;
В останалите РОУКАВ на територията на страната, извън Столичен и
Перник, през 2005г. няма превишаване на нормата за съдържание на
въглероден оксид в атмосферния въздух.
Бензен
Стирол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината са регистрирани две превишения на
ПДКс.ч. за стирол в ДОАС «Жити», като максималната средночасова
концентрация е измерена на 17.06.2005 г. – 1.18 пъти ПДКс.ч. През 2005
год. е регистрирано едно превишение на ПДКс.д. в ДОАС/“Хлебна мая”
на 19.09.2005 г. – 1.12 пъти ПДКс.д.
Толуол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за толуол.
Ксилол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за ксилол.
Серовъглерод - Контролира се в ДОАС системата в гр.Свищов.
През годината в ДОАС системата в Свищов са измерени концентрации
на сяровъглерод, превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена
концентрация е 3.3 пъти ПДКс.ч. В наблюдавания период са
регистрирани превишения на ПДКс.д. за сяровъглерод. Максималната
измерена средноденонощна концентрация е 2.0 пъти ПДКс.д.
Разпределение на емисиите на
вредни вещества по райони
На следващите фигури са представени по
десет общини (към съответните РОУКАВ,
Райони за оценка и управление на качеството
на атмосферния въздух), на територията, на
които са разположени най-големите
източници на серен диоксид, азотни оксиди и
амоняк.
Technical Infrastructure
Technical Infrastructure
Technical Infrastructure
Оценка на атмосферния въздух на
територията на Столична община
Моделирани замърсявания на
района с СО2 и NOx
ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г
През 2005 г. се наблюдава намаляване на емисиите на серен диоксид,
въглероден оксид, кадмий, олово, живак, диоксини и полиароматни
въглеводороди в сравнение с тези от 2004 г.
През 2005 година нарастват емисиите на азотни оксиди, амоняк, неметанови
летливи органични съединения и метан в сравнение с тези от 2004 г.
До края на 2005 г. са издадени 89 КПКЗ на предприятията, основни
източници на емисии на вредни вещества във въздуха. В Програмите за
привеждане в съответствие на инсталациите с комплексни разрешителни
са включени инвестиционни мерки за намаляване на количествата
отпадъчни газове и съдържанието на замърсители в тях, достигане на
нормите за допустими емисии и общо подобряване качеството на
атмосферния въздух.
В сероочистващите инсталации на ТЕЦ през 2005 г. са уловени 80.075 хил.t
серен диоксид.
Емисиите от всички източници на вредни вещества от антропогенна
дейност и природа са обобщени в 11 основни групи: ТЕЦ, Битово горене,
Горивни процеси в индустрията, Негоривни производствени процеси,
Добив и преработка на изкопаеми горива, Използване на разтворители,
Пътен транспорт, Друг транспорт, Третиране и депониране на отпадъци,
Селско стопанство и Природни източници. Изчислени са емисиите на
следните вредни вещества: прах, серен диоксид /SO2/, азотни оксиди
/NОx/, полиароматни въглеводороди /PAH/, полихлорирани бифенили
/PCBs/, хексахлорбензол /HCB/, пентахлорфенол /PCP/, диоксини и
фурани /DIOX/, метан /СН4/, неметанови летливи органични съединения
/НМЛОС/ , амоняк /NH3/, въглeроден оксид /CO/, живак /Hg/, кадмий /Cd/ и
олово/Pb/.
Емисии на вредни вещества в атмосферния
въздух за 2005 год. по категории източници
Technical Infrastructure
Обобщен анализ на данните за емисии
на вредни вещества в атмосферния въздух
през 2005г. спрямо 2004г.
Годишна тенденция в емисиите на вредни
вещества във въздуха от антропогенна дейност,
както и поетите международни ангажименти за
2010 г.
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2005 г.
През 2005 г. в нито един Район за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух (РОУКАВ) на територията на страната не са
регистрирани превишения на средноденонощната норма (СДН) за
съдържание на серен диоксид.
През годината в пет РОУКАВ (Димитровград, Бургас, Гълъбово, Пловдив и
Враца) е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН) за серен
диоксид.
При отчитане на допустимото отклонение (ДО) през 2005 г. не е
регистрирано превишение на средногодишната норма (СГН) за съдържание
на азотен диоксид в атмосферния въздух.
При отчитане на ДО през 2005 г. в 20 РОУКАВ е регистрирано превишение на
СДН и СГН за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух.
През 2005 г. не е регистрирано превишение на СГН за съдържание на олово
(оловни аерозоли) в атмосферния въздух.
През 2005 г. превишение на краткосрочната норма за
съдържание на въглероден оксид в атмосферния
въздух е регистрирано само в 2 РОУКАВ - Столичен и
Перник.
През годината не е регистрирано превишение на СГН за
опазване на човешкото здраве за бензен
През 2005 г. не са регистрирани превишения на СДН за
съдържание на никел и арсен в атмосферния въздух.
СГН за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ
Бургас и РОУКАВ Кърджали.
НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА
КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на
околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането
на Националната Система за Мониторинг (НСМ) на КАВ, на основание
чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. и съгласно изискванията на наредбите на
МОСВ и МЗ за норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния
въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед №1372/31.12.2004г., с която
се регламентира дейността на НСМ на КАВ от 01.01.2005 год., в т.ч.
актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни
замърсители, методите и средствата за измерване.
Литература:
1. Общество и околна среда, Сборник от статии,
Я.Семьонов, П.Капица, А.Виноградов,
И.Герасимов, Е.Фьодоров, Държавно Издателство
“Наука и изкуство” – София, 1979
2. Акустика на околната среда, к.т.н.инж. Никола
Зарков Любенов, Държавно Издателство
“Техника”, София, 1980
3. Материали от интернет (приложени)
Законодателство на Р. България по отношение на опазване
на околната среда в частност въздуха
Бюлетини на Изпълнителна Агенция по Околна Среда
Бюлетин за състоянието на въздуха в страната
Годишен доклад за състоянието на околната среда в
България за 2000 г
Информационен бюлетин за Община Мадан
Национален каталог на източниците на екологична
информация
ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г
Приложение на ГИС в здравеопазването
Програма за намаляване нивата на замърсители на
атмосферния въздух на територията на Столична община
Статия Околна среда и здраве
Статия от в.Новинар
______________________________________________
Благодаря за вниманието!
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
Практика Practice
Сигнатура TINbCBU
Наименование на дисциплината по учебен план
Техническа инфраструктура
Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5
ECTS 4.0
СтатутЗадължителен
CodeTINbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Technical Infrastructure
Starts in semester 5 Ends in semester 5
ECTS4.0
Type Compulsory
30
0
60
60
Анотация
Дисциплината запознава студентите с предизвикателствата пред
урбанистичното развитие на страните в Европа. Придобиват се знания за
различни страни от техническото развитие на обществото. Придобиват се
умения за анализ на политиката на България и Европейския съюз върху
Урбанистичното развитие. Създава се отношение към околната среда.
Annotation
This subject acquaints students with the challenges before the urban development of
the European countries. Knowledge on the different aspects of technological
innovations' impact on the society is obtained. Skills are acquired for analysis of the
policies of Bulgaria and European Union on urban development. A sense of
environment is cultivated.
30
30
0
60
60
Катедра
Градоустройство
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Mincho Nenchev
Водещ преподавател
доц. д-р арх. Минчо Ненчев
Самостоятелна
подготовка
Аудиторни часове (общо) Academic hours(total )
Individual
independant study
LecturesЛекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars
Форма на оценяване
Изпит
Form of assessment
Exam
URBTINbCBU5U.pdf
- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages
Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2435
TINbCBUUrbanism - bachelor*
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
гр. София
Архитектурен факултет
Катедра: „Градоустройство”
Замърсени въздушни басейни
Модул: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Студент: Благой Георгиев Петков
Специалност: урбанизъм
Факултетен №: 10047
Курс: трети
Учебна година: 2007/2008, зимен семестър
Ръководител: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
гр. София
Ноември, 2007 год.
