Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Bojurishte Housing Project

  1. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура RSDPbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Жилищна структура - проект Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6 ECTS 6.0 СтатутЗадължителен CodeRSDPbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Housing - project Starts in semester 6 Ends in semester 6 ECTS6.0 Type Compulsory 60 0 60 120 Анотация Дисциплината обобщава знанията за организационните, административните, финансовите и правните аспекти в процеса на планиране на жилищните територии, усъвършенства уменията за практическо решаване на техните проблеми. Придобиват се познания за етапите и елементите в процеса на проучване, планиране и проектиране на жилищни територии. Създава се отношение към различните типове и стандарти на обитаване. Annotation The subject summarises the knowledge on the organizational, administrative, financial and legal aspects in the process of residential areas planning, masters the skills for practical solution of their problems. Knowledge is gained on the stages and elements of the process of studying, planning and design of residential areas. An approach is developed towards the different types and standards of dwelling. 0 60 0 60 120 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov Водещ преподавател доц. д-р арх. Валери Иванов Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 0 Курсов проект Coursework Форма на оценяване Защита на проект Form of assessment Oral Presentation URBRSDPbCBU6U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2445 RSDPbCBUUrbanism - bachelor*
  2. I-8 I-8 IIIA IIIA IIIA IIIA IV IV IV IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA IV IV ? ? ? ? ? ? IIIA Летище гр. Драгоман <= с. Шияковци с. Хераково с. Шияковци гр. Костинброд гр. Костинброд с. Волуяк => гр. София с. Волуяк с. Филиповци с. Иванянес. Иваняне с. Вердикал с. Вердикал с. Пожарево с. Пожарево с. Хераково ТЕРЕМ IIIA ЖИЛИЩНА ЗОНА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1.ПЪРВОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА 2.ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА 6.ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 4.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ 2.СПЕЦИАЛНИ ТЕРЕНИ 1.ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ 1.ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1.АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 2.ЖП ТРАНСПОРТ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 1.ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 1.ТЕРЕНИ СЪС СЕЛИЩЕН ХАРАКТЕР 2.ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРЕНИ ВОДНИ ПЛОЩИ 4.НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ 1.ГРАНИЦА НА ЗЕМЛИЩЕ ГРАНИЦИ 1.ГРАНИЦА НА НАСЕЛЕНО МЯСТО ЛЕГЕНДА: 4.ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРЕНИ 5.СМЕСЕНА OБСЛУЖВАЩО ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - КОНЦЕПЦИЯ М 1 : 10 000 2.ЖИЛИЩНИ ЗАСТРОЯВАНЕ С НИСКА ЕТАЖНОСТ - НОВО 3.ЖИЛИЩНИ ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС СРЕДНА ЕТАЖНОСТ - НОВО 5.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - НОВО 6.РЕКРЕАЦИОННИ ПЛОЩИ 3.ГЛАВНА УЛИЧНА МРЕЖА - НОВА =>гр.Костинброд N Благой Петков УРБ 10047 Ръководител: ас. арх. М. Йовчева
  3. I-8 IIIA гр. Драгоман <= с. Шияковци с. Хераково с. Пожарево с. Хераково =>гр.Костинброд Благой Петков УРБ 10047 Ръководител: ас. арх. М. Йовчева КОНЦЕПЦИЯ за полифункционално развитие на територията М 1 : 5 000 Смф ц - Смесена, централна за територията зона, съвместяваща ежедневно обслужване и обитаване; Смф 1 и 2 - ежеседм. обсл. и обитаване; Смф п - ежемесечно облужв. и незамърсяващи производства. Забележка: Смф 1 ще съвмести също и ежедневно обслужване, но то ще се ползва предимно от прилежащата към тази зона територия, а не от разглежданата. Смф 2 Смф цСмф п Смф 1
  4. Ж.K. "Малина Палас", Божурище План за регулация и застрояване М 1:1000 Благой Петков УРБ 10047 Ръководител: ас. арх. М. Йовчева А. Б. B. Г. Д. 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 Баланс на територията НОВО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ СВОБОДНО ИМОТНО ПРОСТРАНСТВО ПЕШЕХОДНИ ПЛОЩИ УЛИЧНА МРЕЖА, главна и второстепенна НОВО ОБСЛУЖВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ВОДНИ ПЛОЩИ хотел общински център начално училище магазини, заведения детска градина А. Б. B. Д. Обща характеристика население 1000 души РЗП 40 000 м2 гъстота на обитаване, бруто 60 м2 / човек гъстота на обитаване, нето 40 м2 / човек плътност на застрояване 20 % Кинт 0,6 ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ха % жилищни терени 14 63,6 обществени терени 0,5 2,27 улична мрежа 2 9,09 пешеходни площи 1 4,55 зелени площи 3 13,6 застроени площи 1,5 6,82 ТЕРИТОРИЯ БРУТО 22 100
  5. Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 15500 2 4 3 4 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 15500 1 4 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 15500 1 4 www.autodesk.com/revit Scale Checked by Drawn by Date Project number Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail 1 : 500 12.6.2008г.08:52:26 изгледи УАСГ - София Палас Ж.К. Малина 2008 Б. Петков арх. Йовчева 4 No. Description Date 1 : 500 Section 1 1 1 : 500 Section 2 2 1 : 500 Section 3 3
Anzeige