Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )

Eja Fahreza
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
• Tyas Fitriyani

• Faras
Pramesti
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Pengertian
Hukum
Hukum menurut bahasa adalah
menetapkan sesuatu atas yang
lainnya. Sedangkan menurut
istilah adalah sebuah firman Allah
SWT ( pembuat syara’ ) yang
berhubungan dengan perbuatan
orang dewasa, mengandung
tuntunan, membolehkan sesuatu
atau menjadikan sesuatu sebagai
adanya yang lain.
Sumber
Hukum
Islam

•

Sumber hukum Islam adalah asas, pedoman,
dasar, dan pegangan, serta acuan pengambilan
hukum atau penyelesaian permasalahan atau
persoalan secara Islam/Islami
 Misalnya, Jika seseorang ingin berdagang sesuai
dengan hukum islam, maka harus melihat pada sumber
hukum Islam (alquran/hadis). Alquran dan hadis
mengatakan bahwa riba dilarang dalam berjualan, oleh
karena itu dia tidak boleh melakukan praktek riba

Sumber utama hukum Islam adalah
Al-Qur’an dan yang lainnya adalah
hadist Nabi Muhammad SAW.
Sumber hukum Islam
 Hukum Islam harus dijadikan pedoman hidup umat

muslim. Adapun sumbernya adalah AlQuran. Setiap
muslim harus berpedoman pada AlQuran.
 Di dalam AlQuran terdapat aturan, berupa perintah
dan larangan.
 Jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak ada di
AlQuran, maka harus menjadikan hadis sebagai
pedoman kedua.
 Namun jika di keduanya tidak ada, maka ia
diperbolehkan untuk ber-Ijtihad. Tetapi tetap
berpatokan pada AlQuran dan hadis.
AlQuran
AlQuran itu merupakan firman dan wahyu
ALLAH yang bersifat mutlak dan umum
sehingga butuh penjelasan yang lebih
terperinci tentang itu.

Hadist
Hanya sebagai penjelas dari makna dan isi
AlQuran tersebut serta ada perantara
ALLAH yaitu Nabi dan rasulnya yang
memberikan panutan isi alquran adanya
hadist itu sehingga manusia harus patuh baik
perkataan, perbuatan maupun taqrir dari Nabi
dan Rasul itu .
AlQur’an
Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang
digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama
tersebut dan ayat yang mencantumkannya:
Al-Kitab (Buku)
Al-Furqan (Pembeda benar salah)
Adz-Dzikr (Pemberi peringatan)
Al-Mau'idhah (Pelajaran/nasihat)
Al-Hukm (Peraturan/hukum)
Al-Hikmah (Kebijaksanaan)
Asy-Syifa' (Obat/penyembuh)
Al-Huda (Petunjuk)
At-Tanzil (Yang diturunkan)
Ar-Rahmat (Karunia)
Ar-Ruh (Ruh)
Al-Bayan (Penerang)
Al-Kalam (Ucapan/firman)
Al-Busyra (Kabar gembira)
An-Nur (Cahaya)
Al-Basha'ir (Pedoman)
Al-Balagh (Penyampaian/kabar)
Al-Qaul (Perkataan/ucapan)
AL-QURAN
 Al-quran diturunkan dengan bahasa arab dan dialek

(dialog) nya dengan dialek Quraisy. Sesuai dengan firman
Allah SWT :
“Dan sungguh, (Al-Quran) ini benar-benar diturunkan oleh
tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh ar-Ruh Al-Amin
(Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau
termasuk orang yang memberi peringatan”
(Q.S. Asy-Syu’ara [26]: 192-194)
 Seorang muslim yang melakukan salat tanpa membaca Al-

Quran maka salatnya tidak sah.
Al-quran diturunkan secara berangsur-angsur
selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal ini memiliki
maksud :
1. Untuk tsabit al-fuad, yaitu untuk memantapkan
hati, berupa ketenangan dan kepuasan hati dalam
menerima dan menjalankan al-quran, baik bagi nabi
maupun umatnya
2. Supaya tartil, tartil artinya membaca dengan
baik, tidak tergesa-gesa, jelas teratur dan sesuai
dengan tajwid
Pokok-pokok kandungan dalam AlQuran antara lain:
1.

