State Designexamination

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY

State Designexamination - Urban Planning, Faculty of Architecture, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia (UACG) petkovstudio.com | bg.linkedin.com/in/petkovstudio | resumup.com/me/18476587

State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
State Designexamination
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2008 1
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Уважаеми дипломанти,
Разработването на дипломната работа е заключителният етап и най-голямата по
обем самостоятелна задача от Вашето образование в рамките на Бакалавърската
програма по урбанизъм. Тя дава възможност за задълбочена работа и изследване на
идеи и насоки, с които сте се срещнали в предходните етапи на програмата.
Успешното завършване и високото оценяване на дипломната работа изискват добро
насочване на усилията и планиране на действията по разработването й от самото
начало на процеса – избора на тема, до окончателното оформяне на материалите.
Препоръчваме внимателно да прочетете следните въпроси и кратките пояснения по
всеки от тях. Би следвало да сте сигурни, че можете да им отговорите положително
до финала на разработването на дипломната работа. При всички допълнително
възникващи въпроси се обръщайте към дипломния си ръководител или катедра
“Градоустройство”.
o Темата на дипломната работа принадлежи ли към полето на
урбанизма?
Уверете се, че дипломната работа разглежда проблем/и, свързани с развитието,
планирането и управлението на физическата околна среда.
o Има ли дипломната работа ясно формулирана цел?
Какво се стремите да разкриете? На какви въпроси ще се опитате да отговорите?
Защо тези въпроси са важни и заслужават внимание? За предпочитане е да се
постави макар и по-тясна, но ясна и реално постижима цел, отколкото множество
широки цели, които да бъдат повърхностно разгледани. Важно е да се даде ясна
формулировка на целите още в началото, защото те определят методите.
Дипломната работа следва да завърши с изводи за степента, до която са постигнати
поставените цели.
o Направен ли е ясен и адекватен анализ на професионалната
литература по проблема?
За да бъде аргументацията на темата убедителен, важно е да поставите избраната
тема в по-широкия национален и европейски контекст. Това е нужно и за да очертаете
нерешените проблеми и основните въпроси за професионален дебат. Освен това се
очаква да демонстрирате добро познаване на съответната професионална
литература, както и на практиката, нормативната база и управленската политика в
страната.
o Има ли добра структура?
Подходяща ли е избраната структура на дипломната работа за избрания проблем и
подход за разглеждането му? Допринася ли за ясното и последователно излагане на
вашите аргументи и предложения?
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2008 2
o Ясна ли е методиката и подходяща ли е за избрания проблем?
Представена ли е ясна аргументация за избора на прилаганите методи? Не е
достатъчно да се назове един метод, следва да се обясни защо той е подходящ за
конкретния случай.
o Показани ли са добри аналитични умения?
Не е достатъчно да се опише конкретна ситуация, трябва да се демонстрира умение
за критичен анализ на количествени и качествени данни, да се направи оценка и да се
откроят значимите закономерности и тенденции.
o Показва ли прецизност и уважение към фактологическия материал?
Достатъчно ясно ли са разграничени използваните обективни факти от субективната
им интерпретация? Ясно ли са изразени авторовите становища по разглежданите
въпроси?
o Адекватно и вярно ли са цитирани източниците в текста?
Трябва да бъдат коректно назовани източниците на идеи и данни, като се посочат
автор, дата и страница на съответната публикация. След всеки цитат (поставен в
кавички) се указва съответна референция съгласно установените изисквания. В
списъка на литературата в края на дипломната работа се включват само реално
цитираните в текста материали.
o Предава ли резюмето вярно целите, методите, установените
резултати и направените препоръки?
Резюмето трябва да има размер не повече от една страница и да изразява ясно
целите, методите, постигнатите резултати и направените препоръки.
o Приемливо ли е нивото на употреба на българския език?
Дипломната работа следва да демонстрира добра езикова култура. Правописът,
граматиката и пунктуацията трябва да бъдат правилни, а стилът на изразяване – ясен
и логичен. Графичното редактиране на текста е белег за добра професионална
култура.
o Добро ли е визуалното представяне на дипломната работа?
Доброто визуалното представяне на всички графични, картни и фотоматериали е
задължително условие за ясното изразяване на идеите и предложенията в
дипломната работа.
Пожелаваме ви успех!
София, юни 2008 Катедра “Градоустройство”
Съставили:
проф. д-р арх. С. Димитров
доц. д-р арх. Е. Димитрова
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Програма по УРБАНИЗЪМ
Задание за едноседмична дипломна клаузура февруари 2009
ЗАДАНИЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧНА ДИПЛОМНА КЛАУЗУРА
В съответствие с утвърдения учебен план в началото на дипломния
семестър на програмата по Урбанизъм се провежда едноседмичната
дипломна клаузура.
Дипломната клаузура е първи етап от самостоятелната работа по
изготвяне на дипломната работа и има за цел да даде възможност на
дипломантите да разработят и представят своите подробни авторски
предложения за урбанистичната концепция, териториалния обхват и
очакваните крайни продукти на предстоящата дипломна работа в
рамките на предлаганата от дипломанта (въз основа на преддипломното
проучване) конкретна дипломна тема.
Резултатите от работата по време на клаузурата се представят в писмен
и графичен вид както следва:
• Анализ на избрания актуален урбанистичен проблем – до 3 броя
концептуални схеми;
• Урбанистичен анализ на наличния потенциал за развитие на
избраната конкретна територия в подходящ мащаб – до 3 схеми;
• Урбанистична концепция за развитие на територията – до 2 схеми;