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 2
Съдържание:
Въведение – състояние на атмосферата като ресурс
Значение на състоянието на атмосферата – здравеопазване, комфорт на
обитаване
Замърсени въздушни басейни по замърсители
Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони
Обща оценка и мониторинг
Състояние на атмосферата като ресурс
Значение за всяка една локализация – от големия промишлен комплекс
до нашия личен избор на място за живеене
Човек консумира 1 кг храна, 2 л вода и 25 кг въздух на денонощие и по
правило точно за въздуха е най-ограничен във възможностите си за
избор
Значение на състоянието на атмосферата
Голяма част от замърсителите водят до дискомфорт, дори и когато са в
утвърдените законови норми
Запрашаване
Силна миризма
Шумово замърсяване – автомобилно и железопътно движение,
самолети
Всеки вид замърсяване води до увеличаване на специфични
заболявания, като почти винаги възможностите за превенция са
ограничени
Докторът може да ни препоръча да спрем да пушим, да избягваме дадена
храна, но не може да ни каже да спрем да дишаме
Схема 1. СТАНДАРТИЗИРАНО ОТНОШЕНИЕ НА СМЪРТНОСТТА (0-80+)
ПО ПРИЧИНА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ НА
ТРАХЕЯТА, БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ НАЛОЖЕНИ ВЪРХУ
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОКОЛО ГОРЕЩИТЕ
ТОЧКИ, 1994-1995
С методите на Географките Информационни Системи може да се
илюстрира връзката между замърсяването на въздуха и влошаването на
здравето на хората
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 3
Замърсени въздушни басейни по замърсители
Оценката на качеството на атмосферния въздух за страната (по данни 2005 г.)
за основните контролирани показатели, характеризиращи качеството на
атмосферния въздух – прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен
диоксид, тежки метали, озон, въглероден оксид, както и за други специфични
замърсители
Серен диоксид
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 4
Показани са десетте пункта с максимални средночасови концентрации през
2005 год.
Азотен диоксид
Фини прахови частици(ФПЧ10)
Фини прахови частици(ФПЧ2.5)
През 2005 год. в пунктове София/”Павлово” и Перник/”Църква” е
превишена СДН за ФПЧ2.5, т.к. в рамките на годината са регистрирани
повече от 14 превишения на ПС+ДО (52 g/m3).
С изключение на КФС „Рожен” в останалите пунктове са регистрирани
повече от 14 превишения на ПС (40 g/m3) за СДН за ФПЧ2.5, която
следва да бъде достигната към 2009г. и поддържана впоследствие.
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 5
При отчитане на допустимото отклонение, през 2005г. в пунктове
София/”Павлово” и Перник”Църква” е регистрирано превишение на
средногодишната норма за съдържание на ФПЧ2.5 в атмосферния
въздух (26 g/m3);
Общ прах
Олово
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 6
Фенол
Превишаване на ПДКс.ч. за фенол е регистрирано само в София;
През 2005 год. не е регистрирано превишение на ПДКс.д. и
ПДКс.г.за фенол.
Амоняк
Превишаване на ПДКс.ч. на амоняк е регистрирано само в
Никопол;
Регистрираните превишения в град Никопол са в резултат на
трансграничен пренос от Завода за производство на торове при
град Турну Мъгуреле.
През годината не са измерени концентрации, превишаващи
средноденонощната норма за съдържание на амоняк в
атмосферния въздух.
Аерозоли на сярна киселина - Съдържанието на аерозоли на сярна
киселина в атмосферния въздух е контролирано в Пирдоп и Кърджали.
През годината не е регистрирано превишение на нормите за аерозоли на
сярна киселина.
Хлор - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за хлор.
Хлороводород - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”,
„Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на
ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлороводород.
Концентрацията на хлор и хлороводород не представлява проблем за
качеството на въздуха в града.
Кадмий
Превишаване на средногодишната норма за съдържание на
кадмий в атмосферния въздух е регистрирано само в РОУКАВ
Бургас и РОУКАВ Кърджали;
В РОУКАВ Бургас, Перник, Кърджали, Пловдив, Гълъбово, Плевен,
Хасково, Средногорие и Монтана са измерени концентрации,
превишаващи средноденонощната норма за кадмий.
Въглероден оксид
Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в
атмосферния въздух (10mg/m3) е регистрирано само в РОУКАВ
Перник и РОУКАВ Столичен;
В останалите РОУКАВ на територията на страната, извън
Столичен и Перник, през 2005г. няма превишаване на нормата за
съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух.
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 7
Бензен
Стирол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината са регистрирани две превишения на
ПДКс.ч. за стирол в ДОАС «Жити», като максималната средночасова
концентрация е измерена на 17.06.2005 г. – 1.18 пъти ПДКс.ч. През 2005
год. е регистрирано едно превишение на ПДКс.д. в ДОАС/“Хлебна мая”
на 19.09.2005 г. – 1.12 пъти ПДКс.д.
Толуол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за толуол.
Ксилол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и
„Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и
ПДКс.д. за ксилол.
Серовъглерод - Контролира се в ДОАС системата в гр.Свищов.
През годината в ДОАС системата в Свищов са измерени концентрации
на сяровъглерод, превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена
концентрация е 3.3 пъти ПДКс.ч. В наблюдавания период са
регистрирани превишения на ПДКс.д. за сяровъглерод. Максималната
измерена средноденонощна концентрация е 2.0 пъти ПДКс.д.
Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони
На следващите фигури са представени по десет общини (към съответните
РОУКАВ, Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух), на територията, на които са разположени най-големите източници на
серен диоксид, азотни оксиди и амоняк.
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 8
От схемите се вижда, че най-замърсените въздушни басейни са при
районите със съсредоточени обекти на рудодобив и преработка на руди,
както и химически комбинат и заводи
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 9
Оценка на атмосферния въздух на територията на Столична община
Схеми 2,3. Моделирани замърсявания на района с СО2 и NOx
Фигурата и схемите разкриват, че района на София е изключително
замърсен, като въглеродните окиси в пъти превишават емисиите на всички
други вещества взети заедно и че най-замърсената част е не територията
на комбината „Кремиковци”, а градския център
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 10
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 11
ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г
През 2005 г. се наблюдава намаляване на емисиите на серен диоксид,
въглероден оксид, кадмий, олово, живак, диоксини и полиароматни
въглеводороди в сравнение с тези от 2004 г.
През 2005 година нарастват емисиите на азотни оксиди, амоняк,
неметанови летливи органични съединения и метан в сравнение с тези
от 2004 г.
До края на 2005 г. са издадени 89 КПКЗ на предприятията, основни
източници на емисии на вредни вещества във въздуха. В Програмите за
привеждане в съответствие на инсталациите с комплексни разрешителни
са включени инвестиционни мерки за намаляване на количествата
отпадъчни газове и съдържанието на замърсители в тях, достигане на
нормите за допустими емисии и общо подобряване качеството на
атмосферния въздух.
В сероочистващите инсталации на ТЕЦ през 2005 г. са уловени 80.075
хил.t серен диоксид.
Емисиите от всички източници на вредни вещества от антропогенна
дейност и природа са обобщени в 11 основни групи: ТЕЦ, Битово горене,
Горивни процеси в индустрията, Негоривни производствени процеси,
Добив и преработка на изкопаеми горива, Използване на разтворители,
Пътен транспорт, Друг транспорт, Третиране и депониране на отпадъци,
Селско стопанство и Природни източници. Изчислени са емисиите на
следните вредни вещества: прах, серен диоксид /SO2/, азотни оксиди
/NОx/, полиароматни въглеводороди /PAH/, полихлорирани бифенили
/PCBs/, хексахлорбензол /HCB/, пентахлорфенол /PCP/, диоксини и
фурани /DIOX/, метан /СН4/, неметанови летливи органични съединения
/НМЛОС/ , амоняк /NH3/, въглeроден оксид /CO/, живак /Hg/, кадмий /Cd/
и олово/Pb/.
