Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Inzicht laat mens en organisatie groeien
Inzicht laat mens en organisatie groeien

Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op
persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan
ontwikkeling en groei.

Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste
inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering
te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan
gaan we graag met u in gesprek.
Pagina 2
Inhoudsopgave

•  Positie         pagina  5
•  Visie          pagina  9
•  Raak!          pagina  13
•  Klanten         pagina  15
•  Seizoensbijeenkomsten  pagina  19
•  Organisatie       pagina  21
•  Publicaties       pagina  27
•  Contact         pagina  31
Pagina 3
Positie
Pagina 4
In de praktijk brengen van strategie

Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan    Strategie
veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het
noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de
kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie
en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede
weg te blijven.
                              Omgeving
In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te
maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op
welk moment? Vaak is het operationaliseren van de
strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het
nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de
organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.
                              Organisatie
Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren
van uw strategie. Samen met u werken we aan het
ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze
kernkwaliteiten in dit proces?

•  We hebben ervaring met veranderen            Leiderschap
•  We zijn in staat abstracties te concretiseren
•  We zien de samenhang der dingen
•  We helpen u te besluiten en te bewegen
•  We maken veranderingen afPositie
Pagina 5
Realiseren van integrale veranderingen

Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de
strategische agenda. Opdrachten die de gehele
organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de
lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden.

• Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St.
 Radboud voor alle niet-medische processen
• Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor
 informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van
 Rotterdam en Amsterdam
• Begeleiden van de ANWB in de verandering van een
 clusterorganisatie naar een procesgestuurde
 organisatie
• Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door      Fusie
 een uitbestedingspartner van Obvion             Uitbesteding
                                Organisatie
• Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van     Reorganisatie
 CoopCodis                         Procesinnovatie
• Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van        Directievoering
 wereldwijde backoffices van Rabobank International    Shared Services
• Verhogen van de effectiviteit van het           Strategievorming
 programmamanagement bij de Nederlandse
                              Prestatieverbetering
 Spoorwegen
                              Wet- en regelgeving
• Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda
                              Strategische thema’sPositie
Pagina 6
Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale
veranderingen
De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de         Inhoudelijke vakgebieden
belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in
staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te
overzien.                                  Besturing &
                                      Leiderschap
Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke        Financiën &         Informatie &
opdrachten uit. Voorbeelden zijn:                Control          Technologie

• Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS!
• Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met
 Tata Steel
• Introduceren waardemanagement en optimaliseren       Marketing &         Mens &
 managementaccounting bij Nationale Nederlanden        Verkoop           Cultuur
• Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de
 Wegenwacht
• Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel
 voor ABN AMRO Hypothekengroep
• Adviseren van het management van APG over de
 herinrichting van de IT-functie
• Verhogen van de effectiviteit van Informatie-
 management bij de Raad voor de Rechtspraak
• Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de
 particuliere markt van Rabobank
                                    Strategische thema’sPositie
Pagina 7
Visie
Pagina 8
Inzicht op verschillende niveaus

                                                   Toekomst
Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te
verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en
samenwerking zijn hierbij essentieel.

Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het              Nu
uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de
volgende invalshoeken:

• De organisatie in haar omgeving
• De organisatie als een geïntegreerd systeem                  Mens
• De organisatie in de tijd bezien

Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele
werknemer, een team, een afdeling of de gehele
organisatie.                             Proces      Technologie


Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede               Organisatie
analyse van de organisatie. Door samen na te denken
over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de
kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van            Omgeving
hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-    Verleden
vraagstukken te reduceren tot de kernvraag.
Visie
Pagina 9
Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-
eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en
de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot      Ontwerpen        Ontwikkelen
inzicht en resultaat te komen.

‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen.
Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals
producten en diensten, processen en mensen, de
informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is
cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge          Resultaat
samenhang te bepalen.

‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan
overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen.
Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die
past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.

‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de
beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook          Sturen
basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en
volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten
elementen van deze invalshoek.
Visie
Pagina 10
Grondbeginselen

Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.
Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.      We zijn op zoek naar de essentie. De        We denken vrij. We komen op basis van
      essentie van de vraag is de basis voor het          onze kennis en ervaring tot echte
      in gang zetten van een blijvende           oplossingen. We durven waar nodig met
      verandering.                    frisse ideeën en denkrichtingen te komen:
                                 dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen
      We zetten mensen centraal. Mensen met             we omdat we onafhankelijk zijn.
      zelfinzicht durven op eigen kracht en
      intuïtie te varen en hebben gezonde zin in    We doen. Praten en schrijven alleen, daar
      verandering met perspectief. Zij zijn het die   geloven we niet in. We weten uit ervaring
      een organisatie echt vooruit brengen.       dat niet alles van tevoren valt te bedenken.
                                  Al doende sturen we bij en blijven we
      We staan voor ons vak. We worden             inzicht creëren en er naar handelen.
      gedreven door inhoud en liefde voor het
      adviesvak. Vanuit een hoge mate van          We zijn integer. Ons doen en laten is
      intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij     gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en
      onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf         betrouwbaarheid. Vanuit een groot
      ontwikkelen.                      verantwoordelijkheidsbesef geven we
                                           inzicht en richting.
Visie
Pagina 11
Raak!
Pagina 12
Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen

RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die
is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In
speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.

Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en             Visie
versnellen van kennisdeling.
Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot
                                  1         2
de kern.
Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.

Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten
workshops bieden om cruciale aspecten in het               Groeps-
veranderproces te ondersteunen.               Evaluatie        Ontwerp
                                     prestatie

1: Van evaluatie naar visie                         4
2: Van visie naar ontwerp
3: Van ontwerp naar realisatie
4: Verhogen groepsprestatie
                                           3
Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief         Realisatie
ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we
specifiek opgeleide professionals in huis om deze
workshops te begeleiden.Raak!
Pagina 13
Klanten
Pagina 14
Onze opdrachtgevers

Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens  Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken
voor wie en met wie we werken.               Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer
                              bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd
We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste     besturingsmodel.
resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen  ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van
in het proces van de opdracht.               Finance en Risk Management in de financiële
                              sector.’
We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt      Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,
worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers    over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de
die de goede dingen willen doen voor de eigen        opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.
organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang  ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar
is niet onze stijl.                     de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen
                              op.’
We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit  Aernout van Citters, Finance Controller Corus,
betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van  over de ondersteuning van SeederDeBoer bij
activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang    diverse finance projecten.
van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.   ‘Zij weten kennis van Corus te combineren met
                              nieuwe inzichten en een continue stroom van
Op de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van  nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.”
onze opdrachtgevers.
                              Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen ING
                              DI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij
                              de implementatie van een accounting systeem.
                              “Zij weten een project strak te managen met een
                              helder overzicht van taken en
                              verantwoordelijkheden”

Klanten
Pagina 15
Onze klanten


Financiële sector
Gezondheidszorg
Non-profit en overige markten
Klanten
Pagina 16
Seizoensbijeenkomsten
Pagina 17
Seizoensbijeenkomsten

We hechten veel waarde aan onze relaties.   Lentebijeenkomst 2012
Speciaal voor ons netwerk organiseren we   Het thema leiderschap krijgt veel aandacht. Vaak gericht op wat een
daarom een Lente- en een           goede leider is, of hoe een goede leider zich moet gedragen. Er is
Zomerbijeenkomst.               weinig aandacht voor ‘waarom’ een leider doet wat hij doet. Juist de
                       leiders die de kern van het ‘waarom’ kunnen raken, maken in onze visie
De actuele data van de bijeenkomsten vindt  het verschil. Zij creëren niet te stoppen bewegingen. Drie leiders geven
u op www.seizoensbijeenkomst.nl. Ook vindt  tijdens de Lentebijeenkomst op 6 juni 2012 hun visie op dit thema.
u daar het laatste nieuws, de specifieke   •   Mariëlle Heijltjes, Professor Managerial Behavior Maastricht
invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het     University
aanmeldformulier en de sfeerverslagen van   •   Emile Lohman, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UMC St
de afgelopen bijeenkomsten.             Radboud
                       •   Susi Zijderveld, Algemeen Directeur CBR
                       Conny Groenewegen, een opkomend en internationaal bekend mode-
                       talent zal ons door middel van een workshop laten ervaren hoe
                       creativiteit in leiderschap gevonden en gestimuleerd kan worden:
                       ‘Unraveling Fashion, a knitting experience’.

