Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เปลียน พืนหลังให้ รูปภาพด้ วยโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape             ่  ้ที่มา มือใหม่หดใช้เน็ต       ...
ขั้นตอนที่ 1 เปิ ดโปรแกรม Photoscape คลิ๊กที่เมนูจดหน้า                         ัขั้นตอนที่ 2 ลาก...
ภาพที 3 กาหนดจุดเร่ิ มต้นในการเปลี่ยน backgroundขั้นตอนที่ 8 นาเมาส์มาคลิ๊กที่ ภาพที่ตองการนาทาเป็ น background โดยคลิ๊กที...
ภาพที่ 5 เครื่ องมือตัดภาพ เพื่อเลือกตัดเฉพาะในส่ วนที่ตองการใช้งาน                            ...
ขั้นตอนที่ 12 บันทึกภาพที่ผานการเปลีี่ยน background แล้วเก็บไว้ใช้งานจ้า ….              ่          ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เปลี่ยน พื้นหลังให้รูปภาพด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape

68.535 Aufrufe

Veröffentlicht am

การใช้งานฟรีแวร์ Photoscape ในการเปลี่ยนพื้นหลังให้กับรูปภาพ หรือการลบพื้นหลังออกจากรูปภาพ

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2LaDVgK ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

เปลี่ยน พื้นหลังให้รูปภาพด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape

 1. 1. เปลียน พืนหลังให้ รูปภาพด้ วยโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape ่ ้ที่มา มือใหม่หดใช้เน็ต ัhttp://www.tipfornet.com/2012/06/background-photoscape.htmlรู ปภาพหลังเปลี่ยน background รุ ปภาพก่อนเปลี่ยน bakground ่ ่ ่ ่วันนี้วางจัด…ที่วางไม่ใช่วางเพราะไม่มีงานทา แต่งานมันกองท่วมโต๊ะใหญ่ๆ แต่ทว่า ก็วางจัด เพราะอารมณ์มนยังไม่พร้อมจะทา ตระเวนหาวีดีโอนังดูเล่น ๆ เพื่อสร้างอารมณ์ให้พร้อมสาหรับการสะสาง ั ่งาน พลันไปเจอเข้ากับวิธีการลบ พื้นหลัง (Background) ให้กบรู ปภาพจากโปรแกรมแต่งรุ ปที่ดิฉนใช้อยู่ ั ัเป็ นประจา เคยมีคาถามจากเพื่อนหลายคน เกี่ยวกับการลบ Background ในโปรแกรม Photscape แต่ดิฉนก็ ัตอบไม่ได้สักที ครั้นมาเจอคาตอบ ก็อดที่จะนามาแบ่งปั นไม่ได้ วิธีการไม่ยากเลยจริ ง ๆ ค่ะ แต่พ่ ึงจะ ัรู้ ตามมาดูข้ นตอนในการลบพื้นหลัง (Background ) ให้กบรู ปภาพในโปรแกรม Photoscape กันหน่อย ัค่ะ ภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างเมนู จัดหน้า
 2. 2. ขั้นตอนที่ 1 เปิ ดโปรแกรม Photoscape คลิ๊กที่เมนูจดหน้า ัขั้นตอนที่ 2 ลากรู ปภาพที่ตองการเปลียน background และรุ ปภาพที่ตองการนามาเป็ น background วางตรง ้ ้พื้นที่ทางานในโปรแกรม ข้อสังเกตว่า ภาพที่ตองการเปลี่ยน background และ ภาพที่ตองนามาทา ้ ้background ต้องมีขนาดและรุ ปทรง เหมือนกันนะคะขั้นตอนทีี่ 3 บันทึกภาพที่ได้ ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างเมนูแก้ไขรู ปภาพใน Photoscapeขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่เมนูแก้ไขในโปรแกรม Photoscapeขั้นตอนที่ 5 ลากรุ ปภาพจากขั้นตอนที่ 3 ที่สร้างไว้มาวางตรงกลางพื้นที่ทางานขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่เมนู Tool> Clone stampขั้นตอนที่ 7 เลือกขนาดของแปรงที่ตองการใช้สาหรับลบพื้นหลัง เลือกให้เหมาะสม ้
 3. 3. ภาพที 3 กาหนดจุดเร่ิ มต้นในการเปลี่ยน backgroundขั้นตอนที่ 8 นาเมาส์มาคลิ๊กที่ ภาพที่ตองการนาทาเป็ น background โดยคลิ๊กที่จุดเริ่ มต้นที่ตองการนามาทา ้ ้เป็ น backgroundขั้นตอนที่ 9 ลากเมาส์มาที่ จุดเริ่ มต้นที่ตองการเปลี่ยน background สังเกตว่าจะมีเส้นเป็ นเส้นประ เชื่ อมต่อ ้ระหว่าง ภาพที่ตองการนามาทาเป็ น background และภาพที่ตองการเปลี่ยน ้ ้background ภาพทีี่ 4 การเลือกเครื่ องมือ Clone stamp สาหรับเปลี่ยนพื้นหลังขั้นตอนที่ 10 ลากเมาส์เพื่อทาการลบพื้นหลังของภาพต้นฉบับที่ตองการเปลี่ยนพื้นหลัง จะสังเกตว่า เมื่อลบ ้ภาพที่ตองการเปลี่ยนพื้นหลัง สิ่ งที่ปรากฏขึ้นคือ ภาพที่ตองการนามาเป็ นพื้นหลังจะเข้ามาแทนที่ ้ ้
 4. 4. ภาพที่ 5 เครื่ องมือตัดภาพ เพื่อเลือกตัดเฉพาะในส่ วนที่ตองการใช้งาน ้ขั้นตอนที่ 11 หลังการเปลี่ยนพื้นหลังจนเสร็ จสิ้ น คลิ๊กที่เมนุตดภาพ ลากเมาส์ครอบรู ปภาพบริ เวณที่ ัต้องการนามาใช้งาน แล้วคลิ๊กที่ตดภาพ ดังรู ป ั ภาพที่ 6 บันทึกภาพที่เปลี่ยนพื้นหลังเก็บไว้ใช้งาน
 5. 5. ขั้นตอนที่ 12 บันทึกภาพที่ผานการเปลีี่ยน background แล้วเก็บไว้ใช้งานจ้า …. ่ ัเสร็ จสิ้ นกระบวนการเปลี่ยน background ให้กบรุ ปภาพด้วยฟรี แวร์ Photoscape แล้วค่ะ เห็นไหมว่าไม่ยากเลยอ่านบทความคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตเพิมเติมได้ที่ มือใหม่หดใช้เน็ต ่ ั

×