• Предварително урбанистично решение - до 2 схеми;
• Писмен текст/ обосновка – до 10 000 знака (без интервалите)
• Допълнителни материали – по преценка на автора в съответствие
с характера на конкретната задача.
Дипломната клаузура се разработва в едноседмичен срок съгласно
официално обявения от Университета график и се докладва лично от
дипломантите (заедно с резултатите от предпроектните проучвания)
пред катедра “Градоустройство”.
София, февруари 2009 Катедра “Градоустройство”
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2007 1
ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА
През заключителния 8-ми семестър на бакалавърската програма по урбанизъм
студентите разработват дипломна работа за присъждане на образователна степен
«бакалавър», която се защитава публично пред Държавна дипломна комисия в
състав, определен със заповед на Декана на Архитектурния факултет.
Дипломната работа има за цел да даде възможност на студентите да осмислят
получените познания за същността на урбанистичните процеси, както и да приложат
придобитите умения за самостоятелна работа при анализ на конкретни урбанистични
проблеми и изграждане на концепции за решаването им.
В зависимост от интересите и индивидуалните нагласи на дипломантите фокусът на
дипломната работа може да бъде поставен върху:
(а) практическо-приложни аспекти – изследване на пространственото
развитие на конкретен български град и разработване на урбанистична концепция за
решаването на установени основни урбанистични проблеми в съответствие с
национална пространствена политика и актуалната европейска практика;
(б) теоретично-приложни аспекти – изследване на избран съвременен
урбанистичен проблем, като обосноват специфичните цели, пътища, инструменти,
ограничения за професионална намеса от страна на урбанистите за решаването му и
се коментира обвързването на локалното и регионално ниво на пространственото
планиране.
В съответствие с поставената цел дипломната работа включва аналитична и
синтезна част.
Аналитична част
Аналитичната част на дипломната работа обхваща:
• Анализ на установени световни и европейски тенденции в развитието на общи и
специфични урбанистични процеси – преглед на достъпни литературни източници
и публикации в Интернет; сравнителен анализ на урбанистични подходи, планове
и реализации със сходна на разглежданата проблематика.
• Анализ на националния контекст – историческо развитие и съвременно състояние,
на влиянието на интеграционните процеси в Европа върху приоритетите на
РБългария; проучване на налична нормативна и законова рамка, както и на
съществуващи разработки; изводи за нерешени проблеми и предизвикателства;
• Издирване, систематизиране и анализ на налични бази данни, карти, планове,
графични и снимкови материали, възможно най-пълно представящи
характеристиките на (а) избраната за разработване конкретна територия в
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2007 2
социално-икономически, културологичен и урбанистичен план. (б) избраният за
изследване урбанистичен проблем.
• Изводи за: влияещи локални, регионални и международни фактори; произтичащи
социални, икономически, екологични последици; пространствените им проявления.
Синтезна част
Синтезната част на дипломната работа включва:
• Обосновка на (а) възможните подходи и необходимите партньорства за решаване
на проблема; (б) наличния потенциал за развитие на избраната територия въз
основа на проучени природно-географски, социално-икономически, културни,
пространствени и други характеристики
• Урбанистична концепция за (а) решение на установените проблеми в подходящ
пространствен и времеви мащаб; (б) развитие на пространствените и
функционални характеристики на избрана конкретна територия;
• Стратегия и план за действие за осъществяване на предлаганата концепция.
Представяне на дипломната работа
Дипломната работа се представя подвързана в одобрен от катедрата вид и структура,
като задължителните изисквания обхващат:
(i) Формат А4;
(ii) Структура – заглавна страница; резюме (до 300 думи); основни раздели (увод,
обосновка за избора на разглеждания проблем и обхвата на работата, аналитична
част, концепция, проектно предложение, заключение, библиография);
(iii) Съдържание - текст, графики, схеми, карти и снимков материал (по преценка на
автора).
Заглавната страница задължително съдържа в указаната последователност:
o Име на Университета;
o Име на факултета и катедрата;
o Пълно заглавие и подзаглавие на дипломната работа;
o Трите имена на автора;
o Квалификационна степен, за която се кандидатства;
o Дипломен ръководител;
o Месец и година на предаване на работата;
За целите на дипломанта защита резултатите от дипломната работа се представят
върху 4 (четири) табла с размер 70/100, всичките еднакво ориентирани (вертикално
или хоризонтално) по преценка на дипломанта.
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2007 3
Критерии за оценка
Оценяването на дипломната работа е базирано върху оценка на демонстрирани
умения от страна на дипломанта по отношение на:
o Критично проучване, оценка и интерпретация на доказателствен материал при
анализ на урбанистични проблеми;
o Ясно и убедително формулиране на урбанистични концепции, стратегии и
планове за прилагането им;
o Ефективна писмена и графична комуникация.
Общите критерии за оценка на дипломната работа включват:
o Добро познаване на съвременните тенденции в урбанистичното развитие,
свързани с избраната тематика на дипломната работа;
o Избор на значим урбанистичен проблем за разглеждане;
o Добро познаване и успешно прилагане на методите за урбанистичен анализ;
o Съобразяване с действащата нормативна рамка в страната и с актуалните
документи на ЕС;
o Правилно изградена и балансирана структура на работата;
o Коректно ползване и цитиране на информационни източници (текстови и
графични материали).
Специфични критерии:
(а) за практическо-приложна разработка – ясна и оригинална концепция за
урбанистично развитие на разглежданата територия; добре обосновани постановки за
съществуващи възможности и ограничители за реализиране на концепцията;
