B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx

Balkan Kadın Koalisyonu II -
Balkanlarda Kadın Girişimciliğini Desteklemek İçin Sosyal Girişimcilik Desteği
(2020-1-EL01-KA204-078936)
B-WCo II - C1 - Eğitmenlerin Eğitimi Haftası
Modül 5
Sosyal girişimciler için fonlar
(geleneksel ve alternatif)
Yapılandırmayı yapan: Alice Corovessi
Geliştiren: Athanasia Ioannidou
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
 Sermaye bulmanın önemi
 Sermayeye erişimde yaşanan zorluklar
BÖLÜM 1
 Ortak ülkelerdeki geleneksel finansman biçimleri
 Yunanistan
 Kuzey Makedonya
 Arnavutluk
 Karadağ
 Bulgaristan
 Bosna Hersek
 Türkiye
İÇİNDEKİLER
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
 AB finansman fırsatları
 Sosyal İşletme İnisiyatifi (SBI)
 İstihdam ve Sosyal İnovasyon (EaSI)
 Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI)
 Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Avrupa Sosyal Fonu Artı (ESF+)
 Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması (EUSIC)
 Sosyal Etki Hızlandırıcılar (SIA)
 Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC)
BÖLÜM 3
 Alternatif finansman biçimleri
 İş Melekleri
 Risk Sermayeleri
 Mikro Finansman
 Kitle fonlaması
BÖLÜM 4
 Alıştırmalar ve sınavlar
İÇİNDEKİLER
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
SERMAYE BULMANIN ÖNEMİ
Girişimcilerin yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye edinmesi gerekir:
 Sosyal
 İnsan
 Finansal
Sosyal sermaye, bireyin ağ ilişkilerinin yapısından elde edilen bir niteliktir; bir bireyin içsel bir özelliği değildir.
Sosyal sermaye, bir girişimcinin beşeri ve finansal sermayeyi kullanma fırsatları elde etmesine vasıta olan
ilişkileri sağlar. Ağ ilişkisinin mülkiyeti, bir ağın üyeleri arasında ortaklaşa tutulur ve yalnızca bireyin mülkiyetinde
değildir.
Bireysel bir girişimcinin kendi ağını nasıl yapılandırdığı, sosyal sermayelerinin değerini ve dolayısıyla girişimci bir
şekilde hareket etme yeteneklerini belirleyebilir.
Kaynak: the value of social capital - Patricia H. Thornton
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
SERMAYE BULMANIN ÖNEMİ
Birkaç yıl önce, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve yardım grupları, sosyal girişimleri “toplumsal kötülükleri”
hafifletmede destekleyen tek seçenekti.
Ancak günümüzün giderek daha fazla birbirine bağlanan dünyasında, daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler
gerektiren daha karmaşık sorunlar mevcuttur. Bu, sosyal girişimciliğin hızla yükselmesine yol açmıştır, çünkü
sosyal olarak bilinçli girişimciler, kâr elde ederken yerel ve küresel sosyal zorluklarla mücadele etmektedir.
Sosyal girişimcilik, sosyal etkiyi ve sürdürülebilir iş büyümesini birleştirir.
Teori: sosyal girişimcilik harika bir kavramdır.
Uygulamada: bir fikirden sürdürülebilir faaliyete ilerlemeye ilişkin süreç, özellikle start-up şirketi finansmanı
aşamasında kritik zorluklar barındırır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
SERMAYEYE ERİŞİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR
Sermayeye erişim tek seferlik bir süreç değildir. Bu süreç aşağıdakileri içerir:
 finansmana ihtiyaç olduğunu kanıtlamak için yoğun bir piyasa araştırmasının yapılması;
 işletmesini yönetme ve büyütme becerisi.
Finansman engelleri söz konusu olduğunda, aşağıdaki üç opsiyon da dikkate alınmalıdır:
1. ortaklıklardan yararlanmak,
2. yardımsever kuruluşlar;
3. toplumsal dava yarışmaları ve fonları.
SÜREÇTE FİNANSMAN ENGELLERİ YİNE DE ORTAYA ÇIKABİLİR!!!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
GİRİŞ
SERMAYEYE ERİŞİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR
Sosyal girişiminiz için sermayeye erişirken bu 5 esası göz önünde bulundurun!
1
“Gerçek mücevherleri bulmak için birçok şirkete bakmanız gerekiyor”
Doğru sermaye kaynağını bulmak, strateji, iyi bir plan, birçok toplantı gerektirir!
2
“Büyüme potansiyelini ve sosyal etkiyi tanımlayın”
Yine, bu, doğru strateji planını geliştirme yolunda çok çaba sarf edilmesini gerektirir.
3
“Nicel olun”
Sosyal girişiminizin ölçütleri ne olursa olsun, para toplama süreci başladığında bunları hazır bulundurun.
4
“İlermenizi gösterin”
Rakamları göstermeye ve tüm soruları cevaplamaya hazır olun.
5
“Bitmeden bitmez”
HDetaylı inceleme ile ilgili tüm süreçler için mali kayıtlarınız iyi durumda olsun.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
YUNANİSTAN
Kalkınma Çerçevesi için Ortaklık Anlaşması (ESPA), (Yunanca kısaltma), Avrupa Birliği'nin Avrupa Yapısal ve Yatırım
Fonlarından (ESIF) gelen önemli kaynakların katkısıyla ülkenin kalkınmasına yönelik ana stratejik plandır.
ESPA'nın uygulanmasının amacı, ekonomik krizin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olan ülkenin yapısal
zayıflıklarını ve yaratmış olduğu hem ekonomik hem de sosyal sorunları ele almaktır.
Ayrıca ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunması ve
özellikle istihdam yaratma ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanarak kapsayıcı bir şekilde, düşük karbonlu
ekonomiye kararlı bir geçiş sayesinde sürdürülebilir bir şekilde, eğitim, araştırma ve inovasyona daha etkin
yatırımla büyümeyi teşvik etmesi konularında ESPA'dan yararlanılmaktadır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
YUNANİSTAN
 ESPA (ikinci döngü) aracılığıyla %100 hibe ile yeni işletmelerin kurulmasına yönelik iştirak
"Başlangıç Girişimciliği" Eylemi, işsizler ve ücretli istihdamda olmayan serbest meslek sahibi hizmet sağlayıcılar
tarafından yeni küçük ve mikro işletmelerin kurulmasıyla ilgilidir.
Önemli: Bu plan kapsamında Kooperatif Girişimler ve Sosyal Kooperatif Girişimleri finanse edilebilirler.
 Mikro krediler ve diğer teşviklere, bankalar ve Recovery & Resilience Fund (Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu)
aracılığıyla da ulaşmak mümkündür.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
KUZEY MAKEDONYA
Geleneksel finansman biçimleri söz konusu olduğunda, Kuzey Makedon şirketleri şunları kullanabilir:
 Özkaynaklar ve birikmiş kâr (şirketlerin çoğu bu finansman biçimini kullanıyor -%75,8),
 Yerli ticari bankalardan sağlanan krediler (sadece %10,4'ü bu finansman türünü kullanmaktadır),
 Kalkınma bankasından alınan krediler (%4,6'sı bu finansman firmasını kullanıyor)
 Aile ve arkadaşlardan alınan krediler (%2,1)
 Mülkiyet paylarının satışı,
 Tedarikçilerle/tedarikçilerden alınan krediler,
 Kiralama,
 Faktöring.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'taki finans sistemi, bankaların pazardaki ana payı (finans sistemindeki toplam varlıkların %90'ından
fazlasını) oluşturduğu ve finansal aracılığın bankalar aracılığıyla gerçekleştiği göz önüne alındığında, banka
merkezlidir.
