ڕۆنی بزوێنەر

B

ڕۆنی بزوێنەر

‫ئاماده‬
‫كردن‬
‫ـــــ‬
: ‫ی‬
‫ئه‬
‌
‌‫ندازیار‬
‌
‫شاهۆ‌جه‬
‌
‫الل‌ڕه‬
‌
‫شید‬
‫ڕۆنی‌بزوێنه‬
‌
‫ر‬
‌
‫جۆره‬
‫زه‬
‫تایبه‬ ‫یتێكی‬
‫ته‬
‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫و‬
‫سوتانی‬ ‫ری‬
‫به‬ ‫ناوكی‬
‫كارئه‬
، ‫هێنرێ‬
‫پێكهاته‬
‫سه‬ ‫ی‬
‫ره‬
‫له‬ ‫كی‬
‫نه‬
‫ده‬ ‫خاو‬ ‫وتی‬
‫رئه‬
‫چه‬ ‫دواتر‬ ‫و‬ ‫هێنرێ‬
‫ماده‬ ‫ند‬
‫یه‬
‫كی‬
‫كه‬ ‫كیمیایی‬
‫سه‬
‫رچاوه‬
‫كه‬
‫نه‬ ‫یان‬
‫نیه‬ ‫وت‬
‫ئه‬ ‫زیاد‬ ‫بۆی‬
‫به‬ ، ‫كرێ‬
‫شێوه‬
‫یه‬
‫كی‬
‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫گشتی‬
‫پێكهاته‬ ‫ر‬
‫یه‬
‫هایدرۆكاربۆنیه‬ ‫كی‬
‫كه‬
‫و‬ ‫كاربۆن‬
‫به‬ ‫هایدرۆجین‬
‫ئه‬ ‫پێك‬ ‫زۆری‬ ‫شی‬
.‫هێنن‬
‫ئیشی‌ڕۆنی‌بزوێنه‬
‌
‫ر‌چیه‬
‌
‫؟‬
‌
1
-
‫پارچه‬ ‫دابڕینی‬
‫جواڵوه‬
‫له‬ ‫كان‬
‫یه‬
‫كتری‬
:
‫وه‬
‫ته‬ ‫چینێكی‬ ‫كو‬
‫ئه‬ ‫نك‬
‫چێته‬
‫پارچه‬ ‫نێوان‬
‫جواڵوه‬
‫به‬ ‫كان‬
‫وه‬
‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫ش‬
‫و‬ ‫كان‬
‫گه‬
‫په‬ ‫رمی‬
‫ژاوه‬ ‫و‬ ‫یدابوو‬
‫له‬ ‫و‬ ‫ژاو‬
‫به‬ ‫رزینی‬
‫شه‬
‫كه‬ ‫كان‬
‫ئه‬ ‫م‬
‫بێته‬
‫وه‬
.
2
-
‫ساردكردنه‬
‫وه‬
‫له‬ :
‫كاتی‬
‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬ ‫ئیش‬
‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫ردا‬
‫جوڵه‬
‫یه‬
‫كی‬
‫به‬
‫رده‬
‫ئه‬ ‫دا‬ ‫وام‬
‫جوڵه‬ ‫داخراوی‬ ‫سوڕێكی‬ ، ‫بێت‬
‫به‬ ‫ی‬
‫رده‬
‫هه‬ ‫وامی‬
‫یه‬
‫له‬
‫به‬ ‫نێوان‬
‫شه‬
‫گه‬ ‫زۆر‬
‫رمه‬
‫به‬ ‫و‬ ‫كان‬
‫شه‬
‫كه‬ ‫تر‬ ‫كانی‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫رمیان‬
‫نزمتره‬
‫به‬ ،
‫وه‬
‫گه‬ ‫ش‬
‫به‬ ‫رمی‬
‫شه‬
‫گه‬ ‫زۆر‬
‫رمه‬
‫هه‬ ‫كان‬
‫ڵئه‬
‫بۆ‬ ‫و‬ ‫گرێت‬
‫به‬
‫شه‬
‫ئه‬ ‫تری‬ ‫كانی‬
‫گوێز‬
‫ێته‬
‫وه‬
.
3
-
‫پاكردنه‬
‫وه‬
‫هه‬ :
‫ئه‬ ‫موو‬
‫ڕه‬ ‫و‬
‫پیسیانه‬ ‫و‬ ‫شی‬
‫له‬ ‫ی‬
‫بزوێنه‬ ‫ناو‬
‫دروست‬ ‫ردا‬
‫ئه‬
‫ئه‬ ‫كۆی‬ ‫بن‬
‫كاته‬
‫وه‬
‫له‬ ‫و‬
‫گه‬
‫هه‬ ‫دا‬ ‫خۆی‬ ‫ڵ‬
‫ئه‬ ‫ڵی‬
‫له‬ ‫و‬ ‫گرێت‬
‫كاتی‬
‫تێپه‬
‫به‬ ‫ڕبونی‬
‫فلته‬
‫ئه‬ ‫ردا‬
‫ڕه‬ ‫و‬ ‫پاڵێورێ‬
‫به‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬
‫فلته‬
‫تێپه‬ ‫ردا‬
‫ڕ‬
‫ئه‬ ‫كۆ‬ ‫و‬ ‫نابن‬
‫بنه‬
‫وه‬
‫له‬ ،
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫ڕۆن‬
‫له‬
‫بزوێنه‬ ‫كاركردنی‬ ‫كاتی‬
‫ردا‬
‫به‬
‫رده‬
‫له‬ ‫وام‬
‫پا‬
‫ك‬
‫ردنه‬
‫وه‬
‫دایه‬
.
4
-
‫دژه‬
( ‫سوان‬
wear
-
Anti
)
:
‫له‬ ‫ڕێگری‬ ‫ڕۆن‬
‫سوانی‬
‫به‬
‫شه‬
‫جواڵوه‬
‫بزوێنه‬ ‫كانی‬
‫ئه‬ ‫ر‬
.‫كات‬
5
-
‫دژه‬
( ‫داخوران‬
Corrosion
-
Anti
)
‫جۆره‬ :
‫باشه‬
‫ماده‬ ‫ڕۆن‬ ‫كانی‬
‫ی‬
‫تایبه‬
‫دژه‬ ‫تی‬
‫تیایه‬ ‫داخورانیان‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ڕێگری‬
‫ژه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬
‫نگ‬
‫هه‬
‫به‬ ‫داخورانی‬ ‫و‬ ‫ڵهێنان‬
‫شه‬
‫ناوه‬ ‫كانی‬
‫وه‬
‫بزوێنه‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ‫ر‬
‫ته‬ ، ‫كات‬
‫نانه‬
‫ت‬
‫له‬
‫له‬ ‫كاتی‬
‫وه‬ ‫كار‬
‫نه‬ ‫ئیش‬ ‫و‬ ‫ستان‬
‫ته‬ ‫و‬ ‫شێ‬ ‫ناهێڵن‬ ‫دا‬ ‫كردنیشیان‬
‫ڕی‬
‫له‬
‫سه‬
‫بكات‬ ‫لێ‬ ‫كاریان‬ ‫و‬ ‫بنیشێ‬ ‫ریان‬
.
:‫تێبینی‬
‌
‫أ‬
-
‫هه‬
‫ماوه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێلێك‬ ‫یان‬ ‫ئامێرێك‬ ‫جار‬ ‫ندێك‬
‫چه‬ ‫ی‬
‫ند‬
‫مانگێك‬
‫له‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫وه‬
‫له‬ ، ‫ستێ‬
‫ماوه‬ ‫و‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫دا‬ ‫ش‬
‫چینه‬ ‫و‬
‫ته‬
‫نكه‬
‫ڕۆنه‬
‫به‬ ‫ی‬
‫په‬
‫ڕه‬
‫پاڵێوه‬ ‫ی‬
‫فلته‬ ‫ناو‬ ‫ری‬
‫ره‬
‫كانه‬
‫وه‬
‫نوساوه‬
‫ڕه‬
‫ئه‬ ‫ق‬
‫ئه‬ ‫و‬ ‫بێت‬
‫و‬
‫كونیالنه‬
‫ئه‬
‫كه‬ ‫گرێت‬
‫به‬ ‫ڕێ‬
‫تێپه‬
‫ئه‬ ‫پاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ڕبوونی‬
‫ده‬
، ‫ن‬
‫به‬
‫وه‬
‫ئه‬ ‫دوای‬ ‫كاتێك‬ ‫ش‬
‫ماوه‬ ‫و‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫كاری‬
‫به‬ ‫كرێت‬
‫گیرانی‬ ‫هۆی‬
‫ئه‬
‫كونیالنه‬ ‫و‬
‫تێپه‬ ‫و‬ ‫وه‬
‫نه‬ ‫ڕ‬
‫له‬ ‫فشار‬ ‫دا‬ ‫پیایان‬ ‫ڕۆن‬ ‫بوونی‬
‫فلته‬ ‫ناو‬
‫ردا‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫رز‬
‫بێته‬
‫سه‬ ‫ڤاڵڤی‬ ‫و‬ ‫و‬
‫المه‬
‫ئه‬ ‫تی‬
‫كرێته‬
‫وه‬
‫به‬ ،
‫وه‬
‫ڕۆنێكی‬ ‫ش‬
‫نه‬
‫به‬ ‫پاڵێوراو‬
‫هه‬
‫ڕه‬ ‫موو‬
‫خڵته‬ ‫و‬ ‫شی‬
‫پیسیه‬ ‫و‬
‫كه‬
‫وه‬
‫به‬
‫به‬ ‫ناو‬
‫شه‬
‫جیاوازه‬
‫بزوێنه‬ ‫كانی‬
‫ئه‬ ‫هاتوچۆ‬ ‫ردا‬
، ‫كات‬
‫له‬
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫باشه‬ ‫وا‬
‫هه‬
‫ر‬
‫ماوه‬ ‫ئۆتۆمبێلێك‬ ‫یان‬ ‫ئامێرێك‬
‫چه‬ ‫ی‬
‫وه‬ ‫مانگێك‬ ‫ند‬
‫ئه‬ ‫پێش‬ ‫ستا‬
‫وه‬
‫ی‬
‫فلته‬ ‫بكرێ‬ ‫پێ‬ ‫كاری‬
.‫بگۆڕێت‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ری‬
‫ب‬
-
‫هه‬
‫گه‬ ‫دوای‬ ‫ڕۆن‬ ‫جۆری‬ ‫ندێك‬
‫به‬ ‫یشتن‬
‫یه‬ ‫سێ‬ ‫نزیكی‬
‫ته‬ ‫كی‬
‫مه‬
‫نی‬
‫ڕۆنه‬
‫كه‬
‫ده‬ ‫ئینجا‬
‫به‬ ‫ست‬
‫پاكردنه‬
‫وه‬
‫ئه‬
‫كه‬
( ‫ن‬
flashing
‫له‬ ، )
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫نیه‬ ‫باش‬
‫به‬
‫ماوه‬
‫یه‬
‫گه‬ ‫پێش‬ ‫زۆر‬ ‫كی‬
‫به‬ ‫یشتن‬
‫ته‬ ‫كۆتایی‬
‫مه‬
‫نی‬
‫ڕۆنه‬
‫كه‬
.‫بگۆڕێت‬
‫پله‬
‌
‫ی‌ڕۆن‌(‌ژماره‬
‌
)‫ی‌ڕۆن‬
‌
‫به‬ ‫لینجی‬
‫گرنگترین‬
‫تایبه‬
‫تمه‬
‫دائه‬ ‫ڕۆن‬ ‫ندی‬
‫كۆمه‬ ، ‫نرێت‬
‫ڵه‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫ندازیارانی‬
( ‫ئۆتۆمبێل‬
Society of Automotive Engineers – SAE
)
‫دامه‬
‫زراوه‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫كی‬
‫مریكیه‬
،
‫به‬
‫گوێره‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫چینی‬ ‫ستوری‬
‫پله‬
‫ی‬
‫گه‬
‫ژماره‬ ‫جیاوازدا‬ ‫رمی‬
‫داناوه‬ ‫ڕۆن‬ ‫بۆ‬ ‫ی‬
‫له‬
‫ژماره‬
‫سفره‬
‫وه‬
‫ده‬
‫پێ‬ ‫ست‬
‫ئه‬
‫كه‬ ‫كات‬
‫لینجیه‬
‫كه‬
‫كه‬ ‫زۆر‬ ‫ی‬
‫مه‬
‫واته‬
‫چینه‬
‫ته‬ ‫زۆر‬ ‫كانی‬
‫نكه‬
‫بۆ‬ ‫زیاتر‬
‫مه‬
‫كینه‬
‫ی‬
‫به‬ ‫كاتژمێر‬
‫كارئه‬
‫هه‬ ‫هێنرێ‬
‫ئه‬ ‫تا‬
‫گاته‬
‫ژماره‬
252
‫كه‬
‫لینجیه‬
‫كه‬
‫ی‬
‫زۆره‬
‫چینه‬ ‫و‬
‫ئه‬ ‫كانی‬
‫گه‬ ‫دیشلی‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫ستورن‬
‫وره‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫ئه‬ ، ‫هێنرێت‬
‫وه‬
‫ش‬
‫گرنگه‬
‫كه‬ ‫بزانرێت‬
‫ژماره‬
‫ی‬
SAE
‫ته‬
‫ڕونكردنه‬ ‫بۆ‬ ‫نیا‬
‫وه‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫چینی‬ ‫ستوری‬
‫ڕۆنه‬
‫په‬ ‫و‬
‫یوه‬
‫نیه‬ ‫ندی‬
‫به‬
‫ڕۆنه‬ ‫كوالیتی‬
‫وه‬
.
‫پ‬
‫یتی‬
W
‫ئاماژه‬
‫یه‬
‫به‬
‫وشه‬
‫ی‬
Winter
‫واته‬ ‫ئینگلیزی‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ، ‫زستان‬
‫و‬
‫ژماره‬
‫یه‬
‫پێش‬ ‫ی‬
W
‫ئه‬
‫واته‬ ‫نوسرێ‬
‫پله‬
‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫ی‬
‫كه‬ ‫یان‬ ‫زستان‬
‫و‬ ‫ش‬
‫هه‬
‫سه‬ ‫یان‬ ‫سارد‬ ‫وای‬
‫ره‬
‫كه‬ ‫پێكردن‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫بزوێنه‬ ‫هێشتا‬
‫سارده‬ ‫ر‬
.
‫به‬
‫ژماره‬ ‫گوێری‬
‫ی‬
SAE
‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬
‫ئه‬ ‫پۆلێن‬ ‫ر‬
‫جۆری‬ ‫دوو‬ ‫بۆ‬ ‫كرێ‬
‫سه‬
‫ر‬
‫ه‬
‫كی‬
1
-
‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬
‫پله‬
:
‫له‬
‫جۆره‬ ‫م‬
‫دا‬
‫ته‬
‫یه‬ ‫نیا‬
‫ژماره‬ ‫ك‬
‫له‬
‫پیتی‬ ‫پێش‬
W
‫ئه‬
‫وه‬ ‫نوسرێ‬
‫كو‬
SAE 40
‫یان‬
10W, 5W
‫ئه‬ ، ‫هتد‬ ....
