Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Organisation kiol

 1. HVAD ER EN ORGANISATION? ………………………. Betina W. Rennison, Ph.d., Lektor, Inst. for sociologi & socialt arbejde, Aalborg Universitet KIOL 10.11.2014
 2. DAGENS SPØRGSMÅL & SVAR 1. PUNKTER: Hvilke tematikker er centrale for at skabe en organisation? De 11 omdrejningspunkter 2. PARADIGMER: Hvilke videnskabelige positioner er der udviklet over tid på organisationsfeltet? De 5 historiske paradigmer 3. PERSPEKTIVER: Hvilke forskelligartede organisations- forståelser anvendes typisk? De 12 teoretiske perspektiver 4. PARADOKSER: Hvordan håndterer lederen de paradokser, der ofte opstår i komplekse organisationer? De 9 paradokseringsstrategier 5. PROBLEMATIKKER: Hvilke udfordrende problematikker er der nu og fremover for off. organisation og ledelse? De 20 problemer ORGANISATION?
 3. OMDREJNINGSPUNKTER ORGANISATION? 1
 4. EN GÆNGS DEFINITION En organisation er: et ”socialt system som er bevidst konstrueret med det formål at løse særlige opgaver og realisere bestemte mål.” (Jacobsen & Thorsvik 2014: 15) 1. Opgaveløsning; organisationens kerne er at løse dens særlige opgaver på bedste måde (kvalitet) med mindst mulige ressourcer (effektivitet). 2. ‘Socialt’; organisationen består af et net af relationer/ interaktioner ml. mennesker. 3. System’; organisationen er afhængig af, præges af og indgår i samspil med omgivelserne. ORGANISATION?
 5. DE 11 P’ER I 1 PURPOSE: Hvorfor eksisterer organisationen? Hvilket formål tjener den? Hvilke værdier, visioner, missioner, mål følger den? Hvorfor? 2 PRODUCTS: Hvad laver organisationen? Hvilke produkter eller ydelser tilbydes? Hvad er kerne-opgaven (core-business)? Hvilke aktivite- ter udføres for at producere/skabe den? 3 PROCEDURES: Hvilke procedurer, regler, standarder, materielle og ‘humane’ teknologier anvendes? ORGANISATION?
 6. ORGANISATION? 4. PLACE: Hvor er organisation geografisk placeret; i hvilket land, region, lokalitet? Er den national eller international? Hvilken betydning har de fysiske omgivelser for organisationen? Hvilken rolle spiller sted, rum og arkitektur? 5. POLITICAL ENVIRONMENT: Hvilken form for politisk system og statsmodel omgiver organi- sationen? Hvilke forventninger møder den i henhold til lov og orden, økonomisk regule- ring, social ansvarlighed mv. [Profit-People- Planet]. Og hvordan reagerer og lever organisationen op til disse forventninger? DE 11 P’ER II
 7. ORGANISATION? 6. PROFESSION: Hvilke professionsgrupper og faglige specialer er hyret til at gøre arbejdet? Hvordan undgås ‘group-thinking’ og ‘skilled incompetence’? Hvordan koordinerer og sam- arbejder de forskellige professioner og teams? Hvordan håndteres sammenstød og konflikter? 7. PEOPLE: Hvilke slags mennesker er ansat? Hvad kendetegner dem? Hvad motiverer dem? Hvordan sikrer organisationen balance mel- lem homogenitet og heterogenitet i persona- let? Hvordan håndteres og profiteres der på mangfoldighed i medarbejderstaben? DE 11 P’ER III
 8. ORGANISATION? 8. PSYCHO-SOCIAL WORK ENVIRONMENT: Hvordan har de ansatte det på arbejdspladsen? Er de tilfredse? Blomstrer de eller visner de hen? Hvordan tager organisationen hånd om de ansattes trivsel? 9. PROCESSES OF CHANGE: Hvorfor og hvordan forandres organisationen? Hvordan bliver organisationen bedre til at lære at lære? Ikke blot ‘exploitation’; blive bedre til det vi gør, men ‘exploration’; gør noget nyt; kontinuerligt innovere og transformere sig selv? Hvordan håndteres modstand mod forandring? Og er der noget om det? DE 11 P’ER IV
 9. ORGANISATION? 10. PARTNERS: Hvilke aktører/stakeholders interagerer organisationen med? Hvordan og hvornår? Hvad er fordelene/ulemperne ved hvilke netværkskonstellationer? 11. POWER: Hvordan dukker magt op i organisationen? Hvem bestemmer over hvem hvornår? Ud fra hvilke legitime/illegitime grunde? Funderet i hvilke positionelle og personlige magtbaser? DE 11 P’ER V
 10. SUM MED SIDEMAND Diskutér et eller flere af omdrejningspunkterne – alt afhængig af jeres interesse og aktuelle organisatoriske udfordringer - ORGANISATION?
