Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Videnskabeligt problem & projekt, rennison

 1. VELKOMMEN TIL: MASTERPROJEKT MODUL
 2. HVAD ER ET GODT PROJEKT? MASTERPROJEKT MODUL 1. PROBLEMSTYRET HELE VEJEN IGENNEM! 2. VELDESIGNET OG KONSISTENT STRUKTURET!; præciserer klart hvad der undersøges, hvorfor, hvorhenne, indenfor hvilke referencerammer, hvordan og med hvilket resultat. 3. TEORETISK OG METODISK SOLIDT! 4. ANALYTISK STÆRKT!; kobler teori, empirisk materiale og selvstændig kreativitet i én og samme bevægelse 5. KONTINGENS-BEVIDST OG KRITISK REFLEKSIV! ift. de anvendte tilgange, kilder og producerede resultater Sem.1Sem.2Sem.3
 3. HVORDAN BAKKES PROJEKTET OP? MASTERPROJEKT MODUL KLYNGE VEJLEDNING SEMINAR
 4. PROBLEM, PROJEKTDESIGN & PROCES Betina W. Rennison, Ph.d., Lektor, Inst. for sociologi & socialt arbejde, Aalborg Universitet MASTERPROJEKT MODUL, MPA/MPG AAU 2015 DAGENS FORMÅL  At give jer et kick-off til igangsættelse af projektet  At lære jer om hvad et godt problemorienteret projekt er og hvordan man designer et sådant  At give jer info om litteratur- søgning (bibliotekar-besøg)  At ‘parre’ jer med hinanden i klynger (og evt. i grupper)  At få gode råd om skrive- processen fra en tidl. masterstuderende  At lære hinanden (bedre) at kende via sandwich & socialt samvær
 5. HVEM ER VI? Præsentationsrunde: - NAVN - STUDIE – - ARBEJDSSTED – ARBEJDSFUNKTION - - FAGLIG INTERESSE; én sætning om projektemne – - og andet vi bør vide ; ) MASTERPROJEKT MODUL
 6. 1. STIVNAKKE-METODEN bruges af dyr, professorer og politikere 2. AUTORITETS-METODEN bruges af stærke grupperinger; ”Præsteskabet” og dets lydige tjenere 3. A PRIORI METODEN bruges af filosoffer, ”religiøse”, deducerende teoretikere 4. DEN VIDENSKABELIGE METODE bruges af MPA/MPG’ere og andet godt folk, der tænker og handler som refleksive praktikere… HVORDAN OPNÅS VIDEN? ; ) MASTERPROJEKT MODUL
 7. Videnskabens formål er at etablere en begrundet og reflekteret viden om virkeligheden. Og her ikke ’ophøje’ hverken; - virkeligheden, - det apparat virkeligheden ses igennem (teori/metode) - eller den viden om virkeligheden, der skabes (resultat/konklusion) som et absolut. I fokuseringen og i afgrænsningen må altid ligge en åbenhed for det anderledes perspektiv. En kritisk konstruktiv perspektivisme. Viden er konstrueret, situeret, omskiftelig. Hvor stiller det os som vidensproducenter? Hvad kræver det af os? MASTERPROJEKT MODUL REFLEKSIV (VIDENS)PRAKSIS
 8. 1. At kunne nedbryde (afdække/afsløre) problemer i det bestående gennem begrundet viden og refleksion 2. At kunne opbygge virkeligheden/det konkrete felt gennem begrundet viden og refleksion – Omsætte sine analyser til en ny praksis – Vise at refleksion ikke kun nedbryder viden men også skaber ny viden, der kan omsættes i praksis Gør det simple kompleks, men gør også det komplekse simpelt! MASTERPROJEKT MODUL DOBBELT KOMPETENCE
 9. PROBLEMSTYRET HELE VEJEN IGENNEM! MASTERPROJEKT MODUL
 10. HVORFOR FORMULERE ET PROBLEM? MASTERPROJEKT MODUL ”Research questions provide the basic direction and path in our development of knowledge, point at which research design and methodology we should use, and define the theoretical and practical contributions our research is likely to generate.” (Alvesson and Sandberg 2012: 11) Det er vores kort og kompas når vi betræder uudforsket land – og når vi kommer på vildveje eller fristes til omveje undervejs. Og ved endt destination er det vores varedeklaration der fortæller modtagerne hvilket (nærings)indhold de får
