Nota kpf 3012 pjj

Azura Aqura
Azura AquraPelajar/Siswa um Kementerian Pelajaran Malaysia
ZAINI BIN ABDULLAH
MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB
IKHSAN BIN OTHMAN
NORILA BINTI MD SALLEH
ABU BAKAR BIN YUSUF
ABDUL TALIB BIN MOHAMED HASHIM
PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan
kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk
mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan
cemerlang. Kursus KPF 3012 merupakan kursus Pendidikan Profesional yang mengandungi tujuh
elemen penting dalam perkembangan pendidikan iaitu pendidikan dan pembangunan, falsafah
pendidikan, dasar-dasar pendidikan, perancangan pembangunan pendidikan, pelaksanaan
pendidikan, etika dan peraturan pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Kandungan kursus ini sarat
dengan maklumat penting untuk pengetahuan asas kepada setiap guru. Kursus ini bernilai 2 jam
kredit.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam
waktu pembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 jam waktu
pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KPF 3012 adalah seperti dalam Jadual 1
dan Jadual 2.
Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (2 jam kredit)
Aktiviti Pembelajaran
Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan
Tutorial di Pusat
Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui Big Blue
Button, Skype, dll.)
Forum (E-Learning melalui MyGuru2)
Video P&P melalui MyGuru2
Kuiz dalam talian melalui MyGuru2

Jam Pembelajaran
Bersemuka
Tidak Bersemuka
32
10
18
10
10
28

Jumlah Masa Pembelajaran

52
80
HURAIAN KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA:
FALSAFAH DAN DASAR
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
Di akhir kursus KPF 3012, anda diharap dapat:
1. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasardasar (C4, TS3).
2. Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi
sukatan pelajaran (C4).
3. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan (C3, P2).
4. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya
dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan
perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan
dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara.
Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi
membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam
melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

PENAKSIRAN
Bentuk Penaksiran

% Wajaran

Kerja Kursus

60

Peperiksaan Akhir

40
100

Jumlah
HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN
Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.
Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti
termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada
Internet, buku, dan sumber lain-lain.
Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.
Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.
Persembahan mikro- dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk
dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyumbang kepada markah kerja
kursus.
Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada markah kerja kursus.
Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan.

A

Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.
ISI KANDUNGAN MODUL
Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan modul ini dibahagikan
kepada sepuluh unit seperti berikut:
UNIT

TAJUK

Halaman

1

Pendidikan dan pembangunan di Malaysia:
Perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional, era penjajahan, era
kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokohtokoh.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): huraian dan penghayatan:
Bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia dan elemen-elemen dalam
pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam profesion
keguruan:
Pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru.
Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia:
Dasar-dasar berkaitan kebajikan, kawalan, inovasi dan solusi dalam pendidikan
dan hubungannya dengan pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa,
teknologi, negara bangsa dan pengantarabangsaan.
Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia:
Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah
memperkasakan pendidikan di Malaysia.
Kurikulum sebagai wahana menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
Proses menterjemahkan FPK menerusi kurikulum kebangsaan.

1 -13

2

3

4

5

6

14 - 30

31- 53

54 – 74

75 – 81

82 - 96

7

Reka bentuk kurikulum di Malaysia.
Pembentukan dan penyusunan kurikulum kebangsaan.

8

Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan:
Matlamat dan objektif kurikulum dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran.
Kod Etika Perguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia:
Profesionalisme guru, tanggung- jawab guru dan amalan disiplin.

115 – 135

Akta Pendidikan 1996
Pembentukan, kandungan dan fungsi Akta Pendidikan dalam perkembangan
pendidikan di Malaysia.

161 - 167

9

10

97 - 114

136 - 160
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 1
__________________________________________________________________________

UNIT 1
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN
DAN NEGARA

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini anda akan dapat:
1.
2.
3.
4.

menjelaskan senario perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan
Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium.
menyatakan tokoh-tokoh yang terdapat dalam pendidikan dari era sebelum penjajahan
Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium.
menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di
negara ini dapat
membangunkan insan.
menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di
negara ini dapat
membangunkan negara.

PENGENALAN
Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya.
Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras
dengan keperluan dan cabaran; atau dengan kata lain pendidikan mengalami proses kritalisasi,
iaitu ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Perkembangan sektor pendidikan dilihat penting
dan diberi keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain kerana pendidikan mampu memberi
sumbangan kepada pembangunan, baik kepada pembangunan insan mahupun kepada
pembangunan negara. Unit ini akan membincangkan senario perkembangan pendidikan di
Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris sehingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke
era milenium. Perbincangan juga melibatkan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara
ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan negara.

ISI KANDUNGAN
Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Di Malaysia
Secara lebih terperincinya, perbincangan berkaitan perkembangan pendidikan di negara ini adalah
melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris; semasa penjajahan Inggeris iaitu
bermula dari pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786; era sebelum kemerdekaan
iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union pada 1946; dan era selepas
merdeka iaitu mulai tahun 1957. Pendidikan era selepas merdeka pula akan melibatkan pendidikan
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2
__________________________________________________________________________

ketika sebelum dan selepas tertulisnya Falsafah Pendidikan Negara (FPN) pada tahun 1988; serta
pendidikan dalam era milenium.

Pendidikan Sebelum Penjajahan Inggeris
Dari sudut sejarahnya iaitu sebelum penjajahan Inggeris, pendidikan untuk rakyat jelata di tanah air
ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Pendidikan pada masa
itu bercorak warisan turun temurun yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Rakyat
berpegang kuat pada adat resam yang bersifat ketimuran ditambah pula dengan ajaran agama
Islam yang teguh. Pendidikan melibatkan perkara-perkara asas bagi tujuan kelangsungan
kehidupan harian seseorang baik dalam keluarga mahu pun dalam masyarakat. Pendidikan
tradisional juga melibatkan perkara-perkara berkaitan budaya dan warisan. Ibu bapa sebagai orang
yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Anak-anak tidak kira lelaki atau perempuan,
dididik dengan ketertiban, nilai, budi bahasa serta adab sopan yang diterima pakai dalam
lingkungan masyarakat pada ketika itu. Sebagai contoh, setiap individu perlu menghormati orang
lain terutama kepada ibu bapa serta orang yang lebih dewasa daripada mereka. Tutur kata serta
perbuatan perlu sentiasa dijaga bagi memelihara keamanan, kesejahteraan dan keharmonian
dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.
Bagi anak-anak lelaki, mereka akan dididik bagi tujuan untuk menjadi ketua keluarga di suatu masa
kelak. Bagi tujuan ini biasanya anak-anak lelaki akan diminta membantu bapanya menjalankan
kegiatan ekonomi keluarga seperti berkebun; bersawah; menangkap ikan; mengambil upah
bertukang membina rumah; dan sebagainya selaras dengan konsep berbakti kepada tanah dan
alam. Asuhan ini berterusan sehingga anak-anak lelaki tersebut mencapai peringkat umur remaja
dan dewasa. Kesinambungan daripada itu, anak-anak lelaki tersebut akan seterusnya mewarisi
aktiviti ekonomi keluarga untuk membina kehidupan keluarganya sendiri setelah mereka
mendirikan rumah tangga. Bagi anak-anak perempuan pula, mereka akan dididik dan diasuh
dengan perkara-perkara berkaitan rumah tangga agar suatu masa nanti mereka menjadi suri
rumah yang baik. Sehubungan itu, anak-anak perempuan biasanya dilatih untuk membantu ibunya
menjaga adik-adik, membasuh pakaian, mengemas rumah, jahit-menjahit serta melakukan kerjakerja di dapur.
Berkaitan dengan keagamaan, anak-anak lelaki dan perempuan juga diajar tentang ilmu agama.
Pembelajaran agama biasanya dilakukan di sebelah petang atau malam, di mana mereka akan
mengikuti pengajian di rumah Pak Imam atau orang yang lebih arif tentang agama yang boleh
dianggap sebagai guru atau ustaz termasuk pendakwah Islam yang datang dari Asia Barat. Anakanak diasuh untuk membaca Al-Quran, menghafal doa, mempelajari fardhu ‘ain, fardhu kifayah,
hadis, hukum-hakam dan cara hidup Islam. Tradisi masyarakat adalah menjadikan Al-Quran
sebagai pelajaran dasar di samping pelajaran-pelajaran yang lain. Selain di rumah Pak Imam, guru
atau ustaz pelajaran agama juga berlangsung di surau-surau dan di masjid-masjid. Selain itu
pendidikan bercorak keagamaan di sekolah pondok juga banyak terdapat di Semenanjung Tanah
Melayu pada masa itu.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 3
__________________________________________________________________________

Bentuk pembelajaran yang berinstitusikan rumah, surau dan masjid secara tidak
formal berjalan terus di kalangan orang Melayu sejak beratus-ratus tahun yang
silam.”
. . . Abdullah Ishak 1995, hal. 135.

Bagi golongan bangsawan, pendidikan secara lebih formal berlaku di istana. Guru-guru yang khas
diundang untuk mengajar anak-anak raja dan anak-anak para pembesar istana. Jadual belajar,
mata pelajaran dan tempat belajar yang lebih khusus ditetapkan. Pelajaran membaca, menulis dan
mengira diajarkan selain pelajaran Jawi, bahasa Arab, Fiqh, Tauhid, Al-Quran dan lain-lain. Dalam
erti kata lain, kedatangan Islam ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka (1403 – 1511) telah
memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan dakwah
Islamiah di Tanah Melayu dan rantau Nusantara.

Pendidikan Semasa Penjajahan Inggeris
Semasa penjajahan Inggeris (1786 – 1957), masyarakat di Tanah Melayu adalah terdiri daripada
golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan. Masyarakat mula bersifat
majmuk dengan kedatangan buruh dari Cina dan India secara beramai-ramai untuk bekerja di
lombong bijih timah dan di ladang-ladang seperti ladang kopi, kelapa, tebu dan getah. Inggeris
melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan budaya superior penjajah yang begitu ketara.
Pengekalan budaya dan warisan berasaskan kaum berlaku dengan bebas sehingga mewujudkan
polarisasi antara kaum. Tiada usaha penyatuan oleh pemerintah pada masa itu ke arah perpaduan
antara golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan; antara penduduk
bandar dan luar bandar; lebih-lebih lagi antara suatu suku kaum dengan suku kaum yang lain.
Dasar pecah dan perintah oleh penjajah pada masa itu telah mempengaruhi sistem pendidikan
yang dilaksanakan pada masa itu. Hala tuju pendidikan pada masa itu bersifat kabur. Inggeris
memperkenalkan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sekolah yang ditubuhkan
berasaskan etnik yang menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masingmasing. Sekolah vernakular yang ditubuhkan ialah sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular
Cina dan sekolah vernakular Tamil. Pada tahun 1855 sekolah Melayu dibuka di Bayan Lepas,
Pulau Pinang dan pada tahun 1856 di Telok Belanga dan di Kampung Gelam, Singapura. Di
sekolah vernakular Melayu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Tulisan Rumi
dan Jawi digunakan secara serentak di kebanyakan sekolah. Antara sekolah yang awal dibuka
ialah di Bayan Lepas, Pulau Pinang; dan di Kampung Gelam, Singapura. Pada 1871, A.M Skinner
telah memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas Al-Quran iaitu pelajaran
akademik di sebelah pagi manakala kelas Al-Quran di sebelah petang. Langkah ini bertujuan untuk
menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana orang Melayu
memberi sambutan yang dingin terhadap sekolah vernakular ini.
Sekolah vernakular Cina bermula di Negeri-negeri Selat. Sekolah yang awal, didirikan di Melaka.
Sekolah vernakular Cina juga kurang mendapat sambutan daripada masyarakat Cina. Pada
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 4
__________________________________________________________________________

pertengahan abad ke-19 iaitu apabila kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu berlaku secara
beramai-ramai, kebanyakan sekolah Cina dibiayai oleh kaum Cina sendiri iaitu oleh pertubuhanpertubuhan, persatuan atau orang perseorangan. Penubuhan sekolah tersebut adalah dengan
tujuan untuk memastikan pengekalan warisan budaya dan bahasa kaum Cina. Guru-guru dan
bahan pembelajaran adalah daripada tanah besar Cina. Pihak Inggeris tidak masuk campur atau
menghalang usaha yang dilakukan sehingga Enakmen Pendaftaran Sekolah diadakan pada tahun
1920 yang mana semua sekolah Cina perlu didaftarkan pembukaannya.
Apabila Kod Buruh dikuatkuasakan pada tahun 1925, setiap ladang yang ada 10 orang anak-anak
berumur persekolahan diwajibkan membuka sekolah. Justeru itu banyak sekolah vernakular Tamil
dibuka. Ciri sekolah vernakular Tamil adalah seperti sekolah vernakular Cina, iaitu berorientasikan
negara asal. Selain untuk menyelesaikan masalah buta huruf, kurikulum di sekolah Tamil adalah
berkisar kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindu serta bahasa pertuturan. Bahanbahan pengajaran adalah dibawa masuk dari India. Orang India di Tanah Melayu pada masa itu
kebanyakannya masih menumpukan taat setia mereka kepada negara asal. Sebagai contoh,
pergolakan politik yang berlaku di India pada ketika itu, juga dirasai kesannya di Tanah Melayu.
Justeru elemen dalam kurikulum dan pengajaran banyak dipengaruhi oleh perkara tersebut.
Sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pegawai kerajaan Inggeris pada masa itu selain untuk
anak-anak bangsawan dan golongan elit Melayu. R. Hutching telah membuka Penang Free School
pada tahun 1816 iaitu sekolah Inggeris pertama. Sekolah Inggeris banyak menerapkan ideologi
penjajah termasuk pengekalan ciri-ciri ketuanan Inggeris sebagai penjajah. Selain itu sekolah
mubaligh Kristian seperti sekolah Methodist, Katholik dan Anglican juga beroperasi mengikut
kehendak mazhab masing-masing. Sistem persekolahan vernakular yang diperkenal adalah
sebenarnya tidak bertapak di atas asas yang konkrit apalagi ke arah perpaduan rakyat di nagara
ini.
Semasa Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu ditakluki oleh tentera Jepun. Kebanyakan sekolah
ditutup untuk dijadikan markas tentera Jepun. Beberapa sekolah Nihongo dibuka oleh tentera
Jepun. Pada masa itu anak-anak penduduk tempatan telah diminta menghadiri sekolah-sekolah
tersebut. Sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh tentera Jepun ini menggunakan bahasa Jepun
sebagai bahasa pengantar. Mata pelajaran meliputi pelajaran bahasa Jepun, nyanyian lagu-lagu
klasik Jepun, kebudayaan Jepun dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan penerapan
nilai ketaatan dan kesetiaan kepada kerajaan dan maharaja Jepun. Jepun pada masa itu
menggunakan slogan Asia for Asian iaitu Asia adalah untuk orang Asia.
Pendidikan rakyat terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan
pembangunan Tanah Melayu secara khususnya. Iaitu tiada pembentukan identiti kebangsaan,
perpaduan rakyat, apalagi pembangunan unsur insaniah dalam kalangan rakyat. Sistem
pendidikan lebih kepada usaha memecahbelahkan rakyat. Bagi peribumi pendidikan bertujuan
untuk mengekalkan mereka dengan aktiviti ekonomi yang sedia ada seperti bertani, bersawah atau
sebagai nelayan. Bagi etnik pendatang, Inggeris tidak berminat dan bersikap tidak mahu masuk
campur berkaitan pendidikan mereka. Justeru pendidikan memberi laluan untuk mengekalkan
tumpuan taat setia masing-masing kepada negara asal mereka. Dalam pada itu Inggeris terus
mengekalkan kuasa serta pengaruh ketuanan mereka sebagai penjajah.
Walau bagaimanapun, beberapa jawatankuasa juga pernah dibentuk bagi mengkaji pelaksanaan
pendidikan di Tanah Melayu pada masa penjajahan Inggeris. Jawatankuasa tersebut telah
mengeluarkan laporan seperti Laporan Cheeseman (1946), Laporan Holgate (1949), Laporan
Barnes (1950) dan Laporan Fenn Wu (1951). Walaupun jawatankuasa tersebut dalam laporannya
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 5
__________________________________________________________________________

telah mencadangkan beberapa cadangan bagi pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu, namun
pelaksanaannya tidak dapat dilakukan atas beberapa alasan. Begitu juga dengan Ordinan
Pelajaran 1952 yang pernah diwartakan, namun pelaksanaan dan penguatkuasaannya adalah
tidak jelas.

Merujuk kepada rujukan yang relevan, apakah cadangan utama yang
terkandung dalam:
a.
Laporan Cheeseman
b.
Laporan Barnes
c.
Laporan Fenn Wu

Pendidikan Era Sebelum Kemerdekaan
Pembentukan Malayan Union pada 1946 telah meningkatkan lagi semangat para pejuang
kemerdekaan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain untuk
mendapatkan kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu
perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi
menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang
mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin
tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan
bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka
kelak. Para pemimpin tempatan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein
dan lain-lain ahli politik lain telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara yang
merdeka. Sistem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang
diberi tumpuan secara serius kerana antara lain, ini adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan
daripada pihak penjajah.
Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan, satu jawatankuasa dinamakan sebagai Jawatankuasa
Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksana
selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Hussein
dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak
telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun ordinan Pelajaran telah diwartakan
pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksana atau dikuatkuasakan kerana Tanah Melayu
sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan.
Penyata Razak
(Para 12)
Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah
bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam
negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua
bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar
yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta
melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 6
__________________________________________________________________________

Senaraikan perkara utama yang terkandung dalam Penyata Razak
berkaitan dengan pendidikan untuk negara ini.

Pendidikan Era Selepas Kemerdekaan
Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan.
Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Selepas itu satu
jawatankuasa lain dibentuk iaitu Jawatankuasa Rahman Talib sempena nama pengerusinya Abdul
Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Penubuhan jawatankuasa tersebut bertujuan
untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem
pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatankuasa berkenaan
mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib pada 1960. Akta Pelajaran 1961 telah digubal
berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan
seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961, antaranya adalah seperti berikut:
"Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan
Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat
memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial,
ekonomi, dan politiknya..."
Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan
pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah;
kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat.
Selain itu pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu
pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Pengajaran pula memberi fokus kepada soal
literasi dalam kalangan pelajar. Pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru
merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan
ekonomi berasaskan pertanian dan lain-lain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan
agar keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan.
Education Act 1961: 21(2).
‘Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may
suitable be converted into national primary school, he may by order direct that the
school become a national primary school’

Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 diwarta dan
dikuatkuasakan pada 1996. Dalam tempoh itu pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang
telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 7
__________________________________________________________________________

September 1974, satu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan
untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961.
Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Mahathir Mohammed iaitu Menteri Pelajaran pada ketika
itu. Tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut:
“Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk
kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan
tujuan untuk mempastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi
sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi
untuk mempastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara
ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.”
(. . . Laporan Jawatankuasa Kabinet: Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran)
Jawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Ringkasnya dikenal
sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini beberapa
pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada
pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan
kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira), pendidikan kerohanian
dan kurikulum ala Malaysia.
Antara lain implikasi daripada laporan tersebut ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR) oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988 bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Selain
daripada itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan
falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat.

Senaraikan lima perkara utama yang terkandung dalam Akta
Pelajaran 1961.

Pendidikan Berasaskan Falsafah Pendidikan
Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan.
Menurut Abd. Fatah Hasan (2001), falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan
atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang
patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Di Malaysia falsafah pendidikan menjadi nadi
kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada
segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan, seterusnya bagi peningkatan mutu
pendidikan negara setaraf dengan negara luar. Hakikatnya sesuatu sistem pendidikan yang
bertaraf dunia perlu mempunyai falsafah pendidikan yang unggul selain daripada kurikulum yang
sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
Sehubungan itu Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah ditulis pada 1988 dan menjadi Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada 1996 selaras dengan pewartaan Akta Pendidikan 1996.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 8
__________________________________________________________________________

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FPK juga menjadi teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. FPK ialah gambaran cita-cita
serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan.
Semua program dan aktiviti pendidikan ialah terbitan daripada prinsip dan nilai yang terdapat
dalam FPK. FPK yang ideal diikuti dengan kurikulum yang mantap dan pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan adalah rumusan ke arah kecemerlangan pendidikan, seterusnya
mampu mengangkat taraf pendidikan negara ke persada antarabangsa.

