Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian

Arman Taherian
Arman TaherianFront-End Developer um DigitalTeam
‫‌ای‌بر‬‫ه‬‫مقدم‬
‫رایانش‌ابری‌و‌تاثیر‌آن‌در‬
‫‌افزار‬‫م‬‫مهندسی‌نر‬
‫طاهریان‬ ‫آرمان‬ ‫توسط‬–‫بهار‬۱۳۹۴
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫ماست؟‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫چه‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬
▪‫تعدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محاسباتی‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫د‬
‫خصوص‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫و‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫پویا‬ ‫زیرساخت‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عمومی‬
‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ذخیره‬ ،‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پذیری‬‫مقیاس‬
‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫فایل‬.
▪‫محاسب‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬‫و‬ ‫اتی‬
‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬(‫اینترنت‬)‫است‬.
‫پردازش‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫عمل‬ ‫در‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫پردازشگر‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫آن‬
‫کنید‬‫می‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ابرهایی‬.‫ابرها‬ ‫این‬‫به‬
‫بروزرسان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫طور‬‫ی‬
‫هستند‬.
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬
‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬
▪‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫چیز‬‫همه‬۹۰‫و‬ ‫دانشمندان‬ ‫شود؛‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫میالدی‬
‫ش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گشتند‬‫می‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬‫قابل‬ ‫کل‬
‫به‬ ‫فهم‬«‫شبکه‬»‫کنند‬ ‫اشاره‬.‫ک‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ه‬
‫آن‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تشکیل‬ ‫ها‬
‫شد‬‫می‬.‫بخ‬ ‫به‬ ‫خواستند‬‫می‬ ‫دانشمندان‬ ،‫تر‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫شی‬
‫تج‬ ٔ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مسئولیتش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اشاره‬‫و‬ ‫هیز‬
‫بود‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫پیشبرد‬.
▪‫نام‬ ‫از‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫شبکه‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫دا‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫نشمندان‬
‫از‬ ‫مهندسین‬ ‫و‬«‫ابر‬»‫شماره‬ ‫پتنت‬ ‫به‬۵٫۴۸۵٫۴۵۵‫گردد‬‫می‬ ‫بر‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫پتنت‬ ‫این‬۱۹۹۴‫توضی‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ح‬
‫است‬ ‫بوده‬:«‫گاران‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ،‫سریع‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫و‬ ‫شده‬ ‫تی‬
‫باال‬ ‫دسترسی‬»
‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬«‫ابر‬»
‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬
▪‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫چیز‬‫همه‬۹۰‫و‬ ‫دانشمندان‬ ‫شود؛‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫میالدی‬
‫ش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گشتند‬‫می‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬‫قابل‬ ‫کل‬
‫به‬ ‫فهم‬«‫شبکه‬»‫کنند‬ ‫اشاره‬.‫ک‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ه‬
‫آن‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تشکیل‬ ‫ها‬
‫شد‬‫می‬.‫بخ‬ ‫به‬ ‫خواستند‬‫می‬ ‫دانشمندان‬ ،‫تر‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫شی‬
‫تج‬ ٔ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مسئولیتش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اشاره‬‫و‬ ‫یز‬
‫بود‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫پیشبرد‬.
▪‫نام‬ ‫از‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫شبکه‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫دا‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫نشمندان‬
‫از‬ ‫مهندسین‬ ‫و‬«‫ابر‬»‫شماره‬ ‫پتنت‬ ‫به‬۵٫۴۸۵٫۴۵۵‫گردد‬‫می‬ ‫بر‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫پتنت‬ ‫این‬۱۹۹۴‫توضی‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ح‬
‫است‬ ‫بوده‬:«‫گاران‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ،‫سریع‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫و‬ ‫شده‬ ‫تی‬
‫باال‬ ‫دسترسی‬»
‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬«‫ابر‬»
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫ماست؟‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫چه‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫مزایا‌و‌دالیل‌استفاده‌از‌رایانش‌ابری‬
▪‫وابسته‌نبودن‌به‌مکان‌و‌زمان؛‬
▪‫شبکه‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬.