Bankaların bilançolarının yapısına bakıldığında, Arnavutluk'taki bankaların ana faaliyetleri şunlardır:
 Mevduat kabul etme ve kredi verme ve ayrıca çeşitli ödeme hizmetleri sağlama,
 diğe yandan yatırım bankacılığı veya finansal araçlara yapılan aktif yatırımlar ihmal edilebilir düzeydedir.
Finans sistemindeki ikinci önemli aktör, başta hayat dışı sigortalar sunan sigorta şirketleridir. Ayrıca, finans
sektörünün geri kalanı mikro kredi finans kuruluşlarından (MFI'ler) oluşmaktadır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
KARADAĞ'DA GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
 Ulusal kaynaklar
 Yatırım Kalkındırma Fonu
 İstihdam Ajansı
 Ekonomik kalkınma bakanlığı
 Bilim bakanlığı
 Finans kurumları
 Ticari Bankalar
 Mikrokredi kuruluşları
 Leasing Şirketleri
 AB fonları
 Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (IPA)
 Avrupa Yatırım Fonu (EIF)
 ENIF Fonu
 Diğer uluslararası kaynaklar
 MIDAS Projesi,
 UNDP ve IDF
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
BULGARİSTAN
 Bankalar
 Finansal araçlar:
 Risk Paylaşımlı Mikro Finansman Kredisi - 23,9 milyon BGN (Bulgar Levası) tutarında kamu kaynakları.
 İlk zarar portföyü garantileri - 5 milyon BGN tutarında kamu kaynakları olmak üzere 25 milyon BGN
 Hibeler – “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programından
 Sosyal girişimlerde çalışanların ve işçilerin eğitimine destek; İşgücü piyasasına entegre olmak için işyerinde
kazanılan becerilerin sosyal girişimde (özellikle işyeri olan kişiler için) doğrulanması.
 Ürünlerin ortak üretimi ve dağıtımı için sosyal girişimler arasında işbirliği oluşumunu teşvik etmek. Sosyal
girişimlerin ürünlerini pazarda tanıma, bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
BOSNA HERSEK
Bosna-Hersek Merkez Bankası, para kurulu düzenlemesine uygun olarak parasal istikrarı kormaktadır, bu
da, 1 KM (Konvertibl Mark): 0,51129 EUR sabit döviz kuru üzerinden serbest dönüştürülebilir döviz
cinsinden tam kapsamlı yerli para bastığı anlamına gelir. Merkez Bankası, Bosna-Hersek'in para
politikasının uygulanmasını tanımlar ve kontrol eder. Merkez Bankası, uygun ödeme ve muhasebe
sistemlerine yardımcı olur ve bunları sürdürür. Aynı zamanda, ruhsat vermekten ve bankaları denetlemekten
sorumlu olan Bosna- Hersek kuruluşlarının bankacılık kurumlarının faaliyetlerini de koordine eder.
Bankacılık, Bosna-Hersek'teki en güçlü sektörlerden biridir.
Bosna Hersek'te yaklaşık 10.000 çalışanı bulunan ticari banka sayısı 23'tür. Yalnızca bir banka çoğunluğu
devlete aitken, yabancı bankalar Bosne-Hersek'in bankacılık sermayesinin %80'inden fazlasına sahiptir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 1
ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ
TÜRKİYE
Türkiye'de, KOBİ politikalarının yürütülmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan KOSGEB
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı) esas kuruluştur. KOSGEB, KOBİ'ler için çeşitli destek
programları sağlamakta ve teminat maliyetlerini Türkiye çapında önemli ölçüde desteklemektedir. KOSGEB'in
hizmetlerine farklı KOSGEB Müdürlükleri aracılığıyla KOBİ'ler ve girişimciler erişebilmektedir.
Diğer türlü yatırım, mali destek ve diğer destekler aşağıdaki kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır:
 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği),
 TSKB (Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası),
 Kredi Garanti Fonu (KGF),
 KOBİ'lere Yönelik TÜBİTAK Teknoloji ve İnovasyon Programları,
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AB FİNANSMAN FIRSATLARI
2011'de Avrupa Komisyonu (EC), finansmana erişimin sosyal girişimlerin büyümesinin önündeki ana
engellerden biri olduğunu tespit emiştir. Bu sebeple, aynı yıl EC, Sosyal İş İnisiyatifini (SBI) kabul etmiştir.
Avrupa Komisyonu, sosyal girişimlere çeşitli inisiyatifler ve finansman kaynakları aracılığıyla destek olmaktadır:
 Avrupa Komisyonu (EC), AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programının (EaSI) bir parçası olarak, sosyal
girişimlerin, ulusal ve bölgesel düzeyde kamu ve özel yatırımcılar aracılığıyla 500.000 Euro'ya kadar olan
yatırımlara erişmesine yardımcı olur.
 Avrupa Komisyonu, Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI) Özsermaye aracı kapsamında pilot sermaye
yatırımları yoluyla, yani iş geliştirme merkezleri/hızlandırıcılara bağlı fonlar ve sosyal İş Melekleriyle ortaklaşa
yatırımlar yoluyla, sosyal girişimleri desteklemektedir.
 Avrupa Komisyonu, aracıların işlem maliyetlerinin bir kısmını karşılamayı amaçlayan hibelerle öz sermaye
yatırımlarını tamamlar. Hibe, sosyal girişimlere 500.000 Euro'nun altında yatırım yapmak için bir teşvik görevi
görür. Teklif çağrısı 2017 yılında yapılmıştır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AB FİNANSMAN FIRSATLARI
 Avrupa Komisyonu, Avrupa'da sosyal finans piyasalarının arz ve talep tarafının geliştirilmesine destek
verilmesine odaklanan projelere eş finansman sağlamaktadır:
 2013 yılında bir teklif çağrısı kapsamında 21 pilot projeseçilmiştir.
 2016 yılında bir teklif çağrısı kapsamında 20 pilot projedaha seçilmiştir.
 Komisyon ayrıca Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla sosyal girişimleri de desteklemektedir.
 EC, Sosyal finans için bir tarife kitabı olarak adlandırılan, sosyal finans araçlarını ve pazarlarını geliştirmeye
yönelik girişimleri tasarlama ve uygulama konusunda pratik bir rehber uygulamaya koymuştur.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AB İSTİHDAM VE SOSYAL İNOVASYON PROGRAMI (EaSI)
İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI) , yüksek düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı teşvik eden,
yeterli ve uygun sosyal korumayı garanti eden, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele eden ve çalışma
koşullarını iyileştiren AB düzeyinde bir finansman aracıdır. 2021 – 2027 dönemi için EaSI programı, Avrupa
Sosyal Fonu Artı (ESF+) kapsamında bir bölüm haline gelecektir.
EaSI Amaçlar
 İstihdam, sosyal ilişkiler ve kapsayıcılık alanlarında AB hedeflerinin sahiplenilmesini ve AB düzeyinde ve
ulusal düzeyde eylem koordinasyonunu güçlendirmek.