Pendidikan Era Milenium
Era milenium menyaksikan cabaran yang bersifat sejagat yang merentasi sempadan geografi
mahupun sosiologi. Negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi,
pengantarabangsaan dan perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi. Justeru
pelaksanaan pendidikan tidak boleh berada di takuk yang lama, melainkan perlu kepada
pengubahsuaian. Pendidikan dalam era milenium perlu bercirikan global dan pada masa yang
sama tanpa meninggalkan yang asal yang bersifat local atau biasa disebut sebagai glokal (global +
local). Pendidikan perlu mampu melahirkan warganegara Malaysia yang berupaya merancang
masa depan mereka; mampu menghadapi cabaran baru; dan berupaya membuat pilihan dengan
bijak, tepat dan sesuai dengan cabaran semasa yang akan dihadapi. Sehubungan itu pendidikan
perlu dikaitkan dengan senario semasa dan masa hadapan yang dapat dilihat daripada aliran
pembangunan dan kemajuan teknologi semasa khususnya ICT. Perancangan pendidikan
umumnya perlu bersifat futuristik, fleksibel, dan dinamik supaya dapat menentukan corak
masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia yang diharapkan. Perkara ini dapat dilihat
Dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dan
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-10) berkaitan pendidikan.
RMKe-8 ialah bagi tempoh tahun 2001 hingga tahun 2005. Dalam rancangan ini sistem pendidikan
dan latihan akan dimantapkan untuk Malaysia dipromosi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
serantau. Dalam rancangan ini penekanan kepada ICT adalah menjadi agenda penting.
Pelaksanaan konsep Sekolah Bestari diteruskan. Sebanyak 8,000 buah sekolah dibekali dengan
komputer, manakala capaian internet disediakan di sekolah-sekolah bagi kemudahan murid-murid.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 9
__________________________________________________________________________

Selain itu sebanyak RM1 bilion diperuntukkan bagi merapatkan jurang digital antara bandar dan
luar bandar. Dalam pada itu agenda perpaduan juga masih diteruskan. Konsep Sekolah Wawasan
diperkenalkan bagi tujuan perpaduan.
RMKe-9 ialah dari tahun 2006 hingga 2010. Dalam RMKe-9, pendidikan ialah bagi melahirkan
modal insan yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. Abdullah Ahmad Badawi
iaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu inginkan agar pendidikan dapat melahirkan insan
ulul albab. Bagi tujuan ini Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 atau ringkasnya PIPP
2006-2010 diperkenalkan dengan tema ‘Merintis Pembaharuan: Satu Misi Nasional’. Dalam PIPP
2006-2010 pembangunan pendidikan ialah berdasarkan enam teras strategik seperti berikut.
Membina negara bangsa
Membangunkan modal insan
Memperkasa sekolah kebangsaan
Merapatkan jurang pendidikan
Memartabatkan profesion perguruan
Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
RMKe-10 ialah dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam RMKe-10 sebahagian agenda pendidikan
adalah kelangsungan daripada yang telah dirancang dalam RMKe-8 dan RMKe-9. Perkara ini jelas
apabila temanya ialah ‘Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia’ yang
merupakan sebahagian daripada yang terkandung dalam RMKe-9. Selain itu perkara-perkara
seperti peningkatan akses, ekuiti dan kualiti dalam pendidikan; pendemokrasian untuk
mendapatkan pendidikan; dan merapatkan jurang rakyat untuk perpaduan melalui pendidikan
masih kekal untuk dilangsungkan. Secara umumnya senario pendidikan di negara ini daripada
sebelum penjajahan Inggeris hinggalah ke era milenium kesemuanya adalah tidak terpisah
daripada mengambil kira hal-hal berkaitan perpaduan dan kemajuan ke arah pembangunan dan
kemakmuran negara.

Apakah Fungsi Pendidikan Untuk Pembangunan?
Pendidikan dapat difahami sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik
memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku atau amalan yang
dikehendaki. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi telah merubah senario dunia
sehingga proses mendidik sering dikaitkan dengan persekolahan. Senario masa kini menunjukkan
tugas mendidik telah banyak berpindah daripada institusi keluarga di rumah kepada guru-guru di
institusi bernama sekolah. Dari sudut fungsinya pendidikan dapat memainkan peranan secara
meluas. Pendidikan diharapkan dapat memperkembangkan dimensi instrinsik seseorang. Iaitu
pendidikan sebagai usaha yang dapat membentuk akhlak, budi pekerti dan keperibadian mulia serta
keimanan individu manusia. Pada masa yang sama fungsi pendidikan tidak boleh lari daripada
untuk membangunkan dimensi sosial seseorang. Iaitu sumbangan seseorang kepada keluarga,
masyarakat dan negara. Tegasnya pendidikan adalah untuk pembangunan insan dan seterusnya
pembangunan negara. Nyatanya sebelum seseorang individu dapat memberi sumbangan kepada
keluarga, masyarakat dan negara daripada aspek-aspek dimensi sosial, terlebih dahulu seseorang
individu tersebut perlu membangunkan dirinya sendiri daripada aspek-aspek dimensi intrinsik.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 10
__________________________________________________________________________

Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Insan
Menurut John Stuart Mill pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat pada
seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaan tabii. Sebagai yang terdapat
dalam FPK pula, pendidikan adalah untuk perkembangan secara seimbang dan harmonis unsur
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkembangan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani tidak
boleh secara terasing (compartmentalised) antara satu sama lain. Seharusnya perkembangan perlu
berlaku secara bersepadu (intergrated) dan berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Penekanan hanya kepada mana-mana satu unsur hanya akan menjadikan individu
yang tidak seimbang. Seterusnya tujuan pendidikan adalah ke arah melahirkan warganegara yang
berpengetahuan, berketrampilan, berahklak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri hingga seterusnya dapat memberi sumbangan kepada keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Dalam membangunkan insan, pembentukan sahsiah adalah antara perkara yang penting. Usaha
ini bagi membentuk generasi masa hadapan dengan sahsiah, keperibadian dan akhlak yang tinggi.
Ketinggian keperibadian dan akhlak yang terbentuk dalam diri setiap individu pelajar terutamanya
remaja akan menjadi teras kepada pembangunan negara. Pada usia muda, remaja pelajar mudah
terpengaruh dengan hedonisme yang boleh membawa kepada aktiviti sosial yang kurang
berfaedah seterusnya membawa ke kancah maksiat seperti mabuk, menagih dadah, merempit,
melacur diri, berfoya-foya dan lain-lain. Gejala tersebut perlu dibenteras dan langkah-langkah perlu
diambil untuk menanganinya sebelum ia merebak dan menjadi semakin berleluasa. Justeru,
pembangunan insan yang komprehensif melalui pendidikan diharap akan dapat membendung
gejala sosial daripada terus menular.
Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani. Potensi intelek perlu diperkembangkan kerana seseorang perlu mempunyai kemampuan
untuk berfikir secara logik dan rasional; membuat keputusan dengan tepat dan menyelesaikan
masalah dalam kehidupannya secara bijaksana. Pemikiran kreatif dan kritis perlu diperkembangkan
secara seimbang. Perkara ini penting kerana didapati ramai yang boleh bertindak secara kreatif
tanpa memikirkan secara kritis akan kesan-kesannya. Sebagai contoh ramai remaja yang
menunggang motorsikal dengan pelbagai gaya atau aksi rempit tanpa secara kritis memikirkan
kesannya jika mengalami kemalangan. Selain itu, individu yang terdidik perlu mempunyai
kemampuan untuk berkomunikasi dengan berkesan; berinteraksi dengan persekitaran; dan dapat
menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan. Individu juga perlu mempunyai keimanan dan
kepatuhan kepada tuhan bagi melandasi segala aktiviti dalam kehidupannya.

Apakah yang guru-guru boleh lakukan di sekolah untuk meningkatkan lagi usaha membantu
pelajar dari aspek pembangunan insan?
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 11
__________________________________________________________________________

Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Negara
Pendidikan juga merupakan mekanisme bagi pembangunan sesebuah negara. Tanpa sistem
pendidikan yang sempurna dan mantap, akan terhasillah bentuk pendidikan yang pelbagai corak
serta tidak sempurna sifatnya. Implikasi daripada itu negara akan mengalami pelbagai masalah
yang boleh menjejaskan proses pembangunan dan pemodenan negara. Oleh yang demikian satu
bentuk dasar yang mampu menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan adalah perlu.
Pembangunkan rakyat dari sudut insaniah sahaja tidak mencukupi tanpa kesinambungannya ke
arah pembangunan negara. Tamadun sesebuah negara akan lenyap jika negara menjadi lemah
atau musnah. Justeru pendidikan perlu berkeupayaan memperkembangkan individu dari segi fizikal
dan mental untuk pembangunan negara. Pendidikan perlu ke arah melahirkan rakyat yang yang
mempunyai kualiti keterampilan diri yang tinggi untuk pembangunan negara selaras dengan Dasar
Pembangunan Negara (1991-2000) melalui pendidikan.
Pembangunan untuk negara boleh dilihat daripada aspek-aspek tumpuan taat setia rakyat kepada
negara. Pendidikan perlu membolehkan sesorang itu menghayati prinsip Rukun Negara bagi
menghasilkan warganegara yang lebih baik, iaitu warganegara yang progresif dengan jati diri yang
tinggi. Konsep negara bangsa sebagai yang digariskan dalam Teras Pertama PIPP (2006 – 2010)
perlu di capai melalui pendidikan. Negara bangsa yang dimaksudkan ialah warganegara yang
mempunyai ciri patriotik, cinta negara, glokal dan berdaya saing dengan meneruskan warisan
budaya dan kesenian bangsa serta menumpukan taat setianya kepada raja dan negara dengan
ajaran agama sebagai pegangan. Melalui konsep negara bangsa, rakyat Malaysia akan ‘berpaut’
walaupun dilanda gelombang globalisasi.
Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dengan pelbagai
latar belakang budaya dan pegangan agama. Sehubungan itu peranan pendidikan adalah untuk
membangunkan masyarakat pelbagai kaum yang bersatu padu dan bertoleransi. Sebagai yang
dijelaskan sebelum ini, akta pendidikan baik Akta Pelajaran 1961 mahupun Akta Pendidikan 1996,
perpaduan adalah merupakan agenda penting yang terkandung dalam akta tersebut. Telah
diperuntukkan agar pendidikan dilaksana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
utama; selain menggunakan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua sekolah bagi
tujuan mencapai hasrat yang dinyatakan.
Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan, pembangunan infrastruktur di negara ini
perlu terus berlangsung kerana masih banyak lagi kemudahan infrastruktur yang masih belum
diadakan mahupun belum dilengkapi. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Jurang geografi
antara rakyat perlu segera dikurangkan selaras dengan mengekal dan meningkatkan lagi
perpaduan rakyat. Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga manusia yang terdiri
daripada golongan teknokrat profesional dan semi profesional perlu diadakan. Dalam hal ini
pendidikan ke arah pembangunan negara secara fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya.
Selain itu pendidikan juga diharap dapat melahirkan modal insan iaitu pekerja yang
berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan politik,
sosioekonomi dan budaya. Terdapat pelbagai jenis pekerjaan pada masa ini memandangkan
masyarakat kini semakin maju. Kesemua petak pekerjaan dalam pelbagai bidang industri,
perusahaan, ekonomi, sains dan teknologi perlu diisi demi kemakmuran negara. Sehubungan itu
pelbagai tahap modal insan perlu dikeluarkan melalui sistem pendidikan bagi mengisi petak
pekerjaan yang sesuai bagi pembangunan negara.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 12
__________________________________________________________________________

Malaysia pada hari ini lebih mengutamakan modal insan atau pekerja ilmu dalam bidang sains dan
teknologi. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dalam sains dan teknologi perlu supaya setaraf
dengan negara lain. Harapan diletakkan kepada para pelajar lepasan institusi pengajian tinggi
awam (IPTA) atau institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dalam mengaplikasikan pengetahuan
serta pendidikan yang mereka pelajari apabila berada di alam pekerjaan nanti. Tenaga kerja ini
dilatih terlebih dahulu supaya menguasai kemahiran megguna peralatan teknologi seperti teknologi
ICT.
Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan keutamaan untuk
menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang
pendidikan yang sama untuk semua kaum. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya
mobiliti sosial untuk mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program
pendidikan untuk siswazah yang menganggur. Ini salah satu program yang baik supaya tiada
antara bekas siswazah yang tercicir dalam menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk
meningkatkan lagi mutu pembangunan negara.

Apakah hujah anda tentang kepentingan pendidikan untuk tujuan pembangunan insan dan negara?

RUMUSAN
Sebagai rumusannya, dapat dikatakan bahawa perkembangan pendidikan di negara ini
berlangsung sejak dari zaman dahulu lagi dan berkesinambungan hingga sekarang. Walau
bagaimanapun dengan cabaran yang berubah selaras dengan peredaran zaman, pendidikan terus
mengalami perkembangan. Fungsi pendidikan juga terus berubah. Fungsi pendidikan kini dilihat
sebagai asas untuk kelangsungan sesuatu pembangunan. Antara lain pendidikan yang
berlangsung adalah untuk pembangunan insan dan pembangunan negara. Pembangunan insan
perlu terlebih dahulu berlangsung sebelum pembangunan yang lain termasuk pembangunan
negara dapat dilakukan.

KATA KUNCI
1. Dimensi intrinksik

7.

Pembangunan insan

2. Dimensi sosial

8.

Pembangunan negara

3. Falsafah Pendidikan

9.

Pemikiran kreatif dan kritis

4. Minda kelas pertama

10. Pendidikan tradisional

5. Mobiliti sosial

11. Sekolah vernakular

6. Modal insan

12. Sekolah pondok
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 13
__________________________________________________________________________

PENILAIAN KENDIRI
1.

Bandingkan kesan pendidikan kepada pembangunan insan dan negara antara pendidikan
dalam era sebelum merdeka dengan pendidikan dalam era selepas merdeka.

2.

Jelaskan hubungan antara Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib dengan Akta
Pelajaran 1961.

3.

Huraikan fungsi pendidikan untuk pembangunan dimensi intrinsik dan pembangunan
dimensi sosial pelajar.

4.

Jelaskan bagaimana pendidikan dikatakan mampu menyumbang kepada pembangunan
sesebuah negara?

5.

Pada pendapat anda apakah akan berlaku jika pembangunan sesebuah negara dilakukan
tanpa terlebih dahulu melakukan pembangunan insan.

RUJUKAN
Abd. Fatah Hasan (2001). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors
Sdn. Bhd.
Abdullah Ishak (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa. (1994). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi 2). Kuala
Lumpur: Fajar Bakti.
Abu Zahari Abu Bakar (1980). Perkembangan pendidikan di Semenanjung Malaysia. Kuala
Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.
Akta Pelajaran 1961. Kuala Lumpur: International Law Book Service. (1984).
Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: MDC Publishers Printers.(1996)
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 –
2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1980). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan
Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Sufean Hussin (2004). Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 14
__________________________________________________________________________

UNIT 2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK):
HURAIAN DAN PENGHAYATAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mendefinisikan falsafah dan falsafah pendidikan
Menjelaskan asas falsafah Barat dan Islam dalam pembentukan FPK
Menghubungkaitkan antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan Barat dan Islam
Mengenal pasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat
Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen dalam FPK
Menganalisis pendidikan negara dari segi bentuk, proses dan kesan akhir

PENGENALAN
Falsafah pendidikan merupakan panduan dan hala tuju sistem pendidikan sesebuah negara.
Setiap negara mempunyai falsafah pendidikan negaranya sendiri yang berbeza daripada falsafah
pendidikan negara lain. Di Indonesia, falsafah pendidikannya adalah merupakan hala tuju sistem
pendidikan negara itu yang dibina berdasarkan Pancasila yang mengandungi lima prinsip dan
menjadoi pedoman hidup rakyat Indonesia. Hal ini tentunya berbeza dengan falsafah pendidikan di
Malaysia yang merupakan halatuju sistem pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar,
Prinsip-prinsip Rukun Negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak
dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui
penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta
Pelajaran 1962 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.

ISI KANDUNGAN
Apakah Maksud Falsafah?
Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philo dan sophia. Philo bermakna
mencintai dan sophia bermakna kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud
mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Mencari kebenaran adalah satu aktiviti penting yang
dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dan kebijaksanaan adalah diperlukan dalam mencari
kebenaran. Justeru, manusia berfalsafah dalam usaha mencari kebenaran. Namun demikian,
aktiviti ini hanya dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan iaitu seseorang itu perlulah
memiliki akal fikiran yang tajam, ilmu pengetahuan yang mantap dan nilai-nilai yang teguh.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 15
__________________________________________________________________________

Definisi Falsafah Dan Falsafah Pendidikan
Terdapat pelbagai definisi falsafah yang diberikan oleh tokoh-tokoh falsafah. Menurut Socrates,
falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai
kebijaksanaan. Menurut Plato pula, falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung
dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Aristotle mendefinisikan
falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Al-Farabi pula
mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat
yang sebenarnya. Manakala menurut Al-Ghazali falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal
agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang
berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam.
Terdapat perbezaan dalam usaha untuk mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh ahli
sains dan ahli falsafah. Apakah perbezaannya? Ahli-ahli sains melakukan kajian untuk mencari
kebenaran ke atas sesuatu hipotesis. Sebagai contoh, untuk membuktikan kebenaran sesuatu
hipotesis ahli-ahli sains perlu melakukan ujikaji di makmal ataupun kajian lapangan. Dengan
melakukan ujikaji atau kajian lapangan, data-data empirikal diperoleh bagi membuktikan sama ada
sesuatu hipotesis itu boleh diterima menjadi teori atau sebaliknya. Ahli-ahli falsafah juga mencari
kebenaran tetapi mereka tidak melakukan ujikaji di makmal atau kajian lapangan. Sebaliknya ahliahli falsafah mencari kebenaran melalui penaakulan.. Dapatlah dirumuskan bahawa falsafah
bermaksud suatu usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan
kebijaksanaan. Oleh itu, dalam berfalsafah memerlukan ketajaman akal, kemantapan ilmu dan
keteguhan nilai agar dapat memberi penjelasan tentang sesuatu perkara secara bijaksana.
Dalam proses pendidikan, penetapan falsafah pendidikan adalah penting agar perancangan dan
pelaksanaan sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan bertujuan. Falsafah
pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait
dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan falsafah
pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga,
maka segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar, pengisian program
pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya
akan berfokus dan menuju ke arah yang sama.

Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah dan falsafah pendidikan?

