Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Карта міста безпечного для дітей

808 Aufrufe

Veröffentlicht am

Створення карти міста безпечного для дітей з нанесеними позначками небезпечних об’єктів та комфортних місць для перебування дітей та родин з дітьми.

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

Карта міста безпечного для дітей

 1. 1. КАРТА МІСТА БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ ДІТЕЙ 73. . ц х ~ д . х др. .. Ір. , -- „т „ , и чх» ЙдАЈІ< д . г 'л , " д. ї -ч по. ' д х] ~. { 1 , . «- ч 1 - , х е , „ ) , ж , „ х т - / ' К 1 . ж д, І т! ! ' 7 т ' г ц т. І г“ * . до *х І, ' 'Јд Ј д І . '~ ї а * ' "“ А' 7-9- - : у І ' 1 1 4* , * Ц и : г › д ц. : д, А* ч" *кю , .. *и 4'.13&4 - „їг ' К І . Х а: Ј т “І х . д - х Створення карти мІста безпечного для дІтей з нанесеними позначками небезпечних об'ектІв та комфортних мїсць для перебування дІтей та родин з дІтьми 555; МІськЦивІльПЕоект н с т и т а т, „ . у *1
 2. 2. »І 7,/ . , “ Т' Т. . 'жк І в“ - к * д у - , ц . , . г “Ж ИК. : и ~* -- * х З* Г „ А їт“ їм - *т Йк , “к я Х т Не* а щ! 5,. 1/ „в 1 у . Ч д и т г* в т . . «Карта мІста безпечного дпя дІтей» мае стати одним з Інструментїв змІн в мІському середовищІ з урахуванням точки зору дІтей, батькІв, педагогІв при спІвпрацІ 3 рїзними структурами мІста (органІзацІями, що можуть позитивно вплинути на реалІзацІю проекту). Проектом передбачаеться проведення монІторингу мІського середовища, виявлення небезпечних об'ектІв як в мІстІ в цІлому, так І в окремих дворах, будинках, пІдїздах, на щоденних маршрутах пересування дитини та контроль за лІквІдацІею небезпечних факторІв І перетворення небезпечних мїсць в безпечнї. Також проект включае в себе збІр Інформацїї про комфортнІ І безпечнї зони мІського простору, в яких можуть перебувати дІти.
 3. 3. @@6@@Ф МонІторинг та нанесення на карту мІста основних проблем: 'Х Ц Схибим Занедбане мІсце, будІвля, а Готови", ј Ъ . ~ 7 свалена ч Ч т: І/ Ж/ыц ч . МІсце, де зоираютьоя 4 д А ддтчд дЕснянськИЙ великІ, гучнІ компанІІ , Ј *г = дк/ Ями вибоїни на дорогах т :7 ~“ - , І І РІЛНЧ! .х І щ' 4 . ВїдкритІ люки б святошїнїїький поДІльЪькиЙ - 1 / „з -- »- ядливи „Ѕ 'диод , . х гггг ка и , Х Киш њзлроы ь? РА Н . .. . г -„/ ~ - Бпдщзгдвк : мии * І х/ Х/ „ вежди' д 7 Софт а архивни у он : х Ф . в ддз* гопошвйькийы т д^'°””дь'<”” Х жуйпци 4 а кошогїи ДвІр Із транзитним рухом автомобІлІв РАЙПН ВјдсутнІи тротуар для „ „ пІшоходІв На тротиарї паркуються автомобІлІ Необладнаний дитячий майданчик Поламаний дитячий майданчик
 4. 4. :Б . МонІторинг та нанесення комфортних мІсць для перебування: Дитячий майданчик ПІшохІдний перехІд СтадІон, спортивний майданчик Парк, зелена ЗОНЗ МІсце для протулянок з маленькими ДІТьМИ Парк розваг Гостомепь Іо енка ' и р ' ЕШ Ірпть коцюаимсьде гвпттдммгдыиье НАИыН топика “м” Петропавптпська Борщагтпка Софнвська Еорщагшка а вишнево Петртвгьхе оподка Крюктншича : мне Уараствка 'един Ір'л . д . Битка Епа оц Іьдапютянка ш Мдркетппкт- Гпеваха “щ” зывлиивтр Круцнимиа ат-нтвха т. Битигпрпд Ч о: ещина Щ! ІњІЈЛт/ Н! мии гднтї“ Пдшїгськњ' РАЛИ-І тНІЖЈШ шиш' щичм [ЈЙЗ „ 'В Д. : ; Нспоспгки Чабани щ, ша Хочц Жру-ттих ши шаикоы-щ Хоцосшха Рпсгавичт чанти: Креничп „шиш (їоодІс (ПРИКЛад) чавим ч Ношдби дїгмпнтькитт имим : ~ „гтднпгьмчг- : Анни 9 дчгнзшьмт шиш. їмдщч Вишеиькь' Кодът Скибин кад-танца Дими ' д Бровари Киижичт ЕЕ! ІІпг-птпки О [щ иуош: Щагпнве Маи Ревю Пгоытв
