Anzeige

Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023

Ajuntament de Barcelona
11. Jul 2022
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Anzeige
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Anzeige
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Anzeige
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Anzeige
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Anzeige
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Nächste SlideShare
Diseño Japones años 70 [Historia del diseño - 16]Diseño Japones años 70 [Historia del diseño - 16]
Wird geladen in ... 3
1 von 26
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023(20)

Más de Ajuntament de Barcelona(20)

Anzeige

Último(20)

Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023

 1. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023 Un procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials Document per a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports Institut Municipal de Serveis Socials Maig 2022
 2. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 1 0 Índex 1 El Projecte IMPULSEM ....................................................................................................2 2 Els Plans d’Actuació de l’IMPULSEM.............................................................................7 3 El Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023 ........................................................................8 3.1 El Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023 en dades....................................................10 3.2 Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023................................................11 3.3 Estratègia comunicativa del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023............................24 4 Reflexions finals............................................................................................................25
 3. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 2 1 El Projecte IMPULSEM . El projecte IMPULSEM es va iniciar a principis de l’any 2016, i concreta la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de repensar el rol i el funcionament dels Centres de Serveis Socials (en endavant CSS). El propòsit del projecte és construir una visió de futur sobre els CSS, compartida a partir de la identificació de les estratègies i les orientacions que han d’ajudar a assolir-la. El procés de consulta i participació més ambiciós en la trajectòria dels serveis socials municipals en què van participar més de 600 persones Es va estructurar en tres dimensions: 1) interna formada pels equips de professionals dels Centres (561 participants), 2) externa integrada per diversos agents rellevants en l’acció dels CSS (168 participants) i 3) ciutadana composta per persones ateses als CSS (70 participants). Es va iniciar al gener del 2016 amb la presentació oficial del projecte en el marc de la 1ª Jornada de l’IMPULSEM que es va celebrar a l’abril del 2016. Va ser un procés intens, obert i plural, de reflexió i diàleg amb els equips de professionals dels centres. També hi van participar les persones que, des de diferents rols i posicions, podien aportar mirades d’interès en aquest procés de construcció col·lectiva. Resultats del procés de consulta i participació: el document d’estratègia “El desenvolupament estratègic dels CSS" A partir de totes les aportacions obtingudes en el marc de les tres dimensions de participació del procés (interna, externa i ciutadana), es va elaborar el document que conté l’estratègia que ha de guiar el desenvolupament dels CSS de Barcelona els propers anys, “El desenvolupament estratègic dels CSS”. El mes de març del 2017 es tenia la versió definitiva d’aquest document presentat en el marc de la 2ª Jornada de l’IMPULSEM que va tenir lloc a l’abril d’aquest mateix any. En aquest document d’estratègia es defineix la missió del projecte IMPULSEM, la visió dels CSS i es concreten i detallen els cinc eixos estratègics, els objectius i mesures que han de permetre identificar i definir els projectes a desenvolupar. Cal destacar que es tracta d’una estratègia oberta, permeable als canvis de context, revisable en funció de les avaluacions d’impacte, així com també adaptable segons les necessitats i els resultats que es vagin obtenint en el seu desplegament. Més de 600 participants en el procés de consulta i participació 3 dimensions participació: interna, externa i ciutadana Producte resultant procés: Estratègia desenvolu- pament dels CSS Estratègia oberta i permeable als canvis que concreta missió IMPULSEM, visió CSS i 5 eixos estratègics Propòsit IMPULSEM: construir visió futur sobre els CSS
 4. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 3 Les idees força d’aquesta estratègia es detallen a continuació: LA MISSIÓ  La missió permet avançar des de la situació actual a la situació desitjable: Donar més i millor temps1 i més espais al treball sociofamiliar, grupal i comunitari, i reduir els temps de la tramitació fragmentada i burocràtica i de les tasques sense impacte en una intervenció social inclusiva i garant de drets socials. LA VISIÓ  La visió és el marc referencial en el qual treballa i s’inscriu la missió del projecte IMPULSEM: o Són centres d’acompanyament per a l’apoderament de persones i sectors socials basats en el desplegament del treball sociofamiliar, grupal i comunitari. o Actuen com a promotors i referents del treball en xarxa al territori per reforçar el treball col·laboratiu amb les entitats socials i el conjunt de l’acció social del territori. o Estan ben articulats i són complementaris amb els altres sistemes de serveis, que proporcionen igualtat d’oportunitats i equitat, en especial, els d’assistència sanitària i d’ensenyament. o Disposen de recursos de manera proporcional a la problemàtica social del territori per poder garantir una acció equitativa i de qualitat al conjunt de la ciutadania. o Són permeables a les opinions de les persones ateses, al teixit associatiu, als principals òrgans municipals de participació en matèria social i als moviments de defensa de drets al territori. o Actuen amb responsabilitat pública i, en conseqüència, amb transparència i rendició de comptes a la ciutadania. EIXOS ESTRATÈGICS Eix 1: Desburocratització Recuperar temps per a la intervenció social: eliminar la burocràcia o Gestionar de manera àgil i adequada els informes que emeten els i les professionals a demanda d’altres serveis i instàncies, obrint un procés de treball específic per simplificar i racionalitzar i, si és possible, automatitzar l’elaboració d’informes i sol·licituds. o Establir els sistemes d’informació com a suport del treball social i no a la inversa, implantant un nou sistema d’informació que abasti totes les modalitats d’atenció (individual, grupal i comunitària), que integri la gestió de les diferents prestacions, que agilitzi els processos de treball i que simplifiqui la interoperabilitat; avançant en la digitalització dels processos d’atenció; revisant el sistema de formació en la utilització de les eines i els aplicatius. 1 Millor temps té a veure amb els aspectes qualitatius de l’ús del temps. És a dir, un temps dedicat al desenvolupament d’una intervenció de qualitat.