‫جۆره‬ ‫م‬
‫ڕۆنانه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫و‬
‫ئامێرانه‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنرێن‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫له‬ ‫رمیان‬
‫سه‬
‫ره‬
‫كردنه‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫وه‬
‫هه‬
‫له‬ ‫یان‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫زۆر‬ ‫كۆتایی‬ ‫تا‬
‫كه‬ ‫دا‬ ‫هاوین‬ ‫كاتی‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫رمی‬
‫سه‬
‫ره‬
‫هه‬ ‫كردنیش‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫به‬ ‫ر‬
‫رزه‬
‫نمونه‬ ‫بۆ‬ ،
‫ڕۆنی‬
SAE 40
‫ژماره‬ ‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫جۆرێك‬
‫ی‬
‫ه‬
‫بزوێنه‬ ‫بۆجۆرێك‬
‫دیزڵ‬ ‫ری‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫له‬ ‫هێنرێ‬
‫له‬ ، ‫دا‬ ‫هاوین‬
‫پێ‬ ‫ئیش‬ ‫و‬ ‫داگیرساندن‬ ‫دا‬ ‫زستان‬
‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬
‫ئه‬ ‫قورس‬ ‫ر‬
‫له‬ ‫كات‬
‫وانه‬
‫یه‬
‫هه‬
‫به‬ ‫بگرێت‬ ‫لێ‬ ‫ڕێی‬ ‫ر‬
‫هۆی‬
‫لینجیه‬ ‫زۆری‬
‫كه‬
‫یه‬
‫وه‬
‫به‬ ،
‫پێچه‬
‫وانه‬
‫ڕۆنی‬ ‫ی‬
SAE 20
‫كه‬
‫كه‬ ‫بۆ‬
‫شی‬
‫به‬ ‫سارد‬
‫كارئه‬
‫ئه‬ ، ‫هێنرێ‬
‫جۆره‬ ‫م‬
‫ڕۆنا‬
‫نه‬
‫لیجیه‬
‫كه‬
‫له‬ ‫یان‬
‫سه‬
‫ره‬
‫ئیش‬ ‫تای‬
‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬
‫ره‬
‫وه‬
‫كه‬
‫سارده‬ ‫هێشتا‬
‫ئه‬
‫كاته‬ ‫و‬
‫كه‬ ‫ش‬
‫بزوێنه‬
‫ته‬ ‫ر‬
‫واو‬
‫گه‬
‫ئه‬ ‫رم‬
‫به‬ ‫بێت‬
‫ئه‬ ‫جێگیری‬
‫مێنێته‬
‫وه‬
‫واته‬
‫لینجیه‬
‫كه‬
‫به‬ ‫یان‬
‫پله‬ ‫گۆڕانی‬
‫ی‬
‫گه‬
.‫ناگۆڕێ‬ ‫رمی‬
2
-
‫پله‬ ‫جووت‬ ‫ڕۆنی‬
‫(هه‬
‫مه‬
‫پله‬
: )
‫له‬
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫زۆربه‬ ‫ی‬
‫ی‬
‫هه‬
‫ره‬
‫بزوێنه‬ ‫ئامێرو‬ ‫زۆری‬
‫پله‬ ‫ر‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫رمی‬
‫سه‬
‫ره‬
‫كه‬ ‫كردنیان‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫مه‬
‫به‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫دوای‬
‫ئه‬ ‫رز‬
‫بێته‬
‫وه‬
،
‫پله‬ ‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
.‫بۆیان‬
‫هه‬
‫له‬ ‫ر‬
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫یه‬
‫پله‬ ‫جووت‬ ‫ڕۆنی‬
‫(هه‬
‫مه‬
‫پله‬
‫به‬ )
‫شێوه‬
‫یه‬
‫باڵوتر‬ ‫كی‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫له‬ ‫هێنرێ‬
.‫دا‬ ‫جیهان‬
‫له‬
‫جۆره‬ ‫م‬
‫ژماره‬ ‫دا‬
‫یه‬
‫پیتی‬ ‫پێش‬ ‫ك‬
W
‫ئه‬
‫كه‬ ‫نوسرێ‬
‫بریتیه‬
‫له‬
‫ژماره‬
‫ی‬
SAE
‫سه‬
‫ره‬
‫بزوێنه‬ ‫كاركردنی‬ ‫تای‬
‫كه‬ ‫ر‬
‫سارده‬ ‫هێشتا‬
‫ئه‬ ‫دوای‬ ،
‫وه‬
‫ژماره‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫تر‬ ‫كی‬
‫كه‬ ‫نوسرێ‬
‫بریتیه‬
‫له‬
‫ژماره‬
‫ی‬
SAE
‫ئه‬ ‫دوای‬
‫وه‬
‫ی‬
‫بزوێنه‬
‫گه‬ ‫ر‬
‫ئه‬ ‫رم‬
‫ئه‬ ‫و‬ ‫بێت‬
‫گاته‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫ته‬ ‫رمی‬
،‫خۆی‬ ‫واوی‬
‫نمونه‬ ‫بۆ‬
:
5W / 40
،
‫واته‬
‫سه‬
‫ره‬
‫كه‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫بزوێنه‬ ‫هێشتا‬
‫سارده‬ ‫ر‬
‫ڕۆنه‬ ‫لینجی‬
‫كه‬
‫كه‬
‫مه‬
‫چینه‬ ‫و‬
‫ته‬ ‫كانی‬
‫نكه‬
‫ژماره‬
‫ی‬
SAE
‫ی‬
5
‫ه‬
‫دواتر‬ ،
‫كه‬
‫بزوێنه‬
‫گه‬ ‫ر‬
‫ئه‬ ‫رم‬
‫ئه‬ ‫و‬ ‫لینجی‬ ‫ئینجا‬ ‫بێت‬
‫چینه‬ ‫ستوری‬
‫ڕۆن‬ ‫كانی‬
‫ئه‬ ‫زیاد‬
‫ئه‬ ‫و‬ ‫كات‬
‫گاته‬
42
.
‫سیفه‬ ‫دوو‬ ‫لینجی‬ ‫و‬ ‫چڕی‬
‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫گرنگی‬ ‫تی‬
، ‫رن‬
‫پێویسته‬
‫ڕۆنه‬ ‫لینجی‬
‫كه‬
‫ئه‬
‫وه‬
‫نده‬
‫كه‬ ‫بێت‬
‫به‬
‫هه‬
‫به‬ ‫موو‬
‫شه‬
‫ناوه‬ ‫كانی‬
‫وه‬
‫ی‬
‫بزوێنه‬
‫ره‬
‫وه‬
‫له‬ ‫و‬ ‫بنوسێ‬
‫هه‬
‫بچێته‬ ‫دا‬ ‫كاتیش‬ ‫مان‬
‫هه‬ ‫ناو‬
‫و‬ ‫كون‬ ‫موو‬
‫كه‬
‫له‬
‫به‬
‫ره‬
‫كانه‬
‫وه‬
.
‫نمونه‬
‫یه‬
:‫ك‬
‫ئه‬ ‫ئێستا‬
‫گه‬
‫هه‬ ‫ڕۆنمان‬ ‫دوو‬ ‫ر‬
‫یه‬ ‫بێ‬
‫كه‬
‫م‬
5W 30
‫وه‬
‫دووه‬
‫م‬
10W 30
‫له‬
‫سه‬
‫ره‬
‫یه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫دا‬ ‫ئیشكردن‬ ‫تای‬
‫كه‬
‫كه‬ ‫لینجی‬ ‫م‬
‫متره‬
‫ئاسانتر‬ ‫و‬
‫ئه‬
‫به‬ ‫و‬ ‫جوڵی‬
‫به‬ ‫ناو‬
‫شه‬
‫جیاوازه‬
‫بزوێنه‬ ‫كانی‬
‫له‬ ‫ردا‬
‫دووه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫چاو‬
،‫م‬
‫به‬
‫بزوێنه‬ ‫كاتێك‬ ‫اڵم‬
‫گه‬ ‫ر‬
‫ئه‬ ‫رم‬
‫واته‬ ‫بێت‬
‫ئه‬
‫گاته‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫ته‬ ‫رمی‬
‫واوی‬
‫ئه‬ ‫خۆی‬
‫به‬ ‫وا‬
‫هه‬
‫به‬ ‫ردووكیان‬
‫هه‬
‫شێوه‬ ‫مان‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫كه‬
‫هه‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫مان‬
‫ئه‬ ‫لینجیان‬
.‫بێ‬
‫به‬
‫شێوه‬
‫یه‬
‫له‬ ‫گشتی‬ ‫كی‬
SAE 0W
‫هه‬
‫تا‬
SAE 20W
‫كه‬ ‫لینجیان‬
‫مه‬
‫و‬
‫ته‬
‫پله‬ ‫بۆ‬ ‫نكن‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫سه‬ ( ‫هێنرێن‬
‫ره‬
‫كردنی‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫بزوێنه‬
‫له‬ ، )‫ر‬
SAE 30
‫هه‬
‫تا‬
SAE 60
‫ناوه‬
‫پله‬ ‫بۆ‬ ‫زیاتر‬ ‫و‬ ‫ندن‬
‫ی‬
‫گه‬
‫بزوێنه‬ ‫ئیشكردنی‬ ‫جێگیری‬ ‫رمی‬
‫به‬ ‫ر‬
‫كارئ‬
‫ه‬
‫له‬ ‫و‬ ‫هێنرێن‬
72
‫هه‬
‫تا‬
252
‫ئه‬ ‫و‬ ‫گێڕبۆكس‬ ‫بۆ‬ ‫زیاتر‬
‫به‬ ‫كسل‬
‫كارئه‬
.‫هێنرێن‬
‫هه‬
‌
:‫ڵبژاردنی‌ڕۆن‬
‌
‫چه‬
‫هه‬ ‫ڕێگا‬ ‫ندین‬
‫یه‬
‫كه‬
‫له‬
‫خه‬ ‫ناو‬
‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫باون‬ ‫دا‬ ‫ڵك‬
‫و‬ ‫گونجاو‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ڵبژاردنی‬
‫پله‬ ‫گۆڕینی‬
‫كه‬
‫به‬ ‫ی‬
‫گوێره‬
‫وه‬ ‫ی‬
‫رزه‬
‫به‬ ‫كان‬
‫ئه‬ ‫ڕێگا‬ ‫باشترین‬ ‫اڵم‬
‫وه‬
‫یه‬
‫كه‬
‫ڕۆنێك‬
‫هه‬
‫كه‬ ‫ڵبژێریت‬
‫ئه‬
‫تایبه‬ ‫و‬
‫تمه‬
‫ندیانه‬
‫هه‬ ‫ی‬
‫كه‬ ‫بێت‬
‫له‬
‫ڕێبه‬
‫كه‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫ته‬
‫لۆگی‬
‫ئۆتۆمبێله‬ ‫یان‬ ‫ئامێر‬
‫كه‬
‫نوسراوه‬ ‫دا‬
.
:‫پۆلێن‌كردنی‌ڕۆن‬
‌
‫دامه‬
‫زراوه‬
‫په‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ‫تڕۆڵی‬
‫مریكی‬
American Petroleum Institute – API
‫له‬
‫سه‬
‫بنه‬ ‫ر‬
‫مای‬
‫كوالیتی‬
،
‫به‬
‫رهه‬
‫كۆمپانیاكان‬ ‫ڕۆنی‬ ‫می‬
‫و‬ ‫پۆلێن‬
‫پله‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫ند‬
‫كات‬
‫به‬ ،
‫گوێره‬
‫به‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫رزی‬
‫تایبه‬ ‫پیتی‬ ‫و‬ ‫هێما‬ ‫كوالیتی‬ ‫نزمی‬
‫له‬ ، ‫داناون‬ ‫بۆ‬ ‫تی‬
‫به‬
‫رئه‬
‫وه‬
‫هێمای‬
API
‫وه‬
‫پێوه‬ ‫كو‬
‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ری‬
‫كارئه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫هێنرێ‬
‫وه‬
‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ی‬
‫پێویسته‬ ‫بزانین‬
‫له‬
‫مه‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫ستی‬
‫پیتانه‬ ‫و‬
‫تێبگه‬
‫كه‬ ‫ین‬
‫له‬
‫هێمای‬
API
‫دا‬
‫ئه‬
‫نوسر‬
.‫ێن‬
‫ئه‬ ‫پیت‬ ‫دوو‬
‫كه‬ ‫نوسرێ‬
‫ئه‬
‫گه‬
‫به‬ ‫ر‬
‫پیتی‬
S
‫ده‬
‫ئه‬ ‫بكات‬ ‫پێ‬ ‫یت‬
‫ئاماژه‬ ‫وا‬
‫یه‬
‫بۆ‬
‫وشه‬
‫ی‬
Spark
‫واته‬
‫ئه‬
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫به‬ ‫ی‬
‫كارئه‬ ‫ئاگر‬ ‫پریشكی‬
‫كه‬
‫وه‬ ‫ن‬
‫كو‬
‫ئه‬
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫ی‬
‫به‬
‫نزین‬
‫ئه‬
‫سوتێنن‬
‫وه‬ ،
‫ئه‬
‫گه‬
‫به‬ ‫ر‬
‫پیتی‬
C
‫ده‬
‫بكات‬ ‫پێ‬ ‫ست‬
‫ئه‬
‫ئاماژه‬ ‫وا‬
‫یه‬
‫وشه‬ ‫بۆ‬
‫ی‬
Compression
‫واته‬
‫ئه‬
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫ی‬
‫به‬
‫په‬
‫كارئه‬ ‫ستاوتن‬
‫كه‬
‫وه‬ ‫ن‬
‫ئه‬ ‫كو‬
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫ئه‬ ‫گاز‬ ‫ی‬
‫وه‬ ،‫سوتێنن‬
‫ئه‬
‫گه‬
‫ر‬
‫نوسرابوو‬
GL
‫ئه‬
‫ئاماژه‬ ‫وا‬
‫یه‬
‫به‬
Gear Lubricant
‫واته‬
.‫گێڕ‬ ‫ڕۆنی‬
‫دوه‬ ‫پیتی‬
‫ئاماژه‬ ‫م‬
‫یه‬
‫به‬
‫كه‬ ، ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬
‫به‬
‫پیتی‬
A
‫ده‬
‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫ست‬
‫كات‬
‫دواتر‬
‫هه‬
‫ڕۆنه‬ ‫كوالیتی‬ ‫تا‬
‫كه‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫دوورتری‬ ‫پیتێكی‬ ‫بێت‬ ‫رزتر‬
‫درێتێ‬
‫به‬
‫گوێره‬
‫ڕیزبه‬ ‫ی‬
‫پیته‬ ‫ندی‬
‫ئه‬ ، ‫ئینگلیزی‬ ‫زمانی‬ ‫كانی‬
‫مه‬
‫سه‬
‫ره‬
‫ئه‬ ‫ڕای‬
‫وه‬
‫ی‬
‫هه‬
‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫ڕۆن‬ ‫ندێ‬
‫جۆره‬ ‫ردوو‬
‫كه‬
‫ئه‬
‫واته‬ ‫بن‬
‫به‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫بۆ‬
‫له‬ ، ‫نزین‬
‫كاته‬ ‫و‬
‫دا‬
‫هه‬
‫هێماكه‬ ‫ردوو‬
‫له‬ ‫ی‬
‫سه‬
‫ئه‬ ‫ر‬
‫وه‬ ‫نوسرێ‬
‫كو‬
SH/CD
‫ه‬ ،
‫ه‬
‫رچه‬
‫نده‬
‫ئه‬
‫مه‬
‫زۆر‬
‫نیه‬ ‫باو‬
‫هه‬ ‫و‬
‫میشه‬
‫واباشتره‬
‫تایبه‬ ‫ڕۆن‬
‫به‬ ‫بێت‬ ‫ت‬
‫به‬ ‫یان‬ ‫گاز‬ ‫جۆرێك‬
.‫نزین‬
‫له‬
‫ئه‬
‫به‬ ‫وروپاش‬
‫هه‬
‫شێوه‬ ‫مان‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫دامه‬ ‫مریكا‬
‫زراوه‬
‫یه‬
‫تایبه‬ ‫كی‬
‫هه‬ ‫تی‬
‫یه‬
‫بۆ‬
‫و‬ ‫پۆلێن‬
‫پله‬
‫به‬
‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ندكردنی‬
‫ناوی‬
association des constructeurs européens d'automobiles –
ACEA
‫(له‬
‫به‬
‫كردنی‬ ‫پۆلین‬ ‫شێوازی‬ ‫ئاڵۆزی‬ ‫ر‬
ACEA
‫له‬ ‫دواتر‬ )
‫و‬ ‫هێما‬
‫ڕونكردنه‬
‫وه‬
‫به‬ ‫كردن‬ ‫پۆلێن‬ ‫ی‬
‫گوێره‬
‫ی‬
ACEA
‫ئه‬ ‫باسی‬
‫كه‬
.)‫ین‬
‫هه‬
‫میشه‬
‫ئه‬
‫كۆمپانیایانه‬ ‫و‬
‫كه‬ ‫ی‬
‫بزوێنه‬ ‫یان‬ ‫ئۆتۆمبێل‬
‫كه‬ ‫بۆ‬ ‫ر‬
‫هه‬ ‫و‬ ‫ش‬
‫و‬ ‫وا‬
‫دروست‬ ‫جیاواز‬ ‫بارودۆخی‬
‫ئه‬
‫كه‬
‫به‬ ‫ن‬
‫رهه‬
‫مه‬
‫له‬ ‫كانیان‬
‫هه‬
‫ئه‬ ‫موو‬
‫وكه‬
‫و‬ ‫ش‬
‫هه‬
‫بارودۆخه‬ ‫و‬ ‫وا‬
‫ئه‬ ‫تاقی‬ ‫دا‬
‫كه‬
‫نه‬
‫وه‬
‫یه‬ ،
‫له‬ ‫كێك‬
‫وانه‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫بێته‬
‫جێگای‬
‫سه‬
‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫رنجیان‬
‫ره‬
‫له‬ ،
‫به‬
‫ئه‬ ‫ر‬
‫وه‬
‫هه‬ ‫ڕۆنێك‬
‫ڵئه‬
‫له‬ ‫بژێرن‬
‫هه‬
‫ئه‬ ‫موو‬
‫و‬
‫كه‬
‫هه‬ ‫و‬ ‫ش‬
‫بارودۆخه‬ ‫و‬ ‫وا‬
.‫بێت‬ ‫باشترین‬ ‫دا‬
‫پێكهاته‬
‌
:‫ی‌ڕۆن‬
‌
‫به‬
‫هه‬ ‫شی‬
‫ره‬
‫پێكهاته‬ ‫زۆری‬
‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫كانی‬
‫له‬ ‫ر‬
‫نه‬
‫ده‬ ‫خاو‬ ‫وتی‬
‫رئه‬
‫هێنرێ‬
‫چه‬ ‫دواتر‬
‫ماده‬ ‫ند‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫تێ‬ ‫تری‬ ‫كی‬
‫كه‬ ‫كرێ‬
‫هه‬
‫ریه‬
‫كه‬
‫و‬ ‫یان‬
‫تایبه‬ ‫ڕۆڵێكی‬
‫تی‬
‫هه‬ ‫خۆی‬
‫یه‬
‫له‬ ،
‫وانه‬
1
-
‫جوڵه‬ ‫كردنی‬ ‫ئاسان‬
‫ڕۆن‬ ‫هاتوچۆی‬ ‫و‬
‫ئه‬ :
‫مادانه‬ ‫م‬
‫ئه‬ ‫وا‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ن‬
‫سه‬
‫ره‬
‫مه‬ ‫كردنی‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬
‫كینه‬
‫به‬ ‫و‬ ‫دا‬
‫تایبه‬
‫له‬ ‫ت‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫دا‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬
‫به‬ ‫ڕۆن‬
.‫بكات‬ ‫هاتوچۆ‬ ‫ئاسانی‬
2
-
‫له‬ ‫كردن‬ ‫پارێزگاری‬
‫لینجی‬
:
‫ئه‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫له‬ ‫وا‬
‫ئه‬ ‫ڕۆن‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ن‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫رمی‬
‫لینجیه‬ ‫رزدا‬
‫كه‬
‫به‬ ‫ی‬
‫به‬
‫بمێنێته‬ ‫رزی‬
‫وه‬
‫چینه‬ ‫و‬
‫كانی‬
‫ته‬
‫نه‬ ‫نك‬
‫بنه‬
‫وه‬
‫به‬ ،
‫شێوه‬
‫یه‬
‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫گشتی‬ ‫كی‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫رمی‬
‫و‬ ‫رز‬
‫پله‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫له‬ ‫پارێزگاری‬ ‫دا‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬
.‫بكات‬ ‫خۆی‬ ‫گونجاوی‬ ‫لینجی‬
3
-
‫دژه‬
‫كانزا‬ ‫ئۆكسانی‬
:
‫ئه‬
‫م‬
‫مادانه‬
‫دژه‬
‫له‬ ‫چینێك‬ ‫كاتێك‬ ‫و‬ ‫ئۆكسانن‬
‫به‬ ‫ڕۆن‬
‫به‬ ‫ڕووی‬
‫شه‬
‫كانزاییه‬
‫بزوێنه‬ ‫كانی‬
‫ره‬
‫وه‬
‫ئه‬
‫له‬ ‫ڕێ‬ ‫نوسێت‬
‫ژه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬
‫هه‬ ‫نگ‬
‫ئه‬ ‫داخورانیان‬ ‫و‬ ‫ڵهێنان‬
.‫گرێت‬
4
-
‫دژه‬
‫ڕۆن‬ ‫ئۆكسانی‬
:
‫ئه‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫له‬ ‫پارێزگاری‬
‫ئه‬ ‫ڕۆن‬
‫كه‬
‫و‬ ‫ن‬
‫ئه‬ ‫ڕێگری‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ن‬
‫هه‬
‫جۆره‬ ‫ر‬
‫خراپ‬ ‫زوو‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬
‫بوونێكی‬
.‫ڕۆن‬
5
-
‫كه‬
‫كردنه‬ ‫م‬
‫وه‬
‫به‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫ی‬
‫شه‬
‫جواڵوه‬
‫كان‬
:
‫ئه‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫به‬
‫شداری‬
‫ئه‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ن‬
‫هێشتنه‬
‫وه‬
‫به‬ ‫نێوان‬ ‫ڕۆنی‬ ‫چینی‬ ‫ی‬
‫شه‬
‫جواڵوه‬
‫و‬ ‫كان‬
‫به‬
‫وه‬
‫پارچه‬ ‫سوانی‬ ‫ش‬
‫كه‬ ‫كان‬
‫ئه‬ ‫م‬
‫بێته‬
‫وه‬
.
6
-
‫كۆكه‬
‫ره‬
‫وه‬
‫كان‬
:
‫ئه‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫له‬ ‫وا‬
‫ئه‬ ‫ڕۆن‬
‫كه‬
‫هه‬ ‫ن‬
‫ڕه‬ ‫موو‬
‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬
‫بزوێنه‬ ‫ناو‬
‫له‬ ‫ر‬
‫له‬ ‫دواتر‬ ‫و‬ ‫بگرێ‬ ‫خۆی‬
‫فلته‬
.‫بپاڵێورێن‬ ‫ردا‬
7
-
‫دژه‬
‫به‬
‫كه‬
‫بوون‬ ‫ف‬
:
‫ئه‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫له‬ ‫ڕێگری‬
‫به‬
‫كه‬
‫ڕۆن‬ ‫بوونی‬ ‫ف‬
‫ئه‬
‫كه‬
‫ئه‬ ،‫ن‬
‫گه‬
‫ئه‬ ‫ر‬
‫مادانه‬ ‫م‬
‫نه‬
‫ئه‬ ‫بن‬
‫به‬ ‫وا‬
‫جوڵه‬ ‫هۆی‬
‫ڕۆنه‬ ‫خێرای‬ ‫ی‬
‫وه‬
‫وه‬
‫كه‬ ‫كو‬
‫لێ‬ ‫فی‬
‫یه‬
‫تایبه‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫كه‬ ‫كانی‬
‫ئه‬ ‫م‬
‫بێته‬
‫وه‬
.
‫خزمه‬
‌
‫تگوزاری‌پۆلێن‌كردن‌به‬
‌
‫گوێره‬
‌
‌‫ی‬
API
:
API
‫دامزراوه‬
‫یه‬
‫په‬ ‫كی‬
‫ئه‬ ‫ترۆڵی‬
‫مریكیه‬
‫به‬
‫ڕه‬
‫ڕێنمایی‬ ‫كردنی‬ ‫چاو‬
‫پێوه‬ ‫و‬
‫ره‬
‫كانی‬
SAE
‫و‬
ASTM
‫خزمه‬
‫ڕۆنی‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫تگوزاری‬
‫دامه‬
‫زراندوه‬
‫به‬ ،
‫و‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫شێوازی‬ ‫پێی‬
‫ڕۆنه‬ ‫ئاستی‬
‫كه‬
،
‫ژماره‬
‫ی‬
API
‫په‬ ‫هیچ‬
‫یوه‬
‫ندیه‬
‫به‬ ‫كی‬
‫لینجیه‬
‫وه‬
‫نیه‬
.
API : American Petroleum Institute
‫دامه‬
‫زراوه‬
‫په‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ‫تڕۆڵی‬
‫مریكی‬
SAE : Society of Automotive Engineers
‫كۆمه‬
‫ڵه‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫ئۆتۆمبێل‬ ‫ندازیارانی‬
ASTM : American Society for Testing and Materials
‫كۆمه‬
‫ڵه‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫تاقیكردنه‬ ‫بۆ‬ ‫مریكی‬
‫وه‬
‫كانزا‬ ‫و‬
‫ڕونكردنه‬ ‫و‬ ‫هێما‬
‫وه‬
:
SA
‫كه‬ ‫ڕۆنێك‬
‫ماده‬ ‫هیچ‬
‫یه‬
‫نیه‬ ‫تیا‬ ‫كراوی‬ ‫زیاد‬ ‫كی‬
.
SB
‫هه‬
‫ماده‬ ‫ندێك‬
‫دژه‬ ‫ی‬
‫پاكه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬
‫ره‬
‫وه‬
‫تیایه‬ ‫ی‬
.
SC
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1964
‫هه‬
‫تا‬
1967
‫دروستكراون‬
.
SD
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1968
‫هه‬
‫تا‬
1971
‫دروستكراون‬
.
SE
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1972
‫هه‬
‫تا‬
1979
‫دروستكراون‬
.
SF
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1982
‫هه‬
‫تا‬
1988
‫دروستكراون‬
.
SG
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1989
‫هه‬
‫تا‬
1993
‫دروستكراون‬
.
SH
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1994
‫هه‬
‫تا‬
1997
‫دروستكراون‬
.
SJ
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
1998
‫هه‬
‫تا‬
2222
‫دروستكراون‬
.
SL
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
2222
‫هه‬
‫تا‬
2224
‫دروستكراون‬
.
SM
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
2224
‫ڕۆنی‬ ‫و‬ ‫دروستكراون‬ ‫دا‬
‫پله‬
‫ی‬
XW -20
‫و‬
XW-30
‫به‬
‫كارئه‬
‫ڕاده‬ ‫هێنن‬
‫یه‬
‫دیاری‬ ‫كی‬
‫هه‬ ‫كراویان‬
‫یه‬
‫ماده‬ ‫بونی‬ ‫بۆ‬
‫له‬ ‫كیمیایی‬ ‫ی‬
‫ڕۆنه‬
‫به‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ‫كاری‬
.‫هێنن‬
SN
‫به‬
‫گوێره‬
‫به‬ ‫كۆمپانیاكانی‬ ‫داواكاری‬ ‫ی‬
‫رهه‬
‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێل‬ ‫هێنانی‬ ‫م‬
‫ساڵی‬
2212
‫كه‬
‫پله‬ ‫ڕۆنی‬
‫ی‬
XW -20
‫و‬
XW-30
‫به‬
‫كارئه‬
.‫هێنن‬
‫ڕاده‬
‫یه‬
‫كراوی‬ ‫دیاری‬ ‫كی‬
‫هه‬ ‫ان‬
‫یه‬
‫ماده‬ ‫بونی‬ ‫بۆ‬
‫له‬ ‫كیمیایی‬ ‫ی‬
‫ڕۆنه‬
‫ی‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫كاری‬
.‫هێنن‬
CA
‫كه‬ ‫سوك‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫به‬
‫سوته‬
‫مه‬
‫به‬ ‫كوالیتی‬ ‫نی‬
‫رز‬
‫ساڵی‬ ، ‫كاربكات‬
1954
‫ناسێنراوه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ،
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1959
‫ه‬
‫وه‬
.‫دروستكراون‬
CB
‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫كه‬ ، ‫ند‬
‫به‬
‫سوته‬
‫مه‬
‫نزمتر‬ ‫كوالیتی‬ ‫نی‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫كه‬
‫له‬ ‫ن‬
‫ئه‬ ‫چاو‬
‫وانه‬
‫ڕۆنی‬ ‫ی‬
CA
‫به‬
‫كارئه‬
‫ئه‬ ( ‫هێنن‬
‫وانه‬
‫ی‬
‫ڕێژه‬
‫سولفه‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫دا‬ ‫تیایان‬ ‫ر‬
‫رزه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، )
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1961
.‫دروستكراون‬
CC
‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫ند‬
‫كه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫و‬
‫به‬
‫گازۆلین‬
‫ئه‬ ‫كار‬
‫كه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ن‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1992
.‫دروستكراون‬
CD
‫كه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫هه‬ ‫توربۆچارجیان‬
‫یه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ،
‫و‬
‫ئامێرانه‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1994
.‫دروستكراون‬
CD-11
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫سترۆك‬ ‫دوو‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫و‬
‫ئامێرانه‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1994
.‫دروستكراون‬
CE
‫ئه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫وانه‬
‫هه‬ ‫توربۆچارجیان‬ ‫ی‬
‫یه‬
‫ساڵی‬
1983
‫ناسێنراوه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ،
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫نیه‬ ‫گونجاو‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬ ‫دوای‬
1994
.‫دروستكراون‬
CF
‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬
‫ئه‬ ‫ری‬
‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫و‬
‫كه‬ ‫ی‬
‫دووری‬ ‫ڕێگای‬
‫ده‬
‫ره‬
‫وه‬
‫شاره‬ ‫ی‬
‫ئه‬ ‫كان‬
‫مه‬ ‫و‬ ‫بڕن‬
‫ودایه‬
‫جۆره‬ ‫فراوانی‬ ‫كی‬
‫كانی‬
‫سوته‬
‫مه‬
‫به‬ ‫نی‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنن‬
‫له‬
‫هه‬
‫ڕێژه‬ ‫دا‬ ‫ندێكیان‬
‫سولفه‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫ر‬
‫رزه‬
‫ساڵی‬ ،
1994
‫ناسێنراوه‬
.
CF-2
‫له‬ ‫سترۆك‬ ‫دوو‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫ساڵی‬
1994
‫دا‬
‫ناسێنراوه‬
.
CF-4
‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫كه‬ ‫دیزڵ‬ ‫ی‬
‫بزوێنه‬
‫ره‬
‫ده‬ ‫كانیان‬
‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫رهاویشتنی‬
‫كه‬ ‫هراویان‬
‫مه‬
‫ساڵی‬ ،
1988
‫ناسێنراوه‬
‫(له‬.
‫هه‬
‫سه‬ ‫ندێ‬
‫رچاوه‬
‫باسكراوه‬ ‫وا‬ ‫دا‬
‫كه‬
‫له‬
‫ساڵی‬
1992
‫له‬ ‫و‬
‫هه‬
‫له‬ ‫دا‬ ‫تریان‬ ‫ندێكی‬
‫ساڵی‬
1991
‫ناسێنراوه‬
.)