 5. 5. Монїторинг та контроль процесу лІквІдацІї небезпечних факторІв позначення цих процесІв на картІ мїста (з можливІстю, в подальшому, роботи в Інтерактивному режимї) І І Бишгпрпд НебезпечнІ мІсця та І , (ттгщина Гостомгпь : тим а І оренкаї Е Кадшш“ 'І И ' ПыЈЛт/ Н! мии „дшдди РАНО“ и в Ч на 7 7 7 ' , Цїгмтнтыкитт дими- КомфортнІ мІсця для ж Ірпть › „ 7 т перебУйання ш 9 ~ вповаги коцюаиксые ~ я 7 т . , І І ј ПовІ омлення п о есІ * 3 гвпттиттмгдыите двд“ ' . НАИыН ” об об . гтдыпгькъчду- р ки о О ш Петропавптпська . : Борщаппка д' их, *А Пдидгськин „ . РАЛИ-І ' * е ЗЗПОКУ УСУНВНО В! дтн/ Щ щ, ырщшш” шиш шыш- д. .. „^ ' щиом ”И ' ц и! Вишневе г! . . Нгпгки О Петртвгьке “' „ч щ' ьуоум оппдка ч ј ј, Крюктншича ' гд Е ' [аме Нспоспгки 1 Уарасшка „От” Чабани щ] їмдщ ~ . а . т, . 'Рї' Бпярка Епа оц ова › Маи “РУМ ш Вишеиькн Іх-Іапютянка - ' 7 . р ш Еп Мдрквтптъкг- *”“"'“°”^'“* Ходоснш Гпеваха “К” ЗЕгІвнИИБІР Рпсгавичт Нтздпчз Крем“ Нтдттпы Попита Круцниыиа Ип Кодът Синди*
 6. 6. МешканцІ мІста, ГромадськІ органІзацІї ДІти, батьки, педагоги, якІ пІдключаються до активної участІ в перетвореннІ мІста в безпечне середовище (участь в аналІзуваннІ та нанесеннІ умовних знакІв на карту, монІторинг І контролювання виконання робІт по усуненню проблем) ЦІльова аудиторІя: АдмІнІстрацІя мІста СпецІалІзованІ служби УправлІння соцІальної полІтики, Департамент освІти І науки, молодІ та спорту, Департамент архІтектури І мїстобудування, Департамент транспорту, Департамент житлово- комунальної Інфраструктури, депутати Комунальнї пїдприемства, ЖЕКи, ДАІ, соцІальнІ служби, дІльничнІ, патрульнІ тощо
 7. 7. МешканцІ мїста, Громадськї органІзацІї ВІдсутне вІдчуття безпеки; ВІдсутне вІдчуття приналежностІ до власного мІста; НеможливІсть висловити свою думку І бути почутими; Велика кїлькІсть травм І летальних випадкІв дІтей на вулицях мІста; НаявнІсть на вулицях мІста спокус для дитини. Чому їм потрІбен проект хдд: (а , г . и „їїїзк АдмІнІстрацІя мІста - ВІдсутне ефективне координування у вирІшеннІ нагальних проблем ; - Слабкий зв'язок з населенням, особливо з дІтьми та молоддю; - Низький рІвень довІри у населення. „ „ ? г""^- СпецІалІзованІ служби ВІдсутне чІтке розподІлення зон вІдповІдальностІ; Перекидання обов'язкІв на ІншІ служби, в результатї проблема не вирІшуеться; Високий рІвень злочинностІ; Високий рІвень травматизму серед дїтей; Низький рІвень здоров'я населення, особливо дІтей.
 8. 8. ъ МешканцІ мІста, ГромадськІ органІзацІї - МожливІсть самостІйно працювати з картою (отримувати та вІдправляти Інформацїю про небезпечнї І комфортнІ мІсця в мІстІ); - Планувати щоденний маршрут дитини з урахуванням небезпек; - При запускуїнтерактивної версІї Карти, здІйснення контролю за лІквІдацІею небезпечних об'ектІв та якІстю виконаних робІт. РІшення проблеми: АдмІнІстрацІя мІста Завдяки зв'язку з населенням, швидке визначення актуальних проблем; Структура Карти дозволить чІтко координувати І розподІляти завдання для вирІшення проблем. СпецІалІзованІ служби ЧІтке означення та розподІлення задач дозволить полегшити роботу І визначити зони вІдповІдальностІ; При своечасному реагуваннІ на виявленІ проблеми покращиться кримІногенна ситуацІя в мІстІ, технІчний стан обладнання, загальний рІвень здоров'я населення, санІтарно-епІдемІологІчний стан.
 9. 9. Наш секретний рецепт в тому, що ми маемо досвїд роботи в соцІальних проектах направлених на розвиток мІста, а наЙголовнІше те, що ми безмежно любимо дІтей І турбуемось про них!