                       Zomerbijeenkomst 2012
                       Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe
                       problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de
                       regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is
                       belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die
                       er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op 23 juni
                       2012.Klanten
Pagina 18
Organisatie
Pagina 19
Inspirerend inzicht door inspirerende mensen

We geloven sterk in de kracht van iedere individuele        Markt
professional en van het collectief. Daarom zijn we als
maatschap georganiseerd.

In een hecht samenspel van partners, adviseurs en
zelfstandige professionals weten we de complexe
veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te
brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke
uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons
bedrijf.

Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de
ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We
vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen
bureau voor organisatieadvies en interim-management.       Partners

                                 Adviseurs
In oktober 2010 zijn we gestart met een Young
Professional programma. Onze Young Professionals zijn
                               Interim professionals
jong, talentvol, net afgestudeerd en hebben de ambitie in
het adviesvak te werken. Ze volgen een
ontwikkelingsprogramma van 2 jaar waarin wij hen        Raad van Advies
opleiden tot organisatieadviseurs. Zowel binnen als buiten
hun opdracht worden ze intensief begeleid.
Organisatie
Pagina 20
Partners

SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere    Albert Visscher
partner heeft een belangrijke rol in het leveren van     'Zonder wrijving geen glans.’
kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze
eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze
genen.
                               Guido Kilsdonk
Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende  'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden
stijlen, verschillende achtergronden, verschillende      gezamenlijk snel tot de essentie komen.'
leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten.
Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze    Jurgen Schut
ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te
                               bewegen.'
Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van
het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan   Pieter de Boer
productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en
                               'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie
continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de
                               zinloos.'
praktijk, dat is wat we leuk vinden.

Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun       René Seeder
persoonlijke motto.                      'Werk en leef in harmonie met je omgeving,
                               maar een enkele disharmonie kan zeer
                               effectief zijn.'
                               Rob Koppen
                               ‘Vrijheid in verbondenheid.’Organisatie
Pagina 21
De mensen van SeederDeBoer

Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen
scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe
richtingen in te slaan.

Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van
SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap,
vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit
in ons bloed.

Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere
adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en
een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we
met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar
te leren.

De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen
hebben een brede basisopleiding; van economie,
bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal
aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere
langdurige programma’s.

We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt
eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele
motto’s, waarvan u hier enkele ziet.Organisatie
Pagina 22
Onze interim professionals

Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd      Carolijn Hawinkels
wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een        ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun
uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals.   prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke
                                vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe
We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan      consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij
zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel  als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’
georiënteerd, van algemene managers tot specialisten.
We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen
geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen      Erwin Lute
hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.         ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd
                                alleen om de inhoud gaat, maar ook om het
Drie van de zelfstandige professionals waarmee we       acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel
samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen     fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan
treft u aan op onze website.                  te kunnen spiegelen.’

Wij investeren in de professionalisering van de interim
professionals. SeederDeBoer bood haar zelfstandige       Annie van Wijgerden
professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde   ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er
noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin      veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je
herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof     in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich
tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor          echt verdiepen in jou als persoon.’
ontwikkeling?
Organisatie
Pagina 23
Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit drie bijzondere mensen
die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de
                               •  Carin Gorter is commissaris bij UVIT, lid van
                                 de Raden van Toezicht van het Onze Lieve
groeiambities van SeederDeBoer.                 Vrouwe Gasthuis en het CBR, bestuurslid van
                                 de schouwburg Velsen en lid van de
De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal       Monitoring Commissie Code Banken.
invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed        “‘De mensen van SeederDeBoer spreken mij
blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities    aan omdat ik mij herken in hun gedrevenheid
van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de     en professionaliteit.”
partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie,
passie en creativiteit.
                                 Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten
                                 en adviesrollen.
                                 “De indruk die ik van ze krijg, is dat ze
                                 bijzonder, integer en deskundig zijn.”
                                 Hans Blink is president van Athlon Car Lease
                                 International.
                                 “De Raad van Advies van SeederDeBoer is
                                 een zeer diverse groep mensen. Ik hoop dat
                                 dit zal leiden tot nieuwe inzichten.”Organisatie
Pagina 24
Publicaties
Pagina 25
Artikelen en boeken