 5. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 4 Eix 1: Desburocratització Recuperar temps per a la intervenció social: eliminar la burocràcia o Alliberar els CSS de la tramitació de recursos que no són propis, obrint un procés de treball amb les organitzacions i instàncies corresponents per a retornar la tramitació de recursos que no són propis de serveis socials (per exemple: desinsectacions, neteges de xoc i arranjaments de la llar); creant una Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques (OPSE) que tingui la missió de desburocratitzar els CSS, tramitant i gestionant prestacions econòmiques aprovades pels CSS o definides de manera extraordinària a través de convocatòries. o Millorar el circuït organitzatiu i d’atenció dels processos que tenen un impacte més gran als CSS, avaluant i reprogramant, si escau, el model organitzatiu del servei d’atenció a la dependència i millorant el circuït organitzatiu per respondre a les demandes d’estudi d’infància i adolescència en risc. Eix 2: Atenció Col·lectiva Fer de l’atenció grupal i el treball comunitari com una part essencial de la resposta dels CSS o Incrementar i potenciar el treball i l’acció grupal, explorant les potencialitats del treball grupal no només com a recurs complementari sinó també com a substitutiu de l’atenció individual; donant suport al disseny de nous projectes per abordar necessitats emergents; facilitant la difusió dels grups als serveis prescriptors i a la ciutadania. o Promoure els grups informatius com una manera d’atendre que aporta més beneficis a les persones ateses i un ús més eficient del temps per als i les professionals, generalitzant l’atenció col·lectiva en determinats àmbits o temes; sistematitzant un model de referència per a l’organització i la dinamització de grups informatius; identificant les mesures per generalitzar el funcionament de grups informatius a tota la ciutat. o Impulsar la perspectiva comunitària als CSS, identificant mesures i projectes clau per al desenvolupament de la perspectiva comunitària als CSS; promovent la implicació dels CSS en projectes en comú i la participació en marcs de treball amb entitats i moviments socials del territori; afavorint la implicació dels CSS en els plans comunitaris ja existents o promoguts per altres institucions. Eix 3: Organització interna Desenvolupar una organització més senzilla i més flexible o Reforçar les portes d’entrada (atenció presencial i telefònica) ampliant les capacitats d’informació, cribratge i orientació per facilitar una atenció més immediata i una millora de la qualitat de l’atenció que es dóna a la ciutadania; millorant l’itinerari professional i les eines de treball de les Unitats Administratives.
