Ferrocement_11052016

Ferrocement
Τσίρκος Γ. Αθανάσιος ΑΕΜ 14416
tsirkosa@civil.auth.gr
Mάιος 2016 Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Δομικών Υλικών
Δομικά Υλικά ΙΙ
1
Περιεχόμενα
1. Ορισμός
2. Τυπική τομή
3. Ιδιότητες
4. Υλικά Παρασκευής
5. Μελέτη Σύνθεσης
6. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
7. Εφαρμογές
8. Κανονισμοί – Κώδικες
9. Παραδείγματα Εφαρμογής
10. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ)
11. Συμπεράσματα
12. Βιβλιογραφία - Αναφορές
2
1.Ορισμός
• Ειδικό σκυρόδεμα που έχει εφαρμογή σε
περιπτώσεις όπου το συμβατικό αλλά και το
προεντεταμένο σκυρόδεμα δεν μπορεί να
εφαρμοστεί
• Λεπτότοιχο (ινο)οπλισμένο σκυρόδεμα , με
συνεχείς οπλισμούς πολύ μικρής διαμέτρου
που σχηματίζουν πλέγμα
3
2.Τυπική τομή ferrocement (1/2)
4
Τυπική τομή ferrocement (2/2)
5
3.Ιδιότητες ferrocement (1/3)
• Πανομοιότυπες με τις ιδιότητες του
αυτοσυμπυκνούμενου (ΑΣΣ)
• Διάστρωση χωρίς την απαίτηση συμπύκνωσης
- απαραίτητο βάση τον τρόπο όπλισης του
(βλ. συνέχεια)
6
Ιδιότητες ferrocement (2/3)
• Διαφέρει ο τρόπος όπλισης του σε σχέση με
το συμβατικό σκυρόδεμα
• Επάλληλα μεταλλικά πλέγματα (τετραγωνικού
ή πολυγωνικού χαρακτήρα)
• Επάλληλα υφαντά πλέγματα (σε στάδιο
δοκιμών και όχι στην πράξη)
7
Ιδιότητες ferrocement (3/3)
• Αρκετά συχνά τοποθετούνται ίνες μέσα στο
μίγμα
• Με σκοπό να ελέγξουμε τις ρηγματώσεις και
να αυξήσουμε την εφελκυστική του αντοχή
8
4.Υλικά Παρασκευής
1. Τσιμέντο
2. Άμμος – Λεπτόκοκκα αδρανή
3. Nερό
4. Ορυκτά πρόσθετα
5. Χημικά πρόσθετα (προαιρετικά)
6. Ίνες (προαιρετικά)
7. Οπλισμοί
9
Τσιμέντο
• Portland (ΟPC)
• Ο όγκος του σκυροδέματος στο συνολικό
ferrocement αγγίζει το 95%, οπότε έχει
αυξημένη βαρύτητα στον καθορισμό των
τελικών του ιδιοτήτων
10
Αδρανή
• Προτιμώνται φυσικά αδρανή λόγω της στρογγυλοποιημένης μορφής τους
• Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικές ή/και άλλες επιβλαβείς
ουσίες όπως πχ λάσπη, άργιλο κλπ
• Λόγω του πυκνού κάναβου(καρέ) των πλεγμάτων οπλισμών, υπάρχει
κίνδυνος τα αδρανή λατομείου με γωνιώδη μορφή να σφηνώσουν στο
πλέγμα με αποτέλεσμα να υπάρξει ανομοιόμορφη κατανομή του
σκυροδέματος καθώς και απόμιξη
• Μέγιστη διάμετρος κόκκων αδρανών ίση με το 1/3 του μικρότερου
κανάβου(καρέ) των πλεγμάτων του οπλισμού
• Καλά διαβαθμισμένη άμμος διερχόμενη από το Νο.8 Κόσκινο (2,36mm)
• Η άμμος απαρτίζει το 60 – 75% του όγκου του σκυροδέματος
• Κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν και λεπτόκοκκα αδρανή
πέραν της άμμου (ανάλογα τις διαστάσεις των βρόγχων)
• Λόγος Άμμου – Τσιμέντου = 1.4 – 2.5
11
Νερό
• Πόσιμο
• Απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες
• Λόγος Ν/Τ κυμαίνεται μεταξύ 0,30-0,57
12
Είδη Πλεγμάτων Οπλισμού
13
Μεταλλικά πλέγματα (1/2)
14
Μεταλλικά πλέγματα (2/2)
15
Υφαντά πλέγματα οπλισμών
16
Χημικά πρόσθετα
• Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για
την παρασκευή του ferrocement είναι κοινά με
αυτά που επιλέγονται για ένα κοινό ΑΣΣ
• Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί
γαλβανισμένος οπλισμός απαιτείται η προσθήκη
ειδικών χημικών πρόσμικτων για να μειωθεί ή να
αποτραπεί η δημιουργία γαλβανικών στοιχείων
τα οποία αντιδρούν με το Ca(OH)2 των πόρων
του σκυροδέματος, παράγει υδρογόνο υπό
μορφή φυσαλίδων στην περιοχή του οπλισμού
και μειώνεται η συνάφεια
17
Ίνες
• Χάλυβα
• Πολυεστέρα
• Πολυπροπυλενίου
18
5.Μελέτη σύνθεσης ferrocement με
προσθήκη ινών (1/2)
19
Μελέτη σύνθεσης ferrocement με
προσθήκη ινών (2/2)
20
Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς
προσθήκη ινών (1/3)
21
Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς
προσθήκη ινών (2/3)
22
Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς
προσθήκη ινών (3/3)
23
6.Πλεονεκτήματα (1/3)
• Είναι κατάλληλο για δόμηση ελαφριών
κατασκευών με την ίδια στατική λειτουργία
• Επιτυγχάνεται οικονομία υλικών έως και 25%
• Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον όσον
αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα της
παρασκευής του (τουλάχιστον όσον αφορά
την παραγωγή του τσιμέντου, το οποίο
χρησιμοποιείται σε μειωμένη ποσότητα)
24
Πλεονεκτήματα (2/3)
• Κατάλληλο και για προκατασκευή
• Κατάλληλο για φτηνές κατασκευές άρα
ιδανικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες
• Κατάλληλο για κατασκευές φέροντα
οργανισμού
• Κατάλληλο για δόμηση λεπτότοιχων
διατομών που μπορούν να παραλάβουν
σημαντικά φορτία και ταυτοχρόνως να
ικανοποιήσουν αρχιτεκτονικές απαιτήσεις
25
Πλεονεκτήματα (3/3)
• Χρησιμοποιείται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
συνεπώς κρίνεται κατάλληλο και για
καμπύλες επιφάνειες
• Απολύτως στεγανό (Silo, πισίνες, σκάφη)
• Ανθεκτικό στη φωτιά
• Καλή εφελκυστική αντοχή
• Καλή συμπεριφορά έναντι ρηγματώσεων
26
Μειονεκτήματα
• Εύκολη οξείδωση
• Για κατασκευές με αυξημένες στατικές
απαιτήσεις το κόστος των πλεγμάτων
οπλισμών είναι σημαντικό λόγω της απουσίας
τυποποίησης τους
• Έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας (τόσο σε
επιστημονικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό)
• Έλλειψη κανονισμών και τεχνικών οδηγιών
27
7.Εφαρμογές
• Δομικά στοιχεία
• Σιλό – Δεξαμενές
• Σκάφη
28
29
30
31
32
33
34
35
8.Κανονιστικό πλαίσιο σκυροδέματος
• Τσιμέντο: EΛΟΤ ΕΝ 197-1
• Νερό ανάμιξης: EΛΟΤ ΕΝ 1008
• Αδρανή: EΛΟΤ ΕΝ 12620
• Ελαφρά αδρανή: EΛΟΤ ΕΝ 13055
• Χημικά πρόσθετα: EΛΟΤ ΕΝ 934-2
• Ίνες για σκυρόδεμα: EΛΟΤ ΕΝ 14889
• Πυριτική παιπάλη: EΛΟΤ ΕΝ 13623
• Δοκιμές νωπού σκυροδέματος: EΛΟΤ ΕΝ 12350
36
Κανονιστικό πλαίσιο οπλισμών
σκυροδέματος
• Oπλισμοί φέροντων στοιχείων: EΛΟΤ 1421-3
• Oπλισμοί μη φέροντων στοιχείων: EΛΟΤ 1421-
2
37
Κώδικες σχεδιασμού
• ACI 549R-97 (State of the Art Report On
Ferrocement)
• ACI 549.1-R (Guide for the Design,
Construction and Repair of Ferrocement)
• Ferrocement Model Code (FMC)
*ACI (American Concrete Institute)
38
9.Παραδείγματα εφαρμογής
39
Pallazzo delle Esposizioni -
Torino
•Aρχιτέκτων Pier Luigi Nervi
•1949
•H οροφή κατασκευάστηκε από
στοιχεία ferrocement. Το άνοιγμα της
οροφής είναι 96m και έχει πάχος 4cm
•Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο
δημόσιο κτίριο που εφαρμόστηκε το
ferrocement
40
Palazzetto dello sport –
Rome
•Aρχιτέκτων Pier Luigi Nervi
•1957
•Η θολωτή στέγη με άνοιγμα 69.2m
δομήθηκε από 1620
προκατασκευασμένα τμήματα
ferrocement
41
Menil Collection Museum
- Houston
•Aρχιτέκτων Renzo Piano
•1986
•Κατασκευή περσίδων πάχους 2.5mm
από ferrocement
42
10.Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (1/6)
•Aρχιτέκτων Renzo Piano
•2016
•Κατασκευή ενεργειακού στεγάστρου
απο ferrocement. Τοποθέτηση 5.700
φωτοβολταικών πάνελ στην οροφή
•Διαστάσεις 100mX100m
•Βάρος 4400t
•717 προκατασκευασμένα κομμάτια
•Αποτελεί την 1η εφαρμογή
παγκοσμίως του ferrocement σαν
φέρων στοιχείο για τέτοιας κλίμακας
έργο
•Σύμμικτη κατασκευή
1. 2 επιφάνειες – πλάκες (καμπύλης
μορφής) από ferrocement οι
οποίες στις ακμές της κάτοψης
ενώνονται και
2. Εσωτερική δικτύωση από
μεταλλικά στοιχεία (βλ. συνέχεια)
43
44
45
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (2/6)
•Ελάχιστο πάχος τμημάτων οροφής
27mm
•Μέγιστο πάχος τμημάτων οροφής
57mm
•Ολο το βάρος «κρέμεται» από 120
ελατήρια, τέσσερα σε καθεμία από τις
30 κολόνες του, οι οποίες έχουν μικρή
διατομή (40,6cm οι εξωτερικές,
45,7cm οι εσωτερικές), προκειμένου
να ενισχύουν την εντύπωση ότι το
στέγαστρο βρίσκεται «στον αέρα»
•Οσο για τον ίδιο τον αέρα; Το
στέγαστρο ταλαντώνεται: από 2-3cm
σε κανονικές συνθήκες έως 10cm σε
περίπτωση τυφώνα
46
47
48
49
50
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (3/6)
Τομή του εσωτερικού δικτυώματος του στεγάστρου
•Το στέγαστρο έχει το σχήμα ατράκτου
(σαν φτερό αεροπλάνου, με πάχος
μόλις 23cm στις άκρες και 4,5m στο
κέντρο) και αποτελείται από 717
κομμάτια, τα οποία
προκατασκευάστηκαν επιτόπου στο
εργοτάξιο
•Τα προκατασκευασμένα κομμάτια
ενώθηκαν μεταξύ τους σε ύψος 43m,
επάνω σε σκαλωσιές. Οι συρραφές
τους έγιναν με το ferrocement
πιεζόμενο στα κενά μεταξύ των
προκατασκευασμένων στοιχείων στη
λογική του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος. Οι ματίσεις έχουν
συνολικό μήκος περίπου 3.500m
•Το στέγαστρο είναι κούφιο στο
εσωτερικό του (κρύβοντας το
δικτύωμα που ενώνει την άνω με την
κάτω παρειά του στεγάστρου)
51
52
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (4/6)
•Μεγάλη προσοχή δόθηκε από τα
συνεργεία των σιδεράδων . Δεν
έπρεπε να διαστρώνεται το
ferrocement πατώντας οι εργαζόμενοι
πάνω στους οπλισμούς (συνήθης
πρακτική σε συμβατικά έργα) καθώς
λόγω των επάλληλων πλεγμάτων,
ήταν εύκολο να μετακινηθούν τα
πλέγματα και να δημιουργηθούν
προβλήματα στις αποστάσεις μεταξύ
των πλεγμάτων και στην διατήρηση
της απαιτούμενης επικάλυψης
53
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (5/6)
Η διάσταση του αποστάτη που χρησιμοποιήθηκε σε
σύγκριση με τη διάσταση δύο αποστατών του
εμπορίου
•Η επικάλυψη της διατομής (για
διατομές ύψους h>12.7mm)
επιλέγεται από τη min τιμή μεταξύ του
1/5 του h και των 5mm
•Εφαρμόστηκε επικάλυψη 3mm (ελαχ.
κανονισμού 10 mm)
•Για να επιτευχθεί αυτή η επικάλυψη
έπρεπε να βρεθεί και αντίστοιχος
αποστάτης με αυτό το πάχος
•Κατασκευάστηκε από ΑΒS, το
σκληρότερο πλαστικό
•Χαλαζιακή άμμος από την έρημο της
Αιγύπτου με διάμετρο κόκκου 1-
1.3mm
54
55
56
57
58
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (5/6)
•Η χρήση πλεγμάτων με διάμετρο
ράβδου μικρότερη από 4.2mm δεν
προβλέπεται από τον κανονισμό. Σε
αυτήν την περίπτωση διενεργήθηκαν
ειδικοί έλεγχοι σε εργαστήρια και
συνάπτονται ειδικές συμφωνίες για
την έγκριση και τη χρήση για την
χρήση πλεγμάτων οπλισμού Β500C και
διάμετρο < 4.2mm. Η συγκεκριμένη
διαδικασία ακολουθήθηκε για την
έγκριση της χρήσης πλεγμάτων με
διάμετρο Φ0.8mm για το ενεργειακό
στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ (βλ. συνέχεια)
59
Περίπτωση Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (6/6)
•Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί
η κατασκευή έπρεπε να αναπτυχθεί
ένα πλέγμα που δεν ήταν διαθέσιμο
στην αγορά και δεν είχε γίνει ποτέ
έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο η
παραγωγή του
•Χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά
πλέγματα
1. Πλέγμα διαμέτρου Φ0.8, καρέ
6Χ6mm, B500C
2. Πλέγμα διαμέτρου Φ1.6, καρέ
15Χ15mm, B500C
3. Πλέγμα διαμέτρου Φ2.4, καρέ
15Χ15mm, B500C
4. Πλέγμα διαμέτρου Φ5, καρέ
50Χ50mm, B500C
5. Πλέγμα διαμέτρου Φ10, καρέ
50Χ50mm, B500C
60
61
11.Συμπεράσματα
• Το ferrocement καλύπτει όλα τα κριτήρια για μια
οικονομική, οικολογική, ανθεκτική και με
μεγαλές αντοχές σε σχέση με το μικρό πάχος της
διατομής των στοιχείων του, κατασκευή.
Συνεπώς που οφείλεται η περιορισμένη χρήση
του γενικά στις κατασκευές?
• Απουσία τυποποίησης και βιομηχανοποίησης
του και πιο συγκεκριμένα στην αδυναμία μαζικής
παραγωγής πλεγμάτων οπλισμού με πολύ
μικρές διατομές αλλά ταυτόχρονα με υψηλό
όριο διαρροής (fy=500MPa)
62
12.Βιβλιογραφία - Αναφορές
• ΑCI 549R-97 (State of the Art Report On Ferrocement)
• Ένας τεχνικός οδηγός για το ferrocement- Τζανακάκης Ιάσων
• https://www.concrete.org/topicsinconcrete/topicdetail/ferrocement
• Video Youtube: Επίσημη παρουσίαση του Ενεργειακού Στεγάστρου του
ΚΠΙΣΝ
• Oλοκληρώθηκε η κατασκευή του ενεργειακού στεγάστρου του ΚΠΙΣΝ –
www.snfcc.gr
• Pallazzo delle esposizioni Torino - http://www.domusweb.it/en/from-the-
archive/2011/04/28/turin-exhibition-br--palace.html
• Menil Museum Houston – http://www.engineering-
timelines.com/scripts/engineeringItem.asp?id=1286
• Sports palace in Rome -
https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Sports_Palace_in_Rome
63
Ερωτήσεις?
64
Ευχαριστώ!
65
1 von 65

Recomendados

204 von
204204
204gefyra-rion
333 views13 Folien
EC4 iliopoulos von
EC4 iliopoulosEC4 iliopoulos
EC4 iliopoulosAristidis Iliopoulos
3.1K views159 Folien
teliko diplowmatiki lefteris GIA PARADWSI 4.4.12 von
teliko diplowmatiki lefteris GIA PARADWSI 4.4.12teliko diplowmatiki lefteris GIA PARADWSI 4.4.12
teliko diplowmatiki lefteris GIA PARADWSI 4.4.12Lefteris Pekas
551 views148 Folien
Concrete & Materials testing requirements to Greek Concrete Regulation 2016 von
Concrete & Materials testing requirements to Greek Concrete Regulation 2016Concrete & Materials testing requirements to Greek Concrete Regulation 2016
Concrete & Materials testing requirements to Greek Concrete Regulation 2016Alexander Tsiolis
190 views43 Folien
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016 von
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016Alexander Tsiolis
530 views43 Folien
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016 von
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016
Παρουσίαση δοκιμών με βάση τον ΚΤΣ 2016Alexander Tsiolis
441 views43 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘ von
Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘNdt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘ
Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘAlexander Tsiolis
667 views34 Folien
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016 von
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016Alexander Tsiolis
526 views30 Folien
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018 von
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018Alexander Tsiolis
406 views76 Folien
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβα von
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβαΗ Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβα
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβαIoannis Tsioutsios
559 views19 Folien
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησ von
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησχαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησ
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησkosalive
485 views7 Folien
Esha oxygen greenroofs xini von
Esha oxygen greenroofs xiniEsha oxygen greenroofs xini
Esha oxygen greenroofs xiniGeorgios Detsis
826 views40 Folien

Was ist angesagt?(7)

Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘ von Alexander Tsiolis
Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘNdt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘ
Ndt 2014 - Μη καταστροφικές δοκιμές - ΤΕΕ ΤΚΔΘ
Alexander Tsiolis667 views
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016 von Alexander Tsiolis
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016
Παρουσίαση βασικών εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος με βάση τον ΚΤΣ 2016
Alexander Tsiolis526 views
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018 von Alexander Tsiolis
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018
ΚΤΣ 2016 - Ημερίδα Hellenplan 16-06-2018
Alexander Tsiolis406 views
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβα von Ioannis Tsioutsios
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβαΗ Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβα
Η Νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της στον χάλυβα
Ioannis Tsioutsios559 views
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησ von kosalive
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησχαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησ
χαδα λεπτομερειεσ αποκαταστασησ
kosalive485 views
Προπτυχιακή εργασία (14ο Φοιτητικό Συνέδριο Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών... von Apostolos Katsimpas
Προπτυχιακή εργασία (14ο Φοιτητικό Συνέδριο Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών...Προπτυχιακή εργασία (14ο Φοιτητικό Συνέδριο Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών...
