Professional Ethics

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 1
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ
Архитектурен факултет
Катедра „Градоустройство”
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”
Есе по тема 11. Инвестиционен процес в строителството. Къде е
урбанистът – роля, функции, задачи
Модул: Професионална етика
Студент: Благой Георгиев Петков, специалност Урбанизъм, ОКС Магистър, Ф.№ 50055
Ръководител: доц. д-р арх. Валери Иванов
Водещ преподавател: ст.н.с. I ст. д-р. арх. Христо Генчев
Вместо широкообхватен увод и разсъждения на тема колко интердисциплинарна е нашата
специалност, бих споменал само, че трябва да сме много щастливи и благодарни (по-скоро
моите колеги, тъй като аз съм се мъчил с математики, химии, физики, механики, геологии и
т.н.), тъй като имахме възможност да учим по модерна, изключително професионално
ориентирана програма, изградена по западно европейски модел и изчистена от всякакви
излишни и остарели модули от „класическата наука”.
И трите стълба на професионалната кариера – държавни и общински структури (1),
академична и преподавателска дейност (2) и частна практика (3) са силно свързани със
строително-инвестиционния процес, но може би последния път на развитие представлява най-
голям интерес и някак си инстинктивно свързваме работата в частна фирма с инвестиционни
проекти. Несъмнено човек може да се сблъска с такива и в първите два случая – да изпълнява
функциите на инвеститорски контрол, когато възложител или партньор е неговата
образователна или правителствена институция.
Като световна тенденция се очертава, човек да мине и през трите варианта в житейския си път.
Моето мнение, е че не е страшно един специалист да остане без работа и да ползва това време
за самообучение – като ефективно се подготвя за момента, когато ще си намери желаната и
платената работа. Това, което не мога да възприема, е у нас работата в държавни и общински
структури и академичната и преподавателска дейност да се приемат като временно спасение
от бюрото по труда – като сме в криза, да трупаме опит. Ако човек не е силно мотивиран –
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 2
няма смисъл да започва, а на който не му стига заплатата – да работи допълнително. В частния
сектор заплатите са високи, но получавани срещу пълно отдаване и експлоатация, с която
сами сме съгласни, предвид конкурентната среда.
Не смятам да разглеждам неправителствените организации за нещо по-различно от частна
фирма. Техните предимства са свързани с естеството и организацията на работата – те
обикновено са с проектно ориентирана структура и някак си се избягва монотонността на
работата, трупа се много интердисциплинарен опит, умения за работа в екип
Преподавателската дейност дава голяма свобода за развитие и самоусъвършенстване – човек
може на спокойствие да изследва всички аспекти на строително-инвестиционния процес, а ако
му липсва обратната връзка и четенето на лекции му се струва като „плуване на сухо”, винаги
може да подготви модули за представители на бизнеса или да покани топ-мениджъри за гост-
лектори.
и т.н., но от друга
страна, моето мнение е, че те не предоставят реални възможности за растеж в кариерата – да,
десетина години ще пишем проекти и после какво… отново ще пишем проекти. В
реномираните неправителствени организации високото ниво на управление е представено от
видни личности и общественици, например почетен председател – Кралицата, ръководител на
борда – Кмета и т.н. (до като другите са станали Кмет и Кралица, ние сме си останали… до
като в една частна фирма мога да почна като експерт узаконяване, т.е. да разнасям
папките по общините, но след три години аз да започвам проектите от идеята!).
Работата в държавни и общински структури е монотонна и скучна, освен това те, както и
университетите са със силна вертикална административно-функционална организация –
липсва неформалния контакт, особено в правителствените структури, което убива всякаква
инициатива и човек се чувства с вързани ръце пред проблема. Пътя на развитие чертожник
или технически сътрудник  младши, старши, главен специалист  младши, старши,
главен експерт  (заместник) началник отдел / дирекция / направление
Възможни полета за развитие на урбаниста в държавни и общински структури (както и
псевдо- такива):
е дълъг и
мъчителен, като върха на пирамидата обикновено се заема от политическо назначение (т.е. да
не се радваме много ако сме го заели). От друга страна специалността предлага много широко
поле на действие, така че човек може просто да не се задържа прекалено дълго на едно място
и да трупа опит.
Отдели Архитектурен, Архитектура и благоустройство, Инфраструктура и
инвестиционно отчуждаване, Кадастър и регулация, Управление на общинската
собственост, Инспекторат на общини, районни администрации или съответните
направления и дирекции в централните общини на големите градове, общински
предприятия, занимаващи се с планиране или обезпечаване на този процес –
СОФПРОЕКТ, Г.И.С.-София, Център за градска мобилност, Зелени системи;
Национални, регионални и секторни центрове по планиране;
МРРБ, Агенция „Транспортна инфраструктура”, „Агенция по геодезия, картография и
кадастър”, защо не и ДНСК / РДНСК;
Правителствени структури и звена свързани с рационалното използване на природните
ресурси и опазването на околната среда, защитата на паметниците на културата и
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 3
изграждането на съответната туристическа инфраструктура, развитие на селски и
региони в упадък, както и министерствата под чиято шапка попадат – на културата, на
земеделието, агенции по туризма, младежта и спорта и т.н.
