Escriure 2009

Arnau Cerdà
Arnau CerdàL'Hospitalet De Llobregat, Cataluna, Spain
ESCRIURE Ponent: Isidre Moreso Març-2010 BCN-COMARQUES
GUIÓ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROVES EXTERNES
PUNTUACIÓ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PUNTUACIÓ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Criteris d'avaluació DE LES PROVES DE NOVEMBRE ,[object Object],- La competència discursiva (l’ordre en l’exposició de les idees, la coherència i cohesió del discurs i l’adequació del registre a la situació comunicativa), que es valora entre 0 i 4 punts. - La competència lingüística (el coneixement del lèxic, l’ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua), que es valora entre 0 i 4 punts. - El domini dels aspectes formals (la presentació i la grafia), que es valora amb 0 o 1 punts.
3. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ,[object Object]
Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents: Les competències comunicatives : 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques : 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món : 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana
INTRODUCCIÓ  A LA LLENGUA ESCRITA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ELEMENTS INTRODUCTORIS DELS CURRÍCULUMS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
DIFERÈNCIES ENTRE LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
S I T U A C I Ó   C O M U N I C A T I V A C O N T E X T U A L I T Z A C I Ó CONEIXEMENTS DE L’ESCRIPTOR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],P R O C E S S O S C O G N I T I U S M O N I T O R I T Z A C I Ó E D I C I Ó EL PROCÉS D’ESCRIURE UN TEXT
[object Object],Adaptació de CASSANY, D. La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries, 1993. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],C O N T E X T U A L I T Z A C I Ó ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
· A qui vols escriure? ( audiència ) · Per què vols escriure? ( propòsit ) · Què escriuràs? ( tema ) ADEQUACIÓ 1 PLANIFICACIÓ COHESIÓ 3 · Has posat el títol? · Has utilitzat punts i seguit en els paràgrafs? I la coma dins la frase? · Les frases segueixen un ordre? · Has repetit alguna paraula gaires vegades? . Quin sinònim o expressió podries fer servir? · Has revisat les faltes d’ortografia? · Has cercat algun mot al diccionari per a saber què vol dir exactament? GRAMÀTICA 4 · Quina part del teu escrit t’agrada més? · Quina part del teu escrit creus que interessarà més als lectors? . Fer preguntes mirall . · Què en saps, d’aquest tema? . Què en vols saber, d’aquest tema? · Què pots fer per trobar informació sobre el tema? · On pots trobar informació? ·... · Com començaràs l’escrit? · Per on començaràs l’escrit? · Què en diràs després? · Com acabaràs l’escrit? · ... COHERÈNCIA 2 · Com has triat el tema? · De què parla el teu escrit? ( tema ) · Quin text/silueta fas servir? . És el que s’adequa a la intenció que tens? · Ho presentaràs a mà o escrit amb ordinador? · Utilitzaràs diferents tipus de lletres? · Hi posaràs fotos/imatges/dibuixos? . Com organitzaràs el text i les imatges al full? CONTEXTUALITZACIÓ TEXTUALITZACIÓ / REVISIÓ ESTILÍS- TICA 5 PRESEN TACIÓ 6
ADEQUACIÓ Escollir les solucions lingüístiques que dóna la llengua segons la situació de comunicació en què es troba.  DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
COHERÈNCIA Domini del processament de la informació: informació pertinent que s’ha de comunicar i ordre, grau i precisió en què s’ha de fer . DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
COHESIÓ Fa referència a les articulacions gramaticals i lexicals del text. DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GRAMÀTICA Ús correcte de les normes lingüístiques.  DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object]