(б) за теоретико-приложна разработка – добре разработен модел на
изследването; ясно формулирани хипотези; съответствие на избраната методика на
работа на формулираната изследователска задача; ясни и добре обосновани
самостоятелни изводи; наличие на идеи за последващо приложение и развитие на
резултатите.
София, юни 2008 Катедра “Градоустройство”
Съставили:
проф. д-р арх. С. Димитров
доц. д-р арх. Е. Димитрова
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм
Задание за дипломна работа юни 2005 1
ПРЕДИПЛОМНО ПРОУЧВАНЕ
По време на едномесечната лятна практика след третата учебна година на
програмата се провежда индивидуално предипломното проучване, което има за
цел да осигури необходимата теоретична и фактологична основа за разработване на
дипломната работа.
Основните задачи на преддипломното проучване са свързани със събиране, анализ
и осмисляне на достъпна информация, която да осигури аргументация за темата на
дипломната работа чрез очертаване на наличната система от икономически,
социални, културни, пространствени фактори, които оказват влияние върху конкретни
урбанистични процеси и структури. Проучването завършва с представяне на
аргументирано предложение за тема, обхват и структура на дипломната работа. При
докладване на резултатите от лятната практика (преддипломното проучване) в
началото на 7 семестър трябва да се представят
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
включващо следните материали (разпечатани и подвързани във формат А4):
• РЕЗЮМЕ на предлаганата дипломна работа в размер на 1 страница (до 300 думи)
– цели, методи, очаквани резултати.
• ОБОСНОВКА за тема, обхват, структура и съдържание на дипломната работа –
преглед на изследвания и реализации по избраната конкретна урбанистична
проблематика (4 до 5 стр., pt 12, line spacing 1.5),
• АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – извършено проучване на място в конкретен български град
и/или специализирана институция: текст (12 до 15 стр., pt 12, line spacing 1.5),
статистически данни и графичен/ снимков материал (обем по преценка на автора);
• БИБЛИОГРАФИЯ на проучената литература с коректно, изчерпателно и
отговарящо на съвременните стандарти описание на източниците;
• В ПРИЛОЖЕНИЕ по преценка на автора се комплектоват коректно описани (по
отношение на авторство и източник) копия на по-съществени публикации,
нормативни документи, картни, фото- и други материали, които имат отношение
към разглежданата проблематика и са цитирани и коментирани в основния текст
на преддипломното проучване.
София, юни 2008 Катедра “Градоустройство”
Съставили:
проф. д-р арх. С. Димитров
доц. д-р арх. Е. Димитрова
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
Практика Practice
Сигнатура DPLPbCBU
Наименование на дисциплината по учебен план
Дипломна работа
Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8
ECTS 20.0
СтатутЗадължителен
CodeDPLPbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Diploma work
Starts in semester 8 Ends in semester 8
ECTS20.0
Type Compulsory
300
0
300
300
Анотация
В края на курса студентите имат възможност за избор между дипломен проект и
теоретична дипломна работа.
Дипломният проект обхваща разработването на конкретна територия – задача
от практиката, която се избира и съгласува с катедрата по време на учебната
практика. Той се разработва след приети предварителни проучвания и проект за
планово задание.
Дипломната работа се разработва след одобрен от катедрата проект за тема
със съответната структура.
Дипломният проект (Дипломната работа) се представят на публична защита
пред Държавна изпитна комисия и при успех се присъжда степен “Бакалавър”.
Annotation
At the end of their period of study students may choose between diploma project and
theoretical diploma thesis. The diploma project concerns a development of a particular
territory (practical case) which is chosen and coordinated with the Department during
the practical training. It is developed after approved feasibility studies and terms of
reference draft. The diploma thesis is worked out following an approved structured
topic. The diploma project or the diploma thesis is presented at a public session
before a State Board of Examiners. Following a successful presentation, Bachelor's
degree is awarded.
0
300
0
300
300
Катедра
Градоустройство
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov
Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Самостоятелна
подготовка
Аудиторни часове (общо) Academic hours(total )
Individual
independant study
LecturesЛекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars
Форма на оценяване
*
Form of assessment
*
URBDPLPbCBU8U.pdf
Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages
Урбанизъм*UACEG, 26.6.2006 , A- 3437
DPLPbCBUUrbanism
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
Практика Practice
Сигнатура DPLEbCBU
Наименование на дисциплината по учебен план
Защита на дипломна работа
Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8
ECTS 10.0
СтатутЗадължителен
CodeDPLEbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Diploma Work - presentation
Starts in semester 8 Ends in semester 8
ECTS10.0
Type Compulsory
0
0
0
300
Анотация
Дипломният проект (Дипломната работа) се представят на публична защита
пред Държавна изпитна комисия и при успех се присъжда степен “Бакалавър”.
Annotation
The diploma project or the diploma thesis is presented at a public session before a
State Board of Examiners. Following a successful presentation, Bachelor's degree is
awarded.
0
0
0
0
300
Катедра
Градоустройство
Department
Urban Planning
Principal lecturerВодещ преподавател
-
Самостоятелна
подготовка
Аудиторни часове (общо) Academic hours(total )
Individual
independant study
LecturesЛекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars
Форма на оценяване
Защита на дипломна работа
Form of assessment
Diploma Examen
URBDPLEbCBU8U.pdf
Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages
Урбанизъм*UACEG, 26.6.2006 , A- 3436
DPLEbCBUUrbanism