Според мен замърсяването е в утвърдените законови норми, благодарение
на инвестициите в опазване на околната среда направени през последните
години от най-големите промишлени предприятия – те показаха, че са
отговорни и нямат намерение да минат ‘тънко’ като плащат глоби, които
са на по-ниска стойност от нужните средства за инвестиции
През 2005 година са били надвишавани само дневните норми, което се дължи
на нарушения в производствения процес или аварии, но все пак има какво да
се желае, защото дори и в нормите замърсяването води до заболявания и
нарушен комфорт на обитаване
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2005 год. по
категории източници
Тази класификация е интересна, защото може да се улови основния отрасъл,
производство, който допринася за даден вид замърсяване и ако
въздействаме дори и само на него, ще подобрим състоянието на цялата
система
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 12
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 13
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 14
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 15
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 16
Обобщен анализ на данните за емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух през 2005г. спрямо 2004г.
Годишна тенденция в емисиите на вредни вещества във въздуха от
антропогенна дейност, както и поетите международни ангажименти за
2010 г.
В поетите международни ангажименти сме отвоювали да продължим
индустриализацията на страната, като сме заложили общо леко покачване
на замърсяването, освен на серните окиси, които както е видно от схемата
и сега е проблемно
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 17
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2005 г.
През 2005 г. в нито един Район за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух (РОУКАВ) на територията на страната не са
регистрирани превишения на средноденонощната норма (СДН) за
съдържание на серен диоксид.
През годината в пет РОУКАВ (Димитровград, Бургас, Гълъбово, Пловдив
и Враца) е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН) за
серен диоксид.
При отчитане на допустимото отклонение (ДО) през 2005 г. не е
регистрирано превишение на средногодишната норма (СГН) за
съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух.
При отчитане на ДО през 2005 г. в 20 РОУКАВ е регистрирано
превишение на СДН и СГН за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния
въздух.
През 2005 г. не е регистрирано превишение на СГН за съдържание на
олово (оловни аерозоли) в атмосферния въздух.
През 2005 г. превишение на краткосрочната норма за съдържание на
въглероден оксид в атмосферния въздух е регистрирано само в 2
РОУКАВ - Столичен и Перник.
През годината не е регистрирано превишение на СГН за опазване на
човешкото здраве за бензен
През 2005 г. не са регистрирани превишения на СДН за съдържание на
никел и арсен в атмосферния въздух.
СГН за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ
Кърджали.
НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната
среда и водите План за действие за развитието и изграждането на
Националната Система за Мониторинг (НСМ) на КАВ, на основание чл.13, ал.1
от Наредба №7/99г. и съгласно изискванията на наредбите на МОСВ и МЗ за
норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, министъра
на ОСВ издаде Заповед №1372/31.12.2004г., с която се регламентира
дейността на НСМ на КАВ от 01.01.2005 год., в т.ч. актуализиране броя на
пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методите и средствата
за измерване.
Мониторингът на въздуха се осъществява в съответствие на
международните норми и препоръките на Европейския съюз. Поместил съм
допълнителна информация относно Националния доклад по инвентаризация
на парниковите газове за България
В изложението до тук не е засегнат въпроса с шумовото замърсяване, най-
вече от автомобилно, самолетно и железопътно движение, защото
промишлените източници, както и обществените сгради подлежат на
строг контрол. Повече информация можете да откриете в предложената
литература
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 18
Литература:
1. Общество и околна среда, Сборник от статии, Я.Семьонов, П.Капица,
А.Виноградов, И.Герасимов, Е.Фьодоров, Държавно Издателство “Наука и
изкуство” – София, 1979
2. Акустика на околната среда, к.т.н.инж. Никола Зарков Любенов, Държавно
Издателство “Техника”, София, 1980
3. Материали от интернет
3.1.Законодателство на Р. България по отношение на опазване на околната
среда в частност въздуха
3.1.1. Постановление № 224 oт 1 октомври 2002 г. , за изменение и
допълнение на Постановление № 254 на Министерския съвет от
1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават
озоновия слой
3.1.2. Постановление № 254 на Министерския съвет от 30 декември 1999
г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия
слой (Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) (zip
файл с приложения)
3.1.3. Монреалски Протокол от 1987 г.за озоноразрушаващите вещества
3.1.3.1. Пекински изменения към Монреалския протокол за
веществата, които нарушават озоновия слой
3.1.3.2. Изменения към Монреалския Протокол, Съгласувани на
втората среща на Страните (Лондон, 27 - 29 юни 1990)
3.1.3.3. Изменения към Монреалския Протокол, съгласувани на
четвъртата среща на Страните (Копенхаген, 23 - 25 ноември
1992)
3.1.4. Изменения, съгласувани на деветата среща на Страните,
отнасящи се до контролираните вещества
3.1.5. Виенска Конвенция от 1985 г. за защита на озоновия слой
3.1.6. Проект на Глобалния екологичен фонд за ранно прекратяване
употребата на метил бромид в страните с икономика в преход, чрез
популяризиране, прилагане на адекватна политика и
демонстрации/обучение
3.1.7. Стратегия за прекратяване употребата на хидро-хлор-флуор-
въглеводороди (HCFC) в Р. България
3.1.8. Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране,
обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от
собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници
3.1.8.1. Приложение А1
3.1.8.2. Приложение А2
3.1.8.3. Приложение Б1
3.1.8.4. Приложение Б2
3.1.8.5. Приложение В
3.1.8.6. Приложение Г
3.2.Бюлетини на Изпълнителна Агенция по Околна Среда
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 19
3.2.1. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА за
постигане на целите на Република България за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгласно
сроковете по § 9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и в
изпълнение на чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, 2004
3.2.2. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА за
постигане на целите на Република България за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгласно
сроковете по § 9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и в
изпълнение на чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, 2005
3.2.3. ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО НА НАРЕДБАТА ЗА
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МОТОРНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРИЕТА С ПМС 311 ОТ 17.11.2004
3.2.4. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА по
чл. 16, ал.2 на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на
утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието, 2004
3.2.5. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА по
чл. 16, ал.2 на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на
утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието, 2005
3.3.Бюлетин за състоянието на въздуха в страната
3.4.Годишен доклад за състоянието на околната среда в България за 2000 г
3.5.Информационен бюлетин за Община Мадан
3.6.Национален каталог на източниците на екологична информация
3.7.ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
2005 Г
3.8.Приложение на ГИС в здравеопазването
3.9.Програма за намаляване нивата на замърсители на атмосферния
въздух на територията на Столична община
3.10. Статия Околна среда и здраве
3.11. Статия от в.Новинар
Цялата информация по темата „Замърсени въздушни басейни” е
достъпна под формата на презентация, заедно с цялата използвана
литература от интернет, на следния адрес:
vyzduh.hit.bg
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 20
Коментари и въпроси по темата:
- Замърсяване – волеви процес, пазарен процес; начини за контрол;
- Проблеми в обществото, териториалните стратегии за справяне с
екологичната обстановка;
- Да се жертват 3 – 4 пункта, за да се запазят другите територии, така или
иначе инвеститорският интерес не може да бъде озаптен
- Всяко зло за добро, до сега не сме имали механизми да ограничим
застрояване, но имаме добра хотелска база (няма да може да се обнови
след 3 – 4 години); туристи винаги ще има, но се сменя състава;
- Отдушник на строителната експанзия – ако съсипем Банско и
Слънчев Бряг; Проблем на обществото; Народното Събрание пише
‘клиентелски’ закони, за някого; Европейски път – ще си оправим законите
под натиска на еврокомисарите;
- По-малки градове – безработица, всичките средства идват от
препродаване на неджижимости;
- Ако работим в една община – няма как да спрем инвазията, решения на
по-високо ниво;
- Опознавателен, винен туризъм; реставрация на стари къщи, по-добра база
от един нов хотел (до като в Слънчев Бряг, всеки хотел – свой облик);
- Албена – не са стигнали средства на инвеститорите за преоборудване на
хотелите;
- Комплексите не са за отдих – кашкавален туризъм, купонът не може да
бъде спрян; контрол на достъпа – половинчати мерки (аналогично с МОЛ,
каква романтика да търсим там); проблеми с проституция;
- Балкантурист – не е политика, държавата да дава най-добрата си земя за
да печели пари, които никой не знае къде отиват; тази структура трябва да
бъде пазарна, аналогично с жилища и лихвоточки на ДСК.