 6. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 5 Eix 3: Organització interna Desenvolupar una organització més senzilla i més flexible o Construir col·laborativament les altres portes d’entrada, reforçant l’acompanyament en el procés de transició entre serveis especialitzats i els CSS (atenció a la dona, sense llar, immigració, etc.); establint marcs i circuïts necessaris per al treball en xarxa amb serveis d’altres sistemes, especialment de salut, ensenyament i inserció laboral, promovent els marcs de treball i les mesures (sistemes d’informació compartits) que afavoreixin la integralitat de l’atenció entre els serveis de salut i els servei socials. o Repensar les unitats d’atenció dels CSS, reduint l’impacte que tenen els canvis de professionals de referència en l’atenció a les persones i en les relaciones amb altres serveis. o Obrir un procés d’anàlisi i revisió que tingui per objectiu repensar i millorar el dimensionament dels CSS, per facilitar una millor capacitat de resposta a la ciutadania; articulant mesures de suport a aquells centres que per la seva mida (molt gran o molt petita) o per l’especial complexitat de la població que atenen demanen necessitats singulars. Eix 4: Vinculació al territori Reforçar la vinculació dels CSS amb els barris o Facilitar la participació dels i de les professionals en els projectes d’atenció grupal i comunitària i el treball fora del CSS, dotant-los dels equips tecnològics necessaris per treballar fora del CSS (dispositius mòbils i portàtils). o Reforçar les eines d’anàlisi, programació i coordinació de la intervenció social del territori, facilitant eines per a l’anàlisi territorial (explotació de les dades recollides en el sistema d’informació) i facilitant suport tècnic als equips per a la reflexió sobre la intervenció social. Eix 5: Cura i participació Desplegar la innovació i la millora permanent a partir del coneixement dels i de les professionals dels CSS o Definir mesures per a la cura dels equips i facilitar els itineraris professionals, identificant mesures adreçades a tenir cura dels i de les professionals (acompanyament i suport). o Garantir la implicació dels i de les professionals en el desplegament de l’IMPULSEM, facilitant la reflexió dels equips i identificant accions per avançar en els objectius del projecte; proporcionant un espai per identificar necessitats i noves línies de treball; recollint propostes innovadores que requereixin d’un procés de disseny, pilotatge i seguiment intercentres.
 7. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 6 A continuació es presenta un mapa resum dels cinc eixos estratègics i dels objectius (Figura 1) de l’estratègia de desenvolupament dels CSS de Barcelona. Figura 1: Resum dels cinc eixos estratègics i objectius de l’estratègia de desenvolupament dels CSS de Barcelona En cas que sigui d’interès conèixer el document d’estratègia “El desenvolupament estratègic dels CSS”, es pot consultar en el següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius- documents/impulsem_document_estrategic.pdf
 8. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 7 2 Els Plans d’Actuació de l’IMPULSEM Per tal de poder avançar en l’estratègia en general, cal elaborar un Pla d’Actuació on s’identifiquin i concretin els projectes a impulsar a curt, mitjà i llarg termini. Els Plans d’Actuació es poden reajustar i actualitzar en funció de les necessitats emergents del moment, fent una revisió de la idoneïtat dels projectes que s’hi han inclòs i valorant la possibilitat d’incorporar-ne de nous. Des que es va iniciar el projecte IMPULSEM, a l’any 2016, s’han elaborat dos Plans d’Actuació. 1. Pla d’Actuació IMPULSEM 2017 – 2019, presentat al juny del 2017, on s’identificaven i concretaven 20 projectes que calia impulsar a curt, mitjà i llarg termini i que havien de permetre avançar en la missió, visió dels CSS i l’estratègia en general. Al maig del 2018 es va realitzar la 3ª Jornada de l’IMPULSEM per donar a conèixer l’estat de desenvolupament d’aquest Pla a les direccions i bona part dels/les professionals dels CSS, entre altres agents externs als CSS. En el moment de finalització del mandat, al juny del 2019, es presentava l’avaluació i balanç dels projectes del Pla 2017 – 2019 en el marc de la 4ª Jornada de l’IMPULSEM. 2.Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023, presentat al febrer del 2021. Es desenvolupa en el següent apartat i és el contingut essencial d’aquest document.
