2013

2013
Ο αξηζκόο 6 ζρεηίδεηαη αξηζκνινγηθά κε έλλνηεο
όπσο:
                    Ιζνξξνπία
                     Αξκνλία
                      Γάκνο
                 Οηθνγελεηαθή δσή
             Ελαξκόληζε εληόο νκάδνο
              Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε
  Τν αζξνηζκα 6 ηεο θεηηλήο ρξνληάο παξαγεηαη απν
  ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο ζηε ζεηξά εθδήισζεο ηεο
  ζείαο νπζίαο δειαδή ην 1, ην 2 θαη ην 3. (2013)

  Απηνί νη αξηζκνί ιεηηνπξγνύλ ζην πξώην επίπεδν
  ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο θαη θαηά ην 2013 η
  απμονία ηος απιθμού 6 θα εκδηλυθεί με
  δςναηούρ και ζσεδόν απσεηςπικούρ ηπόποςρ είηε
  γηα ην θαιό είηε γηα ην θαθό.
  Καηά ηε δηαξθεηα απηεο ηεο ρξνληάο
  ε απόιπηε θαη πξσηαξρηθή ελέξγεηα (1) πεξλάεη
  κέζα από θαλάιηα πόισζεο (2)
  πνπ νδεγεί ζε δεκηνπξγηθή γέλλεζε (3) ζηελ πιηθή
  πξαγκαηηθόηεηα
  δειαδε ζηε δσή καο. (6)
  Φέηνο είλαη κηα ρξνληά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα
  παιέςνπκε θαη λα παζρίζνπκε κάνονηαρ
  ζςνειδηηέρ ππάξειρ ώζηε λα θέξνπκε ηελ αξκνλία
  ζηε δσή καο.
  Η πάιε απηή ζα γίλεη κέζα από βαζηθέο, ζρεδόλ
  παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα
  ζπκίδνπλ ην ζθεπηηθό ηεο ‘γηαγηάο’ θαη ηνπ’ παππνύ’
  Η επηζηξνθή όρη ηόζν ζην παξειζνλ όκσο αιιά
  πεξηζζόηεξν ζηη βαζική αξία και λειηοςπγία ηυν
  ππαγμάηυν είλαη αλαγθαία.
2013
  Τν απνηέιεζκα δύν ηξηγώλσλ πνπ επηδξνύλ ην έλα
  επί ηνπ άιινπ.
  Είλαη ε έθθξαζε έμη πξάμεσλ ηεο Θείαο Σθέςεο πνπ
  εθδειώλεηαη κεζα από ηηο εμη εκέξεο ηεο
  Δεκηνπξγίαο.
  Τν Εμη είλαη ν ηξόπνο ηεο δεκηνπξγίαο και η
  δημιοςπγία γίνεηαι μέζυ ηηρ Αγάπηρ.
  Τν αλώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο
   (πλεπκαηηθά ζεκαηα, ηδαληθά, αμίεο θαη ηδενινγίεο)
  ελώλεηαη κε ην θαηώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο
  (πιηθή πξαγκαηηθόηεηα, δσε)
  Η αποζηολή μαρ αςηή ηη σπονιά είναι να
  ζςνθέζοςμε ηα δύο αςηά ηπίγυνα και να ηα
  εναπμονίζοςμε.
  Εηλαη βαζηθό θέηνο να ςλοποιήζοςμε απηό πνπ
  πηζηεύνπκε θαη λνηώζνπκε κέζα από ηελ πξαθηηθή
  εθαξκνγή ηεο ζθέςεο καο.
  Απηό ζα ρξεηαζηεί λα ην θάλνπκε κε ηξόπνπο πνπ
  είλαη αξκνληθνη ηόζο για εμάρ όζο και για ηοςρ
  άλλοςρ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα καο.
  Οκάδα κπνξεί λα είλαη ε νηθνγέλεηά καο, ην ζύλνιν
  ησλ ζπλεξγαηώλ καο ή ε γεηηνληά καο... Η θνηλσλία
  ή αθόκε αθόκε νιόθιεξνο ν πιαλήηεο, αλ είκαζηε
  ζπληνληζκέλνη κε ηέηνηεο ηδέεο..
  Οη Επηά Αθηίλεο είλαη κηα ηδέα πνπ αλήθεη ζηνλ εζσηεξηζκό
  θαη είλαη θνκκάηη πνιιώλ θηινζνθηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ
  ζπζηεκάησλ από πνιύ παιηά.
  Σπζηεκαηηθόηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ έγηλε
  ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα από ηελ Ε.Π.Μπιαβάηζθη θαη
  έπεηηα από ηνλ Ληληκπήηεξ θαη ηελ Α. Μπέηιιπ.
  Επηγξακκαηηθά, νη Επηά Αθηίλεο είλαη επηά δπλάκεηο πνπ
  ρξεζηκνπνίεζε ν Δεκηνπξγόο γηα λα ρηίζεη θάζε κνξθή θαη
  ςπρή ζηνλ θόζκν θαη γηα λα δώζεη ζε θάζε ςπρή ηελ
  αληίζηνηρε εκπεηξία.
  Φπζηθά θαη ην ζύζηεκα βαζίδεηαη ζηνλ ηεξό αξηζκό Επηά
  θαη πξηλ απν ηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπ από ηε Μπιαβάηζθη,
  ε παξνπζία ησλ Επηά Αθηίλσλ ππήξρε, ζπκβνιηθά θαη
  θσδηθνπνηεκέλα, ζε πνιινύο κύζνπο ηεο αξραηόηεηαο.
  Φέηνο δερόκαζηε ηελ επηξξνή απν ηελ εθηε
  θνζκηθή αθηίλα.
  Εηξήλε
  Υπεξεζία
  Αδειθόηεηα
  Πίζηε
  Αθηέξσζε ζε Ιδαληθό

  Η έθηε αθηίλα πεξλάεη κέζα από ην ειηαθό πιέγκα
  Κάζε λόκηζκα έρεη δύν όςεηο...

  Είλαη βαζηθό λα θαηαιάβνπκε νηη ε εηξήλε κπνξεί
  λα ζεκαίλεη θαη πόιεκν θαη νηη ε αθηέξσζε ζε ελα
  ηδαληθό κπνξεί λα θαηαιήμεη λα γίλεη κηζαιινδνμία
  θαη θαλαηηζκόο.
  Ο ξόινο καο ζηηο εμειίμεηο θέηνο είλαη πνιύ
  ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη λα εξγαζηνύκε όινη καο
  γηα ηελ ηζνξξνπία θαη αλάπηπμε ηεο νκάδαο θαη όρη
  κόλν ηνπ εαπηνύ καο.
Πξεπεη λα θαηαιάβνπκε νηη δεκηνπξγσληαο ηζνξξνπία
ζηελ νκάδα δεκηνπξγνύκε ηζνξξνπία θαη γηα εκάο
γηαηί ν εαπηόο καο βξίζθεηαη κέζα ζηελ νκάδα!

Εγώ είκαη Εζύ.
Εγώ είκαζηε Εκείο.

Δνπιεύνληαο γηα ηελ νκάδα δνπιεύνπκε γηα εκάο..
  Θα ππάξμνπλ πξνθιήζεηο θαη αληζνξξνπίεο ζηηο
  ζρέζεηο καο, ζηηο ζπλεξγαζίεο καο θαη ζηα
  νηθνλνκηθά καο θέηνο ηέηνηεο θαη ζε ηέηνην βαζκό
  πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα βξνύκε ζέινληαο θαη
  κε ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο.
  Τν θιεηδί είλαη ε ζπλ-εξγαζία θαη ε επηθνηλσλία
  κέζσ αγάπεο θαη κε-δηαρσξηζηηθόηεηαο.
  Ο αξηζκόο 12 δε κπόξεζε λα θέξεη απζεληηθή
  αξκνληά ζηνλ πιηθό θόζκν γηαηη σο δπγόο αξηζκόο
  έρεη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο
  Ο επόκελνο αξηζκόο, ην 13, θέξλεη ζην θσο θαη
  ηνλίδεη ηηο ζθνηεηλέο πηπρεο ηεο πξνεγνύκελεο
  ρξνληάο, νμύλνληάο ηεο.
  Η δηαδηθαζία ηνπ λα πξνβάιιεη θαπνηνο ηα
  ζθνηεηλα ζεκεηα κηαο δνκεο θαη λα ηα θσηίδεη κέζσ
  ηεο εζηίαζεο ζε απηά νλνκάδεηαη ‘’black
  teaching’’
  Κάπσο έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην εσζθνξηθό ζηνηρείν...
  ξηρλνληαο θσο ζην αξλεηηθν θνκκαηη ηνπ θνζκνπ
  πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εσο ησξα.
  Σηνλ ηξόπν απηό πνπ επηιέγεη θέηνο ην ζύκπαλ λα
  καο δηδάμεη, ππάξρεη ν θίλδπλνο κέζα από ηελ
  πξνβνιή ηνπ αξλεηηθνύ
  (πνπ πξέπεη λα έξζεη ζε ηζνξξνπία)
  λα γίλεη κηα ‘παξακόξθσζε’ ησλ ελλνησλ θαη ην
  αξλεηηθό λα θαίλεηαη ζαλ ζεηηθό..
  Απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη θέηνο είλαη ε αγάπε. Αλ
  ην απνηέιεζκα ησλ επηινγώλ θαη ησλ πξαμεώλ καο
  είλαη αξκνληθό ππορ ηο ζύνολο ηόηε ζα έρνπκε
  μεθύγεη ηνλ θίλδπλν ηεο παξακόξθσζεο ησλ
  ελλνησλ.
  Φέηνο ζα ιεηηνπξγήζνπκε αξθεηά κε ην
  ζπλαίζζεκα, αλώηεξν ή θαηώηεξν..
  θαη ζα θάλνπκε ηηο επηινγέο καο βάζεη απηνύ

  Θα ππάξμνπλ πνιιά δηιιήκαηα θαη αθόκε
  πεξηζζόηεξεο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
  ιεθζνύλ..
  Ειμε
  Απνζηξνθή
  Επηθνηλσλία
  Καηεπζπλζε
  Κιηζε
  Απνθιηζε
  Αθξηβώο όπσο έλαλ εξαζηή, θέηνο ζα καο
  ηξαβήμνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη ζα ηα
  ‘εξσηεπηνύκε’ θαη αληίζηνηρα θάπνηα πξάγκαηα ζα
  καο θάλνπλ λα αηζζαλζνύκε απνζηξνθή θαη
  απόιπηε δπζαξέζθεηα.
  Θα ππέπει να κπαηήζοςμε ηιρ ιζοπποπίερ και να
  μην πεπάζοςμε ούηε ζηη μια ακπή ούηε ζηην
  άλλη.
  ..νπσο έλαο εξαζηήο ρεηξίδεηαη γιπθά ηνλ ιόγν θαη
  ηε ζθέςε ηνπ...
  έηζη θαη θέηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε να
  αποθύγοςμε να μεηαηπέτοςμε ηη δημιοςπγική
  ενέπγεια και σαπά ζε επιπολαιόηηηα,
  ελαθπομςαλιά και σπήζη ηηρ γλώζζαρ για να
  πληγώζοςμε ηοςρ άλλοςρ.
Θα ρξεηαζηεί λα δώζνπκε ζσζηή θαηεύζπλζε ζηα
  όλεηξα θαη ζηα ζρέδηά καο απνθεύγνληαο:
  ελ αλάγθε γηα έιεγρν
  ηελ αθακςία
  ηνλ δνγκαηηζκό
  θαη ηελ επίξξηςε επζπλώλ ζηνπο άιινπο γηα
  πεξηνξηζκνύο πνπ λνηώζνπκε εκείο νη ίδηνη.
  Το κλειδί είναι η ζσγκένηρωζη και η καηεύθσνζη
  ηης ενέργειας
Σηελ πνξεία ηεο ρξνληάο ζα ππάξμνπλ ζέκαηα
πνπ ζα δηακνξθώλνληαη θαη ζα μεθαζαξίδνπλ
κε απνηέιεζκα λα ηείλνπκε πξνο απηά θαη λα
αξρίδνπλ λα δηακνξθώλνληαη νη απνθάζεηο καο.
Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηελ
απόθιηζε από ηα ζέκαηα απηά πνπ έρνπλ δείμεη νηη
είλαη θαιά θαη αξκνληθά γηα εκαο.
  Ο εξαζηήο έρεη πάληα ακθηβνιίεο
  αιιά ε δύλακε ηεο αγάπεο ηνπ
  ηνύ δείρλεη ην δξόκν.
  Απηό πνπ κέλεη είλαη
  λα παξακείλεη θαη ν ηδηνο πηζηόο.
2013
1 von 26

Recomendados

Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs von
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' ZaranhsΜελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' ZaranhsΤριανταφυλλιά Λούκου
5.7K views13 Folien
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ von
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗpemptoussia
266 views5 Folien
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6) von
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)Despina Setaki
1.9K views10 Folien
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2) von
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)Despina Setaki
1.1K views12 Folien
οδύσσεια, α 361 497 von
οδύσσεια, α 361 497οδύσσεια, α 361 497
οδύσσεια, α 361 497Matoula Mk
5.8K views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦ.21 - Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Λαπωνες von
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦ.21 - Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΛαπωνεςΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦ.21 - Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Λαπωνες
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦ.21 - Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Λαπωνες2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
1.3K views8 Folien
το ηλιακό σύστημα von
το ηλιακό σύστηματο ηλιακό σύστημα
το ηλιακό σύστημαstkarapy
626 views13 Folien
συντηρηση Edited von
συντηρηση Editedσυντηρηση Edited
συντηρηση Editedpkomnino
395 views17 Folien
Nicholas of cusa. von
Nicholas of cusa.Nicholas of cusa.
Nicholas of cusa.Christos Loizos
818 views5 Folien
Επιστολή στο Βυζαντινό Μουσείο von
Επιστολή στο Βυζαντινό ΜουσείοΕπιστολή στο Βυζαντινό Μουσείο
Επιστολή στο Βυζαντινό ΜουσείοΣσστ!!! Επιλογές
275 views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

το ηλιακό σύστημα von stkarapy
το ηλιακό σύστηματο ηλιακό σύστημα
το ηλιακό σύστημα
stkarapy626 views
συντηρηση Edited von pkomnino
συντηρηση Editedσυντηρηση Edited
συντηρηση Edited
pkomnino395 views
η βλάστηση της ελλάδας 23ο von argisdrougas
η βλάστηση της ελλάδας 23οη βλάστηση της ελλάδας 23ο
η βλάστηση της ελλάδας 23ο
argisdrougas30.1K views
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias von Christos Loizos
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetriasEfklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Efklidio montelo ths_ypervolikis_gewmetrias
Christos Loizos910 views
τα εθιμα της τσικνοπεμπτης ολγα von stkarapy
τα εθιμα της τσικνοπεμπτης ολγατα εθιμα της τσικνοπεμπτης ολγα
τα εθιμα της τσικνοπεμπτης ολγα
stkarapy572 views
συμωνη von stkarapy
συμωνησυμωνη
συμωνη
stkarapy562 views
τα έθιμα της τσικνοπέμπτης μαρια von stkarapy
τα έθιμα της τσικνοπέμπτης μαριατα έθιμα της τσικνοπέμπτης μαρια
τα έθιμα της τσικνοπέμπτης μαρια
stkarapy569 views
Μέλισσες von stkarapy
ΜέλισσεςΜέλισσες
Μέλισσες
stkarapy694 views
γιαννης ηλιας von stkarapy
γιαννης ηλιαςγιαννης ηλιας
γιαννης ηλιας
stkarapy481 views
το κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγές von 17gymnasioperisteriou
το κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγέςτο κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγές
το κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγές
ανακοινωση για την τραπεζα θεματα von dakekavalas
ανακοινωση για την τραπεζα θεματαανακοινωση για την τραπεζα θεματα
ανακοινωση για την τραπεζα θεματα
dakekavalas319 views

Destacado

Animals as to food eaten von
Animals as to food eatenAnimals as to food eaten
Animals as to food eatenLaricile Ganiron
255 views33 Folien
Casa abierta de ciencias von
Casa abierta de cienciasCasa abierta de ciencias
Casa abierta de cienciasanamariabarrera
283 views11 Folien
Led 產品目錄 von
Led 產品目錄Led 產品目錄
Led 產品目錄考菲 史
194 views28 Folien
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整 von
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整中心 雲
376 views4 Folien
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCR von
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCRReduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCR
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCRcheckprintingservice
434 views12 Folien
Cuaderniay edilim von
Cuaderniay edilimCuaderniay edilim
Cuaderniay edilimFactoría del Tutor
303 views8 Folien

Destacado(14)

Led 產品目錄 von 考菲 史
Led 產品目錄Led 產品目錄
Led 產品目錄
考菲 史194 views
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整 von 中心 雲
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整
101年b類社區營造點社區生活館常態展及特展節目表 整
中心 雲376 views
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCR von checkprintingservice
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCRReduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCR
Reduce Office Expenses With Document Scanning Services & OCR
103社區營造經營入門班課程規劃 報名表0226 von 中心 雲
103社區營造經營入門班課程規劃  報名表0226103社區營造經營入門班課程規劃  報名表0226
103社區營造經營入門班課程規劃 報名表0226
中心 雲1K views
101社區通短文徵選簡章 von 中心 雲
101社區通短文徵選簡章101社區通短文徵選簡章
101社區通短文徵選簡章
中心 雲250 views
Ονομαστικός Αριθμός von AthanZervas
Ονομαστικός ΑριθμόςΟνομαστικός Αριθμός
Ονομαστικός Αριθμός
AthanZervas294 views
Charity Landing Pages clicks4charity von clicks4charity
Charity Landing Pages clicks4charityCharity Landing Pages clicks4charity
Charity Landing Pages clicks4charity
clicks4charity394 views
Κύριοι Αριθμοί von AthanZervas
Κύριοι ΑριθμοίΚύριοι Αριθμοί
Κύριοι Αριθμοί
AthanZervas266 views
101文化之旅議程校正後 von 中心 雲
101文化之旅議程校正後101文化之旅議程校正後
101文化之旅議程校正後
中心 雲286 views
Charity Shopping Premium Partner von clicks4charity
Charity Shopping Premium PartnerCharity Shopping Premium Partner
Charity Shopping Premium Partner
clicks4charity335 views

Similar a 2013

Eισαγωγή στον προγραμματισμό von
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
233 views12 Folien
Μπρούσκο von
ΜπρούσκοΜπρούσκο
ΜπρούσκοThodoris Kartsiotis
528 views29 Folien
Τα όπλα των βυζαντινών von
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
3K views31 Folien
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε von
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεAntonis Stergiou
702 views15 Folien
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE von
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEAntonis Stergiou
197 views15 Folien
συζυγική πίστη και τιμή von
συζυγική πίστη και τιμήσυζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμήepi08
432 views32 Folien

Similar a 2013(20)

Eισαγωγή στον προγραμματισμό von Stathis Mitropoulos
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Τα όπλα των βυζαντινών von Sakis Koultzis
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινών
Sakis Koultzis3K views
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε von Antonis Stergiou
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
Antonis Stergiou702 views
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE von Antonis Stergiou
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
Antonis Stergiou197 views
συζυγική πίστη και τιμή von epi08
συζυγική πίστη και τιμήσυζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμή
epi08432 views
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό von emitsou
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
emitsou2.2K views
Bιολογία A’Γυμνασίου(α) von Markos Kalafatsis
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Markos Kalafatsis190 views
η ρυπανση των θαλασσων von efigota
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσων
efigota1.6K views
Θυμός von athntanta
ΘυμόςΘυμός
Θυμός
athntanta333 views
E08 f15 alogomiga von Upo Nus
E08 f15 alogomigaE08 f15 alogomiga
E08 f15 alogomiga
Upo Nus264 views
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ von dakekavalas
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
dakekavalas67 views
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας von Kvarnalis75
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
Kvarnalis7510K views
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ von anny1976
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
anny1976185 views
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα von sintos65
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
sintos65665 views

2013

 • 2. Ο αξηζκόο 6 ζρεηίδεηαη αξηζκνινγηθά κε έλλνηεο όπσο: Ιζνξξνπία Αξκνλία Γάκνο Οηθνγελεηαθή δσή Ελαξκόληζε εληόο νκάδνο Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε
 • 3. Τν αζξνηζκα 6 ηεο θεηηλήο ρξνληάο παξαγεηαη απν ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο ζηε ζεηξά εθδήισζεο ηεο ζείαο νπζίαο δειαδή ην 1, ην 2 θαη ην 3. (2013)  Απηνί νη αξηζκνί ιεηηνπξγνύλ ζην πξώην επίπεδν ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο θαη θαηά ην 2013 η απμονία ηος απιθμού 6 θα εκδηλυθεί με δςναηούρ και ζσεδόν απσεηςπικούρ ηπόποςρ είηε γηα ην θαιό είηε γηα ην θαθό.
 • 4. Καηά ηε δηαξθεηα απηεο ηεο ρξνληάο ε απόιπηε θαη πξσηαξρηθή ελέξγεηα (1) πεξλάεη κέζα από θαλάιηα πόισζεο (2) πνπ νδεγεί ζε δεκηνπξγηθή γέλλεζε (3) ζηελ πιηθή πξαγκαηηθόηεηα δειαδε ζηε δσή καο. (6)
 • 5. Φέηνο είλαη κηα ρξνληά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα παιέςνπκε θαη λα παζρίζνπκε κάνονηαρ ζςνειδηηέρ ππάξειρ ώζηε λα θέξνπκε ηελ αξκνλία ζηε δσή καο.  Η πάιε απηή ζα γίλεη κέζα από βαζηθέο, ζρεδόλ παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα ζπκίδνπλ ην ζθεπηηθό ηεο ‘γηαγηάο’ θαη ηνπ’ παππνύ’  Η επηζηξνθή όρη ηόζν ζην παξειζνλ όκσο αιιά πεξηζζόηεξν ζηη βαζική αξία και λειηοςπγία ηυν ππαγμάηυν είλαη αλαγθαία.
 • 7. Τν απνηέιεζκα δύν ηξηγώλσλ πνπ επηδξνύλ ην έλα επί ηνπ άιινπ.  Είλαη ε έθθξαζε έμη πξάμεσλ ηεο Θείαο Σθέςεο πνπ εθδειώλεηαη κεζα από ηηο εμη εκέξεο ηεο Δεκηνπξγίαο.  Τν Εμη είλαη ν ηξόπνο ηεο δεκηνπξγίαο και η δημιοςπγία γίνεηαι μέζυ ηηρ Αγάπηρ.
 • 8. Τν αλώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο (πλεπκαηηθά ζεκαηα, ηδαληθά, αμίεο θαη ηδενινγίεο) ελώλεηαη κε ην θαηώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο (πιηθή πξαγκαηηθόηεηα, δσε)  Η αποζηολή μαρ αςηή ηη σπονιά είναι να ζςνθέζοςμε ηα δύο αςηά ηπίγυνα και να ηα εναπμονίζοςμε.
 • 9. Εηλαη βαζηθό θέηνο να ςλοποιήζοςμε απηό πνπ πηζηεύνπκε θαη λνηώζνπκε κέζα από ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζθέςεο καο.  Απηό ζα ρξεηαζηεί λα ην θάλνπκε κε ηξόπνπο πνπ είλαη αξκνληθνη ηόζο για εμάρ όζο και για ηοςρ άλλοςρ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα καο.  Οκάδα κπνξεί λα είλαη ε νηθνγέλεηά καο, ην ζύλνιν ησλ ζπλεξγαηώλ καο ή ε γεηηνληά καο... Η θνηλσλία ή αθόκε αθόκε νιόθιεξνο ν πιαλήηεο, αλ είκαζηε ζπληνληζκέλνη κε ηέηνηεο ηδέεο..
 • 10. Οη Επηά Αθηίλεο είλαη κηα ηδέα πνπ αλήθεη ζηνλ εζσηεξηζκό θαη είλαη θνκκάηη πνιιώλ θηινζνθηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ ζπζηεκάησλ από πνιύ παιηά. Σπζηεκαηηθόηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα από ηελ Ε.Π.Μπιαβάηζθη θαη έπεηηα από ηνλ Ληληκπήηεξ θαη ηελ Α. Μπέηιιπ. Επηγξακκαηηθά, νη Επηά Αθηίλεο είλαη επηά δπλάκεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Δεκηνπξγόο γηα λα ρηίζεη θάζε κνξθή θαη ςπρή ζηνλ θόζκν θαη γηα λα δώζεη ζε θάζε ςπρή ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία.  Φπζηθά θαη ην ζύζηεκα βαζίδεηαη ζηνλ ηεξό αξηζκό Επηά θαη πξηλ απν ηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπ από ηε Μπιαβάηζθη, ε παξνπζία ησλ Επηά Αθηίλσλ ππήξρε, ζπκβνιηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα, ζε πνιινύο κύζνπο ηεο αξραηόηεηαο.
 • 11. Φέηνο δερόκαζηε ηελ επηξξνή απν ηελ εθηε θνζκηθή αθηίλα.
 • 12. Εηξήλε  Υπεξεζία  Αδειθόηεηα  Πίζηε  Αθηέξσζε ζε Ιδαληθό Η έθηε αθηίλα πεξλάεη κέζα από ην ειηαθό πιέγκα
 • 13. Κάζε λόκηζκα έρεη δύν όςεηο... Είλαη βαζηθό λα θαηαιάβνπκε νηη ε εηξήλε κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη πόιεκν θαη νηη ε αθηέξσζε ζε ελα ηδαληθό κπνξεί λα θαηαιήμεη λα γίλεη κηζαιινδνμία θαη θαλαηηζκόο.  Ο ξόινο καο ζηηο εμειίμεηο θέηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη λα εξγαζηνύκε όινη καο γηα ηελ ηζνξξνπία θαη αλάπηπμε ηεο νκάδαο θαη όρη κόλν ηνπ εαπηνύ καο.
 • 14. Πξεπεη λα θαηαιάβνπκε νηη δεκηνπξγσληαο ηζνξξνπία ζηελ νκάδα δεκηνπξγνύκε ηζνξξνπία θαη γηα εκάο γηαηί ν εαπηόο καο βξίζθεηαη κέζα ζηελ νκάδα! Εγώ είκαη Εζύ. Εγώ είκαζηε Εκείο. Δνπιεύνληαο γηα ηελ νκάδα δνπιεύνπκε γηα εκάο..
 • 15. Θα ππάξμνπλ πξνθιήζεηο θαη αληζνξξνπίεο ζηηο ζρέζεηο καο, ζηηο ζπλεξγαζίεο καο θαη ζηα νηθνλνκηθά καο θέηνο ηέηνηεο θαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα βξνύκε ζέινληαο θαη κε ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο.  Τν θιεηδί είλαη ε ζπλ-εξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κέζσ αγάπεο θαη κε-δηαρσξηζηηθόηεηαο.
 • 16. Ο αξηζκόο 12 δε κπόξεζε λα θέξεη απζεληηθή αξκνληά ζηνλ πιηθό θόζκν γηαηη σο δπγόο αξηζκόο έρεη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο  Ο επόκελνο αξηζκόο, ην 13, θέξλεη ζην θσο θαη ηνλίδεη ηηο ζθνηεηλέο πηπρεο ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, νμύλνληάο ηεο.
 • 17. Η δηαδηθαζία ηνπ λα πξνβάιιεη θαπνηνο ηα ζθνηεηλα ζεκεηα κηαο δνκεο θαη λα ηα θσηίδεη κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε απηά νλνκάδεηαη ‘’black teaching’’  Κάπσο έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην εσζθνξηθό ζηνηρείν... ξηρλνληαο θσο ζην αξλεηηθν θνκκαηη ηνπ θνζκνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εσο ησξα.
 • 18. Σηνλ ηξόπν απηό πνπ επηιέγεη θέηνο ην ζύκπαλ λα καο δηδάμεη, ππάξρεη ν θίλδπλνο κέζα από ηελ πξνβνιή ηνπ αξλεηηθνύ (πνπ πξέπεη λα έξζεη ζε ηζνξξνπία) λα γίλεη κηα ‘παξακόξθσζε’ ησλ ελλνησλ θαη ην αξλεηηθό λα θαίλεηαη ζαλ ζεηηθό..  Απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη θέηνο είλαη ε αγάπε. Αλ ην απνηέιεζκα ησλ επηινγώλ θαη ησλ πξαμεώλ καο είλαη αξκνληθό ππορ ηο ζύνολο ηόηε ζα έρνπκε μεθύγεη ηνλ θίλδπλν ηεο παξακόξθσζεο ησλ ελλνησλ.
 • 19. Φέηνο ζα ιεηηνπξγήζνπκε αξθεηά κε ην ζπλαίζζεκα, αλώηεξν ή θαηώηεξν.. θαη ζα θάλνπκε ηηο επηινγέο καο βάζεη απηνύ  Θα ππάξμνπλ πνιιά δηιιήκαηα θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ..
 • 20. Ειμε  Απνζηξνθή  Επηθνηλσλία  Καηεπζπλζε  Κιηζε  Απνθιηζε
 • 21. Αθξηβώο όπσο έλαλ εξαζηή, θέηνο ζα καο ηξαβήμνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη ζα ηα ‘εξσηεπηνύκε’ θαη αληίζηνηρα θάπνηα πξάγκαηα ζα καο θάλνπλ λα αηζζαλζνύκε απνζηξνθή θαη απόιπηε δπζαξέζθεηα.  Θα ππέπει να κπαηήζοςμε ηιρ ιζοπποπίερ και να μην πεπάζοςμε ούηε ζηη μια ακπή ούηε ζηην άλλη.
 • 22. ..νπσο έλαο εξαζηήο ρεηξίδεηαη γιπθά ηνλ ιόγν θαη ηε ζθέςε ηνπ... έηζη θαη θέηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε να αποθύγοςμε να μεηαηπέτοςμε ηη δημιοςπγική ενέπγεια και σαπά ζε επιπολαιόηηηα, ελαθπομςαλιά και σπήζη ηηρ γλώζζαρ για να πληγώζοςμε ηοςρ άλλοςρ.
 • 23. Θα ρξεηαζηεί λα δώζνπκε ζσζηή θαηεύζπλζε ζηα όλεηξα θαη ζηα ζρέδηά καο απνθεύγνληαο:  ελ αλάγθε γηα έιεγρν  ηελ αθακςία  ηνλ δνγκαηηζκό  θαη ηελ επίξξηςε επζπλώλ ζηνπο άιινπο γηα πεξηνξηζκνύο πνπ λνηώζνπκε εκείο νη ίδηνη.  Το κλειδί είναι η ζσγκένηρωζη και η καηεύθσνζη ηης ενέργειας
 • 24. Σηελ πνξεία ηεο ρξνληάο ζα ππάξμνπλ ζέκαηα πνπ ζα δηακνξθώλνληαη θαη ζα μεθαζαξίδνπλ κε απνηέιεζκα λα ηείλνπκε πξνο απηά θαη λα αξρίδνπλ λα δηακνξθώλνληαη νη απνθάζεηο καο. Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηελ απόθιηζε από ηα ζέκαηα απηά πνπ έρνπλ δείμεη νηη είλαη θαιά θαη αξκνληθά γηα εκαο.
 • 25. Ο εξαζηήο έρεη πάληα ακθηβνιίεο αιιά ε δύλακε ηεο αγάπεο ηνπ ηνύ δείρλεη ην δξόκν. Απηό πνπ κέλεη είλαη λα παξακείλεη θαη ν ηδηνο πηζηόο.