 11. HISTORISKE PARADIGMER ORGANISATION? 2
 12. KLASSISK (1900-) MODERNE (1950-) SEN MODERNE (1980-) POSTMODERNE (1990-) POST-POST MO- DERNE (2000-) Christa… Mekanisk- hierarkisk organisation Organisk- adaptiv organisation Kulturel- kommunikativ organisation Flydende organisering Sitrende relatio- nelle intensiteter i nuet Scientific management; rationel forretningsfører Situations- bestemt ledelse; kontekst- kamæleon Institutionel ledelse; værdi- vagthund og kommunikativ facilitator Fleksibel ledelse; Refleksiv dekonstruktør Bevægende managination; Affektiv med- leder Kontrol Kausalitet Konsensus Kontingens Kreativitet Diktér og regulér Differentiér og tilpas Integrér og samtal Sæt fri og selvled Sans og dans – rør og berør Produktions- faktor Human ressource Socio-kulturel identitet Individuelt potentiale Sanseligt før- individ Rigidt bureau- krati. Inhumant tællelighedens regime Naiv forudbereg- ningstro. Re-aktiv tilpasning. Præ- definerede aktører Værdihegemoni Dialogisk utopi Frihedens forbandelse Porøsitetens åg Sensibilitetens træthed Samskabelsens tilstedeværskrav
 13. ? Hvordan genkender I de forskellige paradigmer i jeres daglige arbejde? Hvordan kommer de til udtryk i jeres organisationer? ? På hvilke måde har I oplevet sammenstød mellem paradigmerne? ? Eller konstruktivt samspil mellem dem? ? Hvordan kan man dæmme op for paradigmernes bagsider? ORGANISATION? SUM MED SIDEMAND
 14. TEORETISKE PERSPEKTIVER ORGANISATION? 3
 15. ORGANISATION? LAD OS SE SOM DE BLINDE MÆND!
 16. MULTIPLE PERSPEKTIVER (MPA, AAU) ORGANISATION? ORGANI- SATION 5. STRATEGISK PERSPEKTIV 2. KULTUR PERSPEKTIV 3. INSITUTIONELT PERSPEKTIV 6. KOMMUNIKATIONS PERSPEKTIV 1. STRUKTUR PERSPEKTIV 4. BESLUTNINGS PERSPEKTIV 7. MOTIVATIONS PERSPEKTIV 9. SOC.MATERIELT PERSPEKTIV 8. NETVÆRKS PERSPEKTIV 10. INNOVATIONS PERSPEKTIV 11. MAGT PERSPEKTIV 12. LEDELSES PERSPEKTIV
 17. KOMPLEKSITET: FRA KISS TIL KICS ORGANISATION? ”I believe that some of the most fundamental problems we face, stem from the fact that the complexity and sophistication of our thinking do not match the complexity and sophistica- tion of the realities with which we have to deal. The result is that our actions are often simplistic and at times downright harmful.” Gareth Morgan
 18. ? Tag et eller flere af perspektiverne og diskutér hvordan de kommer til udtryk i jeres organisationer… ? Hvis I nu anlægger et magtteoretisk blik – hvordan dukker jeres organisation så op? – eller et kulturteoretisk, eller et motivations, innovations- eller strukturelt blik, etc. Og hvordan arbejder I med det hos jer? ? Reflektér over hvordan I samtænker de forskellige perspektiver i jeres organisatoriske hverdag. ORGANISATION? SUM MED SIDEMAND
 19. PRAKTISKE PARADOKSER ORGANISATION? 4
 20. Selvledelse Rammer, retninger og resultatindikatorer Skræddersyede løsninger Ensartet behandling Objektive/faglige mål Subjektive borgeroplevelser Nærhed til borgeren Digitalisering/Velfærdsteknologi Decentral delegering Central styring Afrapportering Afbureaukratisering Klart placeret ansvar Samarbejde i flydende netværk Udgiftsstyring Høj faglig kvalitet Udvikling og innovation Sikker drift, nulfejlskultur PARADOKSER I DAGENS LEDELSE ORGANISATION?