 11. MASTERPROJEKT MODUL PF EKSEMPLER FRA MASTERPROJEKTER ? Hvordan kan man udbrede et enkelt interorganisatorisk samarbejde mellem få lokale aktører til et komplekst interorganisatorisk samarbejde mellem mange strukturelt forskellige og geografisk spredte aktører? ? A. Hvilke strategiske krav stilles der til hospitalsledelse efter strukturreformen, og hvordan agerer hospitalsledelser som helhed, og som enkeltpersoner i det institutionelle pres mellem politik, organisation og omverden? B. Hvordan ser ledelses- strukturen ud og hvad motiverer hospitalsledere? Hvem har magten til at prioritere i hospitalsvæsenet?” ? A. Hvordan er rammerne for et gymnasiums drift og udvikling blevet ændret med de store reformer? B. Hvilke nye udfordringer står et gymnasium over for efter disse reformer ? C. Hvordan kan en gymnasieledelse udvikle og ændre gymnasiet så de nye rammer udnyttes til at hæve uddannelseskvaliteten?
 12. ? A. Hvilken rolle spiller fusionsfortællinger i processen frem mod at fusionere studieadministrationerne ved UCN, Hjørring? B. Hvilke særlige udfordringer udspringer heraf i forhold til den lokale ledelse? ? A. Hvordan kan ‘grænsekrydsende ledelse’ bidrage til at Psykiatriens Hus forbliver et succesfuldt modelprojekt for psykia- trien i Danmark? B. Hvilke kompetencer skal de involverede ledere besidde? ? A.Hvordan italesættes begrebet ‘social kapital’ blandt aktørerne på dagtilbudsområdet? B. Hvordan kan jeg som dagtilbudsleder understøtte social kapital således at det psykiske arbejdsmiljø og kvaliteten af kerneopgaven vedligeholdes og styrkes? ? Hvordan påvirkes og udvikles frivillighed i en frivillig organisation, som er inspireret af nye styringsparadigmer, der udfordrer den klassiske rollefordeling mellem frivillige og ansatte? MASTERPROJEKT MODUL FLERE EKSEMPLER…
 13. ? A. Hvordan kan teorien om relationel koordinering bidrage til at skabe bedre trivsel for de kliniske diætister? B. Hvorfor har teorien om relationel koordinering fået så stor opmærksomhed i det nordjyske sygehusvæsen? C. Hvilke muligheder og begrænsninger er der for teoriens anvendelse til at skabe bedre tværfaglige samarbejdsrelationer i sygehussektoren? ? A. Hvilke muligheder giver kommunen skolebestyrelser for at påvirke den overordnede skolepolitik i kommunen, og hvilke styringsmæssige tiltag kan identificeres i kommunernes arbejde med skolens bestyrelser? B. Hvilke demokratiopfattelser ligger der bag de forskellige aktørers tilgange til styring og inddragelse? ? Hvordan vurderer skoleledere muligheder og barrierer for implementeringen af folkeskolereformen? MASTERPROJEKT MODUL ENDNU FLERE EKSEMPLER…
 14. OG SÅ ER DET JER! FORTÆL SIDEKAMMERATEN: 1. HVAD DU VIL SKRIVE OM 2. HVORFOR DET ER RELEVANT Byt roller – Giv hinanden feedback MASTERPROJEKT MODUL ØVELSE
 15. MASTERPROJEKT MODUL 1. Det udspringer af en undren - et eller andet man ikke forstår. Noget der skurrer, en uforklaret observation, en strittende iagttagelse, et skisma eller en modstrid på et givent praksisfelt eller mellem kendt teori og observeret praksis. Mysterie - Anomali – Normali – Paradoksi 2. Det bygger på et videnshul; noget endnu underbelyst eller belyst på en hidtil utilstrækkelig måde – noget der endnu ikke er undersøgt; med denne systema- tik/teori/metode/detajleringsgrad eller i denne kontekst. HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? I
