Mitglieder, die Anthony Swamy Naidu Kocherla folgen