Salespresenter programmadrager

Anders Presteren ‘Programmadrager’
   •  Wie is Anders Presteren
   •  Waarom een speciale programmadrager
   •  Werken met een programmadrager
   •  Samenhang leidt tot resultaat
   •  Veranderatomen sturen proces
   •  Vier v’s verbinden proces en mens
   •  Stimuleren kunnen, willen en doen
   •  Voorbeelden programmadragers
   •  Start met Parcoursplan
   •  Preloog en Persoonlijke Resultaten Coaching
   •  Opbouw Tourprogramma en proloog
   •  Organisatiestructuur Programmadrager
   •  Uw Resultaat
   •  Ondersteuning door Anders Presteren
   •  Waarom inzet programmadrager werkt
   •  Samenvattend
     Cultuur  Gedrag   Vaardigheden
Wie is Anders Presteren?
Anders Presteren werd 12 jaar geleden
opgericht door Freek Paludanus. Hij zag bij
organisaties veel consultants en trainers
langskomen, maar merkte dat het lastig bleek
om de adviezen en trainingen, met name aan
de cultuur- en gedragskant, goed te
implementeren.Veel leidinggevenden en medewerkers
ondergingen de veranderingen of aanpassingen.
Persoonlijk en blijvend adopteren, zodat met
name de klant het écht merkt, bleek zeldzaam.Anders Presteren is inmiddels uitgegroeid tot
een typische implementatiespecialist met
executiekracht en bewezen succes bij kritische
en enthousiast geworden klanten. Anders
Presteren richt zich met name op de cultuur- en
gedragszijde van veranderingen en
onderscheidt zich daarmee van management
consultants en trainingsbureaus.

            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Waarom een speciale Programmadrager?
         Tour de France                          Formule 1
Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren?
U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Tour
de France als de Formule 1 wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en
aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen.
Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen.

De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder
‘beladenheid’ , visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat!

                Cultuur   Gedrag    Vaardigheden
Werken met een Programmadrager

 •  Stimuleert aanpak vanuit doe-het-grotendeels-zelf

 •  Weinig tijdrovende theorie en praatsessies

 •  Mensen hebben het druk, dus niet ‘on top of’ maar tijdens het werk

 •  Training niet als los impulsmoment dat weer wegzakt

 •  Kort en krachtige training, coaching en intervisie als etappe-onderdeel
   verankert en borgt

 •  Faciliterende rol leidinggevenden, ondersteund door persoonlijke tips,
   sjablonen en materialen

 •  Medewerkers zelf actief betrokken bij aansturing programma

 •  Zon van Suc6 biedt samenhang en versterkt bereiken gewenste resultaat

 •  Anders Presteren helpt als specialist waar dat toevoegt

 •  Aanpak stimuleert kunnen, willen en doen

 •  Sluit aan op uw eerdere en huidige initiatieven en propgramma’s
             Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Samenhang leidt tot resultaat

               Klantenthousiasme
  Veilig werken                   Aanzienlijk
      op 1                   meer verkopen
                           Energiegévend
 Samenwerken is                    Leiderschap
  samen werken
             Meer betrokken medewerkers


          Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Veranderatomen sturen proces

                                 Wat
                                 •Is de aanleiding
                                 •Worden de doelen en
                                 gewenste resultaten
Hoe
•Gaan we de veranderatomen (afzonderlijk &
 in samenhang) aansturen
•Gaan we dat effectief doen (conform de
 nieuwste verandereisen)
•Houden we de factor mens bovenliggend
Waar
                           Wie
•Vindt de verandering plaats (context)
                           •Zijn onderdeel van de verandering
•Zitten de faal- en slaagfactoren
                           •Dragen bij aan het succes
•Gaat de verandering zich afspelen
                           •Ontwikkelen zich als rolmodel
               Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Vier V’s verbinden proces en mens
  Persoonlijke verandercapaciteit wordt
  gestimuleerd, algemeen wordt intrinsiek
                                  Al tijdens het Tourprogramma ook
                                  programmatische aandacht voor harde- en
                                  zachte borging van een juiste attitude en
                                  verkoopresultaten in de relevante
Korte doorlooptijd (9 maanden) voor een               processen/systemen en bij de
echt praktisch programma, inclusief                 leidinggevenden in hun stijl van leiding
inspirerende Etappetrainingen en gewogen              geven
en nadrukkelijk gefaseerde attitude/
gedragscomponenten.
                        Geen elitetroepen of niet
                        meerijders, ieder betrokken
                        niveau doet mee