Държавните и общинските структури играят ключова роля в строително-инвестиционния
процес – администриране, лицензиране, съгласувателни и разрешителни режими, контрол, а
сама по себе си държавата е и най-крупния инвеститор – подготовка на тръжна документация
и провеждане на конкурси по възлагане, т.е. това професионално поприще носи най-богат и
рафиниран опит и кадрите минали през тези институции са предпочитани за бизнеса.
Моята теза по отношение на ролята, функциите и задачите на урбаниста в инвестиционния
процес е, че той трябва да се стреми към мястото на мениджър и да присъства на всички
нива в процеса – от инициирането на инвестиционната идея, до завършването на проекта и
предаването на ключовете на новите собственици, като под мениджър по-скоро разбирам
decision taker-ите, от колкото decision maker-ите, обяснено образно с тези два добили
гражданственост термина от стратегическото планиране. Никой не очаква, че всичките
тридесет урбаниста, които завършват всяка година трябва да открият инженерингови холдинги
с компании за управление на недвижими имоти в тях (дай-боже всекиму богати роднини… но
не и луди – да си дадат парите в дипломанти), или че ние ще бъдем хората, които ще вземат
решенията, но съм убеден, че сме достатъчно добри професионалисти за да ги подготвяме
В този ред на думи, мястото към което трябва да се стремим в кариерата в държавна или
общинска структура е това на
, в
техните алтернативи и сценарии.
главния експерт, а за висше учебно заведение – професор, което
съответства в частната фирма на това на експертния мениджър, а тези на управляващите
мениджъри са в ръководството на университета или началник отдел / дирекция – в повечето
случаи политически назначения (забележка: в един образователен институт не идва
партия на власт, а човек със своя програма и е възможно да настоява за доверени
заместници). Втората група мениджъри, въобще не са лоши, но изискват друг тип кариера,
умения и т.н. (… за тях – друго есе в Теория на управлението) и тези места са съпроводени с
напълно различни отговорности:
decision maker, експертния мениджър – изпълнението на задачите, работата на
подчинените
decision taker, управляващия мениджър – изпълнението на задачите, работата на
подчинените и отговорност по взетите решения, поетите рискове
Професионалната реализация, трупането на опит и растежа в кариерата неминуемо водят до
мениджърски пост, когато човек го желае – иначе за какво са ни тези знания. На
привържениците на контра-тезата по отношение на тясната специализация, бих отговорил по
същия начин – да, това ще ви донесе стабилност и малък, но сигурен растеж в доходите, но
според мен двадесет години в едно и също действие са за монтажник в цех. От друга страна
никой не е роден доцент – професионалният растеж винаги е мъчителен, но човек трябва да се
стреми към него, не на всяка цена разбира се – водещи да бъдат не титлите и работната
заплата, а вътрешното удовлетворение от самоусъвършенстването и от постигнатото.
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 4
Основните професионални качества, знания и умения, които урбанистът притежава и с които
може да се утвърди като мениджър са свързани с:
широк поглед върху законодателството
процедиране – кой съгласувателен и разрешителен режим следва, кои могат да се
извършват заедно, срокове, мълчалив отказ / съгласие
връзка ОУП – ПУП, кога е нужно изменение на действащия план за регулация и
застрояване във връзка с възможностите, които дава общия устройствен план, нужда от
РУП
принципи на застрояване
изграждане на концепции, планирането като процес, не само затворено в
инвестиционния проект, проектно начало, изготвяне на документация пред
финансиращ орган
отстояване на позиции: Не на последно място е редно да се спомене, че често
управляващите органи в лицето на общински съвет, главен архитект и др. не успяват да
обхванат всички приоритети с формални актове – решения и заповеди и откровено
казано, реализират своята политика с урбанистични мерки, включително тълкования по
целесъобразност – е, добре е от другата страна да има урбанист, който да ги разбира и
да им се противопоставя (или една от функциите на урбанистите е да се
противопоставят едни на други)
Естествено „занаят се краде”, или в университета сме получили само 10% от тези знания (и 10
години следване не създават професионалист) и ако нямаме желание да се усъвършенстваме
в практиката, ще си останем чертожници или технически сътрудници.