Pokok-pokok keimanan ( tauhid ) kepada Allah,
keimanan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab,
hari akhir, qodli-qodor, dan sebagainya.

2.

Prinsip-prinsip syari’ah sebagai dasar pijakan manusia
dalam hidup agar tidak salah jalan dan tetap dalam
koridor yang benar bagaimana menjalin hubungan
kepada Allah ( hablun minallah ) dan manusia ( hablun
minannas )

3.

Janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik (
basyir ) dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa (
nadzir ).

4.

Kisah-kisa sejarah, seperti kisah para nabi, para kaum
masyarakat terdahulu, baik yang berbuat benar
maupun yang durhaka kepada Tuhan.

5.

Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan :
astronomi, fisika, kimia, ilmu hukum, ilmu bumi,
ekonomi, pertanian, kesehatan, teknologi, sastra,
budaya, sosiologi, psikologi, dan sebagainya.
3 DASAR HUKUM
DALAM AL-QUR’AN
a. Hukum i’tiqadiah - yang mengatur

hubungan kerohanian dengan Allah
b. Hukum amaliah - yang mengatur
hubungan lahiriah antara manusia
dengan Allah
c. Hukum khuliqiah - yang berkaitan
dengan perilaku & akhlaq dalam
kehidupan
PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP
HUKUM
 Dilihat dari kejelasasn artinya, ayat Al-Quran terbagi

menjadi dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat
mutasyabihat. Hal ini didasari dalam surat al imran
ayat 7: “Dialah yang menurunkan kitab ( Al-Quran)
kepadamu ( Muhammad ). Di antaranya ada ayat-ayat
yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran
dan yang lain mutasyabihat”
PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP
HUKUM
AYAT MUHAKAM
 Yaitu, ayat yang jelas maknanya sehingga terhindar
dari keraguan dalam mengartikannya dan
menghilangkan adanya beberapa kemungkinana
dalam memahaminya.
 Ayat-ayat ini dikelompokkan menjadi qat-iyyat (pasti
huhkumnya)
 Contohnya, perintah salat dan puasa
PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP
HUKUM
AYAT MUTASYABIH
 Artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknannya
sehingga dapat dipahami dengan beberapa
kemungkinan.
 Hal ini disebabkan karena al-quran menggunakan
kata yang dapat untuk dua maksud
 Seperti kata quru dalam surah al baqarah ayat 228
yang dapat berarti suci atau haid “Dan para istri yang
diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali quru”
HUKUM AMALIAH
Hukuma amaliah memiliki beberapa cabang, antara lain:
 Hukum ibadah, sperti solat,zakat, haji, dsb
 Hukum muamalah,sperti ekonomi,uqubat (hukum
pidana dan sanksinya)
HUKUM AMALIAH
Hukuma amaliah memiliki beberapa cabang, antara lain:
 Hukum ibadah, sperti solat,zakat, haji, dsb
 Hukum muamalah,sperti ekonomi,uqubat (hukum
pidana dan sanksinya)
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
FUNGSI AL-QUR’AN
 Sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam

setiap tindakan.
( Q.S. Al-Baqarah : 2 )
 Penyempurna kitab-kitab terdahulu

(Q.S. Al-Maidah: 48)
 Sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw.
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Di era kehidupan yang seperti ini janganlah kita
melupakan AlQuran.
Janganlah kita jadikan AlQuran sebagai pajangan rumah
tapi jadikan itu sebagai pedoman hidup kita.
As Suyuti berbicara tentang hukum melupakan Al
Qur'an, ia berkata : melupakan hafalan Al Qur'an
adalah dosa besar, seperti dikatakan An Nawawi
dalam kitab "Ar Raudhah" dan ulama lainnya
dengan dalil hadits Abi Daud : "Dosa - dosa
ummatku diperlihatkan kepadaku, dan aku tidak
dapati dosa yang lebih besar dari dosa seseorang
yang diberi ni'mat hafal Al Qur'an atau suatu
ayat, kemudian ia melupakannya.“
(HR. Abu Daud)
Beliau juga meriwayatkan hadits sebagai
berikut,"Siapa yang menghafal Al Qur'an namun
kemudian melupakannya, maka ia akan bertemu
Alloh pada hari kiamat dalam keadaan terserang
penyakit sopak."(HR. Abu Daud)
 BACALAH AL - QURAN