Cabang Falsafah
Terdapat empat cabang falsafah iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Seterusnya akan
dihuraikan tentang keempat-empat cabang falsafah berkenaan. Cabang falsafah yang pertama
ialah metafisik. Metafizik bermaksud ‘beyond the physical’ Metafizik ialah cabang falsafah yang
membincangkan perkara-perkara yang berkaitan alam, jiwa, roh dan kehidupan. Metafizik cuba
menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara saintifik seperti tentang
hakikat realiiti, kehidupan dan kewujudan tuhan yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Sebagai contoh
kewujudan alam adalah satu hakikat walaupun tidak dapat dibuktikan.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 16
__________________________________________________________________________

Cabang falsafah yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang
membincangkan tentang teori ilmu pengetahuan. Epistemologi membahaskan secara terperinci
segenap proses untuk memperoleh pengetahuan iaitu asal usul pengetahuan, bagaimana
seseorang boleh memperoleh pengetahuan berkenaan serta kesahihannya. Terdapat lima jenis
ilmu iaitu ilmu wahyu, ilmu empirikal, ilmu intuitif, ilmu autoritatif dan ilmu rasional. Ilmu wahyu
diperturunkan dari tuhan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ilmu wahyu adalah seperti yang
terdapat dalam al-Quran dan hadis. Keperluan ilmu wahyu ini adalah kerana keterbatasan akal
pemikiran manusia. Oleh itu terdapat perkara-perkara tertentu yang akal fikiran manusia tidak
mampu untuk memikirkannya. Ilmu empirikal adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman
deria manusia. Sebagai contoh ahli-ahli sains melakukan kajian di makmal atau kajian lapangan
bagi membuktikan kebenaran sesuatu hipotesis. Dalam kajian yang dilakukan data-data empirikal
mungkin diperoleh melalui deria penglihatan seperti memerhatikan pertukaran warna kertas litmus
bagi menentukan keasidan sesuatu bahan atau membaca perubahan nilai pada sesuatu alat ukur
yang digunakan. Berdasarkan data-data empirikal yang diperoleh ini barulah sesuatu hipotesis itu
dapat dibuktikan kesahihannya.
Ilmu intuitif pula merupakan ilmu yang diperoleh melalui celik akal atau ilham. Ilham sangat
subjektif mengikut idea yang mampu diperoleh oleh seseorang. Dalam menyelesaikan
masalah,yang sama, orang yang berbeza menyelesaikannya dengan kaedah yang berbeza kerana
idea yang berbeza walaupun tujuannya sama iaitu untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Ilmu
autoritatif adalah ilmu yang berdasarkan kepada kuasa atau autoriti yang dipunyai oleh seseorang.
Contohnya, seseorang doktor ialah orang yang mempunyai autoriti dalam memberikan ubat yang
sesuai untuk pesakitnya. Autoriti ini diperoleh berdasarkan ilmu yang dipunyai oleh doktor kerana
mengkhusus dan mendalami bidang perubatan. Justeru, ubat yang diberikan oleh seseorang
doktor diyakini oleh pesakit akan mampu membantu menyembuhkan penyakit yang dihidapi.
Manakala ilmu rasional adalah berdasarkan pemikiran logik manusia. Manusia menggunakan
kemampuan pemikiran logik akalnya dalam menentukan tindakannya. Begitu juga dalam
menghujahkan sesuatu perkara, manusia menggunakan logik akal bagi memastikan sesuatu
penghujahan diterima. Namun begitu, oleh kerana secara semula jadi akal pemikiran manusia
terbatas, maka kadang kala apa yang difikirkan logik oleh manusia, hakikatnya ia tidak benar.
Seterusnya ialah cabang falsafah yang ketiga iaitu aksiologi. Aksiologi juga dikenali sebagai teori
nilai di mana cabang falsafah ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai.
Nilai ini dikategorikan kepada dua iaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika adalah berkaitan dengan
peraturan, nilai moral, tingkah laku, adat dan sebagainya. Tujuannya adalah ke arah kebaikan iaitu
memastikan seseorang itu bertanggung jawab sebagai individu, ahli keluarga, ahli masyarakat,
rakyat sesebuah negara dan juga sebagai hamba kepada tuhannya. Estetika pula adalah nilai yang
berkaitan dengan keindahan dan kesenian.
Adakah nilai bersifat objektif atau subjektif? Dalam banyak hal, seringkali sesuatu nilai itu dikatakan
bersifat subjektif. Sebagai contoh nilai yang ingin diberikan kepada sesuatu objek sama ada cantik
atau tidak adalah bergantung kepada penilainya. Si A mungkin mengatakan objek A cantik tetapi si
B pula mungkin tidak bersetuju. Nilai yang diberikan terhadap objek berkenaan dikaitkan dengan
perasaan individu yang menilainya. Oleh kerana perasaan individu berbeza, maka nilai yang diberi
juga berbeza. Namun begitu, sesuatu nilai boleh juga bersifat objektif. Sesuatu peraturan bertulis
yang telah ditetapkan perlu dipatuhi oleh seseorang pekerja adalah bersifat objektif. Jika seseorang
pekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan berkenaan, maka ia telah ingkar
terhadap peraturan, walau siapapun pegawai yang menilai tingkahlakunya. Dalam hal ini nilai
adalah objektif dan tidak bergantung kepada si penilai sebaliknya bergantung kepada peraturan
bertulis yang telah ditetapkan.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 17
__________________________________________________________________________

Cabang falsafah logik pula merupakan bidang falsafah yang berkaitan dengan penaakulan
manusia. Dalam penaakulan, manusia menggunakan rasional bagi sesuatu perkara, kejadian atau
tindakan. Walaupun akal fikiran manusia terbatas, berdasarkan pertimbangan logik membolehkan
seseorang itu bertindak dengan alasan yang boleh diterima dan tidaklah bertindak sesuka hati,
Penaakulan yang dilakukan oleh manusia boleh jadi secara logik induktif atau logik deduktif. Logik
induktif adalah apabila seseorang itu membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan
beberapa contoh atau kejadian khusus. Logik deduktif pula adalah apabila suatu kesimpulan atau
generalisasi digunakan dalam perkara atau situasi khusus.

Apakah perbezaan antara logik induktif dan logik deduktif? Berikan contoh bagi setiap
satunya.

Falsafah Umum Barat
Terdapat banyak mazhab dalam falsafah umum Barat. Walaubagaimana pun, dalam modul ini
hanya empat mazhab utama yang akan dibincangkan. Mazhab-mazhab ini dapat dibahagikan
kepada dua aliran iaitu aliran tradisional dan aliran moden. Antara mazhab falsafah umum yang
utama yang dikategorikan sebagai aliran tradisional ialah idealisme dan realisme. Manakala aliran
moden ialah pragmatisme dan eksistensialisme.
Terlebih dahulu, marilah kita lihat pandangan mazhab yang dogolongkan dalam aliran tradisional
iaitu idealisme dan realisme. Idealisme merupakan mazhab terawal yang dipelopori oleh Plato.
Fokus mazhab ini ialah pada akal, jiwa dan kerohanian. Mazhab idealisme berpendapat bahawa
sesuatu kebenaran itu boleh dibuktikan melalui penaakulan bukan melalui kewujudan fizikal. Dari
sudut metafizik, sesuatu realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran kerana bagi
mazhab ini kewujudan fizikal tidak penting. Dari sudut epistemologi, sesuatu kebenaran adalah
sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan
menaakul kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan
deria atau pengalaman; sebaliknya boleh melalui celik akal atau secara intuitif. Dari sudut aksiologi
pula, sesuatu nilai adalah bersifat mutlak iaitu sesuatu nilai adalah tetap dan tidak berubah sama
ada dari satu generasi ke generasi yang lain atau antara satu masyarakat dengan masyarakat
yang lain.
Realisme yang juga dikenali sebagai materialisme dipelopori oleh Aristotle. Mazhab ini
mementingkan kewujudan di alam nyata. Dari segi metafizik, fokusnya ialah kepada objek dan
jirim. Dari sudut epistemologi, mazhab ini berpendapat seseorang manusia lahir dengan fikiran,
kefahaman dan ingatan yang kosong. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia
dengan alam kebendaan di sekelilingnya. Semakin banyak seseorang itu berinteraksi dengan alam
kebendaan, maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Dari sudut aksiologi, penerimaan
sesuatu nilai itu bergantung kepada masyarakat iaitu sesuatu nilai itu dirujuk kepada
sejauhmanakah ia diterima dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Oleh itu, nilai yang
diterima boleh jadi berbeza-beza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.
Seterusnya kita lihat pula pandangan mazhab dalam aliran moden iaitu pragmatisme dan
eksistensialisme. Pragmatisme dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John Dewey, Charles Darwin
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 18
__________________________________________________________________________

dan William James. Fokusnya ialah terhadap pengalaman. Mazhab pragmatisme berpendapat
alam semesta tidak statik; sebaliknya bersifat dinamik iaitu sentiasa mengalami perubahan.
Manusia adalah mahkluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta berada dalam
alam semesta. Setiap hari manusia memperoleh pengalaman melalui proses kehidupan yang
dilaluinya. Justeru, mazhab ini berpendapat realiti bagi sesuatu yang hanya ada dalam pemikiran
tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati
merupakan suatu konsep yang berada dalam pemikiran kita sebagai manusia. Adakah sesiapa
antara anda yang mempunyai pengalaman berkaitan kehidupan selepas mati? Jawapannya,
tentulah tidak mungkin bagi manusia yang masih hidup mempunyai pengalaman berkaitan
kehidupan selepas mati. Oleh itu, dapatkah anda rumuskan pandangan mazhab pragmatisme
terhadap konsep metafizik? Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman
yang diperoleh oleh manusia melalui perhubungannya dengan persekitaran. Oleh kerana
pengetahuan manusia sentiasa berubah setiap hari lantaran pengalaman yang dilalui, maka
kebenaran juga akan berubah. Dari sudut aksiologi pula, ia sangat bergantung kepada situasi iaitu
dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan.
Mazhab falsafah eksistensialisme yang juga dikenali sebagai falsafah orang Eropah, dipelopori
oleh tokok-tokoh seperti Soren Kierkegaad, Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Martin Buber. Seperti
mazhab pragmatisme, mazhab eksistensialisme juga mengutamakan pengalaman. Fokusnya ialah
terhadap kebebasan individu iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai
kesejahteraan diri. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu.
Perkembangan individu berlaku selepas kewujudannya di mana individu bebas menentukan
persekitaran bagi menambah pengalamannya. Dari segi epistemologi, ilmu pengetahuan
seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Oleh kerana individu bebas
menentukan persekitarannya, maka semakin banyak interaksi seseorang itu dengan
persekitarannya, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh. Dari sudut aksiologi pula,
mazhab eksistensialisme berpendapat persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Hal ini
bermakna, seseorang itu bebas menentukan sesuatu nilai yang diterima atau sebaliknya; tidak
bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakatnya.

Falsafah Pendidikan Barat
Sebelum ini telah dinyatakan dalam mazhab umum falsafah Barat terdapat dua aliran iatu aliran
tradisional dan aliran moden atau kontemporari. Seperti falsafah umum Barat, terdapat dua aliran
yang sama dalam falsafah pendidikan Barat. Walaupun terdapat banyak mazhab falsafah
pendidikan Barat, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan diperincikan iaitu
perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Perenialisme dan esensialisme
ialah mazhab tradisional falsafah pendidikan Barat manakala progresivisme dan
rekonstruksionisme pula ialah mazhab moden falsafah pendidikan Barat.
Perenialisme adalah berasaskan pemikiran Aristotle dan Plato. Mazhab ini berpendapat bahawa
kebenaran adalah sejagat dan tidak berubah dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.
Tujuan pendidikan ialah mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban manusia.
Justeru, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas dalam
pendidikan. Pendidikan juga sebagai latihan untuk memperkembangkan mental manusia ke arah
kebenaran. Oleh kerana kebenaran adalah sejagat, maka kurikulum adalah sama untuk semua
pelajar. Pelaksanaan kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran dan fokus terhadap
kesusasteraan, kemanusiaan, bahasa, sejarah dan matematik. Guru merupakan orang yang
berautoriti dalam bidangnya. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu kepada generasi baru kerana
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 19
__________________________________________________________________________

guru merupakan orang yang pakar dan ilmunya tidak boleh dipersoalkan. Murid hendaklah
menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Peranan sekolah ialah menyediakan generasi muda
agar mereka berupaya untuk hidup dalam masyarakat kelak.
Bagaimana pula dengan mazhab falsafah pendidikan esensialisme? Antara tokoh mazhab ini ialah
William Bagley, Thomas Briggs dan Frederick Breed. Pendidikan adalah bertujuan untuk
menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama.
Mazhab ini berpendapat, ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap adalah penting untuk
disampaikan kepada generasi muda. Kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran. Di peringkat
sekolah rendah, fokusnya adalah terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan
mengira. Di peringkat sekolah menengah pula, fokus adalah terhadap mata pelajaran, matematik,
sains, bahasa, kesusateraan dan ilmu kemanusiaan. Peranan guru adalah sangat penting. Guru
adalah sebagai pakar yang menguasai bidangnya dan role model. Oleh itu guru perlu dihormati
kerana kepakaran dan kewibawaannya. Sekolah adalah sebagai tempat di mana pelajar
memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap bagi menyediakan mereka menjadi ahli
masyarakat yang berguna. Oleh itu, sekolah hendaklah menyebarkan kepada pelajar warisan
budaya dan sejarah mengikut disiplin-disiplin yang ada.
Mazhab progresivisme dipelopori oleh ahli-ahli falsafah seperti Charles Pierce, William James dan
John Dewey. Mazhab ini meletakkan persekitaran dan masyarakat sebagai faktor penting dalam
pembentuk generasi masa hadapan. Individu yang dilahirkan di dunia ini diibaratkan sebagai
sehelai kain putih. Oleh itu pendidikan berperanan mencorakkan manusia mengikut persekitaran
dan masyarakatnya. Kurikulum adalah berfokuskan kepada
mata pelajaran sains sosial dan
merentas disiplin. Progresivisme meletakkan pelajar sebagai orang yang mampu mengenal pasti
keperluan dan minat sendiri. Oleh itu peranan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing
yang akan membantu pelajar dalam aktiviti atau dalam mencari jalan penyelesaian terhadap
sesuatu masalah.
Mazhab rekonstuksionisme merupakan mazhab moden falsafah pendidikan Barat yang dipelopori
oleh George Counts dan Harold Rugg. Mazhab ini memberi perhatian terhadap pembentukan
semula masyarakat iaitu untuk perubahan dan reformasi sosial. Tujuan pendidikan adalah untuk
menyedarkan pelajar tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu,
proses pembelajaran merupakan proses yang aktif di mana pelajar diberi pendedahan terhadap
masalah yang berlaku dalam masyarakat semasa. Seterusnya, pelajar dilatih untuk mengatasi
masalah-masalah yang ada agar masalah yang berlaku tidak diteruskan oleh masyarakat akan
datang. Kurikulum yang disediakan mengandungi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik
yang berlaku dalam masyarakat. Peranan guru adalah sebagai pembimbing iaitu membimbing
pelajar agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya
pelajar dibimbing serta dilatih untuk menyelesaikan masalah agar mereka memperoleh kemahiran
dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelak. Peranan sekolah adalah sebagai agensi utama
dalam pembinaan semula masyarakat yang menggerakkan perubahan sosial, ekonomi mahupun
politik sesuai dengan masyarakat akan datang.

Buat peta minda yang menggambarkan pandangan mazhab-mazhab falsafah
pendidikan Barat iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 20
__________________________________________________________________________

Falsafah Islam
Falsafah dalam Islam adalah berteraskan kepada ketetapan Allah swt. Falsafah bermaksud
penaakulan bijaksana untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu perlulah diamalkan. Kebenaran
hendaklah menjadi amalan dalam setiap aktiviti kehidupan manusia agar hidup bermakna dan
mendapat kebaikan.
Dari sudut metafizik, kewujudan alam dan makhluknya adalah berdasarkan ketentuan Allah swt.
Setiap yang berlaku boleh dirujuk kepada al-Quran atau wahyu Allah swt. Epistemologi dalam
falsafah Islam menjadikan ilmu wahyu sebagai sumber utamanya kerana keterbatasan
kemampuan akal manusia. Walaupun seseorang itu bijak dan cemerlang, terdapat perkara-perkara
tertentu yang di luar kemampuan akal dan mindanya untuk difikirkan. Namun begitu,
penggabungan ilmu wahyu dan ilmu akal adalah bagi membolehkan manusia memahami setiap
peraturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt.
Dari sudut aksiologi, nilai adalah bersifat mutlak. Suatu nilai yang baik adalah seperti yang telah
ditentukan oleh Allah swt dan nilai ini kekal dan tetap tanpa mengira masa dan tempat. Nilai seperti
ketentuan Allah swt adalah tidak bertentangan dengan penerimaan akal manusia. Dari segi logik,
walaupun manusia boleh menggunakan akal fikiran untuk berfikir secara logik dan rasional, namun
manusia tidak boleh menggunakan pemikiran logik semata-mata. Setiap tindakan hendaklah
merujuk kepada konsep ketuhanan kerana pemikiran logik manusia adalah terbatas walau sebijak
mana sekalipun seseorang itu.

Falsafah Pendidikan Islam
Dalam Islam, pendidikan adalah wajib. Pendidikan bukan setakat melatih akal tetapi juga rohani,
jasmani, tingkah laku serta akhlak berasaskan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam agar individu
menjadi insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah swt. Hal ini adalah ke arah
kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan al-Quran.
Pernyataannya seperti berikut:
“Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani,
intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman,
berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina
masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu
sama lain.”
Pernyataan di atas menunjukkan bahawa pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan,
bermula sejak seseorang dalam kandungan lagi sehingga ke liang lahad. Fokusnya ialah terhadap
perkembangan individu secara bersepadu.

Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Malaysia
Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah
perpaduan kerana Malaysia merupakan negara yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat
majmuk dengan tiga kaum utama yang ada iaitu Melayu, Cina dan India. Agenda perpaduan ini
terutamanya dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 21
__________________________________________________________________________

utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahman
Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 menjadikan
usaha untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia semakin mendesak. Ekoran
peristiwa berkenaan, beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan seperti melaksanakan Dasar
Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Rukun
Negara juga telah diperkenalkan pada tahun 1970 yang menggariskan lima prinsip seperti berikut:
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan
Satu jawatankuasa telah ditubuhkan pada September 1974 bertujuan untuk mengkaji sistem
pendidikan kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak lepas merdeka. Jawatankuasa ini yang
dinamakan sebagai Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan
telah menyiapkan laporannya pada 1979 atau lebih dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa
Kabinet 1979. Ekoran dari hasil laporan berkenaan, sistem pendidikan negara telah mengalami
perubahan di mana Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan. Walaupun
sehingga peringkat ini falsafah pendidikan negara secara tersurat tidak dinyatakan dalam manamana dokumen, hasrat dan matlamat pendidikan negara dinyatakan dalam Penyata Razak 1956,
Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan
diperkenalkan pada tahun 1988. Kandungan FPN adalah seperti berikut:
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
Tahukah anda bahawa FPN ini telah dimurnikan? FPN telah dimurnikan pada tahun 1996 dan
dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Berikut adalah pernyataan FPK:

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 22
__________________________________________________________________________

FPK menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang
berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga
keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Hasrat negara ini dijayakan melalui pendidikan
yang merupakan proses yang berterusan. Selain daripada itu, FPK juga menjadi panduan bagi
semua aktiviti pendidikan yang dlaksanakan di negara ini.

Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.

Pendidikan ialah satu usaha berterusan

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pendidikan ialah satu usaha
berterusan”?
Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam
kandungan sehingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh sejak lahir hingga ke akhir hayat,
pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan
melibatkan:
Pengetahuan
Nilai murni
Kemahiran
Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat iaitu Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan
Peringkat Lepas Sekolah. Pada Peringkat Awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak
formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut:
Pertuturan
Bimbingan agama
Asuhan budi pekerti
Penjagaan kesihatan
Perhubungan fizikal
Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli
keluarga yang lain. Sejak lahir, seseorang kanak-kanak dididik untuk makan, minum, bertutur,
mengenali anggota badan, mengenali ahli keluarga, membersihkan diri, menguruskan diri dan
sebagainya. Kanak-kanak juga dididik oleh ibu bapa dan ahli keluarganya dari segi adab sopan
dan budi pekerti seperti adab makan, adab bertutur, tingkah laku yang boleh dan tidak boleh
diamalkan dan sebagainya. Pada peringkat awal ini juga, kanak-kanak menerima pendidikan asas
semasa di tadika sebagai kesinambungan pendidikan yang diterima di rumah. Sebagai contoh,
seseorang kanak-kanak diajar oleh ibu bapa serta ahli keluarganya untuk bertutur agar memahami
dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa. Sepanjang di tadika, kanak-kanak terus belajar
untuk berkomunikasi melaui didikan pengasuh atau guru pendidikan awal kanak-kanak. Semasa di
tadika juga kanak-kanak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kanak-kanak lain semasa
belajar atau bermain serta pengasuh atau guru yang bukan dalam kalangan ahli keluarga mereka.
Pada peringkat sekolah, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan dua peringkat
persekolahan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat ini, penekanan adalah
terhadap aspek-aspek berikut:
Perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran
Penghayatan agama dan nilai murni
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 23
__________________________________________________________________________

Perkembangan bakat dan potensi
Pembentukan jati diri
Proses pendidikan berterusan sehingga ke Peringkat Lepas Sekolah. Selepas alam persekolahan,
pendidikan terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi, di
tempat kerja mahupun dalam komuniti. Selain daripada itu, pendidikan terus berlaku secara
pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Pada Peringkat Lepas
Sekolah, penekanan adalah terhadap:
Peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran
Penghayatan agama dan nilai murni
Penyesuaian hidup
Perkembangan bakat dan potensi

Pendidikan berterusan melibatkan Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas
Sekolah. Huraikan bagaimana murid-murid memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran
di Peringkat Sekolah?