Основният недостатък на обучението по специалността Урбанизъм е свързан с насаденото от
преподавателите прекомерно професионално самочувствие у студентите – по принцип не е
лошо, ако е в граници, тъй като сме нова, неутвърдена специалност, но… не сме и незаменими
кадри. Надявам се да започнем кариерата си трезво, без невъзможни за покриване очаквания,
да се представим подобаващо на първите си интервюта за работа и да не се разочароваме от
задълженията си, а да бъдем мотивирани за растеж, и… да не ни се налага често да ходим на
интервюта в нови фирми, а на атестации за повишение (извън есето: като влезна в залата
при колегите си и като чуя две три гръмки изказвания… и се питам къде съм, та когато
тези деца кандидатстваха, аз бях технически на МОЛ и се преместих в по-малка фирма, но
на по-висока заплата като Организатор строителство, имах бюро, служебен телефон и
служебен автомобил, но… имах и мечти. Сред те’я звезди започвам да се чудя дали въобще
ще завърша, защото очаквам от живота нормални неща като заплата и аванс?).
Задачи в инвестиционния процес пред урбаниста-мениджър:
да позиционира проекта – местоположение, налична социална и техническа
инфраструктура, транспортни връзки, бъдеща стойност на инвестицията / земята – при
сбъркана концепция и най-ефектното обемно-архитектурно решение няма да
продаде сградата
да насочи проекта към „target”-група – клас А офиси, жилища за средната класа и т.н.
проверка на собствеността върху земята – скрити тежести, при кой нотариус и как са
изповядани предишни сделки – чрез пълномощни / прескочени наследници, двойна
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 5
собственост по одобрен / неодобрен кадастрален план и невписано решение на ПК /
констативен нотариален акт по ЗПСЗЗ, състоятелност на обстоятелствени проверки /
АДС / АОС, проведени отчуждителни процедури по съществуващи улици (улицата може
да съществува, но не и по документи, може да се наложи рехабилитация – нови
пожарни кранове и т.н., кога може да се приложи правилото за 6 м пред лицето на
регулирания имот по ППЗТСУ при първа и последващи неприложени регулации),
законност на съществуващи улици – реперни карнети, въвеждане в експлоатация,
сметки по регулация, ОПС, суперфиция и други учредени вещни права, непълноти и
грешки в одобрената кадастрална основа и т.н., връзка кадастрален план – кадастрална
карта – одобрен регулационен план и не на последно място – реституционни
претенции и характер на имота
да подаде обеми, функционални връзки, принципи на планиране (социално
разнообразие, социално смесване, обособяване на локален център – средище) –
пример: сигурността не се постига само с камери, а осигуряване на видимост към
всички общи пространства от жилищата – да няма мъртви точки, правилото на трите
ключа
Спазване на модерни принципи на планиране – ефективност, интелигентни контролни
системи за пестене на енергия от отопление, вентилация, климатизация и осветление;
акцент върху естествени материали – дърво, стъкло, камък, метал; рационално
използване на ресурси; достъп за трудно подвижни хора, майки с детски колички,
паркинг за велосипеди и т.н.
да управлява ефективно проекта – маркетинг, работа с доставчици, подизпълнители,
клиенти, довършителни работи, промени по време на строителството
Избор на маркетингова кампания – дали ще заложим на ефектни 3D-визуализации или на
проста брошура, показваща скици на ръка, но наблягаща на преимуществата на проекта
(Пример: Брошури на KAMPA AG, Германия), как ще представим сложната графична
информация от ПЗ, разпределения и т.н.; анализ на конкурентни / предишни проекти за
компанията, Райфайзен Еволюшън представя своя комплекс София Скай с ефектен каталог
(… със снимки на мацки се продава само бира!), в който липсват ситуация, разпределения и
не са изтъкнати постигнатите социални предимства за затворен комплекс – обособяване
на локален център – средище, социално смесване, чрез разнообразие на жилищните единици
(от ателие с 40 кв.м. РЗП, през мезонети до редови и самостоятелни къщи), възможности
за наблюдение на общите пространства не само с камери, а и от самите обитатели.
да формира естетическа стойност, уникален облик на проекта
В показания номиниран за сграда на годината жилищен блок на ТИМБИЛД (проектанти:
арх. Георги Бачев и арх. Добринка Петкова) в покрайнините на Варна инвеститорът е
постигнал модерен облик и унисон между интериор (на шпакловка и замазка – израз от
миналото) и външна среда с относително евтини, но добре подбрани материали.
да предложи нещо уникално – нещо, което никой не е постигал преди, „коз” за
проекта / инвеститора / клиента
Това, което показвам като пример е по-скоро идея, подхвърлена на приятел, и да, не
прилича на завършено ПРЗ, а на нещо нахвърляно в неделя следобед в паузите по
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика
Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 6
световното, освен… че изчислението на площите е вярно до последния квадратен метър,
тъй като УПИ I-снс, УПИ II-снс и УПИ VI-снс са собственост на една фирма, а УПИ III-снс, УПИ
IV-снс и УПИ V-снс на друга, т.е. това, което се получава самостоятелно, а не в идеални
части по предложението за ПРЗ, трябва да е и на същото място.