 16. MASTERPROJEKT MODUL 3. Det bør ikke være for bredt, men relativt snævert og fokuseret: At sige ‘meget om lidt’ frem for at sige ‘lidt om meget’. Dybde fremfor bredde. 4. Det er velbegrundet, ordentlig underbygget og funde- ret på grundig argumentation og solid dokumentation HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? II
 17. MASTERPROJEKT MODUL 5. Det formuleres sprogligt præcist og med brug af akademiske ord og fremstillingsformer (se fx. S. 25 + kap. 12 i Rienecker & Jørgensen + s. 51 Rienecker pf-pjece) FORMEN GØR EN FORSKEL! HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? III
 18. MASTERPROJEKT MODUL 6. Det er karakteriseret ved åbenhed - dvs. man skal ikke kende svaret på forhånd og det skal ikke kunne besvares med simple ja/nej svar, men give mulighed for alle typer af svar: Problem = Et akademisk spørgsmål som vi ikke kender svaret på. 7. Det skal være balanceret og må ikke pege i en bestemt retning som fx at fokusere på enten fordele eller ulemper ved et bestemt forhold. Det skal have et åbent udfaldsrum der giver mulighed for at undersøge alle nuancer indenfor problem- formuleringens rammer. HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? IV
 19. EKSEMPEL PÅ ET BALANCERET PROBLEM ”Hvordan kan intern kommunikation modvirke modstand mod forandring blandt HK-medarbejdere?” - Leder kun til at undersøge hvordan intern kommunikation kan modvirke, men ikke hvordan intern kommunikation kan medvirke til modstand mod forandring. Spørg i stedet mere åben: ”Hvordan kan organisation X anvende intern kommunikation i relation til modstand mod forandring blandt HK-medarbejdere?” MASTERPROJEKT MODUL
 20. MASTERPROJEKT MODUL 8. Det skal være relevant for det aktuelle praksisfelt og muliggøre at der kan genereres viden, der gør en forskel for samfundet, organisationen, gruppen, individet. 9. Det skal være teoretisk relevant og producere viden, der har potentialet til at kunne skabe et teoretisk bidrag (nye vinkler, testning af kendt teori på nye områder, nye konstellationer af kendt teori, udvikling af ny teori om kendte empiriske forhold m.m.) 10.Det bærer præg af projektskrivernes ægte interesse, reelle commitment og videbegærlige nysgerrighed overfor det givne emne og valgte problematik. HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? V
 21. MASTERPROJEKT MODUL HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? VI 11. Det er uundgåeligt formet af forforståelser og præetablerede referencerammer [frames]; personlige, kulturelle, disciplinære, paradigmatiske, teoretiske, metodiske – hvilket former og farver det pågældende emne og den valgte problematik [pre-frames] – og sætter særlige muligheds- betingelser for den opnåede viden. Forforståelserne muliggør at vi kan tænke/handle/spørge, men lukker os også inde i en forforståelsesbobel. Derfor: Et godt videnskabeligt arbejde mester den hermeneutisk spiral…
 22. BRYD FORFORSTÅELSEN! MASTERPROJEKT MODUL
 23. MASTERPROJEKT MODUL HVAD ER ET GODT VIDENSKABELIGT PROBLEM? VII 12. Det er kritisk og innovativt; har potentiale til at udfordre eksisterende forestillinger og frem- stillinger af emnet. Producerer nye erkendelser – gentager ikke blot: Vidensgenererende fremfor vidensrefererende… 13. Det søger ikke blot efter svar, men rejser nye spørgsmål: Et godt samfundsvidenskabeligt problem er et der skaber nye problemer!
