Anzeige

Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт

Obstetrician and gynecologist um onlinecourse
30. Oct 2022
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Nächste SlideShare
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэлтөрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт(20)

Anzeige

Más de Baldandorj Khavalkhaan(16)

Último(20)

Anzeige

Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт

  1. Дэлхийн Эх Барих Эмэгтэйчүүд судлалын Холбооны дутуу төрөлтийн давтамжийг бууруулах, үр дүнг сайжруулахад пессариг хэрэглэсэн тухай практикийн сайн зөвлөмжүүд Уильям А.Гробман, Жэйн Норман, Бо Жэйкобссон, FIGO-ийн дутуу төрөлттэй холбоотой ажлын хэсэг Анх нийтлэгдсэн: 2021 оны 9-р сарын 14 https://doi.org/10.1002/ijgo.13837 Ишлэл: 3 Санхүүжилтийн мэдээлэл:Энэ ажлыг 3-р сараас эхлэн буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлсэн. Хураангуй Пессари бол үтрээнд байрлуулдаг синтетик материалаар хийгдсэн төхөөрөмж бөгөөд дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашигладаг. Пессарийн боломжит механизм нь умай-умайн хүзүүний өнцгийг арын байрлалд шилжүүлэх явдал бөгөөд энэ нь нэг ураг тээж буй болон умайн хүзүү богино жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд үүсч буй умайн хүзүүний шахалтыг бууруулдаг гэж үздэг. Дутуу төрөлтийн давтамжийг бууруулах эсвэл дутуу төрөлттэй холбоотой үр дүнг сайжруулах (жишээ нь нярайн үр дүн) зорилгоор ердийн эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээнд пессарийг хэрэглэж болохгүй. Умайн хүзүүний уртаас үл хамааран ихэр жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дутуу төрөлтийн давтамжийг бууруулах эсвэл дутуу төрөлттэй холбоотой үр дүнг сайжруулах (жишээлбэл, нярайн үр дүн) зорилгоор пессарийг ердийн эмнэлзүйн тусламж эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй. Одоогийн байдлаар дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд пессарийг стандарт эмчилгээ болгон ашиглах ёстой гэсэн хангалттай нотолгоо байхгүй байна; тэдгээрийн хэрэглээг судалгааны популяциудад судлах ёстой. 1 ҮНДЭСЛЭЛ Пессари нь үтрээнд хийдэг синтетик материалаар хийгдсэн зүйл юм. Пессариг жирэмсний дунд үед умайн хүзүүг богиноссон ихэр биш жирэмсэн, эсвэл ихэр ураг тээж буй жирэмсэн эмэгтэй гэх мэт өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хэрэглэх нь дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлсээр байна. Нэг таамаглал нь пессари нь умай- умайн хүзүүний өнцгийг арын байрлал руу өөрчилдөг бөгөөд энэ нь умайн
  2. хүзүүний шахалт болон бусад өөрчлөлтийг бууруулдаг Гэсэн хэдий ч умайн хүзүүний арын хэсэг нь дутуу төрөлтийг бууруулахад хүргэдэг гэсэн физиологийн механизм батлагдаагүй байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд пессариг янз бүрийн бүлгүүдэд (жишээлбэл, ихэр биш умайн хүзүү богиноссон эмэгтэйчүүд болон умайн хүзүүний дутмагшилтай ихэр жирэмсэн эсвэл умайн хүзүүний уртаас үл хамааран ихэр жирэмсэн) санамсаргүй байдлаар хэрэглэсэн туршилт судалгаанууд (одоо ч үргэлжилсээр байгаа) байна. Эдгээр туршилтууд нь дутуу төрөлттэй ижил төстэй эрсдэлт хүчин зүйлтэй эмэгтэйчүүдийн дунд ч ялгаатай үр дүнд хүрсэн байна. Зарим судалгаанд пессари хэрэглэсэн нь үр дүнтэй ач холбогдолтой байсан бол зарим судалгаанд пессари хэрэглэсэн эсэхээс үл хамааран судалгааны бүлгүүдэд статистикийн хувьд ижилхэн үр дүн үзүүлсэн байна.1, 2 2 ЭМНЭЛЗҮЙН ТОХИОЛДОЛУУД 2.1 Умайн хүзүүний урт богиноссон нэг урагтай (ихэр биш) жирэмсэн эмэгтэйчүүд Гояа нарын хийсэн умайн хүзүү богиноссон нэг ураг тээж буй жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд хийсэн судалгааны хоёр жишээ: умайн хүзүү нь ≤25 мм ихэр биш жирэмсэн Арабин пессари хэрэглэсэн болон хэрэглээгүй бүлгийг харьцуулан судлахад пессари хэрэглэсэн бүлэгт аяндаа дутуу төрөх эрсдэл 82%, перинаталь эндэгдэл 86% тус тус буурсан болохыг тогтоожээ. өвчлөл.1 Үүний эсрэгээр Nicolaides нар2 судалгааны ижил төстэй загварыг ашигласан судалгаа хийсэн (умайн хүзүү ≤15 мм бол прогестерон нэмсэн) бөгөөд хоёр бүлэгт ялгаа байхгүй гэж дүгнэсэн.2 Бусад судалгаагаар ялгаатай үр дүн гарсан.3, 4 Зөвлөмж: Нэг ураг тээж буй умайн хүзүү богино эмэгтэйчүүдэд дутуу төрөлтийн давтамжийг бууруулах эсвэл дутуу төрөлттэй холбоотой үр дүнг сайжруулах (жишээ нь нярайн үр дүн) зорилгоор пессарийг ердийн эмнэлзүйн эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй. 2.2 Ихэр ураг тээж буй жирэмсэн эмэгтэйчүүд Лием нарын судалгаагаар ихэр жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар пессари хэрэглэсэн болон хэрэглээгүй бүлгийн хооронд жирэмсний тээлтийн хугацаа статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байна. 5 Лием нарын энэ судалгаанд оролцогчдыг дэд бүлэг болгон хуваасан бөгөөд умайн хүзүүний урт нь
