Głos Maszynisty 4/2021

BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 4/2021

Nr 4/200 KWIECIEŃ 2021
www.zzm.org.pl
ISSN 1896–2181
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
pod semaforem
Andrzej Adamczyk, minister
infrastruktury, za hamo-
wanie prac legislacyjnych
nad ustawą o czasie pracy
maszynisty
Ogólnopolskie Porozu-
mienie Związków Zawo-
dowych, za profesjonalną
kampanię zachęcającą
pracowników do wstępowa-
nia do związku
2  wydarzenia
Początki jak wiadomo bywają trudne.
Miesięcznik przyszło mi tworzyć właściwie
od podstaw. Projekt od początku jawił się
jako wyzwanie frapujące, acz znojne. Po-
cząwszy od założeń odnośnie zawartości,
projektowania szaty graficznej, wymyślania
winiety pisma, rubryk stałych etc., poszuki-
waniadrukarni,współpracownikówitp.Wraz
zrozwojemdochodziłykolejnezadania:zała-
twianienumeruwydawnictwaciągłegoISSN,
potencjalnychreklamodawcówczyfundato-
rów nagród, stworzenie wersji internetowej.
Nie znaczy to, że historia GM rozpo-
czyna się 16 lat temu z pojawieniem się ni-
żej podpisanego. W formule miesięcznika
– tak, ale pismo o takim tytule ukazywało
się wcześniej. I nie mam wcale na my-
śli lat 30. ub.w., gdy przynajmniej kilka
numerów wydał konkurencyjny związek
(swoją drogą z dzisiejszą wiedzą nabytą
po przekopaniu archiwów tytułem nawią-
załbym do przedwojennego organu ZZM
„Maszynista”). W 2005 roku z jednego
z pierwszych spotkań z kierownictwem
ZZM wyszedłem bogatszy o kilka za-
chowanych egzemplarzy GM z przełomu
wieków. Przypominały biuletyny wyda-
wane na powielaczu drukarskim w stanie
wojennym i ukazywały się od przypadku
do przypadku. Dla porządku i utrzymania
ciągłości zostały dołączone do numeracji.
Ta nieregularność GM bardzo mnie
wtedy dziwiła. Przede wszystkim w kontek-
ście aktywności konkurencyjnych organi-
zacji i wykupywania przez ówczesny ZZM
płatnych ogłoszeń w kolejarskim tygodni-
ku „Nowe Sygnały”. Nawet kilkanaście lat
po 1989 r. potencjał posiadania własnych
środkówprzekazuniebyłdostrzegalny.Choć
działo się sporo, wyglądało jakby członkom
związku nie chciano zaprzątać głów.
Zmiany w podejściu do polityki me-
dialnej zaczęły postępować począwszy
od drugiej połowy 2005 roku. Nie tylko
za sprawą wydawania GM w sposób
regularny i profesjonalny. Także dzięki
wdrażanym „z duchem czasu” inicjaty-
wom wykorzystującym nowe technologie
komunikacji. W 2011 roku otrzymałem
„błogosławieństwo” na stworzenie i ob-
sługę profili ZZM w serwisie internetowym
YouTube i zdobywającym popularność Fa-
cebooku. Oba te narzędzia pozwoliły m.in.
na udostępnianie plików filmowych z pro-
testów ZZM, obchodów Dnia Maszynisty
oraz szybszy przekaz informacji. Uzupełniły
komunikację związku o nowe kanały.
W dobie ery cyfrowej, natłoku informa-
cyjnego,permanentnejaktualizacjiimodyfi-
kacjidanychwsieciwśródnajwiększychza-
let„papieru”jestparadoksalniejegotrwałość
idostępnośćwwiarygodnejformie.Niema
większegoznaczeniaczywarchiwumwłas-
nym, czy np. Biblioteki Narodowej, gdzie
takżetrafiaGM.Ponasinaszejdziałalności
wyraźny ślad „na łamach” pozostanie już
na zawsze. Rafał Zarzecki
Redaktor naczelny
Odciśnięty ślad
Zniekłamaną przyjemnością przekazuję w Wasze ręce
dwusetny numer „Głosu Maszynisty”. Zaczynając nie
śmiałem nawet przypuszczać, że nadejdzie taka chwila, ale
życie potrafi zaskakiwać. Dlatego korzystając z jubileuszu,
pozwolę sobie na kilka zdań osobistej refleksji.
wydarzenia  3
W chwili zamykania numeru GM termin
nowej rozprawy nie był znany. Maszynista
Kolei Śląskich jest objęty związkowym
systemem pomocy prawnej Lex Secure.
Pod budynkiem sądu wspierała go także
grupa kolegów.
Pierwszywhistoriipolskiegokolejnictwa
skandaliczny wyrok skazujący maszynistę
zanieumyślnepotrącenieosobypostronnej
na torach wydał Sąd Rejonowy w Racibo-
rzu. Skazał naszego kolegę na pół roku po-
zbawienia wolności w zawieszeniu na rok.
Doferalnegozdarzeniadoszło7grudnia
2018 r. O godzinie 4.45 maszynista Kolei
Śląskich z 33-letnim stażem prowadząc
pociągzRybnikadoRaciborzapoczułnagle
silne uderzenie. Błyskawicznie zahamował-
skład i wyszedł na zewnątrz sprawdzić co
się stało. Dokonał oględzin składu i zauwa-
żył jedynie rower, więc pomyślał że musiał
na niego najechać. Wrócił do kabiny i kon-
tynuował służbę.
Jak się okazało, jednoślad należał do
znajdującej się w miejscu niedozwolonym
i nieoświetlonym 84-latki. Potrącenie ko-
biety wykazła dopiero kilka tygodni później
analiza nagrań z kamer pociągu. Ubrana
na czarno staruszka siedziała w środku
nocy na torach trzymając rower przed
sobą. Poniosła śmierć na miejscu.
Zdarzenie miało miejsce na moder-
nizowanej linii, gdzie ruch prowadzony
był po jednym torze. Kolejowa komisja
powypadkowa nie doszukała się odpo-
wiedzialności maszynisty za wypadek.
O nieumyślne spowodowanie śmierci
oskarżyła go natomiast prokuratura.
W toku postępowania raciborski sąd
przychylił się do opinii biegłego z zakresu
ruchu… drogowego. Na podstawie wi-
dzimisię, bo przecież nie wiedzy na te-
mat kolejnictwa, biegły uznał co i kiedy
maszynista powinien zobaczyć oraz jak
hamować. Karygodne było również prze-
prowadzenie eksperymentu procesowe-
go na tym samym odcinku w krańcowo
odmiennych warunkach. Odbył się nie
wczesną zimą, ale 31 maja, na dodatek
po skończonej modernizacji linii. Sąd zde-
cydował się jednak potraktować wyniki
eksperymentu niczym wiarygodny dowód.
Haniebny wyrok skazujący zbulwerso-
wał całe kolejarskie środowisko. Do zda-
rzenia z udziałem osób przechodzących
przez tory w miejscu niedozwolonym do-
chodzi niemal co drugi dzień. Precedens
może wywołać lawinę podobnych, równie
absurdalnych zarzutów.
– Maszyniści nie są mordercami, któ-
rzy przychodzą na służbę i patrzą kogo
by tu zabić na torach. Dotkliwie skrzyw-
dzono maszynistę będącego wzorowym,
wieloletnim pracownikiem, który ma do
przepracowania traumę po wypadku
z człowiekiem – powiedział prezydent
ZZM Leszek Miętek. n
Odroczony termin
WSądzie Okręgowym w Rybniku miała 19 kwietnia rozpocząć się sprawa apelacyjna
naszego kolegi maszynisty skazanego przez sąd pierwszej instancji za nieumyślne
potrącenie osoby postronnej na torach. Z powodu nieobecności jednego z sędziów
została odroczona.
Postulaty płacowe
ZZM, Federacja ZZK i „Solidarność” rozpoczęły
procedurę mającą na celu wdrożenie podwyżek
wynagrodzeń w PKP Cargo.
Trzy wiodące organizacje związkowe wszczęły pismem z 8 kwietnia dialog spo-
łeczny z pracodawcą. Dla pracowników zatrudnionych zgodnie z zakładowym układem
zbiorowym pracy domagają się podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym
w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego od 1 lipca br.
Analogicznie związkowcy wysunęli postulat proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń
dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Domagają się również podobnych
podwyżek dla pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PKP Cargo.
Wystąpienie uzasadniają zwiększającą się pracą przewozową oraz galopującą
inflacją. n
4  aktualności
Kwestię reguluje rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r.
ws. biegłych sądowych (Dz.U. 2005 Nr 15,
poz. 133).
Zgodnie z paragrafem 12, biegłym
może być ustanowiona osoba która:
1. 
korzysta z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich,
2. 
ukończyła 25 lat życia,
3. 
posiada teoretyczne i praktyczne wia-
domości specjalne w danej gałęzi na-
uki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także
innej umiejętności dla której ma być
ustanowiona,
4. 
daje rękojmię należytego wykonywania
obowiązków biegłego,
5. 
wyrazi zgodę na ustanowienie jej bie-
głym.
Posiadanie wiadomości specjalnych
powinno być wykazane dokumentami lub
innymi dowodami. Ocena, czy ich posiada-
nie zostało dostatecznie wykazane należy
do prezesa właściwego sądu okręgowego.
Kandydaci na biegłych sądowych zo-
bowiązani są złożyć komplet odpowied-
nich dokumentów. W poszczególnych
placówkach wymogi mogą się nieznacznie
różnić, więc warto sprawdzić co potrzeba
np. na stronie internetowej danego sądu
okręgowego.
Zwykle kandydaci na biegłych są zo-
bowiązani do złożenia:
• 
wniosku skierowanego do prezesa sądu
okręgowego o ustanowienie biegłym
sądowym w określonej dziedzinie,
• 
życiorysu lub CV,
• 
kwestionariusza osobowego,
• 
zaświadczenia o niekaralności z Krajo-
wego Rejestru Karnego,
• 
dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
w wysokości 10 złotych od wniosku
o ustanowienie biegłym,
• 
dyplomów i innych dokumentów (cer-
tyfikatów, świadectw, uprawnień, za-
świadczeń) potwierdzających wykształ-
cenie i posiadane kwalifikacje w danej
dziedzinie;
• 
dokumentów potwierdzających posia-
dane doświadczenie w danej dziedzinie
(rekomendacje, referencje, doświad-
czenia odnośnie sporządzonych opinii
i ekspertyz, itp.),
• 
oświadczenia o korzystaniu z peł-
ni praw cywilnych i obywatelskich,
oświadczenia, że nie jest prowadzo-
ne postępowanie karne lub karno-
-skarbowe (przeciwko kandydatowi),
oświadczenia o pełnieniu funkcji bie-
głego sądowego przy innym sądzie
okręgowym lub czy kandydat ubie-
ga się o taką funkcję przy innym są-
dzie okręgowym,
• 
opinię pracodawcy w przypadku świad-
czenia pracy na umowę lub kopię za-
świadczenia o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej;
• 
w przypadku osoby wykonującej
wolny zawód (lub emeryta) wyma-
gana jest opinia organizacji samo-
rządu zawodowego, do której osoba
ta należy,
• 
w przypadku braku przynależności do
jakiejkolwiek organizacji zawodowej
należy przedłożyć opinie, referencje,
rekomendacje od podmiotów współ-
pracujących z wnioskodawcą w za-
kresie wykonywanych dla niego czyn-
ności.
Powyższe dokumenty należy złożyć
w oddziale administracyjnym właści-
wego sądu okręgowego. Przedkładając
kserokopie kandydat zobowiązany jest
przedstawić oryginały dokumentów celem
poświadczenia za zgodność bądź przed-
łożyć kopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Decyzję o ustanowieniu biegłym lub
o odmowie ustanowienia biegłym sądo-
wym wydaje prezes właściwego sądu
okręgowego. n
Jak zostać biegłym?
Karygodny wyrok na naszego kolegę wydany m.in. na podstawie opinii biegłego z innej
dziedziny unaocznia defekty systemu sprawiedliwości. Przedstawiamy wskazówki jak
ubiegać się o status biegłego sądowego z dziedziny kolejnictwa.
Cytat Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” zdobi
budynek warszawskiego sądu
aktualności  5
Premier Mateusz Mora-
wiecki przedstawiając zało-
żenia tego programu reform
i projektów strategicznych
rządu poinformował o jego
celach. Są nimi odbudowa
kondycji gospodarki po kry-
zysie wywołanym pandemią
koronawirusa i zwiększenie
jej odporności na przyszłość.
Zaznaczył, że KPO składa się
z dwóch komponentów: gran-
towego – 24 mld euro i po-
życzkowego – 34 mld euro,
z okresem wydatkowania do
końca 2026 r.
Przedstawiciele strony
związkowej nie kryli rozcza-
rowania brakiem konkretnych propozycji
rozwiązań „wychodzenia” kraju z pan-
demii. Wystąpili także z inicjatywą uzu-
pełnienia KPO o szczegółowe programy
tworzenia nowych miejsc pracy. Zwrócili
również uwagę, że Plan nie daje gwaran-
cji wyższych wynagrodzeń w kontekście
rosnącej wydajności pracy.
Wspólnie z pracodawcami związkow-
cy podkreślali ponadto potrzebę wzmoc-
nienia potencjału partnerów społecznych
i większego włączenia ich w konsultacje,
przygotowanie i realizację programu.
Postulowali, aby wzmocnienie dialogu
społecznego było jednym z komponen-
tów KPO.
Dzięki działaniom w ramach struk-
tur OPZZ strona rządowa zapowiedziała
zwiększenie środków z KPO dla spółek
kolejowych samorządowych na zakup
taboru. n
Z prac RDS
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 7 kwietnia
poświęcone było Krajowemu Planowi Odbudowy.
Wiążące ustalenia dotyczące utrzyma-
nia czystości w taborze wynikają z umowy
jaką przewoźnik podpisał w styczniu ze
spółką WARS SA. Po precyzyjne informa-
cje czego i gdzie pracownicy drużyn trak-
cyjnych powinni w tym zakresie oczekiwać
odsyłamy do przewodniczących organi-
zacji i kół. Dysponują oni materiałem za-
mieszczonym na naszym serwerze. Sami
skupimy się natomiast pokrótce na kwestii
utrzymania czystości w odniesieniu do
kabiny maszynisty.
Ze względu na małą powierzchnię
i częste podmiany jest ona bowiem miej-
scem wyjątkowo wrażliwym i wymagają-
cym szczególnej dbałości. Jeśli chodzi
o kabinę wyszczególnione jest czyszcze-
nie:
• 
podłogi (także pod siedzeniami
i za grzejnikiem),
• 
foteli (m.in. odkurzenie urządzeniem
ssącym ich oraz oparć podłokietni-
ków, usunięcie miejscowych zabru-
dzeń, kurzu, okruchów i włosów).
• 
pulpitu maszynisty, monitorów
diagnostycznych,
• 
okien, ram okiennych, rolet, uchwy-
tów rolet,
• 
drzwi,
• 
śmietniczki (jej opróżnienie, nanie-
sienie środka myjącego, usunięcie
zabrudzeń),
• 
ścianki, sufitu,
• 
grzejników (obudowy) w tym krat-
ki wentylacyjnej,
• 
gniazdka elektrycznego. n
Uwaga, ważne – cd
Wdobie pandemii dbanie o warunki pracy i stan czystości obiektów nabiera szczególnej
wagi w dobie pandemii. Miesiąc temu przypomnieliśmy regulacje obejmujące PKP Cargo,
teraz czas na PKP Intercity.
6  aktualności
W ogłoszonym Europejskim Rokiem
Kolei 2021 roku kluczowe aspekty zawodu
maszynisty nie tylko nie schodzą z afisza.
Niektóre rozkładane są nawet na czynniki
pierwsze. Charakterystyce pracy, warun-
kom jej wykonywania, a szczególnie za-
pisom Ustawy o czasie pracy maszynisty
organizatorzy wideokonferencji zadedy-
kowali panel dyskusyjny. Zatytułowany
wymownie „Jak długo może (i jak długo
powinien) pracować maszynista?”
Dwóch na jednego
Optykę pracodawców na te zagadnie-
nia wyartykułowali Wojciech Jurkiewicz
– prezes Związku Niezależnych Przewoźni-
ków Kolejowych, a zarazem członek zarzą-
du Freightliner PL oraz Andrzej Pawłowski
– członek zarządu CTL Logistics. Stronę
związkową reprezentował nasz przedsta-
wiciel – prezydent ZZM Leszek Miętek. Jak
się przy takim zestawieniu można było spo-
dziewać, stanowiska panelistów pokazały
olbrzymie różnice już na etapie podejścia
do omawianej problematyki.
Prezydent ZZM oznajmił na wstępie,
że prace nad ustawą o czasie pracy ma-
szynisty są torpedowane właśnie przez
prywatnych przewoźników kolejowych,
którzy zupełnie nie są zainteresowani
regulacjami ograniczającymi możliwość
uzyskiwania przewag konkurencyjnych
przy pomocy żonglowania kosztami pracy.
Zwyczajnie nie leży to bowiem w ich inte-
resie. Nieprzejednane stanowisko i sianie
fermentu w przypadku tej strony trudno
uznać za niespodziankę.
Co gorsza wygląda jednak na to,
że prace ustawodawcze odstawia na bocz-
ny tor również strona rządowa. Trudno nie-
stety oprzeć się wrażeniu, że w dzisiejszych
realiach nie ma klimatu na szybki, pozytyw-
ny finał działań legislacyjnych. To wyhamo-
wanie jest akurat pewnym zaskoczeniem
i dużym powodem do rozczarowania.
Niesłyszalne głosy
W trakcie panelu przedstawiciele
prywatnych pracodawców usiłowali
mnożyć trudności i urabiać na swoją
modłę. M.in. docierającymi do nich opi-
niami o „licznych głosach wątpliwości”
środowiska maszynistowskiego wokół
ustawy. Z perspektywy ZZM tego sprze-
ciwu nie słychać, pomimo dokładne-
go i uważnego nasłuchu. Oczywiście
czasy są trudne i wielu pracowników
odczuwa presję pieniądza, zaciągni-
tych zobowiązań, rosnących kosztów
utrzymania rodziny, konieczności spłaty
kredytu etc. W tej profesji naprawdę nie-
wielu odpędza jednak od siebie kwestie
związane z bezpieczeństwem – obawy
o zmęczenie, przepracowanie i wynikają-
ce z nich konsekwencje, jak zaburzenia
koncentracji mogące mieć dramatycz-
ne skutki. Nie dalej jak latem zeszłego
roku obchodziliśmy smutną, 40 rocz-
nicę katastrofy pod Otłoczynem, gdzie
zmęczenie maszynisty drugą pod rząd