 24. ERGO: EN DÅRLIG PF ER… 1. uden undrende kraft og strittende iagttagelser 2. ikke inspireret af et videnshul, der søges udfyldt 3. alt for bred og ufokuseret 4. udokumenteret og ringe begrundet 5. sprogligt vagt og ‘uakademisk’ formuleret 6. for lukket; ‘jeg ved det allerede’ MASTERPROJEKT MODUL 7. for ensidig; ‘jeg synes bedst om’ 8. ignorant overfor praksis 9. uambitiøs teoretisk 10. båret af pligt ikke lyst 11. indespærret i forfor- ståelsesboblen, der aldrig springes 12. er udelukkende vidensrefererende, ikke udfordrende 13. for ‘løsningsorienteret’
 25. TEST EN 13’NER 1. Relatér de 13 aspekter ved ‘det gode problem’ til din projektidé og reflektér over det med dig selv (skriv stikord ned). 2. Præsentér og diskutér med sidemanden om hans/hendes refleksioner MASTERPROJEKT MODUL ØVELSE
 26. Det tager tid at udvikle et godt videnskabeligt problem og dermed god problemformulering – og du skal løbende revidere din problemformulering igennem hele skrive- processen. I startfasen skal du derfor ikke forsøge at lave den perfekte problemformulering. Du skal udvikle en arbejdsproblemformulering, der rummer det, du gerne vil undersøge – og som er god nok til, at du kan bruge den som styringsværktøj i videns- produktionen Når projektet er færdigt skifter problemformuleringen rolle fra at være et styringsværktøj til at være et formidlings- redskab, der afgrænser og specificerer problemfeltet SÅ: Problemformuleringen skrives som både det første og det sidste MASTERPROJEKT MODUL HUSK: PROBLEM ER PROCES
 27. HV-ORDENE I PROBLEMFORMULERINGEN I  HVAD? Redegørende og klassificerende spørgeform (fokus på at beskrive det udforskede fænomen): - fx. Hvad anses som forandringsledelse i virksomheden ‘Keep-on-moving’ ? - fx. Hvad sker der med kvinder når de når topledelses- niveauet i virksomheden Manpower?  HVORDAN? Forstående og fortolkende spørgeform (fokus på processuelle forhold med indflydelse på fænomenet, for derved at kunne levere en forståelse) - fx. Hvordan håndterer K.O.M. de forandrings- resistente ledere? - fx. Hvordan relaterer køn og ledelse sig til hinanden? MASTERPROJEKT MODUL
 28. HV-ORDENE I PROBLEMFORMULERINGEN II  HVORFOR? Forklarende og forudsigende spørgeform (fokus på kausale sammenhænge og ‘if-then’): - fx. Hvorfor er der ikke flere ‘forandringsagenter’ i Keep-on-moving’? - fx. Hvorfor er der ikke flere kvindelige ledere i Man- powers topledelse?  HVILKE TILTAG bør ske? Vurderende og handlingsanvis- ende spørgeform (fokus på intervention): - fx. Hvilken lederuddannelse vil lære ledere at blive bedre forandringsagenter? ; ) - fx. Hvilke strategier og konkrete aktiviteter bør iværksættes for at få flere kvinder på toppen? MASTERPROJEKT MODUL
 29. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL I MASTERPROJEKT MODUL 1. BESKRIVENDE PROBLEM DESKRIPTIVT FORMÅL Skabe viden om hvad der karakteriserer et fænomen; så som dets; - substans (hvad det er) - funktion (hvad det gør) - rationale (hvilke særlige logikker det trækker på) - kontekst (under hvilke omstændigheder) - omfang (hvor ofte, hvor mange, hvor meget) - og spredning (hvor udbredt er det).
 30. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL II MASTERPROJEKT MODUL 2. SAMMENLIGNINGSPROBLEM KOMPARATIVT FORMÅL Skabe viden om relationen mellem fænomener, så som; - samtidighed (i hvilken grad/hvordan to fænomener er relateret til hinanden, dukker op samtidigt) - ækvivalens (i hvilken grad/hvordan to fænomener er tilsvarende eller ligestillende hinanden) - differens (hvordan to fænomer adskiller sig fra hin.) Fx.: Hvilke ligheder og forskelle eksisterer mellem kvindelige og mandlige ledere? Ml. forskellige landes velfærdsmodeller? Ml. afd.X’s og afd.Y’s kultur i org.Z? Ml. undervisningsområdets og socialområdets implementering af samskabelse?