  3. 38 мм-ээс бага пессари хэрэглэсэн бүлэгт жирэмсний тээлтийн хугацаа мэдэгдэхүйц уртасч, перинаталь үр дүн нь илүү сайн байсан. Данг нарын судалгаанд энэ мэдээллийг умайн хүзүүний урт 38 мм-ээс бага ихэр жирэмсэн эхчүүдэд ашиглан судалгаанд оролцогчдыг пессари эсвэл үтрээний прогестерон хэрэглэсэн бүлэг болгон санамсаргүй байдлаар бүлэглэсэн. 34 долоо хоногоос бага хугацаатай дутуу төрөлтийн давтамжид мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй (16% -ийн эсрэг 22%; RR 0.73; 95% CI 0.46-1.18) нь тухайн судалгааны үндсэн үр дүн байв. Судлаачид пессари хийлгэсэн эмэгтэйчүүдийн дунд зарим хоёрдогч үр дүн (жишээ нь нийлмэл перинаталь сөрөг үр дагавар) мэдэгдэхүйц бага давтамжтай (хэдийгээр олон харьцуулалт хийхгүйгээр) байгааг илрүүүлсэн байна.6 Гоя нарын судалгаанд7 пессари хэрэглэсэн умайн хүзүүний урт ≤25 мм ихэр жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд <34 долоо хоногтойд аяндаа дутуу төрөх магадлал (RR 0.41; 95% CI 0.22-0.76) харьцангуй бага байгааг харуулсан Николайдес нарын судалгаанд умайн хүзүүний уртаас үл хамааран ихэр жирэмсэн эхчүүдэд—умайн хүзүүний урт богино эмэгтэйчүүдэд ч гэсэн ямар ч нөлөө үзүүлээгүй.7, Норман нарын судалгаанд9 умайн хүзүүний урт ≤35 мм 503 ихэр жирэмсэн эмэгтэйг пессари хэрэглэж байгаа болон хэрэглээгүй бүлэг болгон судалсан. 34+0 долоо хоногоос өмнө аяндаа дутуу төрөлтөнд ач холбогдол бүхий ялгаагүй байсан (тохируулсан odds ratio 0.87; 95% CI 0.55-1.38). Бусад судлаачид пессари хэрэглэсэн болон хэрэглээгүй ихэр жирэмсэн эхчүүдийн дунд дутуу төрөлтийн тохиолдох хувьд ялгаагүй байна гэж үзжээ. Гэсэн хэдий ч эдгээр туршилт судалгааны заримынх түүвэр бага хэмжээтэй байсан бөгөөд II төрлийн алдаа гарах магадлал өндөр байсан.10 Норман нарын хийсэн мета-анализын судалгаанд9 өөрсдийн болон бусад нийтлэгдсэн судалгаануудыг багтаасан бөгөөд умайн хүзүүний дутмагшил, богиносолттой эхчүүдэд умайн хүзүүний пессари хэрэглэх нь 34 долоо хоногоос өмнө статистик ач холбогдол бүхий дутуу төрөлтийг бууруулдаггүй гэж үзжээ (OR 0.74; 95% CI 0.50-1.11). Зөвлөмж: Умайн хүзүүний уртаас үл хамааран ихэр жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дутуу төрөлтийн давтамжийг бууруулах эсвэл дутуу төрөлттэй холбоотой үр дүнг (жишээ нь нярайн үр дүн) сайжруулах зорилгоор пессарийг ердийн эмнэлзүйн эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй.
  4. 3 ДҮГНЭЛТ Зарим судалгаагаар пессари үр дүнтэй байгааг харуулсан боловч эдгээр нь анхдагч үр дүнтэй холбоогүй байх бөгөөд умайн хүзүүний уртыг дэд бүлэг болгон судалсан тохиолдолд л үр дүнтэй гэж үзэж байна. Бусад судалгаагаар дутуу төрөх эрсдэлтэй эмэгтэйчүүдэд песари хэрэглэсэн эсэхээс үл хамааран статистикийн хувьд ижил үр дүн гарсан байна. Зарим тохиолдолд хийгдсэн судалганы хэмжээ бага байсан бөгөөд нөлөөллийн хэмжээг тооцоолох цэгийн итгэлцлийн интервал хангалттай өргөн байсан тул эмнэлзүйн ач холбогдолтой гэж дүгнэх боломжтой хэвээр байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дунд үтрээний прогестерон хэрэглэсэн эсэх зэрэг янз бүрийн эмчилгээ арга хэмжээ менежмент авч байгаа тул үр дүнг тайлбарлах нь илүү төвөгтэй болж байна. Пессаритай холбоотой судалгааны үр дүнгүүд санал зөрөлдөөнтэй, хангалттай нотолгоогүй байгаа учраас дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлж эмчилхэд пессариг стандарт эмчилгээ болгож хэрэглэх хангалттай баталгаа байхгүй байна. СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛ Тус нийтлэлийн зохиогч Уильям А.Гробман сонирхлын зөрчилгүй гэж нийтэлсэн.
Anzeige