Punim seminarik hyrje ne sigurime

14.945 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Punim seminarik hyrje ne sigurime

 1. 1. PUNIM SEMINARIK LËNDA: HYRJE NЁ SIGURIME TEMA: NATYRA E PЁRGJITHSHME E SIGURIMEVEMentori: Studenti:Prof. Jusuf Fejza Bekim Bajrami 04-009-2011 Muhamet Hoti 04-007-2011 Saranda Qallaku 04-003-2011 Zana Vula 04-020-2011 Prishtinё 2011 1
 2. 2. PERMBAJTJA FAQEHyrje...........................................................................................................................................................4I. NATYRA E PERGJITHSHME E SIGURIMEVE...........................................................................5Karakteristikat e risqeve qe sigurohen...................................................................................................5Vlerat Finaciare ........................................................................................................................................5Interesi i Sigureshem ................................. .............................................................................................6Ekspozimet Homogjene ...........................................................................................................................6Risqet e Pastra ..........................................................................................................................................6Risqet e veqanta ......................................................................................................................................6Politika publike .......................................................................................................................................6Tranferimi i Riskut, pooli i perbashket, primet adekuate si funksione te sigurimeve.......................7Koncepti i Risigurimit .............................................................................................................................7Benefitet e Individit, Shoqerise dhe Ekonomise nga Sigurimet...........................................................7Mendja e Qete ..........................................................................................................................................7Kontrolli i humbjes/rrezikut ..................................................................................................................8Benefitet e shoqerise ................................................................................................................................8Investimet e Fondeve ...............................................................................................................................8II. MBULESAT SIGURUESE ..............................................................................................................9Sigurimet e jetes te zakonshme ..............................................................................................................9Sigurimi me afat ......................................................................................................................................9Sigurimi me afta te zvogeluar ................................................................................................................9Sigurimi me afat te kembyeshem ..........................................................................................................9Benefitet per te hyrat e familjes ............................................................................................................9Sigurimi gjate tere jetes ........................................................................................................................9Sigurimi per femijet ..............................................................................................................................10Me shume se nje jete .............................................................................................................................10Sigurimi ne grup jete ............................................................................................................................10 2