 31. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL III MASTERPROJEKT MODUL 3. FORKLARENDE PROBLEM - ‘ERKLÄREN’ (positivistisk, nomotetisk) PRÆDIKTIVT FORMÅL Skabe objektiv viden om kausalitet og korrelationer mellem fænomener. - Eksplorativ-diagnostiserende: Afsøge og diagnos- tisere en mulig årsag bag identificerede ‘symptom’ - Hypotetisk-deduktiv: Teste en udvalgt forklaring (verificering eller falsifisering af hypotese) - Kausal-kalkulativ: Forudsige fremtidige hændelser.
 32. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL IV MASTERPROJEKT MODUL 4. FORSTÅENDE PROBLEM - ‘VERSTEHEN’ (konstru., idiografisk) INTERPRETATIVT FORMÅL Skabe indlevende forståelse og detajleret indsigt i menneskers lokale meningsskabelse; i de meninger og betydninger som mennesker skaber om det undersøgte fænomen i deres hverdag og daglige praksis – og i en bestemt socio-kulturel kontekst.
 33. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL V MASTERPROJEKT MODUL 5. EVALUERENDE PROBLEM KONSULTATIVT FORMÅL Skabe teoretisk og empirisk viden om implemen- teringen af et givent fænomen – komme med løsningsforslag på et konkret problem og tilbyde praktiske anbefalinger baseret på etablerede evalueringskriterier Formålet er en form for konsulentbistand eller aktionsforskning, der tager del i konkret problem- løsning funderet på dialog med feltet og interaktivt komplementært samarbejde med praktikere.
 34. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL IV MASTERPROJEKT MODUL 6. ANDEN ORDENS PROBLEM DEKONSTRUKTIVISTISK FORMÅL Iagttage/beskrive hvorfra andre iagttager/beskriver verden for derved at oplyse deres ‘blinde plet’. Skabe viden om hvordan aktører og/eller sociale/sprog- lige strukturer konstruerer verden (fænomener/katego- rier /problemer /personer) på særlige måder – som ‘sandhedsregimer’ eller ‘diskursive ordner’ Formålet er at spørge til dominerende ‘frames’, til indlejrede taget-for-givet-heder for at destablisere og dekonstruere dem. Dvs. en negativ hermeneutik, der nedbryder meningens umiddelbare ’givethed’ – og viser at alternative meningsforslag også kan give mening
 35. MIN EGEN TYPISKE TILGANG  Rekonstruktions-ambition om at genkalde sig hvordan meningen med et bestemt fænomen/begreb er blevet skabt – hvordan tilblivelsen er gået for sig og hvilke mulighedsbetingelser, der således er åbne for tale, tanke og handling.  Dekonstruktions-ambition om at destabilisere og så tvivl om den fikserede og accepterede betydning og mening. At bryde med den givne meningsfuldhed og vise dens kontingente karakter: Den er blot udtryk for en socialt-situationelt indstiftet konven- tion, der til trods for sin naturaliserede træghed er foranderlig.  Refleksions-ambition om hele tiden at forholde sig til andres og eget vidensudkast – at ’bøje tilbage’ (= reflectere) og konstant undersøge og omforme. For derved at invitere til en selvkritisk relativering og transformering af hidtidige iagttagelses- og handlemåder. Ud fra devisen: ’Kritik udefra er irriterende støj, kritik indefra er yndefuld visdom’. MASTERPROJEKT MODUL
 36. PROBLEMTYPE & PROJEKTFORMÅL VI MASTERPROJEKT MODUL 7. NORMATIVE PROBLEMER INTERVENTIONISTISK FORMÅL Skabe normativ viden om hvordan noget burde være – fx ift. at forbedre det. Dukker op som; - Funktionel interesse; udvikle funktionelle teorier, meto- der eller teknikker til at opnå de ønskede resultater - Politisk interesse; highlighter særlige værdier og mål/midler til at nå dem - Humanistisk interesse; normativ kritik af dominerende magtforhold/kontrolmekanismer og initiering af emancipatoriske aktiviteter, der sætter folk fri