CG-4
‫كه‬ ‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬
‫بزوێنه‬
‫ره‬
‫كانیان‬
‫ده‬
‫ره‬
‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫اویشتنی‬
‫له‬ ‫هراویان‬
‫ستانداردایه‬ ‫ئاستی‬
‫(ڕ‬
‫یژه‬
‫ی‬
‫سولفه‬
‫كه‬ ‫ری‬
‫له‬ ‫متر‬
2.5
.)%
CH-4
‫به‬ ‫خێرایی‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫بۆ‬
‫كه‬ ‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫رزی‬
‫ده‬
‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫رهاویشتنی‬
‫له‬ ‫هراویان‬
‫ستانداردایه‬ ‫ئاستی‬
‫(ڕیژه‬
‫ی‬
‫سولفه‬
‫سوته‬ ‫ری‬
‫مه‬
‫نیه‬
‫كه‬
‫كه‬ ‫یان‬
‫متره‬
‫له‬
2.5
‫له‬ )%
‫ساڵی‬
1998
‫دا‬
‫ناسێنراوه‬
.
CI-4
‫به‬ ‫خێرایی‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫بۆ‬
‫كه‬ ‫چوارسترۆك‬ ‫رزی‬
‫سیسته‬
‫ساردكردنه‬ ‫می‬
‫وه‬
‫ی‬
EGR
‫هه‬ ‫یان‬
‫یه‬
‫به‬ ‫و‬
‫سوته‬
‫مه‬
‫نیه‬
‫كار‬ ‫ك‬
‫ئه‬
‫كه‬
‫كه‬ ‫ن‬
‫ڕێژه‬
‫سولفه‬ ‫ی‬
‫نزمه‬ ‫ری‬
‫له‬ ،
‫ساڵی‬
2221
‫ه‬
‫وه‬
‫خراوه‬
‫ته‬
‫بازاڕه‬
‫وه‬
.
CI-4 Plus
‫هه‬
‫روه‬
‫كو‬
CI-4
‫وایه‬
‫ته‬
‫له‬ ‫زیاتر‬ ‫چاكسازی‬ ‫نیا‬
‫لینجی‬
‫یه‬
‫كه‬
‫كراوه‬ ‫دا‬ ‫ی‬
.
CJ-4
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫ئه‬ ‫ی‬
‫وپه‬
‫ڕێژه‬ ‫ڕی‬
‫سولفه‬ ‫ی‬
‫له‬ ‫ر‬
‫سوته‬
‫مه‬
‫نیه‬
‫كه‬
‫دا‬ ‫یان‬
15ppm
‫ه‬
‫دژه‬ ‫و‬
‫به‬ ‫داخورانیشی‬
‫ڕێژه‬
‫ی‬
1
%
‫به‬
‫رزكراوه‬
‫ته‬
‫وه‬
‫له‬ ،
‫ساڵی‬
2226
‫به‬ ‫دا‬
‫رهه‬
‫هێنراوه‬ ‫م‬
.
/ ‫تێبینی‬
ppm
‫كورتكراوه‬
‫ی‬
parts per million
‫ه‬
‫واته‬
‫به‬
‫له‬ ‫ش‬
.‫دا‬ ‫ملیۆنێك‬
‫خزمه‬
‌
‫تگوزاری‌پۆلێن‌كردنی‌ڕۆن‌به‬
‌
‫گوێره‬
‌
‌‫ی‬
ACEA
:
ACEA
‫خزمه‬
‫تگوزاریه‬
‫ئه‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫كی‬
‫وروپیه‬
‫به‬ ‫و‬
‫رامبه‬
‫ره‬
‫به‬
‫سیسته‬
‫ئه‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫می‬
‫مریكی‬
API
‫به‬ ،
‫له‬ ‫اڵم‬
‫هه‬
‫ڵسه‬
‫و‬ ‫نگاندن‬
‫پێوه‬ ‫دا‬ ‫كردن‬ ‫پۆلێن‬
‫ره‬
‫له‬ ، ‫قورسترن‬ ‫و‬ ‫توندتر‬ ‫كانی‬
‫به‬
‫ئه‬ ‫ر‬
‫وه‬
‫ئه‬
‫گه‬
‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫جۆرێكی‬ ‫ر‬
‫گوێره‬
‫داواكاریه‬ ‫ی‬
‫هه‬ ‫كانی‬
‫بێت‬ ‫ردووكیان‬
‫واته‬
API
‫و‬
ACEA
‫ئه‬
‫باشتره‬ ‫وا‬
‫له‬
‫وه‬
‫ته‬ ‫ی‬
‫ڕه‬ ‫نیا‬
‫چاوی‬
‫داواكاریه‬
‫یه‬ ‫كانی‬
.‫كرابێت‬ ‫كێكیان‬
‫ڕونكردنه‬ ‫و‬ ‫هێما‬
‫وه‬
:
A1/B1
‫كه‬ ‫سوك‬ ‫كاری‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫بۆ‬
‫به‬
‫(به‬ ‫گازۆلین‬
‫ئه‬ ‫كار‬ )‫نزین‬
‫كه‬
‫و‬ ‫ن‬
‫له‬
‫یه‬
‫پارچه‬ ‫خشانی‬ ‫ك‬
‫جواڵوه‬
‫نیه‬ ‫زۆر‬ ‫كانی‬
‫به‬ ‫پێویستی‬ ‫و‬
‫نیه‬ ‫ڕۆنێك‬
‫كه‬
‫یه‬ ‫لینجی‬
‫كه‬
‫ئه‬ ، ‫بێت‬ ‫زۆر‬ ‫ی‬
‫جۆره‬ ‫م‬
‫ڕۆنه‬
‫هه‬ ‫بۆ‬
‫جۆره‬ ‫موو‬
‫بزوێنه‬
‫رێك‬
.‫نابێت‬
A3/B3
‫كۆمه‬
‫تایبه‬ ‫ڵێك‬
‫تمه‬
‫بڕواپێكر‬ ‫ندی‬
‫هه‬ ‫اوی‬
‫یه‬
‫كه‬
‫تایبه‬
‫به‬ ‫تن‬
‫پاراستنی‬
‫بزوێنه‬
‫له‬ ‫ر‬
‫به‬ ‫داخوران‬
‫ژه‬ ‫ئۆكسان‬ ‫هۆی‬
‫ترشه‬ ‫و‬ ‫نگ‬
‫كانه‬
‫وه‬
‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫بۆ‬ ،
‫به‬ ‫و‬ ‫گاز‬
‫به‬ ‫نزین‬
‫كارئه‬
.‫هێنرێ‬
A3/B4
‫وه‬
‫تایبه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫جۆرێك‬ ‫كو‬
‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫ت‬
‫بزوێنه‬ ‫ندێ‬
‫دیزڵ‬ ‫ری‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫هه‬ ‫هێنرێ‬
‫روه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ها‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫گونجاوه‬ ‫ش‬
‫كه‬
‫ڕۆنی‬
A3/B3
‫به‬
‫كارئه‬
.‫هێنن‬
A5/B5
‫هاوشێوه‬
‫ی‬
A3/B3
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫ئه‬
‫كه‬ ‫گونجێ‬
‫ڕۆنێك‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنن‬
‫نه‬ ‫زۆر‬ ‫لینجی‬
‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫و‬ ‫بێ‬
‫جواڵوه‬
‫كان‬
‫نه‬ ‫زۆر‬
.‫بێ‬
C1
‫وه‬
‫ڕۆنی‬ ‫كو‬
A5/B5
‫وایه‬
‫ته‬
‫جیاوازیه‬ ‫نیا‬
‫كه‬
‫ئه‬ ‫یان‬
‫وه‬
‫یه‬
‫ڕێژه‬
‫ی‬
(
Sulphated Ash
‫كه‬ )
‫متر‬
‫یه‬ ‫یان‬
‫به‬ ‫بێت‬ ‫كسان‬
2.5
. %
C2
‫وه‬
‫ڕۆنی‬ ‫كو‬
A5/B5
‫وایه‬
‫ته‬
‫جیاوازیه‬ ‫نیا‬
‫كه‬
‫ئه‬ ‫یان‬
‫وه‬
‫یه‬
‫ڕێژه‬
‫ی‬
(
Sulphated Ash
‫كه‬ )
‫یه‬ ‫یان‬ ‫متر‬
‫به‬ ‫بێت‬ ‫كسان‬
2.8
. %
C3
‫به‬
‫به‬
‫رزبوونه‬
‫وه‬
‫پله‬ ‫ی‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫تایبه‬ ‫رمی‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫ناگۆڕی‬ ‫كانی‬
Sulphated Ash ≤ %0.8
.
C4
‫به‬
‫به‬
‫رزبوونه‬
‫وه‬
‫پله‬ ‫ی‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫تایبه‬ ‫رمی‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫له‬ ، ‫ناگۆڕی‬ ‫كانی‬
‫زۆر‬
‫ڕوه‬
‫وه‬
‫له‬
C1
‫ئه‬
‫به‬ ، ‫چێت‬
‫هه‬
‫كه‬ ‫زۆر‬ ‫بوونی‬ ‫ڵم‬
‫مه‬
‫نیه‬ ‫تیا‬ ‫فۆسفۆری‬ ‫و‬
.
E2
‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬
‫ئه‬ ‫و‬ ‫ئاسایی‬ ‫دیزڵی‬ ‫ری‬
‫وانه‬
‫هه‬ ‫چارجیان‬ ‫توربۆ‬ ‫ی‬
‫یه‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫ئه‬ ،‫هێنرێت‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫بۆ‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫ند‬
‫ئه‬ ‫كار‬
.‫هێنرێن‬
E4
‫به‬
‫پله‬ ‫گۆڕانی‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫تایبه‬ ‫رمی‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫له‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬
‫پاككردنه‬
‫وه‬
‫ی‬
‫ڕه‬
‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬
‫باشه‬ ‫زۆر‬ ‫ر‬
‫دژه‬ ‫و‬
‫به‬ ‫داخورانێكی‬ ‫و‬ ‫سوان‬
‫هێزه‬
،
‫جگه‬
‫له‬
‫وه‬
‫توانایه‬ ‫ش‬
‫هه‬ ‫باشی‬ ‫زۆر‬ ‫كی‬
‫یه‬
‫چه‬ ‫بۆ‬
‫كه‬ ‫و‬ ‫وركردن‬
‫مكردنه‬
‫وه‬
‫ی‬
‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬
‫جواڵوه‬
‫له‬ ، ‫كان‬
‫به‬
‫رئه‬
‫و‬
‫ه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنرێ‬
‫ئه‬ ‫كار‬ ‫زۆر‬
‫كه‬
.‫ن‬
E6
‫له‬ ‫كاركردنی‬ ‫شێوازی‬
E4
‫ئه‬
‫به‬ ‫چێت‬
‫كه‬ ‫بڕێكی‬ ‫اڵم‬
‫ماده‬ ‫متر‬
‫كێمیایی‬ ‫ی‬
‫تیایه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ،
‫بزوێنه‬ ‫و‬
‫رانه‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنرێ‬
‫به‬ ‫ڕێگادانیان‬
‫ماده‬ ‫بونی‬
‫ی‬
‫له‬ ‫كیمیایی‬
‫كراوه‬ ‫دیاری‬ ‫دا‬ ‫ڕۆن‬
‫سه‬ ،
‫ره‬
‫ئه‬ ‫ڕای‬
‫وه‬
‫پاڵێو‬ ‫ش‬
‫ه‬
‫گازی‬ ‫ری‬
‫ژه‬
‫هه‬ ‫هراویان‬
‫یه‬
‫وه‬ ،
‫ئه‬ ‫كو‬
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ی‬
‫ده‬
‫به‬ ‫گازدا‬ ‫رهاویشتنی‬
‫جۆری‬
Euro4
‫و‬
Euro5
‫ئه‬ ‫پۆلێن‬
.‫كرێن‬
E7
‫به‬
‫پله‬ ‫گۆڕانی‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫تایبه‬ ‫رمی‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬
‫ری‬
Euro1
،
Euro2
‫و‬
Euro3
‫دروستكراوه‬
‫ئه‬ ‫بۆ‬ ،
‫ئامێرانه‬ ‫و‬
‫به‬
‫كارئه‬
‫كه‬ ‫هێنرێن‬
‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫قورسیان‬ ‫زۆر‬ ‫كاری‬
.‫كرێ‬
E9
‫به‬
‫پله‬ ‫گۆڕانی‬
‫گه‬ ‫ی‬
‫تایبه‬ ‫رمی‬
‫تمه‬
‫ندیه‬
‫به‬ ‫زۆر‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬
‫هێزه‬
‫له‬
‫پاكردنه‬
‫وه‬
‫بوشه‬ ‫ناو‬ ‫كردنی‬ ‫پۆڵیش‬ ‫و‬
‫چه‬ ‫و‬ ‫كان‬
‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫وركردنی‬
‫و‬ ‫ر‬
‫دژه‬
‫به‬ ‫زۆر‬ ‫سوانێكی‬ ‫و‬ ‫داخوران‬
‫هێزه‬
‫ئامێره‬ ‫بۆ‬ ،
‫كانی‬
Euro1,Euro2,Euro3,Euro4 & Euro5
‫به‬
‫ئه‬ ‫كار‬
.‫هێنرێ‬
‫به‬ /‫تێبینی‬
‫گوێره‬
‫ده‬ ‫ی‬
‫گازه‬ ‫ردانی‬
‫جیاوازه‬
‫بزوێنه‬ ‫كان‬
‫به‬ ‫ر‬
‫جۆره‬ ‫م‬
‫خواره‬ ‫ی‬
‫وه‬
:‫كراون‬ ‫پۆلێن‬

Recomendados

خرید لوستر در ایران von
خرید لوستر در ایرانخرید لوستر در ایران
خرید لوستر در ایرانcheraghdasti
3 views3 Folien
Accessories mobile - چرا لوازم جانبی موبایل ارزان خرید نکنیم؟ von
Accessories mobile - چرا لوازم جانبی موبایل ارزان خرید نکنیم؟Accessories mobile - چرا لوازم جانبی موبایل ارزان خرید نکنیم؟
Accessories mobile - چرا لوازم جانبی موبایل ارزان خرید نکنیم؟asdownload.net
35 views2 Folien
بەستنی شیشی سەقف بە شێوازی Cut off von
بەستنی شیشی سەقف بە شێوازی Cut offبەستنی شیشی سەقف بە شێوازی Cut off
بەستنی شیشی سەقف بە شێوازی Cut offBahzad5
83 views13 Folien
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای von
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایقیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایbahareq
66 views10 Folien
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-... von
گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...davood 1156
127 views3 Folien
مجوز ELD، دستگاه ثبت الکترونیک داده خودرو، نمونه آمریکایی موفق پروژه سپهتن در... von
مجوز ELD، دستگاه ثبت الکترونیک داده خودرو، نمونه آمریکایی موفق پروژه سپهتن در...مجوز ELD، دستگاه ثبت الکترونیک داده خودرو، نمونه آمریکایی موفق پروژه سپهتن در...