 3. 3. Skemat pensionale te te siguruarit ....................................................................................................10Anuitetet ..............................................................................................................................................10Sigurimi nga Aksidentet Personale ...................................................................................................10Sigurimi shendetesor i perhershem ..................................................................................................11Semundjet kritike dhe semundjet kronike ......................................................................................11Sigurimet Motorrike ..........................................................................................................................11Sigurimet e Marines ...........................................................................................................................11Sigurimet e Aviacionet (transportit Ajror) ......................................................................................12Rreziqet ne Hapesire ..........................................................................................................................12Sigurimi nga Zjarri ............................................................................................................................12Sigurimi nga Vjedhja .........................................................................................................................13Sigurimi i Xhamave ............................................................................................................................13Sigurimi “ Te gjitha Rreziqet” ..........................................................................................................13Sigurimi i parase ................................................................................................................................13Sigurimet Inxhinierike ......................................................................................................................13Sigurimet e Pergjegjesise .................................................................................................................13Pergjegjesia e punedhenesit ..............................................................................................................14Pergjegjesia Publike ..........................................................................................................................14Pergjegjesia e Produktit ....................................................................................................................14Pergjegjesia Profesionale ...................................................................................................................14. 3
 4. 4. HYRJESigurimet jane shume te nderlidhura me zhvillimin ekonomik te vendit si dhe kuptimin e rendesise sesigurimeve nga mjedisi ku ne te shumten e rasteve ne praktike e hasim termin kultura e sigurimeve. Sa me ezhvilluar eshte kultura e sigurimeve edhe sigurimet si nje shtylle shume erendesiseshme per ekonomine dhevendin ne teresi jane te zhvilluara.Ekzistojne limite te cilat ndalojne perfitimet nga sigurimi. Per ta ilustruar kete marrim si shembull perfitimi indonje individi nga aktivitetet e tij kriminale, ose ndalimi i sigurimit te prones se huaj dhe perfitimi nga ajoprone e cila mund te demtohej nga i njejti person.Individi apo biznesi arrine nje stad te caktuar te zhvillimit dhe kjo rritje gjtihmone kercenohet nga rreziqe tendryshme te cilat mund te demtojne pao falimentojne biznesin.Te gjitha rastet te cilat ndodhin dhe qe jane te siguruara duhet te jene t rastesishme sepse cdo rast meparamendim i planifikuar nga vete eshte i perjashtuarTransferi i riskut ne nje entitet i cili eshte i specializuar per blerjen e ketyre rreziqeve ne kundervlere te primit.Kompanite e sigurimeve kane fonde shume te medha fale primeve te cilet paguhen nga klientela.Dihet qe sigurimet jane zhvilluar me kohen si dhe jane pershtatur kerkesave te biznesit dhe individeve. Duke uballafaquar me kete zhvillim edhe kompanite jane pershtatur me rrethanat dhe kane krijuar sektore dhedepartamente sipas kerkesave te kohes.Anuiteti eshte metode me te cilen personi mund te merre shume vjetore (anuity) ne raport me pagesen e njeshume kompanise se sigurimit.Praktika e sigurimeve eshte e perber nga nje numer te caktuar te doktrinave bazike dhe principeve. Ku njeri ngaketo doktrina eshte edhe interesi i sigurueshem. 4
