SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Laura Muñoz
Anna Maillo
3er B
 Què és l’arquitectutra sostenible?
 Els principis de l’arquitectura sostenible
 L’anàlisi del cicle de la vida dels materials
 Per què es bo utilitzar l’arquitectura sostenible

Esgotament del petroli
2. Canvi climàtic
 Materials per una arquitectura sostenible
 Aïllament
 Avantatge i desventatges de l’arquitectura sostenible
1.
També anomenada arquitectura sostenible, arquitectura verda, ecoarquitectura i arquitectura ambientalment conscient, és una manera de
concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, buscant
optimitzar recursos naturals i sistemes de l'edificació de tal manera que
minimitzin l'impacte ambiental dels edificis sobre el medi ambient i els
seus
habitants.
 La consideració de les condicions climàtiques, la hidrografia i els






ecosistemes de l'entorn en què es construeixen els edificis, per
obtenir el màxim rendiment amb el menor impacte.
L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció,
primant els de baix contingut energètic enfront dels d'alt
contingut energètic
La reducció del consum d'energia per a calefacció, refrigeració, il
· luminació i altres equipaments, cobrint la resta de la demanda
amb fonts d'energia renovables
La minimització del balanç energètic global de l'edificació,
incloent les fases de disseny, construcció, utilització i final de la
seva vida útil.
El compliment dels requisits de confort higrotèrmic, salubritat, il
· luminació i habitabilitat de les edificacions.
 El desenvolupament de l'ús de matèries primeres i

energies renovables;
 La reducció de les quantitats de materials i energia
utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva
explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus.
En els darrers temps, la humanitat ha assolit uns grans progressos
tecnològics, un augment de la població i de la demanda de recursos naturals.
D’altra banda aquest desenvolupament, basat en el consum massiu dels
combustibles fòssils, ha comportat greus efectes mediambientals en el clima,
com pot ser la contaminació, l’esgotament de recursos, l’escalfament de la
terra, la desforestació, etc. així com un constant augment dels preus dels
combustibles. Aquesta situació ens ha fet adonar que cal un canvi. Un canvi
adreçat cap al desenvolupament de sistemes més eficients, cap al foment
d’una cultura de consum més raonable i cap a la implantació de tecnologies
energètiques que utilitzin fonts d’energies renovables amb la finalitat
d’aconseguir un model energètic més eficaç i sensat. Hi ha dos aspectes que
cal saber i tenir en compte per encarar el canvi: l’esgotament del petroli i el
canvi
climàtic.
Estudis de la OPEP (Organització de Països Productors
de Petroli), pronostiquen que les reserves de petroli no
duraran gaire i que cap al 2037 o abans ja podria
començar a fallar el subministrament. Aquestes dades
són alarmants, ja que el petroli és la principal font
d’energia en els països desenvolupats.És per això que ens
veiem obligats a buscar alternatives al petroli, ja que
quan aquest s’esgoti i el seu preu augmenti
escandalosament ens veurem immersos a una greu crisi
energètica.
Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja
sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres
climàtics, de temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un
planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composició de
l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la
situació ecològica del planeta. Actualment es parla d'un canvi climàtic
produït per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos
naturals. El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos
naturals amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i que s'hi
han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no presents de forma
natural a l'atmosfera. Aquest canvi pot produir, doncs, un augment
global de la temperatura que pot tenir conseqüències fatals pel nostre
planeta, l’únic que podem fer és adaptant-nos-hi i no empitjorar-ho, és
a dir, disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
 Estructura de fusta . És la més indicada des del punt de vista sostenible ,

sempre que sigui fusta de cultiu i que provingui de boscos nadius ( ha de
tenir el segell FSC ) . Es poden realitzar multitud de dissenys i
possibilitats amb aquest tipus d'estructura .
 Estructura de murs de càrrega . Es pot usar pedra ( maçoneria o cadirat ) ,
materials ceràmics sostenibles com la tova o el tapial , o blocs de formigó.
Aquest tipus d'estructura té gran inèrcia tèrmica i un bon comportament
acústic.
 Estructura de formigó armat . Per a la seva fabricació s'empra gran
quantitat d'energia ( acer, ciment, grava, sorra , additius i aigua ). Si es
controla el seu procés i s'utilitzen energies renovables, haurem fet un pas
de gegant en la sostenibilitat.
 Estructura de bambú . Per a càrregues no gaire elevades . És un element