 37. PROBLEMTYPE - OPSUM MASTERPROJEKT MODUL  BESKRIVENDE PROBLEM DESKRIPTIVT FORMÅL  SAMMENLIGNINGS PROBLEM KOMPARATIVT FORMÅL  FORKLARENDE PROBLEM PRÆDIKTIVT FORMÅL  FORSTÅENDE PROBLEM INTERPRETATIVT FORMÅL  EVALUERENDE PROBLEM KONSULTATIVT FORMÅL  ANDEN ORDENS PROBLEM DEKONSTRUKTIVISTISK FORMÅL  NORMATIVT PROBLEM INTERVENTIONISTISK FORMÅL Indikerer: Formålet med projektet, hvad du vil opnå med denne undersøgelse og hvilken form for viden det er (u)muligt at gene- rere Betoner: Vigtigheden af at være bevidst om at særlige problemer skaber særlige former for viden og dermed resultater
 38. HVILKEN TYPE GÅR DU EFTER? 1. Hvilke(n) problemtype(r) vil du operere med i dit projekt? Hvad er mao. dit/dine formål? 2. Prøv at leg med forskellige problemtyper og formål og hvad det ville betyde for dit projekt 3. Præsentér og diskutér med sidemanden om hans/hendes refleksioner MASTERPROJEKT MODUL ØVELSE
 39. VELDESIGNET OG KONSISTENT STRUKTURET! MASTERPROJEKT MODUL
 40. PROJEKT PENTAGON 1: HVAD undersøger du? Genstandsfelt & problem 2: HVORFOR undersøger du? Formål & bidrag 4: HVORFRA undersøger du? Videnskabsteoretisk paradigme & teoretisk perspektiv 3: HVEM undersøger du? Analytisk niveau, case & empirisk materiale 5: HVORDAN undersøger du? Metodologi & metode PROJEKT DESIGN HVORFOR dette særlige ‘hvad’ ‘hvorfor’, ‘hvem’, ‘hvorfra’ og ‘hvordan’? HVILKE konklu- sioner kan drages og analytiske stafetter videre- gives ud fra den foretagne analyse? (Inspireret af Rienecker & Jørgensen 2014: 31)
 41. ANALYTISKE NIVEAUER 1. MAKRO NIVEAU: Inter-organisatorisk og samfundscentreret fokus 2. MESO NIVEAU: Intra-organisatorisk og enhedscentreret fokus 3. MIKRO NIVEAU: Interaktionelt og individuelt fokus MASTERPROJEKT MODUL
 42. DIT PROJEKT SO FAR MASTERPROJEKT MODUL UDFYLD DIT PROJEKTS PENTAGON: 1: Hvad undersøger du? 2: Hvorfor undersøger du? 3: Hvem undersøger du? 4. Hvorfra undersøger du? 5: Hvordan undersøger du? ØVELSE
 43. MASTERPROJEKT MODUL METAFORER FOR PROJEKTSTUKTUR TIMEGLASSET FISKEN GARNTRISSEN
 44. STRUKTURENS ARGUMENTATIONSFORLØB ”… (1) man siger hvad man vil undersøge (emnebeskrivelse og problemformulering), dernæst (2) siger man hvorfor man vil undersøge det og med hvilke(n) metode(r). Så (3) siger man hvad andre har sagt om emnet, og hvilke indvendinger der evt. kan rejses mod det. Så (4) siger man hvor man stiller sig i sin egen undersøgelse, som man så (5) gennemfører. Så (6) konkluderer man og giver svaret på ens problem- formulering: Hvad man kan se af ens egen undersøgelse mht. den genstand og de teorier og modeller man har brugt til at undersøge genstanden med, og (7) hvordan ens egen metode [teori] har begrænsninger og perspektiver. Til sidst (8) trækker man interessante fund, deres implikationer, begrænsninger og perspektiver op.” MASTERPROJEKT MODUL (Rienecker & Jørgensen 2014: 257)
 45. STRUKTUREL DISPOSITION  FORSIDE Velvalgt titel – evt. undertitel. Illustration/billede. Forfatternavn(e). Studie. Studiested. Opgavetype. Vejleder. Afleveringsdato. Antal ord.  INDHOLDSFORTEGNELSE  ABSTRACT 1 sides engelsk resumé (se R/J s. 298)  KAPITEL 1: PROBLEM & DESIGN  KAPITEL 2: TEORI & METODE  KAPITEL 3: ANALYSE  KAPITEL 4: DISKUSSION  KAPITEL 5: KONKLUSION  KAPITEL 6: PERSPEKTIVERING  LITTERATURLISTE  BILAG MASTERPROJEKT MODUL Hvilket resultat? Hvorfra ? , Hvem? & Hvordan? Hvad ? & Hvorfor?
