Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

חילופי מייל עם אבי בליזובסקי

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

חילופי מייל עם אבי בליזובסקי

  1. 1. ‫חילופי מייל ע אבי בליזובסקי, עור ה"ידע " בעקבות דיוור שקיבל‬ ‫מהבלוג הירוק בתארי 12 במר 1102, בכדי לראות את הדיוור המקורי‬ ‫במלואו לחצו כא .‬‫‪Inbox x‬‬‫אנכי‬ ‫‪x‬‬ ‫א אינ מצליח לצפות במסר לח כא‬ ‫לאבי בליזובסקי ברכות,‬ ‫לפני עידכו מפרסומי הבלוג הירוק.‬ ‫הציוויליזיה המודרנית נמצאת בימי אלו תחת התקפה משולבת:‬ ‫מצד אחד אסו הטבע הנורא ביפ , זה שהחריב חבלי אר נרחבי והוביל למות של אלפי‬ ‫רבי מתושביה זוכה להתעלמות תקשורתית יחסית הפוגעת במאמצי ההצלה והסיוע.‬ ‫במקו הסיקור אודות האסו שאכ התרחש, רוב אמצעי התקשורת עוסקי בהפחדות‬ ‫מוגזמות אודות הקטסטרופה הגרעינית שלא התרחשה.‬ ‫מצד שני השבוע יחגגו בישראל את הקמפיי התקשורתי המצליח של כל הזמני "שעת כדור‬ ‫האר ". קמפיי זה בונה קונצנזוס בינלאומי ותקשורתי למע האידיאולוגיה האנטי-תעשייתית.‬ ‫אלו רק שני סממני לאידיאולוגיה העומדת להותיר אותנו ע קיצובי אנרגיה ומשברי‬ ‫עתידיי המסכני את שלו האנושות. את פירותיה של אותה גישה אנו כבר חשי בישראל‬ ‫בעקבות הנזקי שנגרמו למשק החשמל הנאל להמשי לעבוד ע תחנות מיושנות כאשר‬ ‫בניית תחנות חדישות ואמינות המבוססות על אנרגיה זמינה מעוכבת ונמנעת בשלל תירוצי‬ ‫ירוקי .‬ ‫קריאה מועילה,‬ ‫בועז ארד‬ ‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬ ‫‪to me‬‬ ‫קמפיי שעת כדור האר הוא ממש לא ק מפיי אנטי תעשייתי אלא בעד המש קיו‬ ‫האנושות ותפסיקו להפחיד.‬ ‫תכ אתחיל לחשוב שאת ממומני על ידי חברת החשמל, שהיא הנפגעת העיקרית. אי‬ ‫בעיה, שעובדי חברת החשמל יחזירו את הפוני לחנות. לא רק מסוכני הביטוח כדאי לדרוש‬ ‫זאת.‬ ‫אבי בליזובסקי‬ ‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬
  2. 2. ‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי יקירי,‬ ‫אנחנו כנראה לא נצליח להסכי על העניי אבל לדעתי המש הקיו האנושי תלוי ביכולת‬ ‫המי האנושי לנצל את משאבי כדור האר והיקו ולהפיק את האנרגיה להמש‬ ‫ההתפתחות.‬ ‫את זה לא ישיגו בעזרת שעת כדור האר או בזבוז משאבי על אנרגיה לא יעילה.‬ ‫בידידות‬ ‫בועז ארד )ארדר(‬‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬ ‫כפי שאתה יכול לקרוא באתר הידע , חוקרי רבי מצליחי למצוא דרכי , בי היתר‬ ‫באמצועת ננוטכנולוגיה, להפו את קולטי השמש להרבה יותר יעילי , הבעיה היא שא לא‬ ‫יהיה שוק לקולטי שמש עכשיו, לא יהיה מי שיחקור את הנושא בעתיד, ולכ חייבי להתחיל‬‫במצב הנוכחי וכמו שהסלולאר התפתח בזכות השוק, ג השימוש באנרגית השמ שיתפתח.‬ ‫ג הסלולאר התחיל בקט , מכשירי יקרי , רק דיבור. אילו היינו רוצי שיהיה לנו אייפו‬ ‫לפני 02 שנה לא היה מי שישקיע בפיתוחו.‬ ‫כפי שאתה מבי מדברי, להגנה על הסביבה יש ג הצדקה בשוק החופשי. אי לאלי הנפט‬ ‫וחברת החשמל המממני אות בלעדיות על הקפטיליז .‬‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי,‬ ‫אני מתפלא עלי , כעיתונאי אתה אמור לבדוק את הטענות של לפני שאתה מכריז עליה‬ ‫כאילו ה עובדות... אלי הנפט וחברת החשמל לא מממני אותי )וחבל שכ היות והדבר‬ ‫נובע אולי מקוצר ראות בעניי הזה(.‬ ‫כמדע אתה אמור לעודד מחקר על מנת לגלות טכנולוגיות יעילות - לא לקחת טכנולוגיות‬‫שטר פותחו ולבזבז סכומי עתק בכיסוי עשרות אלפי מטרי רבועי של אב טיפוס שמקומו‬ ‫במעבדה....‬ ‫מדע אמיתי ירצה להשקיע את המיליארדי במחקר ולא בלהרגיש טוב וירוק מבלי לבחו‬ ‫את הכלכליות והיעילות של הפרוייקטי .‬ ‫בברכה,‬ ‫בועז ארד‬
  3. 3. ‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬‫כשיש מצב חירו לא מסתכלי על הכס , מה ג שזה לא נכו עובדתית. וחו מזה א אחד‬ ‫אל היה מפתח משהו אפילו ברמה מעבדתית א לא היה לזה שוק עתידי.‬ ‫במסווה של יעילות וחוסר בשלות כביכול אתה שולל את כל הצור באנרגיה חלופית. תגיד‬ ‫שזה מה שאתה רוצה ואל תנסה להסתיר זאת בטיעוני שווא.‬ ‫‪[boaz.onroad@gmail.com:Boaz Arad [mailto :From‬‬ ‫‪Monday, March 21, 2011 10:17 AM :Sent‬‬‫✆ ‪Boaz Arad‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫אבי ‪to‬‬ ‫אבי,‬ ‫שוב, ההתלהבות המגוייסת של מתעלמת מ העובדות.‬ ‫א. אי מצב חירו .‬ ‫ב. כל הזמ מפתחי במעבדה וסכומי עתק מוקצי למירו אחרי האנרגיה הבאה - אי לזה‬ ‫כל קשר לכ שנקח 01 אלפי דונ באשלי ונקצה אות לקולטי סולאריי תו ביזבוז‬ ‫מיליארדי שקלי היו ועדוד תעשייה מזהמת בסי .‬ ‫ג. אני לא שולל את הצור באנרגיה חלופית. הנפט החלי מצויי את שמ הלוויתני‬ ‫לתאורה והציל ג את הלוויתני מהכחדה וג סיפק תאורה טובה, הבנזי והסולר עדיפי‬ ‫על הקיטור שהיה עדי בזמנו על כוח בהמות או שרירי אד . ג היו צרי להמשי לחקור‬ ‫ולייעל - א לא את זה עושי חסידי הירוקי הסהרוריי הנלחמי נגד כל קדמה.‬ ‫ד. לא ברור לי מדוע כל אלו ה טיעוני שווא.‬ ‫בועז‬‫✆ אבי בליזובסקי‬ ‫‪Mar‬‬ ‫12‬‫‪to me‬‬ ‫עובדתית הטיעוני לא נכוני , אני חייב לצאת לפגישה ולכ את ל תשובה מפורטת יותר.‬ ‫בכל אופ כדור האר מתחמ והעשור האחרו היה ח יותר מאשר כל העשורי לפניו מאז‬ ‫החלו המדידות. איי שוקעי , קרחוני נמסי בכמות אדירה בקוטב ואת פשוט יושבי‬ ‫ליד מחשב ומשרבטי קשקושי כאילו א אחד מהדברי הללו לא נכו ולמדעני יש‬ ‫אינטרסי להפי שקרי ועוד שטויות וקונספירציות כיד הדמיו הטובה עליכ . א זה‬ ‫הטיעו שלכ , אי לכ מה לחפש בקרב אנשי מדע.‬ ‫‪Click here to Reply or Forward‬‬

×