Recomendados

Tourism Planning von
Tourism PlanningTourism Planning
Tourism PlanningBlagoy Petkov
1.9K views82 Folien
De la programation von
De la programationDe la programation
De la programationHiba Architecte
1.1K views14 Folien
Cours: la planification urbaine durable von
Cours: la planification urbaine durableCours: la planification urbaine durable
Cours: la planification urbaine durableArchi Guelma
3.2K views36 Folien
Apostila para Autocad 2012 von
Apostila para Autocad 2012Apostila para Autocad 2012
Apostila para Autocad 2012Anderson Carvalho
5.5K views81 Folien
Analyse urbaine von
Analyse urbaineAnalyse urbaine
Analyse urbainexiluokong
4.9K views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

A cidade e a escala do pedestre von
A cidade e a escala do pedestreA cidade e a escala do pedestre
A cidade e a escala do pedestreBruna Stefani
4.1K views23 Folien
CER – Centro Especializado em Reabilitação Física von
CER – Centro Especializado em Reabilitação FísicaCER – Centro Especializado em Reabilitação Física
CER – Centro Especializado em Reabilitação FísicaMayara Virgulino de Oliveira
7.1K views31 Folien
Book Architecture (Haute résolution) von
Book Architecture (Haute résolution)Book Architecture (Haute résolution)
Book Architecture (Haute résolution)Fred713
7.9K views45 Folien
Auberge de Jeunesse HI CAHORS - LE CHAI von
Auberge de Jeunesse HI CAHORS - LE CHAI Auberge de Jeunesse HI CAHORS - LE CHAI
Auberge de Jeunesse HI CAHORS - LE CHAI Pierre-Hubert RESSOUCHE
217 views8 Folien
Equipements publiques von
Equipements publiquesEquipements publiques
Equipements publiquesSami Sahli
2.7K views28 Folien
A paris de haussmann pdf leve von
A paris de haussmann pdf leveA paris de haussmann pdf leve
A paris de haussmann pdf leveFernando Ribeiro Venção
139 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