▪‌‌‫ت‬‫امنی‬(‫؟‬)،
▪‫‌های‌اشتراک‌منابع؛‬‫س‬‫سروی‬
▪‫استفاده‬ ‫غیرقابل‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬
▪‫متمرکزسازی؛‬
▪‫نگهد‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫مناطقی‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫متمرکز‬‫اری‬
‫آنجا‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫هزینه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫کمتری‬
‫است‬ ‫تر‬‫ارزان‬.
▪‫کاهش‌هزینه؛‬
▪‫ه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سرویسی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫به‬‫زینه‬
،‫پردازید‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬
▪‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫نیست‬ ‫زیرساخت‬ ‫خریداری‬ ‫به‬ ‫نیازی‬
‫یابد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫خرید‬ ‫های‬‫هزینه‬.
▪‫چابک‌بودن؛‬
▪‫خ‬ ‫منابع‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫را‬ ‫ود‬
‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬.
▪‫انعطاف‌پذیری؛‬
▪‫خ‬ ‫شرایط‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫ای‬‫منابع‬ ‫توان‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬‫اصی‬
‫و‬ ‫خریداری‬ ‫ماست‬ ‫سرویس‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬
‫شود‬ ‫سازی‬‫سفارشی‬.
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫‌های‌استفاده‌از‌رایانش‌ابری‬‫ش‬‫معایب‌و‌چال‬
▪‌‌‫ت‬‫امنی‬(‫؟‬)‫؛‬
▪‫‌های‬‫ت‬‫اجبار‌در‌رعایت‌استانداردها‌و‌سیاس‬
،‫‌دهنده‌خدمات‌ابری‬‫ه‬‫ارائ‬
▪‫شفافیت‌دسترسی‌و‌حفظ‌حریم‌خصوص‬‫ی؛‬
▪‫در‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫سیاست‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫سوم‬ ‫شخص‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬
‫ها‬‫مشتری‬ ‫های‬‫داده‬
▪،‫در‌دسترس‌نبودن‌منابع‌فیزیکی‬
▪‫‌پذیری‌در‌برابر‌رکود‌اقتصادی؛‬‫ب‬‫آسی‬
▪‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫ابری‬ ‫منابع‬ ‫اجاره‬ ‫های‬‫بودجه‬ ‫کاش‬‫ها‬
▪(‫دسترسی‌و‬‌)‫‌های‌پهنای‌باند؛‬‫ه‬‫هزین‬
▪‫طریق‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫حجیم‬ ‫های‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫های‬‫هزینه‬
‫اینترنت‬
▪‫ایران‬ ‫در‬!‫ناامن‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫فیلترینک‬ ،‫ها‬‫تحریم‬‫و‬
‫ناپیدار‬
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫‌افزار‌چیست‬‫م‬‫مهندسی‌نر‬‫؟‬
▪‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫اصول‬ ‫از‬‫و‬ ‫جا‬
‫کیفی‬ ‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫که‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫صرفه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬‫واقعی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫برروی‬‫به‬
‫کند‬ ‫عمل‬ ‫کارآمدی‬ ‫طور‬.‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫روش‬ ‫یک‬
‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ،‫سیستماتیک‬‫محصو‬‫ل‬
‫افزاری‬‫نرم‬‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬.
▪‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬‫می‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫درواقع‬
‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫تولید‬ ‫کارهای‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫ق‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬‫باکیفیت‬‫و‬ ‫توسعه‬ ‫ابل‬
‫باشند‬ ‫نگهداری‬.
▪‫ف‬ ‫تمامی‬ ‫بکارگیری‬ ‫نیازمند‬ ،‫ابتکاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫واید‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫کند‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پیشرفت‬.
