Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

BSI production part approval process (PPAP)

9.089 Aufrufe

Veröffentlicht am

BSI - Production part approval process
กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

Veröffentlicht in: Automobil
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Thank you
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • thank you ka
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Thank you
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

BSI production part approval process (PPAP)

 1. 1. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved.Production Part Approve ProcessProduction Part Approve Process
 2. 2. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 2เป็นการยืนยันความถูกต ้องของผลิตภัณฑ์ทีได ้มาจากสายการผลิตจริงโดย- วัสดุทีใช ้ในการผลิต (Production Material)- เครืองมือ (Tool) และ- กระบวนการ (Process)และผลิตภัณฑ์ (Product) ก็เป็นไปตามทีกําหนดยืนยัน ความสารถของกระบวนการผลิตนั้นๆ ว่าสามารถผลิตได ้ตามทีตกลงและมีความสามารถกระบวนการทางสถิติทวนสอบการประยุคใช ้ข ้อกําหนดของลูกค ้ากับผู้ส่งมอบ เช่น การกําหนดมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบ รูปแบบรายงานต่างๆยืนยันการควบคุมการผลิต เช่น รายละเอียดใน Control Planวัตถุประสงค์ของ PPAP
 3. 3. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 3ความสามารถในการบังคับใช ้(Applicability)PPAP ครอบคลุมถึงสถานทีเป็นทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งมอบของชิ้นส่วนทีเป็นชิ้นส่วนสําหรับการผลิต ชิ้นส่วนสําหรับงานบริการวัตถุดิบสําหรับการผลิต รวมทั้ง Bulk Material (สิ้นค ้าทีขายไม่นับชิ้นเช่น นํ้ามัน สี) สําหรับ Bulk Material ไม่ต ้องส่งมอบ PPAP นอกจากลูกค ้าต ้องการชิ้นส่วนสําหรับการผลิตหรือสําหรับงานบริการทีเป็น StandardCatalogue item เช่น Bolts ต ้องส่งมอบ PPAP นอกจากได ้รับการยกเว ้นอย่างเป็นทางการจากลูกค ้าหมายเหตุ 1: ปฏิบัติตามข ้อกําหนด PPAP ของลูกค ้าแต่ละราย ถ ้ามีคําถามให ้สอบถาม ลูกค ้า รายนั้นๆโดยตรงหมายเหตุ 2 : ลูกค ้าสามารถยกเว ้นการส่งมอบ PPAP อย่างเป็นทางการให ้กับผู้ส่งมอบได ้โดยทําเป็นเอกสารการยกเว ้นจากลูกค ้า (Waive)
 4. 4. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 4
 5. 5. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 5การอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตจําเป็นต ้องได ้ก่อนการส่งสินค ้าทีผลิตครังแรกในภาวะกรณีดังนี้ …• ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทีไม่เคยมีการจัดส่งมาก่อน• มีการแก ้ไขข ้อบกพร่องหรือเพิมเติมส่วนทีขาดจากการยืน PPAPทีได ้จัดส่งไปแล ้ว• ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์นั้น มีการเปลียนแปลงในเชิงวิศวกรรม เช่นข ้อมูลในแบบ, ข ้อกําหนดต่างๆ หรือวัสดุทีใช ้• และสถานะการณ์ตามข ้อ 31.1 การยืน PPAP
 6. 6. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 6กําหนดใหยื่นเมื่อกําหนดใหยื่นเมื่อกําหนดใหยื่นเมื่อกําหนดใหยื่นเมื่อ อธิบายอธิบายอธิบายอธิบาย1. ชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑใหม (เชนชิ้นสวนใหม วัสดุใหม สีใหม ไมเหมือนที่เคยสงลูกคา)การยื่น PPAP เกิดเมื่อผลิตภัณฑใหม หริอมีการแกไขปรับปรุง ในกรณีที่เปนกลุมผลิตภัณฑ สามารถใชขอมูลรวมกันได2. มีการแกไขขอบกพรองจากยื่นPPAP ครั้งที่ผานมาแลวการยื่น PPAP เกิดเมื่อแกไขขอบกพรองจากยื่น PPAP ครั้งที่ผานมาแลว เชน-สมรรถนะผลิตภัณฑตามที่ลูกคากําหนด-ผลวัดขนาดหรือความสามารถกระบวนการ-ประเด็นจากผูสงมอบ-ยื่น PPAP สําหรับปรับสถานะอนุมัติชั่วคราวเปนอนุมัติสมบูรณ-ผลการทดสอบวัสดุ/สมรรถนะผลิตภัณฑ3. ชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑนั้น มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม เชนขอมูลในการออกแบบขอกําหนดตาง ๆ หรือวัสดุที่ใชการยื่น PPAP เกิดเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม เชนProduct/Part design, specification หรือ materialเฉพาะกรณีวัตถุดิบประเภทบัลค(bulk material)4. เมื่อมีการใชเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ ที่ไมเคยใชมากอนเมือใดต ้องยืน PPAP
