Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Artmarine Brokerage Bulletin

Artmarine Brokerage Bulletin

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Artmarine Brokerage Bulletin

 1. 1. ART BULLETIN ;şİğKQİ/llß 44"# %315" r / ` ' îî , .- . , _kv *. . E _ fx; ' -a , - »j J, * f _ . v " a '/ v" _ _ - i_ »ak/ll &YANINA MVAWYAGEIMIEIİII * 'IACIİII VIA!! ÃQRVIICIE MYAKIIİIE PRO T ş î E F1. ı 5. (İ. UAE Bahrain Oman Qatar Egypt
 2. 2. ART N/î /'-` R" Nlr PEIWER IS EIPEN 'IAXCIE i Hâlâ? ' 'IACİEIT ĞLHRVÂICÃE ' LVIVARIIİYA IVIVAWYAXGIEMIŞİIF ' 'İAXCİEII' 'MIN HERVIICİEİ MYAİRIİIEÃ PRO PEREI-/IFIG .LLcLrı-u::. @fav-a î BERTRAM MocHı CRAFT U.A.E. &c Qatar: Exciusive Dealer of Riva, Itama & Wıilıarns Tenders Bahrain & Oman: Exclusive Deaier of Riva, itama, Pershing, Mochi Craft, Ferretti Yachts, Bertram & Wiliiams Tenders U.A.E., Qatar, Bahrain & Oman: Authorized Dealer of Custom Line 84 CRN www.artmarine.ae (İ +971 4 338 89 55 E info@artmarine.ae
 3. 3. ARTMARİNE PRECJVl/N ED SALES BRC_})KERA(;}E You Have Total Peace Of Mind With Our 360° Yachting Solution New Yachts Pre-Owned Yachts Brokerage Yachts Trade In 81 Upgrade After Sales Service Yacht Valet Service lVlarina Management Yacht Management Dubai Bahrain Egypt T: +971 4 338 8955 T: +973 16 021 111 T: +20 2 3838 93 07/12 F: +971 4 338 4470 F: +973 17 910 492 F: +20 2 2735 29 46 E: sales@artmarine.ae E: sa|es@artmarine.bh E: info@artmarine.ae
 4. 4. Yacht Sales 2 ,Jtv/İgı T/ 'I ~ 9' 12;:- g; _ Riva 33 Aquariva 435,000 E 2009, 33 feet, l cabin Looking For A Dream Yacht We Are Your Solution î ~ “ - w Atlantis 35 220,000 $ 2009, 35 feet, 2 cabins .. A_ j 4 f!' Riva Rivarama Super 44 820,000 E 2008, 44 feet, l cabin a' g, 'in -, v J// . ı- ltama 45 201445 feet, 2 cabins 650,000 ê Fiart 47 2014, 47 feet, 3 cabins 750,000 ê Fiart 44 700,000 ê 2012, 44 feet, 3 cabins (- â; x. 7 3532;?.. . - T"`5 __ 34,_ Azimut45 995,000 $ 2013, 45 feet, 3 cabins l _ Q r 7 r .'; LT& .TL ıu` ı ğ”- : g of A ý-'rî Ferretti 510 600,000 $ 2008, 5l feet, 3 cabins
 5. 5. Yacht Sales Riva Rivale 52 2008, 52 feet, 3 cabins 850,000 E www.artmarineae/brokerage i! _, **Em ,- ı_ I: 'ı é -ım - ' Fairline Squadron 55 950,000 $ 2009, 55 feet, 3 cabins v› ,- -~ 7'i_- 1,150,000 E Riva Sport Riva 56 2009, 56 feet, 3 cabins Pershing 58 2012, 59 feet, 3 cabins Ferretti 570 2012, 57 feet, 3 cabins Sunseeker manhattan 60 2009, 62 feet, 3 cabins 799,000 E 1,695,000 é Mochi Craft Dolphin 64 Fly 2011, 64 feet, 3 cabins Azimut 62 2009, 65 feet, 3 cabins 1,200,000 é
