Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Modyul 2 (pasig makati)grade 7 learning modules - quarter 2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Quarter 4, module 2
Quarter 4, module 2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Modyul 2 (pasig makati)grade 7 learning modules - quarter 2 (20)

Weitere von ApHUB2013 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Modyul 2 (pasig makati)grade 7 learning modules - quarter 2

 1. 1. Markahan 2 Modyul 2 Mga Paksa Oras Pagsibol ng Kamalayang Pilipino Iba-Ibang Mukha ng Progreso 1. Ang Ideya ng progreso sa Kasalukuyan 2. Pagsuri sa mga Ideya ng progreso sa siglo 19 3. Tatlong mukha ng progreso: Sinibaldo de Mas, Gregorio Sancianco, at Juan Luna Pito (7) Pangkalahatang Ideya Maraming dahilan ang pag-usbong ng damdaming Pilipino: ang pagkamulat sa mga kaisipang liberal, paglawak ng pakikipagkalakalan.at pakikitungo sa mga taga-ibang bansa, pagkamulat ng panggitnang uri ng mamamayan (middle class) at mayayaman sa lipunan, at patuloy na pagmamalabis ng mga kastilang opisyal. Kung noong una ay hindi matanggap ng mga Pilipino ang hindi pantay na pagtingin sa ating lahi Nakatulong sa mga Pilipino ang kanyang mga panukalang batas tulad ng pagpapaunlad sa pagsasaka , industriya ,paglalakbay at kalakalan . Ang bahagyang kaunlarang naranasan ng mga Pilipino ay nakatulong sa paglinang ng pampulitikang kamalayan ng bansa. Noong 1789 , sa pamamagitan ng isang dekreto, bahagyang nabuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga dayuhan na mag negosyo sa bansa. Dumagsa ang mga mangangalakal nang ganap na buksan ang Maynila sa kalakalang pandaigdigan noong 1834. Naging sentro ng pandaigdigang kalakalan ang Iloilo, Sual at Zamboanga noong 1855, Cebu noong 1860 at Tacloban, Leyte noong 1873. Natutunan ng mga Pilipino na makisalamuha sa mga dayuhan na nagbigay-daan upang mamulat sila sa mga bagong ideya na nagpabago sa kanilang pananaw. Sa pasigla ng kalakalan ng Maynila, nahimok ang halos lahat ng tao sa pakikipagkalakalan. Dahil dito, maraming nakarating sa ibang bansa. Dito nagsimula ang pag silang ng mga ilustrado sa lipunan. Ang mga ilustrado o enlightened one ay binubuo ng mga mayayamang negosyante at mangangalakal. Pinag-aral nila ang kanilang mga anak sa ibang bansa katulad ng Spain upang makapantay sa karapatan ng mga lihitimong Espanyol , isa sa mga unang Pilipinong nag-aral sa Espanya ay si Gregorio Sancianco at Juan Luna.
 2. 2. Pagganyak Illustration by Matt Herring http://www.economist.com/node/15108593 Note: Maaring palitan ang larawan ayon sa pansariling pananaw ng guro) Pansinin ang larawan sa itaas. 1. Anu-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Itala ang inyong mga kasagutan sa loob ng kahon. Tao Mga Gusali Fuse Mansanas Bulaklak Telebisyon Ibon rocketship/eroplano Mundo Ahas Films Makinarya 2. Sa kabuuan, ano ang ipinahihiwatig ng larawan? (Answers may vary) Ang larawan ay nagpapakita ng mga pagbabago at pag-unlad.
 3. 3. 3. Kung ganito ang ating pagkaunawa sa ideya ng progreso sa kasalukuyang panahon, ano naman kaya ang naging pagtingin ng mga mamamayan sa salitang progreso noong ika19 na siglo? Alamin natin ang perspektibo nina Sinibaldo de Mas, Gregorio Sancianco at Juan Luna upang higit nating maunawaan ang konsepto ng progreso noong ika-19 na siglo. HISTORICAL FRAMEWORK Informe sobre el estado de las Filipinas en 1842 (Ulat tungkol sa kalagayan ng Pilipinas noong 1842) sipi ni Sinibaldo de Mas GAWAIN : Batay sa siping nabasa, isulat ang rekomendasyong nakuha ninyo ayon kay Sinibaldo de Mas ukol sa progreso? MGA REKOMENDASYON TUNGKOL SA IMPORMASYONG MAHIHINUHA MULA SA MGA REKOMENDASYON Edukasyon Pamamahala ng Simbahan at Parokya Pananamit ng mga Espanyol at Pilipino Pagtrato ng mga Pilipino at Espanyol sa isa’t isa NOTE: maaring kunin ang kasagutan sa gabay ng guro Pamprosesong katanungan 1. Ano ang inaasahang epekto ng mga rekomendasyon ni Sinibaldo de Mas? 2. Ano ang pangkalahatang pananaw ni Sinibaldo de Mas tungkol sa progreso?