2.

Memperkembangkan lagi potensi individu

Apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan
yang ada pada seseorang individu. Sejak lahir individu memiliki pelbagai keupayaan. Namun
begitu, tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana sebahagiannya lagi
adalah terpendam dalam diri individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan
memperkembangkan potensi murid optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang.
Usaha ini memerlukan bakat yang ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara
berterusan dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah sebaliknya perlu dirancang dan
dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh.
Potensi individu dilihat dari empat aspek iaitu:
Intelek
Rohani
Emosi
Jasmani
Berikut dihuraikan empat potensi berkenaan seperti yang ditegaskan dalam FPK.
i.
Intelek
Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang
dimiliki oleh seseorang. Tidak dapat dinafikan, intelek merupakan unsur penting dalam
perkembangan sesuatu bidang ilmu. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan
seseorang itu memperoleh yang berikut:
• Mempunyai kemahiran asas 3M (Menulis, membaca, mengira)
• Berfikir secara kreatif dan kritis
• Mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu
• Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain
Dalam hal ini, perkembangan potensi intelek adalah merujuk kepada bidang ilmu yang bermanfaat
di samping membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan alam sekitar serta
tidak bertentangan dengan agama. Pemikiran kreatif adalah ke arah melahirkan rakyat yang
inovatif tetapi kritis dalam menjangkakan kesan dan akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 24
__________________________________________________________________________

sejagat dan alam agar sesuatu pembaharuan atau perubahan itu tidak membawa kepada
kemudaratan dan kerosakan.
ii.
Rohani
Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang
dengan tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan
insaf kepada Pencipta. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu seperti
berikut:
• Menyedari dan menginsafi adanya Pencipta
• Menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta
• Menyedari dan menginsafi tanggung jawab
• Membentuk akhlak mulia
• Memupuk dan membina disiplin kendiri
iii.
Emosi
Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik
beratkan kerana emso mempengaruhi seseorang dalan tingkahlaku dan tindakannya. Dalam FPK,
perkembangan emosi adalah bagi memastikan yang berikut:
• Perasaan tenang dan tingkahlaku terkawal
• Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang
• Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan
• Menghargai serta menilai keindahan dan kesenian
iv.
Jasmani
Potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan
dengan kecergasan fizikal diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan
seseorang individu berkeupayaan seperti yang berikut:
• Menjaga kesihatan badan
• Melakukan riadah
• Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif
• Memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari
• Menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari
• Menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan rakyat
• Berusaha meningkatkan daya pengeluaran
Sebagai sebuah negara yang merdeka, keperluan terhadap tenaga manusia untuk membangunkan
negara tidak dapat dinafikan. Adalah penting bagi rakyat Malaysia sihat, berkemahiran dan cergas
tubuh badan agar dapat menjadi insan yang mampu melaksanakan apa sahaja tugas dan bidang
yang diceburi. Sekiranya rakyat sesebuah negara tidak cergas serta tidak mempunyai kemahiran
dan kepakaran dalam bidang yang diperlukan oleh negara, tentulah sukar bagi negara berkenaan
maju dan membangun. Malaysia sebagai sebuah negara yang bakal menjadi negara maju pada
tahun 2020 tentulah memerlukan rakyat yang cergas, sihat, memiliki kemahiran dan kepakaran
untuk terus membangunkan negara dan bersaing di peringkat global.

3.

Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu

Perkembangan keempat-empat potensi iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah bagi
membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai. Ilmu, kemahiran dan nilai diperlukan oleh
manusia dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupannya, Oleh itu, perkembangan keempatempatnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana kesemuanya adalah sama penting.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 25
__________________________________________________________________________

Kesemua potensi juga hendaklah hubungkaitkan antara satu dengan yang lain dan dikembangkan
secara bersepadu bukannya satu persatu. Perkembangan potensi-potensi ini adalah berpaksikan
prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan
prinsip ketuhanan.

4.

Insan yang seimbang dan harmonis

Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian
lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang
pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Dalam hal ini, ia
boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi
pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi,
bertingkah laku baik, tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin.
Sebaliknya, seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan
pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi
pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. FPK jelas
menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis; seterusnya
membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai.

5.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama Rukun Negara. Mempunyai kepercayaan
beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam
mengawal diri individu. Dalam FPK, pembangunan diri individu adalah berpaksikan ketuhanan iaitu:
Mengakui wujudnya Pencipta
Mengakui manusia dan alam dijadikan oleh Pencipta
Mengetahui bahawa hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Pencipta
Melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan
Menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam
Mengikuti dan mengamalkan ajaran agama
Meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama
Menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya
Setiap individu perlu yakin wujudnya Pencipta yang mencipta manusia dan alam. Hukum dan
fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan dan kemakmuran terpelihara.
Manusia yang dijadikan oleh Pencipta adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan
mentadbir alam. Sekiranya amanah ini diabaikan boleh membawa kepada bencana dan
malapetaka yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam.

6.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

Ilmu adalah kuasa. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berusaha bukan sahaja
mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan.
Namun, haruslah diingat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh hendaklah digunakan ke arah
kebaikan bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri bahkan kepada orang lain di sekelilingnya,
masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan yang disalahguna pasti membawa kepada
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 26
__________________________________________________________________________

kemudaratan dan kehancuran. Dalam FPK, usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan adalah bagi memastikan rakyat yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Mencintai ilmu pengetahuan
Gemar membaca
Sentiasa menambah ilmu pengetahuan
Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain
Berfikiran luas dan terbuka
Meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan tidak bersifat statik. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlaku dengan
pesat dari semasa ke semasa. Bagi membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
konsep ‘pendidikan sepanjang hayat’ hendaklah menjadi amalan agar ilmu pengetahuan yang
dipunyai oleh seseorang terus dikemaskini selari dengan perkembangan ilmu yang berlaku. Oleh
itu, setiap individu tidak boleh berpuas hati denga ilmu yang ada padanya pada satu-satu ketika.

7.

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

Seseorang yang berakhlak mulia merupakan orang yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
murni, bertingkah laku baik, berdisiplin serta bersopan santun. Dalam FPK, rakyat Malaysia yang
berakhlak mulia yang dimaksudkan merangkumi aspek-aspek berikut:
• Mengetahui nilai baik dan buruk
• Menyedari kesan daripada perbuatan baik dan buruk
• Menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan
• Mengamalkan perlakuan baik dan menghindari perlakuan buruk
• Yakin kepada nilai murni
Rakyat Malaysia dituntut agar berakhlak mulia sesuai dengan amalan budaya ketimuran. Sifat ini
jika dihayati dan diamalkan boleh menjadi perwatakan rakyat Malaysia yang diingini.

8.

Rakyat Malaysia yang bertangungjawab

Pendidikan berperanan melahirkan rakyat Malaysia yang amanah, produktif dan bertanggungjawab
dalam menjalankan tugas. Dalam FPK, ditegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan
rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seperti berikut:
• Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah
• Menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna
• Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah
• Sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran
• Mematuhi peraturan dan undang-undang negara
• Berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara

9.

Rakyat Malaysia yang berketerampilan

Seseorang yang berketerampilan merupakan orang yang kompeten dan cekap dalam
melaksanakan sesuatu kerja. Sehubungan dengan itu, pendidikan hendaklan dapat melahirkan
rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan
berkesan seperti yang ditekankan dalam FPK:
• Memiliki pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan tugas
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 27
__________________________________________________________________________

• Melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna
• Mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas
Dalam usaha menjadi negara maju menjelang tahun 2020, negara sangat memerlukan tenaga
kerja yang berketerampilan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi terus membangunkan negara.

10.

Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Kesejahteraan diri adalah penting dalam kehidupan manusia. Terdapat manusia yang kaya raya,
berkelulusan tinggi dan berpangkat besar tetapi kehidupannya tidak sejahtera. Sebagai contoh
terdapat manusia yang kaya raya tetapi sentiasa risau akan kehilangan hartanya atau mungkin
sentiasa diancam oleh pihak lain. Terdapat juga manusia yang berkelulusan tinggi tetapi
kehidupannya tidak bahagia. Dalam hal ini, kekayaan, kelulusan tinggi serta pangkat tidak
menjamin kesejahteraan hidup. Seharusnya seseorang itu bukan sahaja mampu memiliki harta,
berpendidikan dan berkelulusan tinggi tetapi juga kehidupannya sejahtera, aman dan bahagia.
Oleh itu, bagi mencapai kesejahteraan, seseorang itu haruslah:
• Fikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sihat
• Mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup
• Mewujudkan perhubungan baik

Rakyat Malaysia yang memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara
Perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan
adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram dan
harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang
harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada
keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin
perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan
itu, rakyat Malaysia perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi modal insan yang
produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan dalam menggunakan teknologi juga perlu bagi
meningkatkan produktiviti dan seterunya memberi sumbangan terhadap pembangunan negara.
Dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut:
• Memupuk keharmonian keluarga
• Memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan, dan
hormat-menghormati
• Memajukan ekonomi ke arah perkembangan bangsa dan negara dengan menggunakan
sains dan teknologi
• Mengekalkan kestabilan negara
• Mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan
• Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara
• Bersemangat patriotik dan cintakan negara
Jelas bahawa pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi
juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap peringkat yang berkaitan dengan individu
bermula dari keluarga dan seterusnya masyarakat serta negara. Justeru, rakyat Malaysia
hendaklah berkebolehan dalam dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran serta sentiasa rajin
berusaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi keluarga. Rakyat Malaysia juga hendaklah
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 28
__________________________________________________________________________

mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain, saling hormat menghormati dan
berkerjasama bagi mencapai perpaduan, kesejahteraan dan kestabilan negara.

RUMUSAN
Berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja
untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan
kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas
kepada masyarakat dan negara. Justeru itu, kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan
diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat
dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti ke arah keluarga,
masyarakat dan negara yang aman damai dan bersatu padu.

KATA KUNCI
1. Falsafah

7.

Mazhab falsafah

2. Metafizik

8.

Potensi individu

3. Epistemologi

9.

Intelek

4. Aksiologi

10. Keterampilan

5. Logik

11. Harmoni

6. Etika

12. Seimbang

PENILAIAN KENDIRI
Latihan Objektif
1.

Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi
adalah persoalan tentang __________
A.
B.
C.
D.

2.

nilai estetik.
hakikat di sebalik alam nyata.
kebenaran ilmu dan pengetahuan.
perkara yang dilihat melalui pancaindera.

Haikal adalah seorang pelajar tingkatan 1 di salah sebuah sekolah menengah. Haikal
berpendapat bahawa kebenaran segala maklumat berkaitan perkara yang dipelajari
ditentukan oleh guru kerana guru merupakan orang yang pakar dalam bidangnya.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 29
__________________________________________________________________________

Cara dan gaya pembelajaran Faizal adalah selaras dengan aliran falsafah ____________
A.
B.
C.
D.

3.

Manakah antara berikut yang memberi gambaran bahawa kurikulum di negara ini adalah
juga berasaskan kepada falsafah Rekonstruksionime?
A.
B.
C.
D.

4.

perenialisme dan esensialisme.
parenialisme dan progresivisme.
esensialisme dan rekonstruksionisme.
progresivisme dan rekonstruksionisme.

Perlantikan guru pakar sebagai mengiktirak kepakaran guru dalam bidangnya.
Pelajar disediakan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk
dunia pekerjaan mereka.
Banyak mata pelajaran baru dan pendekatan pengajaran baru telah dapat
diperkenalkan selaras dengan perkembangan teknologi.
Masalah sosial masyarakat dapat dikurangkan dengan pengintegrasian unsurunsur nilai murni dan partriotisme dalam pelaksanaan kurikulum.

Manakah antara berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Islam?
I.
II.
III.
IV.
A.
C.

5.

Pendidikan adalah usaha yang berterusan.
Pendidikan bertujuan mencari kemewahan hidup.
Pendidikan dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi individu dalam masyarakat.
Pendidikan adalah ke arah perkembangan seimbang diri individu dan masyarakat.
I dan II sahaja.
II dan III sahaja.

B.
D.

I dan IV sahaja.
III dan IV sahaj.a

Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa
perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu.
Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut?
I.
II.
III.
IV.

Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan.
Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua mata pelajaran.
Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja.

A.
C.

I dan IV sahaja.
II dan IV sahaja.

B.
D.

I dan III sahaja.
II dan III sahaja.

Latihan Esei
1.

Berdasarkan pemahaman anda, buat satu peta minda atau jadual bagi meringkaskan
huraian kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 30
__________________________________________________________________________

2.
3.

Bandingkan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dari aspek metafizik,
epistemologi dan aksiologi.
Berdasarkan contoh-contoh, jelaskan bagaimanakah falsafah pendidikan Islam
mempengaruhi pendidikan di Malaysia?

4.

Jelaskan bagaimana FPK dapat melahirkan warganegara Malaysia yang cemerlang?

5.

Pada pendapat anda bagaimanakah potensi individu pelajar dapat dikembangkan
menerusi pendidikan?

RUJUKAN
Abdul Rahman Haji Abdullah. (2005). Wacana falsafah imu: analisis konsep-konsep dan Falsafah
Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1994). Falsafah dan konsep pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar
Bakti.
Azizi Yahaya, Shahrin Hashim dan Yusof Boon. (2008). Falsafah pendidikan kontemporari. Skudai:
Universiti Teknologi Malaysia.
Kneller, G.F. (1971). Introduction to the philosophy of education. (2nd Edition). New York: John
Wiley & Sons. Inc.
Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (1998). Curriculum: foundation, principles, and issues. (4th Edition).
Boston: Allyn and Bacon.
Sharifah Alwiyah Alsagoff. (1985). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann.
Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 31
__________________________________________________________________________

UNIT 3
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):
PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran unit ini, anda sepatutnya dapat:;
1. Menganalisis kandungan Falsafah Pendidikan Guru Malaysia.
2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan.
3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul.

PENGENALAN
“Seorang guru yang baik itu boleh dilahirkan melalui pendidikan”. Guru yang baik ibarat lilin yang
membakar diri, begitulah insan yang bergelar guru. Mengapakah guru diumpamakan sebagai lilin
yang sedang menyala? Itulah yang dinamakan pengorbanan. Untuk apakah pengorbanan yang
dilakukan oleh insan yang bergelar guru? Maka di sinilah pegangan dan kepercayaan guru
terhadap profesionnya memainkan peranan penting. Seorang guru mendapat gelaran cikgu kerana
pengiktirafan terhadap ilmunya.
Gelaran cikgu terpahat kekal walaupun jasadnya sudah berada di liang lahad. “Guru adalah
segala-galanya” seperti mana yang diungkapkan oleh Pullias & Young (1968). Tugas guru
bagaikan pelukis yang menaburkan warna di atas kanvasnya untuk menghasilkan karya seni yang
agung. seorang guru bagaikan arkitek yang merangka bangunan yang tersergam hebat meniti
zaman. Seorang guru bagaikan jurutera yang menghasilkan binaan teguh merentas zaman. Insan
guru juga bagaikan doktor pakar yang mengenalpasti punca masalah kesihatan dan merawat
sehingga sembuh. Malah guru diminta oleh masyarakat untuk memberikan lebih dari itu. Dari
manakah guru beroleh kesanggupan untuk menerima bebanan itu? Kesungguhan guru telah
meletakkan kedudukannya yang tinggi kerana mengajarkan ilmu itu satu sedekah dan sedekah itu
satu ibadah yang dijamin ganjarannya di akhirat kelak. Guru sebagai agen sosialisasi dan agen
perubahan memainkan peranan penting untuk mentransformasikan kandungan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) menerusi kurikulum untuk disasarkan kepada pelajar-pelajar di
sekolah-sekolah. Apa yang diamalkan oleh guru-guru adalah pancaran dari pemikiran mereka
terhadap pendidikan. Untuk itu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia pada
tahun 1982 telah mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai satu panduan ke
arah pembentukan profesionalisme keguruan di Malaysia.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 32
__________________________________________________________________________

ISI KANDUNGAN
Perguruan dan Keguruan
Bolehkan anda memberikan perbezaan maksud perguruan dan keguruan? Sukar
bukan?
Merujuk kepada Kamus Dewan IV (2005) guru membawa erti “pendidik, pengajar, pengasuh”. Dari
kata dasar guru, maka terbitlah perkataan keguruan dan perguruan yang digunakan dalam
memahami proses pendidikan. Dalam kamus yang sama perkataan perguruan diertikan “Yang
berkaitan dengan guru, institusi yang melatih guru …..”. Dalam hal memahami makna perkataan
perguruan dan keguruan, Awang Had Salleh (1985) telah memberikan makna yang mudah dan
jelas. Beliau menyatakan perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan
bermaksud keadaan alam pekerjaan guru itu sendiri atau profesion guru. Bagi memahami istilah
perguruan dan keguruan, cuba anda fahamkan cabaran-cabaran terhadap persoalan-persoalan
yang berkaitan.
Cabaran berkaitan perguruan ialah apakah proses penyediaan calon untuk memasuki
profesion keguruan itu diasaskan kepada prasyarat yang selaras dengan nilai keguruan?
Cabaran berkaitan keguruan ialah, adakah keguruan merupakan satu profesion?

Cabaran Perguruan
i.

Adakah pemilihan calon didasarkan kepada kelayakan-kelayakan yang rasionalnya adalah
rasional nilai-nilai dalam profesion keguruan? Ertinya selain daripada kelayakan akademik
tahap tertentu, apakah diperhitungkan hal-hal seperti perwatakan, bakat keguruan, kualiti
suara dan sebutan, minat terhadap kanak-kanak dan seumpamanya?

ii. Adakah pemilihan pensyarah-pensyarah yang terlibat institusi pendidikan guru didasarkan
kepada criteria-kriteria yang selaras dengan nilai-nilai keguruan yang hendak dipupuk oleh
mereka kepada calon-calon guru ini?
iii. Apakah kurikulum perguruan di institusi pendidikan guru mewakili segala kehendak
penyediaan professional?
iv. Sejauhmanakah proses perguruan memperkukuhkan pendidikan sebagai nilai utama di
dalam diri calon-calon guru semasa mereka disediakan untuk menjadi guru?
v. Apakah sistem perguruan di Malaysia memberikan pendidikan perguruan atau latihan
perguruan?