 9. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 8 3 El Pla d’Actuació IMPULSEM 2020- 2023 El Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 va ser aprovat el 19 de gener del 2021 per la Tinència de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, la Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials i la Comissionada d’Acció Social. El dia 2 de febrer del 2021 es va presentar aquest Pla en el marc d’una sessió dirigida a direccions territorials i de CSS, així com a d’altres persones de l’organització involucrades en l’execució dels projectes. Aquest Pla identifica i concreta els 17 projectes que es desenvoluparan durant aquest mandat, fent referència als seus objectius generals i específics, als agents implicats en el seu desenvolupament i al seu calendari d’execució. El Pla es va elaborar fent una revisió i actualització del Pla anterior, tenint en compte els resultats d’un procés de reflexió sobre l’impacte de la Covid-19 en l’IMPULSEM que es va desenvolupar durant el període comprès entre el mesos de setembre i octubre del 2020. A tall d’exemple, assenyalar que en aquest Pla apareixen nous projectes relacionats amb noves necessitats derivades de la pandèmia (condicions de treball, canals d’atenció, eines digitals, nous perfils de persones ateses). A la Taula 1 que apareix a continuació, es detallen els 17 projectes que formen part d’aquest Pla. Taula 1. Relació dels 17 projectes inclosos en el Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 - 2023 N Nom i descripció del projecte 1 FEM-HO FÀCIL - Projecte de millora i simplificació de les tramitacions als CSS i SADEP 2 SIRIUS - Nou Sistema d'Informació per als CSS 3 SSM-Cat (Self Sufficiency Matrix-Catalunya) – L’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat als CSS i SADEP 4 HABITATGE - Projecte per a la millora del circuit d’abordatge de les situacions de pèrdua d’habitatge 5 ALIMENTS AMB SENTIT - Projecte de revisió i simplificació de la gestió dels ajuts per aliments 6 MODEL BCN D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA - Projecte per a la implementació del nou servei d'atenció a la dependència a tota la ciutat de Barcelona 7 SESSIONS D'ACOLLIDA VINE - Projecte per fer les primeres atencions grupals a tota la ciutat de Barcelona 8 COMUNITÀRIAMENT - Projecte d'acompanyament i suport en relació a la intervenció comunitària i de la seva sistematització en els CSS
 10. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 9 N Nom i descripció del projecte 9 TALLES ESPECIALS - Nou model organitzatiu i de gestió que determina el funcionament dels CSS en funció de la seva mida i complexitat del territori 10 SENSE FILS - Projecte per a la millora de les eines de treball a distància dels/les professionals de CSS i SADEP 11 NOUS CANALS D'ATENCIÓ I TELETREBALL – Projecte per a la definició de criteris d'ús dels canals d'atenció i per a l'organització de la implementació del teletreball en els CSS i SADEP 12 PROJECTE PER A LA MILLORA DELS PROCESSOS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA ALS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS) 13 ENS COMUNIQUEM! – Projecte per millorar la comunicació entre la DASTC i els CSS 14 CUIDEM-NOS - Projecte per a la identificació de mesures de cura als/les professionals dels CSS i SADEP 15 EDEIAR - Projecte per a l'extensió del servei a tota la ciutat 16 ACOLLIDA10 - Projecte per millorar l'acollida dels/les professionals dels CSS i dels equips de suport 17 DIR-GESTIÓ - Projecte d'Informes per a la gestió de les Direccions Territorials i Direccions de CSS
 11. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 10 3.1 El Pla d’Actuació IMPULSEM 2020-2023 en dades La meitat dels projectes del Pla es troben dins de l’Eix 1 - Desburocratització 14 dels 17 projectes del Pla s’han iniciat durant el període 2021 – 2022 (2 finalitzats i 12 en execució) El 88,2% dels projectes del Pla són liderats per la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària (8) i per la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’IMSS (6) Els 17 projectes del Pla donen resposta a objectius dels 5 eixos estratègics El grau d’avenç global dels projectes del Pla és del 45% L’Eix 2 Atenció Col·lectiva té el grau d’avenç més alt (67,5%), seguit de l’Eix 5 Cura i participació (50%) 9 projectes del Pla tenen un grau d’avenç igual o superior al 50% (2 projectes finalitzats amb un 100% de grau d’execució) L’any 2023 estaran en marxa els 17 projectes del Pla (2 ja estan finalitzats a dia d’avui) Es preveu que: 11 projectes estiguin finalitzats 4 projectes continuïn després del 2023
 12. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 11 3.2 Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020- 2023 En aquest subapartat es recull la informació referent al seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 del període que comprèn des del febrer del 2021 (que és quan es va presentar el Pla) fins a l’abril del 2022. En primer lloc, es presenten les dades de caràcter quantitatiu del seguiment amb relació a Projectes del Pla per eixos estratègics, Calendari d’implementació, Agents implicats en el desenvolupament del Pla, Estat d’execució general dels projectes i Grau d’avenç dels projectes per eixos. I en segon, s’inclouen les Fitxes dels projectes que contenen l’Estat del desplegament d’aquests, especificant-ne el lideratge, l’estat, el calendari i, finalment, els objectius i les fites assolides fins a l’abril del 2022. Projectes del Pla per eixos estratègics L’Eix 1 referent a la Desburocratització, aglutina 8 projectes (Figura 2), xifra que representa gairebé la meitat (47,06%) del total de projectes del Pla (17), seguit de l’Eix 3 d’Organització interna, amb un 29,41%. Figura 2: Distribució dels projectes per eixos estratègics