PRESENTACIÓ Disposició del text al paper segons les convencions que demana el tipus de text i la situació comunicativa.  DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ESTILÍSTICA Capacitat expressiva general.  DEFINICIÓ ASPECTES DIDÀCTICS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MARCADORS TEXTUALS I CONNECTORS  : ADDITIUS 􀂉 I 􀂉 De nou 􀂉 Una altra vegada 􀂉 Igualment 􀂉 A més, a més a més 􀂉 També 􀂉 Així mateix 􀂉 Damunt 􀂉 Fins i tot 􀂉 Encara 􀂉 Tampoc 􀂉 No solament.. sinó també… ENUMERATIUS 􀂉 De primer 􀂉 D’entrada 􀂉 Tot seguit 􀂉 A continuació 􀂉 Més tard 􀂉 Finalment 􀂉 Al principi 􀂉 Després 􀂉 A la fi 􀂉 En primer lloc 􀂉 En segon lloc TRANSITIUS 􀂉 D’altra banda 􀂉 Fora d’això 􀂉 Tret d’això 􀂉 A part d’això EXPLICATIUS/CONTINUATIUS 􀂉 És a dir 􀂉 Per dir-ho millor 􀂉 És així com 􀂉 Millor dit 􀂉 Per dir-ho d’una altra manera 􀂉 Pel que fa a 􀂉 En altres termes 􀂉 Al marge d’això EXEMPLIFICADORS  􀂉 Per exemple 􀂉 Com a mostra 􀂉 Com ara 􀂉 Com és ara 􀂉 Entre d’altres 􀂉 Sobretot 􀂉 Especialment 􀂉 Particularment 􀂉 Això es 􀂉 Així COMPARATIUS 􀂉 Com més… més… 􀂉 Com més… menys… 􀂉 Com menys… menys… 􀂉 Com menys… més 􀂉 En comparació amb 􀂉 En comparació de 􀂉 En comparació a d’una manera semblant 􀂉 O millor
ADVERSATIUS 􀂉 Ara 􀂉 Ara bé 􀂉 O 􀂉 Però 􀂉 Tanmateix 􀂉 Al contrari 􀂉 Per contra 􀂉 D’una banda… d’altra… CONDICIONALS / CONCESSIUS  􀂉 En aquest cas 􀂉 Aleshores 􀂉 Altrament 􀂉 Si no 􀂉 En cas contrari 􀂉 No obstant això 􀂉 Malgrat això / malgrat tot 􀂉 A part d’això 􀂉 Amb tot / amb tot i això INDICADORS DE RESUM O CONCLUSIÓ 􀂉 Breument 􀂉 En una paraula 􀂉 En poques paraules 􀂉 En resum 􀂉 Al capdavall 􀂉 En conclusió 􀂉 Per acabar 􀂉 Total 􀂉 Comptat i debatut 􀂉 En fi 􀂉 En definitiva INDICADORS DE REPRESA  􀂉 Com he estat dient 􀂉 Tornant al tema 􀂉 Tornant al primer (o segon, o tercer…) punt 􀂉 Si reprenem el primer argument INDICADORS D’ACTITUD  􀂉 Naturalment 􀂉 És clar 􀂉 I tant 􀂉 Per descomptat 􀂉 No cal dir que 􀂉 Afortunadament 􀂉 Malauradament 􀂉 Indubtablement 􀂉 D’acord que CAUSATIUS 􀂉 Per aquesta raó 􀂉 Per aquest motiu 􀂉 Per això 􀂉 És per això que
REVISIÓ CORRECCIÓ QUÈ L’ortografia, la morfologia, l’estructura sintàctica, la genuïtat lèxica. I també la cohesió, el registre triat, la disposició de l’escrit, la claredat d’exposició, l’organització lògica de les idees o la selecció adequada de la informació. Convé emfatitzar la correcció durant el procés de l’escrit: es poden corregir esquemes, llistes de frases, apunts d’idees, esborranys, fragments ... QUAN Tan aviat com es pugui. Convé combinar correccions diferides en el temps amb tècniques més immediates (p.ex. durant la redacció, orals ...). COM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],QUI Els alumnes aprenen del professor i també dels seus companys. És interessant combinar correccions individuals, per parelles o grups i amb tot el grup classe. Els aprenents es responsabilitzen més del seu aprenentatge si participen activament en la correcció.
5. Enfocament de l’ensenyament de l’escriptura.
Enfocament de l'ensenyament de l'escriptura gramàtica funcions procés contingut Èmfasi Normativa Ús de la llengua L'aprenent Les matèries curriculars Què es? Aprendre a escriure és igual a aprendre gramàtica. Aprendre a escriure és igual a aprendre a comunicar-se. Aprendre a escriure és igual a aprendre estratègies de composició. Aprendre a escriure és igual a aprendre coneixements i aprendre a de- mostrar-los. Què s'ensenya? La varietat estàndard i el registre formal de la llengua. Totes les varietats i tots els registres de la llengua. Processos de composició de textos. Escriptura acadèmica. Tècniques d'estudi. Aspectes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què es valora? Si gramaticalment és correcte / incorrecte. Si el text és adequat / inadequat. Si l'alumne és competent / incompetent. Si la matèria s'ha après / no s'ha après.
6.Aspectes que intervenen en l’escriptura. Habilitats, components lingüístics, components no lingüístics i funcions de la comunicació per a construir un bon text escrit.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Habilitats Psicomotrius - Grafisme: To muscular Direccionalitat Domini dels estris Traç / Cal·ligrafia … Aspectes formals - Presentació: Tipus de lletra Distribució en el paper Marges … ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Habilitats de composició - Contextualització - Planificació - Redacció - Revisió - Reelaboració - Edició Text - Estructura - Propietats: Adequació Coherència Cohesió … ESCRIPTURA FUNCIONALITAT MOTIVACI Ó ASPECTES QUE INTERVENEN EN L’ESCRIPTURA