Въпрос на Мария: Да поясня емисиите на вредни вещества по категории
източници защото графиките са неясни
Данните, по които са съставени графиките са подредени в следната таблица:
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2005год. по
категории източници (x 1000 t/y)
• Групи източници
на емисии
SОx
*
NOx
**
НМЛОС СН4 NH3 CO
1 2 3 4 5 6 7
N1.ТЕЦ 770.6 59.6 0.869 0.869 - 3.029
N2.Битово горене 16.4 4.1 24.3 16.7 - 402.2
N3.Горивни процеси в
индустрията(в т.ч.
производство на енергия)
45.8 17.6 1.406 1.0 - 68.4
N4.Негоривни производ-
ствени процеси
30.7 19.8 19.2 2.2 8.1 36.7
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 21
N5.Добив и преработка
на изкопаеми горива
0.023 - 2.122 528.7 - -
N6.Използване на
разтворители
- - 31.0 - - -
N7.Пътен транспорт 5.9 90.5 36.1 1.2 0.028 212.8
N8.Друг транспорт 30.2 37.8 6.047 0.302 0.004 15.1
N9.Третиране и депониране
на отпадъци
0.030 0.109 0.467 25.9 11.6 0.052
N10.Селско стопанство - 3.6 25.5 117.4 37.5 1.9
N11.Природни източници - 0.204 177.9 5.1 - 9.3
Общо
***
899.653 233.313 324.911 699.371 57.232 749.481
*
- изчислени като серен диоксид
**
- изчислени като азотен диоксид
***
- използвани са данни от НСИ и МОСВ
„Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура
Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 22
Приложение №1
Емисии от горивни и производствени процеси на някои основни за страната вредни вещества
(t/y)по Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
през 2005 г.
№
Район за
ОУКАВ Обхват
Населени
е
Серни
оксиди
Азотни
оксиди
Амоняк Кадмий Олово
Име SOx NOx NH3 Cd Pb
1 Столична Столична 1221157 4759.0 6019.555 0.240 0.665 31.495
2
Средногорие Златица,
Пирдоп,
Челопеч
16964 18688.7 318.047 0.000 6.018 30.079
3 Елин Пелин Елин Пелин 23474 27.0 33.459 0.000 0.000 0.000
4 Перник Перник 99791 22490.4 1453.087 2.878 0.145 7.879
5 Пазарджик Пазарджик 124564 500.9 115.809 0.000 0.002 0.013
6 Панагюрище Панагюрище 27921 163.1 36.499 0.000 0.005 0.007
7 Пещера Пещера 21558 0.9 27.199 0.000 0.000 0.000
8 Велинград Велинград 42029 10.1 2.597 0.000 0.000 0.001
9
Пловдив Пловдив,
Асеновград,
Родопи 441738 1801.3 705.431 0.000 3.066 19.446
10 Кърджали Кърджали 68956 1653.1 133.735 0.414 1.019 4.401
11 Димитровград Димитровград 61059 18851.8 7098.831 4789.38 0.003 0.031
12 Стара Загора Стара Загора 165853 146.6 52.595 11.832 0.003 0.052
13 Гълъбово Гълъбово 15270 242160.6 7565.171 0.000 0.043 0.425
13
А
Раднево
Раднево 23433 310922.1 12950.450 0.000 0.038 0.338
14 Казанлък Казанлък 79871 406.5 81.147 0.000 0.012 0.021
15 Сливен Сливен 130884 12103.9 534.702 6.640 0.002 0.084
16 Ямбол Ямбол 79665 21.6 62.558 0.000 0.000 0.000
17 Бургас Бургас 206414 32524.9 5771.520 5.338 0.272 0.353
18 Камено Камено 12350 250.9 37.571 0.000 0.000 0.000
19
Карнобат Карнобат,
Айтос, Средец 75858 72.9 95.276 0.000 0.000 0.000
20
Варна Варна, Девня,
Белослав 340036 52631.3 34175.955 3090.09 0.106 3.695
21 Добрич Добрич 25528 18.8396 21.8631 0 0.0005 0.0072
22 Провадия Провадия 24864 2.6 2.225 0.000 0.000 0.000
23 Русе Русе 176856 5016.7 3868.494 7.630 0.005 0.067
24 Силистра Силистра 58634 438.0 77.800 0.000 0.009 0.023
25
Г.Оряховица Г.Оряховица
Лясковец 65912 421.3 277.705 16.962 0.002 0.011
26 Свищов Свищов 49089 7163.6 2267.862 0.810 0.003 0.037
27 В.Търново В.Търново 89152 223.4 55.553 70.026 0.003 0.019
28 Габрово Габрово 71473 612.3 148.935 0.000 0.006 0.092
29 Севлиево Севлиево 41355 1.3 7.225 0.000 0.000 0.000
30 Никопол Никопол 12296 629.1 87.257 0.000 0.013 0.016
31
Плевен Плевен,
Д.Митрополия 166253 3576.4 1338.909 0.544 0.019 0.941
32 Враца Враца, Мездра 104157 4452.3 1509.721 0.000 0.002 0.058
33 Монтана Монтана 59262 836.7 153.647 7.232 0.032 1.918
34 Видин Видин 72577 6753.7 2491.446 0.000 0.005 0.055
35 - Бобов дол 10874 88350.8 4305.1 0.000 0.0095 0.0932
1 von 58

Más contenido relacionado

Destacado(13)

Industrial AreasIndustrial Areas
Industrial Areas
Blagoy Petkov773 views
Statistical Methods 2Statistical Methods 2
Statistical Methods 2
Blagoy Petkov637 views
Methods of StatisticMethods of Statistic
Methods of Statistic
Blagoy Petkov836 views
Urban RegenerationUrban Regeneration
Urban Regeneration
Blagoy Petkov519 views
Theory of Urban Planning 2Theory of Urban Planning 2
Theory of Urban Planning 2
Blagoy Petkov722 views
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement Project
Blagoy Petkov968 views
KostinbrodKostinbrod
Kostinbrod
Blagoy Petkov1.3K views
Social Infrastructure 2Social Infrastructure 2
Social Infrastructure 2
Blagoy Petkov521 views
Urban AnalysisUrban Analysis
Urban Analysis
Blagoy Petkov745 views
Comparative European PlanningComparative European Planning
Comparative European Planning
Blagoy Petkov1.2K views
GISGIS
GIS
Blagoy Petkov1.2K views
Transport PlanningTransport Planning
Transport Planning
Blagoy Petkov3.6K views
Integrated Planning ProjectIntegrated Planning Project
Integrated Planning Project
Blagoy Petkov787 views

Más de Blagoy Petkov

projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

projects previewprojects preview
projects preview
Blagoy Petkov366 views
development plans mapdevelopment plans map
development plans map
Blagoy Petkov109 views
development registerdevelopment register
development register
Blagoy Petkov240 views
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.com
Blagoy Petkov318 views
портфолиопортфолио
портфолио
Blagoy Petkov384 views
First EstatesFirst Estates
First Estates
Blagoy Petkov200 views
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street
Blagoy Petkov175 views
assistassist
assist
Blagoy Petkov454 views
My ReportMy Report
My Report
Blagoy Petkov761 views
VinicaVinica
Vinica
Blagoy Petkov441 views
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Town Phenomenon HistoryTown Phenomenon History
Town Phenomenon History
Blagoy Petkov175 views
ESIESI
ESI
Blagoy Petkov261 views
Project ManagementProject Management
Project Management
Blagoy Petkov224 views
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and Economy
Blagoy Petkov713 views

Technical Infrastructure

 • 1. Замърсени въздушни басейни Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Ръководител: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
 • 2. Съдържание: Въведение – състояние на атмосферата като ресурс Значение на състоянието на атмосферата – здравеопазване, комфорт на обитаване Замърсени въздушни басейни по замърсители Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони Обща оценка и мониторинг
 • 3. Състояние на атмосферата като ресурс Значение за всяка една локализация – от големия промишлен комплекс до нашия личен избор на място за живеене Човек консумира 1 кг храна, 2 л вода и 25 кг въздух на денонощие и по правило точно за въздуха е най- ограничен във възможностите си за избор
 • 4. Значение на състоянието на атмосферата Голяма част от замърсителите водят до дискомфорт, дори и когато са в утвърдените законови норми Запрашаване Силна миризма Шумово замърсяване – автомобилно и железопътно движение, самолети Всеки вид замърсяване води до увеличаване на специфични заболявания, като почти винаги възможностите за превенция са ограничени