 13. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 12 Calendari d’implementació Pel que fa a la distribució per anys, cal destacar que en el transcurs del primer any d’implementació del Pla s’han iniciat un total de 12 projectes (Figura 3), xifra que representa el 70,59% del total de projectes del Pla. L’any 2022 s’han iniciat o s’iniciaran 3 projectes en total (17,65%): 2 projectes que ja s’han iniciat (DIR-GESTIÓ i ACOLLIDA10) i 1 que està previst iniciar-lo durant el segon semestre d’aquest any 2022 (TALLES ESPECIALS). Resten pendents 2 projectes que està prevista la seva posada en marxa durant el proper any 2023 (EDEIAR i MODEL BCN ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA). Figura 3. Percentatge de projectes iniciats per any Agents implicats en el desenvolupament del Pla A continuació, s’ha dibuixat el mapa d’actors implicats en el lideratge dels projectes del Pla (Figura 4), indicant entre parèntesi el nombre de projectes que lidera cadascú. Tal i com es pot observar, el 88,2% dels projectes del Pla estan liderats per la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària (DASTC) de l’IMSS (8 projectes) i per la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes (DENP) de l’IMSS (7 projectes). Figura 4: Mapa d’actors que tenen el lideratge dels projectes del Pla
 14. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 13 Estat d’execució general dels projectes El desplegament del Pla presenta un estat d’execució on destaca el fet que durant el període 2021 – 2022 s’han iniciat 14 dels 17 projectes inclosos en el Pla (Figura 5), 2 projectes finalitzats i 12 en execució. Figura 5: Projectes segons estat d’execució Grau d’avenç dels projectes per eixos estratègics El grau d’avenç total dels projectes per eixos és d’un 45% (Figura 6). Els projectes de l’Eix 3 Atenció Col·lectiva són els que tenen un percentatge d’avenç més alt amb un 67,50% d’execució, seguit del projecte de l’Eix Cura i participació amb un 50% d’execució. Figura 6. Grau d’avenç dels projectes per eixos estratègics Grau d’avenç global dels 5 eixos estratègics: 45%
 15. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 14  Eix 1. Desburocratització Pel que fa a l’Eix 1 Desburocratització, es detallen els 8 projectes que l’integren i el seu grau d’execució (Figura 7). Cal destacar que 1 dels projectes ja està finalitzat (HABITATGE) i 3 projectes tenen un percentatge d’execució igual o superior al 50% (SSM-CAT, FEM-HO FÀCIL I PROJECTE PER A LA MILLORA DELS PROCESSOS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA ALS SBAS). Assenyalar que hi ha 2 projectes que es preveu la seva posada en marxa el proper any 2023 (EDEIAR I MODEL BCN D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA). Figura 7. Grau d’avenç dels projectes de l’Eix 1  Eix 2. Atenció Col·lectiva (grupal i comunitària) Els 2 projectes de l’Eix Atenció Col·lectiva (Figura 8) presenten un grau d’execució avançat (75% i 60%). Figura 8. Grau d’avenç dels projectes de l’Eix 2
 16. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 15  Eix 3. Organització interna Sobre els 5 projectes que es troben dins de l’Eix 3 Organització interna (Figura 9), n’hi ha 1 que ja està finalitzat (NOUS CANALS D’ATENCIÓ I TELETREBALL) i 1 altre que pràcticament està a punt d’acabar amb un 93% de grau d’execució (SENSE FILS). Destacar que l’inici d’1 projecte d’aquest eix està previst per aquest any 2022 (TALLES ESPECIALS). Figura 9. Grau d’avenç dels projectes de l’Eix 3 Organització interna  Eix 4. Vinculació al territori Pel que fa a l’Eix 4 Vinculació al territori, hi ha 1 projecte (Figura 10) que a dia d’avui presenta un grau d’execució del 30%. Figura 10. Grau d’avenç del projecte de l’Eix 4 Vinculació al territori  Eix 5. Cura i participació Per últim, l’Eix 5 Cura i participació té 1 projecte (Figura 11) amb un grau d’execució del 50%. Figura 11. Grau d’avenç del projecte de l’Eix 5 Cura i participació
 17. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 16 Estat de desplegament dels projectes Projecte 1 FEM-HO FÀCIL – Projecte de millora i simplificació de les tramitacions als CSS i SADEP Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes (Fase 1) i Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària (Fase 2) Estat: En execució Calendari: 2021 – 2023 Objectius: Racionalitzar i simplificar els processos associats a la prescripció i tramitació dels recursos que formen part de la Cartera de recursos dels CSS. D’aquesta manera, els i les professionals destinaran menys temps a aquestes tramitacions i es simplificarà la documentació associada als tràmits. Les persones potencialment destinatàries tindran també un accés més senzill a aquests recursos. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Fase 1: Elaboració del nou model de prescripció de recursos on s’identifiquen les millores a implementar en el procés i un nou model de fitxa informativa de cada recurs. Fase 2: Pilotatge de dos recursos (1) Programa d’adaptació funcional de la llar per a persones grans i 2) Programa d’Entregues Socials) per testar les propostes resultants de la primera fase. Projecte 2 SIRIUS – Nou Sistema d’Informació per als CSS Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat: En execució Calendari: 2021 – 2023 Objectius: Crear un nou sistema d’informació per als CSS Fites assolides fins a l’abril del 2022: Definició i construcció de les bases del sistema de prescripció homogènia, que defineix un circuit de consulta i validació de dades comú a tots/es els/les professionals a l’hora de prescriure els recursos; simplificant el procés de tramitació i possibilitant un seguiment dels recursos a través dels Sistemes d’Informació. S’ha iniciat la definició del Sistema d’Informació per l’Atenció Col·lectiva (AC) i Infància i Adolescència en Risc (IAR) des dels CSS. Eix 1: Desburocratització Recuperar temps per la intervenció social: eliminar la burocràcia
 18. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 17 Projecte 3 SSM – Cat (Self Sufficiency Matrix- Catalunya) – L’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat als CSS i SADEP Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat: En execució Calendari: 2021 – 2023 Objectius: Millorar el suport en el diagnòstic social i del cribratge de la complexitat als CSS i SADEP. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Es continua treballant en la implementació de l’eina als CSS i SADEP. Actualment hi ha més de 500 professionals que utilitzen l’eina i s’han realitzat més de 5.000 avaluacions. En procés d’incorporar noves funcionalitats per l’explotació de dades de l’eina als Sistemes d’Informació. Projecte 4 HABITATGE – Projecte per a la millora del circuit d’abordatge de les situacions de pèrdua d’habitatge Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat:ret Finalitzat Calendari: 2021 – 2022 Objectius: Millorar el circuit actual d’abordatge de les situacions de pèrdua d’habitatge, reduint els seu impacte en els CSS i la creació de nous recursos habitacionals. Ampliar els recursos habitacionals. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Revisió dels procediments relacionats amb les situacions de pèrdua d’habitatge. Disseny d’un nou equip integral per l’atenció de situacions de pèrdua d’habitatge. Negociació per a la revisió del protocol d’actuació de les diligències de llançament, al qual està vinculat l’Ajuntament de Barcelona. Projecte 5 ALIMENTS AMB SENTIT – Projecte de revisió i simplificació de la gestió dels ajuts per aliments Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: En execució Calendari: 2021 – 2022 Objectius: Definir i articular criteris i circuits homogenis de prescripció de recursos alimentaris als CSS. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Finalització Diagnosi (Fase 1): anàlisi qualitativa (grups focals amb agents clau: professionals prescriptors/es, professionals prestadors/es, persones ateses), quantitativa i anàlisi del context actual.
 19. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 18 Projecte 6 MODEL BCN D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA – Projecte per a la implementació del nou Servei d’Atenció a la Dependència a tota la ciutat de Barcelona Lideratge: Direcció de Serveis d’Intervenció Social Estat: Pendent Calendari: 2023 Objectius: Implementar el nou Servei d’Atenció a la Dependència de la ciutat de Barcelona. Fites assolides fins a l’abril del 2022: No pertinent (projecte pendent iniciar) Projecte 7 Projecte per a la millora dels processos d’atenció a la infància i adolescència als SBAS Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat: En execució Calendari: 2021 - 2022 Objectius: Millorar la valoració de la vulnerabilitat social d’infants i adolescents (VSIA). Millorar i estandarditzar el procés d’atenció de l’estudi i diagnòstic a la infància i adolescència en risc als Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). Fites assolides fins a l’abril del 2022: Identificació dels indicadors per a la concreció d’un sistema de valoració de la VSIA amb diferents finalitats. Inici del treball conjunt entre SBAS per al disseny del procés d’estudi i diagnòstic del risc als infants i adolescents atesos pels SBAS (CSS, EDEIAR, SARA, SAH, SISFAM, SIS i SAIER): procediment, instruments/eines de valoració, etc. Feina prèvia imprescindible, que definirà l’eina dels Sistemes d’Informació que donarà suport als i les professionals en aquest procés de valoració del risc, el Mòdul Infància i Adolescència en Risc (Mòdul IAR). Projecte 8 Equip de Demandes d’Estudi d’Infància i Adolescència en risc (EDEIAR) – Projecte per a l’extensió del servei a tota la ciutat Lideratge: Direcció de Serveis d’Intervenció Social Estat: Pendent Calendari: 2023 Objectius: Estendre el servei a la resta de districtes de la ciutat de Barcelona (actualment és una prova pilot que atén casos de tres districtes: Nou Barris, Ciutat Vella i Sant Martí). Millorar el circuit d’atenció d'infància i adolescència en risc. Fites assolides fins a l’abril del 2022: No pertinent (projecte pendent iniciar).