 Yeterli sosyal koruma sistemlerinin ve işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesini desteklemek.
 AB mevzuatını modernize etmek ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
 Açık bir işgücü piyasası geliştirerek coğrafi hareketliliği teşvik etmek ve istihdam fırsatlarını artırmak.
 Hassas gruplar ve mikro işletmeler için mikrofinansın kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak ve sosyal
girişimler için finansmana erişimi artırmak.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AVRUPA STRATEJİK YATIRIMLAR FONU (EFSI)
Avrupa stratejik yatırımlar fonu (EFSI), Avrupa Birliği'nde uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü
artırmayı amaçlayan Avrupa için yatırım planının özünü teşkil eder.
Fon, AB'de yürütülen çok çeşitli projeler için özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek için AB bütçesinden
sağlanan finansman da dahil olmak üzere kamu finansmanının kullanılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Projeler, altyapı, araştırma ve inovasyon, eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojisi ve diğer alanları
kapsamaktadır.
Fon, farklı ve şeffaf bir varlıktır ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından yönetilen ayrı bir hesaptır.
Fon, stratejik yatırımlar, Avrupa yatırım danışma merkezi ve Avrupa yatırım projesi portalına yönelik Avrupa fonu
hakkındaki yönetmelik ile Temmuz 2015'te kurulmuştur.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
Avrupa Sosyal Fonu+ (ESF+)
The European Social Fund Plus ESF+ (Avrupa Sosyal Fonu Artı), Avrupa Birliği'nin (AB) insanlara yatırım
yapmak için kullandığı ana araçtır. 2021-2027 dönemi için yaklaşık 99,3 milyar Euro'luk bir bütçeyle ESF+, bu
alanlarda yapısal reformlar dahil olmak üzere AB'nin istihdam, sosyal, eğitim ve beceri politikalarına önemli
ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir.
Fon aynı zamanda AB'nin koronavirüs pandemisinden sosyo-ekonomik anlamda kurtulmasının temel taşlarından
biri olacaktır. Pandemi, işgücüne katılımdaki kazanımları tersine çevirmiş, eğitim ve sağlık sistemlerinde zorluklar
yaratmış ve eşitsizlikleri artırmıştır. ESF+, Üye Devletlerin bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan kilit
AB araçlarından biri olacaktır.
Uyum politikasının bir parçası olarak ESF+, AB'deki ekonomik, bölgesel ve sosyal uyumu destekleme
misyonunu da sürdürecek ve Üye Devletler ve bölgeler arasındaki farklılıkları azaltacaktır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
Avrupa Sosyal Fonu + (ESF+)
ESF+ kapsamındaki destek, esas olarak Üye Devletler tarafından yönetilir ve Komisyon denetleyici bir rol oynar.
Bu nedenle, finansman şu yollarla gerçekleşir:
 Ortak yönetim bölümü - Üye Devletler tarafından Komisyon ile ortaklaşa uygulanmaktadır. Bu kaynakların
2021-27 programlama dönemi için kabaca 98,5 milyar Euro'luk bir bütçesi var.
 İstihdam ve Sosyal İnovasyon (EaSI) Bölümü - Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 program dönemi için
762 milyon Euro'ya yakın bir bütçeyle uygulanmaktadır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AVRUPA SOSYAL INOVASYON YARIŞMASI (EUSIC)
2013 yılında başlatılan Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması (ESIC), dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için
tasarlanmış en iyi sosyal konulu yenilikçi projeler için Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yılda bir kez
yapılan yarışmadır.
ESIC, erken aşamadaki fikirleri desteklemek için kanıtlanmış bir metodoloji kullanarak ve toplumumuzu daha iyi
hale getiren bir radikal yenilikçiler ağını tesis ederek, Avrupa çapında sosyal yenilikçiler için bir işaret görevi
görmektedir. Yarışma her yıl Avrupa'nın karşı karşıya olduğu farklı bir sorunu ele alır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
SOSYAL ETKİ HIZLANDIRICILARI (SIA)
Sosyal Etki Hızlandırıcı (SIA), sosyal girişimleri desteklemek için artan öz sermaye finansmanı ihtiyacını ele alan
ilk pan-Avrupa kamu-özel ortaklığıdır.
SIA, EIB Grubu'nun (Avrupa Yatırım Bankası ve EIF) etki yatırımı alanına öncülük etme ve Avrupa'da sosyal
girişimcilik için sürdürülebilir bir finansman piyasası oluşturmaya yönelik daha geniş AB politikası amacına yanıt
verme stratejisindeki ilk adımdır.
İş dünyasının bu segmenti sosyal kapsayıcılığın desteklenmesi konusunda giderek etkili bir hale gelmekte olup,
ötekileştirilmiş sosyal gruplar için alternatif istihdam kaynakları sağlamakta ve büyümeye katkıda bulunmaktadır.
Bu olumlu sonuçlar, SIA'nın sosyal etki yatırımları için mevcut piyasa altyapısını, bu yükselen varlık sınıfı uzun
vadeli sürdürülebilirlik yoluna yerleştirilecek şekilde, inşa etme amacının önemini vurgulamaktadır.
SIA, Credit Cooperatif, Deutsche Bank, Fin grubu SITRA ve Bulgaristan Kalkınma Bankası (BDB) dahil olmak
üzere dış yatırımcılardan gelen kaynakları birleştirerek Temmuz 2015'te 243 milyon Euro büyüklüğünde nihai
kapanışına ulaşmıştır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 2
AVRUPA İNOVASYON KONSEYİ (EIC)
Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), AB Ufuk Avrupa programı kapsamında kurulmuştur. Konseyin, erken
aşamadaki araştırmalardan konsept kanıtına, teknoloji transferine ve start-up'ların ve KOBİ'lerin finansmanı ve
büyütülmesine kadar yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri desteklemek için 10,1
milyar Euro'luk bir bütçesi vardır.
EIC'nin stratejisi ve uygulaması, inovasyon dünyasından (girişimciler, araştırmacılar, yatırımcılar, şirketler ve
inovasyon ekosisteminden diğerleri) atanan bağımsız üyelere sahip olan EIC Kurulu tarafından yönetilir.
EIC'nin benzersiz bir özelliği, hem hibeler hem de yatırımlar yoluyla bireysel şirketlere (esas olarak start-up
şirketleri ve KOBİ'ler) finansman sağlamasıdır. Yatırımlar halen doğrudan öz sermaye veya öz sermaye benzeri
yatırımlar şeklinde olup, EIC Fonu tarafından yönetilmektedir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
ALTERNATİF FİNANSMAN BİÇİMLERİ
Alışılmışın dışında düşünüyor ve kendinizi ve işinizi riske atmaya istekliyseniz, alternatif finansman yöntemlerini
kullanmanın getirileri riskten daha büyük olacaktır!!
Alternatif finansman yeni bir model olup bazı durumlarda kontrolsüzdür.
Herhangi bir taahhütten önce arazinin yerleşimini bilmek gerekir.
Sonraki slaytta, aynı durumlarda - artıları ve eksileri de dahil olmak üzere en çok kullanılan alternatif finansman
türlerini paylaşıyoruz.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
İŞ MELEKLERİ
İş meleği, varlıklarının bir kısmını doğrudan yeni ve büyüyen özel işletmelere yatıran, genellikle yüksek net
değere ve genellikle iş deneyimine sahip özel şahıstır. İş melekleri, bireysel olarak veya bir meleğin genel olarak
lider rolü üstlendiği bir sendikanın parçası olarak yatırım yapabilir.