 46. TO PROJEKTSTRUKTURER MASTERPROJEKT MODUL DEN LINEÆRE STRUKTUR – det ‘alle’ gør DEN INTEGRATIVE STRUKTUR – det oversete alternativ
 47. FORDELE VED DEN INTEGRATIVE STRUKTUR  Det er analysen der giver point!  Empiri og teori bliver præsenteret og diskuteret der hvor de har relevans  Reducerer risikoen for at du kommer til at skrive teoretiske udredninger i et løsrevet teoriafsnit, som aldrig reelt bliver brugt  Du slipper for at gentage dig selv, når du i analysekapitlet skal skabe sammenhæng imellem de teoretiske dele og empirien.  Hindrer ‘forende-tunge’ projekter – går lige til biddet MASTERPROJEKT MODUL
 48. Et projekts indledende kapitel er et mikrokosmos af hele projektet; alle projektets vigtigste elementer skal være omtalt her i kort form. Mao.: Udfyld pentagonen! Husk ALTID at begrunde dine valg: Eksplicitér, definér, præcisér og skab transparens Efter at have læst indledningen skal læseren sidde tilbage med en klar fornemmelse af hvad du vil gøre, hvorfor og hvordan. Uden forbehold (gem dem til diskussionsafsnit). Kapitlet skal indeholde informationer, der er; overbliks- skabende, forudsætningsgivende og rammebeskrivende så projektets grundlag, hensigt og rationale er klart og tydeligt. Så: Ingen faglig tvivl, forsigtighed, moderationer og gendrivelser her. Det signalerer usikkerhed – ikke refleksivitet. Skab et positivt forventningsbillede fra begyndelsen. MASTERPROJEKT MODUL KAPITEL 1: PROJEKTETS MIKROKOSMOS
 49. Det indledende kapitel har til formål at legitimere undersøgelsens faglige relevans og berettigelse – og eksplicit placere projektets overordnede argumentation i det faglige felt. Det handler om; 1: AT ETABLERE ET UNDERSØGELSESFELT - dokumentér relevans - Ved at vise at emnet/området er væsentligt og aktuelt - Ved at identificere en faglig relevant problemstilling herindenfor - Ved at vise faglig modenhed og troværdighed ved at demonstrere kendskab til feltets eksisterende viden, undersøgelser og faglige diskussioner. Og således nøgternt indskrive sig i den faglige debat der allerede pågår blandt fagets udøvere. (Literature Review) MASTERPROJEKT MODUL (Inspireret af Rienecker & Jørgensen 2014: 257, 307f) TRE ‘MOVES’ I EN INDLEDNING I
 50. 2: AT ETABLERE EN NICHE - demaskér videnshuller - Ved kritisk-analytisk at skitsere ‘state of the art’; dvs. hvad der til dato vides og ikke mindst ikke vides om området. Afdække de faglige uenigheder, uafklaretheder, unuanceret- heder og utilstrækkeligheder, der eksisterer på feltet – og som derfor efterlader et tomrum til udfyldelse. 3: AT EROBRE EN NICHE - gør gavn - Ved at annoncere projektets hovedresultater (‘findings’) - Ved at præcisere projektets bidrag; (teoretisk, praktisk, ift. enkeltaktører, offentlighed, videnskabeligt felt etc.) – og derved vise hvordan projektet kommer med relevante indspark til videreudvikling af ny viden og ny praksis. MASTERPROJEKT MODUL TRE ‘MOVES’ I EN INDLEDNING II (Inspireret af Rienecker & Jørgensen 2014: 257, 307f)