Artikelen & Publicaties                 Boeken & Rapporten

Uitdagingen Compliance                  Alle wegen leiden naar Rome
•  Tijdschrift voor Compliance, juli 2010       • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder
•  Karen Klaver (compliance officer Bank Nederlandse   redactie van Dr. Abbas Shahim RE.
   Gemeenten) en Carolien Merkens (managing      • Jurgen Schut en Theo Huibers
   consultant SeederDeBoer).
                             Enterprise architecture
Grip op het EPD                     • Springer – november 2008
•  Publicatie in ICTZorg, januari 2011         • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen
                              Cloo, Claudia Steghuis
Scherper inkopen met ERP
•  Artikel in ICT Zorg, december 2010          Compliance Rapport 2009
•  Teus Molenaar (freelance journalist)         • Juni 2009
                             • Guido Kilsdonk en Carolien Merkens
Veranderen, juist nu!
•  Chief Financial Officer - april 2009
•  Rob Koppen

De moraal centraal
•  Chief Financial Officer, februari 2009        Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel
•  Andrea Willemse                   overzicht.Publicaties
Pagina 26
Contact
Pagina 27
Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar

      Albert Visscher          Pieter de Boer
      06 4702 3262           06 4456 3837
      albert.visscher@seederdeboer.nl  pieter.deboer@seederdeboer.nl
      Guido Kilsdonk          René Seeder
      06 4716 7031           06 4456 3780
      guido.kilsdonk@seederdeboer.nl  rene.seeder@seederdeboer.nl
      Jurgen Schut           Rob Koppen
      06 4456 3834           06 2099 2025
      jurgen.schut@seederdeboer.nl   rob.koppen@seederdeboer.nl
Contact
Pagina 28
1 von 28

Recomendados

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0guest53d213
301 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seederdeboer von
Bedrijfspresentatie SeederdeboerBedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie SeederdeboerSeederDeBoer
286 views29 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boergkilsdonk
394 views32 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerreneseeder
365 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Presentatie Patrick Van Der Voorn von
Presentatie Patrick Van Der VoornPresentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der VoornDesignThinkers Group
546 views11 Folien
Orchestri Bedrijfspresentatie von
Orchestri  BedrijfspresentatieOrchestri  Bedrijfspresentatie
Orchestri BedrijfspresentatieGuido Van Nuffelen
230 views17 Folien
Company Profiel von
Company ProfielCompany Profiel
Company ProfielMichiel Vermeulen
184 views16 Folien
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders von
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan andersLeo van de Vorst
581 views36 Folien
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren von
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenLeo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenWOW! Het kan anders
408 views36 Folien
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien

Destacado

Presentatie Publiek Private Samenwerking von
Presentatie Publiek Private SamenwerkingPresentatie Publiek Private Samenwerking
Presentatie Publiek Private SamenwerkingIH
493 views18 Folien
F mex algemeen website von
F mex algemeen websiteF mex algemeen website
F mex algemeen websiteF-MEX
363 views14 Folien
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS. von
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.F-MEX
444 views15 Folien
7 social media trends for consumers new research social media examiner von
7 social media trends for consumers new research  social media examiner7 social media trends for consumers new research  social media examiner
7 social media trends for consumers new research social media examinerNiladri Dutta
2.7K views6 Folien
Buku petunjuk penggunaan_internet_banking von
Buku petunjuk penggunaan_internet_bankingBuku petunjuk penggunaan_internet_banking
Buku petunjuk penggunaan_internet_bankingRidho Sinaro
201 views64 Folien
Niladri dutta (1) von
Niladri dutta (1)Niladri dutta (1)
Niladri dutta (1)Niladri Dutta
323 views4 Folien

Destacado(18)