 5. 5. NATYRA E PERGJITHSHME E SIGURIMEVEKarakteristikat e risqeve qe sigurohenEkzistojne limite te cilat ndalojne perfitimet nga sigurimi. Per ta ilustruar kete marrim si shembull perfitimi indonje individi nga aktivitetet e tij kriminale, ose ndalimi i sigurimit te prones se huaj dhe perfitimi nga ajoprone e cila mund te demtohej nga i njejti person. Keta dy shembuj ilustrojne se ne cfare relacione siguruesemund te hyjne palet.Ne praktike hasim gjithmone risqe qe sigurohen dhe risqe qe nuk sigurohen. Mirpo me zhvllimin e biznesit,mjdisit dhe shqerise ne tersi ka shume risqe qe dje nuk siguroheshin ndersa tani ne kohen tone jane tesigurueshem. Ne figren me poshte do te ilustrojme te gjitha karaketristika e risqeve qe sigurohen.Karakteristikat e risqeve qe sigurohen I RastesishemTe gjitha rastet te cilat ndodhin dhe qe jane te siguruara duhet te jene t rastesishme sepse cdo rast meparamendim i planifikuar nga vete eshte i perjashtuar. Ne kete rast duhet te eliminojme te gjitha rastet apodemet qe shkaketohen nga perdorimi konsumimi ( wear and tear) i mjetit apo edhe nga amortizimi i mejtit apoobjektit. Te gjitha ratet e qellimshme nga individet tjere nuk do te perjashtohen automatikisht deri sa nukvertetohet qe i siguruari ka qene i nderlidhur.Kemi nje perjashtim ku perjashtohet nga keto rregulla dhe ende eshte i sigurueshem, eshte sigurimi i vetevetesnga vdekja. Ky lloj sigurimi eshte karaketeristik sepse supozohet qe vete i sigururri do te kishte ndonje qellim tedemtoje veteveten, sepse perfituesit nga ky rast jane personat tjera nga familja e tij apo ndonje perfitues tjetersipas tij. 5
 6. 6. Vlerat FinaciareQellimi kryesor i ketij menanizmi si transferues i riskut eshte kompenzimi finaciar i te demtuarit te siguruar,sepse cdo dem i shkaketuar do te vleresohet financiarisht dhe do te kompenzohet financiarisht soe ne ndonjeforme tjeter. Kjo forme eshte shume e lehte te sigurimet e pergjithshme, ndersa te sigurimet e jetes eshte meveshtire te vleresohet demi ne cdo forme. Ne sigurimet e jetes paraprakisht dakordoehn siguruesi dhe i siguruariper perfitimiet qe mund te gezoje pala e demtuar. Ne sigurimet e jetes nuk perdoret termi demshperblim apokompezim por perdoret tjeter term qe quhet perfitim ( benefit).Interesi i SigureshemPraktika e sigurimeve eshte e perber nga nje numer te caktuar te doktrinave bazike dhe principeve. Ku njeri ngaketo doktrina eshte edhe interesi i sigurueshem. Ky princip ngerthen te drejten mbi pronesin e atij objekti aposubjekti si dhe mundesine e matshmerise financiare te tij.Ekspozimet HomogjeneDuke pasur ne praktike shume raste homogjene eshte shume me lehte te behen kalkulime te primit per risqe tecaktuara,ne krahasimi me rastet te cilat jane shume te rralla, siq jane yjet e filmeve te cilet i sigurojne kembet ,gishterinjte e ndonje pjese specifike te trupit sepse ato sigurojne te ardhura te caktuara ne fusha te caktuara.Kemi raste te veqanta pershembull sigurimi i sateliteve ne hapesire ku per shume kompani eshte enderr dhe epaimagjinueshme sepse nuk posedojne kapacitete profesionale dhe finaciare.Risqet e PastraSigurimet kryesisht mirren me sigurimin e risqeve te pastra te cilat jane te njohura ne krahasime me risqe tjerasiq jane risqet spekulative. Kemi raste kur ka elemente te risqeve spekulative por qe jane te sigurueshme psh :fabrika qe prodhon veshje mund te demtohet dizanjimet mund te vidhen furnizuesit e lendve esenciale mund tedemtohen nga zjarri apo ndonje gje tjeter dhe keshtu pamundesojne ate te dergoje lende e pare.Te gjitha keto risqe jane risqe te pastra mirpo ne vetetvete ngerthejne elemente te riskut spekulativ ne vend tepare. 6