На пръв поглед нищо иновативно, освен че са спазени всички вече описани принципи на
модерното жилищно комплексно строителство, но това, което никой до сега не е правил е,
че всяка къща е в отделно УПИ или две ПИ в общо УПИ за къщи близнак (продават се реални,
а не идеални
Най-добрия вариант е човек да бъде мениджър на себе си – проектант на свободна практика
и ако е добър и търсен, може да отвори собствено бюро, защо не урбаниста да е водещата
специалност и да върви пред архитекти и инженери?
части земя), достъпът е през алея в комплекса, като тя не изяжда от
показателите на застрояване – част от УПИ XIII-за жс, коо и т.н., не се налага създаването
й с решение на СОС (само изменение на дворищна регулация и план на застрояване до к.к. 15
м – главен архитект на районна администрация), освен това не се налага изграждането на
всички улици около кв. 5, които най-вероятно ще струват колкото половината сгради.
Забележка: Схемите са приложени в презентация към настоящето есе.
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE(ECTS)
Practice
PREbEBU
1 1
ECTS 4.0
CodePREbEBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Professional Ethics
Starts in semester 1 Ends in semester 1
ECTS4.0
Type Elective
30
0
60
60
.
.
.
Annotation
Students obtain in-depth knowledge on the ethical values in the profession. They learn
about the ethical norms in the modern society and acquire skills for identification of the
ethical aspects of the problems and relations in urban practice. Students learn how to
keep good interpersonal and professional contacts with the participants in the
planning process.
30
30
0
60
60
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov. - .
( ) Academic hours(total )
Individual
independant study
Lectures30
/ Exercises/Seminars
Form of assessment
Exam
- -Possible training in foreign languages
-UACEG, 05.10.2009 ., A- 2455
PREbEBUUrbanisme - Master's Degree
„ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”
ЕСЕ ПО ТЕМА 11. ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО. КЪДЕ Е
УРБАНИСТЪТ – РОЛЯ, ФУНКЦИИ,
ЗАДАЧИ
Модул: Професионална етика
Студент: Благой Георгиев Петков, специалност
Урбанизъм, ОКС Магистър, Ф.№ 50055
Ръководител: доц. д-р арх. Валери Иванов
Водещ преподавател: ст.н.с. I ст. д-р. арх. Христо Генчев
ТРИТЕ СТЪЛБА НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КАРИЕРА
Урбанист
Държавни и
общински
структури
Министерства
Агенции
Общини
Академична и
преподавателска
дейност
УАСГ
БАН
Частна практика
Инвестиционни и
инженерингови
компании
НПО
Проектантски
бюра
2
ПРОБЛЕМИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА – ОДОБРЕН /
НЕОДОБРЕН КАДАСТЪР, СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ
Улици върху бивши ниви
Различна собственост на имоти
в неодобрен кадастър и УПИ 3
ВРЪЗКА ОУП - ПРЗ
4
ПРОЕКТ ПО МОДУЛ ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
5
ИЗБОР НА ПРЕДНИЯ ВАРИАНТ А –
САМОСТОЯТЕЛНИ КЪЩИ В ОТДЕЛНИ УПИ
ПРЕД ПОКАЗАНИЯ ВАРИАНТ Б (КОМПЛ. СРЕДА)
6
KAMPA AG
7
СОФИЯ СКАЙ НА РАЙФАЙЗЕН ЕВИЛЮШЪН
8
ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПОКРАЙНИНИТЕ
НА ГР. ВАРНА
9
10
1 von 17

Recomendados

Technical Infrastructure von
Technical InfrastructureTechnical Infrastructure
Technical InfrastructureBlagoy Petkov
629 views58 Folien
Environmental Policy and Sustainability 2 von
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Blagoy Petkov
545 views62 Folien
Cultural Anthropology von
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural AnthropologyBlagoy Petkov
804 views60 Folien
Tourism Planning von
Tourism PlanningTourism Planning
Tourism PlanningBlagoy Petkov
2K views82 Folien
Industrial Areas von
Industrial AreasIndustrial Areas
Industrial AreasBlagoy Petkov
773 views87 Folien
Environmental Impact Assessment von
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentBlagoy Petkov
627 views40 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Methods of Statistic von
Methods of StatisticMethods of Statistic
Methods of StatisticBlagoy Petkov
837 views24 Folien
EU Urban Policy and Programmes von
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesBlagoy Petkov
465 views64 Folien
Finances and Urban Development von
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentBlagoy Petkov
696 views21 Folien
Urban Regeneration von
Urban RegenerationUrban Regeneration
Urban RegenerationBlagoy Petkov
520 views145 Folien
Pojarevo Small Settlement Project von
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement ProjectBlagoy Petkov
968 views17 Folien
Social Infrastructure 2 von
Social Infrastructure 2Social Infrastructure 2
Social Infrastructure 2Blagoy Petkov
521 views24 Folien

Similar a Professional Ethics

ESI von
ESIESI
ESIBlagoy Petkov
262 views6 Folien
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf von
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdfPetyaBankova
419 views2 Folien
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro von
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro
01 Structural funds in Bulgaria - Program and IntroNikoYanev
416 views15 Folien
Бяла книжка на първокурсника 2020 von
Бяла книжка на първокурсника 2020Бяла книжка на първокурсника 2020
Бяла книжка на първокурсника 2020Atanas Georgiev
1.1K views44 Folien
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf von
