Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(19)

ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรี
Montree Jareeyanuwat6.1K views
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat18.5K views
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข2.5K views
Id planId plan
Id plan
krumanop3.7K views
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข6.2K views

Similar a ภารกิจครูผู้ช่วย(20)

ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Pitsiri Lumphaopun301 views
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2
โอลีฟ กะ โกโก้199 views
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
She's Kukkik Kanokporn134 views
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ชัยวุฒิ พรหมกูล105 views
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ชัยวุฒิ พรหมกูล161 views
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Piyatida Prayoonprom153 views
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
ณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี97 views
ครุผู้ช่วยช่วยTtgครุผู้ช่วยช่วยTtg
ครุผู้ช่วยช่วยTtg
สุทรรศนีย์ รัตนก้านตง314 views
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Jutamart Bungthong256 views

ภารกิจครูผู้ช่วย

 • 1. ภารกิ จ ระดั บ ครู ผ ู ้ ช ่ ว ย
 • 2. ห้ อ งเรี ย นที ่ 1
 • 3. ภารกิ จ การเรี ย นรู ้ 1.ให้ ท ่ า นวิ เ คราะห์ ว ิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ของครู แ ต่ ล ะคนว่ า อยู ่ ใ นกระบวนทั ศ น์ การออกแบบการสอนใด และมี พ ื ้ น ฐานมา จากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ใ ดบ้ า ง พร้ อ ม อธิ บ ายเหตุ ผ ล 2.วิ ธ ี ก ารเรี ย นรู ้ ข องครู แ ต่ ล ะคนมี ข ้ อ ดี แ ละ ข้ อ เด่ น อย่ า งไร 3.วิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ข องใครที ่
 • 4. 1.ให้ ท ่ า นวิ เ คราะห์ วิ ธ ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ของครู แ ต่ ล ะคนว่ า อยู ่ ในกระบวนทั ศ น์ ก าร ออกแบบการสอนใด และมี พ ื ้ น ฐานมาจาก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ใ ด บ้ า ง พร้ อ มอธิ บ าย เหตุ ผ ล
 • 5. ูบุญ มี คร ออกแบบการสอนโดยมี พื ้ น ฐานมาจากทฤษฎี ก าร เรี ย นรู ้ แ บบพฤติ ก รรมนิ ย ม คื อ ครู บ ุ ญ มี จ ะให้ ค วามสนใจ กั บ พฤติ ก รรมที ่ ส ามารถวั ด และสั ง เกตจากภายนอกได้ เช่ น การที ่ ค รู บ ุ ญ มี ใ ห้ นั ก เรี ย นท่ อ งศั พ ท์ ว ั น ละ 5
 • 6. ุญ ช ่วย ค รูบ ออกแบบการสอนโดยใช้ พื ้ น ฐานมาจากทฤษฎี ก าร เรี ย นรู ้ แ บบคอนสตรั ค ติ ว ิ ส ต์ โดยเน้ น ประสบการณ์ เ ดิ ม ของ ผู ้ เ รี ย นและครู ผ ู ้ ส อนเพี ย งแต่ ขยายโครงสร้ า งทางปั ญ ญาให้ โดยการที ่ ค รู บ ุ ญ ช่ ว ยคอยถาม คำ า ถามเพื ่ อ กระตุ ้ น ให้
 • 7. ูบุญ ชู คร ออกแบบการสอนโดยใช้ พ ื ้ น ฐานมาจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ พุ ท ธิ ป ั ญ ญานิ ย ม คื อ การที ่ ผ ู ้ เรี ย นสามารถเรี ย บเรี ย งสิ ่ ง ที ่ เรี ย นรู ้ ม าได้ และเรี ย นรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม จากประสบการณ์ เ ดิ ม ทั ้ ง ยั ง สามารถนำ า มาใช้ ไ ด้ ท ั น ที ดั ง เช่ น ที ่ ค รู บ ุ ญ ชู ใ ห้ น ั ก เรี ย นจำ า ศั พ ท์