 7. 7. Risqet e veqantaSiq jemi ne dijeni raset risqet fundamentale nuk sigurohen te cilat jane si pasoje e fuqive madhore. Ne tere ketoraste kur kompanite sigurojne nga keto risqe si psh termeti, tajfunet, hurrikanet. Sigurimi i ketyre risqeve behetgjithmone duke u bazuar ne histroine dhe karakteristikat e ketyre rreziqeve, psh per termetet shfrytezohen hartatseizmike ku tergojne hapesiart e termeteve ne cilat rajone jane me te shprehura. Rajonet me shkalle me te larteseizmike kompanite ngurrojne te sigurojne. Keto llojeve te rreziqeve ne te shumten e rasteve shihen sipergjegjesi e shoqerise te riparoje humbjet mirpo edhe kompanite e sigurimeve participojne ne sigurimin epasurive te ndryshme ne kuader te ketyre zonave.Politika publikeNe pergjithesi eshte e njohur se kontratat nuk duhet te jene ne kundershtim me politiken publike apo te jene nekundershtim me ate se cfare shoqeria konsideron te jete gje e drejte(duhur) per t’u bere. Siguruesit nuk duhet t’imbulojne risqet te cilat jane ne kundershtim me politiken publikeTranferimi i Riskut, pooli i perbashket, primet adekuate si funksione te sigurimeve.Qellimi kryesor i cdo kompanie eshte arritja e qellimeve te pronareve te saj dmth maksimizimi i investimeve tesaj, profiti. Duke u bazuar ne tere kete funksionalitet duhet te harminizojme te gjithe ciklin e funksionimit tesigurimit. Nje person blene sigurim me qellim qe te kompenzohet ne miomentin e ndodhjes se demit nga rasti isiguruar. Qe tere kjo linje te funksionoj si duhet do te shpjegojme gradualisht permes funksioneve te saj siq janeTranferi i riskut, pooli i perbashket dhe primet adekuate.Koncepti i RisigurimitDeri me tani shpejguam qe principi kryesor i sigurimeve ishte pranimi i rreziqeve nga publiku. Pranimi i ketijrisku nga publiku mund te parashtrohet pyetja s sa i madh mund te jete risku, prandaj kompanite shpesheherenuk jane ne gjendje te mabjne te gjitha rreziqet e sidomos ato te medhate. Duke u ballafaquare me keto situatareale kompania mendon gjithmone te i ofroje siguri dhe sigurim per veteveten prandaj transferojne te gjitha atorreziqe mbi potencialin e tyre tek risiguruesit. Per vete mbajne pjesen te cilen mund te perbalojne ndersatepricen e trensferojne tek risiguruesi. 7
 8. 8. Benefitet e Individit, Shoqerise dhe Ekonomise nga SigurimetSigurimet jane shume te nderlidhura me zhvillimin ekonomik te vendit si dhe kuptmin e rendesise se sigurimevenga mjedisi ku ne te shumten e rasteve ne praktike e hasim termin kultura e sigurimeve. Sa me e zhvilluar eshtekultura e sigurimeve edhe sigurimet si nje shtylle shume erendesiseshme per ekonomine dhe vendin ne teresijane te zhvilluara. Zhvillimi i kesaj industrie ka impaktin shume pozitiv si ne individin , shoqerin si dheekonomine ne teresi te cilat ndihmojne ne krijimin e nje qetesie sociale te pergjithshme, me nje fjale sigurimetjane ndihmese e madhe ne lehtesimin e barres se shtetit/qeverise karshi shume rreziqve qe i kanosen shoqerisene pergjithesi.Mendja e QeteIndividi apo biznesi arrine nje stad te caktuar te zhvillimit dhe kjo rritje gjtihmone kercenohet nga rreziqe tendryshme te cilat mund te demtojne pao falimentojne biznesin. Transferi i riskut ne nje entitet i cili eshte ispecializuar per blerjen e ketyre rreziqeve ne kundervlere te primit. Transferi i riskut ne kto entitete krijon siguriedhe per te ardhmen e cila ballafaqohet me te papritura te ndryshme. ne gjuhen popullore thuhet “ kryet rehat”qe ka domethenie te madhe sepse ky transferim i riskut te ruan pozcionin aktual qe ke.Kontrolli i humbjes/rrezikutKur hyhet ne kntrate siguruesit ofrojne perkrehje qe te minimizohet cdo element i cili kishte me shkaktuedemin. Ne njeren ane ndersa edhe i siguruari duhet te jete i kujdesshem ne lidhje me ate cka ka sigurue. E terepreventiva e cila aplikohet shkon ne interes te eliminimit te mundesise se ndodhjes se demit e cila ne praktikequhet para – kontroll e demit apo preventive si dhe nihet edhe forma tjetere e cila njihet si post kontroll e demite cil a jihet ne rastet kur ndodh demi dhe te gjitha masat te