dobą pracy miało niewątpliwie wpływ
na zdarzenie. Wszak nie na darmo mówi
się o kolei że jej historia – a zarazem
historia zawodu maszynisty – jest pisana
krwią. Czyli katastrofami, którym trzeba
skutecznie przeciwdziałać.
Niezmiennie priorytet
Dlatego mimo pojawiających się prze-
szkód kwestia Ustawy o czasie pracy
maszynisty jest traktowana przez ZZM
priorytetowo. Jak zapewnił panelistów
prezydent Miętek, związek będzie toczył
batalię nad doprowadzeniem sprawy do
finału – czyli do wejścia ustawy w życie.
Zwrócił także uwagę na nadużywanie
czasu pracy maszynistów przez wielu
przewoźników i wykorzystywanize tego
procederu do budowania przewag kon-
kurencyjnych.
Wskazywał także na nieprzestrzega-
nie przez pracodawców art. 128 Kodeksu
pracy, który rozstrzyga, że czasem pracy
jest czas, w którym pracownik pozostaje
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pra-
cy lub w innym miejscu wyznaczonym do
wykonywania pracy. Oznacza to, że czas
pracy nie jest tym samym, co czas rze-
czywistego wykonywania pracy określonej
w umowie, ale obejmuje również okresy
nieświadczenia pracy, w których pracow-
nik „pozostaje w dyspozycji” pracodawcy.
Zarówno orzecznictwo, jak i komentatorzy
stoją na stanowisku, że – co do zasady –
pozostawanie pracownika w dyspozycji
pracodawcy oznacza faktyczną gotowość
do świadczenia pracy.
Wobec zarzutów adwersarzy, że w in-
nych krajach europejskich nie ma specjal-
Ferment nad ustawą
Problematyce zatrudnienia, szkolenia i bezpieczeństwa maszynistów poświęcona była
wideokonferencja zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR 29 marca.
Z pełną mocą i dobitnie wybrzmiał na niej głos przedstawiciela ZZM.
aktualności  7
M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I 
nych ustaw regulujących czas pracy ma-
szynistów, szef ZZM przywołał przykład
dużego kraju gdzie branżowymi regula-
cjami ze względu na ich specyfikę objęto
cały segment transportu kolejowego. Do
zawarcia i wdrożenia Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla wszystkich
pracowników związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego, niezależnie
od miejsca ich zatrudnienia, doszło kil-
ka lat temu w Niemczech. Tym samym
np. tamtejszego maszynistę obowiązują
jednakowe zasady czasu pracy, wynagro-
dzenia i ścieżki kariery zawodowej bez
względu na to w jakiej spółce pracuje.
Prezydent Miętek zaproponował paneli-
stom podjęcie rozmów przez wszystkich
pracodawców branży kolejowej z repre-
zentatywnymi związkami zawodowymi
nad zawarciem PUZP obowiązującego
w Polsce. n
Nowy twór ma się nazywać Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pa-
sażerskie. Za jego pomocą Urząd Marszałkowski deklaruje – uwaga – „uzdrowienie”
siatki połączeń w regionie oraz poprawę stanu lokalnych finansów.
To przejaw myślenia życzeniowego, dość naiwnego, lecz nie tylko. Nie dalej jak
w grudniu 2020 r. mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego drastyczne
cięcia w siatce połączeń kolejowych zafundował bowiem kto? Ano nie kto inny jak
marszałek Piotr Całbecki, inicjator kuracji uzdrawiającej.
Kujawsko-pomorski samorząd jest urzędem, który zawarł w grudniu najkrótszą
umowę ze spółką Polregio, opiewającą zaledwie na okres jednego roku. Zakła-
dała spadek pracy eksploatacyjnej aż o 40 procent i likwidację kilkudziesięciu
połączeń. n
Spółkowania
ciąg dalszy
Sejmik kujawsko-pomorski przychylił się do inicjatywy
zarządu województwa dotyczącej powołania nowego
przewoźnika kolejowego.
8  aktualności
W opinii Sektora przedstawione
w dokumencie propozycje nie są ade-
kwatne do sytuacji panującej w spółce,
czyli innymi słowy – są oderwane od rze-
czywistości. Zawierają zmiany organiza-
cyjne i rozwiązania, które w większości
już funkcjonowały w spółce. Co więcej,
zostały wycofane właśnie ze względu
na ich… nieefektywność. Tym samym
są wręcz szkodliwe.
Sektor negatywnie odbiera brak
przełożenia na wymierne decyzje wrześ-
niowych postulatów zgłaszanych przez
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyj-
ny w PKP Cargo w imię rozwoju spółki
i w obronie miejsc pracy. Wiodące związki
zawodowe, w tym ZZM, wskazały w nich
wiele obszarów działalności wymagających
usprawnienia. Zaproponowane zmiany do
Regulaminu Organizacyjnego PKP Cargo,
zdaniem Sektora, istniejących problemów
nie rozwiążą, a w niektórych przypadkach
wręcz je spotęgują. Stanowi to duże zagro-
żenie utrzymania odpowiedniego poziomu
przewozów adekwatnych do potencjału
spółki, a tym samym grozi utratą pracy
przez kilka tysięcy pracowników.
Opinia na temat dokumentu została
skierowana na ręce prezesa PKP Cargo
Czesława Warsewicza. n
Miażdżąca opinia
Sektor Przewozów Towarowych uważnie przyjrzał się projektowi zmian do Regulaminu
Organizacyjnego PKP Cargo. Nie pozostawił na nim suchej nitki.
Sektor omówił sprawy planowanych
zmian do ZUZP dotyczących kwestii udzia-
łu drużyn trakcyjnych w wypadkach śmier-
telnych: obligatoryjnego czasu wolnego
i podmiany dla maszynistów po zdarzeniu
oraz pokrycia kosztów leczenia i rehabi-
litacji, a także odprawy pośmiertnej dla
rodzin. Członkowie udzielili rekomendacji
przedstawicielom ZZM biorącym udział
w dalszych rozmowach z pracodawcą.
Sektor wyraził negatywną opinię do-
tyczącą projektu zmian do Regulaminu
Organizacyjnego PKP Cargo S.A. Prze-
wodniczący Sektora Tomasz Pietrek wy-
stosował pismo w tej kwestii do prezesa
spółki Czesława Warsewicza, którego
treść obszernie przytaczamy poniżej.
Z negatywną uczestników spotkania reak-
cją spotkała się również propozycja zmia-
ny systemu wynagradzania maszynistów.
Omówiono także sprawy bieżące: rea-
lizację porozumienia z 2006 roku dotyczą-
cego czystości w kabinach, badań okreso-
wych, szkoleń zdalnych oraz problemów
z dojazdem pociągami PKP Intercity do
miejsca wykonywania pracy. W tej ostat-
niej sprawie kilka dni później, 31 marca,
z poziomu Sektora wystosowana zosta-
ła interwencja do członka zarządu PKP
Cargo ds. operacyjnych Witolda Bawora.
Przewodniczący Sektora domaga się
w nim pilnego uregulowania zasad prze-
jazdu maszynistów w ramach wykonywa-
nia obowiązków służbowych pociągami
Intercity – w kierunku przystającym do
obecnych ograniczeń i obostrzeń. Doma-
ga się określenia procedur postępowania
maszynisty w sytuacji gdy nie ma on czasu
lub możliwości by zakupić miejscówkę
na pociąg IC, a także wobec pełnego ob-
łożenia puli dostępnych miejsc. Wnosi
również o określenie postępowania ma-
szynisty gdy brak możliwości przejazdu
pociągiem IC prowadzi do znaczącego
przekroczenia czasu pracy określonego
w harmonogramie, a w szczególności gdy
znacznie przekracza dobowy wymiar cza-
su pracy ponad 12 godzin. n
raz
Z prac sektorów
Tematyka kolejnego w tym roku posiedzenia Sektora
Przewozów Towarowych ZZM, które odbyło się 26 marca,
była obszerna.
M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I 
TerazwośrodkudoświadczalnymInsty-
tutuKolejnictwawŻmigrodziejestsprawdza-
ny w ekstremalnych warunkach pod kątem
bezpieczeństwaikomfortupodróży.Natorze
doświadczalnymwŻmigrodziepojazdprze-
chodzi także komplet testów niezbędnych
do uzyskania homologacji. Obejmują one
m.in. sprawdzenie układu hamulcowego,
badanie poziomu hałasu, kompatybilności
elektromagnetycznej, pantografu, oświetle-
nia oraz urządzeń bezpieczeństwa. Po uzy-
skaniu homologacji pojazd będzie mógł
zostać przekazany przewoźnikowi. Przed
przekazaniem kolejnych pociągów, dwie
pierwsze jednostki z zamówienia zostaną
poddaneeksploatacjinadzorowanejwruchu
pasażerskim przez okres od 6 do 12 mie-
sięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej
150 000 km na każdy pojazd).
Pojazd FLIRT dla PKP Intercity jest
wpełnizgodnyznajnowszymiTSIiwyposa-
żonywpokładowysystemETCSGUARDIA,
któryobsługujezarównopoziom1i2ETCS,
jakrównieżkonwencjonalnysystembezpie-
czeństwa klasy B. Oznacza to, że pojazd
spełnia najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa w zakresie prowadzenia ruchu kolejo-
wego. Przełączenie systemów odbywa się
dynamicznie, bez konieczności zatrzyma-
nia pojazdu. W efekcie system umożliwia
prowadzenie eksploatacji pojazdu przy
zachowaniu najwyższych standardów bez-
pieczeństwa, z pełną dynamiczną tranzycją
pomiędzy ETCS poziom 1, 2 oraz SHP.
Pierwszy elektryczny zespół trakcyjny
FLIRT dla PKP Intercity został wyproduko-
wany w zakładzie Stadler Polska w ramach
umowy podpisanej w sierpniu 2019 roku.
PKP Intercity otrzyma 12 fabrycznie no-
wych elektrycznych zespołów trakcyjnych
(EZT) typu FLIRT. Dodatkowo producent
będzie świadczył usługę utrzymania tech-
nicznego floty przez 15 lat. Wartość zamó-
wienia wynosi 1,015 mld zł brutto. n
Ruszyły testy nowego pojazdu FLIRT
Budowa pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu FLIRT dla PKP Intercity
jest zakończona. Pojazd został uruchomiony, przeszedł testy statyczne i dynamiczne
przeprowadzone na terenie zakładu Stadler Polska w Siedlcach.
 aktualności  9
W grudniu przewodniczący OPZZ An-
drzej Radzikowski przypomniał prezyden-
towi RP Andrzejowi Dudzie o petycji w tej
sprawie, złożonej 29 września ub.r. Na-
pływające zimą sygnały z Kancelarii Pre-
zydenta nie napawały optymizmem, więc
poczyniony został kolejny krok. W marcu
wystosowany został w tej sprawie apel
do prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego.
Przewodniczący Radzikowski przy-
wołuje w nim m.in. długą historię tej po-
żytecznej inicjatywy i liczne argumenty
za wprowadzeniem rozwiązania. Takie
jak np. silny bodziec do wcześniejszego
rozpoczynania aktywności zawodowej
i wypracowania kapitału emerytalnego,
bezpieczeństwo socjalne dla obecnie
pracujących, czy wysokie poparcie spo-
łeczne dla całej idei. Dość powiedzieć,
że pod projektem obywatelskim OPZZ
ws. wprowadzenia emerytur stażowych
podpisało się 700 tysięcy osób.
Do pisma załączona została również
ekspertyza na temat skutków finanso-
wych przedsięwzięcia, opracowana przez
profesora Uniwersytetu Warszawskiego
Ryszarda Szarfenberga. Zadaje ona kłam
twierdzeniom ZUS o wysokich kosztach
wprowadzenia emerytur stażowych.
OPZZ proponuje spotkanie i rozmowy
w tej sprawie oraz ma nadzieję, że rozwią-
zanie znajdzie się w programie społeczno-
-gospodarczym PiS pn. Nowy Ład. n
Batalia trwa
OPZZ nie ustaje w walce o prawo wyboru
momentu przejścia na emeryturę dla
pracowników, tj. wprowadzenie emerytur
stażowych. Kobietom i mężczyznom, którzy
osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący odpowiednio co najmniej 35/40 lat,
umożliwiłoby przejście na emeryturę wcześniej niż przewiduje
powszechny wiek emerytalny.
10  fotostory
Numer 200!
Jubileuszowy, dwusetny numer „Głosu Maszynisty”, jest dobrą okazją do zobrazowania
pokrótce jak rozwinęliśmy skrzydła i czym się zajmowaliśmy.
Nr 3
15 sierpnia 2005 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
Razem zdziałamy więcej - str.3
Nie zmarnować szansy - str. 8
Monolog zamiast dialogu społecznego - str.10
Nr 11/51 LISTOPAD 2008
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Związki razem
– str. 8–11
Nr 2/18 LUTY 2006
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
Marszałek Sejmu
u maszynistów
– str. 3
Prezes Szczepkowski
o przyszłości PKP CARGO
– str. 4-5
Nr 9/36 WRZESIEŃ 2007
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
Jest maszynista
zakładowy! –s.3–6
Nasześwięto–s.8–16
ISSN 1896–2181
Nr 8/84 SIERPIEŃ 2011
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Pierwszy numer w nowej formule ukazał się
w sierpniu 2005 roku. Zawierał
16 stron, 4 w pełnym kolorze.
Pod koniec 2008 r. dzięki determinacji udało
się obronić prawo do emerytur pomostowych
dla kolejarskich profesji.
W pełnym kolorze GM ukazuje się od 2006
roku. Od lutego stosujemy podwójną
numerację (2/18).
Do mobilizacji i walki o swoje GM 10/2010
nawoływał wykorzystując m.in. plakat rekru-
tacyjny U.S. Army z Wujkiem Samem.
Od połowy 2007 r. objętość pisma rozsze-
rza się do 20 stron, choć przy dobrej okazji
zdarzały się i 24.
Okładkę w sierpniu 2011 r. poświęcamy
pierwszemu od 13 lat strajkowi generalnemu
na kolei – w Przewozach Regionalnych, gdzie
udało się wywalczyć podwyżki.
Nr 2/102 LUTY 2013
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Nr 7/143 LIPIEC 2016
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Nr 11/111 LISTOPAD 2013
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Nr 8/155 SIERPIEŃ 2017
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Mamy swoją ulicę!
Mamy swoją ulicę!
Nr 11/135 LISTOPAD 2015
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014
www.zzm.org.pl
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181
Nr 5/177 MAJ 2019
www.zzm.org.pl
ISSN 1896–2181
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
Nr 11/183 LISTOPAD 2019
www.zzm.org.pl
ISSN 1896–2181
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
Nr 9/193 WRZESIEŃ 2020
www.zzm.org.pl
ISSN 1896–2181
NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
W Grupie PKP zimą 2013 r. dopiero akcja
strajkowa powstrzymała odebranie koleja-
rzom ulgowych świadczeń przejazdowych.
Za pomocą ponurej symboliki latem 2016 r.
oddaliśmy nasze nastroje po wtrąceniu
maszynisty za kraty za nieumyślne spowodo-
wanie wypadku.
W miesiącu kolejarskiego święta za pomocą
symboli wyraziliśmy głos sprzeciwu wobec
ćwiartowaniu systemu, podziałom i degradacji
zawodu.
Latem 2017 r. upamiętniliśmy przemiano-
wanie przez radnych Chociwla (Zachodnio-
pomorskie) jednej z ulic na ul. Maszynistów
Kolejowych.
Listopad to także nasz Narodowy
Miesiąc Niepodległości. W 2015 r.
na mapie Polski pokazaliśmy stan kolei
regionalnej 7 lat po tzw. usamorządowieniu.
Rocznicę 95-lecia powstania i 25-lecia reak-
tywacji ZZM uczciliśmy grafiką na podstawie
przedwojennego znaczka z 1929 roku, upa-
miętniającego 10-lecie.
Wiosną 2019 r. wraz z młodszym pokole-
niem domagaliśmy się utrzymania emerytur
pomostowych i wprowadzenia stażowych
pod Ministerstwem Pracy.
Jubileusz 100-lecia ZZM uświetnił m.in.
barwny przemarsz uczestników uroczystości
Traktem Królewskim w Warszawie.
Bohaterami wrześniowej okładki z 2020 r.
jest maszynistowska para z lubelskiego
Polregio, która stanęła na ślubnym kobiercu
– Sylwia i Michał Dębscy.
12  ludzie
Na cmentarzu w Kijanach koło Lubli-
na spoczął 9 kwietnia Wojciech Wroński.
Maszynista instruktor od początku zwią-
zany z Lokomotywownią w Skarżysku-
-Kamiennej. Po przekształceniach na ko-
lei u schyłku kariery zawodowej pracował
we Wschodnim Zakładzie Spółki PKP
Cargo – gniazdo drużyn trakcyjnych
w Skarżysku-Kamiennej. Wychowawca
wielu pokoleń maszynistów.
Wieloletni członek zarządu i chorąży
Pocztu Sztandarowego Związku Zawo-
dowego Maszynistów w Skarżysku-Ka-
miennej. Po przejściu na emeryturę był
Ostatnie pożegnania
Członkowie ZZM wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych naszych Kolegów.
Na cmentarzu św. Józefa w Tarnowskich Górach
16 marca odbyło się pożegnanie Adama Góreckiego.
– Ten dzień pogrzebu jest tak pogodny, jak po-
godny był Adam. Był człowiekiem ogromnej dobro-
ci i wielkiego serca. Nigdy nie odmówił drugiemu
pomocy – mówili znajomi i przyjaciele, którzy towa-
rzyszyli Mu w ostatniej drodze.
Swoją drogę zawodową rozpoczął 1.09.1981 r.
jako pomocnik maszynisty w PKP Lokomotywownia
w Tarnowskich Górach. W późniejszym czasie został ma-
szynistą. Ze względu na stan zdrowia od 27.09.2010 r. za-
trudniony na stanowisku pracownika biurowego. Ogółem Adam
Górecki przepracował na kolei 39 lat, 6 miesięcy i 6 dni.
Żył 56 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. (TP)
aktywny w pracach Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM. W 2015 r. Wojciech
Wroński został odznaczony odznaką „Zasłużony dla ZZM”.
