BWCoII_Module3.ppt

Balkan Kadın Koalisyonu II
- Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up
Güçlendirici
(2020-1-EL01-KA204-078936)
SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ MODELLERİ &
SOSYAL GİRİŞİM NASIL KURULUR?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Öğrenme hedefleri
Bu modülü tamamladıktan sonra aşağıdakileri gerçekleştirebilmelisiniz:
• Bir iş modelinin ne olduğunu açıklamak
• Ticari işletmelerin iş modelleri ile sosyal girişimlerin iş modelleri arasındaki farkları
açıklamak
• Sosyal girişimciler tarafından başarıyla uygulanan iş modellerinden örnekler vermek
• Bir sosyal girişimin nasıl kurulacağını bilmek
Anahtar kelimeler: İş Modeli Sosyal Girişimcilik SE için iş planı
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tanımlar
"Bir iş modeli, bir kuruluşun değeri nasıl yarattığı, sunduğu ve yakaladığına ilişkin mantığı tanımlar"
.
İş Modeli Üretiminde Alexander Osterwalder ve Yves Pigneur (2010)
• Ekonomik model olarak da adlandırılan iş modeli, bir şirketin karını artırmak için benimsediği ekonomik
stratejiyi ifade eder.
• İş modelinin rolü nedir?
• İş modeli şirketin 3 temel noktaya odaklanmasını sağlar: şirketin hedeflediği pazar, değer yaratma süreci ve
katma değerin fiyatı.
İş modeli
nedir?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tanımlar
• Sosyal girişim iş modeli tasarımı:
Uygulamada kâr ve amacı birleştirmek
• Sosyal etki sağlamak
• SE'nin iş modelinde dördüncü bir bileşen daha vardır: sosyal etkinin nasıl
yaratıldığını açıklayan ve tüm iş kararlarını yönlendiren "sosyal etki modeli"
SE için bir
iş modeli
nedir?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kurumsal iş modeli ve sosyal girişim modeli
Kaynak: https://dragonflycollective.com.au/social-enterprise-business-models-part-
one/
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Çift Değer Yaratma – Hibrit Spektrum
Kaynak: http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal girişimcilikte hükümetin ve devlet dışı kilit aktörlerin rolü
Kaynak: Bozhikin, I. ve ark. (2019)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal girişim için iş modelini nasıl
sınıflandırabiliriz?
• Wolfgang Grassl (2012) tarafından önerilen sosyal iş
modelleri tipolojisi
• 9 çeşit sosyal iş modeli
• Sosyal iş modelinin üç önemli faktörünü (misyon,
entegrasyon türü ve hedef kitle) üç geleneksel iş
kategorisiyle (işletme, kâr amacı gütmeyen ve hibrit)
birleştirir.
• İş modelinin türü ne olursa olsun, sosyal girişimler
misyonu, entegrasyon ihtiyacı ve hedef kitlesi ile öne
çıkmaktadır.
SE iş
modeli
türleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
1. Girişimci Destek Modeli
 Sosyal girişimci, iş destek hizmetlerini doğrudan girişimcilere
"satar" ve girişimcilerin işlerini kurmalarına ve
geliştirmelerine yardımcı olur.
 Destek, danışmanlık hizmetleri, eğitim, mikrofinansman veya
teknik destek şeklinde olabilir.
 Bu "müşteriler" daha sonra ürün ve hizmetlerini açık
pazarda satarlar. Bu kategoriye giren kuruluşlar arasında
ekonomik kalkınma kuruluşları, iş geliştirme hizmet
kuruluşları ve mikro finansçılar yer alabilir.
 Ana gelir kaynağı: ticari hizmetlerin satışı
http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2. Piyasa Aracı Modeli
 Sosyal girişim genellikle müşterilerine - diğer girişimcilere -
bireylere, küçük üreticilere veya kooperatiflere, hedeflenen
hizmetleri sağlayarak pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak
suretiyle yardımcı olur.
 Örnek: Pazarlama faaliyetleri, ürün geliştirme, finansal
krediler ve daha fazlasıdır ve böylece müşterilerin ürünlerine
değer katar.
 Örneğin, küçük çiftçilere pazarlama yoluyla yardımcı olan ve
ürünlerini onlara satan bir kuruluş bu kategoriye girecektir.