 • 5. СТАНДАРТИЗИРАНО ОТНОШЕНИЕ НА СМЪРТНОСТТА (0-80+) ПО ПРИЧИНА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ НА ТРАХЕЯТА, БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ НАЛОЖЕНИ ВЪРХУ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОКОЛО ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ, 1994-1995
 • 6. Замърсени въздушни басейни по замърсители Оценката на качеството на атмосферния въздух за страната (по данни 2005 г.) за основните контролирани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, тежки метали, озон, въглероден оксид, както и за други специфични замърсители
 • 10. Фини прахови частици(ФПЧ2.5) През 2005 год. в пунктове София/”Павлово” и Перник/”Църква” е превишена СДН за ФПЧ2.5, т.к. в рамките на годината са регистрирани повече от 14 превишения на ПС+ДО (52 µg/m3). С изключение на КФС „Рожен” в останалите пунктове са регистрирани повече от 14 превишения на ПС (40 µg/m3) за СДН за ФПЧ2.5, която следва да бъде достигната към 2009г. и поддържана впоследствие. При отчитане на допустимото отклонение, през 2005г. в пунктове София/”Павлово” и Перник”Църква” е регистрирано превишение на средногодишната норма за съдържание на ФПЧ2.5 в атмосферния въздух (26 µg/m3);
 • 13. Фенол Превишаване на ПДКс.ч. за фенол е регистрирано само в София; През 2005 год. не е регистрирано превишение на ПДКс.д. и ПДКс.г.за фенол. Амоняк Превишаване на ПДКс.ч. на амоняк е регистрирано само в Никопол; Регистрираните превишения в град Никопол са в резултат на трансграничен пренос от Завода за производство на торове при град Турну Мъгуреле. През годината не са измерени концентрации, превишаващи средноденонощната норма за съдържание на амоняк в атмосферния въздух.
 • 14. Аерозоли на сярна киселина - Съдържанието на аерозоли на сярна киселина в атмосферния въздух е контролирано в Пирдоп и Кърджали. През годината не е регистрирано превишение на нормите за аерозоли на сярна киселина. Хлор - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлор. Хлороводород - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлороводород. Концентрацията на хлор и хлороводород не представлява проблем за качеството на въздуха в града.
 • 15. Кадмий Превишаване на средногодишната норма за съдържание на кадмий в атмосферния въздух е регистрирано само в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ Кърджали; В РОУКАВ Бургас, Перник, Кърджали, Пловдив, Гълъбово, Плевен, Хасково, Средногорие и Монтана са измерени концентрации, превишаващи средноденонощната норма за кадмий. Въглероден оксид Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух (10mg/m3) е регистрирано само в РОУКАВ Перник и РОУКАВ Столичен; В останалите РОУКАВ на територията на страната, извън Столичен и Перник, през 2005г. няма превишаване на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух.
 • 17. Стирол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината са регистрирани две превишения на ПДКс.ч. за стирол в ДОАС «Жити», като максималната средночасова концентрация е измерена на 17.06.2005 г. – 1.18 пъти ПДКс.ч. През 2005 год. е регистрирано едно превишение на ПДКс.д. в ДОАС/“Хлебна мая” на 19.09.2005 г. – 1.12 пъти ПДКс.д. Толуол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за толуол. Ксилол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за ксилол. Серовъглерод - Контролира се в ДОАС системата в гр.Свищов. През годината в ДОАС системата в Свищов са измерени концентрации на сяровъглерод, превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена концентрация е 3.3 пъти ПДКс.ч. В наблюдавания период са регистрирани превишения на ПДКс.д. за сяровъглерод. Максималната измерена средноденонощна концентрация е 2.0 пъти ПДКс.д.
 • 18. Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони На следващите фигури са представени по десет общини (към съответните РОУКАВ, Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух), на територията, на които са разположени най-големите източници на серен диоксид, азотни оксиди и амоняк.
 • 22. Оценка на атмосферния въздух на територията на Столична община
 • 24. ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г През 2005 г. се наблюдава намаляване на емисиите на серен диоксид, въглероден оксид, кадмий, олово, живак, диоксини и полиароматни въглеводороди в сравнение с тези от 2004 г. През 2005 година нарастват емисиите на азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи органични съединения и метан в сравнение с тези от 2004 г. До края на 2005 г. са издадени 89 КПКЗ на предприятията, основни източници на емисии на вредни вещества във въздуха. В Програмите за привеждане в съответствие на инсталациите с комплексни разрешителни са включени инвестиционни мерки за намаляване на количествата отпадъчни газове и съдържанието на замърсители в тях, достигане на нормите за допустими емисии и общо подобряване качеството на атмосферния въздух. В сероочистващите инсталации на ТЕЦ през 2005 г. са уловени 80.075 хил.t серен диоксид.
 • 25. Емисиите от всички източници на вредни вещества от антропогенна дейност и природа са обобщени в 11 основни групи: ТЕЦ, Битово горене, Горивни процеси в индустрията, Негоривни производствени процеси, Добив и преработка на изкопаеми горива, Използване на разтворители, Пътен транспорт, Друг транспорт, Третиране и депониране на отпадъци, Селско стопанство и Природни източници. Изчислени са емисиите на следните вредни вещества: прах, серен диоксид /SO2/, азотни оксиди /NОx/, полиароматни въглеводороди /PAH/, полихлорирани бифенили /PCBs/, хексахлорбензол /HCB/, пентахлорфенол /PCP/, диоксини и фурани /DIOX/, метан /СН4/, неметанови летливи органични съединения /НМЛОС/ , амоняк /NH3/, въглeроден оксид /CO/, живак /Hg/, кадмий /Cd/ и олово/Pb/.
 • 26. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2005 год. по категории източници
 • 28. Обобщен анализ на данните за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух през 2005г. спрямо 2004г.
 • 29. Годишна тенденция в емисиите на вредни вещества във въздуха от антропогенна дейност, както и поетите международни ангажименти за 2010 г.
 • 30. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2005 г. През 2005 г. в нито един Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) на територията на страната не са регистрирани превишения на средноденонощната норма (СДН) за съдържание на серен диоксид. През годината в пет РОУКАВ (Димитровград, Бургас, Гълъбово, Пловдив и Враца) е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН) за серен диоксид. При отчитане на допустимото отклонение (ДО) през 2005 г. не е регистрирано превишение на средногодишната норма (СГН) за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух. При отчитане на ДО през 2005 г. в 20 РОУКАВ е регистрирано превишение на СДН и СГН за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух. През 2005 г. не е регистрирано превишение на СГН за съдържание на олово (оловни аерозоли) в атмосферния въздух.