LA COMPET È NCIA COMUNICATIVA Implica con è ixer no nom é s el codi ling üí stic, sin ó tamb é qu è cal dir i a qui cal dir-ho, i com s ’ ha de dir de manera apropiada en qualsevol situaci ó donada. T é a veure amb el coneixement social i cultural que se suposa als parlants i que els permet usar i interpretar les formes ling üí stiques  ...  . La compet è ncia comunicativa inclou tant el coneixement com les expectatives respecte a qui pot o no pot parlar en determinats contextos, quan s ’ ha de parlar i quan s ’ ha de callar, a qui es pot parlar, com es pot parlar a persones amb estatus i rols diferents, quins s ó n els comportaments no verbals adequats en cada context, quines s ó n les rutines per prendre la paraula en una conversa, com es pot demanar i com es pot proveir informaci ó , com es pot preguntar, com es pot oferir o declinar l ’ ajut o la cooperaci ó , com es poden donar ordres, com es pot imposar disciplina, etc. En poques paraules, tot allò que implica l ’ú s ling üí stic en un context social determinat . (Saville-Troike, 1989  1982  ) Tusón Valls, A. “L’aula com a escenari comunicatiu”. A: Articles de Didàctica de la llengua i de la literatura . Barcelona, número 6, octubre 1995. PLANIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA PROGRAMACIÓ FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ Preguntar Explicar Narrar Descriure Opinar Convèncer Donar instruccions Argumentar ... Adequació Organització Grau de formalitat Interlocutor Intencionalitat Estructura / ordre Coherència cohesió en SITUACIONS COMUNICATIVES COMPETÈNCIA COMUNICATIVA HABILITATS COMP. LING. COMP. EXTRAL. Fonètica/ Ortografia Lèxic Semàntica Gramàtica Escrits Gest: Expressivitat, postura corp., moviments, Mirada, ... Veu: -volum, ritme, entonació, to... Senyals d’anticipació: títol, índex, introducció, etc. de resum: resum, conclusió visuals: cos, puntuació, negretes, marges, subratllats, etc. Orals amb ESCOLTAR PARLAR AVALUACIÓ per afavorir -Atendre -Reconèixer -Seleccionar -Interpretar -Inferir -Retenir -Contextualitzar -Planificar -Conduir el discurs -Negociar el significat -Produir el text -Atendre aspectes no verbals LLEGIR ESCRIURE -Percepció -Memòria -Anticipació -Cop d’ull i lectura aten. -Inferències -Idees princ. -Estructura i forma -Llegir entre línies -Autoavaluac. -Psicomotrius o Grafisme: traç, to muscular, direccionalitat, ... -Cognitives: Contextualitzar Planificar Redactar Revisar
EXPOSITIU EXPLICATIU Dóna informació. Té com a funció explicar i fer entendre una cosa, un concepte, un fet... És el discurs científic i didàctic. La informació és clara i objectiva. En formen part els models descriptiu i instructiu . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INSTRUCTIU Dóna informació sobre processos, ordres o obligacions. En trobem en: receptes de cuina, instruccions d’ús, converses quotidianes... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TIPUS DE TEXT CARACTERÍSTIQUES GRAMATICALS MORFOLOGIA I SINTAXI ASPECTES TEXTUALS FORMES LITERÀRIES
CONVERSACIONAL Llenguatge transaccional: diàleg, discussions... En trobem en els usos orals quotidians i en alguns textos escrits (teatre, novel·la...) Apareix en força treballs escolars. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TIPUS DE TEXT CARACTERÍSTIQUES GRAMATICALS MORFOLOGIA I SINTAXI ASPECTES TEXTUALS FORMES LITERÀRIES NARRATIU Comprèn els textos que relaten fets: històries, biografies, processos... En podem trobar en: rondalles, contes, novel·les, notícies, textos d’història... Es desenvolupen dins de situacions d’espai i de temps. Pot haver-hi diàlegs, descripcions, instruccions … ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DESCRIPTIU Defineix o descriu un concepte, una paraula, un paisatge, una persona... Selecció dels trets més significatius d’allò que es descriu. En podem trobar en cartes, monòlegs, discursos, postals, notícies... Sovint forma part dels textos narratius i expositius. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],POÈTIC Textos considerats com a creació literària. Funció estètica de la llengua. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[Adaptació de Programes i orientacions per als cursos de llengua catalana (nivells de suficiència i proficiència) 1987. / Vilà, N. (1990) La Diversitat de la Llengua Escrita Dossiers Rosa Sensat / Extra Com , núm. 2 / Cassany, D. et altres (1993) Barcelona. Graó / Jorba, J. (1998) Parlar i escriure per aprendre Barcelona. ICE] TIPUS DE TEXT CARACTERÍSTIQUES GRAMATICALS MORFOLOGIA I SINTAXI ASPECTES TEXTUALS FORMES LITERÀRIES
7. Supòsit de treball de text escrit.
 