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫تاثیر‬
‫رایانش‌ابری‌بر‬
‫‌افزا‬‫م‬‫فرایند‌مهندسی‌نر‬‫ر‬
▪‫سرویس‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫فروش‬ ‫سنتی‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬
▪‫استفاد‬ ‫ما‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫هزاران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ه‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫صدهزار‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬.
▪‫و‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬
‫استفاد‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫گویی‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫بهینه‬‫و‬ ‫کمتر‬ ‫ه‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫تر‬‫بهینه‬
▪‫افز‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫تست‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫کامپایل‬ ‫روند‬ ‫تغییر‬‫ار‬
▪‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫خطاهای‬ ‫با‬ ‫تولیدی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬
‫ابر‬ ‫دهنده‬‫سرویس‬
▪‫ابری‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫رمزنگاری‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬
▪‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ابر‬ ‫سرویس‬ ‫ترین‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬‫ما‬ ‫افزار‬‫نرم‬
▪‫ها‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫داده‬‫پایگاه‬ ‫مانند‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کلی‬ ‫ساختارهای‬ ‫تغییر‬‫با‬ ‫که‬ ‫یی‬
‫هستند‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫سخت‬.
▪‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫بودن‬‫چابک‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫بکارگیری‬ ‫موجب‬ ‫به‬
‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬
▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬
▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬
▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬
▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
‫ه‬ِ‫م‬!
‫اینترنت‌اشیا‬‫بسی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ابزارهای‬ ٔ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ‫؛‬‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عظیم‬ ‫ار‬
‫هستند‬ ‫متصل‬.
‫سوالی‌دارید؟‬
‫منابع‬:http://ArmanTaherian.com/rtcls/CCioSE
1 von 16

Recomendados

Amniat von
AmniatAmniat
Amniatmorycom
894 views45 Folien
Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
پردازش ابری و امنیت سایبری von
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 views57 Folien
94.10.18 von
94.10.1894.10.18
94.10.18maherimaheri
229 views33 Folien
cloud services for libraries von
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 views144 Folien
OpenStack and its service von
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its serviceYashar Esmaildokht
117 views75 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian

Cloud ofthings von
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 views31 Folien
ابر باز و آینده رایانش ابری von
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K views18 Folien
cloud computing , رایانش ابری von
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K views18 Folien
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
Cloud Computing and Cloud Services von
Cloud Computing and Cloud ServicesCloud Computing and Cloud Services
Cloud Computing and Cloud ServicesSaeid Bostandoust
83 views33 Folien
رایانش ابری von
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابریShiraz LUG
133 views34 Folien

Similar a Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian(20)

ابر باز و آینده رایانش ابری von Nasser Ghanemzadeh
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
Nasser Ghanemzadeh4.6K views
cloud computing , رایانش ابری von vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
رایانش ابری von Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG133 views
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 von pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views
مجازي سازي، مجازى سازى von marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K views
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW von faradars
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEWآموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW
آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW
faradars628 views
اتوماسیون اداری von Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 views

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian

 • 2. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫ماست؟‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫چه‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 3. ‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬ ▪‫تعدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محاسباتی‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫د‬ ‫خصوص‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫زیرساخت‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ذخیره‬ ،‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پذیری‬‫مقیاس‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫فایل‬. ▪‫محاسب‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬‫و‬ ‫اتی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬(‫اینترنت‬)‫است‬. ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫پردازشگر‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ابرهایی‬.‫ابرها‬ ‫این‬‫به‬ ‫بروزرسان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫طور‬‫ی‬ ‫هستند‬. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬
 • 4. ‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬ ▪‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫چیز‬‫همه‬۹۰‫و‬ ‫دانشمندان‬ ‫شود؛‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫میالدی‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گشتند‬‫می‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬‫قابل‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫فهم‬«‫شبکه‬»‫کنند‬ ‫اشاره‬.‫ک‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تشکیل‬ ‫ها‬ ‫شد‬‫می‬.‫بخ‬ ‫به‬ ‫خواستند‬‫می‬ ‫دانشمندان‬ ،‫تر‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫شی‬ ‫تج‬ ٔ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مسئولیتش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اشاره‬‫و‬ ‫هیز‬ ‫بود‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫پیشبرد‬. ▪‫نام‬ ‫از‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫شبکه‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫دا‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫نشمندان‬ ‫از‬ ‫مهندسین‬ ‫و‬«‫ابر‬»‫شماره‬ ‫پتنت‬ ‫به‬۵٫۴۸۵٫۴۵۵‫گردد‬‫می‬ ‫بر‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫پتنت‬ ‫این‬۱۹۹۴‫توضی‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ح‬ ‫است‬ ‫بوده‬:«‫گاران‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ،‫سریع‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫و‬ ‫شده‬ ‫تی‬ ‫باال‬ ‫دسترسی‬» ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬«‫ابر‬»
 • 5. ‫رایانش‌ابری‌چیست؟‬ ▪‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫چیز‬‫همه‬۹۰‫و‬ ‫دانشمندان‬ ‫شود؛‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫میالدی‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گشتند‬‫می‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬‫قابل‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫فهم‬«‫شبکه‬»‫کنند‬ ‫اشاره‬.‫ک‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تشکیل‬ ‫ها‬ ‫شد‬‫می‬.‫بخ‬ ‫به‬ ‫خواستند‬‫می‬ ‫دانشمندان‬ ،‫تر‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫شی‬ ‫تج‬ ٔ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫با‬ ‫مسئولیتش‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اشاره‬‫و‬ ‫یز‬ ‫بود‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫پیشبرد‬. ▪‫نام‬ ‫از‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫شبکه‬ ‫توضیح‬ ‫برای‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫دا‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫نشمندان‬ ‫از‬ ‫مهندسین‬ ‫و‬«‫ابر‬»‫شماره‬ ‫پتنت‬ ‫به‬۵٫۴۸۵٫۴۵۵‫گردد‬‫می‬ ‫بر‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫پتنت‬ ‫این‬۱۹۹۴‫توضی‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبت‬ ‫به‬‫ح‬ ‫است‬ ‫بوده‬:«‫گاران‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ،‫سریع‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫و‬ ‫شده‬ ‫تی‬ ‫باال‬ ‫دسترسی‬» ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬«‫ابر‬»
 • 6. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫ماست؟‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫چه‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 7. ‫مزایا‌و‌دالیل‌استفاده‌از‌رایانش‌ابری‬ ▪‫وابسته‌نبودن‌به‌مکان‌و‌زمان؛‬ ▪‫شبکه‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬. ▪‌‌‫ت‬‫امنی‬(‫؟‬)، ▪‫‌های‌اشتراک‌منابع؛‬‫س‬‫سروی‬ ▪‫استفاده‬ ‫غیرقابل‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ▪‫متمرکزسازی؛‬ ▪‫نگهد‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫مناطقی‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫متمرکز‬‫اری‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫هزینه‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫است‬ ‫تر‬‫ارزان‬. ▪‫کاهش‌هزینه؛‬ ▪‫ه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سرویسی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫به‬‫زینه‬ ،‫پردازید‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ▪‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫نیست‬ ‫زیرساخت‬ ‫خریداری‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫خرید‬ ‫های‬‫هزینه‬. ▪‫چابک‌بودن؛‬ ▪‫خ‬ ‫منابع‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫را‬ ‫ود‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬. ▪‫انعطاف‌پذیری؛‬ ▪‫خ‬ ‫شرایط‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫ای‬‫منابع‬ ‫توان‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬‫اصی‬ ‫و‬ ‫خریداری‬ ‫ماست‬ ‫سرویس‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫سازی‬‫سفارشی‬.
