ESI

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY

Empirical Sociology Studies

ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В
ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА
КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
курсова работа
28.1.2011 г.
Благой Петков
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 1
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Философски факултет
Катедра „Социология“
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, Ф.№ 25016
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ)
РЪКОВОДИТЕЛ: ГЛ. АС. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
„ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА
КВ. ДРАГАЛЕВЦИ“
курсова работа
1. Вместо увод: за социалното инженерство, устройственото планиране и участието на
местните общности
Още Луис Уърт загатва в „Урбанизмът като начин на живот”, че изборът на предмет, проблем и
интерпретация на всяко изследване са натоварени от нашата ценностна система, колкото и да
се стремим да бъдем безпристрастни, или във всички наши изводи има доза активизъм – опит
за промяна, интерпретация на дори чисто количествени данни.
От друга страна, класическата урбанистична и градоустройствена теория поставя експертното
знание на първо място и свежда планирането до привеждане към утвърдени норми и модел,
т.е. социално инженерство – оразмеряване на градското развитие и урбанистичните намеси.
Революционери в допускането на представители на местните общности в пространственото
градско управление са „Агенциите за развитие” във Великобритания, но опитът показва, че
„окичването” с власт не дава добри резултати.
Българската законодателна рамка и утвърдени процедури по изготвяне, приемане и прилагане
на планове не включват емпиричното социологическо изследване като възможност. Всеобщото
схващане, е че у нас изцяло се слуша гласа на обитателите и ползвателите на градската среда се
пренебрегват, но всяко детайлно вглеждане води до извода – не всички местни актьори
участват, а определени лобита, съставени най-вече около икономически кръгове.
Защо публичните пространства – те са тези, които се залагат далеч в бъдещето като форма.
Античните и средновековните структури се четат ясно в много от съвременните градове. От
друга страна, едва ли има значение за урбанистичното развитие, как всеки си подрежда
индивидуалните помещения, дворове и т.н. Една компрометирана сграда лесно се събаря, но
улиците и площадите осигуряват връзка до всяка точка на града и могат да бъдат сравнени с
кръвоносна система, без която селищата не могат да функционират.
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 2
2. Цел на емпиричното социологическо проучване
Освен чисто научни цели, едно такова изследване може да насочи инвестициите в публичните
пространства, да долови мнението на хората, но разбира се, без да ги попита директно.
Резултатите от детайлен поглед върху идентичностите и конфликтите в улиците и площадите в
един квартал могат да доведат до:
преосмисляне на съществуващата организация
насоки за оформяне на нови публични пространства
пространствена организация на места за широко ползване в мултифункционални
сгради на социалната инфраструктура, оформени около основна обществена не-
пазарна функция – сгради на образованието, които се ползват и от възрастните, спортни
обекти, читалища с галерии, туристически и информационни центрове с извънкласни
дейности
3. Значение
Освен поръчано от и полезно за общината, подобно изследване може да даде насоки на
инвеститори и проектанти при оформяне на общите части във висококатегорийните жилищни
комплекси. Това иска бизнесът – ако разгледате каталозите на разните „резиденшъли, скайове
и стели”, най-много да видите украшение на луксозната архитектурна рамка със семейства от
фото-модели. В западна Европа имиджа на марката и цената говори сама, т.е. всеки
инвеститор се насочва към определен тип проекти. У нас разумните предприемачи се
възползваха от „скока” в недвижимостите и заделиха резерви от ценна земя. Бизнесът иска
„истински” предимства и постижения в инициативите си, а не всяка сграда да е „на тихо и
комуникативно място”. Това би трябвало да иска и общината – ефективност на инвестициите
(чешмите по „Красива България”, може би търсеха повече съживяване в икономическия живот,
отколкото трайни социални ефекти). Най-добре похарчените пари от една държава са
инвестираните в хората, в нейното бъдеще (но за „храна, различна от хляба).
До сега устройственото планиране в Драгалевци е загърбвало ползвателите на средата и
изцяло се е вслушвало в обитателите, собствениците, „единствената заинтересована страна”,
като в миналото – по-скоро в някой „елитни” притежатели на вили.
Подходът към парка не е само на драгалевчани.
Това насочва и към основните правила за провеждане на подобно изследване – на терен (а не
в читалището – бившето кметство или в сградата на общината):
 кратка анкета, интервю, с не повече от десетина въпроса, като анкетиращите записват
къде, кога и кой
 по този начин могат да се откроят истинските ползватели
 да се търси не демографски срез, а пространствено времеви – най-вече кого срещаме и
какво той прави