 51. 1. Problemfelt Emnepræsentation, problemindkredsning & motivation. Hvad handler projektet om? Hvad ligger til grund for og motiverer projektet? Hvorfor er det relevant? Sæt projektet ind i en kontekst. Brug konkrete eksempler. Fortæl om den spænding/skisma/udfor- dring (eller andet), der gør dit valgte emne interessant. Eksplicitér hvad der findes af viden på feltet og hvor videnshullerne er? Hvor placerer projektet sig i feltet? Begynd i øvrigt gerne afsnittet en ‘journalistisk’ appetitvækker, der fanger læserens opmærksomhed. 2. Problemformulering Hvad gør projektet til sit problem? (Hv-sætningen; præcis og krystalklar). Hvilke underspørgsmål opstilles? Hvorfor dem? Hvordan bidrager de til at svare på PF? Og hvor i projektet bliver de enkelte underspørgsmål undersøgt?. Notér også kort hvilken empiri, metode og teori der tages i brug for at svare på PF. MASTERPROJEKT MODUL KAPITEL 1: PROBLEM & DESIGN I
 52. 3. Begrebsafklaring Hvilke centrale begreber (nøglebegreber) indgår i din problemformulering og som afkræver definition? Ved at definere begreber viser du en del af dit bidrag til ny viden indenfor emneområdet – og du højner muligheden for at dine læsere forstår resten af projektet på dine præmisser og ikke læserens egne. Husk: Vær konsistent i din begrebsbrug all the way through. 4. Afgrænsning Hvad afgrænses der fra og hvad fokuseres der således på? Afgrænsning i tidsperiode/lokalitet/empiri/teori/kilder/vinkler etc. Afgrænsningen tjener til at lede læserne på sporet af, hvad de kan forvente, at projektet handler om – oghvor bredt eller snævert man vil kunne konkludere. Husk: Vigtigt, at du gør rede for, hvad din afgrænsning betyder for projektet og for dets konklusioner… [se evt. Rienecker & Jørgensen s. 129 for eksempel] MASTERPROJEKT MODUL KAPITEL 1: PROBLEM & DESIGN II
 53. 5. Bidrag Hvorfor skrives projektet, hvad er dets relevans, ambition og tilsigtede bidrag? Hvilken viden/indsigt skal projektet videregive? Til brug for hvad og hvem - hvordan? Hvilke erkendelsesmæssige eller praktiske/professionelle interesser kan nogen have i at lige netop dette spørgsmål bliver undersøgt på lige præcis denne måde? Ved at præsentere projektets formål kan du bedre fastholde et fokuseret og målrettet arbejde. 6. Struktur Kapitel 1 afsluttende afsnit er en præcisering af projektprocessen: Hvordan griber du det konkret an? Hvilken fremgangsmåde benytter du? Og det er en indføring i projektets røde tråd: Hvordan er projek- tet bygget op, i hvilke indholdsmæssige elementer/ kapitler? Hvilke formål har hvert af dem? Og hvordan hænger elementerne sammen? Afslut evt. med at illustrere projektflowet og projektstrukturen i visuel diagram/tabel-form. MASTERPROJEKT MODUL KAPITEL 1: PROBLEM & DESIGN II
 54. IDEALTYPER FOR PROJEKTDESIGN MASTERPROJEKT MODUL RATIONELT DESIGN EKSPLORATIVT DESIGN Sigter mod at skabe kontrol og styringsmulighed Sigter mod at skabe kreativitet, frihed og lyst til at belyse emnet fra nye vinkler Målformulering for at fastlåse/afgrænse Målformulering for at udforske/udvide Lineær fremadskridende proces med klart afgrænsede faser Iterativ proces – ofte med overlappende faser Evaluering ift. opstillede mål. ’Opnåede vi det vi satte os for?’ Evaluering ift. om der blev skabt læring/viden. ’Bragte vi os selv og området videre?’ DAGENS EFTERTANKE…
 55. KUNSTVÆRK & HÅNDVÆRK MASTERPROJEKT MODUL Vi ved det jo godt : Det gode projekt balancerer ml. stram styring, logisk planlægning og effektiv målopnåelse – OG – løse koblinger, kaos, trial-and-error og uforudset nyskabelse … Tricket er at gøre det! Det kræver såvel håndværksmæssig snilde som kunstnerisk sans; et projekt er lige dele ‘craftmanship’ og ‘a [master]piece of art’…
Anzeige