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfPetyaBankova
863 views2 Folien
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf von
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfPetyaBankova
1.2K views2 Folien

Similar a Professional Ethics(13)

Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf von PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf
PetyaBankova419 views
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro von NikoYanev
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro
01 Structural funds in Bulgaria - Program and Intro
NikoYanev416 views
Бяла книжка на първокурсника 2020 von Atanas Georgiev
Бяла книжка на първокурсника 2020Бяла книжка на първокурсника 2020
Бяла книжка на първокурсника 2020
Atanas Georgiev1.1K views
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf von PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
PetyaBankova863 views
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf von PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
PetyaBankova1.2K views
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf von PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
PetyaBankova375 views
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта von NikoYanev
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
NikoYanev698 views
Учене чрез правене - д-р Светлин Наков @ TEDxSerdica von Svetlin Nakov
Учене чрез правене - д-р Светлин Наков @ TEDxSerdicaУчене чрез правене - д-р Светлин Наков @ TEDxSerdica
Учене чрез правене - д-р Светлин Наков @ TEDxSerdica
Svetlin Nakov351 views
Cw 28 12 p von nishava
Cw 28 12 pCw 28 12 p
Cw 28 12 p
nishava85 views
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3 von Adelina Peneva - Club "History"
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3 Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3

Más de Blagoy Petkov

projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von Blagoy Petkov
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
Blagoy Petkov618 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views

Professional Ethics

 • 1. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 1 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ Архитектурен факултет Катедра „Градоустройство” „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ” Есе по тема 11. Инвестиционен процес в строителството. Къде е урбанистът – роля, функции, задачи Модул: Професионална етика Студент: Благой Георгиев Петков, специалност Урбанизъм, ОКС Магистър, Ф.№ 50055 Ръководител: доц. д-р арх. Валери Иванов Водещ преподавател: ст.н.с. I ст. д-р. арх. Христо Генчев Вместо широкообхватен увод и разсъждения на тема колко интердисциплинарна е нашата специалност, бих споменал само, че трябва да сме много щастливи и благодарни (по-скоро моите колеги, тъй като аз съм се мъчил с математики, химии, физики, механики, геологии и т.н.), тъй като имахме възможност да учим по модерна, изключително професионално ориентирана програма, изградена по западно европейски модел и изчистена от всякакви излишни и остарели модули от „класическата наука”. И трите стълба на професионалната кариера – държавни и общински структури (1), академична и преподавателска дейност (2) и частна практика (3) са силно свързани със строително-инвестиционния процес, но може би последния път на развитие представлява най- голям интерес и някак си инстинктивно свързваме работата в частна фирма с инвестиционни проекти. Несъмнено човек може да се сблъска с такива и в първите два случая – да изпълнява функциите на инвеститорски контрол, когато възложител или партньор е неговата образователна или правителствена институция. Като световна тенденция се очертава, човек да мине и през трите варианта в житейския си път. Моето мнение, е че не е страшно един специалист да остане без работа и да ползва това време за самообучение – като ефективно се подготвя за момента, когато ще си намери желаната и платената работа. Това, което не мога да възприема, е у нас работата в държавни и общински структури и академичната и преподавателска дейност да се приемат като временно спасение от бюрото по труда – като сме в криза, да трупаме опит. Ако човек не е силно мотивиран –
 • 2. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 2 няма смисъл да започва, а на който не му стига заплатата – да работи допълнително. В частния сектор заплатите са високи, но получавани срещу пълно отдаване и експлоатация, с която сами сме съгласни, предвид конкурентната среда. Не смятам да разглеждам неправителствените организации за нещо по-различно от частна фирма. Техните предимства са свързани с естеството и организацията на работата – те обикновено са с проектно ориентирана структура и някак си се избягва монотонността на работата, трупа се много интердисциплинарен опит, умения за работа в екип Преподавателската дейност дава голяма свобода за развитие и самоусъвършенстване – човек може на спокойствие да изследва всички аспекти на строително-инвестиционния процес, а ако му липсва обратната връзка и четенето на лекции му се струва като „плуване на сухо”, винаги може да подготви модули за представители на бизнеса или да покани топ-мениджъри за гост- лектори. и т.