Żył 69 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. (PP)
Podczas peł-
nienia służby 10
kwietnia z nie-
wyjaśnionych
do tej pory
przyczyn zmarł
na lokomotywie
nasz nieodżało-
wany Kolega, ma-
szynista PKP Intercity
Marek Kośny.
Był postacią zasłużoną dla naszego
związku – członkiem Rady Krajowej i dele-
gatem na Krajowe Zjazdy ZZM, gdzie zasiadał
w Komisji Mandatowej oraz przewodniczą-
cym Rady Zakładowej Maszynistów w Za-
kładzie Centralnym PKP Intercity. W 2014 r.
podczas centralnych obchodów Dnia Maszy-
nisty został wyróżniony honorową odznaką
„Zasłużony dla ZZM”.
Poza pracą pochłaniały go sport,
a zwłaszcza szachy. Z sukcesami uczest-
niczył w licznych zawodach krajowych i mię-
dzynarodowych, w tym m.in. Mistrzostwach
Polskich Kolejarzy w tej dziedzinie. Zawodnik
klubu szachowego „Zieloni” Zielonka.
Żył 67 lat. Cześć Jego pamięci!
zdrowie  13
Jak zadbać by umysł bardziej koncentrował się na pro-
stych czynnościach? W sukurs przychodzi „uważność” (ang.
mindfulness), czyli zdolność do pozostawania w ciągłym
kontakcie z otoczeniem i skupianiu się na jego aspektach.
A zarazem pewna cenna umiejętność, którą można wyćwi-
czyć w ramach tzw. treningu uważności.
Tytułem wstępu najpierw kilka zdań o twórcy i jego metodzie.
Została ona zapoczątkowana w 1979 r. przez cenionego leka-
rza i terapeutę Jona Kabat-Zinna w klinice redukcji stresu przy
uniwersytecie Massachusetts. Miała pomagać osobom którym
tradycyjna medycyna nie miała nic do zaoferowania. Sukcesy
towarzyszące Zinnowi w jego pracy dały podwaliny do książki
„Życie, piękna katastrofa”, gdzie opisał swoje techniki treningu
uważności lub – jak niektórzy mówią – uważnej obecności.
Większość swojej teorii oparł na technikach medytacji za-
czerpniętych z buddyzmu. Jak sam jednak podkreśla nie chodzi
tu o religię, ale pewien stan ducha – kontakt naszego umysłu
z naszym ciałem i tego co doświadczamy. Jest „to stan świa-
domości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego
kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej”.
Przejdźmy zatem może do meritum i skupimy się na ćwicze-
niach, które pomagają bardziej kontrolować nasze myśli i zwięk-
szać nasze umiejętności koncentracji. Co godne podkreślenia,
regularne stosowanie ćwiczeń jest również pomocne w pracy ze
stresem, przy redukcji napięcia, wyciszeniu emocji, szybkim zasy-
pianiu, poprawie jakości snu, a także pracy z chronicznym bólem.
Ćwiczenie oddechowe
Usiądź wygodnie w takim miejscu gdzie przez dłuższą chwilę
nie będziesz się ruszać. Osobiście zazwyczaj robię to w rogu
pokoju skąd mogę obserwować i czuć co dzieje się w salonie. Ty
możesz zrobić to nawet teraz, czytając ten tekst. Zwróć uwagę
na to jak oddychasz. Jak powietrze dostaje się do Twojego ciała
i jak to odczuwasz. Nic nie rób z oddechem, a jedynie obserwuj
jak zachowuje się Twoje ciało. Bądź ciekawy tego jakby było
to coś nowego.
Postaraj się liczyć swoje wdechy i wydechy licząc do dzie-
sięciu i w dół. Wdech jeden, wydech dwa, wdech trzy, wydech
cztery itd. Najprawdopodobniej w którymś momencie zorientujesz
się, że Twój umysł wcale nie liczy oddechów, a myśli płyną już
gdzie indziej. To moment w którym właśnie uczysz się uważno-
ści, więc przywołaj swoje myśli do liczenia i poczuj satysfakcję
z dobrze wykonywanego ćwiczenia. W zależności od potrzeby
można tak ćwiczyć 5 lub 10 minut dziennie – wszystko zależy
od indywidualnej motywacji.
Do tego ćwiczenia posłużę się wskazówkami innego tera-
peuty Wilfreda Biona. Określał on bycie w teraźniejszości jako
klucz do poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego powinniśmy
uczyć się koncentrowania na tym czego doświadczamy w danym
momencie, nie pozwalając wędrować myślom gdzie indziej. Spo-
sób Biona polegał na wzbudzaniu w sobie ciekawości podczas
wykonywania różnych czynności, tak jakbyśmy doświadczali ich
po raz pierwszy. Ile razy podczas wykonywania jakiejś czynności
zdarzyło Ci się nie zastanawiać nad tym co robisz? Na przykład
zamiast cieszyć się z pobytu w parku myślami przebywałeś
w trapiących cię wspomnieniach lub obawach przed tym co może
stać się jutro? Brak kontaktu z teraźniejszością bezpośrednio
do tego prowadzi.
Ćwiczenie z kawą lub herbatą
Zaparz sobie swój ulubiony napój. Zwróć uwagę na to jak
wygląda, jak ciepło kupka rozgrzewa Twoje dłonie. Zwróć uwagę
na parę wydobywającą się z kubka i zapach napoju. Wreszcie weź
łyk i poczuj smak oraz co dzieje się z Tobą gdy napój znalazł się
w ustach. Przełknij i zwróć uwagę ile satysfakcji dał ten jeden łyk.
Jak wyraźnie widać trening uważności można w zasadzie
wykonywać niemal zawsze i ze wszystkim. Dzięki niemu mamy
świadomy kontakt z rzeczywistością i pozwalamy sobie na bycie
„tu i teraz”. Innymi słowy poświęcamy maksymalną uwagę temu
co robimy w danym momencie. n
Jakub Niklas
Powypadkowe Wsparcie Psychologiczne
jakub.niklas@ipron.pl
Trening uważnej obecności
Jerzy Tomczak
Jeśli doceniasz jak ważne jest sprawne poruszanie się siłą nóg, które
zaprowadzą Ciebie tam gdzie pragniesz i sprawność Twoich rąk, to podaj
dłoń potrzebującemu Jerzemu.
Za tak niewiele można tak wiele. Wystarczy 1 procent.
KRS 0000076301
z dopiskiem dla Jerzy Tomczak.
Z podziękowaniem maszynista-rencista z Kutna
14  pomagamy
Wiktoria Łukomska
Wiktoria – wnucz-
ka emerytowanego
maszynisty – Krzysz-
tofa Łukomskiego ma
9 lat. W wieku 7 lat
wykryto u niej nie-
uleczalną Chorobę
Stargardta, w wyni-
ku której dochodzi
do nieodwracalnej
degradacji siatkówki
obu oczu. A co za tym idzie – gwałtownego,
postępującego spadku ostrości wzroku, do
granicy jego utraty.
Choroba spowodowała w krótkim cza-
sie zanik widzenia centralnego oraz spadek
ostrości wzroku do zaledwie 5–10%. Obecnie
Wiktoria rozpoznaje twarze znanych jej osób
jedynie z bliskiej odległości. Nie jest też w stanie
nic odczytać bez odpowiedniego powiększenia
(zarówno z bliska, jak i z daleka). Potrzebuje
specjalistycznego sprzętu dla osób niedowi-
dzących, który umożliwi jej odczytywanie treści
zapisanych na tablicy szkolnej oraz powiększa-
nie tekstu w podręcznikach.
Rodzina stale ponosi koszty związane
z wymianą szkieł w okularach, zakupem su-
plementów diety wspomagających wzrok czy
wizytami okulistycznymi. Stara się pozyskać
środki na zakup specjalnych okularów tele-
skopowych, dzięki którym Wiktoria przy użyciu
zaledwie jednego urządzenia będzie miała
możliwość wyraźnego widzenia na wiele od-
ległości (bliskie, średnie i dalekie) zachowując
swobodę ruchu, czyli bez użycia rąk. Ich koszt
to 14,5 tys. zł.
Przekaż swój 1%:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „SŁONECZKO”
Numer KRS: 0000 1864 34
Cel szczegółowy: Wiktoria Łukomska 30/Ł
lub darowiznę na konto tej Fundacji:
Nr konta
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem Wiktoria Łukomska 30/Ł
PODARUJ 1 PROCENT PODATKU
ludzie  15
Rozpoczynał w 1975 roku od szko-
ły kolejowej. Od 1979 r. w drużynach
trakcyjnych, kolejno jako: młodszy ma-
szynista spalinowych pojazdów trakcyj-
nych, pomocnik maszynisty parowozu,
maszynista spalinowych i elektrycznych
pojazdów trakcyjnych oraz maszynista
instruktor. Wyszkolił wielu wartościowych
maszynistów. Wykładowca na kursach
i egzaminator kandydatów na maszynistę.
Zaprojektował i wykonał wiele prezenta-
cji komputerowych z zakresu obwodów
sterowania lokomotyw.
Założyciel ZZM w Lokomotywowni
Białystok w 1989 r. Delegat na zjazdy kra-
jowe od I zjazdu ZZM w Gdańsku-Stogach.
Od reaktywacji związku członek Rady
Maszynistów, a od V kadencji (2005 r.)
przewodniczący ZZM w Białymstoku.
Projektant logotypu oraz sztandaru or-
ganizacji.
Odznaczony w 2010 r. honorową
odznaką „Zasłużony dla ZZM”. Laureat
odznaczeń „Zasłużony dla Kolejnictwa”
oraz „Zasłużony dla Transportu RP”. Jako
wieloletni krwiodawca otrzymał także od-
znaczenie ministra zdrowia „Zasłużony dla
zdrowia narodu”.
(js)
Nie mówimy żegnaj
Po ponad 45 latach służby na zasłużoną emeryturę udał się 24 lutego Tadeusz Pleskot.
Podziękowanie za długoletnią pracę złożyli zwierzchnicy oraz koleżanki i koledzy z Sekcji
w Białymstoku.
Tadeusz Markowski zakończył służbę na kolejowych szlakach
23 marca o godzinie 10.14 w pociągu IC 1523 „Mazury”.
Ostatni „czynny” maszynista ze zlikwidowanej w 1988 roku parowozowni
w Szczytnie. Od lipca 1988 r. przeniesiony do Lokomotywowni w Olsztynie.
Następnie maszynista PKP Cargo Zakład Taboru w Olsztynie. Od września
2008 r. w PKP Intercity Zakład Północny – olsztyńskiej sekcji handlowo-
-przewozowej.
Długoletniego członka ZZM żegnali na peronie koledzy, także emeryci.
Były oklaski, tradycyjnie odśpiewane sto lat i życzenia zdrowia na zasłużonej
emeryturze. (ak)
16  forum
LICZBA MIESIĄCA
Tyle milionów złotych netto zysku wypra-
cowała w trudnym 2020 roku spółka Polregio.
23
Piotr Całbecki, marszałek kujawsko-pomorski, o przygotowy-
wanych dziesięciu pakietach w nowym przetargu.
Źródło: Portal Kujawsko-Pomorskie.pl , 15.04.2021
UFAM, ŻE WYBRANY PRZEZ NAS
UFAM, ŻE WYBRANY PRZEZ NAS
MODEL PODZIAŁU ZAMÓWIENIA
MODEL PODZIAŁU ZAMÓWIENIA
SPRAWI,
SPRAWI,
IŻ BĘDZIEMY MOGLI ZAGWARANTOWAĆ
IŻ BĘDZIEMY MOGLI ZAGWARANTOWAĆ
SIATKĘ POŁĄCZEŃ
SIATKĘ POŁĄCZEŃ
ODPOWIADAJĄCĄ POTRZEBOM
ODPOWIADAJĄCĄ POTRZEBOM
SPOŁECZNYM
SPOŁECZNYM
Cytat miesiąca
Barometr
Czy dostrzega Pan/Pani utrudnienia w bezpośred-
nich kontaktach z lekarzem, w związku ze stanem
epidemicznym w Polsce?
Źródło: Badanie „Zdrowie Polaków w czasie pandemii”, Centrum
Badawczo-Rozwojowe BioStat, marzec 2021
Z żalem informujemy, że 3.04.2021 zmarł nasz Kolega
emerytowany maszynista-instruktor
WOJCIECH WROŃSKI
wieloletni członek zarządu ZZM w Skarżysku-Kamiennej
członek Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd i członkowie ZZM w Skarżysku-Kamiennej
Co po nas zostanie
Pamięć jedynie
Dobrych czynów wspomnienie
Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego
WOJTKA WROŃSKIEGO
naszego długoletniego Kolegi i współpracownika z PKP Cargo
Koledzy maszyniści
z PKP Intercity Skarżysko-Kamienna
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 10 kwietnia 2021 r.
zmarł na służbie w wieku 67 lat nasz serdeczny Kolega
MAREK KOŚNY
b. przewodniczący ZZM IC Warszawa
oraz członek Rady Krajowej ZZM
ławnik sądowy i zapalony szachista
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd i członkowie ZZM IC Warszawa
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu na wieczną służbę naszego Kolegi
MARKA KOŚNEGO
b. przewodniczącego ZZM IC Centralny
i członka Rady Krajowej ZZM
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Rada Krajowa ZZM
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu na wieczną służbę naszego Kolegi
WOJCIECHA WROŃSKIEGO
członka Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM
b. członka zarządu ZZM w Skarżysku-Kamiennej
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Rada Krajowa ZZM
forum  17
Celem jest popularyzacja kolei oraz podkreślenie piękna walorów tu-
rystycznych oraz historycznych obiektów architektoniczno-infrastruktury
DŻP-W. Zdjęcia można wykonać dowolną techniką fotograficzną, ale sa-
modzielnie, czyli muszą być one pracami autorskimi. Wyklucza się prace
tworzone wspólnie (współautorstwo).
Konkurs „Tu była Droga Żelazna Warszawsko-Petersburska” organi-
zowany jest w dwóch kategoriach:
– pojedyncze zdjęcie,
– cykl zdjęć.
Można wysłać jedną fotografię w kategorii pojedyncze zdjęcie i/lub do
czterech fotografii w kategorii cykl zdjęć wykonanych w scenerii: wiosna,
lato, jesień, zima. Termin nadsyłania prac (drogą mailową na adres konkurs@
muzeumsportu.waw.pl) mija 30 kwietnia 2022 r.
Przewidziane są nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca. Or-
ganizatorzy informują także, że wernisaż, ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród w konkursie ma nastąpić do 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie. Szczegółowe informacje oraz regulamin i kartę
zgłoszeniową można znaleźć na ich stronach internetowych. n
Konkurs fotograficzny
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Muzeum Sportu i Turystyki
oraz Stacja Muzeum ogłosiły konkurs fotograficzny związany z jubileuszem dawnej Drogi
Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.
DEKADENCJA
Niezadowolenia wzrosło nasilenie
Bo chcą jak najdłużej ciągnąć nasze lenie.
PLURALIZM
Ten będzie panem i zapanuje
Kto przeciwnika lepiej opluje.
DOBRY W ŁÓŻKU
Tylko piżamę włożył…
I sen go zmorzył.
DROGI-STAN
Tanie państwo to być miało
Ale wszystko podrożało.
Fraszki Jerzego Szulca
Humor
U dentysty:
– Teraz pora na coś, co może
pana zaboleć.
– Rozumiem. Jestem gotowy.
– Od roku spotykam się z pań-
ską żoną…
•
Lekarz pyta się pacjenta:
– Czy męczą pana erotyczne sny?
– Dlaczego od razu męczą? – zdu-
miewa się pacjent.
•
Żona zwierza się przyjaciółce:
– Chcę się rozwieść.
– Co się stało?!
– Mąż traktuje mnie jak psa!
– Bije cię?
–Skąd.Chce,żebymmubyławierna…
•
Mąż do żony:
– Kochanie, nie mogę znaleźć her-
baty!
– Ojej. Beze mnie to z niczym byś
sobie nie poradził! Kiedy się nauczysz,
że herbata jest w apteczce w puszce
po kakao?
•
Spotykają się dwie koleżanki:
– Nareszcie pozbyłam się 95 kg tego
wstrętnego tłuszczu.
– Naprawdę tyle schudłaś?!
– Nie, wzięłam rozwód.
•
Rozmawiają dwaj koledzy:
– Słyszałeś? Dyrektor nie żyje!
– Tak. Cały czas zastanawiam się
kto jeszcze?
– Jak to?
– W nekrologu napisali, że wraz
z nim odszedł jeden z naszych najlep-
szych pracowników.
18  po godzinach
Filatelistyka
„Nowoczesny tabor kolejowy” to seria 5 znaczków pocztowych z przy-
wieszką, które Poczta Polska wprowadziła do obiegu 31 marca. Wydawni-
ctwa powstały we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.
Zbiega się to
z ustanowieniem
przez Parlament
Europejski i Radę
UE roku 2021
Europejskim Ro-
kiem Kolei. Emisja
znaczków jest jego symbolicznym rozpoczęciem w Polsce.
Autor projektów, Jan Konarzewski, w ramach najnowszego wydawnictwa
przedstawił współczesne, elektryczne pojazdy szynowe wykorzystywane w Pol-
sce przez największych przewoźników – PKP Intercity, Polregio i Koleje Ma-
zowieckie. Na znaczkach widnieją pociągi: Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf II,
a na przywieszce historyczny parowóz Pt31. Poczta Polska wydała również 3
limitowane koperty FDC, czyli koperty Pierwszego Dnia Obiegu, przedstawiające
grafiki mostów kolejowych.
Dodatkową atrakcją związaną z serią jest wprowadzenie do obiegu, oprócz
standardowych znaczków posiadających perforację (po 125 tys. sztuk każdego),
walorów nieperforowanych (po 10 tys. sztuk każdego). n
(L)
Rozwiązania krzyżówki nr 4 prosimy nadsyłać do 9 maja 2021 r. pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl z dopiskiem
„Krzyżówka nr 4”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – weekendowy pobyt dla dwóch osób w wybranym ośrodku CS Natura Tour.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3: „Żargon kolejowy”. Nagrodę – gadżety firmowe wylosował Łukasz Łukaszewicz-Gniotyński z Gdańska. Gratulujemy.
Nagrodę wyślemy pocztą. Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie adresu zamieszkania oraz pisemnej zgody
na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.
krzyżówka nr 4 po godzinach  19
BIULETYN ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE
Wydawca: Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, tel. (22) 474 26 15, fax (22) 474 26 16, tel. kol. 922 474 26 15 lub 16
e-mail: rkzzm@wp.pl
Zespół redakcyjny: Rafał Zarzecki (redaktor naczelny), Paweł Spychalski. Współpraca: Grzegorz Moc, Józef Jakubina.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a także zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji i ogłoszeń płatnych.
Druk – Drukarnia Papillon w Krakowie.
Głos Maszynisty 4/2021