 20. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 19 Projecte 9 SESSIONS D’ACOLLIDA VINE – Projecte per fer les primeres atencions grupals a tota la ciutat de Barcelona Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: En execució Calendari: 2021 – 2022 Objectius: Estendre el projecte provat i avaluat en 10 CSS a la resta de CSS de la ciutat (29). Fites assolides fins a l’abril del 2022: Creació d’un model únic de ciutat (pendent replicar a 29 CSS). Realització d’un estudi de necessitats per implementar el nou model. Projecte 10 COMUNITÀRIAMENT – Projecte d’acompanyament i suport en relació a la intervenció comunitària i de la seva sistematització en els CSS Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: En execució Calendari: 2021 – 2022 Objectius: Impulsar la perspectiva comunitària als CSS. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Acompanyament dels 39 CSS per a la implementació d’un projecte de canvi en relació a la perspectiva comunitària. Elaboració i implementació del document de bases per articular la dimensió comunitària a 20 CSS. Realització de sessions de treball amb els equips per treballar temes de caràcter transversal. Eix 2: Atenció Col·lectiva Fer de l’atenció grupal i el treball comunitari una part essencial de la resposta dels CSS
 21. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 20 Projecte 11 TALLES ESPECIALS – Nou model organitzatiu i de gestió que determina el funcionament dels CSS en funció de la seva mida i complexitat del territori Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: Pendent Calendari: 2022 - 2023 Objectius: Repensar i millorar el dimensionament, organització i model de gestió dels CSS tenint en compte la seva mida i la complexitat del territori. Fites assolides fins a l’abril del 2022: No pertinent (projecte pendent iniciar) Projecte 12 SENSE FILS – Projecte per a la millora de les eines de treball a distància dels/les professionals de CSS i SADEP Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat: En execució Calendari: 2021 - 2022 Objectius: Millorar les eines de treball a distància dels/les professionals de CSS i SADEP. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Dotació de dispositius mòbils i portàtils a bona part dels i de les professionals de CSS i SADEP. Dotació de llicències de sales de reunions virtuals a tots els equips dels CSS. Formació dels/les professionals dels CSS i SADEP sobre com fer reunions efectives amb eines virtuals Formació dels/les professionals dels CSS i SADEP amb relació a eines virtuals que promoguin el treball col·laboratiu i la participació. Realització d’un projecte pilot (que a maig del 2022 continua vigent) per provar l’atenció per videotrucada de les persones usuàries dels nostres Serveis Socials, fent servir el sistema corporatiu A-Vici. Eix 3: Organització interna Desenvolupar una organització més senzilla i més flexible
 22. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 21 Projecte 13 NOUS CANALS D’ATENCIÓ I TELETREBALL – Projecte per a la definició de criteris d'ús dels canals d'atenció i per a l'organització de la implementació del teletreball en els CSS i SADEP Lideratge: Direcció d’Estratègia i Nous Projectes Estat: Finalitzat Calendari: 2021 Objectius: Definició dels criteris d'ús preferent dels canals d'atenció (telefònica, videotrucada i presencial) i de l'organització de la implementació del teletreball en els CSS i SADEP. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Realització d’un procés participatiu amb agents clau per poder definir els criteris d’ús dels canals d’atenció i l’organització amb relació a la implementació del teletreball en els CSS i SADEP. Elaboració del Pla per a l’organització de la implementació del teletreballl en els CSS i SADEP. Elaboració i difusió de la Guia de criteris d’ús dels canals d’atenció als CSS i SADEP (escenari Covid-19). Projecte 14 ENS COMUNIQUEM! Projecte per a la millora de la comunicació entre DASTC i CSS Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: En execució Calendari: 2021 - 2023 Objectius: Disposar d’un Pla de comunicació interna que ajudi i permeti a tot el conjunt de la Direcció de Serveis d’Atenció Social Territorial i Comunitària (DASTC), a fer i tenir una comunicació més eficaç ascendent, descendent i horitzontal. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Anàlisi de les informacions i comunicacions que es fan des del compte No-reply de la DASTC i proposta de racionalització. Guia d’estil i manual d’aspectes clau de les comunicacions a través del compte No-reply de la DASTC. Disseny de la fase d’anàlisi de necessitats a nivell de comunicació en l’intern de la DASTC.