 • 8. 2. วิ ธ ี ก ารเรี ย นรู ้ ของครู แ ต่ ล ะคนมี ข้ อ ดี แ ละข้ อ เด่ น อย่ า งไร
 • 9. ครู บ ุ ญ มี ข้ อ เด่ น ข้ อ ดี -การใช้บทเรียน -การบรรยายช่วยให้ โปรแกรมและชุดการสอน นักเรียนเข้าใจและแม่นยำา ทำาให้นกเรียนได้เห็นภาพ ั ในเนื้อหา และเนือหา ้ -การให้นักเรียนบันทึก -สามารถวัดและประเมิน และท่องซำ้าทำาให้นักเรียน ผลได้ทนทีว่านักเรียน ั ได้จำาบทเรียนและจำาเนือหา ้ สามารถเข้าใจและจดจำาบท ได้มากขึ้นกว่าเรียนผ่านๆ เรียนได้หรือไม่ อีกทังยัง ้ -การคัดลายมือเป็นการ ทำาให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ฝึกทักษะการเขียนหนังสือ
 • 10. บุ ญ ช่ ข้ อ เด่ น วย ข้ อ ดี - มีการเชื่อมโยงความรู้ - ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ - เกิดความเข้าใจและจำาได้ เก่าและความรู้ใหม่มาประยุกต์ มากขึ้น ใช้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ทาง - ได้แลกเปลียนแสดงความ ่ สังคมที่สามารถแลกเปลี่ยนความ เห็นชั้นเรียนและเกิดการต่อยอด รู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งจะ ทางความคิด ทำาให้ขยายความรู้ได้มากขึ้น - ใช้คำาถามนำาไปสูบทเรียน ่ - การใช้คำาถามนำาเข้าสู่บท เรียนทำาให้นักเรียนได้คิดและ ต่อยอดความรู้ - การที่ครูเตรียมแหล่งการ เรียนรู้ทำาให้นักเรียนได้ฝึก ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 • 11. ครู บุ ญ ข้ อ เด่ น ชู ข้ อ ดี - ท่องศัพท์โดยใช้ - การท่องศัพท์โดยใช้ บทเพลง บทเพลงหรือจำาเป็นคำา - ใช้แผนภูมรูปภาพช่วย ิ คล้องจองนันจะทำาให้จำาได้ ้ จำา กว่าและเร็วกว่าการท่องจำา - ผู้เรียนสามารถลำาดับ ทีล่ะคำา เพราะได้ใช้สมอง ความคิดได้ ซึ่งง่ายต่อทั้ง ซีกขวาช่วยในการจำา การเรียนและการสอนของ - การใช้แผนภูมรูปภาพ ิ ครู อีกทั้งผู้เรียนยังสมารถ ช่วยในการเขียนแผนผัง นำาไปประยุกต์ใช้ในวิชา หรือเขียนความสุมพันธ์นนั้ อื่นๆ ได้อีกด้วย ช่วยการจำาเพราะการ
 • 12. 3. วิ ธ ี ก าร จั ด การเรี ย นรู ้ ข อง ใครที ่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าร ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มากที ่ ส ุ ด เพราะเหตุ ใ ด
 • 13. จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการ จัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจั ด การ ศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก การว่ า ผู ้ เ รี ย น ทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละ พั ฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู ้ เ รี ย น มี ค วามสำ า คั ญ ที ่ ส ุ ด กระบวนการ จั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
 • 14. ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ การสอนของครูบญช่วย ที่ออกแบบการ ุ สอนโดยใช้พื้นฐานมาจากทฤษฎีการ เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ โดยเน้น ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและครูผู้สอน เพียงแต่ขยายโครงสร้างทางปัญญาให้ โดยการที่ครูบญช่วยคอยถามคำาถามเพื่อ ุ กระตุ้นให้นกเรียนคิดคำาตอบ ขยายความ ั รู้ของผูเรียนด้วยตัวผู้เรียนเอง ้
 • 15. ห้ อ งเรี ย นที ่ 2