н., но от друга страна, моето мнение е, че те не предоставят реални възможности за растеж в кариерата – да, десетина години ще пишем проекти и после какво… отново ще пишем проекти. В реномираните неправителствени организации високото ниво на управление е представено от видни личности и общественици, например почетен председател – Кралицата, ръководител на борда – Кмета и т.н. (до като другите са станали Кмет и Кралица, ние сме си останали… до като в една частна фирма мога да почна като експерт узаконяване, т.е. да разнасям папките по общините, но след три години аз да започвам проектите от идеята!). Работата в държавни и общински структури е монотонна и скучна, освен това те, както и университетите са със силна вертикална административно-функционална организация – липсва неформалния контакт, особено в правителствените структури, което убива всякаква инициатива и човек се чувства с вързани ръце пред проблема. Пътя на развитие чертожник или технически сътрудник  младши, старши, главен специалист  младши, старши, главен експерт  (заместник) началник отдел / дирекция / направление Възможни полета за развитие на урбаниста в държавни и общински структури (както и псевдо- такива): е дълъг и мъчителен, като върха на пирамидата обикновено се заема от политическо назначение (т.е. да не се радваме много ако сме го заели). От друга страна специалността предлага много широко поле на действие, така че човек може просто да не се задържа прекалено дълго на едно място и да трупа опит. Отдели Архитектурен, Архитектура и благоустройство, Инфраструктура и инвестиционно отчуждаване, Кадастър и регулация, Управление на общинската собственост, Инспекторат на общини, районни администрации или съответните направления и дирекции в централните общини на големите градове, общински предприятия, занимаващи се с планиране или обезпечаване на този процес – СОФПРОЕКТ, Г.И.С.-София, Център за градска мобилност, Зелени системи; Национални, регионални и секторни центрове по планиране; МРРБ, Агенция „Транспортна инфраструктура”, „Агенция по геодезия, картография и кадастър”, защо не и ДНСК / РДНСК; Правителствени структури и звена свързани с рационалното използване на природните ресурси и опазването на околната среда, защитата на паметниците на културата и
 • 3. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 3 изграждането на съответната туристическа инфраструктура, развитие на селски и региони в упадък, както и министерствата под чиято шапка попадат – на културата, на земеделието, агенции по туризма, младежта и спорта и т.н. Държавните и общинските структури играят ключова роля в строително-инвестиционния процес – администриране, лицензиране, съгласувателни и разрешителни режими, контрол, а сама по себе си държавата е и най-крупния инвеститор – подготовка на тръжна документация и провеждане на конкурси по възлагане, т.е. това професионално поприще носи най-богат и рафиниран опит и кадрите минали през тези институции са предпочитани за бизнеса. Моята теза по отношение на ролята, функциите и задачите на урбаниста в инвестиционния процес е, че той трябва да се стреми към мястото на мениджър и да присъства на всички нива в процеса – от инициирането на инвестиционната идея, до завършването на проекта и предаването на ключовете на новите собственици, като под мениджър по-скоро разбирам decision taker-ите, от колкото decision maker-ите, обяснено образно с тези два добили гражданственост термина от стратегическото планиране. Никой не очаква, че всичките тридесет урбаниста, които завършват всяка година трябва да открият инженерингови холдинги с компании за управление на недвижими имоти в тях (дай-боже всекиму богати роднини… но не и луди – да си дадат парите в дипломанти), или че ние ще бъдем хората, които ще вземат решенията, но съм убеден, че сме достатъчно добри професионалисти за да ги подготвяме В този ред на думи, мястото към което трябва да се стремим в кариерата в държавна или общинска структура е това на , в техните алтернативи и сценарии. главния експерт, а за висше учебно заведение – професор, което съответства в частната фирма на това на експертния мениджър, а тези на управляващите мениджъри са в ръководството на университета или началник отдел / дирекция – в повечето случаи политически назначения (забележка: в един образователен институт не идва партия на власт, а човек със своя програма и е възможно да настоява за доверени заместници). Втората група мениджъри, въобще не са лоши, но изискват друг тип кариера, умения и т.н. (… за тях – друго есе в Теория на управлението) и тези места са съпроводени с напълно различни отговорности: decision maker, експертния мениджър – изпълнението на задачите, работата на подчинените decision taker, управляващия мениджър – изпълнението на задачите, работата на подчинените и отговорност по взетите решения, поетите рискове Професионалната реализация, трупането на опит и растежа в кариерата неминуемо водят до мениджърски пост, когато човек го желае – иначе за какво са ни тези знания. На привържениците на контра-тезата по отношение на тясната специализация, бих отговорил по същия начин – да, това ще ви донесе стабилност и малък, но сигурен растеж в доходите, но според мен двадесет години в едно и също действие са за монтажник в цех. От друга страна никой не е роден доцент – професионалният растеж винаги е мъчителен, но човек трябва да се стреми към него, не на всяка цена разбира се – водещи да бъдат не титлите и работната заплата, а вътрешното удовлетворение от самоусъвършенстването и от постигнатото.