Rasulullah bersabda : Barangsiapa yang
membaca satu huruf dari Al-Quran, maka
ia akan mendapatkan sepuluh kebaikan.
Saya tidak mengatakan alif lam mim itu
satu huruf, tetapi alim satu huruf, lam
satu huruf dan mim satu huruf.
( HR. At-Tirmidzi )
Rasulullah bersabda : Perumpamaan seorang mukmin yang
membaca Al-Quran seperti buah utrujah baunya wangi
dan rasanya manis, dan perumpamaan seorang mukmin
yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma tidak
ada baunya dan rasanya manis. Dan perumpamaan
seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah
rihanah baunya wangi dan rasanya pahit, dan
perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca AlQuran seperti buah handolah tidak ada baunya dan
rasanya pahit.
(HR. Muttafaqun alaih)
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
Pertanyaan
 1. Nabila S. : Jelaskan tentang penyakit sopak !
 2. Nadhil Z : Apakah yang dimaksud dengan ijtihad ?
 3. Aulia F : Tidak sengaja melupakan AlQuran dosa /








tidak ?
4. Nurul M : Arti taqrir ?
5. Deta M. S : Maksud orang Inggris tadi ?
6. Nida : Hukum yang bersifat taábud ?
Marsha : Dialek Quraisy ?
Afi : Gambar buah yang enak dan wangi utrujah ?
Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )
1 von 35

Recomendados

Materi sumber-hukum-islam pdf von
Materi sumber-hukum-islam pdfMateri sumber-hukum-islam pdf
Materi sumber-hukum-islam pdfagyana_nadian
26.8K views5 Folien
5 sumber hukum islam-5 von
5 sumber hukum islam-55 sumber hukum islam-5
5 sumber hukum islam-5adulcharli
27.7K views32 Folien
Sumber ajaran islam von
Sumber ajaran islamSumber ajaran islam
Sumber ajaran islamRyan Imutz
19.3K views12 Folien
Sumber Hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits von
Sumber Hukum Islam Al-Qur'an dan HaditsSumber Hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits
Sumber Hukum Islam Al-Qur'an dan HaditsHana Medina
1.6K views7 Folien
Sumber hukum Islam von
Sumber hukum Islam Sumber hukum Islam
Sumber hukum Islam Dianto Jmb
35.2K views20 Folien
Sumber Hukum Islam von
Sumber Hukum IslamSumber Hukum Islam
Sumber Hukum IslamM. Insan Alfi Sobri
390 views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Materi sumber-hukum-islam von
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamRisqi19
242 views5 Folien
Bab v-sumber-hukum-islam von
Bab v-sumber-hukum-islamBab v-sumber-hukum-islam
Bab v-sumber-hukum-islamharis budi
7.5K views32 Folien
PAI - SUMBER HUKUM ISLAM von
PAI - SUMBER HUKUM ISLAMPAI - SUMBER HUKUM ISLAM
PAI - SUMBER HUKUM ISLAMSarah Nadhila
2.2K views43 Folien
Sumber sumber-hukum-islam-new von
Sumber sumber-hukum-islam-newSumber sumber-hukum-islam-new
Sumber sumber-hukum-islam-newLulu Sofi Kurniawan
222 views60 Folien
Makalah sumber hukum islam von
Makalah sumber hukum islamMakalah sumber hukum islam
Makalah sumber hukum islamMuslimatur Rohmah
12.4K views6 Folien
Dalil dalil syara' von
Dalil dalil syara'Dalil dalil syara'
Dalil dalil syara'Elementary Schools
3.4K views8 Folien

Was ist angesagt?(19)

Materi sumber-hukum-islam von Risqi19
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islam
Risqi19242 views
Bab v-sumber-hukum-islam von haris budi
Bab v-sumber-hukum-islamBab v-sumber-hukum-islam
Bab v-sumber-hukum-islam
haris budi7.5K views
PAI - SUMBER HUKUM ISLAM von Sarah Nadhila
PAI - SUMBER HUKUM ISLAMPAI - SUMBER HUKUM ISLAM
PAI - SUMBER HUKUM ISLAM
Sarah Nadhila2.2K views
Sumber hukum islam von Juaria Muin
Sumber hukum islamSumber hukum islam
Sumber hukum islam
Juaria Muin8.1K views
Sumber Hukum Islam von heckaathaya
Sumber Hukum IslamSumber Hukum Islam
Sumber Hukum Islam
heckaathaya4.6K views
Sumber hukum islam von Maulariz Kun
Sumber hukum islam Sumber hukum islam
Sumber hukum islam
Maulariz Kun3.3K views
Ppt sumber hukum islam von khumairoh
Ppt sumber hukum islamPpt sumber hukum islam
Ppt sumber hukum islam
khumairoh 27.8K views
Memahami alquran, al hadist, dan istihad sebagai sumber hukum islam von FitriHastuti2
Memahami alquran, al hadist, dan istihad sebagai sumber hukum islamMemahami alquran, al hadist, dan istihad sebagai sumber hukum islam
Memahami alquran, al hadist, dan istihad sebagai sumber hukum islam
FitriHastuti21.2K views
SUMBER HUKUM ISLAM YANG UTAMA:AL-QUR’AN DAN AS SUNNAH von Rendra Fahrurrozie
SUMBER HUKUM ISLAM YANG UTAMA:AL-QUR’AN DAN AS SUNNAHSUMBER HUKUM ISLAM YANG UTAMA:AL-QUR’AN DAN AS SUNNAH
SUMBER HUKUM ISLAM YANG UTAMA:AL-QUR’AN DAN AS SUNNAH
Rendra Fahrurrozie5.4K views

Destacado

PPT Sumber Hukum Islam von
PPT Sumber Hukum IslamPPT Sumber Hukum Islam
PPT Sumber Hukum IslamDewwii Casono
23.4K views12 Folien
sumber hukum islam ppt von
sumber hukum islam pptsumber hukum islam ppt
sumber hukum islam pptDwi Margiati
17.4K views28 Folien
Sumber hukum islam von
Sumber hukum islamSumber hukum islam
Sumber hukum islamSMAN 54 Jakarta
723 views13 Folien
Sumber ajaran islam von
Sumber ajaran islamSumber ajaran islam
Sumber ajaran islamDian Mutiara Chairunnisa
12K views22 Folien
Tujuan dan dasar hukum dakwah von
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwahRomi Alfariz
6.4K views9 Folien
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib) von
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)prima selda
729 views22 Folien

Destacado(20)

PPT Sumber Hukum Islam von Dewwii Casono
PPT Sumber Hukum IslamPPT Sumber Hukum Islam
PPT Sumber Hukum Islam
Dewwii Casono23.4K views
sumber hukum islam ppt von Dwi Margiati
sumber hukum islam pptsumber hukum islam ppt
sumber hukum islam ppt
Dwi Margiati17.4K views
Tujuan dan dasar hukum dakwah von Romi Alfariz
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwah
Romi Alfariz6.4K views
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib) von prima selda
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)
Teori terbentuknya bumi klp 1 (sejarah wajib)
prima selda729 views
Bab 2 Sumber Hukum Islam von WanBK Leo
Bab 2  Sumber Hukum IslamBab 2  Sumber Hukum Islam
Bab 2 Sumber Hukum Islam
WanBK Leo34K views
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1 von Ramadhan, Dicky
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Ramadhan, Dicky25.9K views
Rpp fiqih MA kelas XII, 1 2 von Muhammad Idris
Rpp fiqih MA kelas XII, 1 2Rpp fiqih MA kelas XII, 1 2
Rpp fiqih MA kelas XII, 1 2
Muhammad Idris19.1K views
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter) von Miftah Iqtishoduna
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Miftah Iqtishoduna10.2K views