A cidade e a escala do pedestre von Bruna Stefani
A cidade e a escala do pedestreA cidade e a escala do pedestre
A cidade e a escala do pedestre
Bruna Stefani 4.1K views
Book Architecture (Haute résolution) von Fred713
Book Architecture (Haute résolution)Book Architecture (Haute résolution)
Book Architecture (Haute résolution)
Fred7137.9K views
Equipements publiques von Sami Sahli
Equipements publiquesEquipements publiques
Equipements publiques
Sami Sahli2.7K views
L'urbanisme tactique comme outil d’intégration sociale dans un quartier en tr... von LIEGE CREATIVE
L'urbanisme tactique comme outil d’intégration sociale dans un quartier en tr...L'urbanisme tactique comme outil d’intégration sociale dans un quartier en tr...
L'urbanisme tactique comme outil d’intégration sociale dans un quartier en tr...
LIEGE CREATIVE485 views
Visite 1 : La Duchère, marketing urbain et résidentiel von Cap'Com
Visite 1 : La Duchère, marketing urbain et résidentielVisite 1 : La Duchère, marketing urbain et résidentiel
Visite 1 : La Duchère, marketing urbain et résidentiel
Cap'Com2.9K views
Projet urbain von Sami Sahli
Projet urbainProjet urbain
Projet urbain
Sami Sahli5.7K views
analyse urbaine de la ville d'Annaba von Sami Sahli
analyse urbaine de la ville d'Annabaanalyse urbaine de la ville d'Annaba
analyse urbaine de la ville d'Annaba
Sami Sahli10K views
Cours les instument d'urbanisme le permis et certificats von Archi Guelma
Cours les instument d'urbanisme le permis et certificatsCours les instument d'urbanisme le permis et certificats
Cours les instument d'urbanisme le permis et certificats
Archi Guelma796 views
POLYCLINIQUE LES JASMINS - Batimaghreb Expo von Made in Tunisia
POLYCLINIQUE LES JASMINS - Batimaghreb ExpoPOLYCLINIQUE LES JASMINS - Batimaghreb Expo
POLYCLINIQUE LES JASMINS - Batimaghreb Expo
Made in Tunisia6.5K views
Equipements culturels structurants von La French Team
Equipements culturels structurantsEquipements culturels structurants
Equipements culturels structurants
La French Team3.3K views
Concevoir et évaluer un dispositif pédagogique pour favoriser les apprentissa... von Marcel Lebrun
Concevoir et évaluer un dispositif pédagogique pour favoriser les apprentissa...Concevoir et évaluer un dispositif pédagogique pour favoriser les apprentissa...
Concevoir et évaluer un dispositif pédagogique pour favoriser les apprentissa...
Marcel Lebrun541 views
Espaces publiques et qualité urbaine von Sami Sahli
Espaces publiques et qualité urbaineEspaces publiques et qualité urbaine
Espaces publiques et qualité urbaine
Sami Sahli9.9K views

Destacado

Sofia Public Places Strategy von
Sofia Public Places StrategySofia Public Places Strategy
Sofia Public Places StrategyBlagoy Petkov
1.3K views50 Folien
Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre von
Cultural Heritage in Plovdiv Town CentreCultural Heritage in Plovdiv Town Centre
Cultural Heritage in Plovdiv Town CentreBlagoy Petkov
1K views33 Folien
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectBlagoy Petkov
616 views86 Folien
development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
Regulation and Economy von
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and EconomyBlagoy Petkov
713 views50 Folien
projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien

Destacado(6)

Sofia Public Places Strategy von Blagoy Petkov
Sofia Public Places StrategySofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Blagoy Petkov1.3K views
Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre von Blagoy Petkov
Cultural Heritage in Plovdiv Town CentreCultural Heritage in Plovdiv Town Centre
Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre
Blagoy Petkov1K views
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von Blagoy Petkov
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
Blagoy Petkov616 views

Similar a State Designexamination

Urban Design von
Urban DesignUrban Design
Urban DesignBlagoy Petkov
937 views10 Folien
Cultural Anthropology von
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural AnthropologyBlagoy Petkov
803 views60 Folien
Forum Plovdiv Cultural Heritage von
Forum Plovdiv Cultural HeritageForum Plovdiv Cultural Heritage
Forum Plovdiv Cultural HeritageBlagoy Petkov
1.2K views116 Folien
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ von
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИСОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИMihaela Misheva
128 views1 Folie
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ von
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИСОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИMihaela Misheva
115 views1 Folie
Proekti von
ProektiProekti
ProektiSilva Vasileva
4K views34 Folien

Similar a State Designexamination(10)

Forum Plovdiv Cultural Heritage von Blagoy Petkov
Forum Plovdiv Cultural HeritageForum Plovdiv Cultural Heritage
Forum Plovdiv Cultural Heritage
Blagoy Petkov1.2K views
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ von Mihaela Misheva
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИСОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
Mihaela Misheva128 views
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ von Mihaela Misheva
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИСОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ
Mihaela Misheva115 views
Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
учебните програми за I и іі клас von adminrio
учебните програми за I и іі класучебните програми за I и іі клас
учебните програми за I и іі клас
adminrio79 views

Más de Blagoy Petkov

development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien
5 Budapeshta Street von
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta StreetBlagoy Petkov
175 views12 Folien
assist von
assistassist
assistBlagoy Petkov
454 views25 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Blagoy Petkov250 views
Bojurishte Housing Project von Blagoy Petkov
Bojurishte Housing ProjectBojurishte Housing Project
Bojurishte Housing Project
Blagoy Petkov650 views
Pojarevo Small Settlement Project von Blagoy Petkov
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement Project
Blagoy Petkov968 views