Cabaran Keguruan
Cabaran keguruan sebagai satu profesion pula boleh dirujuk terhadap ciri-ciri profesional itu sendiri
iaitu:
i. Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri.
ii. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan.
Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 33
__________________________________________________________________________

iii. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut.
iv. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja.
v. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya
pengajaran semata.
Ciri utama sebuah profesion ialah wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri.
Himpunan ilmu itu memang ada tetapi yang harus dipastikan ialah bahawa anggota profesion itu
sendiri mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu itu yang terdiri daripada pengetahuan,
kemahiran atau kecekapan yang unik terhadap profesion itu sahaja dan nilai-nilai yang dipegang
dan diamalkan bersama. Dari segi kemahiran dan kecekapan yang unik merujuk kepada adakah
anggota profesion keguruan menguasai kemahiran teknik pengajaran, pengujian, pengdiagnosan,
pengendalian motivasi pelajar, pembinaan konsep diri murid, pemupukan minat, penyisipan nilai
dan unsur pendidikan dalam pengajaran dan pengendalian disiplin.
Ciri profesion yang seterusnya ialah pengawalan profesion itu terhadap anggota profesion supaya
tidak menyeleweng amalan mereka dari segi nilai yang dianuti oleh profesion. Sehubungan itu,
profesion keguruan mestilah mempunyai mekanisme memberkesankan pengawalan itu menerusi
dendaan dan penguatkuasaan peraturan. Pengawalan yang ada kini dilihat datang dari majikan
dan bukannya dari kumpulan profesion keguruan itu sendiri.

Cabaran Profesion Keguruan
1.

Bilangan anggota yang ramai iaitu sekitar 405,000 orang guru.

2.

Pelbagai kelayakan yang terdapat dalam pekhidmatan pendidikan iaitu:
Sijil Perguruan
Diploma Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

3.

Pelbagai skim perkhidmatan guru:
Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT),
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (DG29,DG32)
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ( DG41, DG44, DG48, DG52, DG54,
JUSA C)

Ilmu Keguruan
Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak? Adakah guru mengajar, melatih atau
mendidik?
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj
Nota kpf 3012 pjj

Recomendados

3. Guru Sebagai Satu Profesion von
3. Guru Sebagai Satu Profesion3. Guru Sebagai Satu Profesion
3. Guru Sebagai Satu ProfesionArthur Jupong
31.5K views29 Folien
Pentaksiran Autentik von
Pentaksiran AutentikPentaksiran Autentik
Pentaksiran AutentikIPG Kampus Sultan Mizan
10.8K views7 Folien
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia von
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaDhashink
20.3K views14 Folien
Perkembangan sosiobudaya disekolah von
Perkembangan sosiobudaya disekolahPerkembangan sosiobudaya disekolah
Perkembangan sosiobudaya disekolahshafidaosman
1.9K views17 Folien
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum von
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
22.6K views8 Folien
Kertas konsep pembelajaran bermakna von
Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermaknaNorliza Ahmad
22.6K views50 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika... von
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...محمد أشرف زين الدين
82.1K views8 Folien
Gaya pembelajaran von
Gaya pembelajaran Gaya pembelajaran
Gaya pembelajaran Mashithah Khalid
17K views12 Folien
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna von
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.5K views22 Folien
Akta Pendidikan von
Akta PendidikanAkta Pendidikan
Akta PendidikanRosnaliza07
29K views20 Folien
Konsep Pendidikan von
Konsep PendidikanKonsep Pendidikan
Konsep Pendidikanfiro HAR
28.3K views19 Folien
Sahsiah guru von
Sahsiah guruSahsiah guru
Sahsiah guruMawar Pink
7.1K views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

Konsep Pendidikan von firo HAR
Konsep PendidikanKonsep Pendidikan
Konsep Pendidikan
firo HAR28.3K views
Sahsiah guru von Mawar Pink
Sahsiah guruSahsiah guru
Sahsiah guru
Mawar Pink7.1K views
Tugasan edu 3083 isu etika keguruan. von Ahmad NazRi
Tugasan edu 3083 isu etika keguruan.Tugasan edu 3083 isu etika keguruan.
Tugasan edu 3083 isu etika keguruan.
Ahmad NazRi20.3K views
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) von Mohd Shirazi
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi7.4K views
Perkembangan pendidikan sebelum merdeka von IPGKTI
Perkembangan pendidikan sebelum merdekaPerkembangan pendidikan sebelum merdeka
Perkembangan pendidikan sebelum merdeka
IPGKTI8K views
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... von Atifah Ruzana Abd Wahab
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Ahli falsafah pendidikan timur - Tagore von TanKS6
Ahli falsafah pendidikan timur - TagoreAhli falsafah pendidikan timur - Tagore
Ahli falsafah pendidikan timur - Tagore
TanKS6671 views
2. edup2023 psikologi pendidikan von NancyKuak
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
NancyKuak31.3K views
Akta Pendidikan 1961 von Denne Freddy
Akta Pendidikan 1961Akta Pendidikan 1961
Akta Pendidikan 1961
Denne Freddy19.6K views
Program pendidikan untuk semua di malaysia von aminnafek
Program pendidikan untuk semua di malaysiaProgram pendidikan untuk semua di malaysia
Program pendidikan untuk semua di malaysia
aminnafek2.7K views
Maksud kurikulum von shahrul93
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
shahrul9335.7K views
Tajuk 6 kepemimpinan-guru von dewaperangmop
Tajuk 6 kepemimpinan-guruTajuk 6 kepemimpinan-guru
Tajuk 6 kepemimpinan-guru
dewaperangmop28.7K views
Teori pembelajaran gagne von Alice Lee
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagne
Alice Lee12.6K views
Guru sebagai agen sosial von mashmello2
Guru sebagai agen sosial Guru sebagai agen sosial
Guru sebagai agen sosial
mashmello27.6K views

Similar a Nota kpf 3012 pjj

Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerika von
Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerikaSejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerika
Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerikaNur Arifaizal Basri
37.2K views9 Folien
Pengenalan von
PengenalanPengenalan
PengenalanZatul FauZatul
691 views4 Folien
Dsk pendidikan islam thn 4 pk von
Dsk pendidikan islam thn 4 pkDsk pendidikan islam thn 4 pk
Dsk pendidikan islam thn 4 pkAzliza Mohamed
829 views22 Folien
Pendemokrasian von
PendemokrasianPendemokrasian
Pendemokrasiansiti rahman
237 views14 Folien
Hsp sej f1_2 von
Hsp sej f1_2Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2Efier Siti
998 views52 Folien
Hsp sej ting1_2 von
Hsp sej ting1_2Hsp sej ting1_2
Hsp sej ting1_2Fara Ziela
621 views52 Folien

Similar a Nota kpf 3012 pjj(20)

Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerika von Nur Arifaizal Basri
Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerikaSejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerika
Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di indonesia dan di amerika
Nur Arifaizal Basri37.2K views
Hsp sej ting1_2 von Fara Ziela
Hsp sej ting1_2Hsp sej ting1_2
Hsp sej ting1_2
Fara Ziela621 views
131 dasar dan pelaksanaan_sistem pendidikan kebangsaan (2) von hasrol
131 dasar dan pelaksanaan_sistem pendidikan kebangsaan (2)131 dasar dan pelaksanaan_sistem pendidikan kebangsaan (2)
131 dasar dan pelaksanaan_sistem pendidikan kebangsaan (2)
hasrol730 views
Ppt sejarah pendidikan masa reformasi von Dewi_Sejarah
Ppt sejarah pendidikan masa reformasiPpt sejarah pendidikan masa reformasi
Ppt sejarah pendidikan masa reformasi
Dewi_Sejarah25.1K views
Dokumen standard pendidikan islam tahun 1 von Muhammad Syahir
Dokumen standard pendidikan islam tahun 1Dokumen standard pendidikan islam tahun 1
Dokumen standard pendidikan islam tahun 1
Muhammad Syahir9.7K views
Pendidikan Umum Dan TVET von afinde
Pendidikan Umum Dan TVETPendidikan Umum Dan TVET
Pendidikan Umum Dan TVET
afinde30.2K views
Makalah pengembangan kurikulum (power point) kholikul anwar iii b staim ta von Kholikul Anwar
Makalah pengembangan kurikulum (power point) kholikul anwar iii b staim taMakalah pengembangan kurikulum (power point) kholikul anwar iii b staim ta
Makalah pengembangan kurikulum (power point) kholikul anwar iii b staim ta
Kholikul Anwar1.7K views
Kpf3012 rk & ri (sem 1 2012-2013) von Azura Aqura
Kpf3012 rk & ri (sem 1 2012-2013)Kpf3012 rk & ri (sem 1 2012-2013)
Kpf3012 rk & ri (sem 1 2012-2013)
Azura Aqura1.4K views
Modul tamadun islam kpli von avi_lib9
Modul tamadun islam kpliModul tamadun islam kpli
Modul tamadun islam kpli
avi_lib92.5K views