               Cultuur    Gedrag  Vaardigheden
Stimuleren kunnen, willen en doen
  Mensen willen wel veranderen     Verandering begint bij het individu, met duidelijkheid
                    krijgen over gewenst gedrag, eigenaarschap leren
  maar niet veranderd worden     nemen, ‘aanspreken moet aanspreken’ ontwikkelen en
                    worden geholpen met gerichte interventies.

                    Zonder dat uw medewerker het mag,
                    zonder dat uw medewerker het kan en
                    zonder dat uw medewerker het wil,
                    verandert er niets, alleen wat cosmetisch en vooral
                    tijdelijk.

                    U en uw medewerkers staan eerst individueel en
                    uiteindelijk als team centraal en worden langs diverse
                    stimulerende impulsen geholpen op hun eigen weg.

                    De programmadrager stelt mensen in staat om dit
                    proces geleidelijk en met respect voor ieders
                    persoonlijke verandercapaciteit te ondergaan.
        Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Voorbeeld Programmadrager
‘Tour de France’
                           Parcoursplan
      Klassement
                            Etappes

  Tourcommissarissen
                            Tourdirecties
                  Klassiekers


         Cultuur  Gedrag   Vaardigheden
Voorbeeld Programmadrager
‘Formule 1’

 Klanten
                Resultaatgedreven
                            Ontwikkelgericht

    Zelf sturen
                       Samen

        Aansturing           Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Start met Parcoursplan


 •  Modern, praktisch, niet betuttelend en niet complex Change Master Plan

 •  Beschrijft en visualiseert ondermeer aanleiding, doelen, gewenst gedrag, rollen,
   organisatievorm en werkwijze

 •  Biedt richting en routekaart op hoofdlijnen

 •  Wijst de wegen, niet de weg

 •  Stimuleert DAG-Communicatie

   – D uidelijke doelen

   – A cceptatie door betrokkenheid

   – G edrag veranderd dankzij betrokkenheid
            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Preloog


 •  Leiding op voorsprong

 •  Opschakelen van leiden naar faciliteren

 •  Benoeming faal- en slaagfactoren

 •  Richting geven aan uitrol Parcoursplan

 •  Rollen en gedrag daarbij

 •  Interventierecht en inspiratieplicht

 •  Hoe werkt de aansturing met de programmadrager in de praktijk?

 •  Klassiekers rijden (speciale korte workshops/intervisies/toolboxen voor
   leidinggevenden)

 •  Persoonlijke Resultaten Coaching
            Cultuur  Gedrag   Vaardigheden
Persoonlijke resultaten Coaching
 Helpt continu een leeromgeving te creëren en mensen persoonlijk te
 helpen verbeteren
 Persoonlijke Resultaten Coaching van leidinggevenden (naast trainen, toolboxen en intervisie)
   dient behalve een persoonlijk doel (persoonlijke ontwikkeling) ook altijd een zakelijk doel.
   Uw doel. De persoonlijke resultaten coaching is mede daarom primair gericht op het
   (nog)beter presteren van de coachee, gevolgd door (nog) beter presteren van de
   servicemedewerkers van de coachee.

 Competenties
 Om zowel het zakelijke als het persoonlijke doel van de coaching te kunnen realiseren wordt
  het accent gelegd op de ontwikkeling van nieuwe gedragspatronen op 6 competenties:

 •  Resultaatgerichtheid (persoonlijk bijdragen aan het realiseren van een aanzienlijk meer
   verkoopresultaat)
 •  Jezelf en anderen ontwikkelen (comfortzones oprekken en persoonlijke faalfactoren
   omzetten in slaagfactoren)
 •  Inleven (echt onderzoeken vanuit welke waarden en overtuigingen de medewerker en de
   klant zich gedraagt en tot keuzes komt, en je eigen keuzes hierop aanpassen)
 •  Focus (is alles wat ik doe ondersteunend aan uw programma en zijn doelstellingen en aan
   mijn persoonlijke ontwikkeling hierop)
 •  Emotie-hantering (wat doet iets dat ik doe / vraag / eis met mijzelf en de ander?)
 •  Communicatieve sturing (bewust en bekwaam zorgen dat het gebeurt omdat mensen
   vooral zelf tot een bepaald inzicht zijn gekomen, vanuit hun waarden en overtuigingen en
   zonder slachtoffers onderweg)
            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Opbouw Tourprogramma
     Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Proloog


 •  Gezamenlijk ervaren, iedereen bij elkaar

 •  Programmatoelichting en het waarom

 •  Uitleg programma(drager), aansturing en rollen

 •  Uitleg werkwijze en verwachtingen

 •  Uitleg 1e etappe/race

 •  Ploegindeling 1e etappe

 •  Hoe werken de korte etappetrainingen/intervisies/toolboxen voor de medewerkers?

 •  Ervaringsleren als primair leermodel

 •  Interactief en gelijk al concreet aan de slag
            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Organisatie Structuur Programmadrager

                       Reguliere Directie en MT


                       Eindverantwoordelijk voor het resultaat
                       van het project “Tour”.


                       Ondersteunt uitvoering en implementatie
                       van de cultuurverandering in
                       Programmadrager “Tour”.


                       Sessies ter ondersteuning van rol van
                       managers en leidinggevenden tijdens
                       (focus)etappes


                       Mix van medewerkers en leiding. Sturen
                       etappes aan. Wisselende samenstelling.
                       Ook zelf deel van de verandering.


                       Rol binnen tourdirectie – verantwoordelijk
                       voor communicatie van en naar
                       tourploegen.


                       Rol binnen tourploeg – verantwoordelijk
                       voor communicatie van en naar
                       tourdirectie.


                       Ploegen rijden etappes.
                       Met gerichte doelen op
                       resultaat en gedrag.
     Project-
     uitvoering


      Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Uw Resultaat
 Succesvolle implementatie van de door u gewenste
 verandering/aanpassing in cultuur en gedrag

 Leidend tot wat eerder werd bereikt bij kritische bedrijven van naam en faam: •  Klantenthousiasme in plaats van klanttevredenheid

 •  Aanzienlijk meer verkopen

 •  Energiegévend leiderschap

 •  Beter samenwerken is samen werken, ook tijdens integraties van
   afdelingen/kantoren

 •  Grotere betrokkenheid van medewerkers, gras groeit van onderop

 •  Minder ongevallen/ongelukken op de werkvloer

 •  Het levend krijgen van benoemde thema’s en geformuleerde pijlers
            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Ondersteuning Anders Presteren
 Alleen waar de specialist toevoegt en vanuit de schijf van vijf:

                                                Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd
                 Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft         kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe
                 constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben         wegen. Behouden van het goede is daarbij wel
                 immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek        essentieel, want veranderen om het veranderen is uit
                 of slechts een analyse van wat er beter kan.         den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want
                 Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden        veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om
                 besproken. Echter niet het aangeven wat er          nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een
                 fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is          creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een
                 wat u zult ervaren.                      unieke programmadrager, is de volgende stap.
                                                             Naast het zelf continu geven van het
                                                             goede voorbeeld gaat de
                                                             betrokkenheid van Anders Presteren
                                                             aanzienlijk verder dan wat
                                                             gebruikelijk is. Er écht bij betrokken
                                                             zijn, meedenken, praktische tips
 Het doel van Anders Presteren is niet dat u                                      geven en waar gewenst ook echt mee
 tevreden bent. Uw tevredenheid is een                                         doen. Niet bukken achter slechts een
 minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast                                      tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5
 bent. Daar is het overtreffen van uw                                          minuten schrijven, maar
 verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u                                      samenwerken is ook echt samen
 niet betaalt voor een activiteit waar u                                        werken invullen.
 onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een
 kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt
 aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant
 ervaart.
                           Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken
                           over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om
                           éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering.
                           Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij
                           de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras
                           groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek.
                           Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat
                           successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’
                           veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare
                           cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is.                  Cultuur     Gedrag      Vaardigheden
Waarom inzet programmadrager werkt
    “Wie tegen zijn wil wordt overtuigd,
    denkt er nog precies hetzelfde over”
      Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Samenvattend
 Anders Presteren is een typische implementatiespecialist, die uw organisatie helpt bij
 de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw
 product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop-
 of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en
 gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt
 merken, en waar zij enthousiast over zijn.

 Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer
 verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer
 betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief
 beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op vaardighedenniveau.

 U ervaart écht betrokken zijn, samenwerken, maatwerk, ervaring, innovatievermogen,
 een bovengemiddelde professionaliteit, eigenheid, bewezen succes en executiekracht.
 Én u ervaart blijvend resultaat.
            Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
Contactgegevens


 Anders Presteren
 Kerkweg 30
 3956 RT Leersum E    Kantoor@anderspresteren.nl
 W    www.anderspresteren.nl
          Cultuur  Gedrag  Vaardigheden
1 von 21

Recomendados

Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
935 views18 Folien
Van moeten naar willen gebruiken von
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenSasja Beerendonk
3.2K views67 Folien
Org Co Alg Pro von
Org Co Alg ProOrg Co Alg Pro
Org Co Alg ProArnold Vermeulen DJV
439 views18 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Gastvrijheid eindelijk meetbaar? von
Gastvrijheid eindelijk meetbaar?Gastvrijheid eindelijk meetbaar?
Gastvrijheid eindelijk meetbaar?Ellen ten Have
319 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0madeleinevandevecht
268 views29 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerbramvdg
348 views28 Folien
Vbz kam 23 april 2015 von
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Cees Pronk
737 views43 Folien
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...3ND B.V.
1.3K views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0guest53d213
301 views32 Folien
Introductie yellow elephant von
Introductie yellow elephantIntroductie yellow elephant
Introductie yellow elephantDick Gaasbeek
277 views33 Folien

Was ist angesagt?(15)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvdg
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvdg348 views
Vbz kam 23 april 2015 von Cees Pronk
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von guest53d213
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
guest53d213301 views
Introductie yellow elephant von Dick Gaasbeek
Introductie yellow elephantIntroductie yellow elephant
Introductie yellow elephant
Dick Gaasbeek277 views
Presentatie Contactdag NOM von janvanvondel
Presentatie Contactdag NOMPresentatie Contactdag NOM
Presentatie Contactdag NOM
janvanvondel186 views
Kennismaking yellow elephant von Dick Gaasbeek
Kennismaking yellow elephantKennismaking yellow elephant
Kennismaking yellow elephant
Dick Gaasbeek319 views
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von helgajanssen
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen725 views
Hoofdstuk 6 Veranderstrategie von Guido Heijman
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieHoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 Veranderstrategie
Guido Heijman43.5K views
Veranderen naar het nieuwe werken von Paul Bloemen
Veranderen naar het nieuwe werkenVeranderen naar het nieuwe werken
Veranderen naar het nieuwe werken
Paul Bloemen247 views
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021) von Peter Oeij
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Peter Oeij93 views

Similar a Salespresenter programmadrager

Presentatie Verschoor & Oudshoorn von
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornVerschoor & Oudshoorn
348 views15 Folien
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat? von
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?mjonkers
455 views14 Folien
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor! von
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!dennislanda
358 views11 Folien
Folder algemeen versie juli 2013 von
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Richard Walraven
618 views10 Folien
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Developmentimkopleidingenbv
413 views24 Folien
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Ido Verhagen
665 views7 Folien