 6. 6. .orıkğiırıg For' A Dreaırrı Iâîlllikli M1 e: Ara: Yirıiır İı<jıİLlİİi<jıi1 #aıııaııiı 810 iaıcıtıicıtıc› Si& İÃCICEi, &fi halt,, ?wtiîlbûlß Aîıîıııııt 61 İÄCIIL 016› tara; Stcialbnıı: Rlivıaı ago› :îiııpıaır ğCICICLCICIC> 5% 2010.21, ö:: taa; yasanın. L :-<" ~" 7SICICICIC1 ?%1 âıııııiaıaıkaır "[2 Püaıitaırcır ÄCICW, ?:1 fasit,, *t-cisıbnııa Eîaııiıaıııi 700 12'i( XCLCICIO S:) ZC1C51İÃ1 llaıaıL, 41 cıalbnıı:: Aîıîıııııt "Q ZCIIL, F› haıtvßinalbfllw EtŞHCıÇICıC› S . 'e- " . ` ` ~ ı.' :r n' . ' - ~ '* __ ., ,._ , _ -A _~İf=r-. , -° . " 1._ u - r-.gw .- “*' 2 v -7- -_, ;Râ ~. _:0 ,_ g." e- 1.3 a ?aııraıiîi ?il 22;( XCICÄCICXO il› 1112106411 'îaıaIL, 41 :hımm ;ÇHCXCXC XO ea_ Rûrıaı ”lîwfaıııaııa jlCllCl, 75155131,, 41 Ililhîllß
 7. 7. 3 www.artmarineae/brokerage ..ı ,_~1_3aî=.=a::3; 5_- _ - ğ; l - _~-" _ _ * ` * u - - - - r" - W: -_, 7:_ .%5 ' ~ " -- _ l . -*_'.*_ î. kfxzîwwûêıî -.çfçâıe T' - _ _ ., Canados 76 2500000 $ Ferretti780 1,650,000 é 2008, 78 feet 4 cabins 2007, 79 feet, 4 cabins Ferretti 800 2,690,000 ê Ferretti 830 HT 3,250,000 ê 2010, 81 feet, 4 cabins 2011, 83 feet, 4 cabins Riva 85 Opera 2,700,000 $ Riva Domino 86 4,900,000 ê 2008, 85 feet, 4 cabins 2012, 86 feet, 4 cabins Ferretti 880 call for price Pershing 90 2,150,000 é 2005, 88 feet, 4 cabins 2006, 90 feet, 4 cabins
 8. 8. 1,311,535; _rıırîıkiırıgg For' A İ !Karam laiîriıt Ni e: a e: “frıiırt .î`ı<jıiı,lifiijırı !İlmi 92. [iııirihıaxxui 41311( LCICIC) 5% Aiılıııııtfß 'îİ/CIQCXCIC› il; jlCllCl, 92% hair,, 41 caıbnın ZCICI& 9 » hit, 41cialhlıie› ' ,i -xé-ıllîk_ -- _ ,__` Açýjğ" 5.1.x Ä ü r , f: - 37-”- **rssı - ~ 4' ı ,_ reef', L `1__: .M | ı 'l ı › -4 _ _ _ ' -,,.ı_-r:'-._. . en,, '› ı b.. J 1/ 3. ›_.'-İ.-" K ~ :t ı/ğ T CIRİNİ 91'i 3151011( ICIO il› Pcxiîlllpic› 91'› ğ4ICIQÇICIC1 5%_ ZCXC): '10 ıllâliîll, “camın ZÃCICIGI, 'JCIIO ıııaım; #ciaıbıiıw ?aiıraiiil 9160 r. 'İîıizfıcıııı Line S1/ ?iAliİICıCîC 10 *â XCI& 916› halt,, 41 aialinıı:: ZCICISl, !Where #camın _ ;ı 0 ' - :1 'J :45 v" İ* İ 'var' *ı ıı ` e r _ ı _ 7 _ _ _ __r 'ı (v , _ .. ,ş,- ~ Ar?.. . . --- -- ı_ ;A2 -_ - - -- _aya gü' V _ ___. 1 _ .u iaıkczcııı (CKO Liziciicıcıc› ee_ Taıınib› (Ol ;TYİICILCICIO i:) İÃCXCICl, [CIO IaiaL,:"›«d:lbIIıL ÄÃCICISK, ICII [ait, 41 filmi&