Recomendados

9433 Zad 2 von
9433 Zad 29433 Zad 2
9433 Zad 2Nastoletnia Batalia
281 views10 Folien
Posiedzenie rg 16.01.2014 prezentacja na stronę von
Posiedzenie rg 16.01.2014  prezentacja na stronęPosiedzenie rg 16.01.2014  prezentacja na stronę
Posiedzenie rg 16.01.2014 prezentacja na stronęBiuro ZZ
166 views16 Folien
Wladze rektorskie PWSZ w Nowym Saczu, s substancje psychoaktywne von
Wladze rektorskie PWSZ w Nowym Saczu, s substancje psychoaktywneWladze rektorskie PWSZ w Nowym Saczu, s substancje psychoaktywne
Wladze rektorskie PWSZ w Nowym Saczu, s substancje psychoaktywnehabilitacjawpolsce
4K views16 Folien
9611 Dobrana Ekipa von
9611 Dobrana Ekipa9611 Dobrana Ekipa
9611 Dobrana EkipaNastoletnia Batalia
522 views13 Folien
Posiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ost von
Posiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ostPosiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ost
Posiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ostBiuro ZZ
7.6K views97 Folien
Posiedzenie rg von
Posiedzenie rgPosiedzenie rg
Posiedzenie rgBiuro ZZ
20.1K views94 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Budowlani 11/2021 von
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021BiuroOPZZ
559 views16 Folien
Tydzień z OPZZ 02-04-2021 von
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021BiuroOPZZ
17 views2 Folien
Rektorski skandal w pwsz w nowym saczu von
Rektorski skandal w pwsz w nowym saczuRektorski skandal w pwsz w nowym saczu
Rektorski skandal w pwsz w nowym saczuhabilitacjawpolsce
5.2K views44 Folien
Posiedzenie rg gniewino 21-23.2016 von
Posiedzenie rg  gniewino 21-23.2016Posiedzenie rg  gniewino 21-23.2016
Posiedzenie rg gniewino 21-23.2016Biuro ZZ
10.6K views38 Folien
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu von
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczuSkandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczuhabilitacjawpolsce
3.9K views27 Folien
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSA von
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSAJ.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSA
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSAjoanna_kornas
1.7K views47 Folien

Was ist angesagt?(17)