 7. 7. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 7ชิ้นส่วนทีใช ้ในการอนุมัติต ้องได ้จากการผลิตทีมากเพียงพอ (SignificantProducttion Run) ซึงอาจเป็นชิ้นงานจากการผลิต 1 ชม. ถึง 8 ชม. (หรือ 1 กะ) โดยกําหนดจํานวนการผลิตไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น (ต่อเนืองกัน)เว ้นแต่ว่า ลูกค ้ายอมรับให ้ใช ้จํานวนน้อยกว่านี้หากชิ้นงานมาจากแม่พิมพ์ทีมีหลาย Cavity หลายพิมพ์ต ้องได ้รับการตรวจวัดทุกๆ Cavity และทุกๆพิมพ์และทดสอบชิ้นงานทีเป็น ตัวแทนการผลิตนี้จะต ้องทําในสถานทีผลิตจริง โดยใช ้เครืองมือ อุปกรณ์,เครืองวัด, กระบวนการ, พนักงาน ทีจะใช ้สําหรับการผลิตปกติ2.1 การผลิตสําหรับ PPAP
 8. 8. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 8ผลิตภัณฑ์ทีใช ้สําหรับการดําเนินงาน PPAP (ต่อ) สําหรับวัตถุดิบประเภทบัลค์(Bulk material)ไม่ได ้กําหนดจํานวนทีแน่นอนไว ้ตัวอย่างทีใช ้มาจากกระบวนการทีคงทีแล ้ว(Steady-state)2.1 การผลิตสําหรับ PPAP
 9. 9. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 92.2 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตPPAP Requirementsองค์กรจะต ้องบรรลุทุกข ้อกําหนดของ PPAP (18 ข ้อ) หรือตามทีลูกค ้าระบุชิ้นส่วนจากการผลิต จะต ้องบรรลุทุกข ้อกําหนดทีกําหนดตาม DesignRecord ทางด ้านวิศวกรรม และข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้า และกฎหมายทีเกียวข ้องในกรณีทีข ้อกําหนดเฉพาะของชิ้นส่วนไม่บรรลุ องค์กรจะต ้องจัดทําเอกสารวิธีการแก ้ไข และติดต่อกับลูกค ้า เพือพิจารณาหาวิธีการแก ้ไขทีเหมาะสมหมายเหตุ – รายการ หรือ บันทึกจากข ้อกําหนด 18 ข ้อ อาจไม่จําเป็นสําหรับการประยุกต์สําหรับบางชิ้นส่วน ให ้องค์กรพิจารณาจาก DesignRecord หรือข ้อกําหนดเฉพาะ หรือปรึกษาลูกค ้า
 10. 10. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 10เอกสารทีเกียวข ้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงชิ้นส่วนของ saleableproduct เช่นข ้อมูล CAD/CAMแบบของชิ้นส่วนข ้อกําหนดมาตรฐาน2.2.1 เอกสารทีเกียวข ้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์* ถ ้าข ้อมูลอยู่ในรูปของสือทางอิเลคทรอนิคส์ ผู้ส่งมอบต ้องจัดทําออกมาในรูปของเอกสารเพือชี้บ่งการตรวจวัด* ในกรณีวัตถุดิบประเภทบัลค์ ข ้อมูลการออกแบบ หมายถึง ข ้อกําหนดวัตถุดิบ, สูตรการผลิต และ ข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์DrawingDrawing
 11. 11. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 11ต ้องมีหลักฐานของการ การรายงานส่วนประกอบวัสดุตามทีลูกค้าร้องขอเช่นรายงานใน IMDSใน www.mdsystem.com2.2.1.1การรายงานส่วนประกอบวัสดุ
 12. 12. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 12ต ้องมีหลักฐานของการแสดงสัญญลักษณ์ Polymeric เมือสามารถประยุกต์ได ้ตาม ISO 11469:2000, Plastics -- Generic identification and marking ofplastics products ตามเกณฑ์นํ้าหนักPlastic หนักอย่างน้อย 100 g (ISO 11469/1043-1)Elastomeric หนักอย่างน้อย 200 g (ISO 11469/1629)2.2.1.2การแสดงสัญญลักษณ์ Polymeric