 9. 9. 3 www.artmarineae/brokerage * `ğ` “ta” îf- “I _ Ar.! t.: ı- Numarine102 call for price Tecnomar 2,400,000 ê 2010, 102 feet, 4 cabins 2009, 30.48 meter, 5 cabins 1 ~ 3 t* .. 4 Culf Craft Majesty105 call for price Custom Line Navetta 33 call for price 2013, 105 feet, 5 cabins 2011, 106 feet, 5 cabins T`I_`”ı(ü ,r .a f" 1 .ß Riva 115 Athena 4,900,000 é M/Y That's Life 8,900,00 ê 2008, 115 feet, 4 cabins 2009, 127 feet, 5 cabins ...o "ı 4;: uîê-:ı Ii ıiııiı` ;azı-rf Broward Marine 130 3,750,000 ê CRN 12,950,000 ê 1992 full refıt in 2009, 39.62 meter, 5 cabins 2008, 43 meter, 5 cabins
 10. 10. ıiarivirıiaırıa, 1ii;~91(-iliı=ıtvışıii;nıi;ıi~9ıFiillilliziiıiıw îşliıoilşli-fab -llşllîgiiitşioil ”w =_i'ııı 'ılIlêI iii-a :ııninıl ıiı' ğşiııiitşiii. 'lira 'ıır 'l|.İİ=.lIİİ!lİ;Ii`_1!l-îîl -ışı-iiı-.rl îIİi ;K-riîiıiş; ııiizışitşii' mlîliı 'iiiéa hııııiıiiı çil' 'ılêlll/ ;jşiçıiiîşiiı muş-Le› =.Ill 'şlnnllêllêlil İ-v/ iii-a lilililşiilv-Ãêhlinilşi, 51: ı"'{(!İi=.)I(:;l'ı}şI1'ılêl~î.. !İêlsngılêlihlşîîlılýlülîîlılşl şişıiîgıııınııiırşı iiorığ,, .iıliIi-Iiıî-rışImii, îşırvıızii-.ııritmıi sır'vnıkşiiiçnııéliıış, iii:: :işinin-gi: iıl1ll inme img:: eşler-nil = 'ıı ;iiziıioiizıiçııişı êiçnitşııı, '-191 vur-all :ß -İllîiil ş mw :ıcın İl? 'jpiııiIlşiiî-Illliliüliııhlkêlîiß vivnıiiıil-ıilşliii .rji îiiişı-ıbiıiıi. ını.: ,miîdii9ıviir1ıı1!l_l:l, İli :ı ıişıiii/ ııiııvışı bir :the ırşıııışiziiıu, :lira êışiçiiilşii: 41:19› will ?anıtın-a iii-a :(-ı'r.›:<±.LII_=(Cîî_l-10l,t;iî 'ırıişıııbit-ııı avm-arı * lgşcaiıiıihııv/ 'Komik ALIIIÇLai-,iiişış-i 13 vrşıır-Jşııihşiıil :Lıçııia-ıiı" ilmin-şti. tıiişitşieiî: ;malum iii 'lila îıi-Zlıişiiııu, simit-inna; ,i-.ııiîıııiııniıiır-a, :iıışi-.ınıir 'ıizııiıilliıig îlllil işw/ _ T _Izzl -ızlsı-*rı/şzr 4/ Aviv ^ l ;' _i F* l 1 Willréırr 3ı'léii*i<ý:1eii':x İkéiy 1716110 To Cihat ;ıtıitjieii 'ıihllliîêlir-_lil-(a, îlıf› iivı-.ill 'Illelêiîîila :iii: diiliıg-Iilî :ama Ekim*ılliınntpivııışıiıitıftıııışihıiiö ' .İIırâlİIiİİİİ!l'ıl, QVMIIGIİNİ ni fiil-şi 'ıişwı ;jgiııinêii İ-işıılşiı. îmıı 'anlamına, ı :ı :iııll 'inme-amir' `I'ıiaı Şişman-at İ.: :vhlilr-_lîlle iı› îıiııi' (Hit-alani: :ml »îllilêlıilêl-J/ 'ıliiii _ıiiıitçıııişııx f-ışıiıiş, :if-ita ”o *ßllêllli ?ışını iii; :ilâ-Elit ”ışııi-.iapıfiiia ßlqşiiıiıişwcirav/ıir 52:51:11? siler-its, çı',oii”=fçir =iiışınışiçııiğv/'iliçiııiışnsllıra,.çinıiışnitşııışnikşiiaiıiihçıııi*hilmi*lira !ir-mai :GI-Illıioilx. ılilıii :mm: !ii iii; ?attım-ici !I'll isnıiıil ilk: 'ıişw/ aşiqıinşii. llldlljqlêl -..› huge: éiğlâlıii-S şıl-..iihııı İêFJ› içi: 'ınî-..iıliıia 'şi-ım l!ıI_lı};{=›ı-1êl'-.İi~3, ıavışıısilfııişuîıiziıltıışişi. 