Similar a Salespresenter programmadrager(20)

Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat? von mjonkers
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
mjonkers455 views
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor! von dennislanda
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
dennislanda358 views
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von imkopleidingenbv
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
imkopleidingenbv413 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord von Odette de Koning
Hnw Presentatie Mt Retraite FeijenoordHnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord
Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord
Odette de Koning223 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von BertjeKnor
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
BertjeKnor302 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von lsguldenmund
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund281 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von bregvandegeer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
bregvandegeer418 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von wunnik
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
wunnik252 views
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5 von Pascal Van Loo
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Presentatie Pascal Van Loo via SD WOrx voor kbc adviesvaardigheden v5
Pascal Van Loo1.1K views
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von emaatman
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
emaatman372 views

Salespresenter programmadrager

 • 1. Anders Presteren ‘Programmadrager’ • Wie is Anders Presteren • Waarom een speciale programmadrager • Werken met een programmadrager • Samenhang leidt tot resultaat • Veranderatomen sturen proces • Vier v’s verbinden proces en mens • Stimuleren kunnen, willen en doen • Voorbeelden programmadragers • Start met Parcoursplan • Preloog en Persoonlijke Resultaten Coaching • Opbouw Tourprogramma en proloog • Organisatiestructuur Programmadrager • Uw Resultaat • Ondersteuning door Anders Presteren • Waarom inzet programmadrager werkt • Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 2. Wie is Anders Presteren? Anders Presteren werd 12 jaar geleden opgericht door Freek Paludanus. Hij zag bij organisaties veel consultants en trainers langskomen, maar merkte dat het lastig bleek om de adviezen en trainingen, met name aan de cultuur- en gedragskant, goed te implementeren. Veel leidinggevenden en medewerkers ondergingen de veranderingen of aanpassingen. Persoonlijk en blijvend adopteren, zodat met name de klant het écht merkt, bleek zeldzaam. Anders Presteren is inmiddels uitgegroeid tot een typische implementatiespecialist met executiekracht en bewezen succes bij kritische en enthousiast geworden klanten. Anders Presteren richt zich met name op de cultuur- en gedragszijde van veranderingen en onderscheidt zich daarmee van management consultants en trainingsbureaus. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 3. Waarom een speciale Programmadrager? Tour de France Formule 1 Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Tour de France als de Formule 1 wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’ , visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 4. Werken met een Programmadrager • Stimuleert aanpak vanuit doe-het-grotendeels-zelf • Weinig tijdrovende theorie en praatsessies • Mensen hebben het druk, dus niet ‘on top of’ maar tijdens het werk • Training niet als los impulsmoment dat weer wegzakt • Kort en krachtige training, coaching en intervisie als etappe-onderdeel verankert en borgt • Faciliterende rol leidinggevenden, ondersteund door persoonlijke tips, sjablonen en materialen • Medewerkers zelf actief betrokken bij aansturing programma • Zon van Suc6 biedt samenhang en versterkt bereiken gewenste resultaat • Anders Presteren helpt als specialist waar dat toevoegt • Aanpak stimuleert kunnen, willen en doen • Sluit aan op uw eerdere en huidige initiatieven en propgramma’s Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 5. Samenhang leidt tot resultaat Klantenthousiasme Veilig werken Aanzienlijk op 1 meer verkopen Energiegévend Samenwerken is Leiderschap samen werken Meer betrokken medewerkers Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 6. Veranderatomen sturen proces