 Ana gelir kaynağı: yararlanıcıya hizmet satışı
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
3. İstihdam Modeli
 Sosyal girişim, genellikle iş bulma konusunda engelleri olan
kişilerden (evsizler, engelliler, vb.) oluşan müşterilerine -
yararlanıcılarına beceri kazandırmak amacıyla çalışma ve
eğitim fırsatları sunmaktadır.
 Bu şekilde model, çalışanlardan gelir elde edilmesine olanak
tanıyarak sosyal girişimcinin masraflarını karşılar ve bu gelir
ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlamak için kullanılabilir. Bu
model birçok gençlik kuruluşu ve engellilere yönelik kuruluş
tarafından benimsenmiştir.
 Gelir kaynağı: serbest piyasada satışlar
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
4. Hizmet Karşılığı Ücret Modeli
 En yaygın olarak benimsenen SE iş modellerinden biri
 SE, piyasada sunduğu sosyal hizmetleri yaratır. Bu şekilde
sosyal hizmetlerini doğrudan yararlanıcı müşteriye, bir
bireye veya bir grup kişiye veya üçüncü bir kişiye satar.
 Böylece sosyal girişim, yararlanıcılara hizmet satışından gelir
elde eder ve kendi kendini finanse eder. Ek olarak, net gelir,
finansmana ihtiyaç duyan diğer sosyal programları sübvanse
etmek için kullanılabilir.
 Birçok hastane, okul, müze, kamu hizmeti, hizmet karşılığı
ücret modelini az ya da çok kullanır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
5. Düşük Gelirli Müşteri Modeli
 Hizmet Karşılığı Ücret modelinin bir varyasyonudur.
 Bu modelin vurgusu, yoksul ve düşük gelirli müşterilerin ürün ve
hizmetlere erişimini sağlamaktır; fiyat, dağıtım, ürün özellikleri
vb. bu pazar için erişimi engellemektedir.
 Ürün ve hizmetlere örnek olarak şunlar verilebilir: sağlık
hizmetleri (aşılar, reçeteli ilaçlar, göz ameliyatı) ve sağlık ve hijyen
ürünleri (iyotlu tuz, sabun, gözlükler, işitme cihazları, hijyenik
pedler), kamu hizmetleri (elektrik, biyokütle ve su) vb.
 Ana gelir kaynağı: Faydalanıcılara daha düşük fiyatlarla hizmet
satmak
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
6. Kooperatif Modeli
 En yaygın olarak tanınan SE kategorilerinden biri
 Sosyal girişim, kooperatiflere toplu hizmetler sunar ve onlar için
fayda sağlar.
 Yararlanıcı müşteriler tarafından alınan hizmetler pazar bilgisi veya
müzakere, itfadan tasarruf sağlama, kooperatif üyeleri tarafından
üretilen mal ve hizmetler için dış pazarlara erişim sağlama gibi
yumuşak hizmetlerle ilgilidir.
 Kooperatiflerin üyeleri ayrıca gelir, istihdam veya hizmet yaratırlar.
 Bu model, son yıllarda sözde platform ekonomisinin gelişmesiyle
güçlü bir gelişme göstermiştir.
 Ana gelir kaynakları: kooperatiflere hizmet satışı - yararlanıcılar ve
üyelik ücretleri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
7. Pazar Bağlantı Modeli
 SE, örneğin eğitim veya kredi garantileri sağlayarak hedef
grupların pazarlarda temsil edilmesini kolaylaştırır
 Model aracı modeline benzer, ancak sosyal girişim
müşterilerine ürün ve hizmet sunmaz / satmaz.
 SE bir komisyoncu olarak hareket eder
 Birçok ticaret birliği, pazar bağlantı modelini
benimsemektedir.
 Ana gelir kaynakları: hizmetlerin satışı, işlemlerin yüzdesi ve
üyelik ücretleri.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
8. Hizmet Sübvansiyon Modeli
 SE, pazarda ürün veya hizmet satarak sosyal programları (müşteriler-lehtarlar)
finanse eder
 Bu sosyal iş modelinin temel özelliği - dış pazarlarda ürün veya hizmet satışı ve
elde edilen gelirin sosyal programlarını finanse etmek için kullanılmasıdır.
 Hizmet sübvansiyonu en yaygın SE modellerinden biridir,
 Model esas olarak bir finansman mekanizması olarak kullanılmaktadır.
Örneğin, bir hukuk firması, firmanın normal hukuk uygulamalarından elde
edilen geliri, ihtiyacı olanlara ücretsiz hukuk hizmetleri sağlayan bir sosyal
programı finanse etmek için kullanabilir. Firma, programı kendi ofislerinden
yürütebilir ve ücretsiz hukuk hizmetlerini kendisi sağlayabilir.