 • 16. ผมเป็ น ครู ส อนคณิ ต ศาสตร์ ม าหลายปี ขณะสอนนั ก เรี ย นจะได้ ย ิ น คำ า ถามเสมอ ว่ า “ อาจารย์ ( ครั บ /คะ) เรี ย นเรื ่ อ งนี ้ ไ ป ทำ า ไม เอาไปใช้ ป ระโยชน์ อ ะไรได้ บ ้ า ง ” ก็ ไ ด้ แ ต่ ต อบคำ า ถามว่ า นำ า ไปใช้ ใ นการ เรี ย นต่ อ ชั ้ น สู ง และนำ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ซึ ่ ง บางเนื ้ อ หาก็ ม ี โ จทย์ ปั ญ หาเป็ น แนวทางทำ า ให้ พ อรู ้ ว ่ า จะนำ า ไป ใช้ อ ะไรบ้ า ง แต่ บ างเนื ้ อ หาก็ จ ะได้ ย ิ น เสี ย งบ่ พ ึ ม พำ า ว่ า “ เรี ย นก็ ย าก สู ต รก็ เ ยอะ ไม่ ร ู ้ จ ะเรี ย นไปทำ า ไม ไม่ เ ห็ น ได้ น ำ า ไปใช้ เลย ” ในความเป็ น จริ ง ดิ ฉ ั น คิ ด ว่ า หลั ก สู ต รวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องไทยน่ า จะ
 • 17. ภารกิ จ การเรี ย น รู ้ 1. ให้ ท ่ า นวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ว่ า น่ า จะมีคราะห์ ห าทฤษฎี ก ารเรีง นรู ้ 2. วิ เ ส าเหตุ ม าจากอะไรบ้ า ย และการออกแบบการสอนที ่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ 3. ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ สามารถแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า วได้
 • 18. 1. ให้ ท ่ า น วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาที ่ เกิ ด ขึ ้ น ว่ า น่ า จะมี สาเหตุ ม าจากอะไร บ้ า ง
 • 19. สาเหตุ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นการ สอนของไทยไม่ ไ ด้ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำ า คั ญ โดยผู ้ ส อนไม่ ม ี แ รงจู ง ใจให้ น ั ก เรี ย น ไม่ ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ า คั ญ และประโยชน์ ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ ่ ง สามารถนำ า ไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ี ก หลากหลายสาขาวิ ช า อี ก ทั ้ ง ยั ง สามารถนำ า มาใช้ ใ นชี ว ิ ต ประจำ า วั น ผู ้ เ รี ย นจึ ง เกิ ด คำ า ถามและเกิ ด ความ รู ้ ส ึ ก ไม่ อ ยากที ่ จ ะเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช านี ้
 • 20. 2. วิ เ คราะห์ ห า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ และการออกแบบการ สอนที ่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้
 • 21. ผูสอนสามารถนำาทฤษฎีการเรียนรู้ ้ แบบคอนสตรัคติวิสต์มาประยุกต์ใช้ใน การสอนได้ โดยผูสอนสามารถนำา ้ ความรู้เก่าๆ ของผู้เรียนมาต่อยอดและ ขยายความรู้ออกไป ถึงแม้จะเป็นการ สอนเนื้อหาใหม่ เมื่อผูสอนๆ เนื้อหาก็ ้ สามารถจัดให้ผู้เรียนมีปฏิสมพันธ์แลก ั เปลี่ยนความรู้กันโดยผู้สอนอาจให้ผู้
 • 22. 3. ออกแบบการ จั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ สามารถแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า วได้
 • 23. สามารถออกแบบจัดการเรียนรู้โดย ใช้พื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ คอนสตรัคติวิสต์ โดยผูสอนควรจะเน้น ที่ผเรียนเป็นศูนย์กลางและต่อขยาย ู้ ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมให้แก่ผู้ เรียน โดยอาจมีการทำางานเป็นกลุ่ม จัดชุดการเรียนรู้ หรือมีสื่อวิดิทัศน์ที่ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้เพื่อให้ผเรียน ู้ สนใจ และเข้าใจว่าสามารถนำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้ และไม่คดว่าสิ่งที่ ิ เรียนไปไม่ได้นำาไปใช้ ซึ่งจะทำาให้ ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้
 • 24. สมา ชิ ก 1. นางสาวพรเพ็ ญ เฟื ่ อ งฟู 543050039-3 2. นางสาวนั น ทพร โพนยงค์ 543050354-5 3.นางสาวรุ จ ิ ศ สิ น ี เวี ย งนนท์ 543050362-6 สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา