Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kurdish gospel tract

430 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kurdish gospel tract

 1. 1. Xwendevanén delall Em xwendma incilé P%sn1yari we d1k1n. Ew gonna Xwedé ye. Guh b1d1n dengé Xwedé. Xweda yé berz (b1l1nd) f1 z1ndi 11 we d1gere. Evini fi hezk1r1n a Wi, d1xwa- ze iro we bibine. B1 gonna Xwe bona a§1ti ya rasteqin f1 d11§ay1yé zan1yar1yén rast dlde we. Ger incil a we tunebe 13 him xwesteka xwe brghimn me, emé panyek incilé béberdél (bépere) j1 we re b1§in1n. Emé b1 d11xwe§i berswan b1d1n p1rsén we (yén d1 derheqa incil 13 Xudan 1321 Mesih’de). Kelam d1 destpéke de hebfi fl Kelam 11 h1nda Xwedé bfi. J 1yan d1 Wé de bfi fi jlyan nfira m1rovan bfi. Yfihenna 1, 1 fl 4
 2. 2. Isa disa beri da wan 13 got: “Ez ronah1ya d1ne me; yen ku 11 pey mm ben, tu Cari d1 tanye A de name§1n. U ew b1 Xwe ji d1be ronah1ya jlyane. ” Yfihenna 8, 12 A vay, zfi tem. U ye d1b1hize, A b11a beje were. U ye ku ti bfiye b11a were, ye b1xwaze b11a be berdel ava jlyane b1gre. AMIN; WERE, YA XUDAN ISA! Wahi 22, 12. 17 f1 20
 3. 3. U mm ezmanek nfi fl erdek nfl dit. U we jl gavan hlsteran paqlj blke; fl edi we mlrln tunebe fl sin fl glri fl es ji we tunebe. Wahi 21, 1 fl 4 Isa j1 wire got: “Re, rasti fl jlyan ez 1m. Ne bl reberlya mln be, tu kes nlkare were cem Bav (Xwede). ” Yflhenna 14, 6
 4. 4. Isa seklni, bang klr fl got “Ger ki ti blbe, blla be, 11 ba mln vexwe. Mina ku Klteb gotlye; yen ku bawerlya xwe bl mln bine ewe geme aven zlndi dl nav wan de blherlk e. ” Yflhenlla 7, 37-38 J1 ber ku Xudan bl Xwe. .. we jl ezmen be xwar fl peslye we mlri dl Mesih de blwejln; dawlye ji yen dljin, em, yen hatlne berdall, bl wan re bona ku Xudan dl hewa de pergin blkln; we me dl nava ewran de blglrln blbln, fl bl vi avayi eme her tlm bl Xudan re bin. 1. Se] 4. 16-17
 5. 5. Ez dlglm, ku jl we re cih amade blklm. U ez herlm cih amade blklm, bona hfln ji ll cihe ku ez le me bln, eze disa vegerlm 131 we blglrlm ba xwe. Yflhenna 14. 2-3 Ey hemi kesen westayi fl yen barglran; werlne ba mm fl eze rehetlye bldlme we. J1 ber ku nire mln hesan fl bare mlri slvlk e. Melta 11,28 11 30
 6. 6. Lewra berdela gunehe mlrlne; le bele xelat a Xwede, dl Xudan Isa Mesih de jlyana bedawi ye. Rom 6, 23 Ya Xweda; jl mln gunehkari re dllovanlye bike. Lflqa 18. 13 Bele, mln jl te bl hezklrlna be dawi hez klr; jl ber ve yeke mln te bl dlrfidlye klsand xwe. Yeremya 31, 3 Metlrse, glmki ez bl re re me. .. Isaya 41, 10
 7. 7. Ki jl mln l’i gotlnen mln §€I'XI1 blke, we Kure Mlrov ji dema bl mezlnahlya Xwe, Bave xwe fl melayketen piroz ve were, jl wi kesi serm blke, Lflqa 9, 26 Le bele bona gunehe me Ew blrindar bfl, jl dllreslya me Ew eslya; cezaya ku berdela sllameta me bfl, hate ser Wi; fl me bl blrinen Wi sifa dit. Isaya S3, 5
 8. 8. A vay; ll ber deri dlseklnlm fl ll deri dlxlm; ger yek dellge mm blblhize fl deri yeke, eze blglm ba wi. .. Wahi 3, 20 Ta ku, Mesih bl waslta bawerlye ll dlle we de rfme. Efes 3, 17 Le bele dlbejlm: “B1 Ruh ve blII1€§m, we deme hfln tu xwastlna bedene ninln cih. ” Gal 5, 16 Ruh’e Piroz ye Xwede bl kesere mexln. Efes 4, 30