 Ana gelir kaynağı: açık pazarda ürünlerin satışı.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
9. Örgütsel Destek Modeli
 Bu tür bir SE, bir hizmet sübvansiyonu kuruluşu gibi,
piyasaya ürün veya hizmet satar ve daha sonra gelirlerin bir
kısmını kendi yararlanıcılarına doğrudan hizmet sağlayan bir
sosyal hizmet kuruluşunu finanse etmek için kullanır.
 Bu model genellikle dışsaldır: ticari faaliyetler sosyal
programdan ayrılır.
 Bu SE modeli, kuruluş için bir finansman mekanizması olarak
oluşturulmuştur ve genellikle kar amacı gütmeyen bir ana
kuruluşun sahip olduğu yardımcı bir işletme / yan kuruluş
(kar amacı gütmeyen kuruluş) olarak yapılandırılmıştır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Karmaşık Model
 Karmaşık bir sosyal girişim modeli, iki veya daha fazla
operasyonel modeli birleştirir.
 Karmaşık modeller esnektir
 Modeller, istenen etki ve gelir hedeflerine ulaşmak için
birleştirilir
 Operasyonel modeller, genellikle sosyal girişim
olgunlaştıkça doğal çeşitlendirme ve büyüme
stratejisinin bir parçası olarak birleştirilir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Karma model
 Karma model içindeki her bir birim hedef nüfus, sosyal
sektör, misyon, pazarlar veya temel yetkinlikler açısından
ilişkili olabilir ve farklı sektörlerde işlev görebilir.
 Örneğin bir müze, eğitim amaçlı sanat sergilerine ek olarak,
hem kar amaçlı bir katalog işine hem de yüksek oranda
sübvanse edilen araştırma ve satın alma operasyonuna sahip
olabilir.
 Tüm sosyal girişimlerde olduğu gibi, karma modeller de
kuruluşun yaşına, sektörüne, sosyal ve finansal hedeflerine
ve fırsatlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde ortaya
çıkmaktadır. Diyagram, organizasyon biçiminin uygunluğunu
değil, karmaşıklığı temsil eder.
 Karma modeller genellikle bir kuruluşun olgunluğunun ve
sosyal girişim deneyiminin bir ürünüdür.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• İş modelinin basit, ilgili ve
sezgisel olarak anlaşılabilir
olmasını sağlarken, işletmelerin
nasıl işlediğine dair
karmaşıklıkları aşırı
basitleştirmez (Osterwalder &
Pigneur, 2010, s. 15).
PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS
MACRO ECONOMIC
ENVIRONMENT
Who helps you to
deliver your activities?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………
What activities do you
do? What
resources do you own?
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
What difference are
you making?
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
How do you work with
people who buy your
product/service? Who
are the people that
benefit?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
What are the economi, social
and technological changes
taking place that affect your
market now and in the
future?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
FINANCE
SURPLUS
Where do you intend
to reinvest this?
…………………………………
…………………………………
REVENUE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
COST OF DELIVERY
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS
IMPLEMENTATION
SOCIAL VALUE
PROPOSITION
SALES MARKETING
What is your sales and marketing plan?
How do you reach your
customers?......................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................
MARKET
What social impact
measures do you
mean?
................................
................................
................................
................................
................................
...................
COMPETITORS
Who else plays in your space?
Why are you different
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...
Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS
MACRO ECONOMIC
ENVIRONMENT
Who helps you to
deliver your activities?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………
What activities do you
do? What
resources do you own?
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
What difference are
you making?
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
How do you work with
people who buy your
product/service? Who
are the people that
benefit?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
What are the economi, social
and technological changes
taking place that affect your
market now and in the
future?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
FINANCE
SURPLUS
Where do you intend
to reinvest this?
…………………………………
…………………………………
REVENUE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
COST OF DELIVERY
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS
IMPLEMENTATION
SOCIAL VALUE
PROPOSITION
SALES MARKETING
What is your sales and marketing plan?
How do you reach your
customers?......................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................
MARKET
What social impact
measures do you
mean?
................................
................................
................................
................................
................................
...................
COMPETITORS
Who else plays in your space?
Why are you different
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...
Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal girişim nasıl kurulur?