Προπτυχιακή εργασία (14ο Φοιτητικό Συνέδριο Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών...

Similar a Ferrocement_11052016

ΑΔΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ von
ΑΔΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣΑΔΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣGeorge Tsifoutidis
959 views40 Folien
νανοτεχνολογία και δομικά υλικά von
νανοτεχνολογία και δομικά υλικάνανοτεχνολογία και δομικά υλικά
νανοτεχνολογία και δομικά υλικάAntonios Desypris
1.8K views15 Folien
Diaf 08 granazia von
Diaf 08 granaziaDiaf 08 granazia
Diaf 08 granaziaPtou1234
58 views6 Folien
Priovolos G - application of special SCC Grout von
Priovolos G - application of special SCC GroutPriovolos G - application of special SCC Grout
Priovolos G - application of special SCC GroutGiorgos Priovolos
262 views5 Folien
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015 von
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015Alexander Tsiolis
333 views31 Folien
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμα von
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμαΗ διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμα
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμαdhmpana
1.9K views14 Folien

Similar a Ferrocement_11052016(8)

νανοτεχνολογία και δομικά υλικά von Antonios Desypris
νανοτεχνολογία και δομικά υλικάνανοτεχνολογία και δομικά υλικά
νανοτεχνολογία και δομικά υλικά
Antonios Desypris1.8K views
Diaf 08 granazia von Ptou1234
Diaf 08 granaziaDiaf 08 granazia
Diaf 08 granazia
Ptou123458 views
Priovolos G - application of special SCC Grout von Giorgos Priovolos
Priovolos G - application of special SCC GroutPriovolos G - application of special SCC Grout
Priovolos G - application of special SCC Grout
Giorgos Priovolos262 views
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015 von Alexander Tsiolis
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015
Παρουσίαση Μη Καταστροφικών Δοκιμών - ΣΠΜΕ 2015
Alexander Tsiolis333 views
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμα von dhmpana
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμαΗ διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμα
Η διαβρωση του χαλυβα στο σκυροδεμα
dhmpana1.9K views
NDT - ΣΠΜΕ/ΤΑΚ - Ηράκλειο 2019 von Alexander Tsiolis
NDT - ΣΠΜΕ/ΤΑΚ - Ηράκλειο 2019NDT - ΣΠΜΕ/ΤΑΚ - Ηράκλειο 2019
NDT - ΣΠΜΕ/ΤΑΚ - Ηράκλειο 2019

Ferrocement_11052016

 • 1. Ferrocement Τσίρκος Γ. Αθανάσιος ΑΕΜ 14416 tsirkosa@civil.auth.gr Mάιος 2016 Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Δομικών Υλικών Δομικά Υλικά ΙΙ 1
 • 2. Περιεχόμενα 1. Ορισμός 2. Τυπική τομή 3. Ιδιότητες 4. Υλικά Παρασκευής 5. Μελέτη Σύνθεσης 6. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 7. Εφαρμογές 8. Κανονισμοί – Κώδικες 9. Παραδείγματα Εφαρμογής 10. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 11. Συμπεράσματα 12. Βιβλιογραφία - Αναφορές 2
 • 3. 1.Ορισμός • Ειδικό σκυρόδεμα που έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου το συμβατικό αλλά και το προεντεταμένο σκυρόδεμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί • Λεπτότοιχο (ινο)οπλισμένο σκυρόδεμα , με συνεχείς οπλισμούς πολύ μικρής διαμέτρου που σχηματίζουν πλέγμα 3
 • 6. 3.Ιδιότητες ferrocement (1/3) • Πανομοιότυπες με τις ιδιότητες του αυτοσυμπυκνούμενου (ΑΣΣ) • Διάστρωση χωρίς την απαίτηση συμπύκνωσης - απαραίτητο βάση τον τρόπο όπλισης του (βλ. συνέχεια) 6
 • 7. Ιδιότητες ferrocement (2/3) • Διαφέρει ο τρόπος όπλισης του σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα • Επάλληλα μεταλλικά πλέγματα (τετραγωνικού ή πολυγωνικού χαρακτήρα) • Επάλληλα υφαντά πλέγματα (σε στάδιο δοκιμών και όχι στην πράξη) 7
 • 8. Ιδιότητες ferrocement (3/3) • Αρκετά συχνά τοποθετούνται ίνες μέσα στο μίγμα • Με σκοπό να ελέγξουμε τις ρηγματώσεις και να αυξήσουμε την εφελκυστική του αντοχή 8
 • 9. 4.Υλικά Παρασκευής 1. Τσιμέντο 2. Άμμος – Λεπτόκοκκα αδρανή 3. Nερό 4. Ορυκτά πρόσθετα 5. Χημικά πρόσθετα (προαιρετικά) 6. Ίνες (προαιρετικά) 7. Οπλισμοί 9
 • 10. Τσιμέντο • Portland (ΟPC) • Ο όγκος του σκυροδέματος στο συνολικό ferrocement αγγίζει το 95%, οπότε έχει αυξημένη βαρύτητα στον καθορισμό των τελικών του ιδιοτήτων 10
 • 11. Αδρανή • Προτιμώνται φυσικά αδρανή λόγω της στρογγυλοποιημένης μορφής τους • Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικές ή/και άλλες επιβλαβείς ουσίες όπως πχ λάσπη, άργιλο κλπ • Λόγω του πυκνού κάναβου(καρέ) των πλεγμάτων οπλισμών, υπάρχει κίνδυνος τα αδρανή λατομείου με γωνιώδη μορφή να σφηνώσουν στο πλέγμα με αποτέλεσμα να υπάρξει ανομοιόμορφη κατανομή του σκυροδέματος καθώς και απόμιξη • Μέγιστη διάμετρος κόκκων αδρανών ίση με το 1/3 του μικρότερου κανάβου(καρέ) των πλεγμάτων του οπλισμού • Καλά διαβαθμισμένη άμμος διερχόμενη από το Νο.8 Κόσκινο (2,36mm) • Η άμμος απαρτίζει το 60 – 75% του όγκου του σκυροδέματος • Κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν και λεπτόκοκκα αδρανή πέραν της άμμου (ανάλογα τις διαστάσεις των βρόγχων) • Λόγος Άμμου – Τσιμέντου = 1.4 – 2.5 11
 • 12. Νερό • Πόσιμο • Απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες • Λόγος Ν/Τ κυμαίνεται μεταξύ 0,30-0,57 12
 • 17. Χημικά πρόσθετα • Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ferrocement είναι κοινά με αυτά που επιλέγονται για ένα κοινό ΑΣΣ • Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί γαλβανισμένος οπλισμός απαιτείται η προσθήκη ειδικών χημικών πρόσμικτων για να μειωθεί ή να αποτραπεί η δημιουργία γαλβανικών στοιχείων τα οποία αντιδρούν με το Ca(OH)2 των πόρων του σκυροδέματος, παράγει υδρογόνο υπό μορφή φυσαλίδων στην περιοχή του οπλισμού και μειώνεται η συνάφεια 17
 • 18. Ίνες • Χάλυβα • Πολυεστέρα • Πολυπροπυλενίου 18
 • 19. 5.Μελέτη σύνθεσης ferrocement με προσθήκη ινών (1/2) 19
 • 20. Μελέτη σύνθεσης ferrocement με προσθήκη ινών (2/2) 20
 • 21. Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς προσθήκη ινών (1/3) 21
 • 22. Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς προσθήκη ινών (2/3) 22
 • 23. Μελέτη σύνθεσης ferrocement χωρίς προσθήκη ινών (3/3) 23
 • 24. 6.Πλεονεκτήματα (1/3) • Είναι κατάλληλο για δόμηση ελαφριών κατασκευών με την ίδια στατική λειτουργία • Επιτυγχάνεται οικονομία υλικών έως και 25% • Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον όσον αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα της παρασκευής του (τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή του τσιμέντου, το οποίο χρησιμοποιείται σε μειωμένη ποσότητα) 24
 • 25. Πλεονεκτήματα (2/3) • Κατάλληλο και για προκατασκευή • Κατάλληλο για φτηνές κατασκευές άρα ιδανικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες • Κατάλληλο για κατασκευές φέροντα οργανισμού • Κατάλληλο για δόμηση λεπτότοιχων διατομών που μπορούν να παραλάβουν σημαντικά φορτία και ταυτοχρόνως να ικανοποιήσουν αρχιτεκτονικές απαιτήσεις 25
 • 26. Πλεονεκτήματα (3/3) • Χρησιμοποιείται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα συνεπώς κρίνεται κατάλληλο και για καμπύλες επιφάνειες • Απολύτως στεγανό (Silo, πισίνες, σκάφη) • Ανθεκτικό στη φωτιά • Καλή εφελκυστική αντοχή • Καλή συμπεριφορά έναντι ρηγματώσεων 26
 • 27. Μειονεκτήματα • Εύκολη οξείδωση • Για κατασκευές με αυξημένες στατικές απαιτήσεις το κόστος των πλεγμάτων οπλισμών είναι σημαντικό λόγω της απουσίας τυποποίησης τους • Έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας (τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό) • Έλλειψη κανονισμών και τεχνικών οδηγιών 27
 • 28. 7.Εφαρμογές • Δομικά στοιχεία • Σιλό – Δεξαμενές • Σκάφη 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. 34
 • 35. 35
 • 36. 8.Κανονιστικό πλαίσιο σκυροδέματος • Τσιμέντο: EΛΟΤ ΕΝ 197-1 • Νερό ανάμιξης: EΛΟΤ ΕΝ 1008 • Αδρανή: EΛΟΤ ΕΝ 12620 • Ελαφρά αδρανή: EΛΟΤ ΕΝ 13055 • Χημικά πρόσθετα: EΛΟΤ ΕΝ 934-2 • Ίνες για σκυρόδεμα: EΛΟΤ ΕΝ 14889 • Πυριτική παιπάλη: EΛΟΤ ΕΝ 13623 • Δοκιμές νωπού σκυροδέματος: EΛΟΤ ΕΝ 12350 36
 • 37. Κανονιστικό πλαίσιο οπλισμών σκυροδέματος • Oπλισμοί φέροντων στοιχείων: EΛΟΤ 1421-3 • Oπλισμοί μη φέροντων στοιχείων: EΛΟΤ 1421- 2 37
 • 38. Κώδικες σχεδιασμού • ACI 549R-97 (State of the Art Report On Ferrocement) • ACI 549.1-R (Guide for the Design, Construction and Repair of Ferrocement) • Ferrocement Model Code (FMC) *ACI (American Concrete Institute) 38
 • 40. Pallazzo delle Esposizioni - Torino •Aρχιτέκτων Pier Luigi Nervi •1949 •H οροφή κατασκευάστηκε από στοιχεία ferrocement. Το άνοιγμα της οροφής είναι 96m και έχει πάχος 4cm •Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο δημόσιο κτίριο που εφαρμόστηκε το ferrocement 40
 • 41. Palazzetto dello sport – Rome •Aρχιτέκτων Pier Luigi Nervi •1957 •Η θολωτή στέγη με άνοιγμα 69.2m δομήθηκε από 1620 προκατασκευασμένα τμήματα ferrocement 41
 • 42. Menil Collection Museum - Houston •Aρχιτέκτων Renzo Piano •1986 •Κατασκευή περσίδων πάχους 2.5mm από ferrocement 42
 • 43. 10.Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (1/6) •Aρχιτέκτων Renzo Piano •2016 •Κατασκευή ενεργειακού στεγάστρου απο ferrocement. Τοποθέτηση 5.700 φωτοβολταικών πάνελ στην οροφή •Διαστάσεις 100mX100m •Βάρος 4400t •717 προκατασκευασμένα κομμάτια •Αποτελεί την 1η εφαρμογή παγκοσμίως του ferrocement σαν φέρων στοιχείο για τέτοιας κλίμακας έργο •Σύμμικτη κατασκευή 1. 2 επιφάνειες – πλάκες (καμπύλης μορφής) από ferrocement οι οποίες στις ακμές της κάτοψης ενώνονται και 2. Εσωτερική δικτύωση από μεταλλικά στοιχεία (βλ. συνέχεια) 43
 • 44. 44
 • 45. 45
 • 46. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (2/6) •Ελάχιστο πάχος τμημάτων οροφής 27mm •Μέγιστο πάχος τμημάτων οροφής 57mm •Ολο το βάρος «κρέμεται» από 120 ελατήρια, τέσσερα σε καθεμία από τις 30 κολόνες του, οι οποίες έχουν μικρή διατομή (40,6cm οι εξωτερικές, 45,7cm οι εσωτερικές), προκειμένου να ενισχύουν την εντύπωση ότι το στέγαστρο βρίσκεται «στον αέρα» •Οσο για τον ίδιο τον αέρα; Το στέγαστρο ταλαντώνεται: από 2-3cm σε κανονικές συνθήκες έως 10cm σε περίπτωση τυφώνα 46
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 49
 • 50. 50
 • 51. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (3/6) Τομή του εσωτερικού δικτυώματος του στεγάστρου •Το στέγαστρο έχει το σχήμα ατράκτου (σαν φτερό αεροπλάνου, με πάχος μόλις 23cm στις άκρες και 4,5m στο κέντρο) και αποτελείται από 717 κομμάτια, τα οποία προκατασκευάστηκαν επιτόπου στο εργοτάξιο •Τα προκατασκευασμένα κομμάτια ενώθηκαν μεταξύ τους σε ύψος 43m, επάνω σε σκαλωσιές. Οι συρραφές τους έγιναν με το ferrocement πιεζόμενο στα κενά μεταξύ των προκατασκευασμένων στοιχείων στη λογική του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι ματίσεις έχουν συνολικό μήκος περίπου 3.500m •Το στέγαστρο είναι κούφιο στο εσωτερικό του (κρύβοντας το δικτύωμα που ενώνει την άνω με την κάτω παρειά του στεγάστρου) 51
