Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

проектно

При проектно-ориентирано обучение учениците играят централна роля. Те си сътрудничат в продължителен период от време за решаването на даден (интердисциплинарен) проблем и за представянето на резултатите (чрез мултимедийна презентация, пиеса, доклад, уеб-страница или като конкретен продукт) от работата си пред публика. Основни характеристики на проектно-ориентираното обучение са:

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

проектно

  1. 1. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ При проектно-ориентирано обучение учениците играят централна роля. Те си сътрудничат в продължителен период от време за решаването на даден (интердисциплинарен) проблем и за представянето на резултатите (чрез мултимедийна презентация, пиеса, доклад, уеб-страница или като конкретен продукт) от работата си пред публика. Основни характеристики на проектно-ориентираното обучение са: – Смисленост/практичност приложимост - при проектно-ориентираното обучение учениците са поставени в учебна обстановка, която ги ангажира с решаването на сложни проблеми от действителността съобразени с учебното съдържание, при което те развиват и прилагат важни знания и умения. – Предизвикателство - при проектно-ориентираното обучение учениците са насърчавани да решават сложни и автентични проблеми, като изследват, преценяват, интерпретират и синтезират информацията по смислен за себе си начин. – Мотивация - проектно-ориентираното обучение повишава желанието на учениците да учат, развиват своите способности, идеи и нуждата да бъдат оценени. Учениците имат възможнот за избор, контрол, сътрудничество със съучениците им както и да влияят върху учебния процес, което ги мотивира допълнително. Например, ако работят върху проект за строежа на мост от кибритени клечки с цел запознване с някои инженерни идеи и понятия, учениците са мотивирани да участват и да доведат работата си до край, усвоявайки важни математически и инженерни понятия по увлекателен начин. – Интердисциплинарност – учениците са ангажирани в процеса на изучаване на информация по начин, по който би им се наложило да приложат придобитите си знания на практика. Например когато учениците трябва да направят брошура или уеб-сайт, представящ училището им, те работят по автентичен проект с реално приложение. – сътрудничество – подходът се основава на сътрудничество между самите ученици, между тях и учителите и дори с обществото като цяло. – Развлекателност – учениците харесват този стил на учене, защото той им дава възможност да общуват по между си и да обменят идеи. Заданието, по което учениците трябва да работят, се формулира така, че те да станат строители на собственото си знание , като черпят информация от различни източници. Учениците се научават да мислят и разсъждават, като разрешават истински проблеми, на които се натъкват. Това им дава увереност в своите практически знания, които могат да приложат в реалния свят без страх, че няма да се справят с възникналия проблем за решаване. Възоснова на проектно-ориентираното обучение учениците създават проекти, чиято важност се крие в процеса на разработването и в опита, който те получават, а не толкова в крайния продукт.
  2. 2. Ето как могат да се опишат основните етапи на проектно-ориентирания учебен процес: 1. Формулиране на подходящ за учениците проблем; 2. Свързване на проблема със света на учениците; 3. Организиране на обучението около проблема/проекта, а не в рамките на конкретната дисциплина; 4. Даване възможност на учениците да приложат знанията си и да подготвят план за решаване на проблема; 5. Насърчаване на сътрудничеството чрез създаване на ученически екипи; 6. Стимулиране на всички ученици да представят резултатите от наученото с подходяща презентация или продукт. Оценяването е процес за събиране на данни (за това, което учениците са научили по време на работата си по проекта) чрез задаване на въпроси, наблюдаване и преглеждане на продуктите. Целта на оцеляването е да се преценят конкретните постижения на учениците и да им се помогне да подобрят текущите постижения. Най-разпространеното средство за оценяване при проектно-ориентираният подход са т.н. рубрики – правила, принципи и критерии, по които се оценяват отговорите на учениците, техните продукти в резултат на проекта и представянето на продуктите. Допълнителна информация за рубриките, можете да намерите на адрес: http://turor.petech.ac.za/EducSupport/examples1.htm__

×