• Sosyal girişimlerin dünyanın her yerinde 2 temel özelliği vardır:
1.Sosyal amacın önceliği
2.Ticaret faaliyeti
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal girişim kurmanın aşamaları
1. HAYAL ETMEK
Atölye çalışmaları, web siteleri ve
seminerler aracılığıyla sosyal
girişim konusunda farkındalık
yaratmak.
Motivasyon
Öz Değerlendirme
Fikir Üretimi
Fikir Oluşturma
2. KEŞİF
Sosyal girişim için pazar
araştırması yapmak, fizibiliteyi
test etmek, iş planı geliştirmek ve
lansman için sermaye toplamaya
başlamak.
Fizibilite
İş Planlaması
Pilot
3. BAŞLANGIÇ
İş planının gözden geçirilmesi,
işletme ve yönetim kapasitesinin
oluşturulması, ilk pazarda istikrar
ve başarıya doğru ilerlenmesi.
Lansman
Hayatta Kalma
Karlılık
4. BÜYÜME
Yeni pazarlara veya yeni ürünlere
genişleme, ek ekipman, yetenek
ihtiyacı.
Büyüme/Ölçek Planı
Büyüme/Ölçek Uygulama
"Hazırlık yapmazsanız, başarısız olmaya
hazırlanırsınız."
Benjamin Franklin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bir sosyal girişim için iş planı nasıl yazılır?
• İş planlaması, herhangi bir sosyal girişimin (SE) veya sosyal amaçlı işletmenin (SPB) aşağıdakileri
yapmasına yardımcı olacaktır:
• Yatırım çekmek
• Riskleri tanımlamak
• Sosyal veya çevresel sonuçların ölçülmesi
• Bir iş yaklaşımı kullanıldığının gösterilmesi
• Yönetim ekibinin sergilenmesi
• İttifaklar kurmak
• Düşüncelerin kontrolü
• Fizibilitenin belirlenmesi
• Bir iş planında aşağıdakileri açıkça belirtmelisiniz:
1. Sosyal girişiminizin misyonu
2. Hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmak için yapılacak belirli eylemlerin ana hatları
3. Performansın planlamak, ölçmek ve iyileştirmek için hedefler belirlenmesi
4. Programınız için gerekli kaynakların, maliyetlerin ve gelirlerin öngörülmesi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bir sosyal girişim için iş planı
1. Yönetici Özeti
2. Misyon, Vizyon ve Değerler
3. İş önerisi – Sorun ve fırsat
4. Çözümünüz – 4.1. Faydalanıcılar veya müşteriler 4.2. Ürünler ve Hizmetler
5. Pazar Fırsatı
6. Yasal ve düzenleyici çerçeveler
7. Operasyonel Yönetim
8. Etik Tercihler
9. Sosyal etki
10. Ekip
11. Finansal
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Başarılı bir başlangıç için ipuçları
• Dümende doğru kişinin olduğundan emin olun
• Doğru ekibi oluşturun
• Muhtemelen sınırlı kaynaklara sahip bir iş yürütüyor olacaksınız
• İşler değişir, bu nedenle düzenli incelemeler yapmanız gerekecektir.
• Bürokrasi asgari düzeyde tutulmalı ve iyi bir ekip iletişimi şarttır.
• Sadece yönetimle değil, tüm personel üyeleri arasında güven oluşturun
• Piyasa söz konusu olduğunda gözünüzü toptan ayırmayın
• Pazarlama asla durmaz
• Sabırlı olun.
Yaratıcılık,
Sürdürülebilir
lik,
Özveri
1 von 25

Recomendados

KAGIDER _Module1 TR.pptx von
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxAthanasiaIoannidou
5 views30 Folien
Uluslararası Hibe Fırsatları von
Uluslararası Hibe FırsatlarıUluslararası Hibe Fırsatları
Uluslararası Hibe FırsatlarıSelahattin Ciritci
338 views24 Folien
Ecofar wp5 module 7 turkish von
Ecofar wp5 module 7 turkishEcofar wp5 module 7 turkish
Ecofar wp5 module 7 turkishKarel Van Isacker
22 views80 Folien
B-WCo template PPT Module2+.pptx von
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxAthanasiaIoannidou
9 views21 Folien
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 von
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Education PowerPoints
67 views18 Folien
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2 von
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Karel Van Isacker
11 views18 Folien

Más contenido relacionado

Similar a BWCoII_Module3.ppt

Sosyal pazarlama von
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama Gülşah Uygun
16.3K views36 Folien
Girişimcilik von
GirişimcilikGirişimcilik
Girişimcilikbilgisayarteknolojileri
624 views51 Folien
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği von
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiYILDIR YILDIRIM
18.5K views61 Folien
Engelsiz E-Ticaret von
Engelsiz E-TicaretEngelsiz E-Ticaret
Engelsiz E-TicaretHakan TOPUZOĞLU
755 views13 Folien
Girişimciliğin Mayası von
Girişimciliğin MayasıGirişimciliğin Mayası
Girişimciliğin MayasıSelahattin Ciritci
1K views54 Folien
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3 von
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3Education PowerPoints
30 views28 Folien

Similar a BWCoII_Module3.ppt(20)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği von YILDIR YILDIRIM
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
YILDIR YILDIRIM18.5K views
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez” von Göksel Gürsel
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
Göksel Gürsel799 views
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2 von Karel Van Isacker
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2
Ecogard Io4 unit 9 funding possibilities tr v2
Sosyal medya pazarlaması von mercangrel1
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
mercangrel165 views
Novida İnovasyonun 10 Çeşidi von Novida Global
Novida İnovasyonun 10 ÇeşidiNovida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida İnovasyonun 10 Çeşidi
Novida Global1K views
Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama von Tanju Ayse Oflaz
Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama
Etki̇n satış i̇çi̇n etki̇n pazarlama
Tanju Ayse Oflaz1.7K views
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH) von SERDAR BELBAĞ
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
SERDAR BELBAĞ1K views
E-Ticaret ve B2B İş Modeli von Murat Azimli
E-Ticaret ve B2B İş ModeliE-Ticaret ve B2B İş Modeli
E-Ticaret ve B2B İş Modeli
Murat Azimli6.3K views
Sosyal degisim lab tanitim sunumu von Jason Lau
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau772 views

Más de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx von
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 views33 Folien
Module 6 prijevod.pptx von
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 views42 Folien
Module 5_NI_Final.pptx von
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 views48 Folien
Module3 prijevod.ppt von
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 views25 Folien
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 views28 Folien
Module2 prijevod.pptx von
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 views23 Folien

Más de AthanasiaIoannidou(20)

Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx von AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx

BWCoII_Module3.ppt

 • 1. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up Güçlendirici (2020-1-EL01-KA204-078936) SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ MODELLERİ & SOSYAL GİRİŞİM NASIL KURULUR?
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Öğrenme hedefleri Bu modülü tamamladıktan sonra aşağıdakileri gerçekleştirebilmelisiniz: • Bir iş modelinin ne olduğunu açıklamak • Ticari işletmelerin iş modelleri ile sosyal girişimlerin iş modelleri arasındaki farkları açıklamak • Sosyal girişimciler tarafından başarıyla uygulanan iş modellerinden örnekler vermek • Bir sosyal girişimin nasıl kurulacağını bilmek Anahtar kelimeler: İş Modeli Sosyal Girişimcilik SE için iş planı
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tanımlar "Bir iş modeli, bir kuruluşun değeri nasıl yarattığı, sunduğu ve yakaladığına ilişkin mantığı tanımlar" . İş Modeli Üretiminde Alexander Osterwalder ve Yves Pigneur (2010) • Ekonomik model olarak da adlandırılan iş modeli, bir şirketin karını artırmak için benimsediği ekonomik stratejiyi ifade eder. • İş modelinin rolü nedir? • İş modeli şirketin 3 temel noktaya odaklanmasını sağlar: şirketin hedeflediği pazar, değer yaratma süreci ve katma değerin fiyatı. İş modeli nedir?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tanımlar • Sosyal girişim iş modeli tasarımı: Uygulamada kâr ve amacı birleştirmek • Sosyal etki sağlamak • SE'nin iş modelinde dördüncü bir bileşen daha vardır: sosyal etkinin nasıl yaratıldığını açıklayan ve tüm iş kararlarını yönlendiren "sosyal etki modeli" SE için bir iş modeli nedir?