 23. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 22 Projecte 15 ACOLLIDA 10 – Projecte per millorar l'acollida dels/les professionals dels CSS i dels equips de suport Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària i Direcció executiva de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat Estat: En execució Calendari: 2022 – 2023 Objectius: Millorar l'acollida dels/les professionals dels CSS i dels equips de suport. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Reunió de llançament del projecte. Inici Comitè de Seguiment del projecte. Inici Comissió de millora del circuit. Projecte 16 DIR-GESTIÓ – Projecte d’Informes per a la gestió de les Direccions Territorials i les Direccions de CSS Lideratge: Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària Estat: En execució Calendari: 2022 Objectius: Millorar la gestió quotidiana d’interès per a les direccions territorials i de CSS. Fites assolides fins a l’abril del 2022: Disseny i contrast de l’Informe de Gestió d’UPA-P (primeres entrevistes en el marc de les Unitats de Primeres Atencions) amb les Direccions Territorials. Proposta del Pla de Control de gestió de la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària (pendent de validar i prioritzar els nous informes que han de facilitar la gestió de les Direccions Territorials i les Direccions de CSS). Eix 4: Vinculació amb el territori Reforçar la vinculació dels CSS amb els barris
 24. Informe de Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 23 Projecte 17 CUIDEM-NOS – Projecte per a la identificació de mesures de cura als/les professionals dels CSS i SADEP Lideratge: Direcció executiva de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat (Dept. Recursos Humans) Estat: En execució Calendari: 2021 – 2023 Objectius: Definir mesures per millorar la cura dels/les professionals i dels equips. Incrementar el benestar personal dels/les professionals. Fites assolides fins a l’abril del 2022: 1.260 professionals han participat de les accions d’aprenentatge i desenvolupament, entorn d’aquestes tres línies estratègiques:  Formació: 47 participants  Desenvolupament: 1.153 participants  Campanya Fem Salut: 60 participants Eix 5: Cura i participació Desplegar la innovació i la millora permanent a partir del coneixement dels i de les professionals dels CSS
 25. Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 24 3.3 Estratègia comunicativa del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 - 2023 Les comunicacions sobre les accions realitzades, els productes resultants i les properes accions a desenvolupar dels projectes del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 es fan a través de 3 canals: 1) el Butlletí de l’IMPLUSEM, 2) les Notícies de l’IMPULSEM i 3) les Jornades de l’IMPULSEM. 1 Butlletí de l’IMPULSEM: comunicació en format butlletí; el seu objectiu és donar a conèixer les principals novetats i % d’execució de 5 projectes en curs del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023. Des que es va presentar el Pla (2 febrer 2021) s’han fet 4 butlletins: abril, juny i octubre del 2021 i març del 2022. El proper està previst enviar-lo al juliol del 2022. 2 Notícies de l’IMPULSEM: comunicacions específiques en format molt visual on es dóna a conèixer i s’explica molt detalladament tot el que s’ha esdevingut amb relació al Pla o en el marc d’un projecte en concret. Des que es va presentar el Pla (2 febrer 2021) s’han fet 2 notícies sobre 2 projectes: SENSE FILS i ACOLLIDA10. 3 Jornades de l’IMPULSEM: durant aquest any 2022 i el proper 2023 (tancament de mandat) es preveu fer dues jornades per explicar el grau d’avenç de tots els projectes del Pla (en plenari) i compartir i aprofundir en els projectes que tenen un grau d’avenç més alt i que tenen més impacte en els CSS i SADEP (en grups reduïts). Cada jornada anirà dirigida aproximadament a 250 persones de diversos perfils de l’organització. Des que es va presentar el Pla (2 de febrer 2021) s’ha fet 1 jornada amb direccions territorials i de CSS per presentar el Pla. Figura 13. Notícia IMPULSEM Abril 2022 Figura 12. Butlletí IMPULSEM Març 2022
 26. Seguiment del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 25 4 Reflexions finals En aquest últim apartat es destaquen els elements clau que s’han de tenir en compte amb relació al Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 i s’explica l’alineació i coherència d’aquest Pla amb dues Mesures de Govern impulsades per l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2021. Elements clau del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023  El desplegament dels projectes del Pla és una palanca de canvi i transformació dels Centres de Serveis Socials i permet avançar en la construcció d’una visió de futur sobre els Centres de Serveis Socials (el propòsit de l’IMPULSEM).  El grau d’avenç dels projectes del Pla és molt satisfactori, havent-se executat gairebé la meitat de les accions previstes (45%) en poc mes d’un any des que es va presentar el Pla (des del febrer del 2021 fins a l’abril del 2022).  El Pla s’ha adaptat al context de pandèmia de la Covid-19, impulsant un procés de reflexió entorn l’impacte de la pandèmia en els projectes de l’IMPULSEM que ha permès fer una revisió i actualització dels projectes del Pla. Alineació i coherència del Pla d’Actuació IMPULSEM 2020 – 2023 amb dues Mesures de Govern impulsades per l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2021  La Mesura de Govern Impulsant l’acció social: territori, participació i comunitat, concretament el Pla està alineat amb dos dels seus àmbits estratègics: la perspectiva comunitària en els serveis socials bàsics (Comunitàriament i Centre de Vida Comunitària Porta Trinitat) i l’acció social territorial on es desenvolupen projectes per articular l’acció social territorial.  La Mesura de Govern d’Innovació Social, assenyalant que a través del desplegament dels projectes del Pla es contribueix a desplegar la innovació i la millora permanent a partir del coneixement dels i de les professionals dels Centres de Serveis Socials.
Anzeige