durador , flexible , fort i lleuger .
 Estructura metàl · lica . El seu gran avantatge és que pot ser
desmuntable ( un factor sostenible molt a tenir en compte ) i és
totalment reciclable . Però per a l'obtenció de l'acer , s'empra gran
quantitat d'energia , es degrada el lloc d'extracció , i s'empra gran
quantitat d'energia també en la seva fabricació , amb la consegüent
contaminació .
 - Recollint l'aigua de pluja ( coberta aljub ) i / o canalitzar-la a un dipòsit , per a la

posterior utilització en les cisternes dels inodors o en el reg .
 - Realitzant una coberta vegetal o ecològica , que incrementa l'aïllament de l'edifici i

absorbeix CO2 . Als països nòrdics es realitzaven tradicionalment aquest tipus de
cobertes pel seu bon comportament tèrmic . Cal primer garantir primer la
estaqueidad de la mateixa, però hi ha múltiples solucions per a la seva construcció
amb els sistemes constructius actuals .
 Els principals avantatges de les cobertes verdes són : millora de l'aïllament i de
l'estabilitat tèrmica interior , absorció del soroll , retenció de pols i substàncies
contaminants en la capa vegetal , protecció contra la radiació solar i augment de la
capacitat de refredament per evaporació .
 En climes càlids es recomana deixar una cambra d'aire entre la coberta i la zona

habitable , per evitar així l'escalfament excessiu a causa de la radiació solar de les
zones habitables . Són molt interessants els sistemes de ventilació passiva per a aquest
tipus de climes , que redueixen considerablement la temperatura a l'interior .
 L'aïllament és l'element constructiu que evita les pèrdues de calor . Per limitar

la demanda energètica és fonamental aïllar correctament el edifici . Amb un
bon aïllament de tota la envoltant ( façanes , coberta , sòl i buits a l'exterior )
s'aconsegueix que les fuites de calor siguin mínimes a l'hivern i que l'entrada de
calor a l'estiu també estigui controlada . D'aquesta manera , controlarem el
confort interior al nostre criteri .

 L'elecció del tipus i gruix d'aïllament depèn de diversos factors: ús de l'edifici ,
ús predominant , franges horàries o estacionals d'ús. Es consideren tres tipus
d'aïllament :
 - Aïllament conductiu . Elements que inclouen materials específicament
aïllants , de baixa conductivitat tèrmica , de manera que augmenten la
resistència tèrmica del mur .
 - Aïllament convectiu . Adossat a un sòlid , amb cambres d'aire ventilades .

Apte per a climes càlids . És recomanable l'ús conjunt d'aïllaments conductius .
 - Aïllament radiatiu . Recobriments superficials d'alta reflectivitat que
rebutgen la radiació solar . Funcionen bé en cobertes .
Cànem
Suro i derivats
Derivats de les cel · luloses (provinents de paper i cartró reciclats)

Fibra de vidre
Llana d'ovella
Llana de roca
Lli
Torba
Vidre cel·lular

Taulers de fusta
Arquitectura sostenible
El pressupost en una construcció és un dels punts que compta amb
avantatges i desavantatges. D'una banda, la construcció ecològica és
normalment més cara que la construcció normal. L'arquitectura ecològica
utilitza materials, que no és comú trobar, tot i que segons els experts
aquesta tendència pot modificar-se amb els anys a causa de la gran
demanda i així es tingui una millor distribució dels materials ecològics
que contribueixin a baixar el preu. I com a aspecte positiu, els costos
inicials associats amb el disseny ecològic serà compensat amb els anys,
resultant en estalvis a llarg termini per al propietari. A més, hi ha
nombrosos incentius fiscals i descomptes disponibles per fomentar
l'arquitectura ecològica.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

L’ecodisseny en el món de l’arquitectura
L’ecodisseny en el món de l’arquitecturaL’ecodisseny en el món de l’arquitectura
L’ecodisseny en el món de l’arquitectura
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLEPowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
Laura Ramírez
 