Similar a Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )

Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptx von
Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptxPresentasi kelompok 3 studi hadis.pptx
Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptxAlfanNur3
5 views18 Folien
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.pdf von
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.pdfSejarah Turunnya Al-Qur’an.pdf
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.pdfZukét Printing
6 views16 Folien
Sunber vajaran agama_islam von
Sunber vajaran agama_islamSunber vajaran agama_islam
Sunber vajaran agama_islamLintoe1
91 views15 Folien
Fungsi hadits dalam ajaran islam von
Fungsi hadits dalam ajaran islamFungsi hadits dalam ajaran islam
Fungsi hadits dalam ajaran islamSri Wiji Lestari
4.8K views12 Folien
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.ppt von
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.pptsumber hukum islam yg disepakati - Copy.ppt
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.pptJakaLanang3
20 views39 Folien
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.docx von
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.docxSejarah Turunnya Al-Qur’an.docx
Sejarah Turunnya Al-Qur’an.docxZukét Printing
5 views16 Folien

Similar a Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )(20)

Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptx von AlfanNur3
Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptxPresentasi kelompok 3 studi hadis.pptx
Presentasi kelompok 3 studi hadis.pptx
AlfanNur35 views
Sunber vajaran agama_islam von Lintoe1
Sunber vajaran agama_islamSunber vajaran agama_islam
Sunber vajaran agama_islam
Lintoe191 views
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.ppt von JakaLanang3
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.pptsumber hukum islam yg disepakati - Copy.ppt
sumber hukum islam yg disepakati - Copy.ppt
JakaLanang320 views
Ulumul qur'an 2 von sofy_mau
Ulumul qur'an 2Ulumul qur'an 2
Ulumul qur'an 2
sofy_mau348 views
Kedudukan dan Fungsi Hadits von Fakhri Cool
Kedudukan dan Fungsi HaditsKedudukan dan Fungsi Hadits
Kedudukan dan Fungsi Hadits
Fakhri Cool18.1K views
Materi Keagungan Al-Qur'an kelompok 2 von fitridheasari
Materi Keagungan Al-Qur'an kelompok 2Materi Keagungan Al-Qur'an kelompok 2
Materi Keagungan Al-Qur'an kelompok 2
fitridheasari34 views
power-point-uas-mata-kuliah-ict-sra.ppt von MohammadZuhri5
power-point-uas-mata-kuliah-ict-sra.pptpower-point-uas-mata-kuliah-ict-sra.ppt
power-point-uas-mata-kuliah-ict-sra.ppt
MohammadZuhri55 views
Power point pai sma x sumber hukum islam von materipptgc
Power point pai sma x sumber hukum islamPower point pai sma x sumber hukum islam
Power point pai sma x sumber hukum islam
materipptgc476 views
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptx von Qisllma
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptxPower Point PAI SMA X BAB 6.pptx
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptx
Qisllma3 views
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptx von usmanhasan24
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptxPower Point PAI SMA X BAB 6.pptx
Power Point PAI SMA X BAB 6.pptx
usmanhasan246 views

Último

SK Satgas PPKS.pdf von
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfIrawan Setyabudi
54 views3 Folien
Kel.10-PBA.pdf von
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdfIBNUFAIZMUBAROK
8 views16 Folien
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf von
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
39 views27 Folien
Kel.10- PBA Presentation.pdf von
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdfIBNUFAIZMUBAROK
27 views10 Folien
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx von
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxlyricsong1117
15 views52 Folien
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf von
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
46 views84 Folien

Último(20)

Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf von Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi39 views
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx von lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111715 views
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx von WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 views
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf von Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi41 views
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... von pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri9 views
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf von danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 views
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx von rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj11 views
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf von Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi43 views

Sumber Hukum Islam ( Sub - AlQuran )