State Designexamination

 • 10. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2008 1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА Уважаеми дипломанти, Разработването на дипломната работа е заключителният етап и най-голямата по обем самостоятелна задача от Вашето образование в рамките на Бакалавърската програма по урбанизъм. Тя дава възможност за задълбочена работа и изследване на идеи и насоки, с които сте се срещнали в предходните етапи на програмата. Успешното завършване и високото оценяване на дипломната работа изискват добро насочване на усилията и планиране на действията по разработването й от самото начало на процеса – избора на тема, до окончателното оформяне на материалите. Препоръчваме внимателно да прочетете следните въпроси и кратките пояснения по всеки от тях. Би следвало да сте сигурни, че можете да им отговорите положително до финала на разработването на дипломната работа. При всички допълнително възникващи въпроси се обръщайте към дипломния си ръководител или катедра “Градоустройство”. o Темата на дипломната работа принадлежи ли към полето на урбанизма? Уверете се, че дипломната работа разглежда проблем/и, свързани с развитието, планирането и управлението на физическата околна среда. o Има ли дипломната работа ясно формулирана цел? Какво се стремите да разкриете? На какви въпроси ще се опитате да отговорите? Защо тези въпроси са важни и заслужават внимание? За предпочитане е да се постави макар и по-тясна, но ясна и реално постижима цел, отколкото множество широки цели, които да бъдат повърхностно разгледани. Важно е да се даде ясна формулировка на целите още в началото, защото те определят методите. Дипломната работа следва да завърши с изводи за степента, до която са постигнати поставените цели. o Направен ли е ясен и адекватен анализ на професионалната литература по проблема? За да бъде аргументацията на темата убедителен, важно е да поставите избраната тема в по-широкия национален и европейски контекст. Това е нужно и за да очертаете нерешените проблеми и основните въпроси за професионален дебат. Освен това се очаква да демонстрирате добро познаване на съответната професионална литература, както и на практиката, нормативната база и управленската политика в страната. o Има ли добра структура? Подходяща ли е избраната структура на дипломната работа за избрания проблем и подход за разглеждането му? Допринася ли за ясното и последователно излагане на вашите аргументи и предложения?
 • 11. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2008 2 o Ясна ли е методиката и подходяща ли е за избрания проблем? Представена ли е ясна аргументация за избора на прилаганите методи? Не е достатъчно да се назове един метод, следва да се обясни защо той е подходящ за конкретния случай. o Показани ли са добри аналитични умения? Не е достатъчно да се опише конкретна ситуация, трябва да се демонстрира умение за критичен анализ на количествени и качествени данни, да се направи оценка и да се откроят значимите закономерности и тенденции. o Показва ли прецизност и уважение към фактологическия материал? Достатъчно ясно ли са разграничени използваните обективни факти от субективната им интерпретация? Ясно ли са изразени авторовите становища по разглежданите въпроси? o Адекватно и вярно ли са цитирани източниците в текста? Трябва да бъдат коректно назовани източниците на идеи и данни, като се посочат автор, дата и страница на съответната публикация. След всеки цитат (поставен в кавички) се указва съответна референция съгласно установените изисквания. В списъка на литературата в края на дипломната работа се включват само реално цитираните в текста материали. o Предава ли резюмето вярно целите, методите, установените резултати и направените препоръки? Резюмето трябва да има размер не повече от една страница и да изразява ясно целите, методите, постигнатите резултати и направените препоръки. o Приемливо ли е нивото на употреба на българския език? Дипломната работа следва да демонстрира добра езикова култура. Правописът, граматиката и пунктуацията трябва да бъдат правилни, а стилът на изразяване – ясен и логичен. Графичното редактиране на текста е белег за добра професионална култура. o Добро ли е визуалното представяне на дипломната работа? Доброто визуалното представяне на всички графични, картни и фотоматериали е задължително условие за ясното изразяване на идеите и предложенията в дипломната работа. Пожелаваме ви успех! София, юни 2008 Катедра “Градоустройство” Съставили: проф. д-р арх. С. Димитров доц. д-р арх. Е. Димитрова
 • 12. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Програма по УРБАНИЗЪМ Задание за едноседмична дипломна клаузура февруари 2009 ЗАДАНИЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧНА ДИПЛОМНА КЛАУЗУРА В съответствие с утвърдения учебен план в началото на дипломния семестър на програмата по Урбанизъм се провежда едноседмичната дипломна клаузура. Дипломната клаузура е първи етап от самостоятелната работа по изготвяне на дипломната работа и има за цел да даде възможност на дипломантите да разработят и представят своите подробни авторски предложения за урбанистичната концепция, териториалния обхват и очакваните крайни продукти на предстоящата дипломна работа в рамките на предлаганата от дипломанта (въз основа на преддипломното проучване) конкретна дипломна тема. Резултатите от работата по време на клаузурата се представят в писмен и графичен вид както следва: • Анализ на избрания актуален урбанистичен проблем – до 3 броя концептуални схеми; • Урбанистичен анализ на наличния потенциал за развитие на избраната конкретна територия в подходящ мащаб – до 3 схеми; • Урбанистична концепция за развитие на територията – до 2 схеми; • Предварително урбанистично решение - до 2 схеми; • Писмен текст/ обосновка – до 10 000 знака (без интервалите) • Допълнителни материали – по преценка на автора в съответствие с характера на конкретната задача. Дипломната клаузура се разработва в едноседмичен срок съгласно официално обявения от Университета график и се докладва лично от дипломантите (заедно с резултатите от предпроектните проучвания) пред катедра “Градоустройство”. София, февруари 2009 Катедра “Градоустройство”