Budowlani 11/2021 von BiuroOPZZ
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ559 views
Tydzień z OPZZ 02-04-2021 von BiuroOPZZ
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ17 views
Posiedzenie rg gniewino 21-23.2016 von Biuro ZZ
Posiedzenie rg  gniewino 21-23.2016Posiedzenie rg  gniewino 21-23.2016
Posiedzenie rg gniewino 21-23.2016
Biuro ZZ10.6K views
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSA von joanna_kornas
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSAJ.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSA
J.KORNAS, Weksle w praktyce, ELSA
joanna_kornas1.7K views
Budowlani 9/2021 von BiuroOPZZ
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ25 views
Współpraca pomiędzy organami władzy państwowej przy tuszowaniu oszustwa nauko... von habilitacjawpolsce
Współpraca pomiędzy organami władzy państwowej przy tuszowaniu oszustwa nauko...Współpraca pomiędzy organami władzy państwowej przy tuszowaniu oszustwa nauko...
Współpraca pomiędzy organami władzy państwowej przy tuszowaniu oszustwa nauko...
habilitacjawpolsce1.9K views
Mechanizm obrony rektorow uczelni publicznych przed wyjasnieniem zarzutow o p... von habilitacjawpolsce
Mechanizm obrony rektorow uczelni publicznych przed wyjasnieniem zarzutow o p...Mechanizm obrony rektorow uczelni publicznych przed wyjasnieniem zarzutow o p...
Mechanizm obrony rektorow uczelni publicznych przed wyjasnieniem zarzutow o p...
habilitacjawpolsce1.7K views
Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów von habilitacjawpolsce
Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów
Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów
habilitacjawpolsce2.5K views
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwenc... von habilitacjawpolsce
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwenc...Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwenc...
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwenc...
habilitacjawpolsce2.6K views
Optymalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwiep von RK Legal
Optymalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwiepOptymalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwiep
Optymalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwiep
RK Legal748 views
Rpo do gus_spis_powszechny_19.04.2021 von Grupa PTWP S.A.
Rpo do gus_spis_powszechny_19.04.2021Rpo do gus_spis_powszechny_19.04.2021
Rpo do gus_spis_powszechny_19.04.2021
Grupa PTWP S.A.19 views
Fundacja_Dyplomacja_i_Polityka_10_najwazniejszych_wydarzen_2013_roku von Pawel Musialek
Fundacja_Dyplomacja_i_Polityka_10_najwazniejszych_wydarzen_2013_rokuFundacja_Dyplomacja_i_Polityka_10_najwazniejszych_wydarzen_2013_roku
Fundacja_Dyplomacja_i_Polityka_10_najwazniejszych_wydarzen_2013_roku
Pawel Musialek473 views
Mechanizm oszukiwania centralnego biura antykorupcyjnego w sprawach o awans n... von habilitacjawpolsce
Mechanizm oszukiwania centralnego biura antykorupcyjnego w sprawach o awans n...Mechanizm oszukiwania centralnego biura antykorupcyjnego w sprawach o awans n...
Mechanizm oszukiwania centralnego biura antykorupcyjnego w sprawach o awans n...
habilitacjawpolsce1.5K views

Similar a Głos Maszynisty 4/2021

Głos Maszynisty 5/2021 von
Głos Maszynisty 5/2021Głos Maszynisty 5/2021
Głos Maszynisty 5/2021BiuroOPZZ
26 views20 Folien
Głos Maszynisty 2/2023 von
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023BiuroOPZZ
43 views20 Folien
Głos Maszynisty 9/2023 von
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023BiuroOPZZ
9 views20 Folien
Głos Maszynisty 4/2022 von
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022BiuroOPZZ
14 views20 Folien
Głos Maszynisty 02/2022 von
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022BiuroOPZZ
202 views20 Folien
Głos Maszynisty 07/2021 von
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021BiuroOPZZ
122 views20 Folien

Similar a Głos Maszynisty 4/2021(9)

Głos Maszynisty 5/2021 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 5/2021Głos Maszynisty 5/2021
Głos Maszynisty 5/2021
BiuroOPZZ26 views
Głos Maszynisty 2/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ43 views
Głos Maszynisty 9/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ9 views
Głos Maszynisty 4/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022
BiuroOPZZ14 views
Głos Maszynisty 02/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
BiuroOPZZ202 views
Głos Maszynisty 07/2021 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
BiuroOPZZ122 views
Głos Maszynisty 7/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 7/2022Głos Maszynisty 7/2022
Głos Maszynisty 7/2022
BiuroOPZZ24 views
Głos Maszynisty 8/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ21 views
Głos Maszynisty 08/2021 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 08/2021Głos Maszynisty 08/2021
Głos Maszynisty 08/2021
BiuroOPZZ58 views

Más de BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023 von
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023BiuroOPZZ
11 views20 Folien
Głos Maszynisty 10/2023 von
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023BiuroOPZZ
28 views20 Folien
Głos Maszynisty 6/2023 von
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023BiuroOPZZ
7 views20 Folien
Głos Maszynisty 3/2023 von
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023BiuroOPZZ
42 views20 Folien
Głos Maszynisty 4/2023 von
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023BiuroOPZZ
53 views20 Folien
Głos Maszynisty 5/2023 von
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023BiuroOPZZ
29 views20 Folien

Más de BiuroOPZZ(20)

Głos Maszynisty 7/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ11 views
Głos Maszynisty 10/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ28 views
Głos Maszynisty 6/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ7 views
Głos Maszynisty 3/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ42 views
Głos Maszynisty 4/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ53 views
Głos Maszynisty 5/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ29 views
Głos Maszynisty 1/2023 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ44 views
Głos Maszynisty 12/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ29 views
Budowlani 1/2023 von BiuroOPZZ
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ38 views
Głos Maszynisty 11/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ48 views
Budowlani 6/2022 von BiuroOPZZ
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ18 views
Budowlani 5/2022 von BiuroOPZZ
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ12 views
Budowlani 3/2022 von BiuroOPZZ
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ17 views
Budowlani 4/2022 von BiuroOPZZ
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ18 views
Związkowiec 7/2022 von BiuroOPZZ
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ37 views
Głos Maszynisty 9/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ22 views
Głos Maszynisty 10/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ40 views
Głos Maszynisty 6/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
BiuroOPZZ114 views
Głos Maszynisty 5/2022 von BiuroOPZZ
Głos Maszynisty 5/2022Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022
BiuroOPZZ23 views