 • 3. • Tyas Fitriyani • Faras Pramesti
 • 6. Pengertian Hukum Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah firman Allah SWT ( pembuat syara’ ) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa, mengandung tuntunan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain.
 • 7. Sumber Hukum Islam • Sumber hukum Islam adalah asas, pedoman, dasar, dan pegangan, serta acuan pengambilan hukum atau penyelesaian permasalahan atau persoalan secara Islam/Islami  Misalnya, Jika seseorang ingin berdagang sesuai dengan hukum islam, maka harus melihat pada sumber hukum Islam (alquran/hadis). Alquran dan hadis mengatakan bahwa riba dilarang dalam berjualan, oleh karena itu dia tidak boleh melakukan praktek riba Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan yang lainnya adalah hadist Nabi Muhammad SAW.
 • 8. Sumber hukum Islam  Hukum Islam harus dijadikan pedoman hidup umat muslim. Adapun sumbernya adalah AlQuran. Setiap muslim harus berpedoman pada AlQuran.  Di dalam AlQuran terdapat aturan, berupa perintah dan larangan.  Jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak ada di AlQuran, maka harus menjadikan hadis sebagai pedoman kedua.  Namun jika di keduanya tidak ada, maka ia diperbolehkan untuk ber-Ijtihad. Tetapi tetap berpatokan pada AlQuran dan hadis.
 • 9. AlQuran AlQuran itu merupakan firman dan wahyu ALLAH yang bersifat mutlak dan umum sehingga butuh penjelasan yang lebih terperinci tentang itu. Hadist Hanya sebagai penjelas dari makna dan isi AlQuran tersebut serta ada perantara ALLAH yaitu Nabi dan rasulnya yang memberikan panutan isi alquran adanya hadist itu sehingga manusia harus patuh baik perkataan, perbuatan maupun taqrir dari Nabi dan Rasul itu .
 • 11. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya: Al-Kitab (Buku) Al-Furqan (Pembeda benar salah) Adz-Dzikr (Pemberi peringatan) Al-Mau'idhah (Pelajaran/nasihat) Al-Hukm (Peraturan/hukum) Al-Hikmah (Kebijaksanaan) Asy-Syifa' (Obat/penyembuh) Al-Huda (Petunjuk) At-Tanzil (Yang diturunkan) Ar-Rahmat (Karunia) Ar-Ruh (Ruh) Al-Bayan (Penerang) Al-Kalam (Ucapan/firman) Al-Busyra (Kabar gembira) An-Nur (Cahaya) Al-Basha'ir (Pedoman) Al-Balagh (Penyampaian/kabar) Al-Qaul (Perkataan/ucapan)
 • 12. AL-QURAN  Al-quran diturunkan dengan bahasa arab dan dialek (dialog) nya dengan dialek Quraisy. Sesuai dengan firman Allah SWT : “Dan sungguh, (Al-Quran) ini benar-benar diturunkan oleh tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan” (Q.S. Asy-Syu’ara [26]: 192-194)  Seorang muslim yang melakukan salat tanpa membaca Al- Quran maka salatnya tidak sah.
 • 13. Al-quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal ini memiliki maksud : 1. Untuk tsabit al-fuad, yaitu untuk memantapkan hati, berupa ketenangan dan kepuasan hati dalam menerima dan menjalankan al-quran, baik bagi nabi maupun umatnya 2. Supaya tartil, tartil artinya membaca dengan baik, tidak tergesa-gesa, jelas teratur dan sesuai dengan tajwid
 • 14. Pokok-pokok kandungan dalam AlQuran antara lain: 1. Pokok-pokok keimanan ( tauhid ) kepada Allah, keimanan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhir, qodli-qodor, dan sebagainya. 2. Prinsip-prinsip syari’ah sebagai dasar pijakan manusia dalam hidup agar tidak salah jalan dan tetap dalam koridor yang benar bagaimana menjalin hubungan kepada Allah ( hablun minallah ) dan manusia ( hablun minannas ) 3. Janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik ( basyir ) dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa ( nadzir ). 4. Kisah-kisa sejarah, seperti kisah para nabi, para kaum masyarakat terdahulu, baik yang berbuat benar maupun yang durhaka kepada Tuhan. 5. Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan : astronomi, fisika, kimia, ilmu hukum, ilmu bumi, ekonomi, pertanian, kesehatan, teknologi, sastra, budaya, sosiologi, psikologi, dan sebagainya.