Интервюиращите могат да извършват и включено наблюдение.
Такова изследване може да изведе кои аспекти на средата и специфичното й обживяване биха
имали значение при прехода от традиционна общност към модерно общество и изграждане на
съседски общности на базата на социално смесване.
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 3
Има разбира се група „тежки” въпроси, особено когато говорим за инвестиции, които няма как
да бъдат зададени на улицата. За това препоръчвам в един следващ етап да се обърнем към
изследване с фокус групи.
4. Етапи на провеждане
a. Първи етап: кратки теренни интервюта
Кратко интервю на терен с не повече от десет въпроса, като повечето неща се регистрират
служебно от интервюиращия и ако той се съмнява в нещо – може да попита за него в края на
разговора.
По този начин няма да отегчим хората, нито да ги забавим и те да прекъснат интервюто. За да
избегнем двойната анкета – може да разчитаме на съвестта на хората – да им раздаваме
визитка, нещо като флайър, отвеждащ към мястото на публикуване на резултатите в интернет,
за да ги направим съпричастни.
Вместо демографска статистическа извадка просто регистрираме срещнатите хора, семейства и
т.н., като добре трябва да подберем пространствено-времевия срез.
b. Втори етап: фокус групи
Представители на община, проектанти, бизнес, местни, изявили се групи от ползвателите и не
на последно място – тези, които не откриваме на улицата – как тя може да се превърне в тяхна
идентичност.
При провеждането на първия етап могат да се откроят латентни групи като млади майки,
съботно-неделни семейни излети, групи на „преминаващи” младежи (малко над
тийнейджъри), пенсионери, които предпочитат площада пред двора и т.н.
c. Трети етап: мащабно анкетно количествено проучване – оценка на съждения по
скала – за да може да се подпомогне изборът при вземане на решения
След конкретно задание от общината можем да зададем анкета със съждения (точни
количествени измерители), като едновременно с това можем да регистрираме и как всеки
един е стигнал до анкетата – в обществена сграда, в интернет. Тези резултати можем да
умножим с тежестни коефициенти по демография. Едновременно с това този формат
позволява задаването на чисто „инвестиционни” детайли, които да бъдат „омекотени” и
преведени на ежедневен език.
В предложената схема тръгвам от нещо лесно изпълнимо от група студенти, към скъпо, но
даващо конкретни отговори изследване.
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА ТЕРЕН – ТОЧКА ОТ
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
• Встъпителни думи, разяснение на изследването и въпрос, дали респондентите са били
анкетирани от други колеги
• Инервюиращият записва дата, час, място и кого среща
• В Драгалевци ли живеете, ако да в:
• Къща / в къща във вилните зони / етаж от къща / апартамент
• От колко време живеете в квартала
• Колко често излизате на разходка (без определена цел) пеша, без автомобил в района –
ежедневно / ежеседмично / веднъж месечно / все по-рядко / никога / инцидентно /
имам желание, но не ми остава време
• А посещавате ли природния парк – не / да, колко често
• Любимото Ви място в Драгалевци
• Какво е най-належащо в публичните пространства – пейки / кошчета за боклук /
осветление / ограждения срещу автомобили / от всичко това / друго / по принцип има
нужда от нови такива пространства / до … те не са належащи
• Заключителни думи
• Въпроси от интервюиращия (пол, възраст), ако нещо не е разбрал по регистрацията на
хората
• Запис на мнения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ (draft) С
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ
• Встъпителни думи, разяснение на изследването и на постигнати резултати / обобщение
на доклада от интервюта на терен
ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 5
o Конфеденциалност
o Свободен начин на изразяване
o Представяне на участниците с техния творчески път / биографии, но не с
длъжности
• ДИСКУСИЯ 1. Могат ли инвестициите в публични пространства / облагородяването им,
да доведат до привличане на други активности / свързани ефекти и какви
o Временни обекти
o Малки спортно-развлекателни съоръжения
o Изложби, състезания и други пространствено неангажирани със собственост
• ДИСКУСИЯ 2. Какви са пречките за реализиране на проекти инициирани от граждани
o Няма кой да им обърне внимание
o Хората не познават процедурите и апликационните форми
o Липса на хоризонтална / вертикална интеграция
• ДИСКУСИЯ 3. В какво да се инвестира – по равно за всички части / няколко пространства
да бъдат напълно благоустроени
o Извеждане на предимства и недостатъци за всеки случай
• ДИСКУСИЯ 4. Какви пред-проектни проучвания трябва да предшестват подобни
инициативи
o Възможен отговор – никакви, те са крайно належащи, в хода на работа
Всяка дискусия – до 20 мин, а за последните две – поне 40 мин
• Дискусия за проблемите със собствеността – върху схеми
• Ако върви тежко – примерни обекти в пространствата
• Идея за симулационна игра – конкретно място, жребий за актьори (граждани, НПО,
главен архитект, кмет и т.н.)
• От нея – свободен разговор за неформални контакти, възможна хоризонтална /
вертикална интеграция облекчаване на процедурите