Głos Maszynisty 4/2021

 • 1. Nr 4/200 KWIECIEŃ 2021 www.zzm.org.pl ISSN 1896–2181 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA
 • 2. pod semaforem Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, za hamo- wanie prac legislacyjnych nad ustawą o czasie pracy maszynisty Ogólnopolskie Porozu- mienie Związków Zawo- dowych, za profesjonalną kampanię zachęcającą pracowników do wstępowa- nia do związku 2  wydarzenia Początki jak wiadomo bywają trudne. Miesięcznik przyszło mi tworzyć właściwie od podstaw. Projekt od początku jawił się jako wyzwanie frapujące, acz znojne. Po- cząwszy od założeń odnośnie zawartości, projektowania szaty graficznej, wymyślania winiety pisma, rubryk stałych etc., poszuki- waniadrukarni,współpracownikówitp.Wraz zrozwojemdochodziłykolejnezadania:zała- twianienumeruwydawnictwaciągłegoISSN, potencjalnychreklamodawcówczyfundato- rów nagród, stworzenie wersji internetowej. Nie znaczy to, że historia GM rozpo- czyna się 16 lat temu z pojawieniem się ni- żej podpisanego. W formule miesięcznika – tak, ale pismo o takim tytule ukazywało się wcześniej. I nie mam wcale na my- śli lat 30. ub.w., gdy przynajmniej kilka numerów wydał konkurencyjny związek (swoją drogą z dzisiejszą wiedzą nabytą po przekopaniu archiwów tytułem nawią- załbym do przedwojennego organu ZZM „Maszynista”). W 2005 roku z jednego z pierwszych spotkań z kierownictwem ZZM wyszedłem bogatszy o kilka za- chowanych egzemplarzy GM z przełomu wieków. Przypominały biuletyny wyda- wane na powielaczu drukarskim w stanie wojennym i ukazywały się od przypadku do przypadku. Dla porządku i utrzymania ciągłości zostały dołączone do numeracji. Ta nieregularność GM bardzo mnie wtedy dziwiła. Przede wszystkim w kontek- ście aktywności konkurencyjnych organi- zacji i wykupywania przez ówczesny ZZM płatnych ogłoszeń w kolejarskim tygodni- ku „Nowe Sygnały”. Nawet kilkanaście lat po 1989 r. potencjał posiadania własnych środkówprzekazuniebyłdostrzegalny.Choć działo się sporo, wyglądało jakby członkom związku nie chciano zaprzątać głów. Zmiany w podejściu do polityki me- dialnej zaczęły postępować począwszy od drugiej połowy 2005 roku. Nie tylko za sprawą wydawania GM w sposób regularny i profesjonalny. Także dzięki wdrażanym „z duchem czasu” inicjaty- wom wykorzystującym nowe technologie komunikacji. W 2011 roku otrzymałem „błogosławieństwo” na stworzenie i ob- sługę profili ZZM w serwisie internetowym YouTube i zdobywającym popularność Fa- cebooku. Oba te narzędzia pozwoliły m.in. na udostępnianie plików filmowych z pro- testów ZZM, obchodów Dnia Maszynisty oraz szybszy przekaz informacji. Uzupełniły komunikację związku o nowe kanały. W dobie ery cyfrowej, natłoku informa- cyjnego,permanentnejaktualizacjiimodyfi- kacjidanychwsieciwśródnajwiększychza- let„papieru”jestparadoksalniejegotrwałość idostępnośćwwiarygodnejformie.Niema większegoznaczeniaczywarchiwumwłas- nym, czy np. Biblioteki Narodowej, gdzie takżetrafiaGM.Ponasinaszejdziałalności wyraźny ślad „na łamach” pozostanie już na zawsze. Rafał Zarzecki Redaktor naczelny Odciśnięty ślad Zniekłamaną przyjemnością przekazuję w Wasze ręce dwusetny numer „Głosu Maszynisty”. Zaczynając nie śmiałem nawet przypuszczać, że nadejdzie taka chwila, ale życie potrafi zaskakiwać. Dlatego korzystając z jubileuszu, pozwolę sobie na kilka zdań osobistej refleksji.
 • 3. wydarzenia  3 W chwili zamykania numeru GM termin nowej rozprawy nie był znany. Maszynista Kolei Śląskich jest objęty związkowym systemem pomocy prawnej Lex Secure. Pod budynkiem sądu wspierała go także grupa kolegów. Pierwszywhistoriipolskiegokolejnictwa skandaliczny wyrok skazujący maszynistę zanieumyślnepotrącenieosobypostronnej na torach wydał Sąd Rejonowy w Racibo- rzu. Skazał naszego kolegę na pół roku po- zbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Doferalnegozdarzeniadoszło7grudnia 2018 r. O godzinie 4.45 maszynista Kolei Śląskich z 33-letnim stażem prowadząc pociągzRybnikadoRaciborzapoczułnagle silne uderzenie. Błyskawicznie zahamował- skład i wyszedł na zewnątrz sprawdzić co się stało. Dokonał oględzin składu i zauwa- żył jedynie rower, więc pomyślał że musiał na niego najechać. Wrócił do kabiny i kon- tynuował służbę. Jak się okazało, jednoślad należał do znajdującej się w miejscu niedozwolonym i nieoświetlonym 84-latki. Potrącenie ko- biety wykazła dopiero kilka tygodni później analiza nagrań z kamer pociągu. Ubrana na czarno staruszka siedziała w środku nocy na torach trzymając rower przed sobą. Poniosła śmierć na miejscu. Zdarzenie miało miejsce na moder- nizowanej linii, gdzie ruch prowadzony był po jednym torze. Kolejowa komisja powypadkowa nie doszukała się odpo- wiedzialności maszynisty za wypadek. O nieumyślne spowodowanie śmierci oskarżyła go natomiast prokuratura. W toku postępowania raciborski sąd przychylił się do opinii biegłego z zakresu ruchu… drogowego. Na podstawie wi- dzimisię, bo przecież nie wiedzy na te- mat kolejnictwa, biegły uznał co i kiedy maszynista powinien zobaczyć oraz jak hamować. Karygodne było również prze- prowadzenie eksperymentu procesowe- go na tym samym odcinku w krańcowo odmiennych warunkach. Odbył się nie wczesną zimą, ale 31 maja, na dodatek po skończonej modernizacji linii. Sąd zde- cydował się jednak potraktować wyniki eksperymentu niczym wiarygodny dowód. Haniebny wyrok skazujący zbulwerso- wał całe kolejarskie środowisko. Do zda- rzenia z udziałem osób przechodzących przez tory w miejscu niedozwolonym do- chodzi niemal co drugi dzień. Precedens może wywołać lawinę podobnych, równie absurdalnych zarzutów. – Maszyniści nie są mordercami, któ- rzy przychodzą na służbę i patrzą kogo by tu zabić na torach. Dotkliwie skrzyw- dzono maszynistę będącego wzorowym, wieloletnim pracownikiem, który ma do przepracowania traumę po wypadku z człowiekiem – powiedział prezydent ZZM Leszek Miętek. n Odroczony termin WSądzie Okręgowym w Rybniku miała 19 kwietnia rozpocząć się sprawa apelacyjna naszego kolegi maszynisty skazanego przez sąd pierwszej instancji za nieumyślne potrącenie osoby postronnej na torach. Z powodu nieobecności jednego z sędziów została odroczona. Postulaty płacowe ZZM, Federacja ZZK i „Solidarność” rozpoczęły procedurę mającą na celu wdrożenie podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo. Trzy wiodące organizacje związkowe wszczęły pismem z 8 kwietnia dialog spo- łeczny z pracodawcą. Dla pracowników zatrudnionych zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy domagają się podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego od 1 lipca br. Analogicznie związkowcy wysunęli postulat proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Domagają się również podobnych podwyżek dla pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PKP Cargo. Wystąpienie uzasadniają zwiększającą się pracą przewozową oraz galopującą inflacją. n
 • 4. 4  aktualności Kwestię reguluje rozporządzenie Mini- stra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. ws. biegłych sądowych (Dz.U. 2005 Nr 15, poz. 133). Zgodnie z paragrafem 12, biegłym może być ustanowiona osoba która: 1.  korzysta z pełni praw cywilnych i oby- watelskich, 2.  ukończyła 25 lat życia, 3.  posiada teoretyczne i praktyczne wia- domości specjalne w danej gałęzi na- uki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma być ustanowiona, 4.  daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, 5.  wyrazi zgodę na ustanowienie jej bie- głym. Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy ich posiada- nie zostało dostatecznie wykazane należy do prezesa właściwego sądu okręgowego. Kandydaci na biegłych sądowych zo- bowiązani są złożyć komplet odpowied- nich dokumentów. W poszczególnych placówkach wymogi mogą się nieznacznie różnić, więc warto sprawdzić co potrzeba np. na stronie internetowej danego sądu okręgowego. Zwykle kandydaci na biegłych są zo- bowiązani do złożenia: •  wniosku skierowanego do prezesa sądu okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym w określonej dziedzinie, •  życiorysu lub CV, •  kwestionariusza osobowego, •  zaświadczenia o niekaralności z Krajo- wego Rejestru Karnego, •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych od wniosku o ustanowienie biegłym, •  dyplomów i innych dokumentów (cer- tyfikatów, świadectw, uprawnień, za- świadczeń) potwierdzających wykształ- cenie i posiadane kwalifikacje w danej dziedzinie; •  dokumentów potwierdzających posia- dane doświadczenie w danej dziedzinie (rekomendacje, referencje, doświad- czenia odnośnie sporządzonych opinii i ekspertyz, itp.), •  oświadczenia o korzystaniu z peł- ni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenia, że nie jest prowadzo- ne postępowanie karne lub karno- -skarbowe (przeciwko kandydatowi), oświadczenia o pełnieniu funkcji bie- głego sądowego przy innym sądzie okręgowym lub czy kandydat ubie- ga się o taką funkcję przy innym są- dzie okręgowym, •  opinię pracodawcy w przypadku świad- czenia pracy na umowę lub kopię za- świadczenia o prowadzonej działalno- ści gospodarczej; •  w przypadku osoby wykonującej wolny zawód (lub emeryta) wyma- gana jest opinia organizacji samo- rządu zawodowego, do której osoba ta należy, •  w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek organizacji zawodowej należy przedłożyć opinie, referencje, rekomendacje od podmiotów współ- pracujących z wnioskodawcą w za- kresie wykonywanych dla niego czyn- ności. Powyższe dokumenty należy złożyć w oddziale administracyjnym właści- wego sądu okręgowego. Przedkładając kserokopie kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów celem poświadczenia za zgodność bądź przed- łożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądo- wym wydaje prezes właściwego sądu okręgowego. n Jak zostać biegłym? Karygodny wyrok na naszego kolegę wydany m.in. na podstawie opinii biegłego z innej dziedziny unaocznia defekty systemu sprawiedliwości. Przedstawiamy wskazówki jak ubiegać się o status biegłego sądowego z dziedziny kolejnictwa. Cytat Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” zdobi budynek warszawskiego sądu
 • 5. aktualności  5 Premier Mateusz Mora- wiecki przedstawiając zało- żenia tego programu reform i projektów strategicznych rządu poinformował o jego celach. Są nimi odbudowa kondycji gospodarki po kry- zysie wywołanym pandemią koronawirusa i zwiększenie jej odporności na przyszłość. Zaznaczył, że KPO składa się z dwóch komponentów: gran- towego – 24 mld euro i po- życzkowego – 34 mld euro, z okresem wydatkowania do końca 2026 r. Przedstawiciele strony związkowej nie kryli rozcza- rowania brakiem konkretnych propozycji rozwiązań „wychodzenia” kraju z pan- demii. Wystąpili także z inicjatywą uzu- pełnienia KPO o szczegółowe programy tworzenia nowych miejsc pracy. Zwrócili również uwagę, że Plan nie daje gwaran- cji wyższych wynagrodzeń w kontekście rosnącej wydajności pracy. Wspólnie z pracodawcami związkow- cy podkreślali ponadto potrzebę wzmoc- nienia potencjału partnerów społecznych i większego włączenia ich w konsultacje, przygotowanie i realizację programu. Postulowali, aby wzmocnienie dialogu społecznego było jednym z komponen- tów KPO. Dzięki działaniom w ramach struk- tur OPZZ strona rządowa zapowiedziała zwiększenie środków z KPO dla spółek kolejowych samorządowych na zakup taboru. n Z prac RDS Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 7 kwietnia poświęcone było Krajowemu Planowi Odbudowy. Wiążące ustalenia dotyczące utrzyma- nia czystości w taborze wynikają z umowy jaką przewoźnik podpisał w styczniu ze spółką WARS SA. Po precyzyjne informa- cje czego i gdzie pracownicy drużyn trak- cyjnych powinni w tym zakresie oczekiwać odsyłamy do przewodniczących organi- zacji i kół. Dysponują oni materiałem za- mieszczonym na naszym serwerze. Sami skupimy się natomiast pokrótce na kwestii utrzymania czystości w odniesieniu do kabiny maszynisty. Ze względu na małą powierzchnię i częste podmiany jest ona bowiem miej- scem wyjątkowo wrażliwym i wymagają- cym szczególnej dbałości. Jeśli chodzi o kabinę wyszczególnione jest czyszcze- nie: •  podłogi (także pod siedzeniami i za grzejnikiem), •  foteli (m.in. odkurzenie urządzeniem ssącym ich oraz oparć podłokietni- ków, usunięcie miejscowych zabru- dzeń, kurzu, okruchów i włosów). •  pulpitu maszynisty, monitorów diagnostycznych, •  okien, ram okiennych, rolet, uchwy- tów rolet, •  drzwi, •  śmietniczki (jej opróżnienie, nanie- sienie środka myjącego, usunięcie zabrudzeń), •  ścianki, sufitu, •  grzejników (obudowy) w tym krat- ki wentylacyjnej, •  gniazdka elektrycznego. n Uwaga, ważne – cd Wdobie pandemii dbanie o warunki pracy i stan czystości obiektów nabiera szczególnej wagi w dobie pandemii. Miesiąc temu przypomnieliśmy regulacje obejmujące PKP Cargo, teraz czas na PKP Intercity.
 • 6. 6  aktualności W ogłoszonym Europejskim Rokiem Kolei 2021 roku kluczowe aspekty zawodu maszynisty nie tylko nie schodzą z afisza. Niektóre rozkładane są nawet na czynniki pierwsze. Charakterystyce pracy, warun- kom jej wykonywania, a szczególnie za- pisom Ustawy o czasie pracy maszynisty organizatorzy wideokonferencji zadedy- kowali panel dyskusyjny. Zatytułowany wymownie „Jak długo może (i jak długo powinien) pracować maszynista?” Dwóch na jednego Optykę pracodawców na te zagadnie- nia wyartykułowali Wojciech Jurkiewicz – prezes Związku Niezależnych Przewoźni- ków Kolejowych, a zarazem członek zarzą- du Freightliner PL oraz Andrzej Pawłowski – członek zarządu CTL Logistics. Stronę związkową reprezentował nasz przedsta- wiciel – prezydent ZZM Leszek Miętek. Jak się przy takim zestawieniu można było spo- dziewać, stanowiska panelistów pokazały olbrzymie różnice już na etapie podejścia do omawianej problematyki. Prezydent ZZM oznajmił na wstępie, że prace nad ustawą o czasie pracy ma- szynisty są torpedowane właśnie przez prywatnych przewoźników kolejowych, którzy zupełnie nie są zainteresowani regulacjami ograniczającymi możliwość uzyskiwania przewag konkurencyjnych przy pomocy żonglowania kosztami pracy. Zwyczajnie nie leży to bowiem w ich inte- resie. Nieprzejednane stanowisko i sianie fermentu w przypadku tej strony trudno uznać za niespodziankę. Co gorsza wygląda jednak na to, że prace ustawodawcze odstawia na bocz- ny tor również strona rządowa. Trudno nie- stety oprzeć się wrażeniu, że w dzisiejszych realiach nie ma klimatu na szybki, pozytyw- ny finał działań legislacyjnych. To wyhamo- wanie jest akurat pewnym zaskoczeniem i dużym powodem do rozczarowania. Niesłyszalne głosy W trakcie panelu przedstawiciele prywatnych pracodawców usiłowali mnożyć trudności i urabiać na swoją modłę. M.in. docierającymi do nich opi- niami o „licznych głosach wątpliwości” środowiska maszynistowskiego wokół ustawy. Z perspektywy ZZM tego sprze- ciwu nie słychać, pomimo dokładne- go i uważnego nasłuchu. Oczywiście czasy są trudne i wielu pracowników odczuwa presję pieniądza, zaciągni- tych zobowiązań, rosnących kosztów utrzymania rodziny, konieczności spłaty kredytu etc. W tej profesji naprawdę nie- wielu odpędza jednak od siebie kwestie związane z bezpieczeństwem – obawy o zmęczenie, przepracowanie i wynikają- ce z nich konsekwencje, jak zaburzenia koncentracji mogące mieć dramatycz- ne skutki. Nie dalej jak latem zeszłego roku obchodziliśmy smutną, 40 rocz- nicę katastrofy pod Otłoczynem, gdzie zmęczenie maszynisty drugą pod rząd dobą pracy miało niewątpliwie wpływ na zdarzenie. Wszak nie na darmo mówi się o kolei że jej historia – a zarazem historia zawodu maszynisty – jest pisana krwią. Czyli katastrofami, którym trzeba skutecznie przeciwdziałać. Niezmiennie priorytet Dlatego mimo pojawiających się prze- szkód kwestia Ustawy o czasie pracy maszynisty jest traktowana przez ZZM priorytetowo. Jak zapewnił panelistów prezydent Miętek, związek będzie toczył batalię nad doprowadzeniem sprawy do finału – czyli do wejścia ustawy w życie. Zwrócił także uwagę na nadużywanie czasu pracy maszynistów przez wielu przewoźników i wykorzystywanize tego procederu do budowania przewag kon- kurencyjnych. Wskazywał także na nieprzestrzega- nie przez pracodawców art. 128 Kodeksu pracy, który rozstrzyga, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pra- cy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, że czas pracy nie jest tym samym, co czas rze- czywistego wykonywania pracy określonej w umowie, ale obejmuje również okresy nieświadczenia pracy, w których pracow- nik „pozostaje w dyspozycji” pracodawcy. Zarówno orzecznictwo, jak i komentatorzy stoją na stanowisku, że – co do zasady – pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy oznacza faktyczną gotowość do świadczenia pracy. Wobec zarzutów adwersarzy, że w in- nych krajach europejskich nie ma specjal- Ferment nad ustawą Problematyce zatrudnienia, szkolenia i bezpieczeństwa maszynistów poświęcona była wideokonferencja zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR 29 marca. Z pełną mocą i dobitnie wybrzmiał na niej głos przedstawiciela ZZM.