مجوز ELD، دستگاه ثبت الکترونیک داده خودرو، نمونه آمریکایی موفق پروژه سپهتن در...Mojtaba Jamali
698 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ڕۆنی بزوێنەر

محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014 von
محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014
محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014Dr.Hamdan Ismail
1.8K views95 Folien
قرارداد هوشمند چیست؟ von
قرارداد هوشمند چیست؟قرارداد هوشمند چیست؟
قرارداد هوشمند چیست؟Maziar Honarkhah
48 views6 Folien
آرماتوربندی استخر von
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
7 views6 Folien
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة von
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدةمكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدةFatih Rifenho
477 views12 Folien
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیل von
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیلسێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیل
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیلBahzad5
31 views42 Folien
نکات اجرای قالب بندی فلزی von
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزیbahareq
45 views5 Folien

Similar a ڕۆنی بزوێنەر(6)

محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014 von Dr.Hamdan Ismail
محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014
محاضرات العلوم المتكاملة أبريل 2014
Dr.Hamdan Ismail1.8K views
آرماتوربندی استخر von bahareq
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخر
bahareq7 views
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة von Fatih Rifenho
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدةمكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة
مكتبة الاداب والعلوم الانسانية بوجدة
Fatih Rifenho477 views
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیل von Bahzad5
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیلسێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیل
سێنسه ره کانی ئۆتۆمۆ بیل
Bahzad531 views
نکات اجرای قالب بندی فلزی von bahareq
نکات اجرای قالب بندی فلزینکات اجرای قالب بندی فلزی
نکات اجرای قالب بندی فلزی
bahareq45 views

Más de Bahzad5

2 سەرەتاکانی دیزاین von
2 سەرەتاکانی دیزاین2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاینBahzad5
308 views14 Folien
Soil Mechanics (Problems & solutions) von
Soil Mechanics (Problems & solutions)Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)Bahzad5
905 views224 Folien
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان von
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکانڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکانBahzad5
125 views23 Folien
سەرەتاکانی دیزاین von
سەرەتاکانی دیزاینسەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاینBahzad5
179 views13 Folien
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە von
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیەڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیەBahzad5
76 views19 Folien
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری von
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاریپرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاریBahzad5
92 views18 Folien

Más de Bahzad5(20)

2 سەرەتاکانی دیزاین von Bahzad5
2 سەرەتاکانی دیزاین2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاین
Bahzad5308 views
Soil Mechanics (Problems & solutions) von Bahzad5
Soil Mechanics (Problems & solutions)Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)
Bahzad5905 views
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان von Bahzad5
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکانڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
Bahzad5125 views
سەرەتاکانی دیزاین von Bahzad5
سەرەتاکانی دیزاینسەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاین
Bahzad5179 views
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە von Bahzad5
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیەڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
Bahzad576 views
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری von Bahzad5
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاریپرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
Bahzad592 views
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation von Bahzad5
بناغە و بنەپایە Footing and Foundationبناغە و بنەپایە Footing and Foundation
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation
Bahzad5202 views
slump test سڵەمپ تێست von Bahzad5
slump test سڵەمپ تێستslump test سڵەمپ تێست
slump test سڵەمپ تێست
Bahzad588 views
Design of Storm Sewer System von Bahzad5
Design of Storm Sewer SystemDesign of Storm Sewer System
Design of Storm Sewer System
Bahzad576 views
فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری von Bahzad5
فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاریفەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری
فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری
Bahzad597 views
بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە کوردستان von Bahzad5
بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە کوردستانبەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە کوردستان
بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە کوردستان
Bahzad5297 views
دەروازەیەک بۆ فێربوونی سیستەمی زانیاری جوگرافی (GIS) von Bahzad5
دەروازەیەک بۆ فێربوونی سیستەمی زانیاری جوگرافی (GIS)دەروازەیەک بۆ فێربوونی سیستەمی زانیاری جوگرافی (GIS)
دەروازەیەک بۆ فێربوونی سیستەمی زانیاری جوگرافی (GIS)
Bahzad5387 views
سیستمی زانیاری جوگرافی (GIS) von Bahzad5
سیستمی زانیاری جوگرافی (GIS)سیستمی زانیاری جوگرافی (GIS)
سیستمی زانیاری جوگرافی (GIS)
Bahzad5177 views
م_احمد الفار CSI Column شرح برنامج von Bahzad5
م_احمد الفار CSI Column شرح برنامجم_احمد الفار CSI Column شرح برنامج
م_احمد الفار CSI Column شرح برنامج
Bahzad5231 views
important topics in civil engineering Dr.MAGDY EL-SHEIKH von Bahzad5
important topics in civil engineering Dr.MAGDY EL-SHEIKHimportant topics in civil engineering Dr.MAGDY EL-SHEIKH
important topics in civil engineering Dr.MAGDY EL-SHEIKH
Bahzad5150 views
Important topics in civil engineering-Eng.hassan hammami von Bahzad5
Important topics in civil engineering-Eng.hassan hammamiImportant topics in civil engineering-Eng.hassan hammami
Important topics in civil engineering-Eng.hassan hammami
Bahzad5139 views
Important topics in civil engineering Eng.Anas Dawas von Bahzad5
Important topics in civil engineering Eng.Anas DawasImportant topics in civil engineering Eng.Anas Dawas
Important topics in civil engineering Eng.Anas Dawas
Bahzad5294 views
١٠٠_سؤال فى الهندسة المدنية الجزء الثاني von Bahzad5
١٠٠_سؤال فى الهندسة المدنية الجزء الثاني١٠٠_سؤال فى الهندسة المدنية الجزء الثاني
١٠٠_سؤال فى الهندسة المدنية الجزء الثاني
Bahzad556 views
QA in Civil Engineering 3 von Bahzad5
QA in Civil Engineering 3QA in Civil Engineering 3
QA in Civil Engineering 3
Bahzad552 views
QA in Civil Engineering 2 von Bahzad5
QA in Civil Engineering 2QA in Civil Engineering 2
QA in Civil Engineering 2
Bahzad578 views

ڕۆنی بزوێنەر

 • 2. ‫ڕۆنی‌بزوێنه‬ ‌ ‫ر‬ ‌ ‫جۆره‬ ‫زه‬ ‫تایبه‬ ‫یتێكی‬ ‫ته‬ ‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫سوتانی‬ ‫ری‬ ‫به‬ ‫ناوكی‬ ‫كارئه‬ ، ‫هێنرێ‬ ‫پێكهاته‬ ‫سه‬ ‫ی‬ ‫ره‬ ‫له‬ ‫كی‬ ‫نه‬ ‫ده‬ ‫خاو‬ ‫وتی‬ ‫رئه‬ ‫چه‬ ‫دواتر‬ ‫و‬ ‫هێنرێ‬ ‫ماده‬ ‫ند‬ ‫یه‬ ‫كی‬ ‫كه‬ ‫كیمیایی‬ ‫سه‬ ‫رچاوه‬ ‫كه‬ ‫نه‬ ‫یان‬ ‫نیه‬ ‫وت‬ ‫ئه‬ ‫زیاد‬ ‫بۆی‬ ‫به‬ ، ‫كرێ‬ ‫شێوه‬ ‫یه‬ ‫كی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫گشتی‬ ‫پێكهاته‬ ‫ر‬ ‫یه‬ ‫هایدرۆكاربۆنیه‬ ‫كی‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫كاربۆن‬ ‫به‬ ‫هایدرۆجین‬ ‫ئه‬ ‫پێك‬ ‫زۆری‬ ‫شی‬ .‫هێنن‬ ‫ئیشی‌ڕۆنی‌بزوێنه‬ ‌ ‫ر‌چیه‬ ‌ ‫؟‬ ‌ 1 - ‫پارچه‬ ‫دابڕینی‬ ‫جواڵوه‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫یه‬ ‫كتری‬ : ‫وه‬ ‫ته‬ ‫چینێكی‬ ‫كو‬ ‫ئه‬ ‫نك‬ ‫چێته‬ ‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫جواڵوه‬ ‫به‬ ‫كان‬ ‫وه‬ ‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫گه‬ ‫په‬ ‫رمی‬ ‫ژاوه‬ ‫و‬ ‫یدابوو‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫ژاو‬ ‫به‬ ‫رزینی‬ ‫شه‬ ‫كه‬ ‫كان‬ ‫ئه‬ ‫م‬ ‫بێته‬ ‫وه‬ . 2 - ‫ساردكردنه‬ ‫وه‬ ‫له‬ : ‫كاتی‬ ‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬ ‫ئیش‬ ‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫ردا‬ ‫جوڵه‬ ‫یه‬ ‫كی‬ ‫به‬ ‫رده‬ ‫ئه‬ ‫دا‬ ‫وام‬ ‫جوڵه‬ ‫داخراوی‬ ‫سوڕێكی‬ ، ‫بێت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫رده‬ ‫هه‬ ‫وامی‬ ‫یه‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫نێوان‬ ‫شه‬ ‫گه‬ ‫زۆر‬ ‫رمه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫شه‬ ‫كه‬ ‫تر‬ ‫كانی‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫رمیان‬ ‫نزمتره‬ ‫به‬ ، ‫وه‬ ‫گه‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫رمی‬ ‫شه‬ ‫گه‬ ‫زۆر‬ ‫رمه‬ ‫هه‬ ‫كان‬ ‫ڵئه‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫گرێت‬ ‫به‬ ‫شه‬ ‫ئه‬ ‫تری‬ ‫كانی‬ ‫گوێز‬ ‫ێته‬ ‫وه‬ .