Wat •Is de aanleiding •Worden de doelen en gewenste resultaten Hoe •Gaan we de veranderatomen (afzonderlijk & in samenhang) aansturen •Gaan we dat effectief doen (conform de nieuwste verandereisen) •Houden we de factor mens bovenliggend Waar Wie •Vindt de verandering plaats (context) •Zijn onderdeel van de verandering •Zitten de faal- en slaagfactoren •Dragen bij aan het succes •Gaat de verandering zich afspelen •Ontwikkelen zich als rolmodel Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 7. Vier V’s verbinden proces en mens Persoonlijke verandercapaciteit wordt gestimuleerd, algemeen wordt intrinsiek Al tijdens het Tourprogramma ook programmatische aandacht voor harde- en zachte borging van een juiste attitude en verkoopresultaten in de relevante Korte doorlooptijd (9 maanden) voor een processen/systemen en bij de echt praktisch programma, inclusief leidinggevenden in hun stijl van leiding inspirerende Etappetrainingen en gewogen geven en nadrukkelijk gefaseerde attitude/ gedragscomponenten. Geen elitetroepen of niet meerijders, ieder betrokken niveau doet mee Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 8. Stimuleren kunnen, willen en doen Mensen willen wel veranderen Verandering begint bij het individu, met duidelijkheid krijgen over gewenst gedrag, eigenaarschap leren maar niet veranderd worden nemen, ‘aanspreken moet aanspreken’ ontwikkelen en worden geholpen met gerichte interventies. Zonder dat uw medewerker het mag, zonder dat uw medewerker het kan en zonder dat uw medewerker het wil, verandert er niets, alleen wat cosmetisch en vooral tijdelijk. U en uw medewerkers staan eerst individueel en uiteindelijk als team centraal en worden langs diverse stimulerende impulsen geholpen op hun eigen weg. De programmadrager stelt mensen in staat om dit proces geleidelijk en met respect voor ieders persoonlijke verandercapaciteit te ondergaan. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 9. Voorbeeld Programmadrager ‘Tour de France’ Parcoursplan Klassement Etappes Tourcommissarissen Tourdirecties Klassiekers Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 10. Voorbeeld Programmadrager ‘Formule 1’ Klanten Resultaatgedreven Ontwikkelgericht Zelf sturen Samen Aansturing Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 11. Start met Parcoursplan • Modern, praktisch, niet betuttelend en niet complex Change Master Plan • Beschrijft en visualiseert ondermeer aanleiding, doelen, gewenst gedrag, rollen, organisatievorm en werkwijze • Biedt richting en routekaart op hoofdlijnen • Wijst de wegen, niet de weg • Stimuleert DAG-Communicatie – D uidelijke doelen – A cceptatie door betrokkenheid – G edrag veranderd dankzij betrokkenheid Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 12. Preloog • Leiding op voorsprong • Opschakelen van leiden naar faciliteren • Benoeming faal- en slaagfactoren • Richting geven aan uitrol Parcoursplan • Rollen en gedrag daarbij • Interventierecht en inspiratieplicht • Hoe werkt de aansturing met de programmadrager in de praktijk? • Klassiekers rijden (speciale korte workshops/intervisies/toolboxen voor leidinggevenden) • Persoonlijke Resultaten Coaching Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 13. Persoonlijke resultaten Coaching Helpt continu een leeromgeving te creëren en mensen persoonlijk te helpen verbeteren Persoonlijke Resultaten Coaching van leidinggevenden (naast trainen, toolboxen en intervisie) dient behalve een persoonlijk doel (persoonlijke ontwikkeling) ook altijd een zakelijk doel. Uw doel. De persoonlijke resultaten coaching is mede daarom primair gericht op het (nog)beter presteren van de coachee, gevolgd door (nog) beter presteren van de servicemedewerkers van de coachee. Competenties Om zowel het zakelijke als het persoonlijke doel van de coaching te kunnen realiseren wordt het accent gelegd op de ontwikkeling van nieuwe gedragspatronen op 6 competenties: • Resultaatgerichtheid (persoonlijk bijdragen aan het realiseren van een aanzienlijk meer verkoopresultaat) • Jezelf en anderen ontwikkelen (comfortzones oprekken en persoonlijke faalfactoren omzetten in slaagfactoren) • Inleven (echt onderzoeken vanuit welke waarden en overtuigingen de medewerker en de klant zich gedraagt en tot keuzes komt, en je eigen keuzes hierop aanpassen) • Focus (is alles wat ik doe ondersteunend aan uw programma en zijn doelstellingen en aan mijn persoonlijke ontwikkeling hierop) • Emotie-hantering (wat doet iets dat ik doe / vraag / eis met mijzelf en de ander?) • Communicatieve sturing (bewust en bekwaam zorgen dat het gebeurt omdat mensen vooral zelf tot een bepaald inzicht zijn gekomen, vanuit hun waarden en overtuigingen en zonder slachtoffers onderweg) Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 14. Opbouw Tourprogramma Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 15. Proloog • Gezamenlijk ervaren, iedereen bij elkaar • Programmatoelichting en het waarom • Uitleg programma(drager), aansturing en rollen • Uitleg werkwijze en verwachtingen • Uitleg 1e etappe/race • Ploegindeling 1e etappe • Hoe werken de korte etappetrainingen/intervisies/toolboxen voor de medewerkers? • Ervaringsleren als primair leermodel • Interactief en gelijk al concreet aan de slag Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 16. Organisatie Structuur Programmadrager Reguliere Directie en MT Eindverantwoordelijk voor het resultaat van het project “Tour”. Ondersteunt uitvoering en implementatie van de cultuurverandering in Programmadrager “Tour”. Sessies ter ondersteuning van rol van managers en leidinggevenden tijdens (focus)etappes Mix van medewerkers en leiding. Sturen etappes aan. Wisselende samenstelling. Ook zelf deel van de verandering. Rol binnen tourdirectie – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourploegen. Rol binnen tourploeg – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourdirectie. Ploegen rijden etappes. Met gerichte doelen op resultaat en gedrag. Project- uitvoering Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 17. Uw Resultaat Succesvolle implementatie van de door u gewenste verandering/aanpassing in cultuur en gedrag Leidend tot wat eerder werd bereikt bij kritische bedrijven van naam en faam: • Klantenthousiasme in plaats van klanttevredenheid • Aanzienlijk meer verkopen • Energiegévend leiderschap • Beter samenwerken is samen werken, ook tijdens integraties van afdelingen/kantoren • Grotere betrokkenheid van medewerkers, gras groeit van onderop • Minder ongevallen/ongelukken op de werkvloer • Het levend krijgen van benoemde thema’s en geformuleerde pijlers Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 18. Ondersteuning Anders Presteren Alleen waar de specialist toevoegt en vanuit de schijf van vijf: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben wegen. Behouden van het goede is daarbij wel immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek essentieel, want veranderen om het veranderen is uit of slechts een analyse van wat er beter kan. den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om besproken. Echter niet het aangeven wat er nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een wat u zult ervaren. unieke programmadrager, is de volgende stap. Naast het zelf continu geven van het goede voorbeeld gaat de betrokkenheid van Anders Presteren aanzienlijk verder dan wat gebruikelijk is. Er écht bij betrokken zijn, meedenken, praktische tips Het doel van Anders Presteren is niet dat u geven en waar gewenst ook echt mee tevreden bent. Uw tevredenheid is een doen. Niet bukken achter slechts een minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5 bent. Daar is het overtreffen van uw minuten schrijven, maar verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u samenwerken is ook echt samen niet betaalt voor een activiteit waar u werken invullen. onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant ervaart. Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering. Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek. Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’ veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 19. Waarom inzet programmadrager werkt “Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over” Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 20. Samenvattend Anders Presteren is een typische implementatiespecialist, die uw organisatie helpt bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop- of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, samenwerken, maatwerk, ervaring, innovatievermogen, een bovengemiddelde professionaliteit, eigenheid, bewezen succes en executiekracht. Én u ervaart blijvend resultaat. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 • 21. Contactgegevens Anders Presteren Kerkweg 30 3956 RT Leersum E Kantoor@anderspresteren.nl W www.anderspresteren.nl Cultuur Gedrag Vaardigheden