 • 13. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2007 1 ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА През заключителния 8-ми семестър на бакалавърската програма по урбанизъм студентите разработват дипломна работа за присъждане на образователна степен «бакалавър», която се защитава публично пред Държавна дипломна комисия в състав, определен със заповед на Декана на Архитектурния факултет. Дипломната работа има за цел да даде възможност на студентите да осмислят получените познания за същността на урбанистичните процеси, както и да приложат придобитите умения за самостоятелна работа при анализ на конкретни урбанистични проблеми и изграждане на концепции за решаването им. В зависимост от интересите и индивидуалните нагласи на дипломантите фокусът на дипломната работа може да бъде поставен върху: (а) практическо-приложни аспекти – изследване на пространственото развитие на конкретен български град и разработване на урбанистична концепция за решаването на установени основни урбанистични проблеми в съответствие с национална пространствена политика и актуалната европейска практика; (б) теоретично-приложни аспекти – изследване на избран съвременен урбанистичен проблем, като обосноват специфичните цели, пътища, инструменти, ограничения за професионална намеса от страна на урбанистите за решаването му и се коментира обвързването на локалното и регионално ниво на пространственото планиране. В съответствие с поставената цел дипломната работа включва аналитична и синтезна част. Аналитична част Аналитичната част на дипломната работа обхваща: • Анализ на установени световни и европейски тенденции в развитието на общи и специфични урбанистични процеси – преглед на достъпни литературни източници и публикации в Интернет; сравнителен анализ на урбанистични подходи, планове и реализации със сходна на разглежданата проблематика. • Анализ на националния контекст – историческо развитие и съвременно състояние, на влиянието на интеграционните процеси в Европа върху приоритетите на РБългария; проучване на налична нормативна и законова рамка, както и на съществуващи разработки; изводи за нерешени проблеми и предизвикателства; • Издирване, систематизиране и анализ на налични бази данни, карти, планове, графични и снимкови материали, възможно най-пълно представящи характеристиките на (а) избраната за разработване конкретна територия в
 • 14. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2007 2 социално-икономически, културологичен и урбанистичен план. (б) избраният за изследване урбанистичен проблем. • Изводи за: влияещи локални, регионални и международни фактори; произтичащи социални, икономически, екологични последици; пространствените им проявления. Синтезна част Синтезната част на дипломната работа включва: • Обосновка на (а) възможните подходи и необходимите партньорства за решаване на проблема; (б) наличния потенциал за развитие на избраната територия въз основа на проучени природно-географски, социално-икономически, културни, пространствени и други характеристики • Урбанистична концепция за (а) решение на установените проблеми в подходящ пространствен и времеви мащаб; (б) развитие на пространствените и функционални характеристики на избрана конкретна територия; • Стратегия и план за действие за осъществяване на предлаганата концепция. Представяне на дипломната работа Дипломната работа се представя подвързана в одобрен от катедрата вид и структура, като задължителните изисквания обхващат: (i) Формат А4; (ii) Структура – заглавна страница; резюме (до 300 думи); основни раздели (увод, обосновка за избора на разглеждания проблем и обхвата на работата, аналитична част, концепция, проектно предложение, заключение, библиография); (iii) Съдържание - текст, графики, схеми, карти и снимков материал (по преценка на автора). Заглавната страница задължително съдържа в указаната последователност: o Име на Университета; o Име на факултета и катедрата; o Пълно заглавие и подзаглавие на дипломната работа; o Трите имена на автора; o Квалификационна степен, за която се кандидатства; o Дипломен ръководител; o Месец и година на предаване на работата; За целите на дипломанта защита резултатите от дипломната работа се представят върху 4 (четири) табла с размер 70/100, всичките еднакво ориентирани (вертикално или хоризонтално) по преценка на дипломанта.
 • 15. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2007 3 Критерии за оценка Оценяването на дипломната работа е базирано върху оценка на демонстрирани умения от страна на дипломанта по отношение на: o Критично проучване, оценка и интерпретация на доказателствен материал при анализ на урбанистични проблеми; o Ясно и убедително формулиране на урбанистични концепции, стратегии и планове за прилагането им; o Ефективна писмена и графична комуникация. Общите критерии за оценка на дипломната работа включват: o Добро познаване на съвременните тенденции в урбанистичното развитие, свързани с избраната тематика на дипломната работа; o Избор на значим урбанистичен проблем за разглеждане; o Добро познаване и успешно прилагане на методите за урбанистичен анализ; o Съобразяване с действащата нормативна рамка в страната и с актуалните документи на ЕС; o Правилно изградена и балансирана структура на работата; o Коректно ползване и цитиране на информационни източници (текстови и графични материали). Специфични критерии: (а) за практическо-приложна разработка – ясна и оригинална концепция за урбанистично развитие на разглежданата територия; добре обосновани постановки за съществуващи възможности и ограничители за реализиране на концепцията; (б) за теоретико-приложна разработка – добре разработен модел на изследването; ясно формулирани хипотези; съответствие на избраната методика на работа на формулираната изследователска задача; ясни и добре обосновани самостоятелни изводи; наличие на идеи за последващо приложение и развитие на резултатите. София, юни 2008 Катедра “Градоустройство” Съставили: проф. д-р арх. С. Димитров доц. д-р арх. Е. Димитрова