 • 3. 3 - ‫پاكردنه‬ ‫وه‬ ‫هه‬ : ‫ئه‬ ‫موو‬ ‫ڕه‬ ‫و‬ ‫پیسیانه‬ ‫و‬ ‫شی‬ ‫له‬ ‫ی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫دروست‬ ‫ردا‬ ‫ئه‬ ‫ئه‬ ‫كۆی‬ ‫بن‬ ‫كاته‬ ‫وه‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫گه‬ ‫هه‬ ‫دا‬ ‫خۆی‬ ‫ڵ‬ ‫ئه‬ ‫ڵی‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫گرێت‬ ‫كاتی‬ ‫تێپه‬ ‫به‬ ‫ڕبونی‬ ‫فلته‬ ‫ئه‬ ‫ردا‬ ‫ڕه‬ ‫و‬ ‫پاڵێورێ‬ ‫به‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬ ‫فلته‬ ‫تێپه‬ ‫ردا‬ ‫ڕ‬ ‫ئه‬ ‫كۆ‬ ‫و‬ ‫نابن‬ ‫بنه‬ ‫وه‬ ‫له‬ ، ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫ڕۆن‬ ‫له‬ ‫بزوێنه‬ ‫كاركردنی‬ ‫كاتی‬ ‫ردا‬ ‫به‬ ‫رده‬ ‫له‬ ‫وام‬ ‫پا‬ ‫ك‬ ‫ردنه‬ ‫وه‬ ‫دایه‬ . 4 - ‫دژه‬ ( ‫سوان‬ wear - Anti ) : ‫له‬ ‫ڕێگری‬ ‫ڕۆن‬ ‫سوانی‬ ‫به‬ ‫شه‬ ‫جواڵوه‬ ‫بزوێنه‬ ‫كانی‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ .‫كات‬ 5 - ‫دژه‬ ( ‫داخوران‬ Corrosion - Anti ) ‫جۆره‬ : ‫باشه‬ ‫ماده‬ ‫ڕۆن‬ ‫كانی‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫دژه‬ ‫تی‬ ‫تیایه‬ ‫داخورانیان‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ڕێگری‬ ‫ژه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬ ‫نگ‬ ‫هه‬ ‫به‬ ‫داخورانی‬ ‫و‬ ‫ڵهێنان‬ ‫شه‬ ‫ناوه‬ ‫كانی‬ ‫وه‬ ‫بزوێنه‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ ‫ته‬ ، ‫كات‬ ‫نانه‬ ‫ت‬ ‫له‬ ‫له‬ ‫كاتی‬ ‫وه‬ ‫كار‬ ‫نه‬ ‫ئیش‬ ‫و‬ ‫ستان‬ ‫ته‬ ‫و‬ ‫شێ‬ ‫ناهێڵن‬ ‫دا‬ ‫كردنیشیان‬ ‫ڕی‬ ‫له‬ ‫سه‬ ‫بكات‬ ‫لێ‬ ‫كاریان‬ ‫و‬ ‫بنیشێ‬ ‫ریان‬ . :‫تێبینی‬ ‌ ‫أ‬ - ‫هه‬ ‫ماوه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێلێك‬ ‫یان‬ ‫ئامێرێك‬ ‫جار‬ ‫ندێك‬ ‫چه‬ ‫ی‬ ‫ند‬ ‫مانگێك‬ ‫له‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫وه‬ ‫له‬ ، ‫ستێ‬ ‫ماوه‬ ‫و‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫دا‬ ‫ش‬ ‫چینه‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫نكه‬ ‫ڕۆنه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫په‬ ‫ڕه‬ ‫پاڵێوه‬ ‫ی‬ ‫فلته‬ ‫ناو‬ ‫ری‬ ‫ره‬ ‫كانه‬ ‫وه‬ ‫نوساوه‬ ‫ڕه‬ ‫ئه‬ ‫ق‬ ‫ئه‬ ‫و‬ ‫بێت‬ ‫و‬ ‫كونیالنه‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫گرێت‬ ‫به‬ ‫ڕێ‬ ‫تێپه‬ ‫ئه‬ ‫پاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ڕبوونی‬ ‫ده‬ ، ‫ن‬ ‫به‬ ‫وه‬ ‫ئه‬ ‫دوای‬ ‫كاتێك‬ ‫ش‬ ‫ماوه‬ ‫و‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫كاری‬ ‫به‬ ‫كرێت‬ ‫گیرانی‬ ‫هۆی‬ ‫ئه‬ ‫كونیالنه‬ ‫و‬ ‫تێپه‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫نه‬ ‫ڕ‬ ‫له‬ ‫فشار‬ ‫دا‬ ‫پیایان‬ ‫ڕۆن‬ ‫بوونی‬ ‫فلته‬ ‫ناو‬ ‫ردا‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫رز‬ ‫بێته‬ ‫سه‬ ‫ڤاڵڤی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المه‬ ‫ئه‬ ‫تی‬ ‫كرێته‬ ‫وه‬ ‫به‬ ، ‫وه‬ ‫ڕۆنێكی‬ ‫ش‬
 • 4. ‫نه‬ ‫به‬ ‫پاڵێوراو‬ ‫هه‬ ‫ڕه‬ ‫موو‬ ‫خڵته‬ ‫و‬ ‫شی‬ ‫پیسیه‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫وه‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫ناو‬ ‫شه‬ ‫جیاوازه‬ ‫بزوێنه‬ ‫كانی‬ ‫ئه‬ ‫هاتوچۆ‬ ‫ردا‬ ، ‫كات‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫باشه‬ ‫وا‬ ‫هه‬ ‫ر‬ ‫ماوه‬ ‫ئۆتۆمبێلێك‬ ‫یان‬ ‫ئامێرێك‬ ‫چه‬ ‫ی‬ ‫وه‬ ‫مانگێك‬ ‫ند‬ ‫ئه‬ ‫پێش‬ ‫ستا‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫فلته‬ ‫بكرێ‬ ‫پێ‬ ‫كاری‬ .‫بگۆڕێت‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ری‬ ‫ب‬ - ‫هه‬ ‫گه‬ ‫دوای‬ ‫ڕۆن‬ ‫جۆری‬ ‫ندێك‬ ‫به‬ ‫یشتن‬ ‫یه‬ ‫سێ‬ ‫نزیكی‬ ‫ته‬ ‫كی‬ ‫مه‬ ‫نی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫كه‬ ‫ده‬ ‫ئینجا‬ ‫به‬ ‫ست‬ ‫پاكردنه‬ ‫وه‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ( ‫ن‬ flashing ‫له‬ ، ) ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫نیه‬ ‫باش‬ ‫به‬ ‫ماوه‬ ‫یه‬ ‫گه‬ ‫پێش‬ ‫زۆر‬ ‫كی‬ ‫به‬ ‫یشتن‬ ‫ته‬ ‫كۆتایی‬ ‫مه‬ ‫نی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫كه‬ .‫بگۆڕێت‬
 • 5. ‫پله‬ ‌ ‫ی‌ڕۆن‌(‌ژماره‬ ‌ )‫ی‌ڕۆن‬ ‌ ‫به‬ ‫لینجی‬ ‫گرنگترین‬ ‫تایبه‬ ‫تمه‬ ‫دائه‬ ‫ڕۆن‬ ‫ندی‬ ‫كۆمه‬ ، ‫نرێت‬ ‫ڵه‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫ندازیارانی‬ ( ‫ئۆتۆمبێل‬ Society of Automotive Engineers – SAE ) ‫دامه‬ ‫زراوه‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫كی‬ ‫مریكیه‬ ، ‫به‬ ‫گوێره‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫چینی‬ ‫ستوری‬ ‫پله‬ ‫ی‬ ‫گه‬ ‫ژماره‬ ‫جیاوازدا‬ ‫رمی‬ ‫داناوه‬ ‫ڕۆن‬ ‫بۆ‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫ژماره‬ ‫سفره‬ ‫وه‬ ‫ده‬ ‫پێ‬ ‫ست‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫كات‬ ‫لینجیه‬ ‫كه‬ ‫كه‬ ‫زۆر‬ ‫ی‬ ‫مه‬ ‫واته‬ ‫چینه‬ ‫ته‬ ‫زۆر‬ ‫كانی‬ ‫نكه‬ ‫بۆ‬ ‫زیاتر‬ ‫مه‬ ‫كینه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫كاتژمێر‬ ‫كارئه‬ ‫هه‬ ‫هێنرێ‬ ‫ئه‬ ‫تا‬ ‫گاته‬ ‫ژماره‬ 252 ‫كه‬ ‫لینجیه‬ ‫كه‬ ‫ی‬ ‫زۆره‬ ‫چینه‬ ‫و‬ ‫ئه‬ ‫كانی‬ ‫گه‬ ‫دیشلی‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫ستورن‬ ‫وره‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫ئه‬ ، ‫هێنرێت‬ ‫وه‬ ‫ش‬ ‫گرنگه‬ ‫كه‬ ‫بزانرێت‬ ‫ژماره‬ ‫ی‬ SAE ‫ته‬ ‫ڕونكردنه‬ ‫بۆ‬ ‫نیا‬ ‫وه‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫چینی‬ ‫ستوری‬ ‫ڕۆنه‬ ‫په‬ ‫و‬ ‫یوه‬ ‫نیه‬ ‫ندی‬ ‫به‬ ‫ڕۆنه‬ ‫كوالیتی‬ ‫وه‬ . ‫پ‬ ‫یتی‬ W ‫ئاماژه‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫وشه‬ ‫ی‬ Winter ‫واته‬ ‫ئینگلیزی‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ، ‫زستان‬ ‫و‬ ‫ژماره‬ ‫یه‬ ‫پێش‬ ‫ی‬ W ‫ئه‬ ‫واته‬ ‫نوسرێ‬ ‫پله‬ ‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫ی‬ ‫كه‬ ‫یان‬ ‫زستان‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫هه‬ ‫سه‬ ‫یان‬ ‫سارد‬ ‫وای‬ ‫ره‬ ‫كه‬ ‫پێكردن‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫بزوێنه‬ ‫هێشتا‬ ‫سارده‬ ‫ر‬ . ‫به‬ ‫ژماره‬ ‫گوێری‬ ‫ی‬ SAE ‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ئه‬ ‫پۆلێن‬ ‫ر‬ ‫جۆری‬ ‫دوو‬ ‫بۆ‬ ‫كرێ‬ ‫سه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫كی‬ 1 - ‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫پله‬ : ‫له‬ ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫ته‬ ‫یه‬ ‫نیا‬ ‫ژماره‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫پیتی‬ ‫پێش‬ W ‫ئه‬ ‫وه‬ ‫نوسرێ‬ ‫كو‬ SAE 40 ‫یان‬ 10W, 5W ‫ئه‬ ، ‫هتد‬ .... ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫ڕۆنانه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫ئامێرانه‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنرێن‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫رمیان‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫كردنه‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫وه‬ ‫هه‬ ‫له‬ ‫یان‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫زۆر‬ ‫كۆتایی‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫دا‬ ‫هاوین‬ ‫كاتی‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫رمی‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫هه‬ ‫كردنیش‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫رزه‬ ‫نمونه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ڕۆنی‬ SAE 40 ‫ژماره‬ ‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫جۆرێك‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بزوێنه‬ ‫بۆجۆرێك‬ ‫دیزڵ‬ ‫ری‬
 • 6. ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫له‬ ‫هێنرێ‬ ‫له‬ ، ‫دا‬ ‫هاوین‬ ‫پێ‬ ‫ئیش‬ ‫و‬ ‫داگیرساندن‬ ‫دا‬ ‫زستان‬ ‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬ ‫ئه‬ ‫قورس‬ ‫ر‬ ‫له‬ ‫كات‬ ‫وانه‬ ‫یه‬ ‫هه‬ ‫به‬ ‫بگرێت‬ ‫لێ‬ ‫ڕێی‬ ‫ر‬ ‫هۆی‬ ‫لینجیه‬ ‫زۆری‬ ‫كه‬ ‫یه‬ ‫وه‬ ‫به‬ ، ‫پێچه‬ ‫وانه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ی‬ SAE 20 ‫كه‬ ‫كه‬ ‫بۆ‬ ‫شی‬ ‫به‬ ‫سارد‬ ‫كارئه‬ ‫ئه‬ ، ‫هێنرێ‬ ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫ڕۆنا‬ ‫نه‬ ‫لیجیه‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫یان‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫بزوێنه‬ ‫كردنی‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫كه‬ ‫سارده‬ ‫هێشتا‬ ‫ئه‬ ‫كاته‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫ش‬ ‫بزوێنه‬ ‫ته‬ ‫ر‬ ‫واو‬ ‫گه‬ ‫ئه‬ ‫رم‬ ‫به‬ ‫بێت‬ ‫ئه‬ ‫جێگیری‬ ‫مێنێته‬ ‫وه‬ ‫واته‬ ‫لینجیه‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫یان‬ ‫پله‬ ‫گۆڕانی‬ ‫ی‬ ‫گه‬ .‫ناگۆڕێ‬ ‫رمی‬
 • 7. 2 - ‫پله‬ ‫جووت‬ ‫ڕۆنی‬ ‫(هه‬ ‫مه‬ ‫پله‬ : ) ‫له‬ ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫زۆربه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫هه‬ ‫ره‬ ‫بزوێنه‬ ‫ئامێرو‬ ‫زۆری‬ ‫پله‬ ‫ر‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫رمی‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫كه‬ ‫كردنیان‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫مه‬ ‫به‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫دوای‬ ‫ئه‬ ‫رز‬ ‫بێته‬ ‫وه‬ ، ‫پله‬ ‫تاك‬ ‫ڕۆنی‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ .‫بۆیان‬ ‫هه‬ ‫له‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫یه‬ ‫پله‬ ‫جووت‬ ‫ڕۆنی‬ ‫(هه‬ ‫مه‬ ‫پله‬ ‫به‬ ) ‫شێوه‬ ‫یه‬ ‫باڵوتر‬ ‫كی‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫له‬ ‫هێنرێ‬ .‫دا‬ ‫جیهان‬ ‫له‬ ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫ژماره‬ ‫دا‬ ‫یه‬ ‫پیتی‬ ‫پێش‬ ‫ك‬ W ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫نوسرێ‬ ‫بریتیه‬ ‫له‬ ‫ژماره‬ ‫ی‬ SAE ‫سه‬ ‫ره‬ ‫بزوێنه‬ ‫كاركردنی‬ ‫تای‬ ‫كه‬ ‫ر‬ ‫سارده‬ ‫هێشتا‬ ‫ئه‬ ‫دوای‬ ، ‫وه‬ ‫ژماره‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫تر‬ ‫كی‬ ‫كه‬ ‫نوسرێ‬ ‫بریتیه‬ ‫له‬ ‫ژماره‬ ‫ی‬ SAE ‫ئه‬ ‫دوای‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫بزوێنه‬ ‫گه‬ ‫ر‬ ‫ئه‬ ‫رم‬ ‫ئه‬ ‫و‬ ‫بێت‬ ‫گاته‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫ته‬ ‫رمی‬ ،‫خۆی‬ ‫واوی‬ ‫نمونه‬ ‫بۆ‬ : 5W / 40 ، ‫واته‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫كه‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫بزوێنه‬ ‫هێشتا‬ ‫سارده‬ ‫ر‬ ‫ڕۆنه‬ ‫لینجی‬ ‫كه‬ ‫كه‬ ‫مه‬ ‫چینه‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫كانی‬ ‫نكه‬ ‫ژماره‬ ‫ی‬ SAE ‫ی‬ 5 ‫ه‬ ‫دواتر‬ ، ‫كه‬ ‫بزوێنه‬ ‫گه‬ ‫ر‬ ‫ئه‬ ‫رم‬ ‫ئه‬ ‫و‬ ‫لینجی‬ ‫ئینجا‬ ‫بێت‬ ‫چینه‬ ‫ستوری‬ ‫ڕۆن‬ ‫كانی‬ ‫ئه‬ ‫زیاد‬ ‫ئه‬ ‫و‬ ‫كات‬ ‫گاته‬ 42 . ‫سیفه‬ ‫دوو‬ ‫لینجی‬ ‫و‬ ‫چڕی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫گرنگی‬ ‫تی‬ ، ‫رن‬ ‫پێویسته‬ ‫ڕۆنه‬ ‫لینجی‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ‫وه‬ ‫نده‬ ‫كه‬ ‫بێت‬ ‫به‬ ‫هه‬ ‫به‬ ‫موو‬ ‫شه‬ ‫ناوه‬ ‫كانی‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫بنوسێ‬ ‫هه‬ ‫بچێته‬ ‫دا‬ ‫كاتیش‬ ‫مان‬ ‫هه‬ ‫ناو‬ ‫و‬ ‫كون‬ ‫موو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫ره‬ ‫كانه‬ ‫وه‬ . ‫نمونه‬ ‫یه‬ :‫ك‬ ‫ئه‬ ‫ئێستا‬ ‫گه‬ ‫هه‬ ‫ڕۆنمان‬ ‫دوو‬ ‫ر‬ ‫یه‬ ‫بێ‬ ‫كه‬ ‫م‬ 5W 30 ‫وه‬ ‫دووه‬ ‫م‬ 10W 30 ‫له‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫یه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫دا‬ ‫ئیشكردن‬ ‫تای‬ ‫كه‬ ‫كه‬ ‫لینجی‬ ‫م‬ ‫متره‬ ‫ئاسانتر‬ ‫و‬ ‫ئه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جوڵی‬ ‫به‬ ‫ناو‬ ‫شه‬ ‫جیاوازه‬ ‫بزوێنه‬ ‫كانی‬ ‫له‬ ‫ردا‬ ‫دووه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫چاو‬ ،‫م‬
 • 8. ‫به‬ ‫بزوێنه‬ ‫كاتێك‬ ‫اڵم‬ ‫گه‬ ‫ر‬ ‫ئه‬ ‫رم‬ ‫واته‬ ‫بێت‬ ‫ئه‬ ‫گاته‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫ته‬ ‫رمی‬ ‫واوی‬ ‫ئه‬ ‫خۆی‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫هه‬ ‫به‬ ‫ردووكیان‬ ‫هه‬ ‫شێوه‬ ‫مان‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫هه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫مان‬ ‫ئه‬ ‫لینجیان‬ .‫بێ‬ ‫به‬ ‫شێوه‬ ‫یه‬ ‫له‬ ‫گشتی‬ ‫كی‬ SAE 0W ‫هه‬ ‫تا‬ SAE 20W ‫كه‬ ‫لینجیان‬ ‫مه‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫پله‬ ‫بۆ‬ ‫نكن‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫سه‬ ( ‫هێنرێن‬ ‫ره‬ ‫كردنی‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫بزوێنه‬ ‫له‬ ، )‫ر‬ SAE 30 ‫هه‬ ‫تا‬ SAE 60 ‫ناوه‬ ‫پله‬ ‫بۆ‬ ‫زیاتر‬ ‫و‬ ‫ندن‬ ‫ی‬ ‫گه‬ ‫بزوێنه‬ ‫ئیشكردنی‬ ‫جێگیری‬ ‫رمی‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫كارئ‬ ‫ه‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫هێنرێن‬ 72 ‫هه‬ ‫تا‬ 252 ‫ئه‬ ‫و‬ ‫گێڕبۆكس‬ ‫بۆ‬ ‫زیاتر‬ ‫به‬ ‫كسل‬ ‫كارئه‬ .‫هێنرێن‬
