Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wird geladen in …3
×
1 von 4

Bismillahirahmanirahim

  1. 1. Bismillahirahmanirahim.. Alhamdullilah,bersyukurkeatasilahidenganlimpahanrahmatsertanikmatmasa,n yawatenaga yang dianugerahkankepadasayadapatjugasayamenyiapkantugasaninidenganjayanya. Pertamanya, sayainginmendedikasikanucapapenghargaaninikepadapensyarahtercintasaya, En.Nordin Bin Wan Daudkeranadengantunjuk ajar sertabimbingandaripadanyamembukaruanguntuksayamenyiapkantugasaninidengans uksesnya. Sayajugainginmengucapkanterimakasih yang tidakterhinggakepadaibubapasaya yang memberisayapemudahcarauntukmenyiapkankerjakursus ini.Merekatelah memberik ansayasegalakemudahandansokongan moral yang tidakterhinggasampaisaya Berjaya menghabiskantugasanini. Ucapanpenghargaaninijugasayatujukankepadarakan-rakan banyakmemberiperingatanterhadapsetiapapa yang Merekamembantusayadenganmenjawabsetiappertanyaan yang sayatelahalpa. yang sayauterakankepadamereka. Akhirmadah, sayamengucapkanterimakasihkepadamereka yang terlibatsecaralansungatausebaliknyadalampembikinankerjakursusini.Terimakasih.
  2. 2. PENGHARGAAN‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬‫ى‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬  ‫ة‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ي‬  ‫س‬  ‫م‬     ‫ل‬ Alhamdulillah hirrabbil’alamin, kami merafakkansepenuhkesyukurankehadratilahidenganlimpahdank urnianya, dapat kami menyelesaikantugasankerjakhususinidenganpenuhjayanya. Kami menjulangsepenuhpenghargaankepada EncikShariful Bin Kamaruddin, PensyarahMatapelajaranPengajian Malaysia (ETD 1133), di ataskesudian beliaumemberitugasaninikepada kami.Beliaujugabanyakmembantu kami sepanjang proses pembentukantugasaniniberlaku. Kami jugamengucapkanribuanteimakasihkepadarakan-rakan yang banyakmembantu kami secaralangsungaatautidaklangsungsepanjang proses merealisasikantugasaniniberjalan. Pelbagaiilmu yang dapatkamiru ngkaisep an jang k ami men yiapk antu gasanini.Sejaja rd eng an anjak anp aradig ma dal am era globalisasiini, begitulahdominannyaperananmahasiswakhususnyabakal pendidi k di negarainiuntukmerungkaipelbagaiilmupendidikan di mukabumiini.Padadewasakini, pelbagaipembangunandarisegenapsudutbegitupesatterbina, begitulah jug aap emb angu nan dalamb id angp end idikan .Juste ru itu haru slah mah asiswain i tergolongdalam orang yang sentiasamenyaingiperadabanzaman yang begituhebat.Seb elu m k ami men g undu rd iriterimalahserangk ap mu tiara kata dari k ami sebagai renung-renungandanselamatberamal. "Kesusahantidaksemuanyaseksaandan yang paling pahititubukansemuanyaracun.Tetapiadakalanyalebihber gunadaripadakesenangan yang terus-menerus" i
  3. 3. …………………………………..(ABDUL RAZAK BIN ISMAIL)0197572607…………………………………….(AZFARHAH BINTI ZULKIFLI)019-7562607 AZWANI BINTI AHMAD AZMI)017…………………………………….( 3243727……………… ……………………(HA NNA SHARINA IBRAHIM)012-4428910

×