 
Text: Expositiu. Tema: Deixalles urbanes, reciclatge, contenidors. ESCOLTAR Treball de microhabilitats d’escoltar a partir d’un text expositiu que parli de les deixalles a la ciutat i la necessitat de reciclar-les. LLEGIR Procés lector a partir d’un text expositiu sobre els nous contenidors que s’estan instal·lant a la ciutat. ESCRIURE Procés d’escriure a partir d’una exposició sobre els (nous) contenidors de Barcelona. PARLAR Treball de microhabilitats de parlar a partir d’una exposició oral (conferència) amb el suport de només un guió i d’il·lustracions (si cal).
TREBALL D’ESCOLTA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TEXT PER A ÉSSER ESCOLTAT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TREBALL DE LECTURA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TEXT PER A ÉSSER LLEGIT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FOTOS DELS NOUS CONTENIDORS
ESCRIURE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PARLAR ,[object Object],[object Object]
RESUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 von 45

Recomendados

Escriure 2009 von
Escriure 2009Escriure 2009
Escriure 2009Arnau Cerdà
3.1K views45 Folien
Textos narratius von
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratiusGuida Allès Pons
9.1K views29 Folien
Guió per escriure un conte von
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conteRedaccions
14.8K views5 Folien
La redacció pas a pas von
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pasPsicoreeduca
91.7K views9 Folien
Quadern b2 (web) von
Quadern b2 (web)Quadern b2 (web)
Quadern b2 (web)María Garcia
66 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