 4. 4. 3. Sa inyong palagay, uunlad ba ang bansa kung sa kasalukuyan ay 3R’s lamang ang nakamtan niyang kaalaman? Mangatwiran. Gregorio Sancianco, El Progreso de Filipinas (Ang Progreso sa Pilipinas), 1881. Gawain . Ano daw? Gamit ang “cause and effect diagram” isulat sa loob ng bawat kahon ang mga balakid sa pagsulong ng agrikultura na tinutukoy ni Sancianco at sa loob ng bilog ang mga nagging epekto ng mga hadlang o balakid na ito. (Note: ang mga kasagutan ay maaring magkaiba-iba ) Mga Balakid (Dahilan) sa Pagsulong ng Agrikultura Epekto ng mga balakid sa Ekonomiya ng bansa Maraming restriksyon sa pagbenta at pagkalat ng produkto Wala o kulang ang kalye o daan mula sa bukid patungong palengke Hindi sapat ang halaga sa palengke upang mabawi ang puhunan Hindi makatrabaho ng masigasig ang mga magsasaka dahil sa kawalan ng tulong mula sa pamahalaan Mas higit na pahirap ang naranasan ng mga Pilipinio
 5. 5. Kasama sa pagtatanim ang Monopolyo sa tabako dahil sapilitan ito Gawain . Ang TALA, Bow! Itala sa loob ng bituin ang mga posibleng solusyon na nabanggit ni Sancianco upang malutas ang mga suliranin sa ekonomiya ng Pilipinas. Sagot: Alisin ang mga limitasyon s pangangalakal ng produkto Gumawa ng daaan mula sa bukid patungong palengke Itigil ang Monopolyo sa tabako o ayusin ang patakaran ukol dito PAMPROSESONG KATANUNGAN Sagutin ang mga katanungang nakapaloob sa talahanayan. TANONG SAGOT
 6. 6. 1. Ano ang pananaw ni Gregorio Sancianco ukol sa Progreso? Ipaliwanag. 2. Ano sa inyong palagay kung bakit ganito ang pananaw ni Sancianco? 3. Sa iyong pananaw, ano ang maaaring mangyari sa Pilipinas maging sa pamumuhay ng mga Pilipino kung tutugunan ng Espanya ang mga hinaing ni Sancianco? Bakit? Juan Luna Si Juan Luna ay kilala sa larangan ng pagpipinta. Nilikha niya ang España y Filipinas na nagpapakita ng matalinhagang paglalarawan sa Spain at Pilipinas noong 1886. Ito ay kilala rin bilang España Guiando a Filipinas ("Spain Leading the Philippines"). ACTIVITY PHASE Gawain 1. Kilalanin mo ako. Sa pamamagiitan ng bubble map, maglagay ng mga mapagkakakilanlan mo kay Juan Luna. propagandistata pintor Mula sa maykayang pamilya Nakapagaral sa Europa
 7. 7. ANALYSIS PHASE Gawain . Suri-Larawan. Bigyan kahulugan ang larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Isulat ang sagot sa loob ng kahon.
 8. 8. Sino ang kinakatawan ng babae na nasa kaliwa? Sino ang kinakatawan ng babae na nasa kanan? Ano ang itinuturo ng babae na nasa kaliwa? Bakit inaalalayan ng babae sa kaliwa ang babaeng nasa kanan? Ano ang maaring kahulugan nito? Ano ang maaring kahulugan ng hagdan? Ano ang ibig sabihin ng mga bulaklak na nasa hagdan? Sa pangkalahatan, paano makakamit ang progreso sa punto de bista ni Luna? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Pagpapalalim ng talakayan:
 9. 9. 1. Paano makakamit ang progreso batay sa pananaw nina Sinibaldo de Mas, Gregorio Sancianco at Juan Luna? ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. Bakit ganun ang naging pananaw nina Sinibaldo de Mas, Gregorio Sancianco at Juan Luna ukol sa progreso? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ABSTRACTION PHASE Gawain 3. Pag Isipan Natin. Humanap ng iyong kamag-aral na magiging katuwang sa pagsagot sa mga tanong. Magsasalitan kayo sa pagtanong at pagsagot. Isulat ito sa graphic organizer at ibahagi sa klase ang inyong mga sagot. SAGOT (IKAW) SAGOT (KAMAG-AARAL) Masasabi mo bang nagkaroon ng progreso ang Pilipinas noong ika-19 na siglo? Bakit? Masasabi mo bang nakamit na ng Pilipinas ang progreso sa kasalukuyan? Bakit?
 10. 10. APPLICATION PHASE Gawain 4. May Progreso Ba? Tignan ang mga larawan at sumulat ng pito hanggang sampung pangungusap na nagpapaliwanag kung ang nakikita ay sapat upang masabing may progreso na.
 11. 11. KILALA MO BA AKO? Batay sa mga pahayag kilalanin si Juan Luna. Larawan ni Juan Luna 1. Sino si Juan Luna? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Ano ang patunay na siya ay isang pintor? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
 12. 12. Gawain 1. Kilalanin mo ako. Sa pamamagiitan ng bubble map, maglagay ng mga mapagkakakilanlan mo kay Juan Luna.

×