 21. ORGANISATION? Hvilke forskelligartede værdier/hensyn/ logikker dukker op og støder sammen i en given organisatorisk sammenhæng? Hvordan håndterer organisationen disse spændinger? ”That my agency is riven with paradox does not mean it is impossible. It means only that paradox is the condition of its possibility.” (J. Butler) The orthodox world of ordering, controlling and organizing is increasingly opposed to a normalizing world of disordering, disrupting and disorganizing... In the future, organization studies will be the study of paradox, how to understand it, how to use it.” (S. Clegg) PARADOKSET SOM GRUNDVILKÅR
 22. COPING WITH PARADOX “Paradox and absurdity keep us off balance. In so doing they produce the humility, vitality, and creative surprise that make life so worth living. But they cannot be controlled. They will always defy the attempt…Paradox can only be ‘managed’ in the sense of coping with it, which is what management had always meant until the term was purloined to mean planning and control.” (Farson 1996: 15, med reference til Charles Handy). ORGANISATION? Charles Handy f.1932
 23. DE 9 PARADOKSERINGSSTRATEGIER AF-PARADOKSERING:  FUNDAMENTALISME; ‘enten-eller’  BALANCE; ‘både-og’  DEKOBLING; ‘hverken-eller’  SPIL; ‘kasten rundt’  HYKLERI; ‘slet ikke’ RE-PARADOKSERING:  REFLEKSION; Thinking analytisk distance  PROFLEKSION; Doing eksplorativ leg  NARRATION; Telling mestring af mening  AFFEKTION; Sensing nærværets intensitet ORGANISATION?
 24. STOF TIL EFTERTANKE LAD OS LEGE EN LILLE LEG… ORGANISATION
 25. FREMTIDIGE PROBLEMATIKKER ORGANISATION? 5
 26. 1. Paradoksernes paradis 2. Performance-value 3. Papirløst lederskab 4. Professionens redefinition 5. Pipelinens flow 6. Politisk lederskab 7. Partnerskabets samproduktion 8. Proaktiv globalisering 9. Progressiv innovation 10.Potentialitetens ‘managination’ ORGANISATION? DE 20 P’ER
 27. 11. Pragmatisk praksis 12. Platforms-arkitektur 13. PC forvaltningen 14. Pressens dramaturgi 15. Partssystemet på spil 16. Personpolitikkens pris 17. Personers queerske mangfoldighed 18. Passionspleje 19. Powerfuld rollemager 20. Politisk samfundssind ORGANISATION? DE 20 P’ER
 28. ”Han er Samfundets og Borgernes tjener og maa saaledes fuldt ud svare til sin titel ’Civil Servant’. Er der noget bedre, hvortil Mænd eller Kvinder kan vie deres Liv, end til at tjene deres Medmennesker? Naar Embedsmanden trofast holder sig dette maal for Øje, kan han blive stærkere og stærkere og gaa fra Triumf til Triumf.” (Tranter 1925: 23, i Rennison 2011: 53) Citat fra afhandling, der i midten af 1920’erne vandt konkurrencen for bedste bud på fremtidens offentlige administration… FORTIDENS BUD ER FREMTIDENS ORGANISATION?
 29. MINE SENESTE PUBLIKATIONER  ”Polyfont lederskab”, i Sprækker for fornyelse. Nye perspektiver for offentlig styring og ledelse, K. Majgaard (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2014).  ”De fire lederskaber”, i Ledelse af ledelse - anden ordens ledelse i organisationer, F.B. Andersen (red.), VIA Systime (2014).  ”Performativt lederskab i en diskursiv (u)orden”, i Tidsskrift for Erhvervspsykologi, (2014).  ”Ledelse”, i Klassisk og moderne organisationsteori, P. Kjær og S. Vikkelsø (red.), 2014, Hans Reitzels Forlag.  ”De 20 P’er – problemkatalog for fremtidens offentlige ledelse”, i Økonomistyring & Informatik, 29. årg. 2013/14.  ”Selvskabt ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur.  ”Refleksiv ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur.  “Cash, codes and complexity: new adventures in public management of pay scales”, i The Illusion of Management Control, N. Thygesen (red.), 2012, Palgrave Macmillan.  Knæk Kønnets Koder – Kvinder i ledelse, 2012, Gyldendal Business.  Ledelsens Genealogi – Offentlig ledelse fra tabu til trend, 2011, Samfundslitteratur.  Kampen om integrationen – Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse, 2009, Hans Reitzels Forlag.
Anzeige