92238639 expressio-escrita-amb-imatges von
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatgesPsicoreeduca
29.7K views4 Folien
Què hem aprés aquest curs a Català? von
Què hem aprés aquest curs a Català? Què hem aprés aquest curs a Català?
Què hem aprés aquest curs a Català? mformiga
641 views10 Folien
Comprensió lectora von
Comprensió lectoraComprensió lectora
Comprensió lectoraDictats
4.5K views29 Folien
Passos per preparar un dictat von
Passos per preparar un dictatPassos per preparar un dictat
Passos per preparar un dictatCristina Ibáñez
37K views1 Folie
progrmacion trimestal catalan 4º von
progrmacion trimestal catalan 4ºprogrmacion trimestal catalan 4º
progrmacion trimestal catalan 4ºEsther Núñez
223 views3 Folien
El Text Dialogat von
El Text DialogatEl Text Dialogat
El Text Dialogatguestec1853
10.1K views7 Folien

Was ist angesagt?(19)

92238639 expressio-escrita-amb-imatges von Psicoreeduca
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
Psicoreeduca29.7K views
Què hem aprés aquest curs a Català? von mformiga
Què hem aprés aquest curs a Català? Què hem aprés aquest curs a Català?
Què hem aprés aquest curs a Català?
mformiga641 views
Comprensió lectora von Dictats
Comprensió lectoraComprensió lectora
Comprensió lectora
Dictats4.5K views
progrmacion trimestal catalan 4º von Esther Núñez
progrmacion trimestal catalan 4ºprogrmacion trimestal catalan 4º
progrmacion trimestal catalan 4º
Esther Núñez223 views
El Text Dialogat von guestec1853
El Text DialogatEl Text Dialogat
El Text Dialogat
guestec185310.1K views
Estructures tipologies textuals von escola
Estructures tipologies textualsEstructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
escola1.5K views
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua von cristofolferrer
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
cristofolferrer1.9K views
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020 von rpujol1
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
rpujol178 views
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans von escolamiracle
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjansProjecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
escolamiracle784 views
L’ofici d’escriptor von selegna curso
L’ofici d’escriptorL’ofici d’escriptor
L’ofici d’escriptor
selegna curso2.5K views
Missatges al nostre_entorn_daniel_navio von UIB
Missatges al nostre_entorn_daniel_navioMissatges al nostre_entorn_daniel_navio
Missatges al nostre_entorn_daniel_navio
UIB245 views
Les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic von Joanprofe
Les competències bàsiques de l'àmbit lingüísticLes competències bàsiques de l'àmbit lingüístic
Les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic
Joanprofe165 views
Cas impuls de la lectura von rpujol1
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lectura
rpujol1102 views

Similar a Escriure 2009

B06 lax von
B06 laxB06 lax
B06 laxNombre Apellidos
888 views19 Folien
PEL PlurilingüIsme Castelló von
PEL PlurilingüIsme CastellóPEL PlurilingüIsme Castelló
PEL PlurilingüIsme CastellóMatilde Martínez Sallés
380 views37 Folien
Metodologia i avaluació 2012 von
Metodologia i avaluació 2012Metodologia i avaluació 2012
Metodologia i avaluació 2012Carme Bové
647 views32 Folien
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua von
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengualauraciv
1.3K views57 Folien
Les rúbriques textuals 5 04 von
Les rúbriques textuals 5 04Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04lauraciv
1.9K views74 Folien
Projecte individual de treball von
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treballIrenetc
361 views13 Folien

Similar a Escriure 2009(20)

Metodologia i avaluació 2012 von Carme Bové
Metodologia i avaluació 2012Metodologia i avaluació 2012
Metodologia i avaluació 2012
Carme Bové647 views
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua von lauraciv
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
lauraciv1.3K views
Les rúbriques textuals 5 04 von lauraciv
Les rúbriques textuals 5 04Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04
lauraciv1.9K views
Projecte individual de treball von Irenetc
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treball
Irenetc361 views
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística von mcasas52
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticaDidàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
mcasas52591 views
L'enfocament competencial von crpbergueda
L'enfocament competencialL'enfocament competencial
L'enfocament competencial
crpbergueda3.4K views
Adquisició L2 von mjvercher
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
mjvercher1.9K views
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques von rpujol1
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiquesMat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques
Mat 1920 impuls-de_la_lectura_proposta_activitats_matematiques
rpujol165 views