Presentatie Publiek Private Samenwerking von IH
Presentatie Publiek Private SamenwerkingPresentatie Publiek Private Samenwerking
Presentatie Publiek Private Samenwerking
IH493 views
F mex algemeen website von F-MEX
F mex algemeen websiteF mex algemeen website
F mex algemeen website
F-MEX363 views
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS. von F-MEX
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.
Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.
F-MEX444 views
7 social media trends for consumers new research social media examiner von Niladri Dutta
7 social media trends for consumers new research  social media examiner7 social media trends for consumers new research  social media examiner
7 social media trends for consumers new research social media examiner
Niladri Dutta2.7K views
Buku petunjuk penggunaan_internet_banking von Ridho Sinaro
Buku petunjuk penggunaan_internet_bankingBuku petunjuk penggunaan_internet_banking
Buku petunjuk penggunaan_internet_banking
Ridho Sinaro201 views
Master of public health university of malay von vivindea
Master of public health university of malayMaster of public health university of malay
Master of public health university of malay
vivindea152 views
Courvoisier The Future Series: Your Mind: A User's Guide von Katie Gill
Courvoisier The Future Series: Your Mind: A User's GuideCourvoisier The Future Series: Your Mind: A User's Guide
Courvoisier The Future Series: Your Mind: A User's Guide
Katie Gill154 views
Courvoisier The Future Series: Success... Or Your Money Back von Katie Gill
Courvoisier The Future Series: Success... Or Your Money BackCourvoisier The Future Series: Success... Or Your Money Back
Courvoisier The Future Series: Success... Or Your Money Back
Katie Gill235 views
My biography von Elvis Lkf
My biographyMy biography
My biography
Elvis Lkf245 views
Dites automatisch Twitteren met inhoud von Koen Vrancken
Dites automatisch Twitteren met inhoudDites automatisch Twitteren met inhoud
Dites automatisch Twitteren met inhoud
Koen Vrancken267 views
Green computing 1 von salmantoy
Green computing 1Green computing 1
Green computing 1
salmantoy5.4K views

Similar a Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0ianlegorburu
334 views32 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerrobinevandenberg
321 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0JeroenBuma
187 views32 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerjmcloo
283 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0ianlegorburu
358 views32 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
293 views32 Folien

Similar a Bedrijfspresentatie SeederDeBoer(20)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu334 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von JeroenBuma
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
JeroenBuma187 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von jmcloo
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
jmcloo283 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu358 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von Jannekepot
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Jannekepot254 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von linda_spaans
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
linda_spaans371 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von scbemmel
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
scbemmel277 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvanluijk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvanluijk219 views
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen von Vertiv Co
IGlobal bedrijfsprofiel algemeenIGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
Vertiv Co225 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Transformatie van organisaties von Berenschot
Transformatie van organisatiesTransformatie van organisaties
Transformatie van organisaties
Berenschot4.2K views
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von helgajanssen
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen725 views
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs von Ilse Jansoone
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Ilse Jansoone198 views
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von emaatman
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
emaatman372 views
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von R. Zandbergen
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen682 views
Executive master management consulting januari 2018 von Meindert Flikkema
Executive master management consulting januari 2018Executive master management consulting januari 2018
Executive master management consulting januari 2018
Meindert Flikkema253 views

Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

 • 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien
 • 2. Inzicht laat mens en organisatie groeien Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei. Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan gaan we graag met u in gesprek. Pagina 2
 • 3. Inhoudsopgave • Positie pagina 5 • Visie pagina 9 • Raak! pagina 13 • Klanten pagina 15 • Seizoensbijeenkomsten pagina 19 • Organisatie pagina 21 • Publicaties pagina 27 • Contact pagina 31 Pagina 3
 • 5. In de praktijk brengen van strategie Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan Strategie veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven. Omgeving In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Vaak is het operationaliseren van de strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes. Organisatie Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces? • We hebben ervaring met veranderen Leiderschap • We zijn in staat abstracties te concretiseren • We zien de samenhang der dingen • We helpen u te besluiten en te bewegen • We maken veranderingen af Positie Pagina 5
 • 6. Realiseren van integrale veranderingen Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. • Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen • Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam • Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie • Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door Fusie een uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie • Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van Reorganisatie CoopCodis Procesinnovatie • Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoering wereldwijde backoffices van Rabobank International Shared Services • Verhogen van de effectiviteit van het Strategievorming programmamanagement bij de Nederlandse Prestatieverbetering Spoorwegen Wet- en regelgeving • Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische thema’s Positie Pagina 6
 • 7. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingen De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de Inhoudelijke vakgebieden belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien. Besturing & Leiderschap Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke Financiën & Informatie & opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie • Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! • Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata Steel • Introduceren waardemanagement en optimaliseren Marketing & Mens & managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur • Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de Wegenwacht • Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel voor ABN AMRO Hypothekengroep • Adviseren van het management van APG over de herinrichting van de IT-functie • Verhogen van de effectiviteit van Informatie- management bij de Raad voor de Rechtspraak • Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt van Rabobank Strategische thema’s Positie Pagina 7
 • 9. Inzicht op verschillende niveaus Toekomst Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel. Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het Nu uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken: • De organisatie in haar omgeving • De organisatie als een geïntegreerd systeem Mens • De organisatie in de tijd bezien Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie. Proces Technologie Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede Organisatie analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgeving hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings- Verleden vraagstukken te reduceren tot de kernvraag. Visie Pagina 9
 • 10. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie- eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot Ontwerpen Ontwikkelen inzicht en resultaat te komen. ‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaat samenhang te bepalen. ‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie. ‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook Sturen basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek. Visie Pagina 10
 • 11. Grondbeginselen Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats. We zijn op zoek naar de essentie. De We denken vrij. We komen op basis van essentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echte in gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig met verandering. frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen We zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn. zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in We doen. Praten en schrijven alleen, daar verandering met perspectief. Zij zijn het die geloven we niet in. We weten uit ervaring een organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we We staan voor ons vak. We worden inzicht creëren en er naar handelen. gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten is intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf betrouwbaarheid. Vanuit een groot ontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting. Visie Pagina 11
 • 13. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen. Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en Visie versnellen van kennisdeling. Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot 1 2 de kern. Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak. Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps- veranderproces te ondersteunen. Evaluatie Ontwerp prestatie 1: Van evaluatie naar visie 4 2: Van visie naar ontwerp 3: Van ontwerp naar realisatie 4: Verhogen groepsprestatie 3 Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatie ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden. Raak! Pagina 13
 • 15. Onze opdrachtgevers Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken voor wie en met wie we werken. Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste besturingsmodel. resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van in het proces van de opdracht. Finance en Risk Management in de financiële sector.’ We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de die de goede dingen willen doen voor de eigen opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur. organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar is niet onze stijl. de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’ We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit Aernout van Citters, Finance Controller Corus, betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van over de ondersteuning van SeederDeBoer bij activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang diverse finance projecten. van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in. ‘Zij weten kennis van Corus te combineren met nieuwe inzichten en een continue stroom van Op de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.” onze opdrachtgevers. Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen ING DI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de implementatie van een accounting systeem. “Zij weten een project strak te managen met een helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden” Klanten Pagina 15