 13. 13. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 13เอกสารการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมใด ๆ ก็ตามทีอนุมัติแล ้วและยังไม่ได ้รวมเข ้ากับเอกสารออกแบบแต่มีการนําไปใช ้ในการผลิตแล ้ว2.2.2 เอกสารการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมทีอนุมัติแล ้ว
 14. 14. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 14ในกรณีทีองค์กรต ้องการเปลียนทางวิศวกรรม จะต ้องมีหลักฐานการอนุมัติดังกล่าว จากลูกค ้าด ้วย2.2.3 เอกสารการอนุมัติของวิศวกรรมของลูกค ้า (ถ ้ามี)* ในกรณีวัตถุดิบประเภทบัลค์ ให ้ลูกค ้าเซ็นชือในรายการตรวจสอบข ้อกําหนดของวัตถุดิบประเภทบัลค์
 15. 15. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 15เฉพาะกรณีทีผู้ส่งมอบรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ ้างอิงตามคู่มือFMEA ตามทีลูกค ้าร ้องขอ2.2.4 FMEA ของการออกแบบ (DFMEA)* สามารถใช ้DFMEA เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ได ้
 16. 16. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 16อธิบายลําดับของการปฏิบัติงานการผลิต อาจใช ้รวมกับผลิตภัณฑ์ทีกระบวนการคล ้ายกันได ้2.2.5 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิต* สามารถใช ้แผนผังการไหล เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ได ้สัญญาลักษณ์ กระบวนการย่อย หมายเหตุ10 รับวัตถุดิบ20 ตรวจรับ30 กลึงเพลา SC40 ทําเกลียว SC50 ตรวจสอบขันสุดท้าย SC60 บรรจุ70 จัดส่ง
 17. 17. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 17•FMEA ของกระบวนการทีเป็นไปตาม ข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้า ตามทีลูกค้าร้องขอ เช่น FMEA(AIAG)• ผู้ส่งมอบอาจใช ้PFMEA รวมกับผลิตภัณฑ์ทีมีกระบวนการคล ้ายกันได ้2.2.6 FMEA ของกระบวนการ (PFMEA)
 18. 18. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 18• ผู้ส่งมอบกําหนดแผนควบคุมตามทีกําหนดในคู่มือ APQP และ ข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้าตามทีลูกค้าร้องขอ ซึงต ้องระบุการควบคุมกระบวนการผลิตไว ้ทั้งหมด• ลูกค ้าอาจทีจะต ้องการอนุมัติแผนควบคุมก่อนทีจะมีการยืนเสนอ PPAP2.2.7 แผนควบคุม (Control plan)* สามารถใช้ Control Plan เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้
 19. 19. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 19เครืองมือวัดทุกตัวทีเป็นเครืองมือใหม่ หรือมีการปรับปรุงเปลียนแปลงทีระบุในแผนควบคุม ต ้องทําการศึกษา MSA ตามทีลูกค้าร้องขอการศึกษา MSA จะเป็นการประยุกต์ใช ้Gauge R&R, Bias, Linearity หรือ Stability2.2.8 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ระบบการวัด
 20. 20. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 20•ผู้ส่งมอบต ้องมีการตรวจวัดขนาดผลิตภัณฑ์ตามทีเอกสารการออกแบบ และแผนควบคุมกําหนดหากชิ้นงานมาจากแม่พิมพ์ทีมีหลาย Cavity หลายพิมพ์ ต ้องได ้รับการตรวจวัดทุกๆ Cavity และทุกๆพิมพ์•ผู้ส่งมอบต ้องเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ (Master sample) จากผลิตภัณฑ์ทีนํามาตรวจวัดขนาดนี้•บันทึกผลการตรวจวัดทั้งหมดต ้องระบุวันทีของเอกสารการออกแบบ, ระดับการเปลียนแปลงทางวิศวกรรม, หมายเลขผลิตภัณฑ์และอ ้างอิงถึงเอกสารการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมทียังไม่รวมในเอกสารการออกแบบด ้วยไว ้ด ้วย2.2.9 ผลการตรวจวัดขนาดของผลิตภัณฑ์
 21. 21. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 21บันทึกผลการทดสอบวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนทีนํามาใช ้ในการผลิตและการทํางาน / สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทีมีการระบุการทดสอบไว ้ในเอกสารการออกแบบ หรือแผนควบคุม2.2.10 ผลการทดสอบวัตถุดิบ / วัสดุ หรือการทดสอบการทํางาน ผลิตภัณฑ์.