Melek yatırımcılar, sermayenin yanı sıra girişimci için işletme yönetimi deneyimi, becerileri ve bağlantıları sağlar.
Deneyimli melekler, yatırımlarının geri dönüşünü beklemek zorunda kalabileceklerini de bilirler. Bu nedenle, iyi
bir 'akıllı ve sabırlı' sermaye kaynağı olabilirler.
İş melekleri ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede, yeni kurulan girişimlerde aile ve
arkadaşlardan sonra ikinci en büyük dış finansman kaynağını oluştururlar. Risk sermayesi sağlayıcıları ve
ekonomik büyümeye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunanlar olarak giderek önemleri artmaktadır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
İŞ MELEKLERİ
Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu
Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilen bu inisiyatifin amacı, kadın girişimcilerin alternatif finansman
kaynaklarına erişmelerini aşağıdaki yöntemlerle desteklemekti:
 iş melekleri konusunda farkındalığı artırarak,
 iş meleği olmak isteyen kadınları eğiterek,
 kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımcılara sunmalarına yardımcı olarak.
Ağ, 2017 yılında 4 proje aracılığıyla 14 AB ülkesini kapsayacak şekilde oluşturuldu.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
İŞ MELEKLERİ
İş Meleği ağları
 The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players
(EBAN)(İş Melekleri, Tohum Fonları ve Erken Aşama Piyasa Oyuncuları için Avrupa Ticaret Birliği), iş meleği
ağları ve melek yatırımcıları da dahil olmak üzere Avrupa'daki erken aşama yatırımcı topluluğunu temsil eder.
 Business Angels Europeİş Melekleri Avrupa Avrupa iş meleği federasyonlarını ve ticaret birliklerini temsil
eder.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
RİSK SERMAYELERİ
Risk sermayesi (VC), yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanılan startup
şirketlerine ve küçük işletmelere sağladığı bir özel sermaye şekli ve bir finansman türüdür.
Risk sermayesi genellikle varlıklı yatırımcılardan, yatırım bankalarından ve diğer finansal kuruluşlardan gelir.
Risk sermayesi, her zaman para formunda olmaz; teknik veya yönetimsel uzmanlık şeklinde de sağlanabilir.
Risk sermayesi genellikle olağanüstü büyüme potansiyeli olan küçük şirketlere veya hızla büyüyen ve
genişlemeye devam edecek gibi görünen şirketlere tahsis edilir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
MİKRO FİNANSMAN
Mikrofinansman, büyük klasik bir banka kredisinin daha küçük bir versiyonudur.
Küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Bankalar ve diğer kredi sağlayıcılar genellikle €5.000 - €50.000 arasında
mikto krediler sunmaktadır.
Avantajlar
 Mikrokredilerin, klasik iş kredilerinden daha hızlı
onay aldıkları görülmektedir.
 Ödenmesi daha kolaydır.
 Kredi tutarının az olması, toplam faizin az olması
anlamına gelir. Krediniz ne kadar küçükse, o
kadar az faiz ödersiniz (ülkeye ve finansman
kaynağına bağlı olarak).
Dezavantajlar
 Küçük miktar, işinizi büyük ölçüde büyütmek için
yeterli olmayabilir.
 Küçük kredi sıklıkla daha kısa süreleri ve
koşulları ifade eder.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 3
KİTLE FONLAMASI
Kitle fonlaması, kendinizi ve iş fikrini internette yayınlamak, halktan küçük bir kişisel yatırım yapmasını istemek
anlamına gelir - genellikle garantili hiçbir getirisi yoktur.
En iyi kitle fonlaması platformları:
 Kickstarter, en popüler kitle fonlaması platformu olarak kabul edilir.
 Indiegogo: özellikle yeni icatlar için faydalı bir platform.
 Crowdcube: İngiltere ve AB için en iyi platform.
 Mightycause: kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi seçenek.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye söyleyin…
1
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye söyleyin…
1
 Sosyal
 İnsan
 Finansal
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Kitle fonlaması için ortaklıklardan yararlanmak zorunludur…
2
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Kitle fonlaması için ortaklıklardan yararlanmak zorunludur…
2
 Hayır, finansman engellerinin ortaya çıkması durumunda ortaklıklardan yararlanmak bir
seçenektir!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Mikro finansman, bir teknik veya yönetimsel uzmanlık biçimidir…
3
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Mikro finansman, bir teknik veya yönetimsel uzmanlık biçimidir…
3
 Hayır, teknik veya yönetimsel uzmanlık, finansal katkıya ek olarak genellikle iş melekleri veya
risk sermayesi tarafından sağlanır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu, kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımc
sunmalarına yardımcı oluyor…
4
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu, kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımc
sunmalarına yardımcı oluyor…
4
 Evet, bu üç hedef arasındadır. Diğer ikisi:
• iş meleklerinin farkındalığını artırarak.
• iş meleği olmak isteyen kadınları eğitmek.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Kitle fonlaması platformları, yatırımcılar için garantili getiri sağlıyor…
5
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
BÖLÜM 4
ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER
Kitle fonlaması platformları, yatırımcılar için garantili getiri sağlıyor…
5
 Hayır, genellikle yatırımcılar için garantili getiri yoktur.
Balkan Kadın Koalisyonu II -
Balkanlarda Kadın Girişimciliğini Desteklemek İçin Sosyal Girişimcilik Desteği
(2020-1-EL01-KA204-078936)
İlginiz için teşekkürler!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
FAYDALI LİNKLER
 European Social Fund+ (ESF+)
 AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI)
 European Social Innovation Competition (ESIC)
 The Social Impact Accelerator (SIA)
 European Fund for Strategic Investments(EFSI)
 European Innovation Council (EIC)
 İş Melekleri
 Risk Sermayeleri
 Mikro Finansman
 Crowdfunding
1 von 48

Recomendados

B-WCo template PPT Module2+.pptx von
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxAthanasiaIoannidou
9 views21 Folien
KAGIDER _Module1 TR.pptx von
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxAthanasiaIoannidou
5 views30 Folien
Uluslararası Hibe Fırsatları von
Uluslararası Hibe FırsatlarıUluslararası Hibe Fırsatları
Uluslararası Hibe FırsatlarıSelahattin Ciritci
338 views24 Folien
BWCoII_Module3.ppt von
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptAthanasiaIoannidou
4 views25 Folien
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx von
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxAthanasiaIoannidou
3 views33 Folien
K G F Sunum von
K G F SunumK G F Sunum
K G F SunumKASIAD KOCAELİ
1K views49 Folien

Más contenido relacionado

Similar a B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx

İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca von
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Kocaİstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Kocaosman kadri koca
602 views11 Folien
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar von
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlarSivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlarEkrem Tufan
1.5K views62 Folien
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar von
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarEkrem Tufan
1.5K views62 Folien
Kobiler İçin Risk Sermayesi von
Kobiler İçin Risk SermayesiKobiler İçin Risk Sermayesi
Kobiler İçin Risk SermayesiKASIAD KOCAELİ
1.1K views10 Folien
Bes von
BesBes
Beshavvatunc1
2.7K views34 Folien
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇ von
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇ilker serdar
1.8K views43 Folien

Similar a B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx(18)

İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca von osman kadri koca
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Kocaİstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca
İstanbul Finans Merkezi Osman Kadri Koca
osman kadri koca602 views
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar von Ekrem Tufan
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlarSivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar
Sivil Toplum KuruluşLarıNda Finansal YaklaşıMlar
Ekrem Tufan1.5K views
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar von Ekrem Tufan
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Ekrem Tufan1.5K views
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇ von ilker serdar
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇
Uluslararasi alanda kabul edi̇len kurumsal yöneti̇m düzenlemeleri̇
ilker serdar1.8K views
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar von Ekrem Tufan
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Ekrem Tufan1.2K views
1. Ekonomik ve Finansal Sistem von eFinans
1. Ekonomik ve Finansal Sistem1. Ekonomik ve Finansal Sistem
1. Ekonomik ve Finansal Sistem
eFinans4.8K views
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel... von AdhityaWiraDharma
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
AdhityaWiraDharma107 views
ihlas finans krizi 5 von selamen
ihlas finans krizi 5ihlas finans krizi 5
ihlas finans krizi 5
selamen492 views
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D... von Emre Dirlik
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...
Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan D...
Emre Dirlik356 views
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2 von Karel Van Isacker
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2

Más de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx von
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 views33 Folien
Module 6 prijevod.pptx von
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 views42 Folien
Module 5_NI_Final.pptx von
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 views48 Folien
Module3 prijevod.ppt von
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 views25 Folien
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 views28 Folien
Module2 prijevod.pptx von
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 views23 Folien

Más de AthanasiaIoannidou(20)

Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx von AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx

B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx

 • 1. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlarda Kadın Girişimciliğini Desteklemek İçin Sosyal Girişimcilik Desteği (2020-1-EL01-KA204-078936) B-WCo II - C1 - Eğitmenlerin Eğitimi Haftası Modül 5 Sosyal girişimciler için fonlar (geleneksel ve alternatif) Yapılandırmayı yapan: Alice Corovessi Geliştiren: Athanasia Ioannidou
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ  Sermaye bulmanın önemi  Sermayeye erişimde yaşanan zorluklar BÖLÜM 1  Ortak ülkelerdeki geleneksel finansman biçimleri  Yunanistan  Kuzey Makedonya  Arnavutluk  Karadağ  Bulgaristan  Bosna Hersek  Türkiye İÇİNDEKİLER
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2  AB finansman fırsatları  Sosyal İşletme İnisiyatifi (SBI)  İstihdam ve Sosyal İnovasyon (EaSI)  Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI)  Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Avrupa Sosyal Fonu Artı (ESF+)  Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması (EUSIC)  Sosyal Etki Hızlandırıcılar (SIA)  Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) BÖLÜM 3  Alternatif finansman biçimleri  İş Melekleri  Risk Sermayeleri  Mikro Finansman  Kitle fonlaması BÖLÜM 4  Alıştırmalar ve sınavlar İÇİNDEKİLER
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ SERMAYE BULMANIN ÖNEMİ Girişimcilerin yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye edinmesi gerekir:  Sosyal  İnsan  Finansal Sosyal sermaye, bireyin ağ ilişkilerinin yapısından elde edilen bir niteliktir; bir bireyin içsel bir özelliği değildir. Sosyal sermaye, bir girişimcinin beşeri ve finansal sermayeyi kullanma fırsatları elde etmesine vasıta olan ilişkileri sağlar. Ağ ilişkisinin mülkiyeti, bir ağın üyeleri arasında ortaklaşa tutulur ve yalnızca bireyin mülkiyetinde değildir. Bireysel bir girişimcinin kendi ağını nasıl yapılandırdığı, sosyal sermayelerinin değerini ve dolayısıyla girişimci bir şekilde hareket etme yeteneklerini belirleyebilir. Kaynak: the value of social capital - Patricia H. Thornton
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ SERMAYE BULMANIN ÖNEMİ Birkaç yıl önce, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve yardım grupları, sosyal girişimleri “toplumsal kötülükleri” hafifletmede destekleyen tek seçenekti. Ancak günümüzün giderek daha fazla birbirine bağlanan dünyasında, daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler gerektiren daha karmaşık sorunlar mevcuttur. Bu, sosyal girişimciliğin hızla yükselmesine yol açmıştır, çünkü sosyal olarak bilinçli girişimciler, kâr elde ederken yerel ve küresel sosyal zorluklarla mücadele etmektedir. Sosyal girişimcilik, sosyal etkiyi ve sürdürülebilir iş büyümesini birleştirir. Teori: sosyal girişimcilik harika bir kavramdır. Uygulamada: bir fikirden sürdürülebilir faaliyete ilerlemeye ilişkin süreç, özellikle start-up şirketi finansmanı aşamasında kritik zorluklar barındırır.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ SERMAYEYE ERİŞİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR Sermayeye erişim tek seferlik bir süreç değildir. Bu süreç aşağıdakileri içerir:  finansmana ihtiyaç olduğunu kanıtlamak için yoğun bir piyasa araştırmasının yapılması;  işletmesini yönetme ve büyütme becerisi. Finansman engelleri söz konusu olduğunda, aşağıdaki üç opsiyon da dikkate alınmalıdır: 1. ortaklıklardan yararlanmak, 2. yardımsever kuruluşlar; 3. toplumsal dava yarışmaları ve fonları. SÜREÇTE FİNANSMAN ENGELLERİ YİNE DE ORTAYA ÇIKABİLİR!!!
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. GİRİŞ SERMAYEYE ERİŞİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR Sosyal girişiminiz için sermayeye erişirken bu 5 esası göz önünde bulundurun! 1 “Gerçek mücevherleri bulmak için birçok şirkete bakmanız gerekiyor” Doğru sermaye kaynağını bulmak, strateji, iyi bir plan, birçok toplantı gerektirir! 2 “Büyüme potansiyelini ve sosyal etkiyi tanımlayın” Yine, bu, doğru strateji planını geliştirme yolunda çok çaba sarf edilmesini gerektirir. 3 “Nicel olun” Sosyal girişiminizin ölçütleri ne olursa olsun, para toplama süreci başladığında bunları hazır bulundurun. 4 “İlermenizi gösterin” Rakamları göstermeye ve tüm soruları cevaplamaya hazır olun. 5 “Bitmeden bitmez” HDetaylı inceleme ile ilgili tüm süreçler için mali kayıtlarınız iyi durumda olsun.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ YUNANİSTAN Kalkınma Çerçevesi için Ortaklık Anlaşması (ESPA), (Yunanca kısaltma), Avrupa Birliği'nin Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarından (ESIF) gelen önemli kaynakların katkısıyla ülkenin kalkınmasına yönelik ana stratejik plandır. ESPA'nın uygulanmasının amacı, ekonomik krizin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olan ülkenin yapısal zayıflıklarını ve yaratmış olduğu hem ekonomik hem de sosyal sorunları ele almaktır. Ayrıca ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunması ve özellikle istihdam yaratma ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanarak kapsayıcı bir şekilde, düşük karbonlu ekonomiye kararlı bir geçiş sayesinde sürdürülebilir bir şekilde, eğitim, araştırma ve inovasyona daha etkin yatırımla büyümeyi teşvik etmesi konularında ESPA'dan yararlanılmaktadır.
