Presentation Feel 2016 - WEB

Presentation Feel 2016 - WEB
‫با‬‫که‬‫هستیم‬‫رسانه‬‫مدیریت‬‫و‬‫عمومی‬‫روابط‬‫گروه‬‫یک‬‫ما‬
‫مشتریان‬‫با‬‫تا‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫کمک‬‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬‫و‬‫ارتباطی‬‫رویکرد‬
‫ما‬ .‫کنید‬‫برقرار‬‫مستمر‬‫و‬‫هدفمند‬‫ارتباطی‬٬‫مخاطبانتان‬‫و‬
‫ابزارهای‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬٬‫‌ها‬‫ط‬‫محی‬‫بر‬‫تسلط‬‫و‬‫الزم‬‫شناخت‬‫با‬
٬‫نوآورانه‬ ‫مسیرهایی‬ ٬‫غیرآنالین‬ ‫و‬ )‫(آنالین‬ ‫دیجیتال‬
‫بیشترین‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذار‬
‫‌فرد‬‫ه‬‫منحصرب‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫طی‬ ‫راندمان‬ ‫بهترین‬ ‫و‬
‫‌شده‬‫ن‬‫تعیی‬‫اهداف‬‫به‬‫تا‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫تبلیغاتی‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬
.‫برسیم‬‫شما‬‫بازار‬‫‌ی‬‫ه‬‫توسع‬‫برای‬
‫کیست؟‬‫فیل‬‫خالق‬‫گروه‬
‫شد؟‬‫متولد‬‫فیل‬‫چرا‬
،‫اینترنت‬‫توسعه‬‫ملی‬‫مرکز‬‫از‬‫شده‬‫اعالم‬‫ارقام‬‫و‬‫آمار‬‫اساس‬‫بر‬
‫به‬94‫سال‬‫ابتدای‬‫ماه‬‫سه‬‫در‬‫ایران‬‫در‬‫اینترنت‬‫نفوذ‬‫ضریب‬
.‫است‬‫رسیده‬%82‫باالی‬
‫که‬ ‫است‬‫کشوری‬ 20‫از‬‫یکی‬‫ایران‬‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫جهانی‬‫آمارهای‬
‫‌ی‬‫ه‬‫رتب‬ ‫در‬‫هم‬‫آن‬‫‌کنند؛‬‫ی‬‫م‬‫مصرف‬‫را‬‫جهان‬‫اینترنت‬%75
.‫ترکیه‬‫و‬‫کره‬ ،‫ایتالیا‬‫از‬‫باالتر‬‫حتی‬‫یعنی‬!‫پانزدهم‬‫چندم؟‬
‫ایران‬‫در‬‫اینترنت‬‫نفوذ‬‫ضریب‬
‫تحصیالت‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جمعیت‬ ‫جوانی‬ ‫از‬ ‫همه‬
‫آیتم‬ ‫دو‬ ‫داریم؛‬ ‫خبر‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫باز‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬
‫در‬‫اینترنت‬‫ضعیف‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫علیرغم‬‫که‬‫مهمی‬‫بسیار‬
.‫دارند‬‫پررنگی‬‫نقش‬‫آن‬‫از‬‫استفاده‬‫میزان‬‫بردن‬‫باال‬‫در‬،‫ایران‬
‫جدید‬‫‌های‬‫ی‬‫تکنولوژ‬‫تغییرات‬‫سرعت‬‫به‬‫ایرانی‬‫مخاطب‬
‫جلوتر‬ ‫بسیار‬‫و‬‫‌شناسد‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫ابزارها‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬،‫‌پذیرد‬‫ی‬‫م‬‫را‬
‫‌های‬‫ن‬‫سازما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫از‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫حرکت‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تهیه‬‫او‬‫برای‬‫مختلف‬
‫هوشمند‬‫مخاطب‬
‫تا‬‫که‬ ‫نبود‬‫عجیبی‬‫خبر‬‫خیلی‬،‫دیجیتال‬‫‌های‬‫ه‬‫خور‬‫برای‬
‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬‫کنترل‬ ‫برای‬‫هوشمند‬‫موبایل‬‫یک‬‫تنها‬2017‫سال‬
70 ‫از‬ ‫بیش‬ .‫است‬ ‫کافی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫‌روز‬‫ه‬‫ب‬ ،‫زندگی‬
‫بیدار‬ ‫از‬ ‫بعد‬
ً
‫فورا‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫درصد‬
.‫است‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫موبای‬ ‫‌بینند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اولین‬ ،‫شدن‬
‫‌شان‬‫ل‬‫موبای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ %40 ‫حدود‬ ،‫ایران‬ ‫در‬ ‫و‬
.‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬ ‫منظور‬‫این‬‫برای‬
‫پرقدرت‬‫اما‬‫کوچک‬،‫موبایل‬
‫‌های‬‫ی‬‫گه‬ ‫آ‬،‫بیلبوردها‬،‫هزینه‬‫پر‬‫تبلیغات‬‫به‬‫نیازی‬‫دیگر‬‫برندها‬
‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫بزرگ‬ ‫خیلی‬ ‫شهری‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫تلویزیونی‬
‫روتین‬‫‌های‬‫ه‬‫شیو‬‫بخشی‬‫اثر‬.‫کنند‬ ‫برقرار‬‫ارتباط‬‫مخاطبانشان‬
‫بر‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫سنتی‬ ‫ابزارهای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫کمرن‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫قدیمی‬
‫‌کردن‬‫ب‬‫ترغی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫محدود‬ ‫چشمگیر‬ ‫‌های‬‫ت‬‫خالقی‬
‫‌انگیز‬‫ن‬‫هیجا‬ ‫شعرهای‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫‌های‬‫م‬‫آد‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬
‫تنها‬‫نه‬‫امروز‬‫مخاطب‬.‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫محصول‬‫یک‬‫خرید‬‫به‬‫منجر‬
‫هم‬ ‫با‬ ،‫را‬ ‫آنها‬ ‫بازاریابی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شیو‬ ‫بلکه‬ ،‫گون‬‫گونا‬ ‫برندهای‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫مقایسه‬
‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫رو‬ ‫هنوز‬ ‫شک‬ ‫بدون‬
.‫است‬‫مانده‬‫باقی‬‫ابزارها‬
‫خدانگهدار‬،‫سنتی‬‫تبلیغات‬‫و‬‫بازاریابی‬
.‫‌شـود‬‫ی‬‫م‬‫افزوده‬‫جهان‬‫در‬‫عمومی‬‫روابط‬‫‌های‬‫ت‬‫شـرک‬‫تعـداد‬‫بـر‬‫‌روز‬‫ه‬‫روزبـ‬
‫کار‬ ‫از‬ ‫دسـت‬ ‫بریتانیـا‬ ‫در‬ ‫‌نـگار‬‫ه‬‫روزنام‬ 70.000 ‫از‬ ‫ـش‬‫ی‬‫ب‬ 2014 ‫سـال‬ ‫در‬
‫‌هـای‬‫ن‬‫جریا‬،‫انتخابـات‬.‫‌اند‬‫ه‬‫شـد‬‫‌هـا‬‫ی‬‫‌عموم‬‫ط‬‫رواب‬‫جـذب‬‫و‬‫‌اند‬‫ه‬‫کشـید‬
‫بزرگ‬‫و‬‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ی‬‫برندساز‬‫و‬‫خبرساز‬‫‌های‬‫ن‬‫بحرا‬‫مدیریت‬،‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬
‫‌وکارها‬‫ب‬‫کسـ‬ ‌‫ی‬‌‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫‌رسـد‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫و‬‫‌برد‬‫ی‬‫م‬‫پیش‬‫‌عمومی‬‫ط‬‫رواب‬‫را‬
.‫اسـت‬‫برند‬‫و‬‫بـازار‬‫‌ی‬‫ه‬‫توسـع‬‫برای‬‫ـزار‬‫ب‬‫ا‬‫پرسـودترین‬‫و‬‫‌تریـن‬‫ه‬‫هزین‬‫کـم‬ ‫نیـز‬
‫جریانـات‬ ‫و‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫ـ‬‫س‬‫ک‬ ‫نیازهـای‬ ‫و‬ ‫رسـانه‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫حـوز‬ ‫اتفاقـات‬ ‫تمـام‬ ‫مـا‬
‫ارتبـاط‬‫ـق‬‫ی‬‫طر‬‫از‬‫برندهـا‬‫ـه‬‫ب‬‫‌خواهیـم‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫گذاشـتیم‬ ‫هـم‬‫کنـار‬ ‫را‬‫مختلـف‬