Más de Arnau Cerdà

Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ... von
Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...
Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...Arnau Cerdà
868 views14 Folien
Vg2012jl von
Vg2012jlVg2012jl
Vg2012jlArnau Cerdà
944 views3 Folien
Vg2012jl von
Vg2012jlVg2012jl
Vg2012jlArnau Cerdà
509 views3 Folien
Iii jal pres_avaluaciocompetencial von
Iii jal pres_avaluaciocompetencialIii jal pres_avaluaciocompetencial
Iii jal pres_avaluaciocompetencialArnau Cerdà
588 views19 Folien
Iii jal pres_aprendreiensenyar von
Iii jal pres_aprendreiensenyarIii jal pres_aprendreiensenyar
Iii jal pres_aprendreiensenyarArnau Cerdà
448 views11 Folien
Avaluacio st adria von
Avaluacio st adriaAvaluacio st adria
Avaluacio st adriaArnau Cerdà
2.1K views48 Folien

Más de Arnau Cerdà(20)

Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ... von Arnau Cerdà
Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...
Presentació vida secreta de salvador dalí, un món de paisatges i somnis- 28 ...
Arnau Cerdà868 views
Iii jal pres_avaluaciocompetencial von Arnau Cerdà
Iii jal pres_avaluaciocompetencialIii jal pres_avaluaciocompetencial
Iii jal pres_avaluaciocompetencial
Arnau Cerdà588 views
Iii jal pres_aprendreiensenyar von Arnau Cerdà
Iii jal pres_aprendreiensenyarIii jal pres_aprendreiensenyar
Iii jal pres_aprendreiensenyar
Arnau Cerdà448 views
Llengües d'origen 30 setembre 2011 von Arnau Cerdà
Llengües d'origen 30 setembre 2011Llengües d'origen 30 setembre 2011
Llengües d'origen 30 setembre 2011
Arnau Cerdà526 views
Parlariescriureperaprendre von Arnau Cerdà
ParlariescriureperaprendreParlariescriureperaprendre
Parlariescriureperaprendre
Arnau Cerdà1.1K views
Educar per a la diversitat von Arnau Cerdà
Educar per a la diversitatEducar per a la diversitat
Educar per a la diversitat
Arnau Cerdà1K views
Literatura per a nouvinguts von Arnau Cerdà
Literatura per a nouvingutsLiteratura per a nouvinguts
Literatura per a nouvinguts
Arnau Cerdà3.2K views
Sessió formació lic 9 5-11 von Arnau Cerdà
Sessió formació lic 9 5-11Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11
Arnau Cerdà1.5K views
Taller el model comunicatiu von Arnau Cerdà
Taller el model comunicatiuTaller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiu
Arnau Cerdà816 views
Laia manonelles moner von Arnau Cerdà
Laia manonelles monerLaia manonelles moner
Laia manonelles moner
Arnau Cerdà1.1K views