Projecte arquitectònic
Projecte arquitectònicProjecte arquitectònic
Projecte arquitectònic
ireene99
 
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
Laura Ramírez
 
Energies renovables o fòssils
Energies renovables o fòssilsEnergies renovables o fòssils
Energies renovables o fòssils
Lgm778
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovables
jllcervera
 
HABITATGES SOTENIBLES.
HABITATGES SOTENIBLES.HABITATGES SOTENIBLES.
HABITATGES SOTENIBLES.
Laura Ramírez
 
Habitatges ecològics
Habitatges ecològicsHabitatges ecològics
Habitatges ecològics
Sergi995
 
L’arquitectura bioclimàtica
L’arquitectura bioclimàticaL’arquitectura bioclimàtica
L’arquitectura bioclimàtica
Rosa
 
Verd urbà, un món d'experiències
Verd urbà, un món d'experiènciesVerd urbà, un món d'experiències
Verd urbà, un món d'experiències
Ecotendències Cosmocaixa
 
Cambio Climático y Desarrollo Tecnológico
Cambio Climático y Desarrollo TecnológicoCambio Climático y Desarrollo Tecnológico
Cambio Climático y Desarrollo Tecnológico
manuelmch
 
Treball de les energies no renovables !
Treball de les energies no renovables !Treball de les energies no renovables !
Treball de les energies no renovables !
Karina Villavicencio
 
edificis sostenibles
edificis sosteniblesedificis sostenibles
edificis sostenibles
sergi1251
 
Biocombustibles
BiocombustiblesBiocombustibles
Biocombustibles
jesusrs
 
Projecte: "El repte del futur"
Projecte: "El repte del futur"Projecte: "El repte del futur"
Projecte: "El repte del futur"
simso21
 

Was ist angesagt? (18)

L’ecodisseny en el món de l’arquitectura
L’ecodisseny en el món de l’arquitecturaL’ecodisseny en el món de l’arquitectura
L’ecodisseny en el món de l’arquitectura
 
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLEPowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLE
 
Projecte arquitectònic
Projecte arquitectònicProjecte arquitectònic
Projecte arquitectònic
 
Exposició Denergies Renovables
Exposició Denergies RenovablesExposició Denergies Renovables
Exposició Denergies Renovables
 
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
 
Energies renovables o fòssils
Energies renovables o fòssilsEnergies renovables o fòssils
Energies renovables o fòssils
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovables
 
HABITATGES SOTENIBLES.
HABITATGES SOTENIBLES.HABITATGES SOTENIBLES.
HABITATGES SOTENIBLES.
 
NVJREUE
NVJREUENVJREUE
NVJREUE
 
Power point energies renovables
Power point energies renovablesPower point energies renovables
Power point energies renovables
 
Habitatges ecològics
Habitatges ecològicsHabitatges ecològics
Habitatges ecològics
 
L’arquitectura bioclimàtica
L’arquitectura bioclimàticaL’arquitectura bioclimàtica
L’arquitectura bioclimàtica
 
Verd urbà, un món d'experiències
Verd urbà, un món d'experiènciesVerd urbà, un món d'experiències
Verd urbà, un món d'experiències
 
Cambio Climático y Desarrollo Tecnológico
Cambio Climático y Desarrollo TecnológicoCambio Climático y Desarrollo Tecnológico
Cambio Climático y Desarrollo Tecnológico
 
Treball de les energies no renovables !
Treball de les energies no renovables !Treball de les energies no renovables !
Treball de les energies no renovables !
 
edificis sostenibles
edificis sosteniblesedificis sostenibles
edificis sostenibles
 
Biocombustibles
BiocombustiblesBiocombustibles
Biocombustibles
 
Projecte: "El repte del futur"
Projecte: "El repte del futur"Projecte: "El repte del futur"
Projecte: "El repte del futur"
 

Andere mochten auch

Construcciones verdes
Construcciones verdesConstrucciones verdes
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
Jose Duarte Escalante
 
Arquitectura Ecologica
Arquitectura EcologicaArquitectura Ecologica
Arquitectura Ecologica
Mariluus
 
Arquitectura sustentable
Arquitectura sustentableArquitectura sustentable
Arquitectura sustentable
Luis Uriel Bautista
 
Presentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
Presentacion Construcciones y Remodelaciones VerdesPresentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
Presentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
Jose Roberto Maya Saldaña
 
Encuesta: Construcciones Sustentables
Encuesta: Construcciones SustentablesEncuesta: Construcciones Sustentables
Encuesta: Construcciones Sustentables
florpiacente
 

Andere mochten auch (6)

Construcciones verdes
Construcciones verdesConstrucciones verdes
Construcciones verdes
 
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
CONSTRUCCIONES VERDES S.A.
 