.‫کنیـم‬ ‫ـک‬‫م‬‫ک‬ ‫اهدافشـان‬‫ـه‬‫ب‬‫رسـیدن‬‫ـرای‬‫ب‬‫مسـتمرتر‬‫و‬‫مفیدتـر‬،‫بیشـتر‬
‫‌کنـد؟‬‫ی‬‫م‬‫کاری‬ ‫ـه‬‫چ‬‫برنـد‬‫ـه‬‫ک‬‫این‬.‫ـت‬‫س‬‫ا‬‫شـهرت‬‫ـر‬‫ب‬‫‌عمومـی‬‫ط‬‫رواب‬‫اسـاس‬
‫سـوال‬‫سـه‬‫این‬‫ما‬‫‌گویند؟‬‫ی‬‫م‬‫چه‬‫آن‬‫مـورد‬‫در‬‫ـه‬‫ی‬‫بق‬‫و‬‫‌زنـد؟‬‫ی‬‫م‬‫حرفـی‬‫چـه‬
.‫‌دهیـم‬‫ی‬‫م‬‫پاسـخ‬‫را‬
‫عمومی‬‫روابط‬‫‌نمایی‬‫ت‬‫قدر‬
‫بر‬‫تکیه‬‫با‬‫ما‬
‫گون‬‫گونا‬ ‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫در‬‫کار‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬‫از‬‫‌هایمان‬‫ه‬‫تجرب‬ 	-
‫داریم‬‫جدید‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫و‬‫ابزارها‬‫از‬‫که‬ ‫خوبی‬‫شناخت‬‫و‬‫دانش‬ 	-
‫‌ایم‬‫ه‬‫ساخت‬‫که‬ ‫موثری‬‫و‬‫بزرگ‬‫ارتباطی‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬ 	-
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫ایجاد‬‫مختلف‬‫مسائل‬‫برای‬‫را‬‫مسیرها‬‫و‬‫‌ها‬‫ل‬‫‌ح‬‫ه‬‫را‬‫بهترین‬
‫و‬‫سـبک‬‫ـر‬‫ه‬‫بـا‬‫و‬‫ـه‬‫ن‬‫بها‬‫ـر‬‫ه‬‫ـه‬‫ب‬،‫انـدازه‬‫ـر‬‫ه‬‫در‬،‫ارتبـاط‬‫داریـم‬‫اعتقـاد‬‫مـا‬
:‫دارد‬‫مهـم‬‫بسـیار‬‫کلیـد‬ ‫یـک‬‫بـه‬‫نیـاز‬،‫سـیاقی‬
‫محتوا‬‫تولید‬
،‫‌ایـم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخـاب‬‫ـه‬‫ک‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫رسـان‬‫و‬‫ـب‬‫ط‬‫مخا‬،‫اهـداف‬‫بـه‬‫توجـه‬‫بـا‬‫مـا‬
‫بـر‬ ‫موثـر‬ ‫‌هـای‬‫ه‬‫جنب‬ ‫تمـام‬ ‫بـا‬ ‫متناسـب‬ ‫را‬ ‫‌فـرد‬‫ه‬‫منحصرب‬ ‫ـی‬‫ی‬‫محتوا‬
.‫‌کنیـم‬‫ی‬‫م‬ ‫تولیـد‬ ‫گـون‬‫گونا‬ ‫برندهـای‬
‫دارد؟‬‫تمرکز‬‫چیزهایی‬‫چه‬‫بر‬‫فیل‬
‫بـر‬‫کیـد‬‫تا‬‫بـدون‬‫موفقـی‬‫ـی‬‫ب‬‫بازاریا‬‫کمپیـن‬ ‫هیـچ‬
ً
‫تقریبـا‬
‫مختلـف‬‫‌های‬‫ه‬‫رسـان‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫شـبک‬‫بـرای‬‫ویـژه‬‫محتـوای‬
‫کـه‬ ‫‌دانیـم‬‫ی‬‫م‬‫‌ای‬‫ه‬‫وسـیل‬‫را‬‫محتـوا‬‫مـا‬.‫‌رود‬‫ی‬‫نمـ‬‫پیـش‬
‫مخاطبان‬‫و‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬‫مخاطبش‬‫برای‬‫برند‬‫پیام‬
.‫کننـد‬ ‫صحبـت‬‫برنـد‬‫مـورد‬‫در‬‫کـه‬ ‫‌دارد‬‫ی‬‫مـ‬‫وا‬‫را‬
Content Marketing
‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫فیل‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬
‫بیرون‬‫مطبوعات‬‫دل‬‫از‬‫فیل‬‫تحریریه‬.‫است‬‫برند‬‫اختصاصی‬
‫همکاری‬‫با‬‫فیل‬.‫آشناست‬‫نویسندگی‬‫زبرهای‬‫و‬‫زیر‬‫با‬،‫آمده‬
‫محتوای‬ ،‫مطبوعاتی‬ ‫قلم‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫نیروهای‬ ‫بهترین‬
‫اطالعات‬،‫بودن‬‫تبلیغاتی‬‫عین‬‫در‬‫که‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫نوشتاری‬
‫اینجا‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬‫خواننده‬‫اختیار‬‫در‬‫را‬‫مفیدی‬‫و‬‫جذاب‬
‫به‬ ‫را‬ ‫‌هایش‬‫ی‬‫توانای‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬
.‫‌کشد‬‫ی‬‫م‬‫رخ‬
‫متن‬