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ YUNANİSTAN  ESPA (ikinci döngü) aracılığıyla %100 hibe ile yeni işletmelerin kurulmasına yönelik iştirak "Başlangıç Girişimciliği" Eylemi, işsizler ve ücretli istihdamda olmayan serbest meslek sahibi hizmet sağlayıcılar tarafından yeni küçük ve mikro işletmelerin kurulmasıyla ilgilidir. Önemli: Bu plan kapsamında Kooperatif Girişimler ve Sosyal Kooperatif Girişimleri finanse edilebilirler.  Mikro krediler ve diğer teşviklere, bankalar ve Recovery & Resilience Fund (Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu) aracılığıyla da ulaşmak mümkündür.
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ KUZEY MAKEDONYA Geleneksel finansman biçimleri söz konusu olduğunda, Kuzey Makedon şirketleri şunları kullanabilir:  Özkaynaklar ve birikmiş kâr (şirketlerin çoğu bu finansman biçimini kullanıyor -%75,8),  Yerli ticari bankalardan sağlanan krediler (sadece %10,4'ü bu finansman türünü kullanmaktadır),  Kalkınma bankasından alınan krediler (%4,6'sı bu finansman firmasını kullanıyor)  Aile ve arkadaşlardan alınan krediler (%2,1)  Mülkiyet paylarının satışı,  Tedarikçilerle/tedarikçilerden alınan krediler,  Kiralama,  Faktöring.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ ARNAVUTLUK Arnavutluk'taki finans sistemi, bankaların pazardaki ana payı (finans sistemindeki toplam varlıkların %90'ından fazlasını) oluşturduğu ve finansal aracılığın bankalar aracılığıyla gerçekleştiği göz önüne alındığında, banka merkezlidir. Bankaların bilançolarının yapısına bakıldığında, Arnavutluk'taki bankaların ana faaliyetleri şunlardır:  Mevduat kabul etme ve kredi verme ve ayrıca çeşitli ödeme hizmetleri sağlama,  diğe yandan yatırım bankacılığı veya finansal araçlara yapılan aktif yatırımlar ihmal edilebilir düzeydedir. Finans sistemindeki ikinci önemli aktör, başta hayat dışı sigortalar sunan sigorta şirketleridir. Ayrıca, finans sektörünün geri kalanı mikro kredi finans kuruluşlarından (MFI'ler) oluşmaktadır.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 KARADAĞ'DA GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ  Ulusal kaynaklar  Yatırım Kalkındırma Fonu  İstihdam Ajansı  Ekonomik kalkınma bakanlığı  Bilim bakanlığı  Finans kurumları  Ticari Bankalar  Mikrokredi kuruluşları  Leasing Şirketleri  AB fonları  Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (IPA)  Avrupa Yatırım Fonu (EIF)  ENIF Fonu  Diğer uluslararası kaynaklar  MIDAS Projesi,  UNDP ve IDF
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ BULGARİSTAN  Bankalar  Finansal araçlar:  Risk Paylaşımlı Mikro Finansman Kredisi - 23,9 milyon BGN (Bulgar Levası) tutarında kamu kaynakları.  İlk zarar portföyü garantileri - 5 milyon BGN tutarında kamu kaynakları olmak üzere 25 milyon BGN  Hibeler – “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programından  Sosyal girişimlerde çalışanların ve işçilerin eğitimine destek; İşgücü piyasasına entegre olmak için işyerinde kazanılan becerilerin sosyal girişimde (özellikle işyeri olan kişiler için) doğrulanması.  Ürünlerin ortak üretimi ve dağıtımı için sosyal girişimler arasında işbirliği oluşumunu teşvik etmek. Sosyal girişimlerin ürünlerini pazarda tanıma, bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ BOSNA HERSEK Bosna-Hersek Merkez Bankası, para kurulu düzenlemesine uygun olarak parasal istikrarı kormaktadır, bu da, 1 KM (Konvertibl Mark): 0,51129 EUR sabit döviz kuru üzerinden serbest dönüştürülebilir döviz cinsinden tam kapsamlı yerli para bastığı anlamına gelir. Merkez Bankası, Bosna-Hersek'in para politikasının uygulanmasını tanımlar ve kontrol eder. Merkez Bankası, uygun ödeme ve muhasebe sistemlerine yardımcı olur ve bunları sürdürür. Aynı zamanda, ruhsat vermekten ve bankaları denetlemekten sorumlu olan Bosna- Hersek kuruluşlarının bankacılık kurumlarının faaliyetlerini de koordine eder. Bankacılık, Bosna-Hersek'teki en güçlü sektörlerden biridir. Bosna Hersek'te yaklaşık 10.000 çalışanı bulunan ticari banka sayısı 23'tür. Yalnızca bir banka çoğunluğu devlete aitken, yabancı bankalar Bosne-Hersek'in bankacılık sermayesinin %80'inden fazlasına sahiptir.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 1 ORTAK ÜLKELERDEKİ GELENEKSEL FİNANSMAN BİÇİMLERİ TÜRKİYE Türkiye'de, KOBİ politikalarının yürütülmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı) esas kuruluştur. KOSGEB, KOBİ'ler için çeşitli destek programları sağlamakta ve teminat maliyetlerini Türkiye çapında önemli ölçüde desteklemektedir. KOSGEB'in hizmetlerine farklı KOSGEB Müdürlükleri aracılığıyla KOBİ'ler ve girişimciler erişebilmektedir. Diğer türlü yatırım, mali destek ve diğer destekler aşağıdaki kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır:  TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği),  TSKB (Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası),  Kredi Garanti Fonu (KGF),  KOBİ'lere Yönelik TÜBİTAK Teknoloji ve İnovasyon Programları,
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AB FİNANSMAN FIRSATLARI 2011'de Avrupa Komisyonu (EC), finansmana erişimin sosyal girişimlerin büyümesinin önündeki ana engellerden biri olduğunu tespit emiştir. Bu sebeple, aynı yıl EC, Sosyal İş İnisiyatifini (SBI) kabul etmiştir. Avrupa Komisyonu, sosyal girişimlere çeşitli inisiyatifler ve finansman kaynakları aracılığıyla destek olmaktadır:  Avrupa Komisyonu (EC), AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programının (EaSI) bir parçası olarak, sosyal girişimlerin, ulusal ve bölgesel düzeyde kamu ve özel yatırımcılar aracılığıyla 500.000 Euro'ya kadar olan yatırımlara erişmesine yardımcı olur.  Avrupa Komisyonu, Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI) Özsermaye aracı kapsamında pilot sermaye yatırımları yoluyla, yani iş geliştirme merkezleri/hızlandırıcılara bağlı fonlar ve sosyal İş Melekleriyle ortaklaşa yatırımlar yoluyla, sosyal girişimleri desteklemektedir.  Avrupa Komisyonu, aracıların işlem maliyetlerinin bir kısmını karşılamayı amaçlayan hibelerle öz sermaye yatırımlarını tamamlar. Hibe, sosyal girişimlere 500.000 Euro'nun altında yatırım yapmak için bir teşvik görevi görür. Teklif çağrısı 2017 yılında yapılmıştır.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AB FİNANSMAN FIRSATLARI  Avrupa Komisyonu, Avrupa'da sosyal finans piyasalarının arz ve talep tarafının geliştirilmesine destek verilmesine odaklanan projelere eş finansman sağlamaktadır:  2013 yılında bir teklif çağrısı kapsamında 21 pilot projeseçilmiştir.  2016 yılında bir teklif çağrısı kapsamında 20 pilot projedaha seçilmiştir.  Komisyon ayrıca Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla sosyal girişimleri de desteklemektedir.  EC, Sosyal finans için bir tarife kitabı olarak adlandırılan, sosyal finans araçlarını ve pazarlarını geliştirmeye yönelik girişimleri tasarlama ve uygulama konusunda pratik bir rehber uygulamaya koymuştur.