 • 7. aktualności  7 M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I  nych ustaw regulujących czas pracy ma- szynistów, szef ZZM przywołał przykład dużego kraju gdzie branżowymi regula- cjami ze względu na ich specyfikę objęto cały segment transportu kolejowego. Do zawarcia i wdrożenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla wszystkich pracowników związanych z bezpieczeń- stwem ruchu kolejowego, niezależnie od miejsca ich zatrudnienia, doszło kil- ka lat temu w Niemczech. Tym samym np. tamtejszego maszynistę obowiązują jednakowe zasady czasu pracy, wynagro- dzenia i ścieżki kariery zawodowej bez względu na to w jakiej spółce pracuje. Prezydent Miętek zaproponował paneli- stom podjęcie rozmów przez wszystkich pracodawców branży kolejowej z repre- zentatywnymi związkami zawodowymi nad zawarciem PUZP obowiązującego w Polsce. n Nowy twór ma się nazywać Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pa- sażerskie. Za jego pomocą Urząd Marszałkowski deklaruje – uwaga – „uzdrowienie” siatki połączeń w regionie oraz poprawę stanu lokalnych finansów. To przejaw myślenia życzeniowego, dość naiwnego, lecz nie tylko. Nie dalej jak w grudniu 2020 r. mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego drastyczne cięcia w siatce połączeń kolejowych zafundował bowiem kto? Ano nie kto inny jak marszałek Piotr Całbecki, inicjator kuracji uzdrawiającej. Kujawsko-pomorski samorząd jest urzędem, który zawarł w grudniu najkrótszą umowę ze spółką Polregio, opiewającą zaledwie na okres jednego roku. Zakła- dała spadek pracy eksploatacyjnej aż o 40 procent i likwidację kilkudziesięciu połączeń. n Spółkowania ciąg dalszy Sejmik kujawsko-pomorski przychylił się do inicjatywy zarządu województwa dotyczącej powołania nowego przewoźnika kolejowego.
 • 8. 8  aktualności W opinii Sektora przedstawione w dokumencie propozycje nie są ade- kwatne do sytuacji panującej w spółce, czyli innymi słowy – są oderwane od rze- czywistości. Zawierają zmiany organiza- cyjne i rozwiązania, które w większości już funkcjonowały w spółce. Co więcej, zostały wycofane właśnie ze względu na ich… nieefektywność. Tym samym są wręcz szkodliwe. Sektor negatywnie odbiera brak przełożenia na wymierne decyzje wrześ- niowych postulatów zgłaszanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyj- ny w PKP Cargo w imię rozwoju spółki i w obronie miejsc pracy. Wiodące związki zawodowe, w tym ZZM, wskazały w nich wiele obszarów działalności wymagających usprawnienia. Zaproponowane zmiany do Regulaminu Organizacyjnego PKP Cargo, zdaniem Sektora, istniejących problemów nie rozwiążą, a w niektórych przypadkach wręcz je spotęgują. Stanowi to duże zagro- żenie utrzymania odpowiedniego poziomu przewozów adekwatnych do potencjału spółki, a tym samym grozi utratą pracy przez kilka tysięcy pracowników. Opinia na temat dokumentu została skierowana na ręce prezesa PKP Cargo Czesława Warsewicza. n Miażdżąca opinia Sektor Przewozów Towarowych uważnie przyjrzał się projektowi zmian do Regulaminu Organizacyjnego PKP Cargo. Nie pozostawił na nim suchej nitki. Sektor omówił sprawy planowanych zmian do ZUZP dotyczących kwestii udzia- łu drużyn trakcyjnych w wypadkach śmier- telnych: obligatoryjnego czasu wolnego i podmiany dla maszynistów po zdarzeniu oraz pokrycia kosztów leczenia i rehabi- litacji, a także odprawy pośmiertnej dla rodzin. Członkowie udzielili rekomendacji przedstawicielom ZZM biorącym udział w dalszych rozmowach z pracodawcą. Sektor wyraził negatywną opinię do- tyczącą projektu zmian do Regulaminu Organizacyjnego PKP Cargo S.A. Prze- wodniczący Sektora Tomasz Pietrek wy- stosował pismo w tej kwestii do prezesa spółki Czesława Warsewicza, którego treść obszernie przytaczamy poniżej. Z negatywną uczestników spotkania reak- cją spotkała się również propozycja zmia- ny systemu wynagradzania maszynistów. Omówiono także sprawy bieżące: rea- lizację porozumienia z 2006 roku dotyczą- cego czystości w kabinach, badań okreso- wych, szkoleń zdalnych oraz problemów z dojazdem pociągami PKP Intercity do miejsca wykonywania pracy. W tej ostat- niej sprawie kilka dni później, 31 marca, z poziomu Sektora wystosowana zosta- ła interwencja do członka zarządu PKP Cargo ds. operacyjnych Witolda Bawora. Przewodniczący Sektora domaga się w nim pilnego uregulowania zasad prze- jazdu maszynistów w ramach wykonywa- nia obowiązków służbowych pociągami Intercity – w kierunku przystającym do obecnych ograniczeń i obostrzeń. Doma- ga się określenia procedur postępowania maszynisty w sytuacji gdy nie ma on czasu lub możliwości by zakupić miejscówkę na pociąg IC, a także wobec pełnego ob- łożenia puli dostępnych miejsc. Wnosi również o określenie postępowania ma- szynisty gdy brak możliwości przejazdu pociągiem IC prowadzi do znaczącego przekroczenia czasu pracy określonego w harmonogramie, a w szczególności gdy znacznie przekracza dobowy wymiar cza- su pracy ponad 12 godzin. n raz Z prac sektorów Tematyka kolejnego w tym roku posiedzenia Sektora Przewozów Towarowych ZZM, które odbyło się 26 marca, była obszerna.
 • 9. M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I   M A T E R I A Ł   P A R T N E R S K I  TerazwośrodkudoświadczalnymInsty- tutuKolejnictwawŻmigrodziejestsprawdza- ny w ekstremalnych warunkach pod kątem bezpieczeństwaikomfortupodróży.Natorze doświadczalnymwŻmigrodziepojazdprze- chodzi także komplet testów niezbędnych do uzyskania homologacji. Obejmują one m.in. sprawdzenie układu hamulcowego, badanie poziomu hałasu, kompatybilności elektromagnetycznej, pantografu, oświetle- nia oraz urządzeń bezpieczeństwa. Po uzy- skaniu homologacji pojazd będzie mógł zostać przekazany przewoźnikowi. Przed przekazaniem kolejnych pociągów, dwie pierwsze jednostki z zamówienia zostaną poddaneeksploatacjinadzorowanejwruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 mie- sięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 150 000 km na każdy pojazd). Pojazd FLIRT dla PKP Intercity jest wpełnizgodnyznajnowszymiTSIiwyposa- żonywpokładowysystemETCSGUARDIA, któryobsługujezarównopoziom1i2ETCS, jakrównieżkonwencjonalnysystembezpie- czeństwa klasy B. Oznacza to, że pojazd spełnia najwyższe standardy bezpieczeń- stwa w zakresie prowadzenia ruchu kolejo- wego. Przełączenie systemów odbywa się dynamicznie, bez konieczności zatrzyma- nia pojazdu. W efekcie system umożliwia prowadzenie eksploatacji pojazdu przy zachowaniu najwyższych standardów bez- pieczeństwa, z pełną dynamiczną tranzycją pomiędzy ETCS poziom 1, 2 oraz SHP. Pierwszy elektryczny zespół trakcyjny FLIRT dla PKP Intercity został wyproduko- wany w zakładzie Stadler Polska w ramach umowy podpisanej w sierpniu 2019 roku. PKP Intercity otrzyma 12 fabrycznie no- wych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu FLIRT. Dodatkowo producent będzie świadczył usługę utrzymania tech- nicznego floty przez 15 lat. Wartość zamó- wienia wynosi 1,015 mld zł brutto. n Ruszyły testy nowego pojazdu FLIRT Budowa pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu FLIRT dla PKP Intercity jest zakończona. Pojazd został uruchomiony, przeszedł testy statyczne i dynamiczne przeprowadzone na terenie zakładu Stadler Polska w Siedlcach. aktualności  9 W grudniu przewodniczący OPZZ An- drzej Radzikowski przypomniał prezyden- towi RP Andrzejowi Dudzie o petycji w tej sprawie, złożonej 29 września ub.r. Na- pływające zimą sygnały z Kancelarii Pre- zydenta nie napawały optymizmem, więc poczyniony został kolejny krok. W marcu wystosowany został w tej sprawie apel do prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego. Przewodniczący Radzikowski przy- wołuje w nim m.in. długą historię tej po- żytecznej inicjatywy i liczne argumenty za wprowadzeniem rozwiązania. Takie jak np. silny bodziec do wcześniejszego rozpoczynania aktywności zawodowej i wypracowania kapitału emerytalnego, bezpieczeństwo socjalne dla obecnie pracujących, czy wysokie poparcie spo- łeczne dla całej idei. Dość powiedzieć, że pod projektem obywatelskim OPZZ ws. wprowadzenia emerytur stażowych podpisało się 700 tysięcy osób. Do pisma załączona została również ekspertyza na temat skutków finanso- wych przedsięwzięcia, opracowana przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Ryszarda Szarfenberga. Zadaje ona kłam twierdzeniom ZUS o wysokich kosztach wprowadzenia emerytur stażowych. OPZZ proponuje spotkanie i rozmowy w tej sprawie oraz ma nadzieję, że rozwią- zanie znajdzie się w programie społeczno- -gospodarczym PiS pn. Nowy Ład. n Batalia trwa OPZZ nie ustaje w walce o prawo wyboru momentu przejścia na emeryturę dla pracowników, tj. wprowadzenie emerytur stażowych. Kobietom i mężczyznom, którzy osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy wynoszący odpowiednio co najmniej 35/40 lat, umożliwiłoby przejście na emeryturę wcześniej niż przewiduje powszechny wiek emerytalny.
 • 10. 10  fotostory Numer 200! Jubileuszowy, dwusetny numer „Głosu Maszynisty”, jest dobrą okazją do zobrazowania pokrótce jak rozwinęliśmy skrzydła i czym się zajmowaliśmy. Nr 3 15 sierpnia 2005 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA Razem zdziałamy więcej - str.3 Nie zmarnować szansy - str. 8 Monolog zamiast dialogu społecznego - str.10 Nr 11/51 LISTOPAD 2008 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Związki razem – str. 8–11 Nr 2/18 LUTY 2006 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA Marszałek Sejmu u maszynistów – str. 3 Prezes Szczepkowski o przyszłości PKP CARGO – str. 4-5 Nr 9/36 WRZESIEŃ 2007 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA Jest maszynista zakładowy! –s.3–6 Nasześwięto–s.8–16 ISSN 1896–2181 Nr 8/84 SIERPIEŃ 2011 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Pierwszy numer w nowej formule ukazał się w sierpniu 2005 roku. Zawierał 16 stron, 4 w pełnym kolorze. Pod koniec 2008 r. dzięki determinacji udało się obronić prawo do emerytur pomostowych dla kolejarskich profesji. W pełnym kolorze GM ukazuje się od 2006 roku. Od lutego stosujemy podwójną numerację (2/18). Do mobilizacji i walki o swoje GM 10/2010 nawoływał wykorzystując m.in. plakat rekru- tacyjny U.S. Army z Wujkiem Samem. Od połowy 2007 r. objętość pisma rozsze- rza się do 20 stron, choć przy dobrej okazji zdarzały się i 24. Okładkę w sierpniu 2011 r. poświęcamy pierwszemu od 13 lat strajkowi generalnemu na kolei – w Przewozach Regionalnych, gdzie udało się wywalczyć podwyżki.
 • 11. Nr 2/102 LUTY 2013 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Nr 7/143 LIPIEC 2016 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Nr 11/111 LISTOPAD 2013 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Nr 8/155 SIERPIEŃ 2017 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Mamy swoją ulicę! Mamy swoją ulicę! Nr 11/135 LISTOPAD 2015 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 www.zzm.org.pl NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896–2181 Nr 5/177 MAJ 2019 www.zzm.org.pl ISSN 1896–2181 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA Nr 11/183 LISTOPAD 2019 www.zzm.org.pl ISSN 1896–2181 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA Nr 9/193 WRZESIEŃ 2020 www.zzm.org.pl ISSN 1896–2181 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA W Grupie PKP zimą 2013 r. dopiero akcja strajkowa powstrzymała odebranie koleja- rzom ulgowych świadczeń przejazdowych. Za pomocą ponurej symboliki latem 2016 r. oddaliśmy nasze nastroje po wtrąceniu maszynisty za kraty za nieumyślne spowodo- wanie wypadku. W miesiącu kolejarskiego święta za pomocą symboli wyraziliśmy głos sprzeciwu wobec ćwiartowaniu systemu, podziałom i degradacji zawodu. Latem 2017 r. upamiętniliśmy przemiano- wanie przez radnych Chociwla (Zachodnio- pomorskie) jednej z ulic na ul. Maszynistów Kolejowych. Listopad to także nasz Narodowy Miesiąc Niepodległości. W 2015 r. na mapie Polski pokazaliśmy stan kolei regionalnej 7 lat po tzw. usamorządowieniu. Rocznicę 95-lecia powstania i 25-lecia reak- tywacji ZZM uczciliśmy grafiką na podstawie przedwojennego znaczka z 1929 roku, upa- miętniającego 10-lecie. Wiosną 2019 r. wraz z młodszym pokole- niem domagaliśmy się utrzymania emerytur pomostowych i wprowadzenia stażowych pod Ministerstwem Pracy. Jubileusz 100-lecia ZZM uświetnił m.in. barwny przemarsz uczestników uroczystości Traktem Królewskim w Warszawie. Bohaterami wrześniowej okładki z 2020 r. jest maszynistowska para z lubelskiego Polregio, która stanęła na ślubnym kobiercu – Sylwia i Michał Dębscy.
 • 12. 12  ludzie Na cmentarzu w Kijanach koło Lubli- na spoczął 9 kwietnia Wojciech Wroński. Maszynista instruktor od początku zwią- zany z Lokomotywownią w Skarżysku- -Kamiennej. Po przekształceniach na ko- lei u schyłku kariery zawodowej pracował we Wschodnim Zakładzie Spółki PKP Cargo – gniazdo drużyn trakcyjnych w Skarżysku-Kamiennej. Wychowawca wielu pokoleń maszynistów. Wieloletni członek zarządu i chorąży Pocztu Sztandarowego Związku Zawo- dowego Maszynistów w Skarżysku-Ka- miennej. Po przejściu na emeryturę był Ostatnie pożegnania Członkowie ZZM wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych naszych Kolegów. Na cmentarzu św. Józefa w Tarnowskich Górach 16 marca odbyło się pożegnanie Adama Góreckiego. – Ten dzień pogrzebu jest tak pogodny, jak po- godny był Adam. Był człowiekiem ogromnej dobro- ci i wielkiego serca. Nigdy nie odmówił drugiemu pomocy – mówili znajomi i przyjaciele, którzy towa- rzyszyli Mu w ostatniej drodze. Swoją drogę zawodową rozpoczął 1.09.1981 r. jako pomocnik maszynisty w PKP Lokomotywownia w Tarnowskich Górach. W późniejszym czasie został ma- szynistą. Ze względu na stan zdrowia od 27.09.2010 r. za- trudniony na stanowisku pracownika biurowego. Ogółem Adam Górecki przepracował na kolei 39 lat, 6 miesięcy i 6 dni. Żył 56 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. (TP) aktywny w pracach Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM. W 2015 r. Wojciech Wroński został odznaczony odznaką „Zasłużony dla ZZM”. Żył 69 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. (PP) Podczas peł- nienia służby 10 kwietnia z nie- wyjaśnionych do tej pory przyczyn zmarł na lokomotywie nasz nieodżało- wany Kolega, ma- szynista PKP Intercity Marek Kośny. Był postacią zasłużoną dla naszego związku – członkiem Rady Krajowej i dele- gatem na Krajowe Zjazdy ZZM, gdzie zasiadał w Komisji Mandatowej oraz przewodniczą- cym Rady Zakładowej Maszynistów w Za- kładzie Centralnym PKP Intercity. W 2014 r. podczas centralnych obchodów Dnia Maszy- nisty został wyróżniony honorową odznaką „Zasłużony dla ZZM”. Poza pracą pochłaniały go sport, a zwłaszcza szachy. Z sukcesami uczest- niczył w licznych zawodach krajowych i mię- dzynarodowych, w tym m.in. Mistrzostwach Polskich Kolejarzy w tej dziedzinie. Zawodnik klubu szachowego „Zieloni” Zielonka. Żył 67 lat. Cześć Jego pamięci!