 • 16. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”, Бакалавърска програма по урбанизъм Задание за дипломна работа юни 2005 1 ПРЕДИПЛОМНО ПРОУЧВАНЕ По време на едномесечната лятна практика след третата учебна година на програмата се провежда индивидуално предипломното проучване, което има за цел да осигури необходимата теоретична и фактологична основа за разработване на дипломната работа. Основните задачи на преддипломното проучване са свързани със събиране, анализ и осмисляне на достъпна информация, която да осигури аргументация за темата на дипломната работа чрез очертаване на наличната система от икономически, социални, културни, пространствени фактори, които оказват влияние върху конкретни урбанистични процеси и структури. Проучването завършва с представяне на аргументирано предложение за тема, обхват и структура на дипломната работа. При докладване на резултатите от лятната практика (преддипломното проучване) в началото на 7 семестър трябва да се представят ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА включващо следните материали (разпечатани и подвързани във формат А4): • РЕЗЮМЕ на предлаганата дипломна работа в размер на 1 страница (до 300 думи) – цели, методи, очаквани резултати. • ОБОСНОВКА за тема, обхват, структура и съдържание на дипломната работа – преглед на изследвания и реализации по избраната конкретна урбанистична проблематика (4 до 5 стр., pt 12, line spacing 1.5), • АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – извършено проучване на място в конкретен български град и/или специализирана институция: текст (12 до 15 стр., pt 12, line spacing 1.5), статистически данни и графичен/ снимков материал (обем по преценка на автора); • БИБЛИОГРАФИЯ на проучената литература с коректно, изчерпателно и отговарящо на съвременните стандарти описание на източниците; • В ПРИЛОЖЕНИЕ по преценка на автора се комплектоват коректно описани (по отношение на авторство и източник) копия на по-съществени публикации, нормативни документи, картни, фото- и други материали, които имат отношение към разглежданата проблематика и са цитирани и коментирани в основния текст на преддипломното проучване. София, юни 2008 Катедра “Градоустройство” Съставили: проф. д-р арх. С. Димитров доц. д-р арх. Е. Димитрова
 • 17. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура DPLPbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Дипломна работа Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8 ECTS 20.0 СтатутЗадължителен CodeDPLPbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Diploma work Starts in semester 8 Ends in semester 8 ECTS20.0 Type Compulsory 300 0 300 300 Анотация В края на курса студентите имат възможност за избор между дипломен проект и теоретична дипломна работа. Дипломният проект обхваща разработването на конкретна територия – задача от практиката, която се избира и съгласува с катедрата по време на учебната практика. Той се разработва след приети предварителни проучвания и проект за планово задание. Дипломната работа се разработва след одобрен от катедрата проект за тема със съответната структура. Дипломният проект (Дипломната работа) се представят на публична защита пред Държавна изпитна комисия и при успех се присъжда степен “Бакалавър”. Annotation At the end of their period of study students may choose between diploma project and theoretical diploma thesis. The diploma project concerns a development of a particular territory (practical case) which is chosen and coordinated with the Department during the practical training. It is developed after approved feasibility studies and terms of reference draft. The diploma thesis is worked out following an approved structured topic. The diploma project or the diploma thesis is presented at a public session before a State Board of Examiners. Following a successful presentation, Bachelor's degree is awarded. 0 300 0 300 300 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov Водещ преподавател проф. д-р арх. Стефчо Димитров Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 0 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване * Form of assessment * URBDPLPbCBU8U.pdf Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм*UACEG, 26.6.2006 , A- 3437 DPLPbCBUUrbanism
 • 18. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура DPLEbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Защита на дипломна работа Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8 ECTS 10.0 СтатутЗадължителен CodeDPLEbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Diploma Work - presentation Starts in semester 8 Ends in semester 8 ECTS10.0 Type Compulsory 0 0 0 300 Анотация Дипломният проект (Дипломната работа) се представят на публична защита пред Държавна изпитна комисия и при успех се присъжда степен “Бакалавър”. Annotation The diploma project or the diploma thesis is presented at a public session before a State Board of Examiners. Following a successful presentation, Bachelor's degree is awarded. 0 0 0 0 300 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturerВодещ преподавател - Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 0 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Защита на дипломна работа Form of assessment Diploma Examen URBDPLEbCBU8U.pdf Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм*UACEG, 26.6.2006 , A- 3436 DPLEbCBUUrbanism