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AB İSTİHDAM VE SOSYAL İNOVASYON PROGRAMI (EaSI) İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI) , yüksek düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı teşvik eden, yeterli ve uygun sosyal korumayı garanti eden, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele eden ve çalışma koşullarını iyileştiren AB düzeyinde bir finansman aracıdır. 2021 – 2027 dönemi için EaSI programı, Avrupa Sosyal Fonu Artı (ESF+) kapsamında bir bölüm haline gelecektir. EaSI Amaçlar  İstihdam, sosyal ilişkiler ve kapsayıcılık alanlarında AB hedeflerinin sahiplenilmesini ve AB düzeyinde ve ulusal düzeyde eylem koordinasyonunu güçlendirmek.  Yeterli sosyal koruma sistemlerinin ve işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesini desteklemek.  AB mevzuatını modernize etmek ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.  Açık bir işgücü piyasası geliştirerek coğrafi hareketliliği teşvik etmek ve istihdam fırsatlarını artırmak.  Hassas gruplar ve mikro işletmeler için mikrofinansın kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak ve sosyal girişimler için finansmana erişimi artırmak.
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AVRUPA STRATEJİK YATIRIMLAR FONU (EFSI) Avrupa stratejik yatırımlar fonu (EFSI), Avrupa Birliği'nde uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Avrupa için yatırım planının özünü teşkil eder. Fon, AB'de yürütülen çok çeşitli projeler için özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek için AB bütçesinden sağlanan finansman da dahil olmak üzere kamu finansmanının kullanılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Projeler, altyapı, araştırma ve inovasyon, eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojisi ve diğer alanları kapsamaktadır. Fon, farklı ve şeffaf bir varlıktır ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından yönetilen ayrı bir hesaptır. Fon, stratejik yatırımlar, Avrupa yatırım danışma merkezi ve Avrupa yatırım projesi portalına yönelik Avrupa fonu hakkındaki yönetmelik ile Temmuz 2015'te kurulmuştur.
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 Avrupa Sosyal Fonu+ (ESF+) The European Social Fund Plus ESF+ (Avrupa Sosyal Fonu Artı), Avrupa Birliği'nin (AB) insanlara yatırım yapmak için kullandığı ana araçtır. 2021-2027 dönemi için yaklaşık 99,3 milyar Euro'luk bir bütçeyle ESF+, bu alanlarda yapısal reformlar dahil olmak üzere AB'nin istihdam, sosyal, eğitim ve beceri politikalarına önemli ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir. Fon aynı zamanda AB'nin koronavirüs pandemisinden sosyo-ekonomik anlamda kurtulmasının temel taşlarından biri olacaktır. Pandemi, işgücüne katılımdaki kazanımları tersine çevirmiş, eğitim ve sağlık sistemlerinde zorluklar yaratmış ve eşitsizlikleri artırmıştır. ESF+, Üye Devletlerin bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan kilit AB araçlarından biri olacaktır. Uyum politikasının bir parçası olarak ESF+, AB'deki ekonomik, bölgesel ve sosyal uyumu destekleme misyonunu da sürdürecek ve Üye Devletler ve bölgeler arasındaki farklılıkları azaltacaktır.
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 Avrupa Sosyal Fonu + (ESF+) ESF+ kapsamındaki destek, esas olarak Üye Devletler tarafından yönetilir ve Komisyon denetleyici bir rol oynar. Bu nedenle, finansman şu yollarla gerçekleşir:  Ortak yönetim bölümü - Üye Devletler tarafından Komisyon ile ortaklaşa uygulanmaktadır. Bu kaynakların 2021-27 programlama dönemi için kabaca 98,5 milyar Euro'luk bir bütçesi var.  İstihdam ve Sosyal İnovasyon (EaSI) Bölümü - Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 program dönemi için 762 milyon Euro'ya yakın bir bütçeyle uygulanmaktadır.
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AVRUPA SOSYAL INOVASYON YARIŞMASI (EUSIC) 2013 yılında başlatılan Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması (ESIC), dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için tasarlanmış en iyi sosyal konulu yenilikçi projeler için Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yılda bir kez yapılan yarışmadır. ESIC, erken aşamadaki fikirleri desteklemek için kanıtlanmış bir metodoloji kullanarak ve toplumumuzu daha iyi hale getiren bir radikal yenilikçiler ağını tesis ederek, Avrupa çapında sosyal yenilikçiler için bir işaret görevi görmektedir. Yarışma her yıl Avrupa'nın karşı karşıya olduğu farklı bir sorunu ele alır.
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 SOSYAL ETKİ HIZLANDIRICILARI (SIA) Sosyal Etki Hızlandırıcı (SIA), sosyal girişimleri desteklemek için artan öz sermaye finansmanı ihtiyacını ele alan ilk pan-Avrupa kamu-özel ortaklığıdır. SIA, EIB Grubu'nun (Avrupa Yatırım Bankası ve EIF) etki yatırımı alanına öncülük etme ve Avrupa'da sosyal girişimcilik için sürdürülebilir bir finansman piyasası oluşturmaya yönelik daha geniş AB politikası amacına yanıt verme stratejisindeki ilk adımdır. İş dünyasının bu segmenti sosyal kapsayıcılığın desteklenmesi konusunda giderek etkili bir hale gelmekte olup, ötekileştirilmiş sosyal gruplar için alternatif istihdam kaynakları sağlamakta ve büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu olumlu sonuçlar, SIA'nın sosyal etki yatırımları için mevcut piyasa altyapısını, bu yükselen varlık sınıfı uzun vadeli sürdürülebilirlik yoluna yerleştirilecek şekilde, inşa etme amacının önemini vurgulamaktadır. SIA, Credit Cooperatif, Deutsche Bank, Fin grubu SITRA ve Bulgaristan Kalkınma Bankası (BDB) dahil olmak üzere dış yatırımcılardan gelen kaynakları birleştirerek Temmuz 2015'te 243 milyon Euro büyüklüğünde nihai kapanışına ulaşmıştır.
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 2 AVRUPA İNOVASYON KONSEYİ (EIC) Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), AB Ufuk Avrupa programı kapsamında kurulmuştur. Konseyin, erken aşamadaki araştırmalardan konsept kanıtına, teknoloji transferine ve start-up'ların ve KOBİ'lerin finansmanı ve büyütülmesine kadar yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri desteklemek için 10,1 milyar Euro'luk bir bütçesi vardır. EIC'nin stratejisi ve uygulaması, inovasyon dünyasından (girişimciler, araştırmacılar, yatırımcılar, şirketler ve inovasyon ekosisteminden diğerleri) atanan bağımsız üyelere sahip olan EIC Kurulu tarafından yönetilir. EIC'nin benzersiz bir özelliği, hem hibeler hem de yatırımlar yoluyla bireysel şirketlere (esas olarak start-up şirketleri ve KOBİ'ler) finansman sağlamasıdır. Yatırımlar halen doğrudan öz sermaye veya öz sermaye benzeri yatırımlar şeklinde olup, EIC Fonu tarafından yönetilmektedir.