 • 4. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 4 Основните професионални качества, знания и умения, които урбанистът притежава и с които може да се утвърди като мениджър са свързани с: широк поглед върху законодателството процедиране – кой съгласувателен и разрешителен режим следва, кои могат да се извършват заедно, срокове, мълчалив отказ / съгласие връзка ОУП – ПУП, кога е нужно изменение на действащия план за регулация и застрояване във връзка с възможностите, които дава общия устройствен план, нужда от РУП принципи на застрояване изграждане на концепции, планирането като процес, не само затворено в инвестиционния проект, проектно начало, изготвяне на документация пред финансиращ орган отстояване на позиции: Не на последно място е редно да се спомене, че често управляващите органи в лицето на общински съвет, главен архитект и др. не успяват да обхванат всички приоритети с формални актове – решения и заповеди и откровено казано, реализират своята политика с урбанистични мерки, включително тълкования по целесъобразност – е, добре е от другата страна да има урбанист, който да ги разбира и да им се противопоставя (или една от функциите на урбанистите е да се противопоставят едни на други) Естествено „занаят се краде”, или в университета сме получили само 10% от тези знания (и 10 години следване не създават професионалист) и ако нямаме желание да се усъвършенстваме в практиката, ще си останем чертожници или технически сътрудници. Основният недостатък на обучението по специалността Урбанизъм е свързан с насаденото от преподавателите прекомерно професионално самочувствие у студентите – по принцип не е лошо, ако е в граници, тъй като сме нова, неутвърдена специалност, но… не сме и незаменими кадри. Надявам се да започнем кариерата си трезво, без невъзможни за покриване очаквания, да се представим подобаващо на първите си интервюта за работа и да не се разочароваме от задълженията си, а да бъдем мотивирани за растеж, и… да не ни се налага често да ходим на интервюта в нови фирми, а на атестации за повишение (извън есето: като влезна в залата при колегите си и като чуя две три гръмки изказвания… и се питам къде съм, та когато тези деца кандидатстваха, аз бях технически на МОЛ и се преместих в по-малка фирма, но на по-висока заплата като Организатор строителство, имах бюро, служебен телефон и служебен автомобил, но… имах и мечти. Сред те’я звезди започвам да се чудя дали въобще ще завърша, защото очаквам от живота нормални неща като заплата и аванс?). Задачи в инвестиционния процес пред урбаниста-мениджър: да позиционира проекта – местоположение, налична социална и техническа инфраструктура, транспортни връзки, бъдеща стойност на инвестицията / земята – при сбъркана концепция и най-ефектното обемно-архитектурно решение няма да продаде сградата да насочи проекта към „target”-група – клас А офиси, жилища за средната класа и т.н. проверка на собствеността върху земята – скрити тежести, при кой нотариус и как са изповядани предишни сделки – чрез пълномощни / прескочени наследници, двойна
 • 5. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 5 собственост по одобрен / неодобрен кадастрален план и невписано решение на ПК / констативен нотариален акт по ЗПСЗЗ, състоятелност на обстоятелствени проверки / АДС / АОС, проведени отчуждителни процедури по съществуващи улици (улицата може да съществува, но не и по документи, може да се наложи рехабилитация – нови пожарни кранове и т.н., кога може да се приложи правилото за 6 м пред лицето на регулирания имот по ППЗТСУ при първа и последващи неприложени регулации), законност на съществуващи улици – реперни карнети, въвеждане в експлоатация, сметки по регулация, ОПС, суперфиция и други учредени вещни права, непълноти и грешки в одобрената кадастрална основа и т.н., връзка кадастрален план – кадастрална карта – одобрен регулационен план и не на последно място – реституционни претенции и характер на имота да подаде обеми, функционални връзки, принципи на планиране (социално разнообразие, социално смесване, обособяване на локален център – средище) – пример: сигурността не се постига само с камери, а осигуряване на видимост към всички общи пространства от жилищата – да няма мъртви точки, правилото на трите ключа Спазване на модерни принципи на планиране – ефективност, интелигентни контролни системи за пестене на енергия от отопление, вентилация, климатизация и осветление; акцент върху естествени материали – дърво, стъкло, камък, метал; рационално използване на ресурси; достъп за трудно подвижни хора, майки с детски колички, паркинг за велосипеди и т.н. да управлява ефективно проекта – маркетинг, работа с доставчици, подизпълнители, клиенти, довършителни работи, промени по време на строителството Избор на маркетингова кампания – дали ще заложим на ефектни 3D-визуализации или на проста брошура, показваща скици на ръка, но наблягаща на преимуществата на проекта (Пример: Брошури на KAMPA AG, Германия), как ще представим сложната графична информация от ПЗ, разпределения и т.