 10. 10. Етап 1 ІнІцІатори проекту на пїдготовчому етапІ проводять пїдготовку та створення Інформацїйної бази, необхїдної для Інформування цІльової аудиторйї проекту та проведення монІторингу у рамках проекту Склад проекту: Етап 2 До проекту ІнІцІаторами пІдключаються представники адмІнІстрацІї мІста, громадських органІзацІй, освІтнїх установ, депутатського корпусу, тим самим створюючи робочу групу проекту Етап З На базІ проведеното монІторингу та аналІзу ситуацІї в мІстІ з точки зору безпеки дІтей, розробляеться І представляеться для широкото загалу базова Карта мІста безпечного для дІтей з певною кІлькІстю зазначених небезпечних І комфортних факторІв І мІсць для знаходження дІтей І родин з дІтьми Результатом даного проекту стане базова Карта з певною кІлькІстю нанесених небезпечних І комфортних факторїв І мІсць для перебування дІтей І родин з дІтьми
 11. 11. Етап 1 Розробка програмното забезпечення І перенесення ІнформацІї з базової Карти на Інтерактивну версІю. Створення сервІсної служби І гарячо'І' лІнІї для забезпечення функцІонування Карти на базІ мІської адмІнІстрацІї. Впровадження І пІдтримка роботи Інтерактивної Карти мІста безпечного для дитини. ІнформацІйно-рекламна кампанІя по поширенню Ідей Проекту Подальший розвиток проекту: Етап 2 Робота Із класними керІвниками, учнями, батьками через закпади освІти, де призначасться спецІалІст «провІдник проекту». До процесу монІторингу пІдключаються дІльничнІ мІлІцІонери, представники громадських органІзацІй Етап З За результатами монІторингу небезпечних І комфортних мІсць для перебування дІтей та родин з дІтьми, проведеному населенням, Інтерактивна карта мІста працюе в двох форматах: - для дІтей, батькІв та педагогІв (для запобІгання небезпечних ситуацІй з дІтьми); - для спецІалІзованих служб, з Інформацїею, що вказана населенням, яку не рекомендовано виносити для широкото загалу, щоб не спровокувати асоцІальну поведІнку дІтей (наприклад, мІсця продажу алкоголю І наркотикІв) ПерехІд до Інтерактивної версІї Карти
 12. 12. Наш проект допоможе: Об'еднати мІську спІльноту (мешканцїв, адмїнїстрашї мІста, спецІалІзованих служб, громадських ортанІзацІй) навколо питання дитячоїбезпеки задля її реалїзацїїї Забезпечити активну участь дїтей, батькїв, педатотїв у перетвореннІ мІста в безпечне середовище (участта аналІзуваннІ та нанесеннї умовних знакІв на карту, монІторинтї контролювання виконання робІт по усуненню проблем); Провести монІторинтІ виявитибезпечнї І НебезпечнІ : мІсця для перебування дІтей І родин з дІтьми; Розробити «Карту мІста безпечного для*дІтей» з нанесенням умовних знакІв, якІ позначатимуть сприятливї І несприятливІ мІсця для перебування дІтей та родин з дІтьми. Розташування таких мІсць вказуватиметься мешканцями; Надати необмежений доступ до користування картою, забезпечити можливІсть самостІйното нанесення умовних знакїв несприятливих І сприятливих мІсць для перебування дїтей та родин з дІтьми, контроль за усуненням проблем, внесення пропозицІй щодо полІпшення роботи карти.
 13. 13. Дарина Билим, провІдний архІтектор Наша команда: Ганна Астаулова-Ільницька, провїдний архІтектор 533; МІськЦивІльПЕоект ": "їнститут „тт мъськогв щампа Проектуванът Анна Бондар, архїтектор М *#71
 14. 14. :4/7/(36/*40 за убсхау. / 353; МІськЦивІльПЕоект . ':'.1нститут тьститут мтського цивтпьногв проектуввння Ганна Астаулова-Ільницька +ззо 67 220 90 17 +З80 44 593 31 32 аазїаиІоча@игьапбезїоп. сот. иа

×