 • 31. През 2005 г. превишение на краткосрочната норма за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух е регистрирано само в 2 РОУКАВ - Столичен и Перник. През годината не е регистрирано превишение на СГН за опазване на човешкото здраве за бензен През 2005 г. не са регистрирани превишения на СДН за съдържание на никел и арсен в атмосферния въздух. СГН за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ Кърджали.
 • 32. НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането на Националната Система за Мониторинг (НСМ) на КАВ, на основание чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. и съгласно изискванията на наредбите на МОСВ и МЗ за норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед №1372/31.12.2004г., с която се регламентира дейността на НСМ на КАВ от 01.01.2005 год., в т.ч. актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методите и средствата за измерване.
 • 33. Литература: 1. Общество и околна среда, Сборник от статии, Я.Семьонов, П.Капица, А.Виноградов, И.Герасимов, Е.Фьодоров, Държавно Издателство “Наука и изкуство” – София, 1979 2. Акустика на околната среда, к.т.н.инж. Никола Зарков Любенов, Държавно Издателство “Техника”, София, 1980 3. Материали от интернет (приложени)
 • 34. Законодателство на Р. България по отношение на опазване на околната среда в частност въздуха Бюлетини на Изпълнителна Агенция по Околна Среда Бюлетин за състоянието на въздуха в страната Годишен доклад за състоянието на околната среда в България за 2000 г Информационен бюлетин за Община Мадан Национален каталог на източниците на екологична информация
 • 35. ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г Приложение на ГИС в здравеопазването Програма за намаляване нивата на замърсители на атмосферния въздух на територията на Столична община Статия Околна среда и здраве Статия от в.Новинар ______________________________________________ Благодаря за вниманието!
 • 36. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура TINbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Техническа инфраструктура Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5 ECTS 4.0 СтатутЗадължителен CodeTINbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Technical Infrastructure Starts in semester 5 Ends in semester 5 ECTS4.0 Type Compulsory 30 0 60 60 Анотация Дисциплината запознава студентите с предизвикателствата пред урбанистичното развитие на страните в Европа. Придобиват се знания за различни страни от техническото развитие на обществото. Придобиват се умения за анализ на политиката на България и Европейския съюз върху Урбанистичното развитие. Създава се отношение към околната среда. Annotation This subject acquaints students with the challenges before the urban development of the European countries. Knowledge on the different aspects of technological innovations' impact on the society is obtained. Skills are acquired for analysis of the policies of Bulgaria and European Union on urban development. A sense of environment is cultivated. 30 30 0 60 60 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Mincho Nenchev Водещ преподавател доц. д-р арх. Минчо Ненчев Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBTINbCBU5U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2435 TINbCBUUrbanism - bachelor*
 • 37. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София Архитектурен факултет Катедра: „Градоустройство” Замърсени въздушни басейни Модул: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА Студент: Благой Георгиев Петков Специалност: урбанизъм Факултетен №: 10047 Курс: трети Учебна година: 2007/2008, зимен семестър Ръководител: доц. д-р арх. Минчо Ненчев гр. София Ноември, 2007 год.
 • 38. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 2 Съдържание: Въведение – състояние на атмосферата като ресурс Значение на състоянието на атмосферата – здравеопазване, комфорт на обитаване Замърсени въздушни басейни по замърсители Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони Обща оценка и мониторинг Състояние на атмосферата като ресурс Значение за всяка една локализация – от големия промишлен комплекс до нашия личен избор на място за живеене Човек консумира 1 кг храна, 2 л вода и 25 кг въздух на денонощие и по правило точно за въздуха е най-ограничен във възможностите си за избор Значение на състоянието на атмосферата Голяма част от замърсителите водят до дискомфорт, дори и когато са в утвърдените законови норми Запрашаване Силна миризма Шумово замърсяване – автомобилно и железопътно движение, самолети Всеки вид замърсяване води до увеличаване на специфични заболявания, като почти винаги възможностите за превенция са ограничени Докторът може да ни препоръча да спрем да пушим, да избягваме дадена храна, но не може да ни каже да спрем да дишаме Схема 1. СТАНДАРТИЗИРАНО ОТНОШЕНИЕ НА СМЪРТНОСТТА (0-80+) ПО ПРИЧИНА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ НА ТРАХЕЯТА, БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ НАЛОЖЕНИ ВЪРХУ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОКОЛО ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ, 1994-1995 С методите на Географките Информационни Системи може да се илюстрира връзката между замърсяването на въздуха и влошаването на здравето на хората
 • 39. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 3 Замърсени въздушни басейни по замърсители Оценката на качеството на атмосферния въздух за страната (по данни 2005 г.) за основните контролирани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, тежки метали, озон, въглероден оксид, както и за други специфични замърсители Серен диоксид
 • 40. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 4 Показани са десетте пункта с максимални средночасови концентрации през 2005 год. Азотен диоксид Фини прахови частици(ФПЧ10) Фини прахови частици(ФПЧ2.5) През 2005 год. в пунктове София/”Павлово” и Перник/”Църква” е превишена СДН за ФПЧ2.5, т.к. в рамките на годината са регистрирани повече от 14 превишения на ПС+ДО (52 g/m3). С изключение на КФС „Рожен” в останалите пунктове са регистрирани повече от 14 превишения на ПС (40 g/m3) за СДН за ФПЧ2.5, която следва да бъде достигната към 2009г. и поддържана впоследствие.
 • 41. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 5 При отчитане на допустимото отклонение, през 2005г. в пунктове София/”Павлово” и Перник”Църква” е регистрирано превишение на средногодишната норма за съдържание на ФПЧ2.5 в атмосферния въздух (26 g/m3); Общ прах Олово
 • 42. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 6 Фенол Превишаване на ПДКс.ч. за фенол е регистрирано само в София; През 2005 год. не е регистрирано превишение на ПДКс.д. и ПДКс.г.за фенол. Амоняк Превишаване на ПДКс.ч. на амоняк е регистрирано само в Никопол; Регистрираните превишения в град Никопол са в резултат на трансграничен пренос от Завода за производство на торове при град Турну Мъгуреле. През годината не са измерени концентрации, превишаващи средноденонощната норма за съдържание на амоняк в атмосферния въздух. Аерозоли на сярна киселина - Съдържанието на аерозоли на сярна киселина в атмосферния въздух е контролирано в Пирдоп и Кърджали. През годината не е регистрирано превишение на нормите за аерозоли на сярна киселина. Хлор - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлор. Хлороводород - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за хлороводород. Концентрацията на хлор и хлороводород не представлява проблем за качеството на въздуха в града. Кадмий Превишаване на средногодишната норма за съдържание на кадмий в атмосферния въздух е регистрирано само в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ Кърджали; В РОУКАВ Бургас, Перник, Кърджали, Пловдив, Гълъбово, Плевен, Хасково, Средногорие и Монтана са измерени концентрации, превишаващи средноденонощната норма за кадмий. Въглероден оксид Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух (10mg/m3) е регистрирано само в РОУКАВ Перник и РОУКАВ Столичен; В останалите РОУКАВ на територията на страната, извън Столичен и Перник, през 2005г. няма превишаване на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух.
 • 43. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 7 Бензен Стирол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината са регистрирани две превишения на ПДКс.ч. за стирол в ДОАС «Жити», като максималната средночасова концентрация е измерена на 17.06.2005 г. – 1.18 пъти ПДКс.ч. През 2005 год. е регистрирано едно превишение на ПДКс.д. в ДОАС/“Хлебна мая” на 19.09.2005 г. – 1.12 пъти ПДКс.д. Толуол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за толуол. Ксилол - Контролира се в ДОАС системите в гр. Русе („РИОСВ”, „Жити” и „Хлебна мая”). През годината не е регистрирано превишение на ПДКс.ч. и ПДКс.д. за ксилол. Серовъглерод - Контролира се в ДОАС системата в гр.Свищов. През годината в ДОАС системата в Свищов са измерени концентрации на сяровъглерод, превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена концентрация е 3.3 пъти ПДКс.ч. В наблюдавания период са регистрирани превишения на ПДКс.д. за сяровъглерод. Максималната измерена средноденонощна концентрация е 2.0 пъти ПДКс.д. Разпределение на емисиите на вредни вещества по райони На следващите фигури са представени по десет общини (към съответните РОУКАВ, Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух), на територията, на които са разположени най-големите източници на серен диоксид, азотни оксиди и амоняк.