 22. 22. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 222.2.10.1 ผลการทดสอบวัตถุดิบ / วัสดุเป็นการทดสอบวัสดุทีใช ้ทางด ้าน เคมี กายภาพหรือโลหะวิทยา ตามทีระบุไว ้ใน เอกสารการออกแบบ หรือแผนควบคุมผลการทดสอบวัตถุดิบต ้องระบุรายละเอียดของระดับการเปลียนแปลงเอกสารการออกแบบการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมทียังไม่ได ้บันทึกในแบบหมายเลข, วันที และระดับการเปลียนแปลงของ Specification,วันทีทดสอบจํานวนทีทดสอบผลการทดสอบชือของผู้ผลิตวัตถุดิบ และรหัสผู้ส่งมอบเมือลูกค ้าร ้องขอในกรณีทีลูกค ้าเป็นผู้พัฒนา วัสดุ หรือบริการ เชือม ชุบ ทําสี ชุบแข็งและคัดเลือกผู้ส่งมอบแล ้ว ให ้ซื้อจากรายชือนั้น
 23. 23. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 232.2.10.2 การทดสอบการทํางาน ผลิตภัณฑ์เป็น การทํางาน / สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ตามทีระบุไว ้ใน เอกสารการออกแบบ หรือแผนควบคุมผลการทดสอบการทํางาน / สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ต ้องระบุรายละเอียดของระดับการเปลียนแปลงเอกสารการออกแบบการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมทียังไม่ได ้บันทึกในแบบหมายเลข, วันที และระดับการเปลียนแปลงของ Specification,วันทีทดสอบจํานวนทีทดสอบผลการทดสอบชือของผู้ผลิตวัตถุดิบ และรหัสผู้ส่งมอบเมือลูกค ้าร ้องขอ
 24. 24. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 242.2.11.1 ทัวไปในการศึกษาเริมต ้นต ้องศึกษาความสามารถของกระบวนการสําหรับคุณลักษณะพิเศษทั้งหมด (Special Charateristic)การศึกษาความสามารถของกระบวนการกําหนดใน รูปค่าดัชนีความสามารถกระบวนการ Cpk หรือ Ppkองค์กรต ้องทําการศึกษาระบบการวัดเพือศึกษาความเบียงเบนของระบบการวัด (2.2.8)2.2.11ผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการ* เมือไม่มีการกําหนด Special Charateristic ลูกค ้าสามารถกําหนดคุณลักษณะอืนๆได ้* กาศึกษาความสามารถกระบวนการ ครอบคุมคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทีวัดได ้* การเลือกใช ้Cpk, Ppk ขึ้นกับความเหมาะสมกระบวนการ* การศึกษาความสามารถกระบวนการเบี้ยงต ้นเป้นการศึกษาระยะสั้น ไม่สามารถทํานายผลกระทบของเวลาได ้*จํานวนข ้อมูลทีใช ้เมือ ใช ้X-Bar, R chart ขั้นตํา 25 subgroup, 100 ข ้อมูลทีต่อเนืองกัน จากกระบวนผลิตที พร ้อมผลิตจริง
 25. 25. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 25การศึกษากระบวนการเบื้องต ้นต ้องอยู่ในรูปทีประเมิน ความสมารถกระบวนการหรือสมรรถนะกระบวนการเท่าทีจะทําได ้•Cpk ใช ้กับกระบวนการทีเสถียร (Stable) , sigma ประมาณการจาก R-bar/d2หรือ S-Bar/c4•Ppk ใช ้กับกระบวนการทีไม่เสถียร, sigma คํานวณจาก “s” จากข ้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด•ข ้อมูลทีนํามาวิเคราะห์ Cpk, Ppk ต ้องมีข ้อมูลอย่างน้อย 100 ข ้อมูล ถ ้ามีข ้อมูลไม่ถึง 100 ข ้อมูลให ้ปรึกษาตกลงกับลูกค ้า2.2.11.2 ดัชนีตัววัดด ้านคุณภาพ
 26. 26. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 26ค่าดัชนีความสามารถของกระบวนการในการศึกษาเริมต ้น>1.67 – กระบวนการบรรลุเกณฑ์1.33 < ค่าดัชนี < 1.67 - กระบวนการนั้นอาจยอมรับได ้ แต่อาจต ้องมีการปรับปรุงให ้ติดต่อกับลูกค ้าเพือพิจารณา, อาจมีการเปลียนแปลงแผนควบคุมก่อนทีจะผลิต< 1.33 - กระบวนการนั้นไม่ผ่าน ต ้องติดต่อลูกค ้าเพือพิจารณา2.2.11.3 เกณฑ์การยอมรับผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการ* ผลของการศึกษาความสามารถกระบวนการเบีองต้น อาจเป็นเงือนไขหนึงสําหรับการอนุมัติ PPAP024681012140 0.5 1 1.5 2 2.5 3LSL USL