 • 16. Onze klanten Financiële sector Gezondheidszorg Non-profit en overige markten Klanten Pagina 16
 • 18. Seizoensbijeenkomsten We hechten veel waarde aan onze relaties. Lentebijeenkomst 2012 Speciaal voor ons netwerk organiseren we Het thema leiderschap krijgt veel aandacht. Vaak gericht op wat een daarom een Lente- en een goede leider is, of hoe een goede leider zich moet gedragen. Er is Zomerbijeenkomst. weinig aandacht voor ‘waarom’ een leider doet wat hij doet. Juist de leiders die de kern van het ‘waarom’ kunnen raken, maken in onze visie De actuele data van de bijeenkomsten vindt het verschil. Zij creëren niet te stoppen bewegingen. Drie leiders geven u op www.seizoensbijeenkomst.nl. Ook vindt tijdens de Lentebijeenkomst op 6 juni 2012 hun visie op dit thema. u daar het laatste nieuws, de specifieke • Mariëlle Heijltjes, Professor Managerial Behavior Maastricht invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het University aanmeldformulier en de sfeerverslagen van • Emile Lohman, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UMC St de afgelopen bijeenkomsten. Radboud • Susi Zijderveld, Algemeen Directeur CBR Conny Groenewegen, een opkomend en internationaal bekend mode- talent zal ons door middel van een workshop laten ervaren hoe creativiteit in leiderschap gevonden en gestimuleerd kan worden: ‘Unraveling Fashion, a knitting experience’. Zomerbijeenkomst 2012 Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op 23 juni 2012. Klanten Pagina 18
 • 20. Inspirerend inzicht door inspirerende mensen We geloven sterk in de kracht van iedere individuele Markt professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd. In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf. Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. Partners Adviseurs In oktober 2010 zijn we gestart met een Young Professional programma. Onze Young Professionals zijn Interim professionals jong, talentvol, net afgestudeerd en hebben de ambitie in het adviesvak te werken. Ze volgen een ontwikkelingsprogramma van 2 jaar waarin wij hen Raad van Advies opleiden tot organisatieadviseurs. Zowel binnen als buiten hun opdracht worden ze intensief begeleid. Organisatie Pagina 20
 • 21. Partners SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere Albert Visscher partner heeft een belangrijke rol in het leveren van 'Zonder wrijving geen glans.’ kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen. Guido Kilsdonk Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende 'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden stijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.' leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze Jurgen Schut ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.' Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan Pieter de Boer productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en 'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de zinloos.' praktijk, dat is wat we leuk vinden. Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun René Seeder persoonlijke motto. 'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.' Rob Koppen ‘Vrijheid in verbondenheid.’ Organisatie Pagina 21
 • 22. De mensen van SeederDeBoer Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan. Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed. Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren. De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere langdurige programma’s. We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele motto’s, waarvan u hier enkele ziet. Organisatie Pagina 22
 • 23. Onze interim professionals Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkels wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’ georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen Erwin Lute hun persoonlijke en professionele kwaliteiten. ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het Drie van de zelfstandige professionals waarmee we acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan treft u aan op onze website. te kunnen spiegelen.’ Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. SeederDeBoer bood haar zelfstandige Annie van Wijgerden professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor echt verdiepen in jou als persoon.’ ontwikkeling? Organisatie Pagina 23
 • 24. Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit drie bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de • Carin Gorter is commissaris bij UVIT, lid van de Raden van Toezicht van het Onze Lieve groeiambities van SeederDeBoer. Vrouwe Gasthuis en het CBR, bestuurslid van de schouwburg Velsen en lid van de De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal Monitoring Commissie Code Banken. invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed “‘De mensen van SeederDeBoer spreken mij blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities aan omdat ik mij herken in hun gedrevenheid van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de en professionaliteit.” partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, passie en creativiteit. Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. “De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.” Hans Blink is president van Athlon Car Lease International. “De Raad van Advies van SeederDeBoer is een zeer diverse groep mensen. Ik hoop dat dit zal leiden tot nieuwe inzichten.” Organisatie Pagina 24
 • 26. Artikelen en boeken Artikelen & Publicaties Boeken & Rapporten Uitdagingen Compliance Alle wegen leiden naar Rome • Tijdschrift voor Compliance, juli 2010 • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder • Karen Klaver (compliance officer Bank Nederlandse redactie van Dr. Abbas Shahim RE. Gemeenten) en Carolien Merkens (managing • Jurgen Schut en Theo Huibers consultant SeederDeBoer). Enterprise architecture Grip op het EPD • Springer – november 2008 • Publicatie in ICTZorg, januari 2011 • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia Steghuis Scherper inkopen met ERP • Artikel in ICT Zorg, december 2010 Compliance Rapport 2009 • Teus Molenaar (freelance journalist) • Juni 2009 • Guido Kilsdonk en Carolien Merkens Veranderen, juist nu! • Chief Financial Officer - april 2009 • Rob Koppen De moraal centraal • Chief Financial Officer, februari 2009 Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel • Andrea Willemse overzicht. Publicaties Pagina 26
 • 28. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar Albert Visscher Pieter de Boer 06 4702 3262 06 4456 3837 albert.visscher@seederdeboer.nl pieter.deboer@seederdeboer.nl Guido Kilsdonk René Seeder 06 4716 7031 06 4456 3780 guido.kilsdonk@seederdeboer.nl rene.seeder@seederdeboer.nl Jurgen Schut Rob Koppen 06 4456 3834 06 2099 2025 jurgen.schut@seederdeboer.nl rob.koppen@seederdeboer.nl Contact Pagina 28