 • 13. zdrowie  13 Jak zadbać by umysł bardziej koncentrował się na pro- stych czynnościach? W sukurs przychodzi „uważność” (ang. mindfulness), czyli zdolność do pozostawania w ciągłym kontakcie z otoczeniem i skupianiu się na jego aspektach. A zarazem pewna cenna umiejętność, którą można wyćwi- czyć w ramach tzw. treningu uważności. Tytułem wstępu najpierw kilka zdań o twórcy i jego metodzie. Została ona zapoczątkowana w 1979 r. przez cenionego leka- rza i terapeutę Jona Kabat-Zinna w klinice redukcji stresu przy uniwersytecie Massachusetts. Miała pomagać osobom którym tradycyjna medycyna nie miała nic do zaoferowania. Sukcesy towarzyszące Zinnowi w jego pracy dały podwaliny do książki „Życie, piękna katastrofa”, gdzie opisał swoje techniki treningu uważności lub – jak niektórzy mówią – uważnej obecności. Większość swojej teorii oparł na technikach medytacji za- czerpniętych z buddyzmu. Jak sam jednak podkreśla nie chodzi tu o religię, ale pewien stan ducha – kontakt naszego umysłu z naszym ciałem i tego co doświadczamy. Jest „to stan świa- domości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej”. Przejdźmy zatem może do meritum i skupimy się na ćwicze- niach, które pomagają bardziej kontrolować nasze myśli i zwięk- szać nasze umiejętności koncentracji. Co godne podkreślenia, regularne stosowanie ćwiczeń jest również pomocne w pracy ze stresem, przy redukcji napięcia, wyciszeniu emocji, szybkim zasy- pianiu, poprawie jakości snu, a także pracy z chronicznym bólem. Ćwiczenie oddechowe Usiądź wygodnie w takim miejscu gdzie przez dłuższą chwilę nie będziesz się ruszać. Osobiście zazwyczaj robię to w rogu pokoju skąd mogę obserwować i czuć co dzieje się w salonie. Ty możesz zrobić to nawet teraz, czytając ten tekst. Zwróć uwagę na to jak oddychasz. Jak powietrze dostaje się do Twojego ciała i jak to odczuwasz. Nic nie rób z oddechem, a jedynie obserwuj jak zachowuje się Twoje ciało. Bądź ciekawy tego jakby było to coś nowego. Postaraj się liczyć swoje wdechy i wydechy licząc do dzie- sięciu i w dół. Wdech jeden, wydech dwa, wdech trzy, wydech cztery itd. Najprawdopodobniej w którymś momencie zorientujesz się, że Twój umysł wcale nie liczy oddechów, a myśli płyną już gdzie indziej. To moment w którym właśnie uczysz się uważno- ści, więc przywołaj swoje myśli do liczenia i poczuj satysfakcję z dobrze wykonywanego ćwiczenia. W zależności od potrzeby można tak ćwiczyć 5 lub 10 minut dziennie – wszystko zależy od indywidualnej motywacji. Do tego ćwiczenia posłużę się wskazówkami innego tera- peuty Wilfreda Biona. Określał on bycie w teraźniejszości jako klucz do poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego powinniśmy uczyć się koncentrowania na tym czego doświadczamy w danym momencie, nie pozwalając wędrować myślom gdzie indziej. Spo- sób Biona polegał na wzbudzaniu w sobie ciekawości podczas wykonywania różnych czynności, tak jakbyśmy doświadczali ich po raz pierwszy. Ile razy podczas wykonywania jakiejś czynności zdarzyło Ci się nie zastanawiać nad tym co robisz? Na przykład zamiast cieszyć się z pobytu w parku myślami przebywałeś w trapiących cię wspomnieniach lub obawach przed tym co może stać się jutro? Brak kontaktu z teraźniejszością bezpośrednio do tego prowadzi. Ćwiczenie z kawą lub herbatą Zaparz sobie swój ulubiony napój. Zwróć uwagę na to jak wygląda, jak ciepło kupka rozgrzewa Twoje dłonie. Zwróć uwagę na parę wydobywającą się z kubka i zapach napoju. Wreszcie weź łyk i poczuj smak oraz co dzieje się z Tobą gdy napój znalazł się w ustach. Przełknij i zwróć uwagę ile satysfakcji dał ten jeden łyk. Jak wyraźnie widać trening uważności można w zasadzie wykonywać niemal zawsze i ze wszystkim. Dzięki niemu mamy świadomy kontakt z rzeczywistością i pozwalamy sobie na bycie „tu i teraz”. Innymi słowy poświęcamy maksymalną uwagę temu co robimy w danym momencie. n Jakub Niklas Powypadkowe Wsparcie Psychologiczne jakub.niklas@ipron.pl Trening uważnej obecności
 • 14. Jerzy Tomczak Jeśli doceniasz jak ważne jest sprawne poruszanie się siłą nóg, które zaprowadzą Ciebie tam gdzie pragniesz i sprawność Twoich rąk, to podaj dłoń potrzebującemu Jerzemu. Za tak niewiele można tak wiele. Wystarczy 1 procent. KRS 0000076301 z dopiskiem dla Jerzy Tomczak. Z podziękowaniem maszynista-rencista z Kutna 14  pomagamy Wiktoria Łukomska Wiktoria – wnucz- ka emerytowanego maszynisty – Krzysz- tofa Łukomskiego ma 9 lat. W wieku 7 lat wykryto u niej nie- uleczalną Chorobę Stargardta, w wyni- ku której dochodzi do nieodwracalnej degradacji siatkówki obu oczu. A co za tym idzie – gwałtownego, postępującego spadku ostrości wzroku, do granicy jego utraty. Choroba spowodowała w krótkim cza- sie zanik widzenia centralnego oraz spadek ostrości wzroku do zaledwie 5–10%. Obecnie Wiktoria rozpoznaje twarze znanych jej osób jedynie z bliskiej odległości. Nie jest też w stanie nic odczytać bez odpowiedniego powiększenia (zarówno z bliska, jak i z daleka). Potrzebuje specjalistycznego sprzętu dla osób niedowi- dzących, który umożliwi jej odczytywanie treści zapisanych na tablicy szkolnej oraz powiększa- nie tekstu w podręcznikach. Rodzina stale ponosi koszty związane z wymianą szkieł w okularach, zakupem su- plementów diety wspomagających wzrok czy wizytami okulistycznymi. Stara się pozyskać środki na zakup specjalnych okularów tele- skopowych, dzięki którym Wiktoria przy użyciu zaledwie jednego urządzenia będzie miała możliwość wyraźnego widzenia na wiele od- ległości (bliskie, średnie i dalekie) zachowując swobodę ruchu, czyli bez użycia rąk. Ich koszt to 14,5 tys. zł. Przekaż swój 1%: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw- nym „SŁONECZKO” Numer KRS: 0000 1864 34 Cel szczegółowy: Wiktoria Łukomska 30/Ł lub darowiznę na konto tej Fundacji: Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem Wiktoria Łukomska 30/Ł PODARUJ 1 PROCENT PODATKU
 • 15. ludzie  15 Rozpoczynał w 1975 roku od szko- ły kolejowej. Od 1979 r. w drużynach trakcyjnych, kolejno jako: młodszy ma- szynista spalinowych pojazdów trakcyj- nych, pomocnik maszynisty parowozu, maszynista spalinowych i elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz maszynista instruktor. Wyszkolił wielu wartościowych maszynistów. Wykładowca na kursach i egzaminator kandydatów na maszynistę. Zaprojektował i wykonał wiele prezenta- cji komputerowych z zakresu obwodów sterowania lokomotyw. Założyciel ZZM w Lokomotywowni Białystok w 1989 r. Delegat na zjazdy kra- jowe od I zjazdu ZZM w Gdańsku-Stogach. Od reaktywacji związku członek Rady Maszynistów, a od V kadencji (2005 r.) przewodniczący ZZM w Białymstoku. Projektant logotypu oraz sztandaru or- ganizacji. Odznaczony w 2010 r. honorową odznaką „Zasłużony dla ZZM”. Laureat odznaczeń „Zasłużony dla Kolejnictwa” oraz „Zasłużony dla Transportu RP”. Jako wieloletni krwiodawca otrzymał także od- znaczenie ministra zdrowia „Zasłużony dla zdrowia narodu”. (js) Nie mówimy żegnaj Po ponad 45 latach służby na zasłużoną emeryturę udał się 24 lutego Tadeusz Pleskot. Podziękowanie za długoletnią pracę złożyli zwierzchnicy oraz koleżanki i koledzy z Sekcji w Białymstoku. Tadeusz Markowski zakończył służbę na kolejowych szlakach 23 marca o godzinie 10.14 w pociągu IC 1523 „Mazury”. Ostatni „czynny” maszynista ze zlikwidowanej w 1988 roku parowozowni w Szczytnie. Od lipca 1988 r. przeniesiony do Lokomotywowni w Olsztynie. Następnie maszynista PKP Cargo Zakład Taboru w Olsztynie. Od września 2008 r. w PKP Intercity Zakład Północny – olsztyńskiej sekcji handlowo- -przewozowej. Długoletniego członka ZZM żegnali na peronie koledzy, także emeryci. Były oklaski, tradycyjnie odśpiewane sto lat i życzenia zdrowia na zasłużonej emeryturze. (ak)
 • 16. 16  forum LICZBA MIESIĄCA Tyle milionów złotych netto zysku wypra- cowała w trudnym 2020 roku spółka Polregio. 23 Piotr Całbecki, marszałek kujawsko-pomorski, o przygotowy- wanych dziesięciu pakietach w nowym przetargu. Źródło: Portal Kujawsko-Pomorskie.pl , 15.04.2021 UFAM, ŻE WYBRANY PRZEZ NAS UFAM, ŻE WYBRANY PRZEZ NAS MODEL PODZIAŁU ZAMÓWIENIA MODEL PODZIAŁU ZAMÓWIENIA SPRAWI, SPRAWI, IŻ BĘDZIEMY MOGLI ZAGWARANTOWAĆ IŻ BĘDZIEMY MOGLI ZAGWARANTOWAĆ SIATKĘ POŁĄCZEŃ SIATKĘ POŁĄCZEŃ ODPOWIADAJĄCĄ POTRZEBOM ODPOWIADAJĄCĄ POTRZEBOM SPOŁECZNYM SPOŁECZNYM Cytat miesiąca Barometr Czy dostrzega Pan/Pani utrudnienia w bezpośred- nich kontaktach z lekarzem, w związku ze stanem epidemicznym w Polsce? Źródło: Badanie „Zdrowie Polaków w czasie pandemii”, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, marzec 2021 Z żalem informujemy, że 3.04.2021 zmarł nasz Kolega emerytowany maszynista-instruktor WOJCIECH WROŃSKI wieloletni członek zarządu ZZM w Skarżysku-Kamiennej członek Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i członkowie ZZM w Skarżysku-Kamiennej Co po nas zostanie Pamięć jedynie Dobrych czynów wspomnienie Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego WOJTKA WROŃSKIEGO naszego długoletniego Kolegi i współpracownika z PKP Cargo Koledzy maszyniści z PKP Intercity Skarżysko-Kamienna Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 10 kwietnia 2021 r. zmarł na służbie w wieku 67 lat nasz serdeczny Kolega MAREK KOŚNY b. przewodniczący ZZM IC Warszawa oraz członek Rady Krajowej ZZM ławnik sądowy i zapalony szachista Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i członkowie ZZM IC Warszawa Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną służbę naszego Kolegi MARKA KOŚNEGO b. przewodniczącego ZZM IC Centralny i członka Rady Krajowej ZZM Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa Rada Krajowa ZZM Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną służbę naszego Kolegi WOJCIECHA WROŃSKIEGO członka Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM b. członka zarządu ZZM w Skarżysku-Kamiennej Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa Rada Krajowa ZZM
 • 17. forum  17 Celem jest popularyzacja kolei oraz podkreślenie piękna walorów tu- rystycznych oraz historycznych obiektów architektoniczno-infrastruktury DŻP-W. Zdjęcia można wykonać dowolną techniką fotograficzną, ale sa- modzielnie, czyli muszą być one pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). Konkurs „Tu była Droga Żelazna Warszawsko-Petersburska” organi- zowany jest w dwóch kategoriach: – pojedyncze zdjęcie, – cykl zdjęć. Można wysłać jedną fotografię w kategorii pojedyncze zdjęcie i/lub do czterech fotografii w kategorii cykl zdjęć wykonanych w scenerii: wiosna, lato, jesień, zima. Termin nadsyłania prac (drogą mailową na adres konkurs@ muzeumsportu.waw.pl) mija 30 kwietnia 2022 r. Przewidziane są nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca. Or- ganizatorzy informują także, że wernisaż, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie ma nastąpić do 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Szczegółowe informacje oraz regulamin i kartę zgłoszeniową można znaleźć na ich stronach internetowych. n Konkurs fotograficzny Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Muzeum Sportu i Turystyki oraz Stacja Muzeum ogłosiły konkurs fotograficzny związany z jubileuszem dawnej Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.
 • 18. DEKADENCJA Niezadowolenia wzrosło nasilenie Bo chcą jak najdłużej ciągnąć nasze lenie. PLURALIZM Ten będzie panem i zapanuje Kto przeciwnika lepiej opluje. DOBRY W ŁÓŻKU Tylko piżamę włożył… I sen go zmorzył. DROGI-STAN Tanie państwo to być miało Ale wszystko podrożało. Fraszki Jerzego Szulca Humor U dentysty: – Teraz pora na coś, co może pana zaboleć. – Rozumiem. Jestem gotowy. – Od roku spotykam się z pań- ską żoną… • Lekarz pyta się pacjenta: – Czy męczą pana erotyczne sny? – Dlaczego od razu męczą? – zdu- miewa się pacjent. • Żona zwierza się przyjaciółce: – Chcę się rozwieść. – Co się stało?! – Mąż traktuje mnie jak psa! – Bije cię? –Skąd.Chce,żebymmubyławierna… • Mąż do żony: – Kochanie, nie mogę znaleźć her- baty! – Ojej. Beze mnie to z niczym byś sobie nie poradził! Kiedy się nauczysz, że herbata jest w apteczce w puszce po kakao? • Spotykają się dwie koleżanki: – Nareszcie pozbyłam się 95 kg tego wstrętnego tłuszczu. – Naprawdę tyle schudłaś?! – Nie, wzięłam rozwód. • Rozmawiają dwaj koledzy: – Słyszałeś? Dyrektor nie żyje! – Tak. Cały czas zastanawiam się kto jeszcze? – Jak to? – W nekrologu napisali, że wraz z nim odszedł jeden z naszych najlep- szych pracowników. 18  po godzinach Filatelistyka „Nowoczesny tabor kolejowy” to seria 5 znaczków pocztowych z przy- wieszką, które Poczta Polska wprowadziła do obiegu 31 marca. Wydawni- ctwa powstały we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego. Zbiega się to z ustanowieniem przez Parlament Europejski i Radę UE roku 2021 Europejskim Ro- kiem Kolei. Emisja znaczków jest jego symbolicznym rozpoczęciem w Polsce. Autor projektów, Jan Konarzewski, w ramach najnowszego wydawnictwa przedstawił współczesne, elektryczne pojazdy szynowe wykorzystywane w Pol- sce przez największych przewoźników – PKP Intercity, Polregio i Koleje Ma- zowieckie. Na znaczkach widnieją pociągi: Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf II, a na przywieszce historyczny parowóz Pt31. Poczta Polska wydała również 3 limitowane koperty FDC, czyli koperty Pierwszego Dnia Obiegu, przedstawiające grafiki mostów kolejowych. Dodatkową atrakcją związaną z serią jest wprowadzenie do obiegu, oprócz standardowych znaczków posiadających perforację (po 125 tys. sztuk każdego), walorów nieperforowanych (po 10 tys. sztuk każdego). n (L)
 • 19. Rozwiązania krzyżówki nr 4 prosimy nadsyłać do 9 maja 2021 r. pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl z dopiskiem „Krzyżówka nr 4”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – weekendowy pobyt dla dwóch osób w wybranym ośrodku CS Natura Tour. Rozwiązanie krzyżówki nr 3: „Żargon kolejowy”. Nagrodę – gadżety firmowe wylosował Łukasz Łukaszewicz-Gniotyński z Gdańska. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą. Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie adresu zamieszkania oraz pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. krzyżówka nr 4 po godzinach  19 BIULETYN ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE Wydawca: Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, tel. (22) 474 26 15, fax (22) 474 26 16, tel. kol. 922 474 26 15 lub 16 e-mail: rkzzm@wp.pl Zespół redakcyjny: Rafał Zarzecki (redaktor naczelny), Paweł Spychalski. Współpraca: Grzegorz Moc, Józef Jakubina. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a także zmiany tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji i ogłoszeń płatnych. Druk – Drukarnia Papillon w Krakowie.