Recomendados

Project Management von
Project ManagementProject Management
Project ManagementBlagoy Petkov
224 views5 Folien
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectBlagoy Petkov
615 views86 Folien
Dragalevci research von
Dragalevci researchDragalevci research
Dragalevci researchBlagoy Petkov
803 views31 Folien
Planning Law Project von
Planning Law ProjectPlanning Law Project
Planning Law ProjectBlagoy Petkov
609 views8 Folien
Housing Policy von
Housing PolicyHousing Policy
Housing PolicyBlagoy Petkov
2K views364 Folien
resume von
resumeresume
resumeBlagoy Petkov
673 views2 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Campaña de recogida de pilas von
Campaña de recogida de pilasCampaña de recogida de pilas
Campaña de recogida de pilasJesús Martínez Vargas
387 views10 Folien
10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012 von
10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 201210 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012
10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012get on top gmbh
4.8K views42 Folien
American Fibertek RT-88 Data Sheet von
American Fibertek RT-88 Data SheetAmerican Fibertek RT-88 Data Sheet
American Fibertek RT-88 Data SheetJMAC Supply
295 views1 Folie
Argumente Start im Lady 2 von
Argumente Start im Lady 2Argumente Start im Lady 2
Argumente Start im Lady 2Marcel Schoierer
288 views1 Folie
lauderhill_tipton von
lauderhill_tiptonlauderhill_tipton
lauderhill_tiptonMichael Tipton, CVP
181 views3 Folien
Commercial radio von
Commercial radioCommercial radio
Commercial radiohaverstockmedia
311 views7 Folien

Destacado(19)

10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012 von get on top gmbh
10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 201210 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012
10 SEO Tipps, um bei Google besser gefunden zu werden - eday Salzburg 2012
get on top gmbh4.8K views
American Fibertek RT-88 Data Sheet von JMAC Supply
American Fibertek RT-88 Data SheetAmerican Fibertek RT-88 Data Sheet
American Fibertek RT-88 Data Sheet
JMAC Supply295 views
Vorschau "WissensQuick. Zukunft Lehre im Handwerk" von EditionAumann
Vorschau "WissensQuick. Zukunft Lehre im Handwerk"Vorschau "WissensQuick. Zukunft Lehre im Handwerk"
Vorschau "WissensQuick. Zukunft Lehre im Handwerk"
EditionAumann2.6K views
SuisseID Forum 2015 | Elektronischer Geschäftsverkehr in der amtlichen Vermes... von Trägerverein SuisseID
SuisseID Forum 2015 | Elektronischer Geschäftsverkehr in der amtlichen Vermes...SuisseID Forum 2015 | Elektronischer Geschäftsverkehr in der amtlichen Vermes...
SuisseID Forum 2015 | Elektronischer Geschäftsverkehr in der amtlichen Vermes...
Acuerdo entre la Escuela Europea Sea School Shipping y EAE Business School von EAE Business School
Acuerdo entre la Escuela Europea Sea School Shipping y EAE Business SchoolAcuerdo entre la Escuela Europea Sea School Shipping y EAE Business School
Acuerdo entre la Escuela Europea Sea School Shipping y EAE Business School
Trabalho De HistóRia von zucolandia
Trabalho De HistóRiaTrabalho De HistóRia
Trabalho De HistóRia
zucolandia9.9K views
Become a great_manager_new von dweisburd
Become a great_manager_newBecome a great_manager_new
Become a great_manager_new
dweisburd478 views
Harta energetică a româniei von Biro Bela
Harta energetică a românieiHarta energetică a româniei
Harta energetică a româniei
Biro Bela1.8K views
Werbung Im Web Www von bofh42
Werbung Im Web WwwWerbung Im Web Www
Werbung Im Web Www
bofh42221 views
Open Ttt Cb 2006 11 09 von bofh42
Open Ttt Cb 2006 11 09Open Ttt Cb 2006 11 09
Open Ttt Cb 2006 11 09
bofh42309 views