Arquitectura Ecologica
Arquitectura EcologicaArquitectura Ecologica
Arquitectura Ecologica
 
Arquitectura sustentable
Arquitectura sustentableArquitectura sustentable
Arquitectura sustentable
 
Presentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
Presentacion Construcciones y Remodelaciones VerdesPresentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
Presentacion Construcciones y Remodelaciones Verdes
 
Encuesta: Construcciones Sustentables
Encuesta: Construcciones SustentablesEncuesta: Construcciones Sustentables
Encuesta: Construcciones Sustentables
 

Ähnlich wie Arquitectura sostenible

Hostal Empúries, sustainable philosophy
Hostal Empúries, sustainable philosophyHostal Empúries, sustainable philosophy
Hostal Empúries, sustainable philosophy
Hostal Empúries
 
Manteniment de l'habitatge
Manteniment de l'habitatgeManteniment de l'habitatge
Manteniment de l'habitatge
FRM FRM
 
Manteniment a l'habitatge
Manteniment a l'habitatgeManteniment a l'habitatge
Manteniment a l'habitatge
FRM FRM
 
Dossier
DossierDossier
Dossier
mosopowa
 
Habitatges Sostenibles
Habitatges SosteniblesHabitatges Sostenibles
Habitatges Sostenibles
Cristina_1999
 
Habitatges Sostenibles
Habitatges SosteniblesHabitatges Sostenibles
Habitatges Sostenibles
Cristina_1999
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
denisecantos3b1
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
denisecantos3b1
 
Presentació Projectefinal
Presentació ProjectefinalPresentació Projectefinal
Presentació Projectefinal
skyhell
 
1 Baxa G4 Canvi Climatic
1 Baxa G4 Canvi Climatic1 Baxa G4 Canvi Climatic
1 Baxa G4 Canvi Climatic
Rafa M. P.
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
denisecantos3b1
 
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Efienar Eficiencia Energética
 
Manteniment i reparació de l'habitatge
Manteniment i reparació de l'habitatgeManteniment i reparació de l'habitatge
Manteniment i reparació de l'habitatge
Belen Diaz
 
tipus d'energia
tipus d'energiatipus d'energia
tipus d'energia
yogofe
 
Energies alternatives
Energies alternativesEnergies alternatives
Energies alternatives
santjoan
 
L’impacte humà en el sistema terra
L’impacte humà en el sistema terraL’impacte humà en el sistema terra
L’impacte humà en el sistema terra
scuadras
 
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
Annapujolo
 

Ähnlich wie Arquitectura sostenible (20)

Hostal Empúries, sustainable philosophy
Hostal Empúries, sustainable philosophyHostal Empúries, sustainable philosophy
Hostal Empúries, sustainable philosophy
 
Manteniment de l'habitatge
Manteniment de l'habitatgeManteniment de l'habitatge
Manteniment de l'habitatge
 
Manteniment a l'habitatge
Manteniment a l'habitatgeManteniment a l'habitatge
Manteniment a l'habitatge
 
Dossier
DossierDossier
Dossier
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Habitatges Sostenibles
Habitatges SosteniblesHabitatges Sostenibles
Habitatges Sostenibles
 
Habitatges Sostenibles
Habitatges SosteniblesHabitatges Sostenibles
Habitatges Sostenibles
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
 
Presentació Projectefinal
Presentació ProjectefinalPresentació Projectefinal
Presentació Projectefinal
 
Conclusions
ConclusionsConclusions
Conclusions
 
1 Baxa G4 Canvi Climatic
1 Baxa G4 Canvi Climatic1 Baxa G4 Canvi Climatic
1 Baxa G4 Canvi Climatic
 
Xerrada Manteniment
Xerrada MantenimentXerrada Manteniment
Xerrada Manteniment
 
Projecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenibleProjecte arquitectònic sostenible
Projecte arquitectònic sostenible
 
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
 
Manteniment i reparació de l'habitatge
Manteniment i reparació de l'habitatgeManteniment i reparació de l'habitatge
Manteniment i reparació de l'habitatge
 
tipus d'energia
tipus d'energiatipus d'energia
tipus d'energia
 
Energies alternatives
Energies alternativesEnergies alternatives
Energies alternatives
 
L’impacte humà en el sistema terra
L’impacte humà en el sistema terraL’impacte humà en el sistema terra
L’impacte humà en el sistema terra
 
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
 

Arquitectura sostenible

 • 2.  Què és l’arquitectutra sostenible?  Els principis de l’arquitectura sostenible  L’anàlisi del cicle de la vida dels materials  Per què es bo utilitzar l’arquitectura sostenible Esgotament del petroli 2. Canvi climàtic  Materials per una arquitectura sostenible  Aïllament  Avantatge i desventatges de l’arquitectura sostenible 1.
 • 3. També anomenada arquitectura sostenible, arquitectura verda, ecoarquitectura i arquitectura ambientalment conscient, és una manera de concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, buscant optimitzar recursos naturals i sistemes de l'edificació de tal manera que minimitzin l'impacte ambiental dels edificis sobre el medi ambient i els seus habitants.
 • 4.  La consideració de les condicions climàtiques, la hidrografia i els     ecosistemes de l'entorn en què es construeixen els edificis, per obtenir el màxim rendiment amb el menor impacte. L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, primant els de baix contingut energètic enfront dels d'alt contingut energètic La reducció del consum d'energia per a calefacció, refrigeració, il · luminació i altres equipaments, cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables La minimització del balanç energètic global de l'edificació, incloent les fases de disseny, construcció, utilització i final de la seva vida útil. El compliment dels requisits de confort higrotèrmic, salubritat, il · luminació i habitabilitat de les edificacions.
 • 5.  El desenvolupament de l'ús de matèries primeres i energies renovables;  La reducció de les quantitats de materials i energia utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus.
 • 6. En els darrers temps, la humanitat ha assolit uns grans progressos tecnològics, un augment de la població i de la demanda de recursos naturals. D’altra banda aquest desenvolupament, basat en el consum massiu dels combustibles fòssils, ha comportat greus efectes mediambientals en el clima, com pot ser la contaminació, l’esgotament de recursos, l’escalfament de la terra, la desforestació, etc. així com un constant augment dels preus dels combustibles. Aquesta situació ens ha fet adonar que cal un canvi. Un canvi adreçat cap al desenvolupament de sistemes més eficients, cap al foment d’una cultura de consum més raonable i cap a la implantació de tecnologies energètiques que utilitzin fonts d’energies renovables amb la finalitat d’aconseguir un model energètic més eficaç i sensat. Hi ha dos aspectes que cal saber i tenir en compte per encarar el canvi: l’esgotament del petroli i el canvi climàtic.
 • 7. Estudis de la OPEP (Organització de Països Productors de Petroli), pronostiquen que les reserves de petroli no duraran gaire i que cap al 2037 o abans ja podria començar a fallar el subministrament. Aquestes dades són alarmants, ja que el petroli és la principal font d’energia en els països desenvolupats.És per això que ens veiem obligats a buscar alternatives al petroli, ja que quan aquest s’esgoti i el seu preu augmenti escandalosament ens veurem immersos a una greu crisi energètica.
 • 8. Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics, de temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composició de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Actualment es parla d'un canvi climàtic produït per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals. El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no presents de forma natural a l'atmosfera. Aquest canvi pot produir, doncs, un augment global de la temperatura que pot tenir conseqüències fatals pel nostre planeta, l’únic que podem fer és adaptant-nos-hi i no empitjorar-ho, és a dir, disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