‫عکس‬
‫خواه‬.‫نیست‬‫کامل‬ ‫تصویر‬‫بدون‬‫نوشتاری‬‫محتوای‬‫هیچ‬
‫در‬ ‫عکس‬ ‫فریم‬ ‫هر‬ .‫گرافیک‬ ‫یا‬ ‫ویدیو‬ ‫خواه‬ ‫باشد‬ ‫عکس‬
‫سناریویی‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬،‫فیل‬‫محتوای‬‫تولید‬ ‫تیم‬
‫هدف‬‫و‬‫برند‬‫هویت‬‫با‬‫متناسب‬،‫فرد‬‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬‫خالقانه‬
‫تیم‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫تجرب‬ ‫با‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫طراحی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
.‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫به‬‫عکاسی‬
‫ویدیو‬
.‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬‫برند‬ ‫نیاز‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ویدیوها‬
،‫کیفیت‬‫با‬‫ویدیوهایی‬‫و‬‫ـیم‬‫ـ‬‫‌شناس‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫مخاطب‬‫ـلیقه‬‫ـ‬‫س‬‫ما‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬‫ـدن‬‫ـ‬‫ش‬‫ـی‬‫ـ‬‫ویروس‬‫قابلیت‬‫با‬‫و‬‫جذاب‬
‫گرافیک‬
‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ،‫ـود‬‫ـ‬‫خ‬‫ـان‬‫ـ‬‫مخاطب‬‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫هو‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـدی‬‫ـ‬‫برن‬‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬
‫نیازهای‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬‫با‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تی‬.‫ـد‬‫ـ‬‫‌طلب‬‫ی‬‫م‬‫ـی‬‫ـ‬‫خاص‬
‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫هو‬‫ـاص‬‫ـ‬‫خ‬‫ـردی‬‫ـ‬‫ف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫منحصر‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫گراف‬ ،‫ـر‬‫ـ‬‫موردنظ‬
.‫ـد‬‫ـ‬‫‌کن‬‫ی‬‫م‬‫ـی‬‫ـ‬‫طراح‬
‫‌سایت‬‫ب‬‫و‬‫ایجاد‬‫و‬‫طراحی‬
‫ـر‬‫ـ‬‫ه‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـی‬‫ـ‬‫اختصاص‬‫ـایت‬‫ـ‬‫وبس‬‫ـک‬‫ـ‬‫ی‬‫ـود‬‫ـ‬‫وج‬،‫ـروز‬‫ـ‬‫ام‬‫ـازار‬‫ـ‬‫ب‬‫در‬
‫‌گیری‬‫ل‬‫ـک‬‫ـ‬‫ش‬‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬‫ـد‬‫ـ‬‫ص‬‫ـا‬‫ـ‬‫ت‬‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬‫ص‬.‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـات‬‫ـ‬‫ضروری‬‫از‬‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬
‫توجه‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـوا‬‫ـ‬‫محت‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫و‬UX‫و‬UI‫ـی‬‫ـ‬‫طراح‬‫از‬‫ـم‬‫ـ‬‫اع‬‫ـایت‬‫ـ‬‫‌س‬‫ب‬‫و‬
‫ـازار‬‫ـ‬‫ب‬‫در‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـر‬‫ـ‬‫گ‬‫دی‬‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬‫از‬‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـی‬‫ـ‬‫اختصاص‬‫ـان‬‫ـ‬‫زب‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬
.‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـال‬‫ـ‬‫دیجیت‬‫ـگ‬‫ـ‬‫مارکتین‬
InboundMarketing)‫درونگرا‬‫(بازاریابی‬
‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬،‫ـند‬‫ـ‬‫پس‬‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫کار‬ ‫و‬‫ـذاب‬‫ـ‬‫ج‬‫ـوای‬‫ـ‬‫محت‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫ـق‬‫ـ‬‫طری‬‫از‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬
،‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬‫ـن‬‫ـ‬‫ی‬‫ا‬‫در‬.‫ـم‬‫ـ‬‫‌آوری‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫ـرا‬‫ـ‬‫ج‬‫ا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫را‬‫ـی‬‫ـ‬‫ب‬‫بازاریا‬‫از‬‫ـدی‬‫ـ‬‫جدی‬
‫ـد‬‫ـ‬‫خری‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـری‬‫ـ‬‫ی‬‫‌گ‬‫م‬‫تصمی‬‫از‬‫ـش‬‫ـ‬‫ی‬‫پ‬‫ـده‬‫ـ‬‫ش‬‫ـد‬‫ـ‬‫تولی‬‫ـوای‬‫ـ‬‫محت‬
‫مقــرون‬‫بســیار‬‫کــه‬ ‫روشــی‬.‫‌رســد‬‫ی‬‫م‬‫مخاطــب‬‫ـت‬‫ـ‬‫س‬‫د‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬
‫ـان‬‫ـ‬‫مخاطب‬‫ـل‬‫ـ‬‫تبدی‬‫ـرای‬‫ـ‬‫ب‬‫ـیوه‬‫ـ‬‫ش‬‫ـن‬‫ـ‬‫ی‬‫بهتر‬‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫اس‬‫ـه‬‫ـ‬‫صرف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬
.‫ـدار‬‫ـ‬‫خری‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫ـازی‬‫ـ‬‫مج‬‫ـای‬‫ـ‬‫فض‬
‫بازاریابی‬
‫درونگرا‬
‫سئو‬
‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬
‫اجتماعی‬
‫تولید‬
‫محتوا‬
‫تحلیل‬
‫بازاریابی‬
‫ایمیل‬
‫مارکتینگ‬
‫بازاریابی‬
‫دیجیتال‬
‫عمومی‬‫روابط‬
‫‌ها‬‫ل‬‫ـرفص‬‫ـ‬‫س‬‫در‬‫که‬ ‫‌نگارانی‬‫ه‬‫روزنام‬‫و‬‫خبرنگاران‬‫‌های‬‫ه‬‫ـبک‬‫ـ‬‫ش‬
‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫روز‬‫ـد‬‫ـ‬‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬‫ـکاری‬‫ـ‬‫م‬‫ه‬‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـون‬‫ـ‬‫گ‬‫گونا‬ ‫ـای‬‫ـ‬‫‌ه‬‫ه‬‫حوز‬‫و‬
‫ـر‬‫ـ‬‫‌ت‬‫ت‬‫کیفی‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬‫ـر‬‫ـ‬‫‌ت‬‫گ‬‫بزر‬‫ـی‬‫ـ‬‫تخصص‬‫‌های‬‫ه‬‫ـان‬‫ـ‬‫رس‬‫ـش‬‫ـ‬‫ی‬‫افزا‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫روز‬
‫ـل‬‫ـ‬‫فی‬‫‌ی‬‫ه‬‫ـواد‬‫ـ‬‫خان‬‫از‬‫ـی‬‫ـ‬‫بخش‬‫را‬‫ـانه‬‫ـ‬‫رس‬‫ـاب‬‫ـ‬‫اصح‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬.‫ـود‬‫ـ‬‫‌ش‬‫ی‬‫م‬
‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫ی‬‫کیف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـی‬‫ـ‬‫ی‬‫محتوا‬،‫ـد‬‫ـ‬‫برن‬‫ـع‬‫ـ‬‫مناف‬‫ـظ‬‫ـ‬‫ف‬‫ح‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬‫ـم‬‫ـ‬‫‌دانی‬‫ی‬‫م‬
.‫ـم‬‫ـ‬‫‌دهی‬‫ی‬‫م‬‫ـرار‬‫ـ‬‫ق‬‫ـانه‬‫ـ‬‫رس‬‫ـار‬‫ـ‬‫اختی‬‫در‬‫ـذاب‬‫ـ‬‫ج‬
‫مجله‬
‫فیل‬‫تحریریه‬‫‌ای؛‬‫ه‬‫صفح‬‫صد‬‫مجله‬‫تا‬‫کوتاه‬‫یادداشت‬‫یک‬ ‫از‬