Similar a ESI

Urban Analysis von
Urban AnalysisUrban Analysis
Urban AnalysisBlagoy Petkov
745 views24 Folien
Презентация проект : Изкуство в публично пространство von
Презентация проект :  Изкуство в публично пространствоПрезентация проект :  Изкуство в публично пространство
Презентация проект : Изкуство в публично пространствоDiana Todorova
590 views49 Folien
Cultural Anthropology von
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural AnthropologyBlagoy Petkov
803 views60 Folien
Sofia Public Places Strategy von
Sofia Public Places StrategySofia Public Places Strategy
Sofia Public Places StrategyBlagoy Petkov
1.3K views50 Folien
Professional Ethics von
Professional EthicsProfessional Ethics
Professional EthicsBlagoy Petkov
1.1K views17 Folien
Youth Urban Areas Development Factors von
Youth Urban Areas Development FactorsYouth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development FactorsBlagoy Petkov
579 views20 Folien

Similar a ESI(20)

Презентация проект : Изкуство в публично пространство von Diana Todorova
Презентация проект :  Изкуство в публично пространствоПрезентация проект :  Изкуство в публично пространство
Презентация проект : Изкуство в публично пространство
Diana Todorova590 views
Sofia Public Places Strategy von Blagoy Petkov
Sofia Public Places StrategySofia Public Places Strategy
Sofia Public Places Strategy
Blagoy Petkov1.3K views
Youth Urban Areas Development Factors von Blagoy Petkov
Youth Urban Areas Development FactorsYouth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development Factors
Blagoy Petkov579 views
Как да измерваме ефективността от събитията? von Ovanes Ovanessian
Как да измерваме ефективността от събитията?Как да измерваме ефективността от събитията?
Как да измерваме ефективността от събитията?
Ovanes Ovanessian285 views
Университетският подкаст von Hristian Daskalov
Университетският подкастУниверситетският подкаст
Университетският подкаст
Списание И.Д.Е.И. | брой 1 von Mitko Tsonev
Списание И.Д.Е.И. | брой 1Списание И.Д.Е.И. | брой 1
Списание И.Д.Е.И. | брой 1
Mitko Tsonev204 views
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта von NikoYanev
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
NikoYanev698 views
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда von BG Be Active Association
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда

Más de Blagoy Petkov

projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Blagoy Petkov250 views
Bojurishte Housing Project von Blagoy Petkov
Bojurishte Housing ProjectBojurishte Housing Project
Bojurishte Housing Project
Blagoy Petkov650 views