Escriure 2009

 • 1. ESCRIURE Ponent: Isidre Moreso Març-2010 BCN-COMARQUES
 • 2.
 • 3. 2. CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROVES EXTERNES
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents: Les competències comunicatives : 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques : 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món : 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. · A qui vols escriure? ( audiència ) · Per què vols escriure? ( propòsit ) · Què escriuràs? ( tema ) ADEQUACIÓ 1 PLANIFICACIÓ COHESIÓ 3 · Has posat el títol? · Has utilitzat punts i seguit en els paràgrafs? I la coma dins la frase? · Les frases segueixen un ordre? · Has repetit alguna paraula gaires vegades? . Quin sinònim o expressió podries fer servir? · Has revisat les faltes d’ortografia? · Has cercat algun mot al diccionari per a saber què vol dir exactament? GRAMÀTICA 4 · Quina part del teu escrit t’agrada més? · Quina part del teu escrit creus que interessarà més als lectors? . Fer preguntes mirall . · Què en saps, d’aquest tema? . Què en vols saber, d’aquest tema? · Què pots fer per trobar informació sobre el tema? · On pots trobar informació? ·... · Com començaràs l’escrit? · Per on començaràs l’escrit? · Què en diràs després? · Com acabaràs l’escrit? · ... COHERÈNCIA 2 · Com has triat el tema? · De què parla el teu escrit? ( tema ) · Quin text/silueta fas servir? . És el que s’adequa a la intenció que tens? · Ho presentaràs a mà o escrit amb ordinador? · Utilitzaràs diferents tipus de lletres? · Hi posaràs fotos/imatges/dibuixos? . Com organitzaràs el text i les imatges al full? CONTEXTUALITZACIÓ TEXTUALITZACIÓ / REVISIÓ ESTILÍS- TICA 5 PRESEN TACIÓ 6
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. MARCADORS TEXTUALS I CONNECTORS : ADDITIUS 􀂉 I 􀂉 De nou 􀂉 Una altra vegada 􀂉 Igualment 􀂉 A més, a més a més 􀂉 També 􀂉 Així mateix 􀂉 Damunt 􀂉 Fins i tot 􀂉 Encara 􀂉 Tampoc 􀂉 No solament.. sinó també… ENUMERATIUS 􀂉 De primer 􀂉 D’entrada 􀂉 Tot seguit 􀂉 A continuació 􀂉 Més tard 􀂉 Finalment 􀂉 Al principi 􀂉 Després 􀂉 A la fi 􀂉 En primer lloc 􀂉 En segon lloc TRANSITIUS 􀂉 D’altra banda 􀂉 Fora d’això 􀂉 Tret d’això 􀂉 A part d’això EXPLICATIUS/CONTINUATIUS 􀂉 És a dir 􀂉 Per dir-ho millor 􀂉 És així com 􀂉 Millor dit 􀂉 Per dir-ho d’una altra manera 􀂉 Pel que fa a 􀂉 En altres termes 􀂉 Al marge d’això EXEMPLIFICADORS 􀂉 Per exemple 􀂉 Com a mostra 􀂉 Com ara 􀂉 Com és ara 􀂉 Entre d’altres 􀂉 Sobretot 􀂉 Especialment 􀂉 Particularment 􀂉 Això es 􀂉 Així COMPARATIUS 􀂉 Com més… més… 􀂉 Com més… menys… 􀂉 Com menys… menys… 􀂉 Com menys… més 􀂉 En comparació amb 􀂉 En comparació de 􀂉 En comparació a d’una manera semblant 􀂉 O millor
 • 23. ADVERSATIUS 􀂉 Ara 􀂉 Ara bé 􀂉 O 􀂉 Però 􀂉 Tanmateix 􀂉 Al contrari 􀂉 Per contra 􀂉 D’una banda… d’altra… CONDICIONALS / CONCESSIUS 􀂉 En aquest cas 􀂉 Aleshores 􀂉 Altrament 􀂉 Si no 􀂉 En cas contrari 􀂉 No obstant això 􀂉 Malgrat això / malgrat tot 􀂉 A part d’això 􀂉 Amb tot / amb tot i això INDICADORS DE RESUM O CONCLUSIÓ 􀂉 Breument 􀂉 En una paraula 􀂉 En poques paraules 􀂉 En resum 􀂉 Al capdavall 􀂉 En conclusió 􀂉 Per acabar 􀂉 Total 􀂉 Comptat i debatut 􀂉 En fi 􀂉 En definitiva INDICADORS DE REPRESA 􀂉 Com he estat dient 􀂉 Tornant al tema 􀂉 Tornant al primer (o segon, o tercer…) punt 􀂉 Si reprenem el primer argument INDICADORS D’ACTITUD 􀂉 Naturalment 􀂉 És clar 􀂉 I tant 􀂉 Per descomptat 􀂉 No cal dir que 􀂉 Afortunadament 􀂉 Malauradament 􀂉 Indubtablement 􀂉 D’acord que CAUSATIUS 􀂉 Per aquesta raó 􀂉 Per aquest motiu 􀂉 Per això 􀂉 És per això que
 • 24.