 • 44. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 8 От схемите се вижда, че най-замърсените въздушни басейни са при районите със съсредоточени обекти на рудодобив и преработка на руди, както и химически комбинат и заводи
 • 45. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 9 Оценка на атмосферния въздух на територията на Столична община Схеми 2,3. Моделирани замърсявания на района с СО2 и NOx Фигурата и схемите разкриват, че района на София е изключително замърсен, като въглеродните окиси в пъти превишават емисиите на всички други вещества взети заедно и че най-замърсената част е не територията на комбината „Кремиковци”, а градския център
 • 46. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 10
 • 47. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 11 ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г През 2005 г. се наблюдава намаляване на емисиите на серен диоксид, въглероден оксид, кадмий, олово, живак, диоксини и полиароматни въглеводороди в сравнение с тези от 2004 г. През 2005 година нарастват емисиите на азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи органични съединения и метан в сравнение с тези от 2004 г. До края на 2005 г. са издадени 89 КПКЗ на предприятията, основни източници на емисии на вредни вещества във въздуха. В Програмите за привеждане в съответствие на инсталациите с комплексни разрешителни са включени инвестиционни мерки за намаляване на количествата отпадъчни газове и съдържанието на замърсители в тях, достигане на нормите за допустими емисии и общо подобряване качеството на атмосферния въздух. В сероочистващите инсталации на ТЕЦ през 2005 г. са уловени 80.075 хил.t серен диоксид. Емисиите от всички източници на вредни вещества от антропогенна дейност и природа са обобщени в 11 основни групи: ТЕЦ, Битово горене, Горивни процеси в индустрията, Негоривни производствени процеси, Добив и преработка на изкопаеми горива, Използване на разтворители, Пътен транспорт, Друг транспорт, Третиране и депониране на отпадъци, Селско стопанство и Природни източници. Изчислени са емисиите на следните вредни вещества: прах, серен диоксид /SO2/, азотни оксиди /NОx/, полиароматни въглеводороди /PAH/, полихлорирани бифенили /PCBs/, хексахлорбензол /HCB/, пентахлорфенол /PCP/, диоксини и фурани /DIOX/, метан /СН4/, неметанови летливи органични съединения /НМЛОС/ , амоняк /NH3/, въглeроден оксид /CO/, живак /Hg/, кадмий /Cd/ и олово/Pb/. Според мен замърсяването е в утвърдените законови норми, благодарение на инвестициите в опазване на околната среда направени през последните години от най-големите промишлени предприятия – те показаха, че са отговорни и нямат намерение да минат ‘тънко’ като плащат глоби, които са на по-ниска стойност от нужните средства за инвестиции През 2005 година са били надвишавани само дневните норми, което се дължи на нарушения в производствения процес или аварии, но все пак има какво да се желае, защото дори и в нормите замърсяването води до заболявания и нарушен комфорт на обитаване Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2005 год. по категории източници Тази класификация е интересна, защото може да се улови основния отрасъл, производство, който допринася за даден вид замърсяване и ако въздействаме дори и само на него, ще подобрим състоянието на цялата система
 • 48. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 12
 • 49. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 13
 • 50. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 14
 • 51. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 15
 • 52. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 16 Обобщен анализ на данните за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух през 2005г. спрямо 2004г. Годишна тенденция в емисиите на вредни вещества във въздуха от антропогенна дейност, както и поетите международни ангажименти за 2010 г. В поетите международни ангажименти сме отвоювали да продължим индустриализацията на страната, като сме заложили общо леко покачване на замърсяването, освен на серните окиси, които както е видно от схемата и сега е проблемно
 • 53. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 17 АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2005 г. През 2005 г. в нито един Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) на територията на страната не са регистрирани превишения на средноденонощната норма (СДН) за съдържание на серен диоксид. През годината в пет РОУКАВ (Димитровград, Бургас, Гълъбово, Пловдив и Враца) е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН) за серен диоксид. При отчитане на допустимото отклонение (ДО) през 2005 г. не е регистрирано превишение на средногодишната норма (СГН) за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух. При отчитане на ДО през 2005 г. в 20 РОУКАВ е регистрирано превишение на СДН и СГН за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух. През 2005 г. не е регистрирано превишение на СГН за съдържание на олово (оловни аерозоли) в атмосферния въздух. През 2005 г. превишение на краткосрочната норма за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух е регистрирано само в 2 РОУКАВ - Столичен и Перник. През годината не е регистрирано превишение на СГН за опазване на човешкото здраве за бензен През 2005 г. не са регистрирани превишения на СДН за съдържание на никел и арсен в атмосферния въздух. СГН за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Бургас и РОУКАВ Кърджали. НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането на Националната Система за Мониторинг (НСМ) на КАВ, на основание чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. и съгласно изискванията на наредбите на МОСВ и МЗ за норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед №1372/31.12.2004г., с която се регламентира дейността на НСМ на КАВ от 01.01.2005 год., в т.ч. актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методите и средствата за измерване. Мониторингът на въздуха се осъществява в съответствие на международните норми и препоръките на Европейския съюз. Поместил съм допълнителна информация относно Националния доклад по инвентаризация на парниковите газове за България В изложението до тук не е засегнат въпроса с шумовото замърсяване, най- вече от автомобилно, самолетно и железопътно движение, защото промишлените източници, както и обществените сгради подлежат на строг контрол. Повече информация можете да откриете в предложената литература
 • 54. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 18 Литература: 1. Общество и околна среда, Сборник от статии, Я.Семьонов, П.Капица, А.Виноградов, И.Герасимов, Е.Фьодоров, Държавно Издателство “Наука и изкуство” – София, 1979 2. Акустика на околната среда, к.т.н.инж. Никола Зарков Любенов, Държавно Издателство “Техника”, София, 1980 3. Материали от интернет 3.1.Законодателство на Р. България по отношение на опазване на околната среда в частност въздуха 3.1.1. Постановление № 224 oт 1 октомври 2002 г. , за изменение и допълнение на Постановление № 254 на Министерския съвет от 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой 3.1.2. Постановление № 254 на Министерския съвет от 30 декември 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой (Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) (zip файл с приложения) 3.1.3. Монреалски Протокол от 1987 г.за озоноразрушаващите вещества 3.1.3.1. Пекински изменения към Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой 3.1.3.2. Изменения към Монреалския Протокол, Съгласувани на втората среща на Страните (Лондон, 27 - 29 юни 1990) 3.1.3.3. Изменения към Монреалския Протокол, съгласувани на четвъртата среща на Страните (Копенхаген, 23 - 25 ноември 1992) 3.1.4. Изменения, съгласувани на деветата среща на Страните, отнасящи се до контролираните вещества 3.1.5. Виенска Конвенция от 1985 г. за защита на озоновия слой 3.1.6. Проект на Глобалния екологичен фонд за ранно прекратяване употребата на метил бромид в страните с икономика в преход, чрез популяризиране, прилагане на адекватна политика и демонстрации/обучение 3.1.7. Стратегия за прекратяване употребата на хидро-хлор-флуор- въглеводороди (HCFC) в Р. България 3.1.8. Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 3.1.8.1. Приложение А1 3.1.8.2. Приложение А2 3.1.8.3. Приложение Б1 3.1.8.4. Приложение Б2 3.1.8.5. Приложение В 3.1.8.6. Приложение Г 3.2.Бюлетини на Изпълнителна Агенция по Околна Среда