 • 9. ‫هه‬ ‌ :‫ڵبژاردنی‌ڕۆن‬ ‌ ‫چه‬ ‫هه‬ ‫ڕێگا‬ ‫ندین‬ ‫یه‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫خه‬ ‫ناو‬ ‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫باون‬ ‫دا‬ ‫ڵك‬ ‫و‬ ‫گونجاو‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ڵبژاردنی‬ ‫پله‬ ‫گۆڕینی‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫گوێره‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫رزه‬ ‫به‬ ‫كان‬ ‫ئه‬ ‫ڕێگا‬ ‫باشترین‬ ‫اڵم‬ ‫وه‬ ‫یه‬ ‫كه‬ ‫ڕۆنێك‬ ‫هه‬ ‫كه‬ ‫ڵبژێریت‬ ‫ئه‬ ‫تایبه‬ ‫و‬ ‫تمه‬ ‫ندیانه‬ ‫هه‬ ‫ی‬ ‫كه‬ ‫بێت‬ ‫له‬ ‫ڕێبه‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ته‬ ‫لۆگی‬ ‫ئۆتۆمبێله‬ ‫یان‬ ‫ئامێر‬ ‫كه‬ ‫نوسراوه‬ ‫دا‬ . :‫پۆلێن‌كردنی‌ڕۆن‬ ‌ ‫دامه‬ ‫زراوه‬ ‫په‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ‫تڕۆڵی‬ ‫مریكی‬ American Petroleum Institute – API ‫له‬ ‫سه‬ ‫بنه‬ ‫ر‬ ‫مای‬ ‫كوالیتی‬ ، ‫به‬ ‫رهه‬ ‫كۆمپانیاكان‬ ‫ڕۆنی‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫پۆلێن‬ ‫پله‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫ند‬ ‫كات‬ ‫به‬ ، ‫گوێره‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫رزی‬ ‫تایبه‬ ‫پیتی‬ ‫و‬ ‫هێما‬ ‫كوالیتی‬ ‫نزمی‬ ‫له‬ ، ‫داناون‬ ‫بۆ‬ ‫تی‬ ‫به‬ ‫رئه‬ ‫وه‬ ‫هێمای‬ API ‫وه‬ ‫پێوه‬ ‫كو‬ ‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ری‬ ‫كارئه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫هێنرێ‬ ‫وه‬ ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ی‬ ‫پێویسته‬ ‫بزانین‬ ‫له‬ ‫مه‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫ستی‬ ‫پیتانه‬ ‫و‬ ‫تێبگه‬ ‫كه‬ ‫ین‬ ‫له‬ ‫هێمای‬ API ‫دا‬ ‫ئه‬ ‫نوسر‬ .‫ێن‬ ‫ئه‬ ‫پیت‬ ‫دوو‬ ‫كه‬ ‫نوسرێ‬ ‫ئه‬ ‫گه‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫پیتی‬ S ‫ده‬ ‫ئه‬ ‫بكات‬ ‫پێ‬ ‫یت‬ ‫ئاماژه‬ ‫وا‬ ‫یه‬ ‫بۆ‬ ‫وشه‬ ‫ی‬ Spark ‫واته‬ ‫ئه‬ ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫كارئه‬ ‫ئاگر‬ ‫پریشكی‬ ‫كه‬ ‫وه‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ئه‬ ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫نزین‬ ‫ئه‬ ‫سوتێنن‬ ‫وه‬ ، ‫ئه‬ ‫گه‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫پیتی‬ C ‫ده‬ ‫بكات‬ ‫پێ‬ ‫ست‬ ‫ئه‬ ‫ئاماژه‬ ‫وا‬ ‫یه‬ ‫وشه‬ ‫بۆ‬ ‫ی‬ Compression ‫واته‬ ‫ئه‬ ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫ی‬ ‫به‬
 • 10. ‫په‬ ‫كارئه‬ ‫ستاوتن‬ ‫كه‬ ‫وه‬ ‫ن‬ ‫ئه‬ ‫كو‬ ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫ئه‬ ‫گاز‬ ‫ی‬ ‫وه‬ ،‫سوتێنن‬ ‫ئه‬ ‫گه‬ ‫ر‬ ‫نوسرابوو‬ GL ‫ئه‬ ‫ئاماژه‬ ‫وا‬ ‫یه‬ ‫به‬ Gear Lubricant ‫واته‬ .‫گێڕ‬ ‫ڕۆنی‬ ‫دوه‬ ‫پیتی‬ ‫ئاماژه‬ ‫م‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ، ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫به‬ ‫پیتی‬ A ‫ده‬ ‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫ست‬ ‫كات‬ ‫دواتر‬ ‫هه‬ ‫ڕۆنه‬ ‫كوالیتی‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫دوورتری‬ ‫پیتێكی‬ ‫بێت‬ ‫رزتر‬ ‫درێتێ‬ ‫به‬ ‫گوێره‬ ‫ڕیزبه‬ ‫ی‬ ‫پیته‬ ‫ندی‬ ‫ئه‬ ، ‫ئینگلیزی‬ ‫زمانی‬ ‫كانی‬ ‫مه‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫ئه‬ ‫ڕای‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫هه‬ ‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫ڕۆن‬ ‫ندێ‬ ‫جۆره‬ ‫ردوو‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ‫واته‬ ‫بن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫بۆ‬ ‫له‬ ، ‫نزین‬ ‫كاته‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫هه‬ ‫هێماكه‬ ‫ردوو‬ ‫له‬ ‫ی‬ ‫سه‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ ‫وه‬ ‫نوسرێ‬ ‫كو‬ SH/CD ‫ه‬ ، ‫ه‬ ‫رچه‬ ‫نده‬ ‫ئه‬ ‫مه‬ ‫زۆر‬ ‫نیه‬ ‫باو‬ ‫هه‬ ‫و‬ ‫میشه‬ ‫واباشتره‬ ‫تایبه‬ ‫ڕۆن‬ ‫به‬ ‫بێت‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫یان‬ ‫گاز‬ ‫جۆرێك‬ .‫نزین‬
 • 11. ‫له‬ ‫ئه‬ ‫به‬ ‫وروپاش‬ ‫هه‬ ‫شێوه‬ ‫مان‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫دامه‬ ‫مریكا‬ ‫زراوه‬ ‫یه‬ ‫تایبه‬ ‫كی‬ ‫هه‬ ‫تی‬ ‫یه‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫پۆلێن‬ ‫پله‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫كوالیتی‬ ‫ندكردنی‬ ‫ناوی‬ association des constructeurs européens d'automobiles – ACEA ‫(له‬ ‫به‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلین‬ ‫شێوازی‬ ‫ئاڵۆزی‬ ‫ر‬ ACEA ‫له‬ ‫دواتر‬ ) ‫و‬ ‫هێما‬ ‫ڕونكردنه‬ ‫وه‬ ‫به‬ ‫كردن‬ ‫پۆلێن‬ ‫ی‬ ‫گوێره‬ ‫ی‬ ACEA ‫ئه‬ ‫باسی‬ ‫كه‬ .)‫ین‬ ‫هه‬ ‫میشه‬ ‫ئه‬ ‫كۆمپانیایانه‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫ی‬ ‫بزوێنه‬ ‫یان‬ ‫ئۆتۆمبێل‬ ‫كه‬ ‫بۆ‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫دروست‬ ‫جیاواز‬ ‫بارودۆخی‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫رهه‬ ‫مه‬ ‫له‬ ‫كانیان‬ ‫هه‬ ‫ئه‬ ‫موو‬ ‫وكه‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫هه‬ ‫بارودۆخه‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ئه‬ ‫تاقی‬ ‫دا‬ ‫كه‬ ‫نه‬ ‫وه‬ ‫یه‬ ، ‫له‬ ‫كێك‬ ‫وانه‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫بێته‬ ‫جێگای‬ ‫سه‬ ‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫رنجیان‬ ‫ره‬ ‫له‬ ، ‫به‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ ‫وه‬ ‫هه‬ ‫ڕۆنێك‬ ‫ڵئه‬ ‫له‬ ‫بژێرن‬ ‫هه‬ ‫ئه‬ ‫موو‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫هه‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫بارودۆخه‬ ‫و‬ ‫وا‬ .‫بێت‬ ‫باشترین‬ ‫دا‬
 • 12. ‫پێكهاته‬ ‌ :‫ی‌ڕۆن‬ ‌ ‫به‬ ‫هه‬ ‫شی‬ ‫ره‬ ‫پێكهاته‬ ‫زۆری‬ ‫بزوێنه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫كانی‬ ‫له‬ ‫ر‬ ‫نه‬ ‫ده‬ ‫خاو‬ ‫وتی‬ ‫رئه‬ ‫هێنرێ‬ ‫چه‬ ‫دواتر‬ ‫ماده‬ ‫ند‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫تێ‬ ‫تری‬ ‫كی‬ ‫كه‬ ‫كرێ‬ ‫هه‬ ‫ریه‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫تایبه‬ ‫ڕۆڵێكی‬ ‫تی‬ ‫هه‬ ‫خۆی‬ ‫یه‬ ‫له‬ ، ‫وانه‬ 1 - ‫جوڵه‬ ‫كردنی‬ ‫ئاسان‬ ‫ڕۆن‬ ‫هاتوچۆی‬ ‫و‬ ‫ئه‬ : ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫ئه‬ ‫وا‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫سه‬ ‫ره‬ ‫مه‬ ‫كردنی‬ ‫ئیش‬ ‫تای‬ ‫كینه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫تایبه‬ ‫له‬ ‫ت‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫دا‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬ ‫به‬ ‫ڕۆن‬ .‫بكات‬ ‫هاتوچۆ‬ ‫ئاسانی‬ 2 - ‫له‬ ‫كردن‬ ‫پارێزگاری‬ ‫لینجی‬ : ‫ئه‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫وا‬ ‫ئه‬ ‫ڕۆن‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫رمی‬ ‫لینجیه‬ ‫رزدا‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫بمێنێته‬ ‫رزی‬ ‫وه‬ ‫چینه‬ ‫و‬ ‫كانی‬ ‫ته‬ ‫نه‬ ‫نك‬ ‫بنه‬ ‫وه‬ ‫به‬ ، ‫شێوه‬ ‫یه‬ ‫له‬ ‫ڕۆن‬ ‫گشتی‬ ‫كی‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫رمی‬ ‫و‬ ‫رز‬ ‫پله‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫پارێزگاری‬ ‫دا‬ ‫نزم‬ ‫رمی‬ .‫بكات‬ ‫خۆی‬ ‫گونجاوی‬ ‫لینجی‬ 3 - ‫دژه‬ ‫كانزا‬ ‫ئۆكسانی‬ : ‫ئه‬ ‫م‬ ‫مادانه‬ ‫دژه‬ ‫له‬ ‫چینێك‬ ‫كاتێك‬ ‫و‬ ‫ئۆكسانن‬ ‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫به‬ ‫ڕووی‬ ‫شه‬ ‫كانزاییه‬ ‫بزوێنه‬ ‫كانی‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫ئه‬ ‫له‬ ‫ڕێ‬ ‫نوسێت‬ ‫ژه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬ ‫هه‬ ‫نگ‬ ‫ئه‬ ‫داخورانیان‬ ‫و‬ ‫ڵهێنان‬ .‫گرێت‬ 4 - ‫دژه‬ ‫ڕۆن‬ ‫ئۆكسانی‬ : ‫ئه‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫پارێزگاری‬ ‫ئه‬ ‫ڕۆن‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ئه‬ ‫ڕێگری‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫هه‬ ‫جۆره‬ ‫ر‬ ‫خراپ‬ ‫زوو‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬ ‫بوونێكی‬ .‫ڕۆن‬ 5 - ‫كه‬ ‫كردنه‬ ‫م‬ ‫وه‬ ‫به‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫ی‬ ‫شه‬ ‫جواڵوه‬ ‫كان‬ : ‫ئه‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫شداری‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫هێشتنه‬ ‫وه‬ ‫به‬ ‫نێوان‬ ‫ڕۆنی‬ ‫چینی‬ ‫ی‬ ‫شه‬ ‫جواڵوه‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫به‬ ‫وه‬ ‫پارچه‬ ‫سوانی‬ ‫ش‬ ‫كه‬ ‫كان‬ ‫ئه‬ ‫م‬ ‫بێته‬ ‫وه‬ . 6 - ‫كۆكه‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫كان‬ : ‫ئه‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫وا‬ ‫ئه‬ ‫ڕۆن‬ ‫كه‬ ‫هه‬ ‫ن‬ ‫ڕه‬ ‫موو‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫له‬ ‫ر‬ ‫له‬ ‫دواتر‬ ‫و‬ ‫بگرێ‬ ‫خۆی‬ ‫فلته‬ .‫بپاڵێورێن‬ ‫ردا‬
 • 13. 7 - ‫دژه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫بوون‬ ‫ف‬ : ‫ئه‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫ڕێگری‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫ڕۆن‬ ‫بوونی‬ ‫ف‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ،‫ن‬ ‫گه‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ ‫مادانه‬ ‫م‬ ‫نه‬ ‫ئه‬ ‫بن‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫جوڵه‬ ‫هۆی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫خێرای‬ ‫ی‬ ‫وه‬ ‫وه‬ ‫كه‬ ‫كو‬ ‫لێ‬ ‫فی‬ ‫یه‬ ‫تایبه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫كه‬ ‫كانی‬ ‫ئه‬ ‫م‬ ‫بێته‬ ‫وه‬ .
 • 14. ‫خزمه‬ ‌ ‫تگوزاری‌پۆلێن‌كردن‌به‬ ‌ ‫گوێره‬ ‌ ‌‫ی‬ API : API ‫دامزراوه‬ ‫یه‬ ‫په‬ ‫كی‬ ‫ئه‬ ‫ترۆڵی‬ ‫مریكیه‬ ‫به‬ ‫ڕه‬ ‫ڕێنمایی‬ ‫كردنی‬ ‫چاو‬ ‫پێوه‬ ‫و‬ ‫ره‬ ‫كانی‬ SAE ‫و‬ ASTM ‫خزمه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫تگوزاری‬ ‫دامه‬ ‫زراندوه‬ ‫به‬ ، ‫و‬ ‫كردن‬ ‫ئیش‬ ‫شێوازی‬ ‫پێی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫ئاستی‬ ‫كه‬ ، ‫ژماره‬ ‫ی‬ API ‫په‬ ‫هیچ‬ ‫یوه‬ ‫ندیه‬ ‫به‬ ‫كی‬ ‫لینجیه‬ ‫وه‬ ‫نیه‬ . API : American Petroleum Institute ‫دامه‬ ‫زراوه‬ ‫په‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ‫تڕۆڵی‬ ‫مریكی‬ SAE : Society of Automotive Engineers ‫كۆمه‬ ‫ڵه‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫ئۆتۆمبێل‬ ‫ندازیارانی‬ ASTM : American Society for Testing and Materials ‫كۆمه‬ ‫ڵه‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫تاقیكردنه‬ ‫بۆ‬ ‫مریكی‬ ‫وه‬ ‫كانزا‬ ‫و‬ ‫ڕونكردنه‬ ‫و‬ ‫هێما‬ ‫وه‬ : SA ‫كه‬ ‫ڕۆنێك‬ ‫ماده‬ ‫هیچ‬ ‫یه‬ ‫نیه‬ ‫تیا‬ ‫كراوی‬ ‫زیاد‬ ‫كی‬ . SB ‫هه‬ ‫ماده‬ ‫ندێك‬ ‫دژه‬ ‫ی‬ ‫پاكه‬ ‫و‬ ‫ئۆكسان‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫تیایه‬ ‫ی‬ . SC ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1964 ‫هه‬ ‫تا‬ 1967 ‫دروستكراون‬ . SD ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1968 ‫هه‬ ‫تا‬ 1971 ‫دروستكراون‬ . SE ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1972 ‫هه‬ ‫تا‬ 1979 ‫دروستكراون‬ . SF ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1982 ‫هه‬ ‫تا‬ 1988 ‫دروستكراون‬ . SG ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1989 ‫هه‬ ‫تا‬ 1993 ‫دروستكراون‬ . SH ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1994 ‫هه‬ ‫تا‬ 1997 ‫دروستكراون‬ .