‫تهیه‬‫توانایی‬‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫رسان‬‫در‬‫فعالیت‬‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬‫تجربه‬‫با‬
.‫دارد‬‫را‬‫کوتاه‬‫زمانی‬‫در‬‫مطبوعاتی‬‫محتوای‬‫‌ترین‬‫ت‬‫باکیفی‬
‫گ‬‫وبال‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫پیدا‬‫اهمیت‬‫دیگری‬‫هرجای‬‫از‬‫بیش‬‫سئو‬‫در‬‫گ‬‫وبال‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬‫شیوه‬‫‌ترین‬‫ب‬‫مناس‬‫به‬‫امکان‬‫این‬‫از‬‫ما‬
‫داخلی‬‫بولتن‬
‫بولتن‬ ‫تهیه‬ .‫ماست‬ ‫اصلی‬ ‫حرفه‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬
‫آن‬ ‫در‬‫کاری‬ ‫هر‬ ‫از‬‫بیش‬‫که‬ ‫است‬‫چیزی‬،‫کیفیت‬‫با‬‫داخلی‬
.‫داریم‬‫تبحر‬
‫گزارش‬ /PressRelease
‫اتفاقی‬ ‫هر‬ ‫خاص؛‬ ‫ایونت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کمپین‬ ‫برپایی‬ ،‫رونمایی‬
‫گزارشی‬.‫باشد‬‫گزارش‬‫یک‬‫خوب‬‫‌ی‬‫ه‬‫سوژ‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫برند‬‫برای‬
‫شده‬‫کار‬ ‫خبر‬‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬،‫موضوع‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫که‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫کمک‬ ‫برند‬‫شدن‬‫دیده‬‫به‬‫و‬
‫خبر‬/PressRelease
‫‌شان‬‫م‬‫تنظی‬‫و‬‫داشته‬‫خبری‬‫ارزش‬‫که‬ ‫مواردی‬‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫باشند‬‫انتشارشان‬‫به‬‫مایل‬‫‌نگاران‬‫ه‬‫روزنام‬‫هم‬‫که‬ ‫طوری‬‫به‬
‫افکار‬‫در‬‫برند‬‫جایگاه‬‫به‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫ببرد‬‫سود‬‫آن‬‫از‬‫برند‬‫هم‬‫و‬
‎.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫عمومی‬
‫محتوای‬‫به‬‫اختصاصی‬‫هویت‬‫‌گرفتن‬‫ل‬‫شک‬‫برای‬‫سازمانی‬‫هر‬
‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫منسجم‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫خاص‬
‫‌های‬‫ه‬‫مشاور‬‫و‬‫سازمانی‬‫نظام‬‫و‬‫بروشور‬،‫لوگو‬‫طراحی‬.‫دارد‬
.‫است‬‫فیل‬‫خدمات‬‫دیگر‬‫از‬‫استراتژیک‬
‫سازمانی‬‫هویت‬‫طراحی‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬،‫مشاوره‬
‫به‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫هر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ،‫‌ها‬‫ک‬‫ریس‬ ،‫امتیازات‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫ما‬
،‫سوال‬‫هر‬‫برای‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫سعی‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫کاو‬ ‫و‬‫کند‬ ‫خوبی‬
‫به‬‫شروع‬‫بعد‬‫و‬‫باشیم‬‫کرده‬ ‫پیدا‬‫منطقی‬‫و‬‫واقعی‬‫پاسخی‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫عمومی‬‫روابط‬‫‌های‬‫ن‬‫کمپی‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
‫تحقیقات‬
،‫مشتری‬‫نیاز‬‫گرفتن‬ ‫درنظر‬‫با‬‫و‬‫روز‬‫موضوعات‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ما‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫طراحی‬‫برند‬‫مخاطبان‬‫خاص‬‫خالق‬‫‌های‬‫ن‬‫کمپی‬