 9. 9. U a vay, ez hemfl rojan, heta dawlya dine tevi we me! Metta 28, 20 Blla ronahlya we 11 ber mlrovan wlsa sewle blde, ku ewana xebaten we yen xwes blbinln fl jl Bave we yi ye ll ezmanan re hemdan blkln. Melta 5, 16 Le bele jl hegi kesen ku Ew qebfll klrln fl bl nave Wi baweri anin desthelat a zaroken Xwede bfine dan. Yflhenna 1. 12 Edi bona paqljbflrla gunehe xwe tobe blkln, fl Vegerln, ta ku, ll ber Xudan demen nflklrlne bell. K. Saglrlan 3, 19
 10. 10. J1 ber ku Kure Mlrov hatlye, ku ye wlndabflyi blgere fl wi xllas b1I(€. Lflqa 19, 10 Isa dlbeje ku: “Hemflyen ku Bavo dane mln we ben ba mln; fl ki ku be mln, ez tu Cari navejlm wan der ve. ” Yflhenna 6, 37 — _ . . l. Edi em bl Wi re, bl waslta Vaftize Ve ketln nava mlrlne; ta ku, bl emre Bavo Mesih gawa jl mlrlne rabfl, em ji wlsa d1 nflbflna jlyane de blmes ln. Rom 6, 4
 11. 11. Lewra Mesih ji bona ku hfln 11 pey Wi blgln, minokek jl we re dani fl bona we elem klsand. 1. Petrfls 2, 21 Te glhistlna cihad a bag ya bawerlye blke. 1. Tim 6, 12 Cl lazlme ez blklm, ku xllas blm? ... Bawerly_a xwe bl Xudan Isa bine, hlm tu xllas blbe, hlm ji mallyen te. K. Sagman 16, 30-3] Edi werln, jl ber ku I'l6I't1§t amade ye. Lflqa 14, 17
 12. 12. Hemfiyen ku bawerlya xwe bl Wi binln, we bl saya nave Wi efflbflna guneha blstin 1n. K. Saglrtan 10, 43 Isa jl bona gunehen me hate radestklrln, fl bona paqlj bflna me ji jl nuv da ve jin bfl. Rom 4, 25 Isa Mesih dlbeje ku: “Mihe mln denge rrlln dlblhizln, ez ji wan nas dlklm fl ew ll pey mln ten; ez jlyana be dawi dldlm wan; ew ji heta hetayi helak rlabln fl tu kes nlkare wan jl deste mln blstin e. ” Yflhenna 10, 27-28
 13. 13. J1 ber ve hlnde, _ nlha ye ku dl Mesih Isa Ger em d1 Tonahlyé de ne, tu mehkflmlyeti de b1me§111 We -, ya wan tune ye. parveklrlna me Rom g_ 1 bl hev re blbe A A - ~ ' Bona ku hun zanlbln u xwlna Lawe W1 _ A _ jsa Mesih me * ku Jlyanawe ya be dawl jl hemi gunehan heyes mlfljl WEATC, J1 kefen paqlj blke. bl nave Lawe Xwede L Yfihenna 1! 7 re bawerlya xwe anlne, ev tlstana nlvisarldln. I. Yflhenna 5, 13
 14. 14. Le bele bona ku ruhan seri -I1 béf K11 hfln bl 1'6)/3 11 ber we danin kefxwes bawerlye fl bl dlrfldlye mebln; le bele bona ku na- X11-‘<18 bfin; f1 6V 11311 ven we 11 ezmanan hatlne A we ye; xelata Xwede ye, nlvisandln kefxwes blbln. jl 130113 K68 P€SI1é Lfiqa 10, 20 xwe Vellede, A A A ne xelata kare bas e. Le bele em bl bawerlye * Efes 2, 3_9 sallh hatlne heslbandln fl bl waslta Xudane me Isa Suklr be jl Xwede re Mesih ll hlnda Xwede j1 bo xelata Wi, ya ku sllametlya me heye. ' mlrov nlkare bine zlman. Rom 5, 1 2. Kor 9, 15
 15. 15. Dua blkln fl bl glrtlna hemfi xwastlne xwe bawer blbln, fl we jl we re be. Marqos 11, 24 Hfln bl nave mln her 91 blxwazln, eze we blklm; ta ku Bav dl Law de blllnd blbe. Yflhenna 14, 13 Isa Mesih dlbeje ku: “Kesen ku gotlne mill guhdari blke fl jl ye ku ez sandlme bawenye bine, jl wi re jlyana bedawi heye fl naye hlkme, le bele jl mlrlne derbasi jlyane bfiye. ” Yflhenna 5, 24
 16. 16. J1 ber ku Xwede flsa jl dlne hez klr ku, Lawe xwe yi tekane da; ta ku hegi mlroven bl Wi baweri anlye blla helak mebe, feqet jlyana wan i bedawi hebe. Yflhenna 3. 16 Giya h1§I( dlbe, gigek dlgllmlse; 1e bele gotlnen Xweda’ye me her tlm dlsekln e. Isaya 40, 8 We erd 1'i ezman derbas blbe, 1e bele gotlnen mm derbas nabln. Lflqa 21, 33

×