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kurumsal iş modeli ve sosyal girişim modeli Kaynak: https://dragonflycollective.com.au/social-enterprise-business-models-part- one/
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Çift Değer Yaratma – Hibrit Spektrum Kaynak: http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal girişimcilikte hükümetin ve devlet dışı kilit aktörlerin rolü Kaynak: Bozhikin, I. ve ark. (2019)
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal girişim için iş modelini nasıl sınıflandırabiliriz? • Wolfgang Grassl (2012) tarafından önerilen sosyal iş modelleri tipolojisi • 9 çeşit sosyal iş modeli • Sosyal iş modelinin üç önemli faktörünü (misyon, entegrasyon türü ve hedef kitle) üç geleneksel iş kategorisiyle (işletme, kâr amacı gütmeyen ve hibrit) birleştirir. • İş modelinin türü ne olursa olsun, sosyal girişimler misyonu, entegrasyon ihtiyacı ve hedef kitlesi ile öne çıkmaktadır. SE iş modeli türleri
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1. Girişimci Destek Modeli  Sosyal girişimci, iş destek hizmetlerini doğrudan girişimcilere "satar" ve girişimcilerin işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.  Destek, danışmanlık hizmetleri, eğitim, mikrofinansman veya teknik destek şeklinde olabilir.  Bu "müşteriler" daha sonra ürün ve hizmetlerini açık pazarda satarlar. Bu kategoriye giren kuruluşlar arasında ekonomik kalkınma kuruluşları, iş geliştirme hizmet kuruluşları ve mikro finansçılar yer alabilir.  Ana gelir kaynağı: ticari hizmetlerin satışı http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2. Piyasa Aracı Modeli  Sosyal girişim genellikle müşterilerine - diğer girişimcilere - bireylere, küçük üreticilere veya kooperatiflere, hedeflenen hizmetleri sağlayarak pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak suretiyle yardımcı olur.  Örnek: Pazarlama faaliyetleri, ürün geliştirme, finansal krediler ve daha fazlasıdır ve böylece müşterilerin ürünlerine değer katar.  Örneğin, küçük çiftçilere pazarlama yoluyla yardımcı olan ve ürünlerini onlara satan bir kuruluş bu kategoriye girecektir.  Ana gelir kaynağı: yararlanıcıya hizmet satışı
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3. İstihdam Modeli  Sosyal girişim, genellikle iş bulma konusunda engelleri olan kişilerden (evsizler, engelliler, vb.) oluşan müşterilerine - yararlanıcılarına beceri kazandırmak amacıyla çalışma ve eğitim fırsatları sunmaktadır.  Bu şekilde model, çalışanlardan gelir elde edilmesine olanak tanıyarak sosyal girişimcinin masraflarını karşılar ve bu gelir ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlamak için kullanılabilir. Bu model birçok gençlik kuruluşu ve engellilere yönelik kuruluş tarafından benimsenmiştir.  Gelir kaynağı: serbest piyasada satışlar
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 4. Hizmet Karşılığı Ücret Modeli  En yaygın olarak benimsenen SE iş modellerinden biri  SE, piyasada sunduğu sosyal hizmetleri yaratır. Bu şekilde sosyal hizmetlerini doğrudan yararlanıcı müşteriye, bir bireye veya bir grup kişiye veya üçüncü bir kişiye satar.  Böylece sosyal girişim, yararlanıcılara hizmet satışından gelir elde eder ve kendi kendini finanse eder. Ek olarak, net gelir, finansmana ihtiyaç duyan diğer sosyal programları sübvanse etmek için kullanılabilir.  Birçok hastane, okul, müze, kamu hizmeti, hizmet karşılığı ücret modelini az ya da çok kullanır.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 5. Düşük Gelirli Müşteri Modeli  Hizmet Karşılığı Ücret modelinin bir varyasyonudur.  Bu modelin vurgusu, yoksul ve düşük gelirli müşterilerin ürün ve hizmetlere erişimini sağlamaktır; fiyat, dağıtım, ürün özellikleri vb. bu pazar için erişimi engellemektedir.  Ürün ve hizmetlere örnek olarak şunlar verilebilir: sağlık hizmetleri (aşılar, reçeteli ilaçlar, göz ameliyatı) ve sağlık ve hijyen ürünleri (iyotlu tuz, sabun, gözlükler, işitme cihazları, hijyenik pedler), kamu hizmetleri (elektrik, biyokütle ve su) vb.  Ana gelir kaynağı: Faydalanıcılara daha düşük fiyatlarla hizmet satmak
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 6. Kooperatif Modeli  En yaygın olarak tanınan SE kategorilerinden biri  Sosyal girişim, kooperatiflere toplu hizmetler sunar ve onlar için fayda sağlar.  Yararlanıcı müşteriler tarafından alınan hizmetler pazar bilgisi veya müzakere, itfadan tasarruf sağlama, kooperatif üyeleri tarafından üretilen mal ve hizmetler için dış pazarlara erişim sağlama gibi yumuşak hizmetlerle ilgilidir.  Kooperatiflerin üyeleri ayrıca gelir, istihdam veya hizmet yaratırlar.  Bu model, son yıllarda sözde platform ekonomisinin gelişmesiyle güçlü bir gelişme göstermiştir.  Ana gelir kaynakları: kooperatiflere hizmet satışı - yararlanıcılar ve üyelik ücretleri
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 7. Pazar Bağlantı Modeli  SE, örneğin eğitim veya kredi garantileri sağlayarak hedef grupların pazarlarda temsil edilmesini kolaylaştırır  Model aracı modeline benzer, ancak sosyal girişim müşterilerine ürün ve hizmet sunmaz / satmaz.  SE bir komisyoncu olarak hareket eder  Birçok ticaret birliği, pazar bağlantı modelini benimsemektedir.  Ana gelir kaynakları: hizmetlerin satışı, işlemlerin yüzdesi ve üyelik ücretleri.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 8. Hizmet Sübvansiyon Modeli  SE, pazarda ürün veya hizmet satarak sosyal programları (müşteriler-lehtarlar) finanse eder  Bu sosyal iş modelinin temel özelliği - dış pazarlarda ürün veya hizmet satışı ve elde edilen gelirin sosyal programlarını finanse etmek için kullanılmasıdır.  Hizmet sübvansiyonu en yaygın SE modellerinden biridir,  Model esas olarak bir finansman mekanizması olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bir hukuk firması, firmanın normal hukuk uygulamalarından elde edilen geliri, ihtiyacı olanlara ücretsiz hukuk hizmetleri sağlayan bir sosyal programı finanse etmek için kullanabilir. Firma, programı kendi ofislerinden yürütebilir ve ücretsiz hukuk hizmetlerini kendisi sağlayabilir.  Ana gelir kaynağı: açık pazarda ürünlerin satışı.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 9. Örgütsel Destek Modeli  Bu tür bir SE, bir hizmet sübvansiyonu kuruluşu gibi, piyasaya ürün veya hizmet satar ve daha sonra gelirlerin bir kısmını kendi yararlanıcılarına doğrudan hizmet sağlayan bir sosyal hizmet kuruluşunu finanse etmek için kullanır.  Bu model genellikle dışsaldır: ticari faaliyetler sosyal programdan ayrılır.  Bu SE modeli, kuruluş için bir finansman mekanizması olarak oluşturulmuştur ve genellikle kar amacı gütmeyen bir ana kuruluşun sahip olduğu yardımcı bir işletme / yan kuruluş (kar amacı gütmeyen kuruluş) olarak yapılandırılmıştır.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Karmaşık Model  Karmaşık bir sosyal girişim modeli, iki veya daha fazla operasyonel modeli birleştirir.  Karmaşık modeller esnektir  Modeller, istenen etki ve gelir hedeflerine ulaşmak için birleştirilir  Operasyonel modeller, genellikle sosyal girişim olgunlaştıkça doğal çeşitlendirme ve büyüme stratejisinin bir parçası olarak birleştirilir.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Karma model  Karma model içindeki her bir birim hedef nüfus, sosyal sektör, misyon, pazarlar veya temel yetkinlikler açısından ilişkili olabilir ve farklı sektörlerde işlev görebilir.  Örneğin bir müze, eğitim amaçlı sanat sergilerine ek olarak, hem kar amaçlı bir katalog işine hem de yüksek oranda sübvanse edilen araştırma ve satın alma operasyonuna sahip olabilir.  Tüm sosyal girişimlerde olduğu gibi, karma modeller de kuruluşun yaşına, sektörüne, sosyal ve finansal hedeflerine ve fırsatlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Diyagram, organizasyon biçiminin uygunluğunu değil, karmaşıklığı temsil eder.  Karma modeller genellikle bir kuruluşun olgunluğunun ve sosyal girişim deneyiminin bir ürünüdür.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • İş modelinin basit, ilgili ve sezgisel olarak anlaşılabilir olmasını sağlarken, işletmelerin nasıl işlediğine dair karmaşıklıkları aşırı basitleştirmez (Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 15). PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT Who helps you to deliver your activities? …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… What activities do you do? What resources do you own? .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... What difference are you making? ………………………………… ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… How do you work with people who buy your product/service? Who are the people that benefit? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… What are the economi, social and technological changes taking place that affect your market now and in the future? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… FINANCE SURPLUS Where do you intend to reinvest this? ………………………………… ………………………………… REVENUE ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… COST OF DELIVERY …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS IMPLEMENTATION SOCIAL VALUE PROPOSITION SALES MARKETING What is your sales and marketing plan? How do you reach your customers?...................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ..................................... MARKET What social impact measures do you mean? ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... COMPETITORS Who else plays in your space? Why are you different ………………………………………………………………………………………… …................................................................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ... Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT Who helps you to deliver your activities? …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… What activities do you do? What resources do you own? .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... What difference are you making? ………………………………… ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… How do you work with people who buy your product/service? Who are the people that benefit? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… What are the economi, social and technological changes taking place that affect your market now and in the future? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… FINANCE SURPLUS Where do you intend to reinvest this? ………………………………… ………………………………… REVENUE ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… COST OF DELIVERY …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS IMPLEMENTATION SOCIAL VALUE PROPOSITION SALES MARKETING What is your sales and marketing plan? How do you reach your customers?...................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ..................................... MARKET What social impact measures do you mean? ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... COMPETITORS Who else plays in your space? Why are you different ………………………………………………………………………………………… …................................................................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ... Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal girişim nasıl kurulur? • Sosyal girişimlerin dünyanın her yerinde 2 temel özelliği vardır: 1.Sosyal amacın önceliği 2.Ticaret faaliyeti
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal girişim kurmanın aşamaları 1. HAYAL ETMEK Atölye çalışmaları, web siteleri ve seminerler aracılığıyla sosyal girişim konusunda farkındalık yaratmak. Motivasyon Öz Değerlendirme Fikir Üretimi Fikir Oluşturma 2. KEŞİF Sosyal girişim için pazar araştırması yapmak, fizibiliteyi test etmek, iş planı geliştirmek ve lansman için sermaye toplamaya başlamak. Fizibilite İş Planlaması Pilot 3. BAŞLANGIÇ İş planının gözden geçirilmesi, işletme ve yönetim kapasitesinin oluşturulması, ilk pazarda istikrar ve başarıya doğru ilerlenmesi. Lansman Hayatta Kalma Karlılık 4. BÜYÜME Yeni pazarlara veya yeni ürünlere genişleme, ek ekipman, yetenek ihtiyacı. Büyüme/Ölçek Planı Büyüme/Ölçek Uygulama "Hazırlık yapmazsanız, başarısız olmaya hazırlanırsınız." Benjamin Franklin
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bir sosyal girişim için iş planı nasıl yazılır? • İş planlaması, herhangi bir sosyal girişimin (SE) veya sosyal amaçlı işletmenin (SPB) aşağıdakileri yapmasına yardımcı olacaktır: • Yatırım çekmek • Riskleri tanımlamak • Sosyal veya çevresel sonuçların ölçülmesi • Bir iş yaklaşımı kullanıldığının gösterilmesi • Yönetim ekibinin sergilenmesi • İttifaklar kurmak • Düşüncelerin kontrolü • Fizibilitenin belirlenmesi • Bir iş planında aşağıdakileri açıkça belirtmelisiniz: 1. Sosyal girişiminizin misyonu 2. Hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmak için yapılacak belirli eylemlerin ana hatları 3. Performansın planlamak, ölçmek ve iyileştirmek için hedefler belirlenmesi 4. Programınız için gerekli kaynakların, maliyetlerin ve gelirlerin öngörülmesi
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bir sosyal girişim için iş planı 1. Yönetici Özeti 2. Misyon, Vizyon ve Değerler 3. İş önerisi – Sorun ve fırsat 4. Çözümünüz – 4.1. Faydalanıcılar veya müşteriler 4.2. Ürünler ve Hizmetler 5. Pazar Fırsatı 6. Yasal ve düzenleyici çerçeveler 7. Operasyonel Yönetim 8. Etik Tercihler 9. Sosyal etki 10. Ekip 11. Finansal
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Başarılı bir başlangıç için ipuçları • Dümende doğru kişinin olduğundan emin olun • Doğru ekibi oluşturun • Muhtemelen sınırlı kaynaklara sahip bir iş yürütüyor olacaksınız • İşler değişir, bu nedenle düzenli incelemeler yapmanız gerekecektir. • Bürokrasi asgari düzeyde tutulmalı ve iyi bir ekip iletişimi şarttır. • Sadece yönetimle değil, tüm personel üyeleri arasında güven oluşturun • Piyasa söz konusu olduğunda gözünüzü toptan ayırmayın • Pazarlama asla durmaz • Sabırlı olun. Yaratıcılık, Sürdürülebilir lik, Özveri