 • 8. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 9. ‫‌های‌استفاده‌از‌رایانش‌ابری‬‫ش‬‫معایب‌و‌چال‬ ▪‌‌‫ت‬‫امنی‬(‫؟‬)‫؛‬ ▪‫‌های‬‫ت‬‫اجبار‌در‌رعایت‌استانداردها‌و‌سیاس‬ ،‫‌دهنده‌خدمات‌ابری‬‫ه‬‫ارائ‬ ▪‫شفافیت‌دسترسی‌و‌حفظ‌حریم‌خصوص‬‫ی؛‬ ▪‫در‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫سوم‬ ‫شخص‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬‫مشتری‬ ‫های‬‫داده‬ ▪،‫در‌دسترس‌نبودن‌منابع‌فیزیکی‬ ▪‫‌پذیری‌در‌برابر‌رکود‌اقتصادی؛‬‫ب‬‫آسی‬ ▪‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫ابری‬ ‫منابع‬ ‫اجاره‬ ‫های‬‫بودجه‬ ‫کاش‬‫ها‬ ▪(‫دسترسی‌و‬‌)‫‌های‌پهنای‌باند؛‬‫ه‬‫هزین‬ ▪‫طریق‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫حجیم‬ ‫های‬‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫اینترنت‬ ▪‫ایران‬ ‫در‬!‫ناامن‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫فیلترینک‬ ،‫ها‬‫تحریم‬‫و‬ ‫ناپیدار‬
 • 10. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 11. ‫‌افزار‌چیست‬‫م‬‫مهندسی‌نر‬‫؟‬ ▪‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫اصول‬ ‫از‬‫و‬ ‫جا‬ ‫کیفی‬ ‫با‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬‫که‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫صرفه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬‫واقعی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫برروی‬‫به‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫کارآمدی‬ ‫طور‬.‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫روش‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ،‫سیستماتیک‬‫محصو‬‫ل‬ ‫افزاری‬‫نرم‬‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬. ▪‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬‫می‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫درواقع‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫تولید‬ ‫کارهای‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫ق‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬‫باکیفیت‬‫و‬ ‫توسعه‬ ‫ابل‬ ‫باشند‬ ‫نگهداری‬. ▪‫ف‬ ‫تمامی‬ ‫بکارگیری‬ ‫نیازمند‬ ،‫ابتکاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬‫واید‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫کند‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پیشرفت‬.
 • 12. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 13. ‫تاثیر‬ ‫رایانش‌ابری‌بر‬ ‫‌افزا‬‫م‬‫فرایند‌مهندسی‌نر‬‫ر‬ ▪‫سرویس‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫فروش‬ ‫سنتی‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬ ▪‫استفاد‬ ‫ما‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫هزاران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ه‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫صدهزار‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬. ▪‫و‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫سازگار‬ ‫استفاد‬ ‫و‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫گویی‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫بهینه‬‫و‬ ‫کمتر‬ ‫ه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫تر‬‫بهینه‬ ▪‫افز‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫تست‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫کامپایل‬ ‫روند‬ ‫تغییر‬‫ار‬ ▪‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫خطاهای‬ ‫با‬ ‫تولیدی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫ابر‬ ‫دهنده‬‫سرویس‬ ▪‫ابری‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫رمزنگاری‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬ ▪‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ابر‬ ‫سرویس‬ ‫ترین‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬‫ما‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ▪‫ها‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫داده‬‫پایگاه‬ ‫مانند‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کلی‬ ‫ساختارهای‬ ‫تغییر‬‫با‬ ‫که‬ ‫یی‬ ‫هستند‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫سخت‬. ▪‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫بودن‬‫چابک‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫بکارگیری‬ ‫موجب‬ ‫به‬
 • 14. ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ▪‫ابری‬ ‫رایانش‬‫چیست؟‬ ▪‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ▪‫بگیریم؟‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫چه‬ ‫ابرها‬ ‫به‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ▪‫چیست؟‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ▪‫دارد؟‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ▪«‫مه‬»‫ماست‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫؛‬!
 • 15. ‫ه‬ِ‫م‬! ‫اینترنت‌اشیا‬‫بسی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ابزارهای‬ ٔ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ‫؛‬‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عظیم‬ ‫ار‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬.