Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

MTB 3-Q2-Unified Assessment Test 2021-2022a.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
LAC No. 6 Presentation.pptx
LAC No. 6 Presentation.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

MTB 3-Q2-Unified Assessment Test 2021-2022a.docx

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Region XI Division of the Island Garden City of Samal Quarterly Test in MTB-MLE 3 Second Quarter SY 2021-2022 Name:____________________________________________Score:_________ School:_____________________________________Grade/Section:_______ Test 1- Panudlo: Pilia ang tukmang tubag. Isulat kini sa badlis na nakasulat tapad sa numero. ________1. Ang panultihon nga gigamit sa mga higayon nga ang mga pulong o hugpulong kay gusto nimong magpakita ug pagkompara sa duha ka butang o tawo sa dili direkta nga pamaagi ug dili mogamit og sama sa o pareha sa. A. Personipikasyon B. Metaphor C. Hyperbole ________2. Kung ikaw makabasa og pagpadayag nga layo sa tinuod, tungod kini gipasobrahan, kini gigamitan og panultihon nga A. Personipikasyon B. Metaphor C. Hyperbole ________3. Gibalita sa telebisyon nga makasinati og bagyo ang inyong lugar sa sunod na mga adlaw. Unsa ang imong buhaton? A. Pasagdahan nako ang balita nga nadungog. B. Wala koy ingnan mahitungod sa balita apan mangandam ko. C. Akong ipahibalo sa tanan ang sakto para kami makapangandam. ________4. Kung aduna kitay madawat nga impormasyon,ato dayon kining toohan. A. Oo, kini nabalita man, tinuod gayod kini. B. Siguro,hilabina kung ang nagbalita amiga sa imong mama. C. Dili, Hunahunaon og sutaon usa kung tinuod ba ang balita nga nadungog usa dayon mutoo og mohatag og reaksyon. _______5. Pangitaa sa hugpulong ang pangutanang paulingan. “ Kinsa imohang maestra sa ikatulo nga ang-ang” ?
  2. 2. A. Kinsa B. maestra C. ikatulo ________6. Unsa ang gigamit na pangutanang pulingan sa hugpulong na, “ Asa ang butanganan sa mga sinina”? A. Kinsa B. Asa C.Unsa ________7. Kung ikaw pangutan-on sa pulingan nga kanus-a, unsa ang mamahimo nimong tubag ? A. panahon B. butang C. tao ________8. Sa pangutanang, “Unsa man ang nindot nga regalo alang sa iyang adlaw nga natawhan”, Hain dinhi ang pangutanang pulingan ? A. Kinsa B. Asa C. Unsa ________9. Nahibalo-an nimo nga nagadula og Dota ang imong klasmeyt sa panahon sa klase. Kahibalo usab ka nga makadaot kini sa iyang pagtuon. Unsa ang angay nimong buhaton? A. Pasagdaan lang nako ang akong amigo na magdula og Dota. B. Isulti nako kini sa akong maestra aron matagaan og tamang solusyon. C. Akong ipanabi ang binuhatan sa akong klasmeyt. _______10. Adunay muabot nga bisita sa inyong eskwelahan, nakita nimo nga aduna pay mga nagkalat na basura sa palibot sa inyong klasrum. Angay ba nga imong hipuson kini? A. Oo, angay nga hipuson para hinlo pag-abot sa bisita. B. Dili, para makita sa bisita ang tinod na sitwasyon sa among eskwelahan. C. Dili ko kabalo unsa ang angay nga buhatan. ________11. Labihan nimong lipaya nga nahuman nimo ang imong proyekto sa Mother Tongue. Apan, sa imong pagkatulog nakab-ot kini sa imong gamay nga manghod og naguba. Unsa ang imong buhaton? A. Kasab-an nako og maayo ang akong manghod sa iyang gibuhat. B. Pasayluon nako ang akong manghod og mag-usab na lang ko og himo sa akong proyekto. C. Akong ingnun ang akong mama na bunalan ang akong igsoon.
  3. 3. ________12. Nadunggan nimo nga adunay bugas gipanghatag sa inyong barangay. Imoha dayon nga giingnan ang imong ginikanan mahitungod sa imong nadungog. Niuli ang imong inahan nga wala siya nakadala og bugas. Unsa ang imong buhaton. A. Mangayo og pasaylo sa ginikanan sa mali nga nahatag na impormasyon. B. Siguraduan nako sa sunod nga ang balita adunay saktong basehan. C. sakto ang tanang tubag. Test II – Susiha ang pahayag, ilha og lingini ang sayop na pulong na gigamit niini og pulihi og saktong pulong na makita sa sulod sa kahon og isulat kin isa badlis tapad sa numero. _____________13. “Clean-up Drive” sa Barangay Centro,kini usa ka sakit. _____________14. nihilak og tubig. _____________15. Ang pangutanang pulingalan nga, kinsa gamiton kung kita mangutana bahin sa usa ka butang o panghitabo. _____________16. Ang pangutanang pulingalan nga,kanus-a gamiton kung kita mangutana bahin sa lugar o ngalan sa lugar. _____________17. Ang hyperbole usa ka matang sa pagbati o panglantaw nga nagpakita og pag-uyon o dili pag-uyon sa usa ka impormasyong nadunggan. _____________18. Namuti akong ulo og hinulat sa akong amiga nga dugay kaayo miabot. Asa dugo buhok Unsa Impormasyon/propaganda reaksyon Kanus-a
  4. 4. Test III- Basaha ang impormasyon sa ubos og isulat ang imong reaksyon sa badlis. 19. Nagpahigayon ang inyong barangay og pagpanhinlo duol sa dagat og aduna pay mga tao sa inyong barangay ang wala pa nasayod sa maong aktibidad. Usa ang Imong buhaton? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________. 20. Hapit na ang imong adlaw nga natawhan og imong nahibaloan nga mulakaw ang imong inahan aning adlawa tungod aduna siya’y importanteng trabaho na tiwason sa ilang opisina. Unsa ang imong reaksyon niini? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________. Prepared by: SHEILA O. MAGONCIA Aundanao ES Teacher Second Quarter Test Mother Tongue 3 Table of Specification Learning Competencies No. of Days Taug ht Weight % No. of items Reme mberi ng under stand ing Apply ing Analy zing Eval uati ng Cre atin g 60% 30% 10% Identifies interrogative pronouns 15 30% 6 4 (5,6,7,8) 2 (15,16) Use expressions appropriate to the grade level to react to local news, 18 50% 10 6 2 (13,17) 2 (19,20)
  5. 5. information, and propaganda about school, community and other local activities (3,4, 9,10,11, 12) Identifies Metaphor personification, hyperbole 10 20% 4 2 (1,2) 2 (14,18) Total 43 100% 20 6 6 6 2 Prepared by: SHEILA O. MAGONCIA Aundanao ES Teacher Key Answers Test I- 1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. C 9. B 10. A 11. B 12. C 13. - Impormasyon/propaganda - 14. - dugo sakit tubig
  6. 6. 15. – Unsa 16. – Asa 17. – reaksyon 18. - buhok 19-20. Dawaton ang nagkalaing-laing tubag nga tukma sa gihatag na pangutana. kinsa Kanus-a hyperbole ulo

×