cilat duhen te ndermirren ne minmizimin e demit qeka ndodhur.Benefitet e shoqeriseBenfeitet e shoqerise arrihen ne rastet kur biznesi i siguruar peson deme dhe ne te njejten ane fillon kompenzimii atyre demeve me te cilat te punesuarit nuk i humbin vendet e punes ku kjo ka impakt direkt ne mos krijiminshtese te papunesise. Gjithashtu shoqeria ka edhe perfitime tjera te cilat vijne ne investimet e ketyre fondeve.Investimet e FondeveKompanite e sigurimeve kane fonde shume te medha fale primeve te cilet paguhen nga klientela. Kompaniteduke investuar keto fonde ne fusha te ndryshme do te ndihmioj ne ekonomine e vendit ne krijimin e vendeve tereja te punes etj. Krijimi i ketyre fondeve dhe depozitimi i tyre n bankat komerciale krijon nje cikel tepergjithshem i cili levize shume aspekte te ekonomise se vendit. 8
 9. 9. II. MBULESAT SIGURUESEDihet qe sigurimet jane zhvilluar me kohen si dhe jane pershtatur kerkesave te biznesit dhe individeve. Duke uballafaquar me kete zhvillim edhe kompanite jane pershtatur me rrethanat dhe kane krijuar sektore dhedepartamente sipas kerkesave te kohes.Ne kete kapitull do te mundohemi te shpjegojme llojet dheklaset e sigurimeve sipas rendesise se tyre dheperdorimit te tyre ne praktike.Sigurimet e jetes te zakonshmeKeto lloje te sigurimit te jetes kane te bejne kryesisht me individin ndersa forma tjeter eshte e njohur sigurimet ejetes te industrise.Sigurimi me afatKjo eshte forma me e thjeshte dhe me e vjeter e sigurimit te jetes ku paguhet per shumen e siguruar ne vdekjenese vdekja ndodhe ne nje periudhe te caktuar dhe nese personi nuk vdese ne periudhen e caktuar nuk ka kthimmjetesh.Sigurimi me afat te zvogeluarKjo forme e sigurimit ka te beje me pagesen. Deri sa huamerresi gradualisht paguan shumen kapitale keshtu qeshuma e siguruar pakesohet deri sa nuk amortizohet hipoteka ( kredia per banim)Sigurimi me afat te kembyeshemKy lloj sigurimi mund te konvertohet thejshte ne endowment ( investim) apo ne polise sigurimi tere jeta (wholelife) pa evidnce medikale.Benefitet per te hyrat e familjesKy lloj sigurimi ka te beje me garantimin e te ardhurave te personit nese kishte me qene gjalle personi isiguruar. 9
 10. 10. Sigurimi gjate tere jetesKy lloj sigurimi i jetes ka te beje me pagesen e shumes se siguruar klientit pa marre parsysh se kur vdes. Nesendodh qe primi nuk paguhet ne nje moshe te caktuar polica mbetet ne fuqi derisa sigurimi i jetes se siguruaritvdes.Sigurimi per femijetKjo forme e sigurimit ofron sigurim deri ne moshen 18 ose ne mosen 21 maksimalisht. Femijet kane te drejte temarrin si shume totale ( lump sum) apo mund te shenderrojne kete lloj sigurmi ne forma tejra atraktive per ta.Nese femijet vdesin para mattuimit te polices atehere prinderit trashegojne policen e femijeve.Me shume se nje jeteKjo police ka te beje me shume se nje jete, shuma e siguruar paguhet ose ne vdekjen e jetes se pare ose nevdekjen e te mbijetuarit te fundit.Sigurimi ne grup jetePunedheni shpesh blejne kete lloj sigurimi qe ne rast te vdekjes se ndonje punetori paguhet shuma e siguruar.Ne kete rast leshohet nje police sigurimi ne emer te firmes ndersa certifikatat per anetaresi i jepet cdo punetori.Skemat pensionale te te siguruaritKeto skema ofrojne perfitime te ndryshme per anetaret e saj ne pension. Keto skema i ofrojne qasje kompaniseqe :  qe te organizoje tere skemen, pranoje kontributet e primeve, investoje fondet, dhe ti administroje pensionet  te menaxhoje me fondet e skemave pensionale  te ofroje benefite nga sigurimi per te vene ( Vejushe) per nateret e skemes te cilet vdesin para pensionimit.AnuitetetAnuiteti eshte metode me te cilen personi mund te merre shume vjetore (anuity) ne raport me pagesen e njeshume kompanise se sigurimit.Nese personi i caktuar ka mjete te mjaftueshme dhe deshiron qe te siguroje pervetveten extra te hyra pas daljesne pension ai mund te vizitoje kompanine e sigurimit te jetes dhe te bleje anuitin. 10