Nota kpf 3012 pjj

 • 1. ZAINI BIN ABDULLAH MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB IKHSAN BIN OTHMAN NORILA BINTI MD SALLEH ABU BAKAR BIN YUSUF ABDUL TALIB BIN MOHAMED HASHIM
 • 2. PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KPF 3012 merupakan kursus Pendidikan Profesional yang mengandungi tujuh elemen penting dalam perkembangan pendidikan iaitu pendidikan dan pembangunan, falsafah pendidikan, dasar-dasar pendidikan, perancangan pembangunan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, etika dan peraturan pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Kandungan kursus ini sarat dengan maklumat penting untuk pengetahuan asas kepada setiap guru. Kursus ini bernilai 2 jam kredit. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KPF 3012 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (2 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui Big Blue Button, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 32 10 18 10 10 28 Jumlah Masa Pembelajaran 52 80
 • 3. HURAIAN KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus KPF 3012, anda diharap dapat: 1. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasardasar (C4, TS3). 2. Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4). 3. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan (C3, P2). 4. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3). SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan. PENAKSIRAN Bentuk Penaksiran % Wajaran Kerja Kursus 60 Peperiksaan Akhir 40 100 Jumlah
 • 4. HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Persembahan mikro- dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.
 • 5. ISI KANDUNGAN MODUL Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan modul ini dibahagikan kepada sepuluh unit seperti berikut: UNIT TAJUK Halaman 1 Pendidikan dan pembangunan di Malaysia: Perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokohtokoh. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): huraian dan penghayatan: Bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia dan elemen-elemen dalam pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan: Pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru. Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia: Dasar-dasar berkaitan kebajikan, kawalan, inovasi dan solusi dalam pendidikan dan hubungannya dengan pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, teknologi, negara bangsa dan pengantarabangsaan. Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia: Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia. Kurikulum sebagai wahana menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Proses menterjemahkan FPK menerusi kurikulum kebangsaan. 1 -13 2 3 4 5 6 14 - 30 31- 53 54 – 74 75 – 81 82 - 96 7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia. Pembentukan dan penyusunan kurikulum kebangsaan. 8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan: Matlamat dan objektif kurikulum dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Kod Etika Perguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia: Profesionalisme guru, tanggung- jawab guru dan amalan disiplin. 115 – 135 Akta Pendidikan 1996 Pembentukan, kandungan dan fungsi Akta Pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. 161 - 167 9 10 97 - 114 136 - 160
 • 6. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 1 __________________________________________________________________________ UNIT 1 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda akan dapat: 1. 2. 3. 4. menjelaskan senario perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium. menyatakan tokoh-tokoh yang terdapat dalam pendidikan dari era sebelum penjajahan Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium. menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan insan. menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan negara. PENGENALAN Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras dengan keperluan dan cabaran; atau dengan kata lain pendidikan mengalami proses kritalisasi, iaitu ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberi keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan, baik kepada pembangunan insan mahupun kepada pembangunan negara. Unit ini akan membincangkan senario perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris sehingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium. Perbincangan juga melibatkan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan negara. ISI KANDUNGAN Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Secara lebih terperincinya, perbincangan berkaitan perkembangan pendidikan di negara ini adalah melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris; semasa penjajahan Inggeris iaitu bermula dari pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786; era sebelum kemerdekaan iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union pada 1946; dan era selepas merdeka iaitu mulai tahun 1957. Pendidikan era selepas merdeka pula akan melibatkan pendidikan
 • 7. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 2 __________________________________________________________________________ ketika sebelum dan selepas tertulisnya Falsafah Pendidikan Negara (FPN) pada tahun 1988; serta pendidikan dalam era milenium. Pendidikan Sebelum Penjajahan Inggeris Dari sudut sejarahnya iaitu sebelum penjajahan Inggeris, pendidikan untuk rakyat jelata di tanah air ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Pendidikan pada masa itu bercorak warisan turun temurun yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Rakyat berpegang kuat pada adat resam yang bersifat ketimuran ditambah pula dengan ajaran agama Islam yang teguh. Pendidikan melibatkan perkara-perkara asas bagi tujuan kelangsungan kehidupan harian seseorang baik dalam keluarga mahu pun dalam masyarakat. Pendidikan tradisional juga melibatkan perkara-perkara berkaitan budaya dan warisan. Ibu bapa sebagai orang yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Anak-anak tidak kira lelaki atau perempuan, dididik dengan ketertiban, nilai, budi bahasa serta adab sopan yang diterima pakai dalam lingkungan masyarakat pada ketika itu. Sebagai contoh, setiap individu perlu menghormati orang lain terutama kepada ibu bapa serta orang yang lebih dewasa daripada mereka. Tutur kata serta perbuatan perlu sentiasa dijaga bagi memelihara keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Bagi anak-anak lelaki, mereka akan dididik bagi tujuan untuk menjadi ketua keluarga di suatu masa kelak. Bagi tujuan ini biasanya anak-anak lelaki akan diminta membantu bapanya menjalankan kegiatan ekonomi keluarga seperti berkebun; bersawah; menangkap ikan; mengambil upah bertukang membina rumah; dan sebagainya selaras dengan konsep berbakti kepada tanah dan alam. Asuhan ini berterusan sehingga anak-anak lelaki tersebut mencapai peringkat umur remaja dan dewasa. Kesinambungan daripada itu, anak-anak lelaki tersebut akan seterusnya mewarisi aktiviti ekonomi keluarga untuk membina kehidupan keluarganya sendiri setelah mereka mendirikan rumah tangga. Bagi anak-anak perempuan pula, mereka akan dididik dan diasuh dengan perkara-perkara berkaitan rumah tangga agar suatu masa nanti mereka menjadi suri rumah yang baik. Sehubungan itu, anak-anak perempuan biasanya dilatih untuk membantu ibunya menjaga adik-adik, membasuh pakaian, mengemas rumah, jahit-menjahit serta melakukan kerjakerja di dapur. Berkaitan dengan keagamaan, anak-anak lelaki dan perempuan juga diajar tentang ilmu agama. Pembelajaran agama biasanya dilakukan di sebelah petang atau malam, di mana mereka akan mengikuti pengajian di rumah Pak Imam atau orang yang lebih arif tentang agama yang boleh dianggap sebagai guru atau ustaz termasuk pendakwah Islam yang datang dari Asia Barat. Anakanak diasuh untuk membaca Al-Quran, menghafal doa, mempelajari fardhu ‘ain, fardhu kifayah, hadis, hukum-hakam dan cara hidup Islam. Tradisi masyarakat adalah menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dasar di samping pelajaran-pelajaran yang lain. Selain di rumah Pak Imam, guru atau ustaz pelajaran agama juga berlangsung di surau-surau dan di masjid-masjid. Selain itu pendidikan bercorak keagamaan di sekolah pondok juga banyak terdapat di Semenanjung Tanah Melayu pada masa itu.
 • 8. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 3 __________________________________________________________________________ Bentuk pembelajaran yang berinstitusikan rumah, surau dan masjid secara tidak formal berjalan terus di kalangan orang Melayu sejak beratus-ratus tahun yang silam.” . . . Abdullah Ishak 1995, hal. 135. Bagi golongan bangsawan, pendidikan secara lebih formal berlaku di istana. Guru-guru yang khas diundang untuk mengajar anak-anak raja dan anak-anak para pembesar istana. Jadual belajar, mata pelajaran dan tempat belajar yang lebih khusus ditetapkan. Pelajaran membaca, menulis dan mengira diajarkan selain pelajaran Jawi, bahasa Arab, Fiqh, Tauhid, Al-Quran dan lain-lain. Dalam erti kata lain, kedatangan Islam ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka (1403 – 1511) telah memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan dakwah Islamiah di Tanah Melayu dan rantau Nusantara. Pendidikan Semasa Penjajahan Inggeris Semasa penjajahan Inggeris (1786 – 1957), masyarakat di Tanah Melayu adalah terdiri daripada golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan. Masyarakat mula bersifat majmuk dengan kedatangan buruh dari Cina dan India secara beramai-ramai untuk bekerja di lombong bijih timah dan di ladang-ladang seperti ladang kopi, kelapa, tebu dan getah. Inggeris melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan budaya superior penjajah yang begitu ketara. Pengekalan budaya dan warisan berasaskan kaum berlaku dengan bebas sehingga mewujudkan polarisasi antara kaum. Tiada usaha penyatuan oleh pemerintah pada masa itu ke arah perpaduan antara golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan; antara penduduk bandar dan luar bandar; lebih-lebih lagi antara suatu suku kaum dengan suku kaum yang lain. Dasar pecah dan perintah oleh penjajah pada masa itu telah mempengaruhi sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa itu. Hala tuju pendidikan pada masa itu bersifat kabur. Inggeris memperkenalkan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sekolah yang ditubuhkan berasaskan etnik yang menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masingmasing. Sekolah vernakular yang ditubuhkan ialah sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil. Pada tahun 1855 sekolah Melayu dibuka di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan pada tahun 1856 di Telok Belanga dan di Kampung Gelam, Singapura. Di sekolah vernakular Melayu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Tulisan Rumi dan Jawi digunakan secara serentak di kebanyakan sekolah. Antara sekolah yang awal dibuka ialah di Bayan Lepas, Pulau Pinang; dan di Kampung Gelam, Singapura. Pada 1871, A.M Skinner telah memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas Al-Quran iaitu pelajaran akademik di sebelah pagi manakala kelas Al-Quran di sebelah petang. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana orang Melayu memberi sambutan yang dingin terhadap sekolah vernakular ini. Sekolah vernakular Cina bermula di Negeri-negeri Selat. Sekolah yang awal, didirikan di Melaka. Sekolah vernakular Cina juga kurang mendapat sambutan daripada masyarakat Cina. Pada
 • 9. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 4 __________________________________________________________________________ pertengahan abad ke-19 iaitu apabila kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu berlaku secara beramai-ramai, kebanyakan sekolah Cina dibiayai oleh kaum Cina sendiri iaitu oleh pertubuhanpertubuhan, persatuan atau orang perseorangan. Penubuhan sekolah tersebut adalah dengan tujuan untuk memastikan pengekalan warisan budaya dan bahasa kaum Cina. Guru-guru dan bahan pembelajaran adalah daripada tanah besar Cina. Pihak Inggeris tidak masuk campur atau menghalang usaha yang dilakukan sehingga Enakmen Pendaftaran Sekolah diadakan pada tahun 1920 yang mana semua sekolah Cina perlu didaftarkan pembukaannya. Apabila Kod Buruh dikuatkuasakan pada tahun 1925, setiap ladang yang ada 10 orang anak-anak berumur persekolahan diwajibkan membuka sekolah. Justeru itu banyak sekolah vernakular Tamil dibuka. Ciri sekolah vernakular Tamil adalah seperti sekolah vernakular Cina, iaitu berorientasikan negara asal. Selain untuk menyelesaikan masalah buta huruf, kurikulum di sekolah Tamil adalah berkisar kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindu serta bahasa pertuturan. Bahanbahan pengajaran adalah dibawa masuk dari India. Orang India di Tanah Melayu pada masa itu kebanyakannya masih menumpukan taat setia mereka kepada negara asal. Sebagai contoh, pergolakan politik yang berlaku di India pada ketika itu, juga dirasai kesannya di Tanah Melayu. Justeru elemen dalam kurikulum dan pengajaran banyak dipengaruhi oleh perkara tersebut. Sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pegawai kerajaan Inggeris pada masa itu selain untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit Melayu. R. Hutching telah membuka Penang Free School pada tahun 1816 iaitu sekolah Inggeris pertama. Sekolah Inggeris banyak menerapkan ideologi penjajah termasuk pengekalan ciri-ciri ketuanan Inggeris sebagai penjajah. Selain itu sekolah mubaligh Kristian seperti sekolah Methodist, Katholik dan Anglican juga beroperasi mengikut kehendak mazhab masing-masing. Sistem persekolahan vernakular yang diperkenal adalah sebenarnya tidak bertapak di atas asas yang konkrit apalagi ke arah perpaduan rakyat di nagara ini. Semasa Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu ditakluki oleh tentera Jepun. Kebanyakan sekolah ditutup untuk dijadikan markas tentera Jepun. Beberapa sekolah Nihongo dibuka oleh tentera Jepun. Pada masa itu anak-anak penduduk tempatan telah diminta menghadiri sekolah-sekolah tersebut. Sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh tentera Jepun ini menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar. Mata pelajaran meliputi pelajaran bahasa Jepun, nyanyian lagu-lagu klasik Jepun, kebudayaan Jepun dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan penerapan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada kerajaan dan maharaja Jepun. Jepun pada masa itu menggunakan slogan Asia for Asian iaitu Asia adalah untuk orang Asia. Pendidikan rakyat terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan pembangunan Tanah Melayu secara khususnya. Iaitu tiada pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat, apalagi pembangunan unsur insaniah dalam kalangan rakyat. Sistem pendidikan lebih kepada usaha memecahbelahkan rakyat. Bagi peribumi pendidikan bertujuan untuk mengekalkan mereka dengan aktiviti ekonomi yang sedia ada seperti bertani, bersawah atau sebagai nelayan. Bagi etnik pendatang, Inggeris tidak berminat dan bersikap tidak mahu masuk campur berkaitan pendidikan mereka. Justeru pendidikan memberi laluan untuk mengekalkan tumpuan taat setia masing-masing kepada negara asal mereka. Dalam pada itu Inggeris terus mengekalkan kuasa serta pengaruh ketuanan mereka sebagai penjajah. Walau bagaimanapun, beberapa jawatankuasa juga pernah dibentuk bagi mengkaji pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu pada masa penjajahan Inggeris. Jawatankuasa tersebut telah mengeluarkan laporan seperti Laporan Cheeseman (1946), Laporan Holgate (1949), Laporan Barnes (1950) dan Laporan Fenn Wu (1951). Walaupun jawatankuasa tersebut dalam laporannya
 • 10. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 5 __________________________________________________________________________ telah mencadangkan beberapa cadangan bagi pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan atas beberapa alasan. Begitu juga dengan Ordinan Pelajaran 1952 yang pernah diwartakan, namun pelaksanaan dan penguatkuasaannya adalah tidak jelas. Merujuk kepada rujukan yang relevan, apakah cadangan utama yang terkandung dalam: a. Laporan Cheeseman b. Laporan Barnes c. Laporan Fenn Wu Pendidikan Era Sebelum Kemerdekaan Pembentukan Malayan Union pada 1946 telah meningkatkan lagi semangat para pejuang kemerdekaan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka kelak. Para pemimpin tempatan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain ahli politik lain telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara yang merdeka. Sistem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang diberi tumpuan secara serius kerana antara lain, ini adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah. Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan, satu jawatankuasa dinamakan sebagai Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksana selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Hussein dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun ordinan Pelajaran telah diwartakan pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksana atau dikuatkuasakan kerana Tanah Melayu sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan. Penyata Razak (Para 12) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.
 • 11. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 6 __________________________________________________________________________ Senaraikan perkara utama yang terkandung dalam Penyata Razak berkaitan dengan pendidikan untuk negara ini. Pendidikan Era Selepas Kemerdekaan Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Selepas itu satu jawatankuasa lain dibentuk iaitu Jawatankuasa Rahman Talib sempena nama pengerusinya Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Penubuhan jawatankuasa tersebut bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatankuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib pada 1960. Akta Pelajaran 1961 telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961, antaranya adalah seperti berikut: "Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya..." Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah; kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Selain itu pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Pengajaran pula memberi fokus kepada soal literasi dalam kalangan pelajar. Pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dan lain-lain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan. Education Act 1961: 21(2). ‘Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school, he may by order direct that the school become a national primary school’ Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 diwarta dan dikuatkuasakan pada 1996. Dalam tempoh itu pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada
 • 12. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 7 __________________________________________________________________________ September 1974, satu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Mahathir Mohammed iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut: “Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk mempastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi untuk mempastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.” (. . . Laporan Jawatankuasa Kabinet: Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran) Jawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Ringkasnya dikenal sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira), pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia. Antara lain implikasi daripada laporan tersebut ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988 bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Selain daripada itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat. Senaraikan lima perkara utama yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. Pendidikan Berasaskan Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Menurut Abd. Fatah Hasan (2001), falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Di Malaysia falsafah pendidikan menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan, seterusnya bagi peningkatan mutu pendidikan negara setaraf dengan negara luar. Hakikatnya sesuatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia perlu mempunyai falsafah pendidikan yang unggul selain daripada kurikulum yang sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sehubungan itu Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah ditulis pada 1988 dan menjadi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada 1996 selaras dengan pewartaan Akta Pendidikan 1996.
 • 13. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 8 __________________________________________________________________________ FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. FPK juga menjadi teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. FPK ialah gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Semua program dan aktiviti pendidikan ialah terbitan daripada prinsip dan nilai yang terdapat dalam FPK. FPK yang ideal diikuti dengan kurikulum yang mantap dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah rumusan ke arah kecemerlangan pendidikan, seterusnya mampu mengangkat taraf pendidikan negara ke persada antarabangsa. Pendidikan Era Milenium Era milenium menyaksikan cabaran yang bersifat sejagat yang merentasi sempadan geografi mahupun sosiologi. Negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi. Justeru pelaksanaan pendidikan tidak boleh berada di takuk yang lama, melainkan perlu kepada pengubahsuaian. Pendidikan dalam era milenium perlu bercirikan global dan pada masa yang sama tanpa meninggalkan yang asal yang bersifat local atau biasa disebut sebagai glokal (global + local). Pendidikan perlu mampu melahirkan warganegara Malaysia yang berupaya merancang masa depan mereka; mampu menghadapi cabaran baru; dan berupaya membuat pilihan dengan bijak, tepat dan sesuai dengan cabaran semasa yang akan dihadapi. Sehubungan itu pendidikan perlu dikaitkan dengan senario semasa dan masa hadapan yang dapat dilihat daripada aliran pembangunan dan kemajuan teknologi semasa khususnya ICT. Perancangan pendidikan umumnya perlu bersifat futuristik, fleksibel, dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia yang diharapkan. Perkara ini dapat dilihat Dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-10) berkaitan pendidikan. RMKe-8 ialah bagi tempoh tahun 2001 hingga tahun 2005. Dalam rancangan ini sistem pendidikan dan latihan akan dimantapkan untuk Malaysia dipromosi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau. Dalam rancangan ini penekanan kepada ICT adalah menjadi agenda penting. Pelaksanaan konsep Sekolah Bestari diteruskan. Sebanyak 8,000 buah sekolah dibekali dengan komputer, manakala capaian internet disediakan di sekolah-sekolah bagi kemudahan murid-murid.
 • 14. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 9 __________________________________________________________________________ Selain itu sebanyak RM1 bilion diperuntukkan bagi merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Dalam pada itu agenda perpaduan juga masih diteruskan. Konsep Sekolah Wawasan diperkenalkan bagi tujuan perpaduan. RMKe-9 ialah dari tahun 2006 hingga 2010. Dalam RMKe-9, pendidikan ialah bagi melahirkan modal insan yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. Abdullah Ahmad Badawi iaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu inginkan agar pendidikan dapat melahirkan insan ulul albab. Bagi tujuan ini Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 atau ringkasnya PIPP 2006-2010 diperkenalkan dengan tema ‘Merintis Pembaharuan: Satu Misi Nasional’. Dalam PIPP 2006-2010 pembangunan pendidikan ialah berdasarkan enam teras strategik seperti berikut. Membina negara bangsa Membangunkan modal insan Memperkasa sekolah kebangsaan Merapatkan jurang pendidikan Memartabatkan profesion perguruan Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan RMKe-10 ialah dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam RMKe-10 sebahagian agenda pendidikan adalah kelangsungan daripada yang telah dirancang dalam RMKe-8 dan RMKe-9. Perkara ini jelas apabila temanya ialah ‘Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia’ yang merupakan sebahagian daripada yang terkandung dalam RMKe-9. Selain itu perkara-perkara seperti peningkatan akses, ekuiti dan kualiti dalam pendidikan; pendemokrasian untuk mendapatkan pendidikan; dan merapatkan jurang rakyat untuk perpaduan melalui pendidikan masih kekal untuk dilangsungkan. Secara umumnya senario pendidikan di negara ini daripada sebelum penjajahan Inggeris hinggalah ke era milenium kesemuanya adalah tidak terpisah daripada mengambil kira hal-hal berkaitan perpaduan dan kemajuan ke arah pembangunan dan kemakmuran negara. Apakah Fungsi Pendidikan Untuk Pembangunan? Pendidikan dapat difahami sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku atau amalan yang dikehendaki. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi telah merubah senario dunia sehingga proses mendidik sering dikaitkan dengan persekolahan. Senario masa kini menunjukkan tugas mendidik telah banyak berpindah daripada institusi keluarga di rumah kepada guru-guru di institusi bernama sekolah. Dari sudut fungsinya pendidikan dapat memainkan peranan secara meluas. Pendidikan diharapkan dapat memperkembangkan dimensi instrinsik seseorang. Iaitu pendidikan sebagai usaha yang dapat membentuk akhlak, budi pekerti dan keperibadian mulia serta keimanan individu manusia. Pada masa yang sama fungsi pendidikan tidak boleh lari daripada untuk membangunkan dimensi sosial seseorang. Iaitu sumbangan seseorang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Tegasnya pendidikan adalah untuk pembangunan insan dan seterusnya pembangunan negara. Nyatanya sebelum seseorang individu dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara daripada aspek-aspek dimensi sosial, terlebih dahulu seseorang individu tersebut perlu membangunkan dirinya sendiri daripada aspek-aspek dimensi intrinsik.
 • 15. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 10 __________________________________________________________________________ Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Insan Menurut John Stuart Mill pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat pada seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaan tabii. Sebagai yang terdapat dalam FPK pula, pendidikan adalah untuk perkembangan secara seimbang dan harmonis unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkembangan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani tidak boleh secara terasing (compartmentalised) antara satu sama lain. Seharusnya perkembangan perlu berlaku secara bersepadu (intergrated) dan berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Penekanan hanya kepada mana-mana satu unsur hanya akan menjadikan individu yang tidak seimbang. Seterusnya tujuan pendidikan adalah ke arah melahirkan warganegara yang berpengetahuan, berketrampilan, berahklak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri hingga seterusnya dapat memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dalam membangunkan insan, pembentukan sahsiah adalah antara perkara yang penting. Usaha ini bagi membentuk generasi masa hadapan dengan sahsiah, keperibadian dan akhlak yang tinggi. Ketinggian keperibadian dan akhlak yang terbentuk dalam diri setiap individu pelajar terutamanya remaja akan menjadi teras kepada pembangunan negara. Pada usia muda, remaja pelajar mudah terpengaruh dengan hedonisme yang boleh membawa kepada aktiviti sosial yang kurang berfaedah seterusnya membawa ke kancah maksiat seperti mabuk, menagih dadah, merempit, melacur diri, berfoya-foya dan lain-lain. Gejala tersebut perlu dibenteras dan langkah-langkah perlu diambil untuk menanganinya sebelum ia merebak dan menjadi semakin berleluasa. Justeru, pembangunan insan yang komprehensif melalui pendidikan diharap akan dapat membendung gejala sosial daripada terus menular. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Potensi intelek perlu diperkembangkan kerana seseorang perlu mempunyai kemampuan untuk berfikir secara logik dan rasional; membuat keputusan dengan tepat dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya secara bijaksana. Pemikiran kreatif dan kritis perlu diperkembangkan secara seimbang. Perkara ini penting kerana didapati ramai yang boleh bertindak secara kreatif tanpa memikirkan secara kritis akan kesan-kesannya. Sebagai contoh ramai remaja yang menunggang motorsikal dengan pelbagai gaya atau aksi rempit tanpa secara kritis memikirkan kesannya jika mengalami kemalangan. Selain itu, individu yang terdidik perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan berkesan; berinteraksi dengan persekitaran; dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan. Individu juga perlu mempunyai keimanan dan kepatuhan kepada tuhan bagi melandasi segala aktiviti dalam kehidupannya. Apakah yang guru-guru boleh lakukan di sekolah untuk meningkatkan lagi usaha membantu pelajar dari aspek pembangunan insan?