 • 9.  Estructura de fusta . És la més indicada des del punt de vista sostenible , sempre que sigui fusta de cultiu i que provingui de boscos nadius ( ha de tenir el segell FSC ) . Es poden realitzar multitud de dissenys i possibilitats amb aquest tipus d'estructura .  Estructura de murs de càrrega . Es pot usar pedra ( maçoneria o cadirat ) , materials ceràmics sostenibles com la tova o el tapial , o blocs de formigó. Aquest tipus d'estructura té gran inèrcia tèrmica i un bon comportament acústic.  Estructura de formigó armat . Per a la seva fabricació s'empra gran quantitat d'energia ( acer, ciment, grava, sorra , additius i aigua ). Si es controla el seu procés i s'utilitzen energies renovables, haurem fet un pas de gegant en la sostenibilitat.
 • 10.  Estructura de bambú . Per a càrregues no gaire elevades . És un element durador , flexible , fort i lleuger .  Estructura metàl · lica . El seu gran avantatge és que pot ser desmuntable ( un factor sostenible molt a tenir en compte ) i és totalment reciclable . Però per a l'obtenció de l'acer , s'empra gran quantitat d'energia , es degrada el lloc d'extracció , i s'empra gran quantitat d'energia també en la seva fabricació , amb la consegüent contaminació .
 • 11.  - Recollint l'aigua de pluja ( coberta aljub ) i / o canalitzar-la a un dipòsit , per a la posterior utilització en les cisternes dels inodors o en el reg .  - Realitzant una coberta vegetal o ecològica , que incrementa l'aïllament de l'edifici i absorbeix CO2 . Als països nòrdics es realitzaven tradicionalment aquest tipus de cobertes pel seu bon comportament tèrmic . Cal primer garantir primer la estaqueidad de la mateixa, però hi ha múltiples solucions per a la seva construcció amb els sistemes constructius actuals .  Els principals avantatges de les cobertes verdes són : millora de l'aïllament i de l'estabilitat tèrmica interior , absorció del soroll , retenció de pols i substàncies contaminants en la capa vegetal , protecció contra la radiació solar i augment de la capacitat de refredament per evaporació .  En climes càlids es recomana deixar una cambra d'aire entre la coberta i la zona habitable , per evitar així l'escalfament excessiu a causa de la radiació solar de les zones habitables . Són molt interessants els sistemes de ventilació passiva per a aquest tipus de climes , que redueixen considerablement la temperatura a l'interior .
 • 12.  L'aïllament és l'element constructiu que evita les pèrdues de calor . Per limitar la demanda energètica és fonamental aïllar correctament el edifici . Amb un bon aïllament de tota la envoltant ( façanes , coberta , sòl i buits a l'exterior ) s'aconsegueix que les fuites de calor siguin mínimes a l'hivern i que l'entrada de calor a l'estiu també estigui controlada . D'aquesta manera , controlarem el confort interior al nostre criteri .  L'elecció del tipus i gruix d'aïllament depèn de diversos factors: ús de l'edifici , ús predominant , franges horàries o estacionals d'ús. Es consideren tres tipus d'aïllament :  - Aïllament conductiu . Elements que inclouen materials específicament aïllants , de baixa conductivitat tèrmica , de manera que augmenten la resistència tèrmica del mur .  - Aïllament convectiu . Adossat a un sòlid , amb cambres d'aire ventilades . Apte per a climes càlids . És recomanable l'ús conjunt d'aïllaments conductius .  - Aïllament radiatiu . Recobriments superficials d'alta reflectivitat que rebutgen la radiació solar . Funcionen bé en cobertes .
 • 13. Cànem Suro i derivats Derivats de les cel · luloses (provinents de paper i cartró reciclats) Fibra de vidre Llana d'ovella Llana de roca Lli Torba Vidre cel·lular Taulers de fusta
 • 15. El pressupost en una construcció és un dels punts que compta amb avantatges i desavantatges. D'una banda, la construcció ecològica és normalment més cara que la construcció normal. L'arquitectura ecològica utilitza materials, que no és comú trobar, tot i que segons els experts aquesta tendència pot modificar-se amb els anys a causa de la gran demanda i així es tingui una millor distribució dels materials ecològics que contribueixin a baixar el preu. I com a aspecte positiu, els costos inicials associats amb el disseny ecològic serà compensat amb els anys, resultant en estalvis a llarg termini per al propietari. A més, hi ha nombrosos incentius fiscals i descomptes disponibles per fomentar l'arquitectura ecològica.