 11. 11. Sigurimi nga Aksidentet PersonaleKy lloj sigurimi mbulon te gjitha aksidentet te cilat shjaketojne vdekjen apo lendimet. Ky lloj sigurimi mund teofrohet ne menyr individuale si dhe grupore. Ky lloj sigurimi mbulon benefitet javore deri ne 104 jave. Ky llojsigurimi eshte ne afat njevjeqar. Kompensimi deri ne 104 jave eshte per paftesite e perkoheshme ndersa paftesiaeshte e perhershme ofron anuitete.Sigurimi shendetesor i perhershemKy lloj sigurimi mbulon te gjitha shpenzimet mbi 104 jave . ketu perjashtoihen mbulesat e muajit te poare,gjashte muajve apo njeviti te paftesise ku pastaj do te marrin pjese te te ardhurave te tyre ( pages) mbulesa nukmund te vazhdoje mbi moshen 65 vjeqe. Kompenzimi maksimal eshte 50-60 % te te ardhurave.Semundjet kritike dhe semundjet kronikeKy lloj sigurimi ofron shume te caktuar pasiqe i semuari/policembajtesi diagnostifikohet me semundje te ende.Semundjet tipike qe mbulon jane kanceri, infrakti,semundjet e mushkerive skleroza etj. Keto semundje nesekane qene edhe paraprakisht nuk mbulohen, mbulesa ka te beje me semundjen qe mund te knosenpolicembajtesit ne te ardhmen.Sigurimet MotorrikeKy lloj sigurimi mbulon te gjitha pergjegjesite ndaj pales se trete qe ndodhin ne komunikacion si dhe mbulesnper vete mjetin motorrik qe njihet te ne si KaskoNe kete kategori hyjne te gjitha mjetet si private gjithashtu edhe komerciale.Ketegori e veqante jane edhe motoqikletat te cilat kane mbulesa specifike.Polica te veqanta u ofrohen personave e cilet mirren me aktivitete bziznesi si renta a car, autosallone etj.Gjthashtu ne kete kategori ekzistojne edhe tipe te cilat quhet speciale “ Special Types” ku ne kete kategori hyjne peshengritesit, buldozeret. Eskavatoret, kranet etj. Keto mjete kanekarakter edhe te mjetit punes ne vendpunishte si dhe autonjetet qe levizin ne komunikacion.Sigurimet e MarinesNe kete kategori hyjne sigurimet e trupit te anijen ne vetevete, si maqinerine dhe paisjen e anijes.Gjithashtu eshte i njohur edhe sigurimi i ngarkese ne anije, ky lloj sigurimi mvaret nga marreveshja se kush bensigurimin e transportit.Ne kete kategori hyjne edhe pergjejgjesite ndaj rasteve tjera ku ne kete rast njihet qe ¾ mbulon pronari i anijesndersa ¼ mbulon shoqata qe njihet me emrin P&I Clubs. 11
 12. 12. Sigurimet e Aviacionet ( transportit Ajror)Me kete lloj sigurimi mbulohen transproti i mallrave dhe njerzve te cilat ne parim mbulohen ne baza “All Risk”te gjitha rreziqet.Gjithashtu ne kete lloj sigurimi mbulohet edhe vete avioni trupi i tij.Rreziqet ne HapesireMe zhvillimin e udhetimeve ne hapesire qe nga viti 1957. ketu njihet qe polisa e pare eshte bere ne vitin 1965,ne kete kuder mbulohen te gjitha paisjet dhe njerzit ne te. Ne vitin 1996 eshte leshuar ne hapesire Arian 5 iEvrpoes i cili eksplodoi vetem disa seconda pas nisje dhe demi total ishte 350 milion Paund ( rreth 500 milioneuro), mrpo ky nuk ishte i siguruar sepse ishte ne fazen eksperimentale.Sigurimi nga ZjarriPolica standarde nga Zjarri mbulon demet e pasurise se siguruar te cilat jane shkaketuar nga zjarri, vetetima,eksplozionet ku ky lloj eksplozioni nenkupton vetem nga gasi ,boileret e objektit ne fjale per perdorim vetjat teobjektit.Ne kete lloje sigurimi mund te ofrohen edhe rreziqe shtese si psh :  furtuna,stuhia, dhe vershimi  rrjedhja e ujit nga gypat  termeti  fluturaket  trazirat, trazirat civile  demte e qellimshme  eksplozioni  perplasjaKy lloj sigurimi ka te beje me sigurimet individuale. Ndersa ne sigurimet komerciale perfshihen edhe sigurimi inderstese ,maqinerise dhe uzines, rezervave ( mallrave)Sigurimi nga VjedhjaKy lloj sigurimi ofron mbulese nga vjedhja e pasuris se individit apo biznesit ku vjedhja behet permes forces,dmth hyrje ne objektin e siguruar me force ( thyerje, demtime etj.) Kjo lloj ofrohet zakonisht me sigurimin epasurise etj. 12
 13. 13. Sigurimi i XhamaveKy lloj sigurimi siguron therjen aksidentale te xhamave si per individet ashtu edhe per bizneset, thyerja duhet tejete aksidentale. Kryesisht sigurron xhamat e dyerve dhe dritareve.Sigurimi “ Te gjitha Rreziqet” “All Risks”Ky lloj sigurimi dallon prej sigurimeve tjera sepse ky lloj produkti ofron mbulimin e te gjitha rreziqeve perveqatyre qe jane ne perjashtime. Ky lloj sigurimi mund ti ofrohet edhe individeve per pasurine e tyre pastaj te gjitharreziqet ne biznes, pastaj Te gjitha rreziqet e kontraktorit etj.Mallrat ne TransportKy lloj produkti mbulon te gjitha demtimet e mallrave si dhe humbjen gjate transportit qe nenkupton te gjithallojet e transporteve se bashku me posten.Sigurimi i ParaseKy lloj sigurimi ofron kompensimin e policembajtesit nga vjedhja e parase ne shtepi apo ne biznes, ku ne keterast shume kompani ofrojne limite maksimale per sasine e parase qe duhet te mbajne jashte bankave.Sigurimet InxhinierikeKy lloj sigurimi ofron mbulese per demet qe shkaketohen nga ndonje faktor i jashtem apo nga prishja ne vetvetete cilat shkaketohen fabrikes apo punishtes.Sigurimi inxhinierik mund te ofroj edhe : 1. demtimi apo theyrja prishja e ndonje elementi specifik te fabrikes apo maqinerise 2. sherbimet e inspektimit te atyre gjerave 3. shpenzimet e riparimit 4. pergjegjesia legale per lendimet e shkaketuara 5. pergjegjesine legale per demet e shkaketuara pasuriese se te tjereveSigurimet e PergjegjesiseNe kuader te kesaj klase hyjne keto kategori te sigurimeve :  pergjegjesia e punedhenesit  pergjegjesia publike  pergjegjesia e produktit  pergjegjesia profesionale 13
 14. 14. Pergjegjesia e punedhenesitPunedhenesi eshte pergjegjes per te gjitha lendimet dhe pasojat qe mund te rrjedhin gjate procesit te punesprandaj e transferon kete rrezik tek siguruesit ku periudhe e mbuleses eshte vetem jate oreve te punes.Pergjegjesia PublikeIndividet, publiku mund te pesoje lendime apo deme tjera gjate aktivitetev te te tjereve. Ne kete kategori mundte hyjne pergjegjesia e ushtrimit te bizneseve si restaurante , hotele apo ndertimtari etj. Per ushtrimin eaktiviteteve te tilla do te duhej te kishinmbulese siguruese per demet qe mund te ju shkaketonin te tjereve.Pergjegjesia e ProduktitNese ndonjeri lendohet apo demtohet nga perdorimi i produktit te blere dhe e cila eshte pasoje e difektit teproduktit atehere prodhuesi eshte pergjegjes per keto pasoja prandaj cdo prodhues eshte i shtyer te kete kete llojmbulese siguruese.Pergjegjesia ProfesionaleKy lloj sigurimi ofron mbulese siguruese per te gjithe personat te cilet pesojne nga neglizhenca apo gabimet epaqellimshme qe mund te shkaketojne avokatet, mjeket, kontabilistet brokeret e sigurimeve gjate ushtrimit teprofesionit te tyre.Ne kuader te sigurimeve te pergjegjesise ekzistojne edhe produkte tjera te cilat njihen si Pergjegjesia eDrejtoreve dhe Nenpunesve e cila mbulon te gjitha demet te cilet i shkaketojne kompanise nga gabimet e tyre,gjithashtu kemi edhe nje lloj produkti tjeter qe njihet me emrin Pergjegjesia Personale Publike e cila mbulon tegjitha demte apo lendimet qe i shkaketohen fqnjeve ne kete rast kemi edhe demet te cilat shkaketojne femijet.Pastaj ne praktike njoheim edhe produkte tjera si psh : 1. sigurimi i kredise 2. sigurimet e besueshmeriseSigurimet tjera : 1. sigurimi i rentes 2. siguirmi i nderprerjes se biznesit 3. sigurimi i shpenzimeve gjyqsore 4. sigurimet e perziera ( bagetise, humbja e licences, kidnapimet, grevat, aquacultura ( peshkut) etj 14
 15. 15. KONKLUZIONENe praktike hasim gjithmone risqe qe sigurohen dhe risqe qe nuk sigurohen. Mirpo me zhvllimin e biznesit,mjedisit dhe shoqerise ne tersi ka shume risqe qe dje nuk siguroheshin ndersa tani ne kohen tone jane tesigurueshem.Te gjitha rastet e qellimshme nga individet tjere nuk do te perjashtohen automatikisht deri sa nuk vertetohet qe isiguruari ka qene i nderlidhur.Sigurimet kryesisht mirren me sigurimin e risqeve te pastra te cilat jane te njohura ne krahasime me risqe tjerasiq jane risqet spekulative.Kompanite duke investuar keto fonde ne fusha te ndryshme do te ndihmojn ne ekonomine e vendit ne krijimin evendeve te reja te punes etj.Nese personi i caktuar ka mjete te mjaftueshme dhe deshiron qe te siguroje per vetveten extra te hyra pas daljesne pension ai mund te vizitoje kompanine e sigurimit te jetes dhe te bleje anuitin. 15
 16. 16. Literatura1. Literatura nga Universiteti Pjeter Budi; Praktika ne Sigurime - Prishtinë 20072. Liber Trajnimi këshilltareve - Ks.”Sigkos”-Bajram Nebija; Prishtinë 2006. 16

×