 • 16. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 11 __________________________________________________________________________ Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Negara Pendidikan juga merupakan mekanisme bagi pembangunan sesebuah negara. Tanpa sistem pendidikan yang sempurna dan mantap, akan terhasillah bentuk pendidikan yang pelbagai corak serta tidak sempurna sifatnya. Implikasi daripada itu negara akan mengalami pelbagai masalah yang boleh menjejaskan proses pembangunan dan pemodenan negara. Oleh yang demikian satu bentuk dasar yang mampu menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan adalah perlu. Pembangunkan rakyat dari sudut insaniah sahaja tidak mencukupi tanpa kesinambungannya ke arah pembangunan negara. Tamadun sesebuah negara akan lenyap jika negara menjadi lemah atau musnah. Justeru pendidikan perlu berkeupayaan memperkembangkan individu dari segi fizikal dan mental untuk pembangunan negara. Pendidikan perlu ke arah melahirkan rakyat yang yang mempunyai kualiti keterampilan diri yang tinggi untuk pembangunan negara selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) melalui pendidikan. Pembangunan untuk negara boleh dilihat daripada aspek-aspek tumpuan taat setia rakyat kepada negara. Pendidikan perlu membolehkan sesorang itu menghayati prinsip Rukun Negara bagi menghasilkan warganegara yang lebih baik, iaitu warganegara yang progresif dengan jati diri yang tinggi. Konsep negara bangsa sebagai yang digariskan dalam Teras Pertama PIPP (2006 – 2010) perlu di capai melalui pendidikan. Negara bangsa yang dimaksudkan ialah warganegara yang mempunyai ciri patriotik, cinta negara, glokal dan berdaya saing dengan meneruskan warisan budaya dan kesenian bangsa serta menumpukan taat setianya kepada raja dan negara dengan ajaran agama sebagai pegangan. Melalui konsep negara bangsa, rakyat Malaysia akan ‘berpaut’ walaupun dilanda gelombang globalisasi. Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dengan pelbagai latar belakang budaya dan pegangan agama. Sehubungan itu peranan pendidikan adalah untuk membangunkan masyarakat pelbagai kaum yang bersatu padu dan bertoleransi. Sebagai yang dijelaskan sebelum ini, akta pendidikan baik Akta Pelajaran 1961 mahupun Akta Pendidikan 1996, perpaduan adalah merupakan agenda penting yang terkandung dalam akta tersebut. Telah diperuntukkan agar pendidikan dilaksana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama; selain menggunakan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua sekolah bagi tujuan mencapai hasrat yang dinyatakan. Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan, pembangunan infrastruktur di negara ini perlu terus berlangsung kerana masih banyak lagi kemudahan infrastruktur yang masih belum diadakan mahupun belum dilengkapi. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Jurang geografi antara rakyat perlu segera dikurangkan selaras dengan mengekal dan meningkatkan lagi perpaduan rakyat. Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga manusia yang terdiri daripada golongan teknokrat profesional dan semi profesional perlu diadakan. Dalam hal ini pendidikan ke arah pembangunan negara secara fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya. Selain itu pendidikan juga diharap dapat melahirkan modal insan iaitu pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. Terdapat pelbagai jenis pekerjaan pada masa ini memandangkan masyarakat kini semakin maju. Kesemua petak pekerjaan dalam pelbagai bidang industri, perusahaan, ekonomi, sains dan teknologi perlu diisi demi kemakmuran negara. Sehubungan itu pelbagai tahap modal insan perlu dikeluarkan melalui sistem pendidikan bagi mengisi petak pekerjaan yang sesuai bagi pembangunan negara.
 • 17. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 12 __________________________________________________________________________ Malaysia pada hari ini lebih mengutamakan modal insan atau pekerja ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dalam sains dan teknologi perlu supaya setaraf dengan negara lain. Harapan diletakkan kepada para pelajar lepasan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) atau institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dalam mengaplikasikan pengetahuan serta pendidikan yang mereka pelajari apabila berada di alam pekerjaan nanti. Tenaga kerja ini dilatih terlebih dahulu supaya menguasai kemahiran megguna peralatan teknologi seperti teknologi ICT. Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program pendidikan untuk siswazah yang menganggur. Ini salah satu program yang baik supaya tiada antara bekas siswazah yang tercicir dalam menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu pembangunan negara. Apakah hujah anda tentang kepentingan pendidikan untuk tujuan pembangunan insan dan negara? RUMUSAN Sebagai rumusannya, dapat dikatakan bahawa perkembangan pendidikan di negara ini berlangsung sejak dari zaman dahulu lagi dan berkesinambungan hingga sekarang. Walau bagaimanapun dengan cabaran yang berubah selaras dengan peredaran zaman, pendidikan terus mengalami perkembangan. Fungsi pendidikan juga terus berubah. Fungsi pendidikan kini dilihat sebagai asas untuk kelangsungan sesuatu pembangunan. Antara lain pendidikan yang berlangsung adalah untuk pembangunan insan dan pembangunan negara. Pembangunan insan perlu terlebih dahulu berlangsung sebelum pembangunan yang lain termasuk pembangunan negara dapat dilakukan. KATA KUNCI 1. Dimensi intrinksik 7. Pembangunan insan 2. Dimensi sosial 8. Pembangunan negara 3. Falsafah Pendidikan 9. Pemikiran kreatif dan kritis 4. Minda kelas pertama 10. Pendidikan tradisional 5. Mobiliti sosial 11. Sekolah vernakular 6. Modal insan 12. Sekolah pondok
 • 18. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 13 __________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Bandingkan kesan pendidikan kepada pembangunan insan dan negara antara pendidikan dalam era sebelum merdeka dengan pendidikan dalam era selepas merdeka. 2. Jelaskan hubungan antara Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib dengan Akta Pelajaran 1961. 3. Huraikan fungsi pendidikan untuk pembangunan dimensi intrinsik dan pembangunan dimensi sosial pelajar. 4. Jelaskan bagaimana pendidikan dikatakan mampu menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara? 5. Pada pendapat anda apakah akan berlaku jika pembangunan sesebuah negara dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembangunan insan. RUJUKAN Abd. Fatah Hasan (2001). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdullah Ishak (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa. (1994). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi 2). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Abu Zahari Abu Bakar (1980). Perkembangan pendidikan di Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Akta Pelajaran 1961. Kuala Lumpur: International Law Book Service. (1984). Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: MDC Publishers Printers.(1996) Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia (1980). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Sufean Hussin (2004). Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • 19. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 14 __________________________________________________________________________ UNIT 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK): HURAIAN DAN PENGHAYATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mendefinisikan falsafah dan falsafah pendidikan Menjelaskan asas falsafah Barat dan Islam dalam pembentukan FPK Menghubungkaitkan antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan Barat dan Islam Mengenal pasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen dalam FPK Menganalisis pendidikan negara dari segi bentuk, proses dan kesan akhir PENGENALAN Falsafah pendidikan merupakan panduan dan hala tuju sistem pendidikan sesebuah negara. Setiap negara mempunyai falsafah pendidikan negaranya sendiri yang berbeza daripada falsafah pendidikan negara lain. Di Indonesia, falsafah pendidikannya adalah merupakan hala tuju sistem pendidikan negara itu yang dibina berdasarkan Pancasila yang mengandungi lima prinsip dan menjadoi pedoman hidup rakyat Indonesia. Hal ini tentunya berbeza dengan falsafah pendidikan di Malaysia yang merupakan halatuju sistem pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar, Prinsip-prinsip Rukun Negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 1962 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. ISI KANDUNGAN Apakah Maksud Falsafah? Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philo dan sophia. Philo bermakna mencintai dan sophia bermakna kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Mencari kebenaran adalah satu aktiviti penting yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dan kebijaksanaan adalah diperlukan dalam mencari kebenaran. Justeru, manusia berfalsafah dalam usaha mencari kebenaran. Namun demikian, aktiviti ini hanya dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan iaitu seseorang itu perlulah memiliki akal fikiran yang tajam, ilmu pengetahuan yang mantap dan nilai-nilai yang teguh.
 • 20. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 15 __________________________________________________________________________ Definisi Falsafah Dan Falsafah Pendidikan Terdapat pelbagai definisi falsafah yang diberikan oleh tokoh-tokoh falsafah. Menurut Socrates, falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Menurut Plato pula, falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Aristotle mendefinisikan falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Al-Farabi pula mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Manakala menurut Al-Ghazali falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. Terdapat perbezaan dalam usaha untuk mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh ahli sains dan ahli falsafah. Apakah perbezaannya? Ahli-ahli sains melakukan kajian untuk mencari kebenaran ke atas sesuatu hipotesis. Sebagai contoh, untuk membuktikan kebenaran sesuatu hipotesis ahli-ahli sains perlu melakukan ujikaji di makmal ataupun kajian lapangan. Dengan melakukan ujikaji atau kajian lapangan, data-data empirikal diperoleh bagi membuktikan sama ada sesuatu hipotesis itu boleh diterima menjadi teori atau sebaliknya. Ahli-ahli falsafah juga mencari kebenaran tetapi mereka tidak melakukan ujikaji di makmal atau kajian lapangan. Sebaliknya ahliahli falsafah mencari kebenaran melalui penaakulan.. Dapatlah dirumuskan bahawa falsafah bermaksud suatu usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kebijaksanaan. Oleh itu, dalam berfalsafah memerlukan ketajaman akal, kemantapan ilmu dan keteguhan nilai agar dapat memberi penjelasan tentang sesuatu perkara secara bijaksana. Dalam proses pendidikan, penetapan falsafah pendidikan adalah penting agar perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan bertujuan. Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga, maka segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar, pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya akan berfokus dan menuju ke arah yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah dan falsafah pendidikan? Cabang Falsafah Terdapat empat cabang falsafah iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Seterusnya akan dihuraikan tentang keempat-empat cabang falsafah berkenaan. Cabang falsafah yang pertama ialah metafisik. Metafizik bermaksud ‘beyond the physical’ Metafizik ialah cabang falsafah yang membincangkan perkara-perkara yang berkaitan alam, jiwa, roh dan kehidupan. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara saintifik seperti tentang hakikat realiiti, kehidupan dan kewujudan tuhan yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Sebagai contoh kewujudan alam adalah satu hakikat walaupun tidak dapat dibuktikan.
 • 21. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 16 __________________________________________________________________________ Cabang falsafah yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang membincangkan tentang teori ilmu pengetahuan. Epistemologi membahaskan secara terperinci segenap proses untuk memperoleh pengetahuan iaitu asal usul pengetahuan, bagaimana seseorang boleh memperoleh pengetahuan berkenaan serta kesahihannya. Terdapat lima jenis ilmu iaitu ilmu wahyu, ilmu empirikal, ilmu intuitif, ilmu autoritatif dan ilmu rasional. Ilmu wahyu diperturunkan dari tuhan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ilmu wahyu adalah seperti yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Keperluan ilmu wahyu ini adalah kerana keterbatasan akal pemikiran manusia. Oleh itu terdapat perkara-perkara tertentu yang akal fikiran manusia tidak mampu untuk memikirkannya. Ilmu empirikal adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman deria manusia. Sebagai contoh ahli-ahli sains melakukan kajian di makmal atau kajian lapangan bagi membuktikan kebenaran sesuatu hipotesis. Dalam kajian yang dilakukan data-data empirikal mungkin diperoleh melalui deria penglihatan seperti memerhatikan pertukaran warna kertas litmus bagi menentukan keasidan sesuatu bahan atau membaca perubahan nilai pada sesuatu alat ukur yang digunakan. Berdasarkan data-data empirikal yang diperoleh ini barulah sesuatu hipotesis itu dapat dibuktikan kesahihannya. Ilmu intuitif pula merupakan ilmu yang diperoleh melalui celik akal atau ilham. Ilham sangat subjektif mengikut idea yang mampu diperoleh oleh seseorang. Dalam menyelesaikan masalah,yang sama, orang yang berbeza menyelesaikannya dengan kaedah yang berbeza kerana idea yang berbeza walaupun tujuannya sama iaitu untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Ilmu autoritatif adalah ilmu yang berdasarkan kepada kuasa atau autoriti yang dipunyai oleh seseorang. Contohnya, seseorang doktor ialah orang yang mempunyai autoriti dalam memberikan ubat yang sesuai untuk pesakitnya. Autoriti ini diperoleh berdasarkan ilmu yang dipunyai oleh doktor kerana mengkhusus dan mendalami bidang perubatan. Justeru, ubat yang diberikan oleh seseorang doktor diyakini oleh pesakit akan mampu membantu menyembuhkan penyakit yang dihidapi. Manakala ilmu rasional adalah berdasarkan pemikiran logik manusia. Manusia menggunakan kemampuan pemikiran logik akalnya dalam menentukan tindakannya. Begitu juga dalam menghujahkan sesuatu perkara, manusia menggunakan logik akal bagi memastikan sesuatu penghujahan diterima. Namun begitu, oleh kerana secara semula jadi akal pemikiran manusia terbatas, maka kadang kala apa yang difikirkan logik oleh manusia, hakikatnya ia tidak benar. Seterusnya ialah cabang falsafah yang ketiga iaitu aksiologi. Aksiologi juga dikenali sebagai teori nilai di mana cabang falsafah ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai. Nilai ini dikategorikan kepada dua iaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika adalah berkaitan dengan peraturan, nilai moral, tingkah laku, adat dan sebagainya. Tujuannya adalah ke arah kebaikan iaitu memastikan seseorang itu bertanggung jawab sebagai individu, ahli keluarga, ahli masyarakat, rakyat sesebuah negara dan juga sebagai hamba kepada tuhannya. Estetika pula adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan dan kesenian. Adakah nilai bersifat objektif atau subjektif? Dalam banyak hal, seringkali sesuatu nilai itu dikatakan bersifat subjektif. Sebagai contoh nilai yang ingin diberikan kepada sesuatu objek sama ada cantik atau tidak adalah bergantung kepada penilainya. Si A mungkin mengatakan objek A cantik tetapi si B pula mungkin tidak bersetuju. Nilai yang diberikan terhadap objek berkenaan dikaitkan dengan perasaan individu yang menilainya. Oleh kerana perasaan individu berbeza, maka nilai yang diberi juga berbeza. Namun begitu, sesuatu nilai boleh juga bersifat objektif. Sesuatu peraturan bertulis yang telah ditetapkan perlu dipatuhi oleh seseorang pekerja adalah bersifat objektif. Jika seseorang pekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan berkenaan, maka ia telah ingkar terhadap peraturan, walau siapapun pegawai yang menilai tingkahlakunya. Dalam hal ini nilai adalah objektif dan tidak bergantung kepada si penilai sebaliknya bergantung kepada peraturan bertulis yang telah ditetapkan.
 • 22. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 17 __________________________________________________________________________ Cabang falsafah logik pula merupakan bidang falsafah yang berkaitan dengan penaakulan manusia. Dalam penaakulan, manusia menggunakan rasional bagi sesuatu perkara, kejadian atau tindakan. Walaupun akal fikiran manusia terbatas, berdasarkan pertimbangan logik membolehkan seseorang itu bertindak dengan alasan yang boleh diterima dan tidaklah bertindak sesuka hati, Penaakulan yang dilakukan oleh manusia boleh jadi secara logik induktif atau logik deduktif. Logik induktif adalah apabila seseorang itu membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan beberapa contoh atau kejadian khusus. Logik deduktif pula adalah apabila suatu kesimpulan atau generalisasi digunakan dalam perkara atau situasi khusus. Apakah perbezaan antara logik induktif dan logik deduktif? Berikan contoh bagi setiap satunya. Falsafah Umum Barat Terdapat banyak mazhab dalam falsafah umum Barat. Walaubagaimana pun, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan dibincangkan. Mazhab-mazhab ini dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran tradisional dan aliran moden. Antara mazhab falsafah umum yang utama yang dikategorikan sebagai aliran tradisional ialah idealisme dan realisme. Manakala aliran moden ialah pragmatisme dan eksistensialisme. Terlebih dahulu, marilah kita lihat pandangan mazhab yang dogolongkan dalam aliran tradisional iaitu idealisme dan realisme. Idealisme merupakan mazhab terawal yang dipelopori oleh Plato. Fokus mazhab ini ialah pada akal, jiwa dan kerohanian. Mazhab idealisme berpendapat bahawa sesuatu kebenaran itu boleh dibuktikan melalui penaakulan bukan melalui kewujudan fizikal. Dari sudut metafizik, sesuatu realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran kerana bagi mazhab ini kewujudan fizikal tidak penting. Dari sudut epistemologi, sesuatu kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menaakul kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan deria atau pengalaman; sebaliknya boleh melalui celik akal atau secara intuitif. Dari sudut aksiologi pula, sesuatu nilai adalah bersifat mutlak iaitu sesuatu nilai adalah tetap dan tidak berubah sama ada dari satu generasi ke generasi yang lain atau antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Realisme yang juga dikenali sebagai materialisme dipelopori oleh Aristotle. Mazhab ini mementingkan kewujudan di alam nyata. Dari segi metafizik, fokusnya ialah kepada objek dan jirim. Dari sudut epistemologi, mazhab ini berpendapat seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam kebendaan di sekelilingnya. Semakin banyak seseorang itu berinteraksi dengan alam kebendaan, maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Dari sudut aksiologi, penerimaan sesuatu nilai itu bergantung kepada masyarakat iaitu sesuatu nilai itu dirujuk kepada sejauhmanakah ia diterima dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Oleh itu, nilai yang diterima boleh jadi berbeza-beza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Seterusnya kita lihat pula pandangan mazhab dalam aliran moden iaitu pragmatisme dan eksistensialisme. Pragmatisme dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John Dewey, Charles Darwin
 • 23. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 18 __________________________________________________________________________ dan William James. Fokusnya ialah terhadap pengalaman. Mazhab pragmatisme berpendapat alam semesta tidak statik; sebaliknya bersifat dinamik iaitu sentiasa mengalami perubahan. Manusia adalah mahkluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta berada dalam alam semesta. Setiap hari manusia memperoleh pengalaman melalui proses kehidupan yang dilaluinya. Justeru, mazhab ini berpendapat realiti bagi sesuatu yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati merupakan suatu konsep yang berada dalam pemikiran kita sebagai manusia. Adakah sesiapa antara anda yang mempunyai pengalaman berkaitan kehidupan selepas mati? Jawapannya, tentulah tidak mungkin bagi manusia yang masih hidup mempunyai pengalaman berkaitan kehidupan selepas mati. Oleh itu, dapatkah anda rumuskan pandangan mazhab pragmatisme terhadap konsep metafizik? Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh oleh manusia melalui perhubungannya dengan persekitaran. Oleh kerana pengetahuan manusia sentiasa berubah setiap hari lantaran pengalaman yang dilalui, maka kebenaran juga akan berubah. Dari sudut aksiologi pula, ia sangat bergantung kepada situasi iaitu dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan. Mazhab falsafah eksistensialisme yang juga dikenali sebagai falsafah orang Eropah, dipelopori oleh tokok-tokoh seperti Soren Kierkegaad, Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Martin Buber. Seperti mazhab pragmatisme, mazhab eksistensialisme juga mengutamakan pengalaman. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan individu berlaku selepas kewujudannya di mana individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Dari segi epistemologi, ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Oleh kerana individu bebas menentukan persekitarannya, maka semakin banyak interaksi seseorang itu dengan persekitarannya, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh. Dari sudut aksiologi pula, mazhab eksistensialisme berpendapat persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Hal ini bermakna, seseorang itu bebas menentukan sesuatu nilai yang diterima atau sebaliknya; tidak bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakatnya. Falsafah Pendidikan Barat Sebelum ini telah dinyatakan dalam mazhab umum falsafah Barat terdapat dua aliran iatu aliran tradisional dan aliran moden atau kontemporari. Seperti falsafah umum Barat, terdapat dua aliran yang sama dalam falsafah pendidikan Barat. Walaupun terdapat banyak mazhab falsafah pendidikan Barat, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan diperincikan iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Perenialisme dan esensialisme ialah mazhab tradisional falsafah pendidikan Barat manakala progresivisme dan rekonstruksionisme pula ialah mazhab moden falsafah pendidikan Barat. Perenialisme adalah berasaskan pemikiran Aristotle dan Plato. Mazhab ini berpendapat bahawa kebenaran adalah sejagat dan tidak berubah dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tujuan pendidikan ialah mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban manusia. Justeru, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas dalam pendidikan. Pendidikan juga sebagai latihan untuk memperkembangkan mental manusia ke arah kebenaran. Oleh kerana kebenaran adalah sejagat, maka kurikulum adalah sama untuk semua pelajar. Pelaksanaan kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran dan fokus terhadap kesusasteraan, kemanusiaan, bahasa, sejarah dan matematik. Guru merupakan orang yang berautoriti dalam bidangnya. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu kepada generasi baru kerana
 • 24. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 19 __________________________________________________________________________ guru merupakan orang yang pakar dan ilmunya tidak boleh dipersoalkan. Murid hendaklah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Peranan sekolah ialah menyediakan generasi muda agar mereka berupaya untuk hidup dalam masyarakat kelak. Bagaimana pula dengan mazhab falsafah pendidikan esensialisme? Antara tokoh mazhab ini ialah William Bagley, Thomas Briggs dan Frederick Breed. Pendidikan adalah bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Mazhab ini berpendapat, ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap adalah penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran. Di peringkat sekolah rendah, fokusnya adalah terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di peringkat sekolah menengah pula, fokus adalah terhadap mata pelajaran, matematik, sains, bahasa, kesusateraan dan ilmu kemanusiaan. Peranan guru adalah sangat penting. Guru adalah sebagai pakar yang menguasai bidangnya dan role model. Oleh itu guru perlu dihormati kerana kepakaran dan kewibawaannya. Sekolah adalah sebagai tempat di mana pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap bagi menyediakan mereka menjadi ahli masyarakat yang berguna. Oleh itu, sekolah hendaklah menyebarkan kepada pelajar warisan budaya dan sejarah mengikut disiplin-disiplin yang ada. Mazhab progresivisme dipelopori oleh ahli-ahli falsafah seperti Charles Pierce, William James dan John Dewey. Mazhab ini meletakkan persekitaran dan masyarakat sebagai faktor penting dalam pembentuk generasi masa hadapan. Individu yang dilahirkan di dunia ini diibaratkan sebagai sehelai kain putih. Oleh itu pendidikan berperanan mencorakkan manusia mengikut persekitaran dan masyarakatnya. Kurikulum adalah berfokuskan kepada mata pelajaran sains sosial dan merentas disiplin. Progresivisme meletakkan pelajar sebagai orang yang mampu mengenal pasti keperluan dan minat sendiri. Oleh itu peranan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing yang akan membantu pelajar dalam aktiviti atau dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Mazhab rekonstuksionisme merupakan mazhab moden falsafah pendidikan Barat yang dipelopori oleh George Counts dan Harold Rugg. Mazhab ini memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat iaitu untuk perubahan dan reformasi sosial. Tujuan pendidikan adalah untuk menyedarkan pelajar tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu, proses pembelajaran merupakan proses yang aktif di mana pelajar diberi pendedahan terhadap masalah yang berlaku dalam masyarakat semasa. Seterusnya, pelajar dilatih untuk mengatasi masalah-masalah yang ada agar masalah yang berlaku tidak diteruskan oleh masyarakat akan datang. Kurikulum yang disediakan mengandungi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Peranan guru adalah sebagai pembimbing iaitu membimbing pelajar agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya pelajar dibimbing serta dilatih untuk menyelesaikan masalah agar mereka memperoleh kemahiran dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelak. Peranan sekolah adalah sebagai agensi utama dalam pembinaan semula masyarakat yang menggerakkan perubahan sosial, ekonomi mahupun politik sesuai dengan masyarakat akan datang. Buat peta minda yang menggambarkan pandangan mazhab-mazhab falsafah pendidikan Barat iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme.
 • 25. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 20 __________________________________________________________________________ Falsafah Islam Falsafah dalam Islam adalah berteraskan kepada ketetapan Allah swt. Falsafah bermaksud penaakulan bijaksana untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu perlulah diamalkan. Kebenaran hendaklah menjadi amalan dalam setiap aktiviti kehidupan manusia agar hidup bermakna dan mendapat kebaikan. Dari sudut metafizik, kewujudan alam dan makhluknya adalah berdasarkan ketentuan Allah swt. Setiap yang berlaku boleh dirujuk kepada al-Quran atau wahyu Allah swt. Epistemologi dalam falsafah Islam menjadikan ilmu wahyu sebagai sumber utamanya kerana keterbatasan kemampuan akal manusia. Walaupun seseorang itu bijak dan cemerlang, terdapat perkara-perkara tertentu yang di luar kemampuan akal dan mindanya untuk difikirkan. Namun begitu, penggabungan ilmu wahyu dan ilmu akal adalah bagi membolehkan manusia memahami setiap peraturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dari sudut aksiologi, nilai adalah bersifat mutlak. Suatu nilai yang baik adalah seperti yang telah ditentukan oleh Allah swt dan nilai ini kekal dan tetap tanpa mengira masa dan tempat. Nilai seperti ketentuan Allah swt adalah tidak bertentangan dengan penerimaan akal manusia. Dari segi logik, walaupun manusia boleh menggunakan akal fikiran untuk berfikir secara logik dan rasional, namun manusia tidak boleh menggunakan pemikiran logik semata-mata. Setiap tindakan hendaklah merujuk kepada konsep ketuhanan kerana pemikiran logik manusia adalah terbatas walau sebijak mana sekalipun seseorang itu. Falsafah Pendidikan Islam Dalam Islam, pendidikan adalah wajib. Pendidikan bukan setakat melatih akal tetapi juga rohani, jasmani, tingkah laku serta akhlak berasaskan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam agar individu menjadi insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah swt. Hal ini adalah ke arah kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan al-Quran. Pernyataannya seperti berikut: “Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.” Pernyataan di atas menunjukkan bahawa pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan, bermula sejak seseorang dalam kandungan lagi sehingga ke liang lahad. Fokusnya ialah terhadap perkembangan individu secara bersepadu. Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Malaysia Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan kerana Malaysia merupakan negara yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat majmuk dengan tiga kaum utama yang ada iaitu Melayu, Cina dan India. Agenda perpaduan ini terutamanya dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen
 • 26. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 21 __________________________________________________________________________ utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 menjadikan usaha untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia semakin mendesak. Ekoran peristiwa berkenaan, beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan seperti melaksanakan Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Rukun Negara juga telah diperkenalkan pada tahun 1970 yang menggariskan lima prinsip seperti berikut: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan Satu jawatankuasa telah ditubuhkan pada September 1974 bertujuan untuk mengkaji sistem pendidikan kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak lepas merdeka. Jawatankuasa ini yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan telah menyiapkan laporannya pada 1979 atau lebih dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Ekoran dari hasil laporan berkenaan, sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan di mana Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan. Walaupun sehingga peringkat ini falsafah pendidikan negara secara tersurat tidak dinyatakan dalam manamana dokumen, hasrat dan matlamat pendidikan negara dinyatakan dalam Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan diperkenalkan pada tahun 1988. Kandungan FPN adalah seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” Tahukah anda bahawa FPN ini telah dimurnikan? FPN telah dimurnikan pada tahun 1996 dan dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Berikut adalah pernyataan FPK: "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
 • 27. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 22 __________________________________________________________________________ FPK menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Hasrat negara ini dijayakan melalui pendidikan yang merupakan proses yang berterusan. Selain daripada itu, FPK juga menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dlaksanakan di negara ini. Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1. Pendidikan ialah satu usaha berterusan Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pendidikan ialah satu usaha berterusan”? Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh sejak lahir hingga ke akhir hayat, pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan melibatkan: Pengetahuan Nilai murni Kemahiran Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat iaitu Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas Sekolah. Pada Peringkat Awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut: Pertuturan Bimbingan agama Asuhan budi pekerti Penjagaan kesihatan Perhubungan fizikal Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Sejak lahir, seseorang kanak-kanak dididik untuk makan, minum, bertutur, mengenali anggota badan, mengenali ahli keluarga, membersihkan diri, menguruskan diri dan sebagainya. Kanak-kanak juga dididik oleh ibu bapa dan ahli keluarganya dari segi adab sopan dan budi pekerti seperti adab makan, adab bertutur, tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diamalkan dan sebagainya. Pada peringkat awal ini juga, kanak-kanak menerima pendidikan asas semasa di tadika sebagai kesinambungan pendidikan yang diterima di rumah. Sebagai contoh, seseorang kanak-kanak diajar oleh ibu bapa serta ahli keluarganya untuk bertutur agar memahami dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa. Sepanjang di tadika, kanak-kanak terus belajar untuk berkomunikasi melaui didikan pengasuh atau guru pendidikan awal kanak-kanak. Semasa di tadika juga kanak-kanak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kanak-kanak lain semasa belajar atau bermain serta pengasuh atau guru yang bukan dalam kalangan ahli keluarga mereka. Pada peringkat sekolah, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan dua peringkat persekolahan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek berikut: Perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran Penghayatan agama dan nilai murni
 • 28. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 23 __________________________________________________________________________ Perkembangan bakat dan potensi Pembentukan jati diri Proses pendidikan berterusan sehingga ke Peringkat Lepas Sekolah. Selepas alam persekolahan, pendidikan terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi, di tempat kerja mahupun dalam komuniti. Selain daripada itu, pendidikan terus berlaku secara pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Pada Peringkat Lepas Sekolah, penekanan adalah terhadap: Peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran Penghayatan agama dan nilai murni Penyesuaian hidup Perkembangan bakat dan potensi Pendidikan berterusan melibatkan Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas Sekolah. Huraikan bagaimana murid-murid memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran di Peringkat Sekolah? 2. Memperkembangkan lagi potensi individu Apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu. Sejak lahir individu memiliki pelbagai keupayaan. Namun begitu, tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana sebahagiannya lagi adalah terpendam dalam diri individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan memperkembangkan potensi murid optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang. Usaha ini memerlukan bakat yang ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah sebaliknya perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Potensi individu dilihat dari empat aspek iaitu: Intelek Rohani Emosi Jasmani Berikut dihuraikan empat potensi berkenaan seperti yang ditegaskan dalam FPK. i. Intelek Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Tidak dapat dinafikan, intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan sesuatu bidang ilmu. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperoleh yang berikut: • Mempunyai kemahiran asas 3M (Menulis, membaca, mengira) • Berfikir secara kreatif dan kritis • Mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu • Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain Dalam hal ini, perkembangan potensi intelek adalah merujuk kepada bidang ilmu yang bermanfaat di samping membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan alam sekitar serta tidak bertentangan dengan agama. Pemikiran kreatif adalah ke arah melahirkan rakyat yang inovatif tetapi kritis dalam menjangkakan kesan dan akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia
 • 29. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 24 __________________________________________________________________________ sejagat dan alam agar sesuatu pembaharuan atau perubahan itu tidak membawa kepada kemudaratan dan kerosakan. ii. Rohani Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan insaf kepada Pencipta. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu seperti berikut: • Menyedari dan menginsafi adanya Pencipta • Menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta • Menyedari dan menginsafi tanggung jawab • Membentuk akhlak mulia • Memupuk dan membina disiplin kendiri iii. Emosi Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan kerana emso mempengaruhi seseorang dalan tingkahlaku dan tindakannya. Dalam FPK, perkembangan emosi adalah bagi memastikan yang berikut: • Perasaan tenang dan tingkahlaku terkawal • Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang • Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan • Menghargai serta menilai keindahan dan kesenian iv. Jasmani Potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan seperti yang berikut: • Menjaga kesihatan badan • Melakukan riadah • Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif • Memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari • Menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari • Menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan rakyat • Berusaha meningkatkan daya pengeluaran Sebagai sebuah negara yang merdeka, keperluan terhadap tenaga manusia untuk membangunkan negara tidak dapat dinafikan. Adalah penting bagi rakyat Malaysia sihat, berkemahiran dan cergas tubuh badan agar dapat menjadi insan yang mampu melaksanakan apa sahaja tugas dan bidang yang diceburi. Sekiranya rakyat sesebuah negara tidak cergas serta tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diperlukan oleh negara, tentulah sukar bagi negara berkenaan maju dan membangun. Malaysia sebagai sebuah negara yang bakal menjadi negara maju pada tahun 2020 tentulah memerlukan rakyat yang cergas, sihat, memiliki kemahiran dan kepakaran untuk terus membangunkan negara dan bersaing di peringkat global. 3. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu Perkembangan keempat-empat potensi iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah bagi membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai. Ilmu, kemahiran dan nilai diperlukan oleh manusia dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupannya, Oleh itu, perkembangan keempatempatnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana kesemuanya adalah sama penting.
 • 30. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 25 __________________________________________________________________________ Kesemua potensi juga hendaklah hubungkaitkan antara satu dengan yang lain dan dikembangkan secara bersepadu bukannya satu persatu. Perkembangan potensi-potensi ini adalah berpaksikan prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. 4. Insan yang seimbang dan harmonis Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, bertingkah laku baik, tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. FPK jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis; seterusnya membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai. 5. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama Rukun Negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam FPK, pembangunan diri individu adalah berpaksikan ketuhanan iaitu: Mengakui wujudnya Pencipta Mengakui manusia dan alam dijadikan oleh Pencipta Mengetahui bahawa hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta Melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan Menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam Mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama Menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya Setiap individu perlu yakin wujudnya Pencipta yang mencipta manusia dan alam. Hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan dan kemakmuran terpelihara. Manusia yang dijadikan oleh Pencipta adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentadbir alam. Sekiranya amanah ini diabaikan boleh membawa kepada bencana dan malapetaka yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam. 6. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Ilmu adalah kuasa. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berusaha bukan sahaja mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun, haruslah diingat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh hendaklah digunakan ke arah kebaikan bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri bahkan kepada orang lain di sekelilingnya, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan yang disalahguna pasti membawa kepada
 • 31. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 26 __________________________________________________________________________ kemudaratan dan kehancuran. Dalam FPK, usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah bagi memastikan rakyat yang mempunyai ciri-ciri berikut: Mencintai ilmu pengetahuan Gemar membaca Sentiasa menambah ilmu pengetahuan Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain Berfikiran luas dan terbuka Meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan tidak bersifat statik. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlaku dengan pesat dari semasa ke semasa. Bagi membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, konsep ‘pendidikan sepanjang hayat’ hendaklah menjadi amalan agar ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang terus dikemaskini selari dengan perkembangan ilmu yang berlaku. Oleh itu, setiap individu tidak boleh berpuas hati denga ilmu yang ada padanya pada satu-satu ketika. 7. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Seseorang yang berakhlak mulia merupakan orang yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, bertingkah laku baik, berdisiplin serta bersopan santun. Dalam FPK, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia yang dimaksudkan merangkumi aspek-aspek berikut: • Mengetahui nilai baik dan buruk • Menyedari kesan daripada perbuatan baik dan buruk • Menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan • Mengamalkan perlakuan baik dan menghindari perlakuan buruk • Yakin kepada nilai murni Rakyat Malaysia dituntut agar berakhlak mulia sesuai dengan amalan budaya ketimuran. Sifat ini jika dihayati dan diamalkan boleh menjadi perwatakan rakyat Malaysia yang diingini. 8. Rakyat Malaysia yang bertangungjawab Pendidikan berperanan melahirkan rakyat Malaysia yang amanah, produktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Dalam FPK, ditegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seperti berikut: • Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah • Menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna • Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah • Sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara • Berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara 9. Rakyat Malaysia yang berketerampilan Seseorang yang berketerampilan merupakan orang yang kompeten dan cekap dalam melaksanakan sesuatu kerja. Sehubungan dengan itu, pendidikan hendaklan dapat melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan seperti yang ditekankan dalam FPK: • Memiliki pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan tugas
 • 32. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 27 __________________________________________________________________________ • Melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna • Mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas Dalam usaha menjadi negara maju menjelang tahun 2020, negara sangat memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi terus membangunkan negara. 10. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Kesejahteraan diri adalah penting dalam kehidupan manusia. Terdapat manusia yang kaya raya, berkelulusan tinggi dan berpangkat besar tetapi kehidupannya tidak sejahtera. Sebagai contoh terdapat manusia yang kaya raya tetapi sentiasa risau akan kehilangan hartanya atau mungkin sentiasa diancam oleh pihak lain. Terdapat juga manusia yang berkelulusan tinggi tetapi kehidupannya tidak bahagia. Dalam hal ini, kekayaan, kelulusan tinggi serta pangkat tidak menjamin kesejahteraan hidup. Seharusnya seseorang itu bukan sahaja mampu memiliki harta, berpendidikan dan berkelulusan tinggi tetapi juga kehidupannya sejahtera, aman dan bahagia. Oleh itu, bagi mencapai kesejahteraan, seseorang itu haruslah: • Fikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sihat • Mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup • Mewujudkan perhubungan baik Rakyat Malaysia yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara Perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram dan harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi modal insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan dalam menggunakan teknologi juga perlu bagi meningkatkan produktiviti dan seterunya memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut: • Memupuk keharmonian keluarga • Memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan, dan hormat-menghormati • Memajukan ekonomi ke arah perkembangan bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi • Mengekalkan kestabilan negara • Mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan • Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara • Bersemangat patriotik dan cintakan negara Jelas bahawa pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap peringkat yang berkaitan dengan individu bermula dari keluarga dan seterusnya masyarakat serta negara. Justeru, rakyat Malaysia hendaklah berkebolehan dalam dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran serta sentiasa rajin berusaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi keluarga. Rakyat Malaysia juga hendaklah
 • 33. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 28 __________________________________________________________________________ mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain, saling hormat menghormati dan berkerjasama bagi mencapai perpaduan, kesejahteraan dan kestabilan negara. RUMUSAN Berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Justeru itu, kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti ke arah keluarga, masyarakat dan negara yang aman damai dan bersatu padu. KATA KUNCI 1. Falsafah 7. Mazhab falsafah 2. Metafizik 8. Potensi individu 3. Epistemologi 9. Intelek 4. Aksiologi 10. Keterampilan 5. Logik 11. Harmoni 6. Etika 12. Seimbang PENILAIAN KENDIRI Latihan Objektif 1. Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi adalah persoalan tentang __________ A. B. C. D. 2. nilai estetik. hakikat di sebalik alam nyata. kebenaran ilmu dan pengetahuan. perkara yang dilihat melalui pancaindera. Haikal adalah seorang pelajar tingkatan 1 di salah sebuah sekolah menengah. Haikal berpendapat bahawa kebenaran segala maklumat berkaitan perkara yang dipelajari ditentukan oleh guru kerana guru merupakan orang yang pakar dalam bidangnya.
 • 34. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 29 __________________________________________________________________________ Cara dan gaya pembelajaran Faizal adalah selaras dengan aliran falsafah ____________ A. B. C. D. 3. Manakah antara berikut yang memberi gambaran bahawa kurikulum di negara ini adalah juga berasaskan kepada falsafah Rekonstruksionime? A. B. C. D. 4. perenialisme dan esensialisme. parenialisme dan progresivisme. esensialisme dan rekonstruksionisme. progresivisme dan rekonstruksionisme. Perlantikan guru pakar sebagai mengiktirak kepakaran guru dalam bidangnya. Pelajar disediakan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk dunia pekerjaan mereka. Banyak mata pelajaran baru dan pendekatan pengajaran baru telah dapat diperkenalkan selaras dengan perkembangan teknologi. Masalah sosial masyarakat dapat dikurangkan dengan pengintegrasian unsurunsur nilai murni dan partriotisme dalam pelaksanaan kurikulum. Manakah antara berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Islam? I. II. III. IV. A. C. 5. Pendidikan adalah usaha yang berterusan. Pendidikan bertujuan mencari kemewahan hidup. Pendidikan dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi individu dalam masyarakat. Pendidikan adalah ke arah perkembangan seimbang diri individu dan masyarakat. I dan II sahaja. II dan III sahaja. B. D. I dan IV sahaja. III dan IV sahaj.a Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu. Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut? I. II. III. IV. Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan. Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua mata pelajaran. Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja. A. C. I dan IV sahaja. II dan IV sahaja. B. D. I dan III sahaja. II dan III sahaja. Latihan Esei 1. Berdasarkan pemahaman anda, buat satu peta minda atau jadual bagi meringkaskan huraian kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • 35. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 30 __________________________________________________________________________ 2. 3. Bandingkan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dari aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi. Berdasarkan contoh-contoh, jelaskan bagaimanakah falsafah pendidikan Islam mempengaruhi pendidikan di Malaysia? 4. Jelaskan bagaimana FPK dapat melahirkan warganegara Malaysia yang cemerlang? 5. Pada pendapat anda bagaimanakah potensi individu pelajar dapat dikembangkan menerusi pendidikan? RUJUKAN Abdul Rahman Haji Abdullah. (2005). Wacana falsafah imu: analisis konsep-konsep dan Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1994). Falsafah dan konsep pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Azizi Yahaya, Shahrin Hashim dan Yusof Boon. (2008). Falsafah pendidikan kontemporari. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Kneller, G.F. (1971). Introduction to the philosophy of education. (2nd Edition). New York: John Wiley & Sons. Inc. Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (1998). Curriculum: foundation, principles, and issues. (4th Edition). Boston: Allyn and Bacon. Sharifah Alwiyah Alsagoff. (1985). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann. Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • 36. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 31 __________________________________________________________________________ UNIT 3 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran unit ini, anda sepatutnya dapat:; 1. Menganalisis kandungan Falsafah Pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. PENGENALAN “Seorang guru yang baik itu boleh dilahirkan melalui pendidikan”. Guru yang baik ibarat lilin yang membakar diri, begitulah insan yang bergelar guru. Mengapakah guru diumpamakan sebagai lilin yang sedang menyala? Itulah yang dinamakan pengorbanan. Untuk apakah pengorbanan yang dilakukan oleh insan yang bergelar guru? Maka di sinilah pegangan dan kepercayaan guru terhadap profesionnya memainkan peranan penting. Seorang guru mendapat gelaran cikgu kerana pengiktirafan terhadap ilmunya. Gelaran cikgu terpahat kekal walaupun jasadnya sudah berada di liang lahad. “Guru adalah segala-galanya” seperti mana yang diungkapkan oleh Pullias & Young (1968). Tugas guru bagaikan pelukis yang menaburkan warna di atas kanvasnya untuk menghasilkan karya seni yang agung. seorang guru bagaikan arkitek yang merangka bangunan yang tersergam hebat meniti zaman. Seorang guru bagaikan jurutera yang menghasilkan binaan teguh merentas zaman. Insan guru juga bagaikan doktor pakar yang mengenalpasti punca masalah kesihatan dan merawat sehingga sembuh. Malah guru diminta oleh masyarakat untuk memberikan lebih dari itu. Dari manakah guru beroleh kesanggupan untuk menerima bebanan itu? Kesungguhan guru telah meletakkan kedudukannya yang tinggi kerana mengajarkan ilmu itu satu sedekah dan sedekah itu satu ibadah yang dijamin ganjarannya di akhirat kelak. Guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan memainkan peranan penting untuk mentransformasikan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menerusi kurikulum untuk disasarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Apa yang diamalkan oleh guru-guru adalah pancaran dari pemikiran mereka terhadap pendidikan. Untuk itu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1982 telah mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai satu panduan ke arah pembentukan profesionalisme keguruan di Malaysia.
 • 37. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 32 __________________________________________________________________________ ISI KANDUNGAN Perguruan dan Keguruan Bolehkan anda memberikan perbezaan maksud perguruan dan keguruan? Sukar bukan? Merujuk kepada Kamus Dewan IV (2005) guru membawa erti “pendidik, pengajar, pengasuh”. Dari kata dasar guru, maka terbitlah perkataan keguruan dan perguruan yang digunakan dalam memahami proses pendidikan. Dalam kamus yang sama perkataan perguruan diertikan “Yang berkaitan dengan guru, institusi yang melatih guru …..”. Dalam hal memahami makna perkataan perguruan dan keguruan, Awang Had Salleh (1985) telah memberikan makna yang mudah dan jelas. Beliau menyatakan perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan bermaksud keadaan alam pekerjaan guru itu sendiri atau profesion guru. Bagi memahami istilah perguruan dan keguruan, cuba anda fahamkan cabaran-cabaran terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan. Cabaran berkaitan perguruan ialah apakah proses penyediaan calon untuk memasuki profesion keguruan itu diasaskan kepada prasyarat yang selaras dengan nilai keguruan? Cabaran berkaitan keguruan ialah, adakah keguruan merupakan satu profesion? Cabaran Perguruan i. Adakah pemilihan calon didasarkan kepada kelayakan-kelayakan yang rasionalnya adalah rasional nilai-nilai dalam profesion keguruan? Ertinya selain daripada kelayakan akademik tahap tertentu, apakah diperhitungkan hal-hal seperti perwatakan, bakat keguruan, kualiti suara dan sebutan, minat terhadap kanak-kanak dan seumpamanya? ii. Adakah pemilihan pensyarah-pensyarah yang terlibat institusi pendidikan guru didasarkan kepada criteria-kriteria yang selaras dengan nilai-nilai keguruan yang hendak dipupuk oleh mereka kepada calon-calon guru ini? iii. Apakah kurikulum perguruan di institusi pendidikan guru mewakili segala kehendak penyediaan professional? iv. Sejauhmanakah proses perguruan memperkukuhkan pendidikan sebagai nilai utama di dalam diri calon-calon guru semasa mereka disediakan untuk menjadi guru? v. Apakah sistem perguruan di Malaysia memberikan pendidikan perguruan atau latihan perguruan? Cabaran Keguruan Cabaran keguruan sebagai satu profesion pula boleh dirujuk terhadap ciri-ciri profesional itu sendiri iaitu: i. Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. ii. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan.
 • 38. Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 33 __________________________________________________________________________ iii. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. iv. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja. v. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. Ciri utama sebuah profesion ialah wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Himpunan ilmu itu memang ada tetapi yang harus dipastikan ialah bahawa anggota profesion itu sendiri mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu itu yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran atau kecekapan yang unik terhadap profesion itu sahaja dan nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan bersama. Dari segi kemahiran dan kecekapan yang unik merujuk kepada adakah anggota profesion keguruan menguasai kemahiran teknik pengajaran, pengujian, pengdiagnosan, pengendalian motivasi pelajar, pembinaan konsep diri murid, pemupukan minat, penyisipan nilai dan unsur pendidikan dalam pengajaran dan pengendalian disiplin. Ciri profesion yang seterusnya ialah pengawalan profesion itu terhadap anggota profesion supaya tidak menyeleweng amalan mereka dari segi nilai yang dianuti oleh profesion. Sehubungan itu, profesion keguruan mestilah mempunyai mekanisme memberkesankan pengawalan itu menerusi dendaan dan penguatkuasaan peraturan. Pengawalan yang ada kini dilihat datang dari majikan dan bukannya dari kumpulan profesion keguruan itu sendiri. Cabaran Profesion Keguruan 1. Bilangan anggota yang ramai iaitu sekitar 405,000 orang guru. 2. Pelbagai kelayakan yang terdapat dalam pekhidmatan pendidikan iaitu: Sijil Perguruan Diploma Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah 3. Pelbagai skim perkhidmatan guru: Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (DG29,DG32) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ( DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Ilmu Keguruan Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak? Adakah guru mengajar, melatih atau mendidik?