н.; анализ на конкурентни / предишни проекти за компанията, Райфайзен Еволюшън представя своя комплекс София Скай с ефектен каталог (… със снимки на мацки се продава само бира!), в който липсват ситуация, разпределения и не са изтъкнати постигнатите социални предимства за затворен комплекс – обособяване на локален център – средище, социално смесване, чрез разнообразие на жилищните единици (от ателие с 40 кв.м. РЗП, през мезонети до редови и самостоятелни къщи), възможности за наблюдение на общите пространства не само с камери, а и от самите обитатели. да формира естетическа стойност, уникален облик на проекта В показания номиниран за сграда на годината жилищен блок на ТИМБИЛД (проектанти: арх. Георги Бачев и арх. Добринка Петкова) в покрайнините на Варна инвеститорът е постигнал модерен облик и унисон между интериор (на шпакловка и замазка – израз от миналото) и външна среда с относително евтини, но добре подбрани материали. да предложи нещо уникално – нещо, което никой не е постигал преди, „коз” за проекта / инвеститора / клиента Това, което показвам като пример е по-скоро идея, подхвърлена на приятел, и да, не прилича на завършено ПРЗ, а на нещо нахвърляно в неделя следобед в паузите по
 • 6. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ”, есе по модул: Професионална етика Благой Георгиев Петков УРБ-М 50055 Страница 6 световното, освен… че изчислението на площите е вярно до последния квадратен метър, тъй като УПИ I-снс, УПИ II-снс и УПИ VI-снс са собственост на една фирма, а УПИ III-снс, УПИ IV-снс и УПИ V-снс на друга, т.е. това, което се получава самостоятелно, а не в идеални части по предложението за ПРЗ, трябва да е и на същото място. На пръв поглед нищо иновативно, освен че са спазени всички вече описани принципи на модерното жилищно комплексно строителство, но това, което никой до сега не е правил е, че всяка къща е в отделно УПИ или две ПИ в общо УПИ за къщи близнак (продават се реални, а не идеални Най-добрия вариант е човек да бъде мениджър на себе си – проектант на свободна практика и ако е добър и търсен, може да отвори собствено бюро, защо не урбаниста да е водещата специалност и да върви пред архитекти и инженери? части земя), достъпът е през алея в комплекса, като тя не изяжда от показателите на застрояване – част от УПИ XIII-за жс, коо и т.н., не се налага създаването й с решение на СОС (само изменение на дворищна регулация и план на застрояване до к.к. 15 м – главен архитект на районна администрация), освен това не се налага изграждането на всички улици около кв. 5, които най-вероятно ще струват колкото половината сгради. Забележка: Схемите са приложени в презентация към настоящето есе.
 • 7. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE(ECTS) Practice PREbEBU 1 1 ECTS 4.0 CodePREbEBU Title of the discipline in the academic curriculum Professional Ethics Starts in semester 1 Ends in semester 1 ECTS4.0 Type Elective 30 0 60 60 . . . Annotation Students obtain in-depth knowledge on the ethical values in the profession. They learn about the ethical norms in the modern society and acquire skills for identification of the ethical aspects of the problems and relations in urban practice. Students learn how to keep good interpersonal and professional contacts with the participants in the planning process. 30 30 0 60 60 Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov. - . ( ) Academic hours(total ) Individual independant study Lectures30 / Exercises/Seminars Form of assessment Exam - -Possible training in foreign languages -UACEG, 05.10.2009 ., A- 2455 PREbEBUUrbanisme - Master's Degree
 • 8. „ОТ ИДЕЯ ДО КЛЮЧ… ” ЕСЕ ПО ТЕМА 11. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО. КЪДЕ Е УРБАНИСТЪТ – РОЛЯ, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ Модул: Професионална етика Студент: Благой Георгиев Петков, специалност Урбанизъм, ОКС Магистър, Ф.№ 50055 Ръководител: доц. д-р арх. Валери Иванов Водещ преподавател: ст.н.с. I ст. д-р. арх. Христо Генчев
 • 9. ТРИТЕ СТЪЛБА НА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА Урбанист Държавни и общински структури Министерства Агенции Общини Академична и преподавателска дейност УАСГ БАН Частна практика Инвестиционни и инженерингови компании НПО Проектантски бюра 2
 • 10. ПРОБЛЕМИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА – ОДОБРЕН / НЕОДОБРЕН КАДАСТЪР, СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ Улици върху бивши ниви Различна собственост на имоти в неодобрен кадастър и УПИ 3
 • 12. ПРОЕКТ ПО МОДУЛ ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА 5
 • 13. ИЗБОР НА ПРЕДНИЯ ВАРИАНТ А – САМОСТОЯТЕЛНИ КЪЩИ В ОТДЕЛНИ УПИ ПРЕД ПОКАЗАНИЯ ВАРИАНТ Б (КОМПЛ. СРЕДА) 6
 • 15. СОФИЯ СКАЙ НА РАЙФАЙЗЕН ЕВИЛЮШЪН 8
 • 16. ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПОКРАЙНИНИТЕ НА ГР. ВАРНА 9
 • 17. 10