ESI

  • 1. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ курсова работа 28.1.2011 г. Благой Петков
  • 2. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Философски факултет Катедра „Социология“ БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, Ф.№ 25016 МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) РЪКОВОДИТЕЛ: ГЛ. АС. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ „ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ“ курсова работа 1. Вместо увод: за социалното инженерство, устройственото планиране и участието на местните общности Още Луис Уърт загатва в „Урбанизмът като начин на живот”, че изборът на предмет, проблем и интерпретация на всяко изследване са натоварени от нашата ценностна система, колкото и да се стремим да бъдем безпристрастни, или във всички наши изводи има доза активизъм – опит за промяна, интерпретация на дори чисто количествени данни. От друга страна, класическата урбанистична и градоустройствена теория поставя експертното знание на първо място и свежда планирането до привеждане към утвърдени норми и модел, т.е. социално инженерство – оразмеряване на градското развитие и урбанистичните намеси. Революционери в допускането на представители на местните общности в пространственото градско управление са „Агенциите за развитие” във Великобритания, но опитът показва, че „окичването” с власт не дава добри резултати. Българската законодателна рамка и утвърдени процедури по изготвяне, приемане и прилагане на планове не включват емпиричното социологическо изследване като възможност. Всеобщото схващане, е че у нас изцяло се слуша гласа на обитателите и ползвателите на градската среда се пренебрегват, но всяко детайлно вглеждане води до извода – не всички местни актьори участват, а определени лобита, съставени най-вече около икономически кръгове. Защо публичните пространства – те са тези, които се залагат далеч в бъдещето като форма. Античните и средновековните структури се четат ясно в много от съвременните градове. От друга страна, едва ли има значение за урбанистичното развитие, как всеки си подрежда индивидуалните помещения, дворове и т.н. Една компрометирана сграда лесно се събаря, но улиците и площадите осигуряват връзка до всяка точка на града и могат да бъдат сравнени с кръвоносна система, без която селищата не могат да функционират.
  • 3. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 2 2. Цел на емпиричното социологическо проучване Освен чисто научни цели, едно такова изследване може да насочи инвестициите в публичните пространства, да долови мнението на хората, но разбира се, без да ги попита директно. Резултатите от детайлен поглед върху идентичностите и конфликтите в улиците и площадите в един квартал могат да доведат до: преосмисляне на съществуващата организация насоки за оформяне на нови публични пространства пространствена организация на места за широко ползване в мултифункционални сгради на социалната инфраструктура, оформени около основна обществена не- пазарна функция – сгради на образованието, които се ползват и от възрастните, спортни обекти, читалища с галерии, туристически и информационни центрове с извънкласни дейности 3. Значение Освен поръчано от и полезно за общината, подобно изследване може да даде насоки на инвеститори и проектанти при оформяне на общите части във висококатегорийните жилищни комплекси. Това иска бизнесът – ако разгледате каталозите на разните „резиденшъли, скайове и стели”, най-много да видите украшение на луксозната архитектурна рамка със семейства от фото-модели. В западна Европа имиджа на марката и цената говори сама, т.е. всеки инвеститор се насочва към определен тип проекти. У нас разумните предприемачи се възползваха от „скока” в недвижимостите и заделиха резерви от ценна земя. Бизнесът иска „истински” предимства и постижения в инициативите си, а не всяка сграда да е „на тихо и комуникативно място”. Това би трябвало да иска и общината – ефективност на инвестициите (чешмите по „Красива България”, може би търсеха повече съживяване в икономическия живот, отколкото трайни социални ефекти). Най-добре похарчените пари от една държава са инвестираните в хората, в нейното бъдеще (но за „храна, различна от хляба). До сега устройственото планиране в Драгалевци е загърбвало ползвателите на средата и изцяло се е вслушвало в обитателите, собствениците, „единствената заинтересована страна”, като в миналото – по-скоро в някой „елитни” притежатели на вили. Подходът към парка не е само на драгалевчани. Това насочва и към основните правила за провеждане на подобно изследване – на терен (а не в читалището – бившето кметство или в сградата на общината):  кратка анкета, интервю, с не повече от десетина въпроса, като анкетиращите записват къде, кога и кой  по този начин могат да се откроят истинските ползватели  да се търси не демографски срез, а пространствено времеви – най-вече кого срещаме и какво той прави Интервюиращите могат да извършват и включено наблюдение. Такова изследване може да изведе кои аспекти на средата и специфичното й обживяване биха имали значение при прехода от традиционна общност към модерно общество и изграждане на съседски общности на базата на социално смесване.