 • 15. SJ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 1998 ‫هه‬ ‫تا‬ 2222 ‫دروستكراون‬ . SL ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 2222 ‫هه‬ ‫تا‬ 2224 ‫دروستكراون‬ . SM ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ 2224 ‫ڕۆنی‬ ‫و‬ ‫دروستكراون‬ ‫دا‬ ‫پله‬ ‫ی‬ XW -20 ‫و‬ XW-30 ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫ڕاده‬ ‫هێنن‬ ‫یه‬ ‫دیاری‬ ‫كی‬ ‫هه‬ ‫كراویان‬ ‫یه‬ ‫ماده‬ ‫بونی‬ ‫بۆ‬ ‫له‬ ‫كیمیایی‬ ‫ی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ‫كاری‬ .‫هێنن‬ SN ‫به‬ ‫گوێره‬ ‫به‬ ‫كۆمپانیاكانی‬ ‫داواكاری‬ ‫ی‬ ‫رهه‬ ‫بۆ‬ ‫ئۆتۆمبێل‬ ‫هێنانی‬ ‫م‬ ‫ساڵی‬ 2212 ‫كه‬ ‫پله‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ی‬ XW -20 ‫و‬ XW-30 ‫به‬ ‫كارئه‬ .‫هێنن‬ ‫ڕاده‬ ‫یه‬ ‫كراوی‬ ‫دیاری‬ ‫كی‬ ‫هه‬ ‫ان‬ ‫یه‬ ‫ماده‬ ‫بونی‬ ‫بۆ‬ ‫له‬ ‫كیمیایی‬ ‫ی‬ ‫ڕۆنه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫كاری‬ .‫هێنن‬ CA ‫كه‬ ‫سوك‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫به‬ ‫سوته‬ ‫مه‬ ‫به‬ ‫كوالیتی‬ ‫نی‬ ‫رز‬ ‫ساڵی‬ ، ‫كاربكات‬ 1954 ‫ناسێنراوه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1959 ‫ه‬ ‫وه‬ .‫دروستكراون‬ CB ‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫كه‬ ، ‫ند‬ ‫به‬ ‫سوته‬ ‫مه‬ ‫نزمتر‬ ‫كوالیتی‬ ‫نی‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫ئه‬ ‫چاو‬ ‫وانه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫ی‬ CA ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫ئه‬ ( ‫هێنن‬ ‫وانه‬ ‫ی‬ ‫ڕێژه‬ ‫سولفه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫دا‬ ‫تیایان‬ ‫ر‬ ‫رزه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ) ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1961 .‫دروستكراون‬ CC ‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫ند‬ ‫كه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫گازۆلین‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ن‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1992 .‫دروستكراون‬ CD ‫كه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫هه‬ ‫توربۆچارجیان‬ ‫یه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫و‬ ‫ئامێرانه‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1994 .‫دروستكراون‬ CD-11 ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫سترۆك‬ ‫دوو‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫و‬ ‫ئامێرانه‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1994 .‫دروستكراون‬
 • 16. CE ‫ئه‬ ‫قورس‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫وانه‬ ‫هه‬ ‫توربۆچارجیان‬ ‫ی‬ ‫یه‬ ‫ساڵی‬ 1983 ‫ناسێنراوه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫نیه‬ ‫گونجاو‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ ‫دوای‬ 1994 .‫دروستكراون‬ CF ‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫ئه‬ ‫ری‬ ‫ئۆتۆمبێالنه‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫ی‬ ‫دووری‬ ‫ڕێگای‬ ‫ده‬ ‫ره‬ ‫وه‬ ‫شاره‬ ‫ی‬ ‫ئه‬ ‫كان‬ ‫مه‬ ‫و‬ ‫بڕن‬ ‫ودایه‬ ‫جۆره‬ ‫فراوانی‬ ‫كی‬ ‫كانی‬ ‫سوته‬ ‫مه‬ ‫به‬ ‫نی‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنن‬ ‫له‬ ‫هه‬ ‫ڕێژه‬ ‫دا‬ ‫ندێكیان‬ ‫سولفه‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫رزه‬ ‫ساڵی‬ ، 1994 ‫ناسێنراوه‬ . CF-2 ‫له‬ ‫سترۆك‬ ‫دوو‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫ساڵی‬ 1994 ‫دا‬ ‫ناسێنراوه‬ . CF-4 ‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫كه‬ ‫دیزڵ‬ ‫ی‬ ‫بزوێنه‬ ‫ره‬ ‫ده‬ ‫كانیان‬ ‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫رهاویشتنی‬ ‫كه‬ ‫هراویان‬ ‫مه‬ ‫ساڵی‬ ، 1988 ‫ناسێنراوه‬ ‫(له‬. ‫هه‬ ‫سه‬ ‫ندێ‬ ‫رچاوه‬ ‫باسكراوه‬ ‫وا‬ ‫دا‬ ‫كه‬ ‫له‬ ‫ساڵی‬ 1992 ‫له‬ ‫و‬ ‫هه‬ ‫له‬ ‫دا‬ ‫تریان‬ ‫ندێكی‬ ‫ساڵی‬ 1991 ‫ناسێنراوه‬ .) CG-4 ‫كه‬ ‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫قورسی‬ ‫كاری‬ ‫ئامێری‬ ‫بۆ‬ ‫بزوێنه‬ ‫ره‬ ‫كانیان‬ ‫ده‬ ‫ره‬ ‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫اویشتنی‬ ‫له‬ ‫هراویان‬ ‫ستانداردایه‬ ‫ئاستی‬ ‫(ڕ‬ ‫یژه‬ ‫ی‬ ‫سولفه‬ ‫كه‬ ‫ری‬ ‫له‬ ‫متر‬ 2.5 .)% CH-4 ‫به‬ ‫خێرایی‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫بۆ‬ ‫كه‬ ‫سترۆك‬ ‫چوار‬ ‫رزی‬ ‫ده‬ ‫ژه‬ ‫گازی‬ ‫رهاویشتنی‬ ‫له‬ ‫هراویان‬ ‫ستانداردایه‬ ‫ئاستی‬ ‫(ڕیژه‬ ‫ی‬ ‫سولفه‬ ‫سوته‬ ‫ری‬ ‫مه‬ ‫نیه‬ ‫كه‬ ‫كه‬ ‫یان‬ ‫متره‬ ‫له‬ 2.5 ‫له‬ )% ‫ساڵی‬ 1998 ‫دا‬ ‫ناسێنراوه‬ . CI-4 ‫به‬ ‫خێرایی‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫و‬ ‫ئامێر‬ ‫بۆ‬ ‫كه‬ ‫چوارسترۆك‬ ‫رزی‬ ‫سیسته‬ ‫ساردكردنه‬ ‫می‬ ‫وه‬ ‫ی‬ EGR ‫هه‬ ‫یان‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سوته‬ ‫مه‬ ‫نیه‬ ‫كار‬ ‫ك‬
 • 17. ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫كه‬ ‫ن‬ ‫ڕێژه‬ ‫سولفه‬ ‫ی‬ ‫نزمه‬ ‫ری‬ ‫له‬ ، ‫ساڵی‬ 2221 ‫ه‬ ‫وه‬ ‫خراوه‬ ‫ته‬ ‫بازاڕه‬ ‫وه‬ . CI-4 Plus ‫هه‬ ‫روه‬ ‫كو‬ CI-4 ‫وایه‬ ‫ته‬ ‫له‬ ‫زیاتر‬ ‫چاكسازی‬ ‫نیا‬ ‫لینجی‬ ‫یه‬ ‫كه‬ ‫كراوه‬ ‫دا‬ ‫ی‬ . CJ-4 ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫ئه‬ ‫ی‬ ‫وپه‬ ‫ڕێژه‬ ‫ڕی‬ ‫سولفه‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫ر‬ ‫سوته‬ ‫مه‬ ‫نیه‬ ‫كه‬ ‫دا‬ ‫یان‬ 15ppm ‫ه‬ ‫دژه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫داخورانیشی‬ ‫ڕێژه‬ ‫ی‬ 1 % ‫به‬ ‫رزكراوه‬ ‫ته‬ ‫وه‬ ‫له‬ ، ‫ساڵی‬ 2226 ‫به‬ ‫دا‬ ‫رهه‬ ‫هێنراوه‬ ‫م‬ . / ‫تێبینی‬ ppm ‫كورتكراوه‬ ‫ی‬ parts per million ‫ه‬ ‫واته‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫ش‬ .‫دا‬ ‫ملیۆنێك‬
 • 18. ‫خزمه‬ ‌ ‫تگوزاری‌پۆلێن‌كردنی‌ڕۆن‌به‬ ‌ ‫گوێره‬ ‌ ‌‫ی‬ ACEA : ACEA ‫خزمه‬ ‫تگوزاریه‬ ‫ئه‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫كی‬ ‫وروپیه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رامبه‬ ‫ره‬ ‫به‬ ‫سیسته‬ ‫ئه‬ ‫كردنی‬ ‫پۆلێن‬ ‫می‬ ‫مریكی‬ API ‫به‬ ، ‫له‬ ‫اڵم‬ ‫هه‬ ‫ڵسه‬ ‫و‬ ‫نگاندن‬ ‫پێوه‬ ‫دا‬ ‫كردن‬ ‫پۆلێن‬ ‫ره‬ ‫له‬ ، ‫قورسترن‬ ‫و‬ ‫توندتر‬ ‫كانی‬ ‫به‬ ‫ئه‬ ‫ر‬ ‫وه‬ ‫ئه‬ ‫گه‬ ‫به‬ ‫ڕۆن‬ ‫جۆرێكی‬ ‫ر‬ ‫گوێره‬ ‫داواكاریه‬ ‫ی‬ ‫هه‬ ‫كانی‬ ‫بێت‬ ‫ردووكیان‬ ‫واته‬ API ‫و‬ ACEA ‫ئه‬ ‫باشتره‬ ‫وا‬ ‫له‬ ‫وه‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫ڕه‬ ‫نیا‬ ‫چاوی‬ ‫داواكاریه‬ ‫یه‬ ‫كانی‬ .‫كرابێت‬ ‫كێكیان‬ ‫ڕونكردنه‬ ‫و‬ ‫هێما‬ ‫وه‬ : A1/B1 ‫كه‬ ‫سوك‬ ‫كاری‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫بۆ‬ ‫به‬ ‫(به‬ ‫گازۆلین‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ )‫نزین‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫یه‬ ‫پارچه‬ ‫خشانی‬ ‫ك‬ ‫جواڵوه‬ ‫نیه‬ ‫زۆر‬ ‫كانی‬ ‫به‬ ‫پێویستی‬ ‫و‬ ‫نیه‬ ‫ڕۆنێك‬ ‫كه‬ ‫یه‬ ‫لینجی‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ، ‫بێت‬ ‫زۆر‬ ‫ی‬ ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫ڕۆنه‬ ‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫جۆره‬ ‫موو‬ ‫بزوێنه‬ ‫رێك‬ .‫نابێت‬ A3/B3 ‫كۆمه‬ ‫تایبه‬ ‫ڵێك‬ ‫تمه‬ ‫بڕواپێكر‬ ‫ندی‬ ‫هه‬ ‫اوی‬ ‫یه‬ ‫كه‬ ‫تایبه‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫پاراستنی‬ ‫بزوێنه‬ ‫له‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫داخوران‬ ‫ژه‬ ‫ئۆكسان‬ ‫هۆی‬ ‫ترشه‬ ‫و‬ ‫نگ‬ ‫كانه‬ ‫وه‬ ‫ئۆتۆمبێلی‬ ‫بۆ‬ ، ‫به‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫به‬ ‫نزین‬ ‫كارئه‬ .‫هێنرێ‬ A3/B4 ‫وه‬ ‫تایبه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫جۆرێك‬ ‫كو‬ ‫هه‬ ‫بۆ‬ ‫ت‬ ‫بزوێنه‬ ‫ندێ‬ ‫دیزڵ‬ ‫ری‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫هه‬ ‫هێنرێ‬ ‫روه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ها‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫گونجاوه‬ ‫ش‬ ‫كه‬ ‫ڕۆنی‬ A3/B3 ‫به‬ ‫كارئه‬ .‫هێنن‬ A5/B5 ‫هاوشێوه‬ ‫ی‬ A3/B3 ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫ئه‬ ‫كه‬ ‫گونجێ‬ ‫ڕۆنێك‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنن‬ ‫نه‬ ‫زۆر‬ ‫لینجی‬ ‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫و‬ ‫بێ‬ ‫جواڵوه‬ ‫كان‬ ‫نه‬ ‫زۆر‬ .‫بێ‬
 • 19. C1 ‫وه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫كو‬ A5/B5 ‫وایه‬ ‫ته‬ ‫جیاوازیه‬ ‫نیا‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ‫یان‬ ‫وه‬ ‫یه‬ ‫ڕێژه‬ ‫ی‬ ( Sulphated Ash ‫كه‬ ) ‫متر‬ ‫یه‬ ‫یان‬ ‫به‬ ‫بێت‬ ‫كسان‬ 2.5 . % C2 ‫وه‬ ‫ڕۆنی‬ ‫كو‬ A5/B5 ‫وایه‬ ‫ته‬ ‫جیاوازیه‬ ‫نیا‬ ‫كه‬ ‫ئه‬ ‫یان‬ ‫وه‬ ‫یه‬ ‫ڕێژه‬ ‫ی‬ ( Sulphated Ash ‫كه‬ ) ‫یه‬ ‫یان‬ ‫متر‬ ‫به‬ ‫بێت‬ ‫كسان‬ 2.8 . % C3 ‫به‬ ‫به‬ ‫رزبوونه‬ ‫وه‬ ‫پله‬ ‫ی‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫رمی‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫ناگۆڕی‬ ‫كانی‬ Sulphated Ash ≤ %0.8 . C4 ‫به‬ ‫به‬ ‫رزبوونه‬ ‫وه‬ ‫پله‬ ‫ی‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫رمی‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫له‬ ، ‫ناگۆڕی‬ ‫كانی‬ ‫زۆر‬ ‫ڕوه‬ ‫وه‬ ‫له‬ C1 ‫ئه‬ ‫به‬ ، ‫چێت‬ ‫هه‬ ‫كه‬ ‫زۆر‬ ‫بوونی‬ ‫ڵم‬ ‫مه‬ ‫نیه‬ ‫تیا‬ ‫فۆسفۆری‬ ‫و‬ . E2 ‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫ئه‬ ‫و‬ ‫ئاسایی‬ ‫دیزڵی‬ ‫ری‬ ‫وانه‬ ‫هه‬ ‫چارجیان‬ ‫توربۆ‬ ‫ی‬ ‫یه‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫ئه‬ ،‫هێنرێت‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫ناوه‬ ‫مام‬ ‫كاری‬ ‫بۆ‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫ند‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ .‫هێنرێن‬ E4 ‫به‬ ‫پله‬ ‫گۆڕانی‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫رمی‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫له‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬ ‫پاككردنه‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫ڕه‬ ‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫شی‬ ‫باشه‬ ‫زۆر‬ ‫ر‬ ‫دژه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫داخورانێكی‬ ‫و‬ ‫سوان‬ ‫هێزه‬ ، ‫جگه‬ ‫له‬ ‫وه‬ ‫توانایه‬ ‫ش‬ ‫هه‬ ‫باشی‬ ‫زۆر‬ ‫كی‬ ‫یه‬ ‫چه‬ ‫بۆ‬ ‫كه‬ ‫و‬ ‫وركردن‬ ‫مكردنه‬ ‫وه‬ ‫ی‬ ‫پارچه‬ ‫نێوان‬ ‫لێكخشاندنی‬ ‫جواڵوه‬ ‫له‬ ، ‫كان‬ ‫به‬ ‫رئه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنرێ‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ ‫زۆر‬ ‫كه‬ .‫ن‬ E6 ‫له‬ ‫كاركردنی‬ ‫شێوازی‬ E4 ‫ئه‬ ‫به‬ ‫چێت‬ ‫كه‬ ‫بڕێكی‬ ‫اڵم‬ ‫ماده‬ ‫متر‬ ‫كێمیایی‬ ‫ی‬ ‫تیایه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫بزوێنه‬ ‫و‬ ‫رانه‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنرێ‬ ‫به‬ ‫ڕێگادانیان‬ ‫ماده‬ ‫بونی‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫كیمیایی‬ ‫كراوه‬ ‫دیاری‬ ‫دا‬ ‫ڕۆن‬ ‫سه‬ ، ‫ره‬ ‫ئه‬ ‫ڕای‬ ‫وه‬ ‫پاڵێو‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫گازی‬ ‫ری‬ ‫ژه‬ ‫هه‬ ‫هراویان‬ ‫یه‬ ‫وه‬ ، ‫ئه‬ ‫كو‬ ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫گازدا‬ ‫رهاویشتنی‬ ‫جۆری‬ Euro4 ‫و‬ Euro5 ‫ئه‬ ‫پۆلێن‬ .‫كرێن‬
 • 20. E7 ‫به‬ ‫پله‬ ‫گۆڕانی‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫رمی‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫بزوێنه‬ ‫بۆ‬ ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬ ‫ری‬ Euro1 ، Euro2 ‫و‬ Euro3 ‫دروستكراوه‬ ‫ئه‬ ‫بۆ‬ ، ‫ئامێرانه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫كارئه‬ ‫كه‬ ‫هێنرێن‬ ‫ئه‬ ‫پێ‬ ‫قورسیان‬ ‫زۆر‬ ‫كاری‬ .‫كرێ‬ E9 ‫به‬ ‫پله‬ ‫گۆڕانی‬ ‫گه‬ ‫ی‬ ‫تایبه‬ ‫رمی‬ ‫تمه‬ ‫ندیه‬ ‫به‬ ‫زۆر‬ ، ‫ناگۆڕێ‬ ‫كانی‬ ‫هێزه‬ ‫له‬ ‫پاكردنه‬ ‫وه‬ ‫بوشه‬ ‫ناو‬ ‫كردنی‬ ‫پۆڵیش‬ ‫و‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫بزوێنه‬ ‫ناو‬ ‫وركردنی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫دژه‬ ‫به‬ ‫زۆر‬ ‫سوانێكی‬ ‫و‬ ‫داخوران‬ ‫هێزه‬ ‫ئامێره‬ ‫بۆ‬ ، ‫كانی‬ Euro1,Euro2,Euro3,Euro4 & Euro5 ‫به‬ ‫ئه‬ ‫كار‬ .‫هێنرێ‬ ‫به‬ /‫تێبینی‬ ‫گوێره‬ ‫ده‬ ‫ی‬ ‫گازه‬ ‫ردانی‬ ‫جیاوازه‬ ‫بزوێنه‬ ‫كان‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫جۆره‬ ‫م‬ ‫خواره‬ ‫ی‬ ‫وه‬ :‫كراون‬ ‫پۆلێن‬