131!! . iiinıışpîyıloûnıig İlêlllil viiii› 'ınıiıil-:Iitt-ıl-îl, ?için !Isik :feıviivışıll ;fi 'plhiiüllill, -..ı 1211;: &tanışma İçi-iksir' îçiıvnıiıil :iıı :iıîlıillîtçııiaıl dtçınışßı İHIIIGIr' i' ılêl İlêlliil. ± 'ilnililıîllîf-l-II), .ım yolla, 'ımvngzıit-iı› ligin: . ' :w ;Hair-ila 1 'until qyiîlçliir-.ll azim-r› _ ayıızıv/ -îtgiqlgşiı, chıiıııilıwıiiraııii:.gıl-iırşıwêğıi Iıııîtıiıııııııîiıısxipitşıııi. gi: :dün/gr ^ İ ' T:: iTçr 1 ) Poıvivrşııeidl İOLV/ “Iiieı kegreıııoîlaırý/ am» Ik LIG -ıao eiıunıisi, “Iiia ıieıvlv/ êıpıeıiiteii Iaıııgre› Isı :i pıaihiııi İoıtaıioîl 01'i' vivısıeıkeiıioîl :iıııi ıııaıoıiılıia› :ııııîl :ıpıııiğv/ ,vıaıııiıi ”tanıtan FEVAIIIIHEİĞ* IİIOİLJI!!! açılım-i biaıoıhnisii aiıııı tııııııgiai i #taşır *îaıonııgı .apıııii :tanık: i Fteıııioıvıeıîoıla emi pioılş› i Laura sitemap !Malkara Avıalllalîoıla› Iıı îoiııi :ıxoiiilııgı oroıtoıııi :ioıiisıııisieı: Şiiler-ili ;itemli * alemine› ;line › NGIQİİIIIE› Giray * Lama Heidi OIFIIOIİLÜ 191 HOIMFLEIIEà ISI? Pİ/AOIKVACJEİ Siiıınııl i êlkffßvlvıaltmîcioıaiıdl hıoıiotisıi i LEID ltgıilleı › Mlıiato :nasılsın :ııidl Cliiaııiipitoiiîsıi..
 11. 11. ._ 'I mg, __ ,us _î 'V __fm i 'J'..vf*""'7 {.â",1' . . 4.2.4 *ay âu-;wcktâê/-fz i” I z ı--JM fwßıf YACHT SALES - YACHT SERVICE - MARINA MANAGEMENT - YACHT VALET SERVICE - MARINE PRODUCTS - z :m: ÂtEEL-ııL-.EL 395.”, _/< " 1 ^ ' 42- ' ' ` CRIV › ' .al - V4) E. , .Al 515:" ?JAVA ı . Vılzlsülpstlıîaı İMAM! Alııßlşilsıııixıılımvıaıılxaıslkanııilmim, .lısııııaıßlıillllkııııdfaıııitaıs :nliıııllıırß-IııınıııiBxılllınluaılıaıslleııoilillw liaııııag, .Elaııniîlııgy .mlııılilîiniîl, .::IIIEİİİFIĞIİİİİL .El-diinııınüflmllhıııwrülaııûlau IHAMR., -Qhllııı, .;halilnnıır&ılııınıııııaıIllııımaillxallanılqııııtıııııllııußıdîiil
 12. 12. Leisure Yachting Expertise . 'İT _./' r ,_ .. g' ,_ . ı- .;ad»%-<Ş,_`;5',' L _ ı «ıztxgıf°›e'.-aeâı°f'~f~_,~_-a v› "'”": ,. ' *ı-v-*A-&iaasıwißıg-“TN ` ' xık YACHT SALES - YACHT SERVICE - MARINA MANAGEMENT - YACHT VALET SERVICE - MARINE PRODUCTS - = :n: ı14E.5.^_ıIIL-2L ;Saten Ji '7 4 ^ ' ~`_ _/- "' CRN › i' ,ağ-l, ..T-l s54› .. tü& LÜl5l5i:I11!l:!±V=ir ilk& .lfıqmiaııı5x1lıwmulıwltaıııııIwmjrııınımfflllllsıııizdlaıııûlaııa :HİİİGİİIL -İlıllslıııßıığaijpiüißdlllillıallêilhııii“HapİİEIIım,.HalI-'Iiîlllg,.HIIIİİIİCSIİı,.İHIIâİİİIYEIIHI-3, .ßıaıiiaıııırßwllllhıııımlaııifzın Iıısıı, -Qlsiitınltslllııllış .ıııınıııuaaiiıııııısıııiiı-ımasıııaııtuıııııııaııııııııııaaıqıııi

×