‫محصول‬‫یک‬‫فروش‬‫از‬‫متفاوت؛‬‫موضوعات‬‫با‬‫‌هایی‬‫ن‬‫کمپی‬
.‫اجتماعی‬ ‫مسئولیت‬ ‫یا‬‫ویژه‬‫مناسبت‬‫یک‬‫تا‬‫گرفته‬ ‫خاص‬
‫داریم‬‫تخصص‬‫آن‬‫در‬‫که‬ ‫است‬‫موضوعی‬‫‌ها‬‫ن‬‫کمپی‬ ‫اجرای‬
.‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫برگزار‬‫کنون‬‫تا‬‫را‬‫‌هایشان‬‫ن‬‫‌تری‬‫ق‬‫موف‬‫و‬
‫کمپین‬‫مدیریت‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬
‫سناریوی‬‫یک‬‫به‬‫نیاز‬‫چیز‬‫هر‬‫از‬‫بیش‬‫خالق‬‫ایونت‬‫برگزاری‬
‫نیازهای‬‫و‬‫شرایط‬‫تمامی‬‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬‫ما‬.‫دارد‬‫جذاب‬
‫‌های‬‫ت‬‫ایون‬ ،‫روز‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫برند‬
‫مخاطبانش‬‫استقبال‬‫که‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬‫تدارک‬‫جذابی‬‫و‬‫خالق‬
.‫است‬‫‌زدنی‬‫ل‬‫مثا‬
‫خالق‬‫ایونت‬‫مدیریت‬‫و‬‫‌پردازی‬‫ه‬‫اید‬
‫مارکتینگ‬‫موبایل‬
‫عین‬‫در‬‫و‬‫‌ترین‬‫ی‬‫شخص‬‫موبایل‬‫روزها‬‫این‬‫هستیم‬‫مطمئن‬‫ما‬
‫ما‬‫‌های‬‫ل‬‫‌ح‬‫ه‬‫را‬.‫است‬‫آدمی‬‫هر‬‫‌ی‬‫ه‬‫وسیل‬‫‌ترین‬‫ی‬‫عموم‬‫حال‬
‫دست‬‫به‬‫موثرتر‬‫و‬‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬‫‌گذرند‬‫ی‬‫م‬‫مسیر‬‫این‬ ‫از‬‫که‬ ‫وقتی‬
.‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬‫نظرش‬‫مورد‬‫مخاطب‬
)RealTimeMarketing(‫واقعی‬‫زمان‬‫در‬‫بازاریابی‬
‫توانایی‬‫ما‬.‫هستند‬‫مشهور‬‫‌شان‬‫ی‬‫چابک‬‫و‬‫سرعت‬‫به‬‫فیل‬‫تیم‬
،‫افتاده‬‫برند‬‫برای‬‫که‬ ‫اتفاقی‬‫جدیدترین‬‫مورد‬‫در‬‫داریم‬‫را‬‫این‬
‫و‬‫رونمایی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫حاال‬.‫بچینیم‬‫نقشه‬‫لحظه‬‫همان‬ ‫در‬
.‫‌ای‬‫ه‬‫رسان‬‫بحرانی‬‫جریان‬‫یک‬‫یا‬‫باشد‬‫‌برتر‬‫ن‬‫نشا‬‫و‬‫جایزه‬
OurDNA:Creativity
‫مطمئن‬‫و‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫انجام‬‫خالقانه‬‫را‬ ‫باال‬‫کارهای‬ ‫تمام‬‫ما‬
‫هر‬‫ما‬.‫دارد‬‫امکان‬‫هم‬»‫دیگر‬‫جور‬‫«یک‬‫همیشه‬‫هستیم‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫فکر‬‫دیگر‬‫جور‬‫یک‬‫به‬‫روز‬
‫فیل‬‫تیم‬
‫تنکابنی‬‫بهرنگ‬
‫مدیرعامل‬
‫فرزین‬‫کیوان‬
‫ترافیک‬‫مدیریت‬
‫افشار‬‫ملیکا‬
‫محتوا‬‫تولید‬‫مدیر‬
‫عالمی‬‫امیرحسین‬
‫مارکتینگ‬‫دیجیتال‬‫مدیر‬
‫‌پور‬‫ی‬‫رجای‬‫نوید‬
‫لجستیک‬‫مدیر‬
‫محمودی‬‫فرود‬
‫بازار‬‫توسعه‬‫مدیر‬
‫مسیح‬‫حمیده‬
‫مستر‬‫وب‬
‫‌فر‬‫ی‬‫عین‬‫مینا‬
‫عمومی‬‫روابط‬‫کارشناس‬
‫‌زاده‬‫م‬‫ابراهی‬‫فرزانه‬
‫عمومی‬‫روابط‬‫کارشناس‬
‫مزینانی‬‫سعید‬
‫گرافیک‬ ‫طراح‬
‫نیا‬‫عاشوری‬‫آرش‬
‫تصویر‬‫بخش‬‫مدیر‬
‫امینی‬‫مهرداد‬
‫کارگردان‬
‫فرمانی‬‫محیا‬
‫گرافیک‬ ‫طراح‬
‫کنید؟‬ ‫انتخاب‬‫را‬‫فیل‬‫باید‬‫چرا‬
‫‌ایم‬‫ه‬‫اید‬‫از‬‫فراتر‬‫ما‬
‫پیدا‬‫‌توانید‬‫ی‬‫نم‬‫دیگری‬‫جای‬‫هیچ‬‫که‬ ‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫شما‬‫به‬‫را‬‫چیزی‬‫ما‬
‫تنها‬‫معتقدیم‬‫و‬‫هستیم‬‫مطمئن‬‫‌مان‬‫ت‬‫خالقی‬‫و‬‫توان‬‫به‬‫ما‬.‫کنید‬
‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫ما‬.‫نیست‬‫کافی‬ ‫هدف‬‫به‬‫رسیدن‬‫برای‬‫خوب‬‫‌ی‬‫ه‬‫اید‬‫یک‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫اجرا‬‫عالی‬‫را‬‫خوبمان‬
‫هستیم‬‫محور‬‫نتیجه‬
‫قرار‬‫که‬ ‫جایی‬‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫قله‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫نگاه‬‫موردنظر‬‫‌ی‬‫ه‬‫نتیج‬‫به‬‫ما‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫راه‬‫پیمودن‬‫برای‬‫را‬‫تالشمان‬‫تمام‬‫و‬‫برسیم‬‫است‬
‫هستیم‬‫وفادار‬‫ما‬
‫هدف‬،‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬‫حل‬‫در‬‫برند‬‫به‬‫باشد‬‫قرار‬‫اینکه‬‫محض‬‫به‬
‫یک‬‫بر‬‫را‬‫بنا‬‫و‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫مشتریمان‬‫سازمان‬‫از‬‫عضوی‬‫و‬‫داریم‬‫مشترک‬
‫موفقیت‬‫که‬ ‫نداریم‬‫شک‬‫ما‬.‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬‫سال‬‫سالیان‬‫همکاری‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫‌تر‬‫ق‬‫موف‬‫را‬‫ما‬‫‌مان‬‫ن‬‫مشتریا‬
‫ما‬‫مشتریان‬‫از‬‫تعدادی‬
ZORAQ.COM
‫سه‬‫زنگ‬،19‫ک‬‫پال‬،‫ششم‬‫خیابان‬)‫اسالمبولی(وزرا‬‫خالد‬‫خیابان‬
Feelcreative.ir
Info@Feelcreative.ir
:‫تماس‬‫شماره‬
88480820-88105115
1 von 32

Más contenido relacionado

Destacado(7)

канапияновамаралаквацентр решениеканапияновамаралаквацентр решение
канапияновамаралаквацентр решение
Гульсанат Карабаева99 views
Random 160427045123 (1)Random 160427045123 (1)
Random 160427045123 (1)
Гульсанат Карабаева137 views
Full presenterFull presenter
Full presenter
Гульсанат Карабаева104 views
African-Americans & Heart DiseaseAfrican-Americans & Heart Disease
African-Americans & Heart Disease
Stephanie Boncich450 views
Interior Design Social Media StrategyInterior Design Social Media Strategy
Interior Design Social Media Strategy
Stephanie Boncich399 views

Similar a Presentation Feel 2016 - WEB (20)

بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
S. M. Masoud Sadrnezhaad124 views
Proposal hamrah cartProposal hamrah cart
Proposal hamrah cart
RojanKhanipour1.5K views
Badkoobeh  covid-19 pandemicBadkoobeh  covid-19 pandemic
Badkoobeh covid-19 pandemic
ArmanAzizi423 views
پروژه هوشمند سازی دانشکده برق و الکترونیکپروژه هوشمند سازی دانشکده برق و الکترونیک
پروژه هوشمند سازی دانشکده برق و الکترونیک
شرکت مهندسی نوآوران تحقیق437 views
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
Reza Novin112 views
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
Reza Novin38 views
تابلو چلنیوم طلاییتابلو چلنیوم طلایی
تابلو چلنیوم طلایی
saftysign_com10 views
Mission statementMission statement
Mission statement
Ali Heidari13 views

Presentation Feel 2016 - WEB