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 ALTERNATİF FİNANSMAN BİÇİMLERİ Alışılmışın dışında düşünüyor ve kendinizi ve işinizi riske atmaya istekliyseniz, alternatif finansman yöntemlerini kullanmanın getirileri riskten daha büyük olacaktır!! Alternatif finansman yeni bir model olup bazı durumlarda kontrolsüzdür. Herhangi bir taahhütten önce arazinin yerleşimini bilmek gerekir. Sonraki slaytta, aynı durumlarda - artıları ve eksileri de dahil olmak üzere en çok kullanılan alternatif finansman türlerini paylaşıyoruz.
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 İŞ MELEKLERİ İş meleği, varlıklarının bir kısmını doğrudan yeni ve büyüyen özel işletmelere yatıran, genellikle yüksek net değere ve genellikle iş deneyimine sahip özel şahıstır. İş melekleri, bireysel olarak veya bir meleğin genel olarak lider rolü üstlendiği bir sendikanın parçası olarak yatırım yapabilir. Melek yatırımcılar, sermayenin yanı sıra girişimci için işletme yönetimi deneyimi, becerileri ve bağlantıları sağlar. Deneyimli melekler, yatırımlarının geri dönüşünü beklemek zorunda kalabileceklerini de bilirler. Bu nedenle, iyi bir 'akıllı ve sabırlı' sermaye kaynağı olabilirler. İş melekleri ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede, yeni kurulan girişimlerde aile ve arkadaşlardan sonra ikinci en büyük dış finansman kaynağını oluştururlar. Risk sermayesi sağlayıcıları ve ekonomik büyümeye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunanlar olarak giderek önemleri artmaktadır.
 • 31. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 İŞ MELEKLERİ Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilen bu inisiyatifin amacı, kadın girişimcilerin alternatif finansman kaynaklarına erişmelerini aşağıdaki yöntemlerle desteklemekti:  iş melekleri konusunda farkındalığı artırarak,  iş meleği olmak isteyen kadınları eğiterek,  kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımcılara sunmalarına yardımcı olarak. Ağ, 2017 yılında 4 proje aracılığıyla 14 AB ülkesini kapsayacak şekilde oluşturuldu.
 • 32. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 İŞ MELEKLERİ İş Meleği ağları  The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN)(İş Melekleri, Tohum Fonları ve Erken Aşama Piyasa Oyuncuları için Avrupa Ticaret Birliği), iş meleği ağları ve melek yatırımcıları da dahil olmak üzere Avrupa'daki erken aşama yatırımcı topluluğunu temsil eder.  Business Angels Europeİş Melekleri Avrupa Avrupa iş meleği federasyonlarını ve ticaret birliklerini temsil eder.
 • 33. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 RİSK SERMAYELERİ Risk sermayesi (VC), yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanılan startup şirketlerine ve küçük işletmelere sağladığı bir özel sermaye şekli ve bir finansman türüdür. Risk sermayesi genellikle varlıklı yatırımcılardan, yatırım bankalarından ve diğer finansal kuruluşlardan gelir. Risk sermayesi, her zaman para formunda olmaz; teknik veya yönetimsel uzmanlık şeklinde de sağlanabilir. Risk sermayesi genellikle olağanüstü büyüme potansiyeli olan küçük şirketlere veya hızla büyüyen ve genişlemeye devam edecek gibi görünen şirketlere tahsis edilir.
 • 34. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 MİKRO FİNANSMAN Mikrofinansman, büyük klasik bir banka kredisinin daha küçük bir versiyonudur. Küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Bankalar ve diğer kredi sağlayıcılar genellikle €5.000 - €50.000 arasında mikto krediler sunmaktadır. Avantajlar  Mikrokredilerin, klasik iş kredilerinden daha hızlı onay aldıkları görülmektedir.  Ödenmesi daha kolaydır.  Kredi tutarının az olması, toplam faizin az olması anlamına gelir. Krediniz ne kadar küçükse, o kadar az faiz ödersiniz (ülkeye ve finansman kaynağına bağlı olarak). Dezavantajlar  Küçük miktar, işinizi büyük ölçüde büyütmek için yeterli olmayabilir.  Küçük kredi sıklıkla daha kısa süreleri ve koşulları ifade eder.
 • 35. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 3 KİTLE FONLAMASI Kitle fonlaması, kendinizi ve iş fikrini internette yayınlamak, halktan küçük bir kişisel yatırım yapmasını istemek anlamına gelir - genellikle garantili hiçbir getirisi yoktur. En iyi kitle fonlaması platformları:  Kickstarter, en popüler kitle fonlaması platformu olarak kabul edilir.  Indiegogo: özellikle yeni icatlar için faydalı bir platform.  Crowdcube: İngiltere ve AB için en iyi platform.  Mightycause: kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi seçenek.
 • 36. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4
 • 37. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye söyleyin… 1
 • 38. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Yeni bir girişim başlatmada başarıya ulaşmak için üç tür sermaye söyleyin… 1  Sosyal  İnsan  Finansal
 • 39. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Kitle fonlaması için ortaklıklardan yararlanmak zorunludur… 2
 • 40. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Kitle fonlaması için ortaklıklardan yararlanmak zorunludur… 2  Hayır, finansman engellerinin ortaya çıkması durumunda ortaklıklardan yararlanmak bir seçenektir!
 • 41. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Mikro finansman, bir teknik veya yönetimsel uzmanlık biçimidir… 3
 • 42. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Mikro finansman, bir teknik veya yönetimsel uzmanlık biçimidir… 3  Hayır, teknik veya yönetimsel uzmanlık, finansal katkıya ek olarak genellikle iş melekleri veya risk sermayesi tarafından sağlanır.
 • 43. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu, kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımc sunmalarına yardımcı oluyor… 4
 • 44. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Avrupa Kadın İş Melekleri ve Kadın Girişimciler Topluluğu, kadın girişimcilerin iş fikirlerini potansiyel yatırımc sunmalarına yardımcı oluyor… 4  Evet, bu üç hedef arasındadır. Diğer ikisi: • iş meleklerinin farkındalığını artırarak. • iş meleği olmak isteyen kadınları eğitmek.
 • 45. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Kitle fonlaması platformları, yatırımcılar için garantili getiri sağlıyor… 5
 • 46. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. BÖLÜM 4 ALIŞTIRMALAR VE ANKETLER Kitle fonlaması platformları, yatırımcılar için garantili getiri sağlıyor… 5  Hayır, genellikle yatırımcılar için garantili getiri yoktur.
 • 47. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlarda Kadın Girişimciliğini Desteklemek İçin Sosyal Girişimcilik Desteği (2020-1-EL01-KA204-078936) İlginiz için teşekkürler!
 • 48. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. FAYDALI LİNKLER  European Social Fund+ (ESF+)  AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI)  European Social Innovation Competition (ESIC)  The Social Impact Accelerator (SIA)  European Fund for Strategic Investments(EFSI)  European Innovation Council (EIC)  İş Melekleri  Risk Sermayeleri  Mikro Finansman  Crowdfunding