 • 25. 5. Enfocament de l’ensenyament de l’escriptura.
 • 26.
 • 27. 6.Aspectes que intervenen en l’escriptura. Habilitats, components lingüístics, components no lingüístics i funcions de la comunicació per a construir un bon text escrit.
 • 28.
 • 29. LA COMPET È NCIA COMUNICATIVA Implica con è ixer no nom é s el codi ling üí stic, sin ó tamb é qu è cal dir i a qui cal dir-ho, i com s ’ ha de dir de manera apropiada en qualsevol situaci ó donada. T é a veure amb el coneixement social i cultural que se suposa als parlants i que els permet usar i interpretar les formes ling üí stiques  ...  . La compet è ncia comunicativa inclou tant el coneixement com les expectatives respecte a qui pot o no pot parlar en determinats contextos, quan s ’ ha de parlar i quan s ’ ha de callar, a qui es pot parlar, com es pot parlar a persones amb estatus i rols diferents, quins s ó n els comportaments no verbals adequats en cada context, quines s ó n les rutines per prendre la paraula en una conversa, com es pot demanar i com es pot proveir informaci ó , com es pot preguntar, com es pot oferir o declinar l ’ ajut o la cooperaci ó , com es poden donar ordres, com es pot imposar disciplina, etc. En poques paraules, tot allò que implica l ’ú s ling üí stic en un context social determinat . (Saville-Troike, 1989  1982  ) Tusón Valls, A. “L’aula com a escenari comunicatiu”. A: Articles de Didàctica de la llengua i de la literatura . Barcelona, número 6, octubre 1995. PLANIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA PROGRAMACIÓ FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ Preguntar Explicar Narrar Descriure Opinar Convèncer Donar instruccions Argumentar ... Adequació Organització Grau de formalitat Interlocutor Intencionalitat Estructura / ordre Coherència cohesió en SITUACIONS COMUNICATIVES COMPETÈNCIA COMUNICATIVA HABILITATS COMP. LING. COMP. EXTRAL. Fonètica/ Ortografia Lèxic Semàntica Gramàtica Escrits Gest: Expressivitat, postura corp., moviments, Mirada, ... Veu: -volum, ritme, entonació, to... Senyals d’anticipació: títol, índex, introducció, etc. de resum: resum, conclusió visuals: cos, puntuació, negretes, marges, subratllats, etc. Orals amb ESCOLTAR PARLAR AVALUACIÓ per afavorir -Atendre -Reconèixer -Seleccionar -Interpretar -Inferir -Retenir -Contextualitzar -Planificar -Conduir el discurs -Negociar el significat -Produir el text -Atendre aspectes no verbals LLEGIR ESCRIURE -Percepció -Memòria -Anticipació -Cop d’ull i lectura aten. -Inferències -Idees princ. -Estructura i forma -Llegir entre línies -Autoavaluac. -Psicomotrius o Grafisme: traç, to muscular, direccionalitat, ... -Cognitives: Contextualitzar Planificar Redactar Revisar
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33. 7. Supòsit de treball de text escrit.
 • 34.  
 • 35.  
 • 36. Text: Expositiu. Tema: Deixalles urbanes, reciclatge, contenidors. ESCOLTAR Treball de microhabilitats d’escoltar a partir d’un text expositiu que parli de les deixalles a la ciutat i la necessitat de reciclar-les. LLEGIR Procés lector a partir d’un text expositiu sobre els nous contenidors que s’estan instal·lant a la ciutat. ESCRIURE Procés d’escriure a partir d’una exposició sobre els (nous) contenidors de Barcelona. PARLAR Treball de microhabilitats de parlar a partir d’una exposició oral (conferència) amb el suport de només un guió i d’il·lustracions (si cal).
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42. FOTOS DELS NOUS CONTENIDORS
 • 43.
 • 44.
 • 45.

Hinweis der Redaktion

 1. PROCÉS D’ESCRIURE