 • 55. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 19 3.2.1. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА за постигане на целите на Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, 2004 3.2.2. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА за постигане на целите на Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, 2005 3.2.3. ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРИЕТА С ПМС 311 ОТ 17.11.2004 3.2.4. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА по чл. 16, ал.2 на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 2004 3.2.5. ДОКЛАД от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА по чл. 16, ал.2 на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 2005 3.3.Бюлетин за състоянието на въздуха в страната 3.4.Годишен доклад за състоянието на околната среда в България за 2000 г 3.5.Информационен бюлетин за Община Мадан 3.6.Национален каталог на източниците на екологична информация 3.7.ОЦЕНКА НА ЕМИТИРАНИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005 Г 3.8.Приложение на ГИС в здравеопазването 3.9.Програма за намаляване нивата на замърсители на атмосферния въздух на територията на Столична община 3.10. Статия Околна среда и здраве 3.11. Статия от в.Новинар Цялата информация по темата „Замърсени въздушни басейни” е достъпна под формата на презентация, заедно с цялата използвана литература от интернет, на следния адрес: vyzduh.hit.bg
 • 56. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 20 Коментари и въпроси по темата: - Замърсяване – волеви процес, пазарен процес; начини за контрол; - Проблеми в обществото, териториалните стратегии за справяне с екологичната обстановка; - Да се жертват 3 – 4 пункта, за да се запазят другите територии, така или иначе инвеститорският интерес не може да бъде озаптен - Всяко зло за добро, до сега не сме имали механизми да ограничим застрояване, но имаме добра хотелска база (няма да може да се обнови след 3 – 4 години); туристи винаги ще има, но се сменя състава; - Отдушник на строителната експанзия – ако съсипем Банско и Слънчев Бряг; Проблем на обществото; Народното Събрание пише ‘клиентелски’ закони, за някого; Европейски път – ще си оправим законите под натиска на еврокомисарите; - По-малки градове – безработица, всичките средства идват от препродаване на неджижимости; - Ако работим в една община – няма как да спрем инвазията, решения на по-високо ниво; - Опознавателен, винен туризъм; реставрация на стари къщи, по-добра база от един нов хотел (до като в Слънчев Бряг, всеки хотел – свой облик); - Албена – не са стигнали средства на инвеститорите за преоборудване на хотелите; - Комплексите не са за отдих – кашкавален туризъм, купонът не може да бъде спрян; контрол на достъпа – половинчати мерки (аналогично с МОЛ, каква романтика да търсим там); проблеми с проституция; - Балкантурист – не е политика, държавата да дава най-добрата си земя за да печели пари, които никой не знае къде отиват; тази структура трябва да бъде пазарна, аналогично с жилища и лихвоточки на ДСК. Въпрос на Мария: Да поясня емисиите на вредни вещества по категории източници защото графиките са неясни Данните, по които са съставени графиките са подредени в следната таблица: Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2005год. по категории източници (x 1000 t/y) • Групи източници на емисии SОx * NOx ** НМЛОС СН4 NH3 CO 1 2 3 4 5 6 7 N1.ТЕЦ 770.6 59.6 0.869 0.869 - 3.029 N2.Битово горене 16.4 4.1 24.3 16.7 - 402.2 N3.Горивни процеси в индустрията(в т.ч. производство на енергия) 45.8 17.6 1.406 1.0 - 68.4 N4.Негоривни производ- ствени процеси 30.7 19.8 19.2 2.2 8.1 36.7
 • 57. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 21 N5.Добив и преработка на изкопаеми горива 0.023 - 2.122 528.7 - - N6.Използване на разтворители - - 31.0 - - - N7.Пътен транспорт 5.9 90.5 36.1 1.2 0.028 212.8 N8.Друг транспорт 30.2 37.8 6.047 0.302 0.004 15.1 N9.Третиране и депониране на отпадъци 0.030 0.109 0.467 25.9 11.6 0.052 N10.Селско стопанство - 3.6 25.5 117.4 37.5 1.9 N11.Природни източници - 0.204 177.9 5.1 - 9.3 Общо *** 899.653 233.313 324.911 699.371 57.232 749.481 * - изчислени като серен диоксид ** - изчислени като азотен диоксид *** - използвани са данни от НСИ и МОСВ
 • 58. „Замърсени въздушни басейни”, модул: Техническа инфраструктура Благой Георгиев Петков, УРБ 10047 стр. 22 Приложение №1 Емисии от горивни и производствени процеси на някои основни за страната вредни вещества (t/y)по Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух през 2005 г. № Район за ОУКАВ Обхват Населени е Серни оксиди Азотни оксиди Амоняк Кадмий Олово Име SOx NOx NH3 Cd Pb 1 Столична Столична 1221157 4759.0 6019.555 0.240 0.665 31.495 2 Средногорие Златица, Пирдоп, Челопеч 16964 18688.7 318.047 0.000 6.018 30.079 3 Елин Пелин Елин Пелин 23474 27.0 33.459 0.000 0.000 0.000 4 Перник Перник 99791 22490.4 1453.087 2.878 0.145 7.879 5 Пазарджик Пазарджик 124564 500.9 115.809 0.000 0.002 0.013 6 Панагюрище Панагюрище 27921 163.1 36.499 0.000 0.005 0.007 7 Пещера Пещера 21558 0.9 27.199 0.000 0.000 0.000 8 Велинград Велинград 42029 10.1 2.597 0.000 0.000 0.001 9 Пловдив Пловдив, Асеновград, Родопи 441738 1801.3 705.431 0.000 3.066 19.446 10 Кърджали Кърджали 68956 1653.1 133.735 0.414 1.019 4.401 11 Димитровград Димитровград 61059 18851.8 7098.831 4789.38 0.003 0.031 12 Стара Загора Стара Загора 165853 146.6 52.595 11.832 0.003 0.052 13 Гълъбово Гълъбово 15270 242160.6 7565.171 0.000 0.043 0.425 13 А Раднево Раднево 23433 310922.1 12950.450 0.000 0.038 0.338 14 Казанлък Казанлък 79871 406.5 81.147 0.000 0.012 0.021 15 Сливен Сливен 130884 12103.9 534.702 6.640 0.002 0.084 16 Ямбол Ямбол 79665 21.6 62.558 0.000 0.000 0.000 17 Бургас Бургас 206414 32524.9 5771.520 5.338 0.272 0.353 18 Камено Камено 12350 250.9 37.571 0.000 0.000 0.000 19 Карнобат Карнобат, Айтос, Средец 75858 72.9 95.276 0.000 0.000 0.000 20 Варна Варна, Девня, Белослав 340036 52631.3 34175.955 3090.09 0.106 3.695 21 Добрич Добрич 25528 18.8396 21.8631 0 0.0005 0.0072 22 Провадия Провадия 24864 2.6 2.225 0.000 0.000 0.000 23 Русе Русе 176856 5016.7 3868.494 7.630 0.005 0.067 24 Силистра Силистра 58634 438.0 77.800 0.000 0.009 0.023 25 Г.Оряховица Г.Оряховица Лясковец 65912 421.3 277.705 16.962 0.002 0.011 26 Свищов Свищов 49089 7163.6 2267.862 0.810 0.003 0.037 27 В.Търново В.Търново 89152 223.4 55.553 70.026 0.003 0.019 28 Габрово Габрово 71473 612.3 148.935 0.000 0.006 0.092 29 Севлиево Севлиево 41355 1.3 7.225 0.000 0.000 0.000 30 Никопол Никопол 12296 629.1 87.257 0.000 0.013 0.016 31 Плевен Плевен, Д.Митрополия 166253 3576.4 1338.909 0.544 0.019 0.941 32 Враца Враца, Мездра 104157 4452.3 1509.721 0.000 0.002 0.058 33 Монтана Монтана 59262 836.7 153.647 7.232 0.032 1.918 34 Видин Видин 72577 6753.7 2491.446 0.000 0.005 0.055 35 - Бобов дол 10874 88350.8 4305.1 0.000 0.0095 0.0932