  • 4. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 3 Има разбира се група „тежки” въпроси, особено когато говорим за инвестиции, които няма как да бъдат зададени на улицата. За това препоръчвам в един следващ етап да се обърнем към изследване с фокус групи. 4. Етапи на провеждане a. Първи етап: кратки теренни интервюта Кратко интервю на терен с не повече от десет въпроса, като повечето неща се регистрират служебно от интервюиращия и ако той се съмнява в нещо – може да попита за него в края на разговора. По този начин няма да отегчим хората, нито да ги забавим и те да прекъснат интервюто. За да избегнем двойната анкета – може да разчитаме на съвестта на хората – да им раздаваме визитка, нещо като флайър, отвеждащ към мястото на публикуване на резултатите в интернет, за да ги направим съпричастни. Вместо демографска статистическа извадка просто регистрираме срещнатите хора, семейства и т.н., като добре трябва да подберем пространствено-времевия срез. b. Втори етап: фокус групи Представители на община, проектанти, бизнес, местни, изявили се групи от ползвателите и не на последно място – тези, които не откриваме на улицата – как тя може да се превърне в тяхна идентичност. При провеждането на първия етап могат да се откроят латентни групи като млади майки, съботно-неделни семейни излети, групи на „преминаващи” младежи (малко над тийнейджъри), пенсионери, които предпочитат площада пред двора и т.н. c. Трети етап: мащабно анкетно количествено проучване – оценка на съждения по скала – за да може да се подпомогне изборът при вземане на решения След конкретно задание от общината можем да зададем анкета със съждения (точни количествени измерители), като едновременно с това можем да регистрираме и как всеки един е стигнал до анкетата – в обществена сграда, в интернет. Тези резултати можем да умножим с тежестни коефициенти по демография. Едновременно с това този формат позволява задаването на чисто „инвестиционни” детайли, които да бъдат „омекотени” и преведени на ежедневен език. В предложената схема тръгвам от нещо лесно изпълнимо от група студенти, към скъпо, но даващо конкретни отговори изследване.
  • 5. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА ТЕРЕН – ТОЧКА ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА • Встъпителни думи, разяснение на изследването и въпрос, дали респондентите са били анкетирани от други колеги • Инервюиращият записва дата, час, място и кого среща • В Драгалевци ли живеете, ако да в: • Къща / в къща във вилните зони / етаж от къща / апартамент • От колко време живеете в квартала • Колко често излизате на разходка (без определена цел) пеша, без автомобил в района – ежедневно / ежеседмично / веднъж месечно / все по-рядко / никога / инцидентно / имам желание, но не ми остава време • А посещавате ли природния парк – не / да, колко често • Любимото Ви място в Драгалевци • Какво е най-належащо в публичните пространства – пейки / кошчета за боклук / осветление / ограждения срещу автомобили / от всичко това / друго / по принцип има нужда от нови такива пространства / до … те не са належащи • Заключителни думи • Въпроси от интервюиращия (пол, възраст), ако нещо не е разбрал по регистрацията на хората • Запис на мнения ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ (draft) С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ • Встъпителни думи, разяснение на изследването и на постигнати резултати / обобщение на доклада от интервюта на терен
  • 6. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 5 o Конфеденциалност o Свободен начин на изразяване o Представяне на участниците с техния творчески път / биографии, но не с длъжности • ДИСКУСИЯ 1. Могат ли инвестициите в публични пространства / облагородяването им, да доведат до привличане на други активности / свързани ефекти и какви o Временни обекти o Малки спортно-развлекателни съоръжения o Изложби, състезания и други пространствено неангажирани със собственост • ДИСКУСИЯ 2. Какви са пречките за реализиране на проекти инициирани от граждани o Няма кой да им обърне внимание o Хората не познават процедурите и апликационните форми o Липса на хоризонтална / вертикална интеграция • ДИСКУСИЯ 3. В какво да се инвестира – по равно за всички части / няколко пространства да бъдат напълно благоустроени o Извеждане на предимства и недостатъци за всеки случай • ДИСКУСИЯ 4. Какви пред-проектни проучвания трябва да предшестват подобни инициативи o Възможен отговор – никакви, те са крайно належащи, в хода на работа Всяка дискусия – до 20 мин, а за последните две – поне 40 мин • Дискусия за проблемите със собствеността – върху схеми • Ако върви тежко – примерни обекти в пространствата • Идея за симулационна игра – конкретно място, жребий за актьори (граждани, НПО, главен архитект, кмет и т.н.) • От нея – свободен разговор за неформални контакти, възможна хоризонтална / вертикална интеграция облекчаване на процедурите