Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Q2-M6-1.pptx

 1. FILIPINO 8 Marso 15, 2022 Bb. Arienne Jane Arcega
 2. Diyos na Banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng mga gurong matiyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat din po sa aming mga magulang sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Gabayan naman po ninyo kami upang makita ng aming mga mata ang mga aral na ibinibigay ng aming tagapagturo. Bigyan ninyo po kami ng talas ng isip upang matalos ang mga bagay na kailangan naming malaman. Patnubayan mo po kami sa aming landas na piniling lakarin. Wala po kaming magagawa kung wala ang inyong tulong at mga pagpapala. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakailanganin sa pagharap sa kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawad ang aming pagkukulang. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen.
 3. Naipahahayag ang pangangatwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasa, (F8PP-IIe-F-25) sa pamamagitan ng mga sumusunod na layunin. 1. Natutukoy ang mga salita, parirala o mga hudyat sa pagpapahayag ng pangangatwiran; 2. Nasusuri ang mga sitwasyon o pangyayari upang makabuo ng isang alternatibong solusyon o proposisyon; at 3. Natutukoy ang kahalagahan ng proposisyon sa pang-araw-araw na pamumuhay.
 4. Panuto: Basahin mo ang tekstong ―Depresyon at unawain ang nilalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa patnubay na tanong. Depresyon: Napagtagumpayan Ko! ni Ivy Rose D. Diamaro
 5. Patnubay na mga tanong: 1. Ano ang kinakaharap na suliranin ng may-akda? Masasabi bang ito ay isang mental na sakit kung saan maaaring masira ang buhay ng isang tao? Ipaliwanag. 2. Isa-isahin ang pinagdaanang hirap ng may-akda at ibigay ang iyong opinyon kung ito ba ay maaaring likhang isip lang.
 6. 3. Ano-anong paraan ang ginawa ng may-akda upang hindi lumala ang kanyang kondisyon? Masasabi mo bang tama ang hakbang na kanyang ginawa? 4. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, masasabi mo bang makakaya mo ang ganitong pagsubok? Ano ang maaari mong gawin upang hindi malulong sa kalungkutan at pag-iisa? 5. Bakit marami ang nababalitaang nagpapakamatay dahil sa sobrang kalungkutan o kaya hindi nakakaya ang suliranin sa buhay kaya’t solusyon ay pagkitil ng sariling buhay? Ano ang masasabi mo sa mga ganitong pangyayari?Ilahad ang iyong sagot.
 7. Filipino 8 Kwarter 2 – Modyul 6: Naipahahayag ang Pangangatwiran sa napiling Alternatibong Solusyon o Proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasa (F8PB-IIe-f-25)
 8. Ayon kay G. Arrogate, sa pangangatwiran, ang katotohanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason. Paliwanag naman ni G. Badayos, ito ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap - tanggap o kapani-paniwala. Layunin nito na hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ang kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag. Ito rin ay nagpapaliwanag, nagbibigay-kaalaman, nagbibigay ng kahulugan at nagsusuri upang lubos na maunawaan ang paksa o diwangnais ilahad pasalita man o pasulat.
 9. Uri ng Pangangatwiran 1. Paghahambing at Pagsasalungat Inilalahad dito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bagay-bagay, maaaring ito ay pagsusuri ng katangian kung saan napapalutang ang katotohanan.
 10. 2. Pag-iisa-isa Paglalahad ng kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na paghahanay ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga detalye.
 11. 3. Pagsusuri Sa ganitong paraan naman ay sinusuri ang mga salik o bagaybagay na nakaaapekto sa isang sitwasyon at pagkakaugnayugnay ng mga ito.
 12. 4. Sanhi at Bunga Inilalahad dito kung ano ang kinalabasan ng isang sitwasyon. Mas madaling maikintal sa mambabasa o makikinig kung ano ang nangyari batay sa sanhi at naging bunga nito.
 13. 5. Pagbibigay ng Halimbawa Sa pamamagitan ng paglalahad ng halimbawa ay madaling mahikayat o makumbinsi ang mambabasa o taga-pakinig kung may sapat na halimbawa na kung saan ito ay tiyak at makakatotohanan.
 14. Maaari ring gamitin ang mga salita o pariralang nagpapahayag ng Pangangatwiran: • Sa palagay ko… • Sa ganang akin… • Sa pakiwari ko… • Sa nakikita ko… • Pakiramdaman ko… • Para sa akin… • Kung ako ang tatanungin… • Masasabi kong…
 15. Upang lubos na mailahad ang pangangatwiran, maaaring gamitin ang mga salita o pariralang nagpapakilala ng alternatibong solusyon kung saan ito ang sasagot sa tanong na paano masosolusyunan ang isang suliranin. Nagbibigay ito ng mungkahi o pahiwatig na gawin ng isang tiyak na hakbang kapalit ang isa pa. • Makabubuti siguro… • Higit na mainam… • Kung ganito ang dapat gawin • Kailangan… • Dapat… • Una mong dapat gawin… • Makabubuting… • Makatutulong ng malaki… • Dapat ay ganito…
Anzeige