 27. 27. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 27•สําหรับกระบวนการไม่เสถียร ซึงอาจจะไม่ได ้ตามกําหนดของลูกค ้า ผู ้ส่งมอบต ้องมีผลการแก ้ไข หรือ actionplan เพือกําจัด Special cause ก่อนจะ ยืนเสนอ PPAP2.2.11.4 กระบวนการไม่เสถียร2.2.11.5 เมือกระบวนการมี Specificationด้านเดียว•ให ้ติดต่อลูกค ้าเพือหาวิธี และเกณฑ์ทีเหมาะสม2.2.11.6 การปฎิบัติการแก้ไขในระหว่างกระบวนการยังไม่บรรลุเกณฑ์•ให ้ติดต่อลูกค ้าเมือความสามารถของกระบวนการไม่บรรลุเกณฑ์ 2.2.11.3 ก่อนวันยืนPPAP องค์กรต ้องยืนแผนการแก ้ไข พร ้อมทั้งปรับ Control plan ให ้ใช ้การ ตรวจสอบ100% จนกว่า แผนแก ้ไขทําให ้ความฝันแปรลดลงจนผ่านเกณฑ์ 2.2.11.3
 28. 28. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 28ผู้ส่งมอบต ้องมีขอบเขตและเอกสารต่าง ๆ ของห ้องปฏิบัติการทีแสดงว่าสอดคล ้องกับข ้อกําหนดลูกค ้า เช่น accredited laboratoryเมือใช ้ห ้องทดลองจากภายนอก ให ้ห ้องทดลองรายงานผลการทดสอบตามรายงานผลทีเป็นเอกสารรูปแบบทางการ มีหัวจดหมายของห ้องทดลอง ในรายงานต ้องระบุวันทีและมาตรฐานทีใช ้ทดสอบ2.2.12 เอกสารทีเกียวข ้องกับคุณสมบัติของห ้องปฏิบัติการห ้องปฏิบัติการทดสอบทีได ้รับการรับรองตาม มอก. 17025
 29. 29. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 29•ต ้องทําการแยกรายงานตามลักษณะทีต่างกัน ถึงแม ้จะเป็นผลิตภัณฑ์อนุกรมเดียวกัน ทีใช ้ข ้อมูลการออกแบบร่วมกันก็ตาม•องค์กรต ้องบันทึกข ้อมูลทีลูกค ้าร ้องขอในรายงาน AAR และชี้บ่งส่วนทีจะทําการยืนอนุมัติ•รายงานนี้ต ้องผ่านการอนุมัติโดยลูกค ้าก่อน จึงจะจัดส่งให ้ลูกค ้าพร ้อมใบรับรองการยืนยันข ้ออนุมัติชิ้นส่วน (PSW)2.2.13 รายงานการอนุมัติลักษณะภายนอก• ปกติ AAR ใช ้กับการอนุมัติ สี ลาย ผิวทีมองเห็นได ้• ในการกรอกรายละเอียด AAR บางลูกค่าอาจให ้กรอกไม่ครบทุกช่องก็ได ้ตามทีลูกค ้ากําหนด
 30. 30. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 30ผู้ส่งมอบต ้องจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามทีลูกค ้าร ้องขอ2.2.14ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Sample Production Part)
 31. 31. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 31•ตัวอย่างต ้นแบบของผลิตภัณฑ์ต ้องจัดเก็บตามระยะเวลา เช่น เดียวกับเอกสาร PPAP•ต ้องชี้บ่งชือผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอืน ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงต ้องมีวันทีทีลูกค ้าอนุมัติบนผลิตภัณฑ์•ในกรณีทีมีหลายCavity, mold ต ้องเก็บตัวอย่างต ้นแบบของผลิตภัณฑ์(Master Sample) ไว ้ทุก Cavity, mold หรือตามทีตกลงกับลูกค ้า2.2.15 ตัวอย่างต ้นแบบผลิตภัณฑ์ (Master Sample)• ในกรณีที ตัวอย่างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ มีขนาดใหญ่ต้องการพืนทีเก็บมาก สามารถตกลงกับลูกค้าหาวิธีทีเหมาะสําหรับจัดเก็บได้
 32. 32. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 32ตัวอย่างของอุปกรณ์ช่วยในการตรวจวัด เช่น Fixture, gage, templates, etc...ต ้องมีการบันทึกการเปลียนแปลงทางวิศวกรรมทีใช ้ในอุปกรณ์ช่วยการตรวจวัดต ้องมีระบุการบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับอุปกรณ์เหล่านี้ในการศึกษาการวิเคราะห์ระบบการวัดต ้องรวมถึงอุปกรณ์ช่วยการตรวจวัดเหล่านี้ด ้วย2.2.16 อุปกรณ์ช่วยการตรวจวัด (Checking Aids)
 33. 33. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 33ต ้องจัดทําบันทึกแสดงความสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้าตามทีกําหนดในคู่มือของแต่ละลูกค ้า เช่น Package Standards, InspectionStandards, etc.2.2.17 บันทึกความสอดคล ้องของข ้อกําหนดเฉพาะลูกค ้า
 34. 34. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 34เอกสารทีระบุเหตุผล และรายละเอียดการขออนุมัติเพือให ้ลูกค ้าพิจารณาและเซ็นชืออนุมัติต ้องทําการแยก PSW ตาม Part Number ถึงแม ้จะเป็นผลิตภัณฑ์อนุกรมเดียวกัน ทีใช ้ข ้อมูลการออกแบบร่วมกันก็ตาม หรืออาจตกลงกับลูกค ้าเป็นอย่างอืนสําหรับการผลิตทีมีหลาย Cavity, Mold องค์กรต ้องทําการ วัดขนาดให ้ครบทุก Cavity, Moldตาม 2.2.9 และทําการระบุ“Mold/Cavity/Production/Process” ใน PSWองค์กรต ้องทําการทวนสอบผลการการทดสอบและการวัด ว่าสอดคล ้องข ้อกําหนดลูกค ้าหรือไม่ ก่อนทีผู้รับผิดชอบ อนุมัติ PSW ก่อนยืนลูกค ้า2.2.18 ใบรับรองการยืนอนุมัติชิ้นส่วน (PSW)
 35. 35. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 35oต ้องระบุนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์(ไม่รวม Package)ในหน่วยกิโลกรัมทีมีจุดทศนิยม 4 ตําแหน่ง (0.0000)หรือระบุเป็นอืนจากลูกค ้ากําหนด ลงในใบ PSWโดยหาค่าเฉลียจากชิ้นงาน 10 ชิ้นoสําหรับการผลิตทีมีหลาย Cavity, Mold ทําการเลือกอย่างน้อย 1 ชิ้นจากทุกๆ Cavity, Mold มาหาค่าเฉลีย2.2.18.1 นํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ (มวล)
 36. 36. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 36•ใช ้สําหรับส่งมอบวัตถุดิบประเภทบัลค์•เป็นรายการตรวจสอบเพือวางแผนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแต่ละหัวข ้อใน checklist และกําหนดวันทีเสร็จรายการตรวจสอบของข ้อกําหนดของวัตถุดิบประเภทบัลค์
 37. 37. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 37การอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตจําเป็นต ้องมีการแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบในภาวะกรณีดังนี้ …• มีการปรับเปลียนวิธีการ หรือ วัสดุจากทีใช ้ในปัจจุบัน• เมือมีการปรับปรุง เปลียนแปลงเครืองมือทีใช ้หรือใช ้เครืองมือใหม่เช่น แม่พิมพ์ รวมทั้งการเพิมจํานวนเครืองมือ (ยกเว ้น เครืองมือทีสึกหรอได ้• เมือมีการตรวจซ่อมแซมขนานใหญ่ หรือจัดเปลียนตําแหน่งเครืองมือ เครืองจักรทีใช ้อยู่• มีการโอนย ้ายเครืองมือ และอุปกรณ์ไปยังหน่วยการผลิตอืนๆ• มีการเปลียนแปลงผู้รับจ ้างช่วง (Subcontractor) ทีขายวัตถุดิบหรือให ้บริการ เช่น งานชุบ• เครืองมือทีใช ้ในการผลิตทีหยุดใช ้งานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป• การเปลียนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการใช ้งาน หน้าที รูปแบบและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในกรณีSubcontractor ทีเป็นผู้ผลิตด ้วย3.1 เมือใดทีต ้องแจ ้งลูกค ้า
 38. 38. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 38ตารางที 3.1ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตองแจงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตองแจงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตองแจงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตองแจงลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา อธิบายอธิบายอธิบายอธิบาย1. เมื่อโครงสรางองคประกอบ หรือวัสดุเปลี่ยนแปลงจากที่เคยอนุมัติไวตัวอยาง เชน โครงสรางองคประกอบที่ไดมีการขออนุมัติใช หรือ note ในเอกสารการออกแบบที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศกรรมกําหนด2. ผลิตจากแมพิมพใหมหรือที่ปรับปรุง (ยกเวนเครื่องมือสิ้นเปลียง) รวมถึงการเพิ่ม หรือเปลี่ยนทดแทนการกําหนดนี้ใชเครื่องมือ แมพิมพ ที่มีหนาที่เฉพาะ ที่มีผลโดยตรงกับผลิตภัณฑสุดทาย ไมรวมถึงเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ เชนเครื่องมือวัดมาตราฐาน ไขควง3. ผลิตจากแมพิมพที่มีการ Upgrade หรือRearrange ใหมUpgrade หมายถึงการการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรแมพิมพเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต หรือเปลี่ยนหนาที่การทํางาน ทั้งนี้ไมไดหมายความวาการซอมบํารุงที่ไมไดเพิ่มกําลังการผลิตแตตองทําการทวนสอบผลจากการซอมดวยRearrangmentหมายถึงการเปลี่ยนแปลงลําดับของกระบวนการในผังการไหลกระบวนการ รวมถึงการเพิ่มกระบวนการ แตในการปรับปรุงเครื่องจักรตองเปนไปตามขอกําหนดความปลอดภัย เชนการติดตั้งอุปกรณปองกัน4. ผลิตจากเครื่องมือ แมพิมพที่มีการยายสถานที่ผลิต หรือยายเพื่อขยายสถานที่ผลิตการเคลื่อนยายเครื่องมือเครื่องจักรระหวางตึก หรือสถานที่ผล3.1 เมือใดทีต้องแจ้งลูกค้า
 39. 39. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 395. เปลี่ยนผูสงมอบ วัตถุดิบที่ไมสามารถใชงานแทนกันได หรือบริการ เชน ชุบแข็งองคกรมีความรับผิดชอบในการอนุมัติกอนผูสงมอบ สงมอบวัสดุ หรือบริการ6. ผลิตภัณฑถูกผลิตจาก เครื่องมือที่ไมไดใชมาเปนเวลา 12 เดือนหลังจากการผลิตmass productionจําเปนตองแจงลูกคา แตยกเวน ผลิตภัณฑที่ผลิตปรืมาณนอย แตอยางไรก็ตามลูกคาอาจขอ PPAPสําหรับService part ก็ได7. ผลิตภัณฑและกระบวนการที่เกี่ยวกับสวนประกอบที่ใชกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยองคกรหรือผูสงมอบเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ ผูสงมอบกระทบกับ fit,form,function. Performance, durability8. วิธีการทดสอบ/ตรวจสอบเปลี่ยน-เทคนิคใหมตองมีหลักฐานวาเครื่องมือใหมมีความสามารถเทียบเทาระบบเดิมเพื่มเติมสําหรับ9. แหลงวัตถุดิบใหมจากผูสงมอบรายเดิมหรือรายใหม10. การเปลี่ยนรูปลักษณtภายนอกการเปลี่ยนที่กระทบตอสรรมถนะของผลิตภัณฑ3.1 เมือใดทีต้องแจ้งลูกค้า
 40. 40. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 40ภาวะทีไม่ต ้องแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบ และไม่ต ้องขออนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตมีดังนี้มีการเปลียนแปลงในระดับชิ้นส่วนประกอบ (Component) ซึงไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ทีส่งมอบให ้ลูกค ้ามีการเคลือนย ้ายเครืองมือ, อุปกรณ์ในหน่วยผลิตเดียวกันมีการเปลียนแปลงเครืองมือโดยทีกระบวนการ / เทคโนโลยี / วิธีการเหมือนเดิมมีการทดแทนเครืองวัด (Gage Replacement)มีการจัดสมดุลย์ใหม่ (Rebalance) ของงานของพนักงาน โดยไม่มีการเปลียนแปลงหารไหลของกระบวนการ (Process Flow)มีการเปลียนแปลงซึงเป็นผลมาจากการลด RPN หรือ PFMEA โดยไม่เปลียน Process Flow สําหรับวัตถุดิบประเภทบัลค์ (Bulk material)3.1 เมือใดทีต้องแจ้งลูกค้า
 41. 41. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 41องค์กรต ้องทําการแจ ้งให ้ตัวแทนลูกค ้าทีได ้รับการแต่งตั้งทราบถึงแผนการเปลียนแปลงใดๆ ทีเกียวกับการออกแบบ, กระบวนการผลิต หรือสถานทีผลิตหมายเหตุ ถือเป็นความรับผิดชอบทีต ้องแจ ้งในทุกๆเรืองทีมีการเปลียนแปลงทีเกียวกับแบบของชิ้นส่วน และ/หรือ กระบวนการผลิตในทุกกรณีต ้องมีการขออนุมัติ PPAP เว ้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอืนจากลูกค ้าหากมีปัญหาใดๆเกียวกับข ้อกําหนดของ PPAPให ้ติดต่อลูกค ้า และตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร3.1 เมือใดทีต้องแจ้งลูกค้า
 42. 42. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 42• ระดับของการส่งมอบ จัดเป็นระดับ 1-5 โดยลูกค ้าเป็นผู้กําหนด• ในกรณีทีลูกค ้าไม่กําหนดระดับของการส่งมอบให ้ใช ้ระดับ 3เป็นระดับกําหนด (Default) ยกเว ้นวัตถุประเภทบัลค์ ให ้ใช ้ระดับที 1• ลูกค ้าแต่ละรายอาจกําหนดระดับของการส่งมอบทีต่างกันให ้แก่ผู้ส่งมอบรายเดียวกัน4. ระดับการส่งมอบ
 43. 43. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 43ระดับของการส่งมอบได ้แก่ระดับ 1 ใบรับรองและรายการอนุมัติสภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ถ ้ามี)ส่งให ้ลูกค ้าระดับ 2 ใบรับรอง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข ้อมูลสนับสนุนบางส่วนให ้ลูกค ้าระดับ 3 ใบรับรอง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข ้อมูลสนับสนุนทั้งหมดส่งให ้ลูกค ้าระดับ 4 ใบรับรอง และข ้อมูลสนับสนุนตามทีลูกค ้ากําหนดส่งให ้ลูกค ้าระดับ 5 ใบรับรอง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และข ้อมูลสนับสนุนทั้งหมดสําหรับการทบทวน ณ โรงงานผลิตของผู้ส่งมอบ4.1 ระดับของการส่งมอบ
 44. 44. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 44
 45. 45. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 45S = ผู้ส่งมอบต ้องส่งรายการนั้นให ้กับลูกค ้า และเก็บสําเนาไว ้ในสถานทีทีเหมาะสม รวมทั้งสถานทีทีทําการผลิตR = ผู้ส่งมอบเก็บรักษารายการนั้นไว ้ ในสถานทีทีเหมาะสม รวมทั้งสถานทีทีทําการผลิต และ สามารถส่งมอบให ้ตัวแทนลูกค ้าเรียกดูได ้ในกรณีทีลูกค ้าร ้องขอ* = ผู้ส่งมอบเก็บรักษารายการนั้นไว ้ในสถานทีทีเหมาะสม และส่งมอบให ้ลูกค ้าในกรณีทีลูกค ้าร ้องขอระดับการส่งมอบ
 46. 46. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 465.1 Self Certifyingผู้ส่งมอบทีได ้รับการจัดเป็น Self Certifying โดยลูกค ้า เอกสารทีใช ้ในการส่งมอบ PPAP ถ ้าได ้รับอนุมัติโดยผู้ส่งมอบก็เปรียบเสมือนลูกค ้าอนุมัติลูกค ้าจะเป็นผู้แจ ้งให ้ผู้ส่งมอบทราบถึงสถานะการยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วนนั้น ๆถ ้ายังไม่มีการยอมรับการส่งมอบจากลูกค ้าจะไม่มีการจัดส่งสิ้นค ้าให ้ลูกค ้าโดยเด็ดขาด แม ้จะมีการตกลง กันด ้วยวาจาก็ตาม5. สถานะการยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วน
 47. 47. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 475.2 PPAP statusสถานะการยอมรับของลูกค ้ามี 3 แนวทางคืออนุมัติการผลิต (Full Approval)อนุมัติชัวคราว (Interim Approval)การไม่ยอมรับ (Rejected)สถานะการยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วนการอนุมัติการผลิตในกรณีทีชินส่วนทีผลิตเป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า ผู้ส่งมอบสามารถจัดส่งสินค้านันตามตารางการส่งมอบได้เลย
 48. 48. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 48การอนุมัติชัวคราวแสดงถึงการส่งมอบชิ้นส่วนสามารถทําได ้ช่วงเวลาหนึงทีกําหนด หรือจํานวนชิ้นส่วนจํานวนหนึงทีกําหนดเท่านั้นการอนุมัติชัวคราวจะเกิดขึ้นในกรณีทีผู้ส่งมอบสามารถหาสาเหตุของปัญหาได ้และมีแผนการป้องกันทีผู้ยอมรับแล ้วเมือการอนุมัติชัวคราวสิ้นสุดลงผู้ส่งมอบจะไม่สามารถจัดส่งสินค ้าได ้อีกจนกว่าจะมีการอนุมัติจากลูกค ้าสถานะการยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วนการไม่ยอมรับในกรณีทีผลิตภัณฑ์ และ/หรือเอกสารอืนทีเกียวข้องไม่เป็นตามข้อกําหนดของลูกค้าผู้ส่งมอบไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้จนกว่าจะมีการแก้ไข และอนุมัติจากลูกค้า
 49. 49. Copyright © 2013 BSI. All rights reserved. 49เอกสาร PPAP ทั้งหมดจะต ้องเก็บรักษาไว ้ตลอดระยะเวลาทียังมีการผลิตเพือส่งมอบให ้ลูกค ้าบวก 1 ปีปฏิทินเอกสารทีมาจากแฟ้ม PPAP เดิมสามารถนํามาใช ้หรืออ ้างอิงกับแฟ้ม PPAP สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได ้เช่น ใบรับรองวัตถุดิบจากผู้ขาย6. การจัดเก็บเอกสาร

×