 • 52. 52
 • 53. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (4/6) •Μεγάλη προσοχή δόθηκε από τα συνεργεία των σιδεράδων . Δεν έπρεπε να διαστρώνεται το ferrocement πατώντας οι εργαζόμενοι πάνω στους οπλισμούς (συνήθης πρακτική σε συμβατικά έργα) καθώς λόγω των επάλληλων πλεγμάτων, ήταν εύκολο να μετακινηθούν τα πλέγματα και να δημιουργηθούν προβλήματα στις αποστάσεις μεταξύ των πλεγμάτων και στην διατήρηση της απαιτούμενης επικάλυψης 53
 • 54. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (5/6) Η διάσταση του αποστάτη που χρησιμοποιήθηκε σε σύγκριση με τη διάσταση δύο αποστατών του εμπορίου •Η επικάλυψη της διατομής (για διατομές ύψους h>12.7mm) επιλέγεται από τη min τιμή μεταξύ του 1/5 του h και των 5mm •Εφαρμόστηκε επικάλυψη 3mm (ελαχ. κανονισμού 10 mm) •Για να επιτευχθεί αυτή η επικάλυψη έπρεπε να βρεθεί και αντίστοιχος αποστάτης με αυτό το πάχος •Κατασκευάστηκε από ΑΒS, το σκληρότερο πλαστικό •Χαλαζιακή άμμος από την έρημο της Αιγύπτου με διάμετρο κόκκου 1- 1.3mm 54
 • 55. 55
 • 56. 56
 • 57. 57
 • 58. 58
 • 59. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (5/6) •Η χρήση πλεγμάτων με διάμετρο ράβδου μικρότερη από 4.2mm δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση διενεργήθηκαν ειδικοί έλεγχοι σε εργαστήρια και συνάπτονται ειδικές συμφωνίες για την έγκριση και τη χρήση για την χρήση πλεγμάτων οπλισμού Β500C και διάμετρο < 4.2mm. Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθήθηκε για την έγκριση της χρήσης πλεγμάτων με διάμετρο Φ0.8mm για το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ (βλ. συνέχεια) 59
 • 60. Περίπτωση Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) (6/6) •Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η κατασκευή έπρεπε να αναπτυχθεί ένα πλέγμα που δεν ήταν διαθέσιμο στην αγορά και δεν είχε γίνει ποτέ έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο η παραγωγή του •Χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά πλέγματα 1. Πλέγμα διαμέτρου Φ0.8, καρέ 6Χ6mm, B500C 2. Πλέγμα διαμέτρου Φ1.6, καρέ 15Χ15mm, B500C 3. Πλέγμα διαμέτρου Φ2.4, καρέ 15Χ15mm, B500C 4. Πλέγμα διαμέτρου Φ5, καρέ 50Χ50mm, B500C 5. Πλέγμα διαμέτρου Φ10, καρέ 50Χ50mm, B500C 60
 • 61. 61
 • 62. 11.Συμπεράσματα • Το ferrocement καλύπτει όλα τα κριτήρια για μια οικονομική, οικολογική, ανθεκτική και με μεγαλές αντοχές σε σχέση με το μικρό πάχος της διατομής των στοιχείων του, κατασκευή. Συνεπώς που οφείλεται η περιορισμένη χρήση του γενικά στις κατασκευές? • Απουσία τυποποίησης και βιομηχανοποίησης του και πιο συγκεκριμένα στην αδυναμία μαζικής παραγωγής πλεγμάτων οπλισμού με πολύ μικρές διατομές αλλά ταυτόχρονα με υψηλό όριο διαρροής (fy=500MPa) 62
 • 63. 12.Βιβλιογραφία - Αναφορές • ΑCI 549R-97 (State of the Art Report On Ferrocement) • Ένας τεχνικός οδηγός για το ferrocement- Τζανακάκης Ιάσων • https://www.concrete.org/topicsinconcrete/topicdetail/ferrocement • Video Youtube: Επίσημη παρουσίαση του Ενεργειακού Στεγάστρου του ΚΠΙΣΝ • Oλοκληρώθηκε η κατασκευή του ενεργειακού στεγάστρου του ΚΠΙΣΝ – www.snfcc.gr • Pallazzo delle esposizioni Torino - http://www.domusweb.it/en/from-the- archive/2011/04/28/turin-exhibition-br--palace.html • Menil Museum Houston – http://www.engineering- timelines.com/scripts/engineeringItem.asp?id=1286 • Sports palace in Rome - https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Sports_Palace_in_Rome 63

Hinweis der Redaktion

 1. Δεν υπήρχαν στο εμπόριο και κατασκευάστηκαν ειδικά για τις απαιτήσεις του έργου