 • 15. 3 DASAR HUKUM DALAM AL-QUR’AN a. Hukum i’tiqadiah - yang mengatur hubungan kerohanian dengan Allah b. Hukum amaliah - yang mengatur hubungan lahiriah antara manusia dengan Allah c. Hukum khuliqiah - yang berkaitan dengan perilaku & akhlaq dalam kehidupan
 • 16. PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP HUKUM  Dilihat dari kejelasasn artinya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Hal ini didasari dalam surat al imran ayat 7: “Dialah yang menurunkan kitab ( Al-Quran) kepadamu ( Muhammad ). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat”
 • 17. PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP HUKUM AYAT MUHAKAM  Yaitu, ayat yang jelas maknanya sehingga terhindar dari keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinana dalam memahaminya.  Ayat-ayat ini dikelompokkan menjadi qat-iyyat (pasti huhkumnya)  Contohnya, perintah salat dan puasa
 • 18. PENJELASAN AL-QURAN TERHADAP HUKUM AYAT MUTASYABIH  Artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknannya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan.  Hal ini disebabkan karena al-quran menggunakan kata yang dapat untuk dua maksud  Seperti kata quru dalam surah al baqarah ayat 228 yang dapat berarti suci atau haid “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”
 • 19. HUKUM AMALIAH Hukuma amaliah memiliki beberapa cabang, antara lain:  Hukum ibadah, sperti solat,zakat, haji, dsb  Hukum muamalah,sperti ekonomi,uqubat (hukum pidana dan sanksinya)
 • 20. HUKUM AMALIAH Hukuma amaliah memiliki beberapa cabang, antara lain:  Hukum ibadah, sperti solat,zakat, haji, dsb  Hukum muamalah,sperti ekonomi,uqubat (hukum pidana dan sanksinya)
 • 22. FUNGSI AL-QUR’AN  Sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam setiap tindakan. ( Q.S. Al-Baqarah : 2 )  Penyempurna kitab-kitab terdahulu (Q.S. Al-Maidah: 48)  Sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw.
 • 30. Di era kehidupan yang seperti ini janganlah kita melupakan AlQuran. Janganlah kita jadikan AlQuran sebagai pajangan rumah tapi jadikan itu sebagai pedoman hidup kita. As Suyuti berbicara tentang hukum melupakan Al Qur'an, ia berkata : melupakan hafalan Al Qur'an adalah dosa besar, seperti dikatakan An Nawawi dalam kitab "Ar Raudhah" dan ulama lainnya dengan dalil hadits Abi Daud : "Dosa - dosa ummatku diperlihatkan kepadaku, dan aku tidak dapati dosa yang lebih besar dari dosa seseorang yang diberi ni'mat hafal Al Qur'an atau suatu ayat, kemudian ia melupakannya.“ (HR. Abu Daud) Beliau juga meriwayatkan hadits sebagai berikut,"Siapa yang menghafal Al Qur'an namun kemudian melupakannya, maka ia akan bertemu Alloh pada hari kiamat dalam keadaan terserang penyakit sopak."(HR. Abu Daud)
 • 31.  BACALAH AL - QURAN Rasulullah bersabda : Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alim satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. ( HR. At-Tirmidzi )
 • 32. Rasulullah bersabda : Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah baunya wangi dan rasanya manis, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah rihanah baunya wangi dan rasanya pahit, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca AlQuran seperti buah handolah tidak ada baunya dan rasanya pahit. (HR. Muttafaqun alaih)
 • 34. Pertanyaan  1. Nabila S. : Jelaskan tentang penyakit sopak !  2. Nadhil Z : Apakah yang dimaksud dengan ijtihad ?  3. Aulia F : Tidak sengaja melupakan AlQuran dosa /      tidak ? 4. Nurul M : Arti taqrir ? 5. Deta M. S : Maksud orang Inggris tadi ? 6. Nida : Hukum yang bersifat taábud ? Marsha : Dialek Quraisy ? Afi : Gambar buah yang enak dan wangi utrujah ?